Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.3.22

Verš

ayaṁ tv asabhyas tava janma nau gṛhe
śrutvāgrajāṁs te nyavadhīt sureśvara
sa te ’vatāraṁ puruṣaiḥ samarpitaṁ
śrutvādhunaivābhisaraty udāyudhaḥ

Synonyma

ayam — tento (darebák); tu — ale; asabhyaḥ — který není ani trochu civilizovaný (asura znamená “necivilizovaný” a sura znamená “civilizovaný”); tava — Tebe, Pane; janma — narození; nau — našeho; gṛhe — do domu; śrutvā — poté, co slyšel; agrajān te — všechny bratry narozené před Tebou; nyavadhīt — zahubil; sura-īśvara — ó Pane surů, civilizovaných osob; saḥ — on (tento necivilizovaný Kaṁsa); te — Tvé; avatāram — zjevení; puruṣaiḥ — svými pobočníky; samarpitam — až bude zpraven o; śrutvā — poté, co uslyší; adhunā — nyní; eva — jistě; abhisarati — okamžitě přijde; udāyudhaḥ — s tasenými.

Překlad

“Ó můj Pane, Pane polobohů, poté, co tento necivilizovaný Kaṁsa uslyšel proroctví, že se narodíš v našem domě a usmrtíš ho, zahubil mnoho Tvých starších bratrů. Jakmile od svých pobočníků uslyší o Tvém zjevení, okamžitě přijde ozbrojen, aby Tě zabil.”

Význam

Kaṁsa je zde označen jako asabhyaḥ, což znamená “necivilizovaný” či “zlotřilý”, neboť zahubil mnoho dětí své vlastní sestry. Když uslyšel proroctví, že ho její osmý syn usmrtí, okamžitě chtěl svou nevinnou sestru zabít ještě v průběhu její svatby. Necivilizovaný člověk je schopen čehokoliv, jen aby uspokojil své smysly. Je schopen zabíjet děti, krávy, brāhmaṇy, starce-s nikým nemá slitování. Podle pravidel védské civilizace se má kravám, ženám, dětem, starcům a brāhmaṇům odpouštět, i když se dopustí něčeho špatného. Asurové, necivilizovaní lidé, na to však nedbají. V současné době se krávy i děti zabíjejí bez omezení, a tato civilizace nemá s lidskou nic společného. Ti, kdo tuto odsouzeníhodnou civilizaci řídí, jsou necivilizovaní asurové.

Tito necivilizovaní lidé nejsou hnutí pro vědomí Kṛṣṇy příznivě nakloněni. V postavení státních úředníků bezostyšně prohlašují, že zpívání hnutí Hare Kṛṣṇa je výtržnost, přestože Bhagavad-gītā jasně říká: satataṁ kīrtayanto māṁ yatantaś ca dṛḍha-vratāḥ. Podle tohoto verše je povinností mahātmů zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a snažit se ji všemi způsoby šířit po celém světě. Společnost je bohužel tak necivilizovaná, že existují takzvaní mahātmové, kteří neváhají zabíjet krávy a děti a chtějí zastavit hnutí Hare Kṛṣṇa. Toto necivilizované jednání jsme zažili na vlastní kůži při odporu vůči středisku Hare Kṛṣṇa v Bombaji, zvaném Hare Kṛṣṇa Land. Tak jako Kaṁsa nemohl zabít nádherné dítě Vasudevy a Devakī, necivilizovaná společnost nemůže zastavit hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, bez ohledu na to, jak jí jeho rozvoj vadí. Přesto musíme čelit mnoha různým potížím. I když Kṛṣṇu nebylo možné zabít, Vasudeva se jako Jeho otec chvěl, protože ze své náklonnosti myslel na to, že Kaṁsa okamžitě přijde a jeho syna zahubí. I když se hnutí pro vědomí Kṛṣṇy neliší od Kṛṣṇy samotného a žádní asurové ho nedovedou zadržet, i my se bojíme, že by je mohli asurové kdykoliv v kterékoliv části světa zastavit.