Skip to main content

KAPITOLA TŘETÍ

Narození Pána Kṛṣṇy

Jak je popsáno v této kapitole, Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa neboli Hari ve své původní podobě, se zjevil jako Viṣṇu, aby Jeho otec a matka věděli, že jejich syn je Nejvyšší Osobnost Božství. Ze strachu před Kaṁsou Ho potom, když přijal podobu obyčejného dítěte, vzali do Gokuly, do domu Nandy Mahārāje.

Matka Devakī je naprosto transcendentální, sac-cid-ānanda, a nepatří do tohoto hmotného světa. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se tedy zjevil ve čtyřruké podobě, jako kdyby se narodil z jejího lůna. Vasudeva žasl, když spatřil Pána v této podobě Viṣṇua, a zaplaven transcendentálním štěstím společně s Devakī v mysli rozdal deset tisíc krav brāhmaṇům. Potom ve svých modlitbách oslovil Pána jako Nejvyšší Osobu, Parabrahman, Nadduši, na Niž se nevztahují duality a Jež prostupuje vše uvnitř i vně. Pán, příčina všech příčin, je sice stvořitelem hmotného světa, ale zároveň jej přesahuje. Když do tohoto světa vstupuje jako Paramātmā, proniká vším (aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham), ale přesto setrvává v transcendentálním postavení. Za účelem stvoření, udržování a zničení hmotného světa se zjevuje v podobě guṇa-avatārů-Brahmy, Viṣṇua a Maheśvary. Vasudeva tedy přednesl Nejvyšší Osobnosti Božství modlitby s hlubokým významem. Devakī následovala svého manžela s vlastními modlitbami popisujícími Pánovu transcendentální povahu. Jelikož se bála Kaṁsy a přála si, aby Pána nepoznali ateisté a neoddaní materialisté, prosila Ho, aby skryl svou transcendentální čtyřrukou podobu a objevil se jako obyčejné dítě se dvěma rukama.

Pán připomněl Vasudevovi a Devakī dvě jiné inkarnace, kdy se zjevil jako jejich syn. Tehdy byl Pṛśnigarbhou a Vāmanadevou a nyní, aby splnil jejich touhu, se stal synem Devakī potřetí. Potom se rozhodl opustit obydlí Vasudevy a Devakī v Kaṁsově vězení, a právě v tu dobu se narodila Yogamāyā jako dcera Yaśody. Yogamāyā zařídila, aby Vasudeva mohl vyjít z vězení a zachránit dítě z Kaṁsových rukou. Když Vasudeva přinesl Kṛṣṇu do domu Nandy Mahārāje, viděl, že Yaśodā a všichni ostatní zásahem Yogamāyi tvrdě spí. Vyměnil proto nemluvňata-vzal Yogamāyu z klína Yaśody a položil místo ní Kṛṣṇu. Potom se vrátil do svého obydlí a Yogamāyu vzal s sebou jako svou dceru. Položil ji na Devakinu postel a znovu se stal vězněm. Yaśodā v Gokule neměla ponětí, zda porodila chlapečka nebo holčičku.

Verš

śrī-śuka uvāca
atha sarva-guṇopetaḥ
kālaḥ parama-śobhanaḥ
yarhy evājana-janmarkṣaṁ
śāntarkṣa-graha-tārakam
diśaḥ prasedur gaganaṁ
nirmaloḍu-gaṇodayam
mahī maṅgala-bhūyiṣṭha-
pura-grāma-vrajākarā
nadyaḥ prasanna-salilā
hradā jalaruha-śriyaḥ
dvijāli-kula-sannāda-
stavakā vana-rājayaḥ
vavau vāyuḥ sukha-sparśaḥ
puṇya-gandhavahaḥ śuciḥ
agnayaś ca dvijātīnāṁ
śāntās tatra samindhata
manāṁsy āsan prasannāni
sādhūnām asura-druhām
jāyamāne ’jane tasmin
nedur dundubhayaḥ samam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; atha — u příležitosti Pánova zjevení; sarva — všude; guṇa-upetaḥ — oplývající hmotnými přednostmi nebo prostředky; kālaḥ — příznivá doba; parama-śobhanaḥ — dokonale příznivá po všech stránkách; yarhi — když; eva — jistě; ajana-janma-ṛkṣam — souhvězdí zvané Rohiṇī; śānta-ṛkṣa — žádné souhvězdí nebylo v nepříznivém postavení (všechna byla příznivá); graha-tārakam — a planety a hvězdy jako Aśvinī; diśaḥ — všechny světové strany; praseduḥ — vypadaly příznivě a klidně; gaganam — celý meziplanetární prostor či nebe; nirmala-uḍu-gaṇa-udayam — na němž bylo možno vidět všechny příznivé hvězdy (ve vyšších sférách vesmíru); mahī — Země; maṅgala-bhūyiṣṭha-pura-grāma-vraja-ākarāḥ — jejíž mnohá města, vesnice, pastviny a doly vypadaly šťastně a byly upravené a čisté; nadyaḥ — řeky; prasanna-salilāḥ — voda se pročistila; hradāḥ — jezera nebo velké vodní nádrže; jalaruha-śriyaḥ — vypadaly nádherně, neboť byly plné kvetoucích lotosů; dvija-alikula-sannāda-stavakāḥ — ptáci, zvláště kukačky, a roje včel začali zpívat sladkými hlasy, jako kdyby se modlili k Nejvyšší Osobnosti Božství; vana-rājayaḥ — zelené stromy a rostliny byly také velmi příjemné na pohled; vavau — vál; vāyuḥ — vánek; sukha-sparśaḥ — který byl příjemný na kůži; puṇya-gandha-vahaḥ — který nesl pronikavou vůni; śuciḥ — neznečištěný prachem; agnayaḥ ca — a ohně (na obětních místech); dvijātīnām — brāhmaṇů; śāntāḥ — nerušené, stálé a klidné; tatra — tam; samindhata — hořely; manāṁsi — mysli brāhmaṇů (kterým Kaṁsa předtím pořád naháněl strach); āsan — staly se; prasannāni — zcela spokojené a prosté rušivých vlivů; sādhūnām — brāhmaṇů, kteří byli všichni vaiṣṇavové; asura-druhām — které předtím Kaṁsa a jiní démoni utiskovali a bránili jim v konání náboženských obřadů; jāyamāne — díky zjevení či narození; ajane — Pána Viṣṇua, který se nikdy nerodí; tasmin — v této situaci; neduḥ — zněly; dundubhayaḥ — kotle; samam — současně (z vyšších planet).

Překlad

Poté, v době příznivé pro zjevení Pána, celý vesmír prostoupily příznaky dobra, krásy a míru. Objevilo se souhvězdí Rohiṇī a také hvězdy, jako je Aśvinī. Slunce, Měsíc a ostatní hvězdy a planety byly naprosto klidné. Všechny světové strany se jevily nesmírně příjemně a na bezmračném nebi se třpytily nádherné hvězdy. Země ozdobená městy, vesnicemi, doly a pastvinami vypadala šťastně. V řekách tekla čistá voda a jezera i velké vodní nádrže, plné leknínů a lotosů, byly neobyčejně krásné. Na stromech a zelených rostlinách, obsypaných květy a listy a příjemných na pohled, začali polobohům sladkými hlasy zpívat ptáci, jako například kukačky, a roje včel. Začal vát čistý vánek, jenž vyvolával příjemné pocity na kůži a přenášel vůni květů, a když brāhmaṇové provádějící obřady zapálili podle védských zásad své ohně, vánek nijak nerušil jejich přímé plameny. Když se tedy nezrozený Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, chystal narodit, světci a brāhmaṇové, kteří byli stále utiskováni démony, jako byl Kaṁsa a jeho lidé, pocítili v srdci klid. Současně z vyššího planetárního systému zazněly kotle.

Význam

V Bhagavad-gītě Pán říká, že Jeho zrození a činnosti jsou transcendentální a že ten, kdo jim správně porozumí, je okamžitě způsobilý k přemístění do duchovního světa. Pán přichází na svět jinak než obyčejný člověk, který je nucen přijmout hmotné tělo podle svých minulých činů. Pánovo zjevení je vysvětleno v minulé kapitole-přichází pro vlastní potěšení.

Když dozrál čas pro zjevení Pána, souhvězdí zaujala velice příznivé postavení. Převládal také astrologický vliv souhvězdí zvaného Rohiṇī, které je spojováno se šťastným osudem. Rohiṇī je pod přímým dohledem Brahmy, jenž se zrodil z Viṣṇua, a objevuje se při zjevení Pána Viṣṇua, který se ve skutečnosti nikdy nerodí. Podle astrologických výpočtů existují kromě správného postavení hvězd také příznivé a nepříznivé doby dané různým rozmístěním různých planetárních soustav. V době Kṛṣṇova narození byly planetární soustavy automaticky uspořádány tak, aby bylo vše příznivé.

V té době zavládla na všech světových stranách-na východě, západě, jihu, severu, zkrátka všude-atmosféra míru a blahobytu. Na nebi bylo vidět příznivé hvězdy a na zemi se ve všech městech a vesnicích či na pastvinách a také v myslích všech objevily příznaky štěstí. Řeky byly plné vody a jezera nádherně ozdobená lotosy. Lesy se jen hemžily krásnými ptáky a pávy. Všichni ptáci v lesích se rozezpívali sladkými hlasy a pávi se dali se svými družkami do tance. Vál vítr nesoucí vůni různých květů, jenž byl příjemný na kůži. Brāhmaṇové, kteří byli zvyklí obětovat do ohně, zjistili, že atmosféra jejich domovů je příznivá pro obětování. Rušivými zásahy démonských králů byly ohňové oběti v domech brāhmaṇů téměř znemožněny, ale nyní nastala příležitost ohně znovu v klidu zažehnout. Jelikož brāhmaṇové měli zakázáno obětovat, jejich mysl, inteligence a činnosti byly poznamenány úzkostí. Ve chvíli Kṛṣṇova narození se však jejich mysli automaticky naplnily radostí, protože z nebe uslyšeli hlasitou transcendentální vibraci oznamující zjevení Nejvyšší Osobnosti Božství.

U příležitosti narození Pána Kṛṣṇy nastaly v celém vesmíru změny ročních období. Kṛṣṇa se narodil v měsíci září, ale přitom se zdálo, že je jaro. Ovzduší však bylo velice chladivé-i když nebylo zima-a řeky i vodní nádrže vypadaly tak jako v období śarat, na podzim. Lotosy a lekníny kvetou přes den, ale v době Kṛṣṇova zjevení rozkvetly také, i když to bylo o půlnoci. Vítr, který tehdy vál, byl proto prosycený vůní. Kvůli Kaṁsově zvůli byly védské obřady téměř zrušeny; brāhmaṇové a světci je nemohli provádět s klidnou myslí. Nyní se však začali brāhmaṇové s radostí nerušeně věnovat svým každodenním obřadům. Zaměstnáním asurů je obtěžovat sury, oddané a brāhmaṇy, ale v době Kṛṣṇova zjevení je nikdo neobtěžoval.

Verš

jaguḥ kinnara-gandharvās
tuṣṭuvuḥ siddha-cāraṇāḥ
vidyādharyaś ca nanṛtur
apsarobhiḥ samaṁ mudā

Synonyma

jaguḥ — zpívali příznivé písně; kinnara-gandharvāḥ — Kinnarové a Gandharvové, obyvatelé různých planet v nebeském planetárním systému; tuṣṭuvuḥ — pronášeli uctivé modlitby; siddha-cāraṇāḥ — Siddhové a Cāraṇové, další obyvatelé nebeských planet; vidyādharyaḥ ca — a Vidyādharī, další skupina obyvatelek nebeských planet; nanṛtuḥ — tančily s transcendentální blažeností; apsarobhiḥ — Apsarami, krásnými tanečnicemi z nebeského království; samam — společně s; mudā — s velkou radostí.

Překlad

Kinnarové a Gandharvové začali zpívat příznivé písně, Siddhové a Cāraṇové pronášeli příznivé modlitby a Vidyādharī začaly společně s Apsarami radostně tančit.

Verš

mumucur munayo devāḥ
sumanāṁsi mudānvitāḥ
mandaṁ mandaṁ jaladharā
jagarjur anusāgaram
niśīthe tama-udbhūte
jāyamāne janārdane
devakyāṁ deva-rūpiṇyāṁ
viṣṇuḥ sarva-guhā-śayaḥ
āvirāsīd yathā prācyāṁ
diśīndur iva puṣkalaḥ

Synonyma

mumucuḥ — shazovali; munayaḥ — všichni velcí mudrci a světci; devāḥ — a polobozi; sumanāṁsi — nádherné a voňavé květy; mudā anvitāḥ — radostně; mandam mandam — velmi mírně; jala-dharāḥ — mraky; jagarjuḥ — duněly; anusāgaram — podle dunění mořských vln; niśīthe — pozdě v noci; tamaḥ-udbhūte — když byla hustá tma; jāyamāne — při zjevení; janārdane — Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua; devakyām — v lůně Devakī; deva-rūpiṇyām — která byla ve stejné kategorii jako Nejvyšší Osobnost Božství (ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhiḥ); viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu, Nejvyšší Pán; sarva-guhā-śayaḥ — jenž sídlí v srdci každého; āvirāsīt — zjevil se; yathā — jako; prācyām diśi — na východě; induḥ iva — jako úplněk; puṣkalaḥ — úplný ve všech ohledech.

Překlad

Polobozi a velcí světci s jásotem shazovali květy. Na obloze se seskupily mraky a vydávaly mírné hřmění, podobné dunění mořských vln. Tehdy se Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, jenž sídlí v srdci každého, zjevil v husté temnotě noci ze srdce Devakī jako úplněk vycházející na východním obzoru, neboť Devakī byla stejné kategorie jako Śrī Kṛṣṇa.

Význam

Brahma-saṁhitā (5.37) uvádí:

ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhis
tābhir ya eva nija-rūpatayā kalābhiḥ
goloka eva nivasaty akhilātma-bhūto
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Tento verš vyjadřuje, že Kṛṣṇa a Jeho doprovod jsou stejné duchovní povahy (ānanda-cinmaya-rasa). Kṛṣṇův otec, Jeho matka, Jeho přátelé pasáčci krav i samotné krávy jsou Kṛṣṇovými expanzemi. To bude vysvětleno ve výprávění o brahma-vimohana-līle. Když Brahmā odvedl Kṛṣṇovy společníky, aby si ověřil svrchovanost Pána Kṛṣṇy, Pán se znovu expandoval do podob všech pasáčků a telátek a Brahmā viděl, že všichni jsou viṣṇu-mūrti. Devakī je také expanzí Kṛṣṇy, a proto tento verš říká: devakyāṁ deva-rūpiṇyāṁ viṣṇuḥ sarva-guhā-śayaḥ.

V době předcházející Pánovu zjevení začali velcí mudrci a polobozi z radosti shazovat květy. Na mořském břehu se rozléhalo dunění mírných vln a nad mořem se na nebi seskupily mraky, jež začaly příjemně hřmít.

Když bylo takto vše připraveno, Pán Viṣṇu, jenž sídlí v srdci každé živé bytosti, se zjevil v temnotě noci jako Nejvyšší Osobnost Božství před Devakī, jež vypadala jako polobohyně. Příchod Pána Viṣṇua v tuto dobu lze srovnat s úplňkem vycházejícím na východním obzoru. Někdo může namítnout, že Pán Kṛṣṇa se zjevil osmý den po úplňku, takže měsíc v úplňku být nemohl. Na to lze odpovědět, že Pán Kṛṣṇa se narodil v dynastii pocházející od Měsíce. I když byl tedy Měsíc té noci neúplný, měl radost, že se Pán zjevuje v dynastii, jejíž je on sám zakladatelem, a proto se mohl milostí Kṛṣṇy zjevit v úplňku. K uvítání Nejvyšší Osobnosti Božství se ubývající Měsíc ze samé radosti stal úplňkem.

Některé verze Śrīmad-Bhāgavatamu namísto deva-rūpiṇyām jasně uvádějí viṣṇu-rūpiṇyām. V obou případech je však význam ten, že Devakī má stejně duchovní podobu jako Pán. Pán je sac-cid-ānanda-vigraha a Devakī je také sac-cid-ānanda-vigraha. Nikdo proto nemůže nalézt jedinou chybu na tom, jak se Nejvyšší Pán, sac-cid-ānanda-vigraha, zjevil z lůna Devakī.

Ti, kdo postrádají dokonalé poznání o tom, že příchod a odchod Pána jsou transcendentální (janma karma ca me divyam), bývají překvapeni, že se Nejvyšší Osobnost Božství může narodit jako obyčejné dítě. Pánovo narození není ve skutečnosti nikdy obyčejné. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, již sídlí v srdcích všech jako antaryāmī neboli Nadduše. Jelikož byl tedy plně přítomen v srdci Devakī, dokázal se zjevit i mimo její tělo.

Jednou z dvanácti velkých osobností-autorit, které mají oddaní následovat-je Bhīṣmadeva (svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ kumāraḥ kapilo manuḥ prahlādo janako bhīṣmaḥ). Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.9.42) Bhīṣma říká, že Nejvyšší Osobnost Božství sídlí v srdci každého, tak jako slunce dokáže být nad hlavou každého. Přestože je však nad hlavami miliónů lidí, neznamená to, že je na různých místech. Také Nejvyšší Pán může být díky svým nepochopitelným energiím v srdcích všech a zároveň na jednom místě. Ekatvam anupaśyataḥ (Īśopaniṣad 7). Pán je jeden, ale díky své nepochopitelné energii se může zjevit v srdci každého. I když byl tedy v srdci Devakī, zjevil se jako její dítě. Podle citátu z Viṣṇu Purāṇy uvedeného ve Vaiṣṇava-toṣaṇī se Pán zjevil jako slunce (anugrahāsaya). Brahma-saṁhitā (5.35) potvrzuje, že přebývá dokonce i v atomu (aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham). Sídlí v Mathuře, na Vaikuṇṭě a v hloubi srdce. Proto je třeba jasně pochopit, že nežil jako obyčejné dítě v srdci či lůně Devakī. Ani nepřišel na svět jako obyčejné lidské dítě, i když tak zdánlivě učinil, aby zmátl asury, jako byl Kaṁsa. Asurové se mylně domnívají, že se Kṛṣṇa narodil jako obyčejné nemluvně a že tento svět opustil jako obyčejný člověk. Ti, kdo znají Nejvyšší Osobnost Božství, tyto asurské představy odmítají. Ajo 'pi sann avyayātmā bhūtānām īśvaro 'pi san (Bg. 4.6). Bhagavad-gītā uvádí, že Pán je aja, nezrozený, a je nejvyšším vládcem všeho. Přesto se však zjevil jako dítě Devakī. Tento verš popisuje nepochopitelnou energii Pána, jenž vzešel jako úplněk. Každý by měl pochopit zvláštní význam zjevení Nejvyššího Boha a v žádném případě si o Něm nemyslet, že se narodil jako obyčejné dítě.

Verš

tam adbhutaṁ bālakam ambujekṣaṇaṁ
catur-bhujaṁ śaṅkha-gadādy-udāyudham
śrīvatsa-lakṣmaṁ gala-śobhi-kaustubhaṁ
pītāmbaraṁ sāndra-payoda-saubhagam
mahārha-vaidūrya-kirīṭa-kuṇḍala-
tviṣā pariṣvakta-sahasra-kuntalam
uddāma-kāñcy-aṅgada-kaṅkaṇādibhir
virocamānaṁ vasudeva aikṣata

Synonyma

tam — to; adbhutam — úžasné; bālakam — dítě; ambuja-īkṣaṇam — s očima připomínajícíma lotosy; catuḥ-bhujam — se čtyřma rukama; śaṅkha-gadā-ādi — držící lasturu, kyj, disk a lotos (v těchto čtyřech rukách); udāyudham — různé zbraně; śrīvatsa-lakṣmam — ozdobené zvláštním ochlupením, jemuž se říká Śrīvatsa a jež lze vidět jedině na hrudi Nejvyšší Osobnosti Božství; gala-śobhi-kaustubham — na Jeho krku byl drahokam Kaustubha, který se vyskytuje pouze na Vaikuṇṭhaloce; pīta-ambaram — Jeho šaty byly žluté; sāndra-payoda-saubhagam — velmi pěkné, s pletí barvy načernalých mraků; mahā-arha-vaidūrya-kirīṭa-kuṇḍala — Jeho helmice a náušnice, jež byly posázeny nesmírně cennými drahokamy zvanými Vaidūrya; tviṣā — krásou; pariṣvakta-sahasra-kuntalam — jasně ozářené rozcuchanými, úplně narostlými vlasy; uddāma-kāñcī-aṅgada-kaṅkaṇa-ādibhiḥ — se zářícím pásem kolem pasu, ozdobnými pásky na rukách, náramky na zápěstích a tak dále; virocamānam — překrásně ozdobené; vasudevaḥ — Vasudeva, otec Kṛṣṇy; aikṣata — viděl.

Překlad

Vasudeva pak uviděl novorozené dítě, jež mělo úžasné oči podobné lotosům a jež ve svých čtyřech rukách drželo čtyři zbraně (śaṅkha, cakra, gadā a padma). Na hrudi mělo znak Śrīvatsa a na krku třpytivý drahokam Kaustubha. Bylo oblečeno ve žlutých šatech, Jeho tělo bylo načernalé jako hustý mrak, mělo dlouhé rozcuchané vlasy a na Jeho helmici a náušnicích neobyčejně jiskřily cenné drahokamy Vaidūrya. Se zářícím pásem, ozdobnými pásky na rukách, náramky a dalšími ozdobami vypadalo naprosto úžasně.

Význam

Na podporu slova adbhutam, “úžasné”, jsou zde dopodrobna popsány ozdoby a jedinečné rysy novorozeného dítěte. Brahma-saṁhitā (5.30) to potvrzuje: barhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam-pleť Pánova nádherného těla má načernalou barvu hustých mraků (asita znamená “načernalý” a ambuda je “mrak”). Ze slov catur-bhujam je zřejmé, že se Kṛṣṇa nejprve zjevil ve čtyřruké podobě jako Pán Viṣṇu. Žádné obyčejné dítě se ještě nikdy nenarodilo se čtyřma rukama. A kdy se nějaké dítě narodí s dlouhými vlasy? Sestoupení Pána se tedy naprosto liší od narození obyčejného dítěte. Drahokam Vaidūrya, který je někdy modrý, jindy žlutý a jindy zase červený, se vyskytuje na Vaikuṇṭhaloce, a právě ten zdobil Pánovu helmici a náušnice.

Verš

sa vismayotphulla-vilocano hariṁ
sutaṁ vilokyānakadundubhis tadā
kṛṣṇāvatārotsava-sambhramo ’spṛśan
mudā dvijebhyo ’yutam āpluto gavām

Synonyma

saḥ — on (Vasudeva, rovněž nazývaný Ānakadundubhi); vismaya-utphulla-vilocanaḥ — s očima žasnoucíma při pohledu na půvabné zjevení Nejvyšší Osobnosti Božství; harim — Pána Hariho, Nejvyšší Osobnost Božství; sutam — jako svého syna; vilokya — pozorující; ānakadundubhiḥ — Vasudeva; tadā — tehdy; kṛṣṇa-avatāra-utsava — v rámci slavnosti u příležitosti Kṛṣṇova zjevení; sambhramaḥ — přející si uvítat Pána s velkou úctou; aspṛśat — využil příležitosti, aby rozdal; mudā — s velkou radostí; dvijebhyaḥ — brāhmaṇům; ayutam — deset tisíc; āplutaḥ — přemožený, zaplavený; gavām — krav.

Překlad

Když Vasudeva spatřil svého neobyčejného syna, jeho oči žasly. S transcendentální radostí uspořádal v mysli transcendentální slavnost tak, že shromáždil deset tisíc krav a rozdal je brāhmaṇům.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura analyzoval, jak Vasudeva žasl při pohledu na své neobyčejné dítě. Vasudeva se chvěl údivem, když viděl novorozené dítě tak pěkně ozdobené cennými oděvy a šperky. Ihned pochopil, že se zjevil Nejvyšší Pán, Osobnost Božství-nikoliv jako obyčejné dítě, ale ve své původní, dokonale ozdobené čtyřruké podobě. Prvním divem bylo, že se Pán nebál zjevit v Kaṁsově vězení, kde byli Vasudeva a Devakī drženi. Druhým bylo, že se zjevil z lůna Devakī, i když jako Nejvyšší Transcendence prostupuje vším. Třetím důvodem k úžasu bylo, že dítě mohlo vyjít z lůna tak pěkně ozdobené. A za čtvrté, Nejvyšší Pán byl Vasudevovým uctívaným Božstvem, a přesto se narodil jako jeho syn. Ze všech těchto důvodů byl Vasudeva transcendentálně šťastný a chtěl uspořádat slavnost, jakou kṣatriyové na oslavu narození dítěte obvykle pořádají. Jelikož byl však ve vězení, nemohl to udělat otevřeně, a proto slavnost uskutečnil v mysli. To mělo úplně stejnou hodnotu. Pokud někdo nemůže navenek sloužit Nejvyššímu Pánu, může Mu sloužit v mysli, neboť činnosti mysli jsou stejně významné jako činnosti ostatních smyslů. To se nazývá nedvojná či absolutní skutečnost (advaya-jñāna). Lidé obvykle provádějí obřady spojené s narozením dítěte. Proč by tedy takový obřad neměl vykonat Vasudeva, když se jako jeho syn zjevil Nejvyšší Pán?

Verš

athainam astaud avadhārya pūruṣaṁ
paraṁ natāṅgaḥ kṛta-dhīḥ kṛtāñjaliḥ
sva-rociṣā bhārata sūtikā-gṛhaṁ
virocayantaṁ gata-bhīḥ prabhāva-vit

Synonyma

atha — poté; enam — dítěti; astaut — přednesl modlitby; avadhārya — přesvědčený o tom, že dítě je Nejvyšší Osobnost Božství; pūruṣam — Nejvyšší Osoba; param — transcendentální; nata-aṅgaḥ — klanící se; kṛta-dhīḥ — se soustředěnou pozorností; kṛta-añjaliḥ — se sepjatýma rukama; sva-rociṣā — září své osobní krásy; bhārata — ó Mahārāji Parīkṣite, potomku Mahārāje Bharaty; sūtikā-gṛham — místo, kde se Pán narodil; virocayantam — osvětlující všechno kolem; gata-bhīḥ — všechen jeho strach zmizel; prabhāva-vit — nyní chápal moc (Nejvyšší Osobnosti Božství).

Překlad

Ó Mahārāji Parīkṣite, potomku krále Bharaty, Vasudeva pochopil, že toto dítě bylo Pán Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství. Když si tím byl nade všechny pochybnosti jist, opustil ho všechen strach. Se sepjatýma rukama složil poklony a se soustředěnou pozorností se začal modlit k dítěti, jež svým přirozeným jasem osvětlovalo místo svého zrození.

Význam

Užaslý Vasudeva nyní soustředil pozornost na Nejvyšší Osobnost Božství. Jelikož poznal moc Nejvyššího Pána, zbavil se strachu, neboť chápal, že se Pán zjevil proto, aby ho ochránil (gata-bhīḥ prabhāva-vit). Když pochopil, že je s ním Nejvyšší Osobnost Božství, přiměřeně situaci přednesl následující modlitby.

Verš

śrī-vasudeva uvāca
vidito ’si bhavān sākṣāt
puruṣaḥ prakṛteḥ paraḥ
kevalānubhavānanda-
svarūpaḥ sarva-buddhi-dṛk

Synonyma

śrī-vasudevaḥ uvāca — Śrī Vasudeva se modlil; viditaḥ asi — nyní jsem si Tě plně vědom; bhavān — Tebe; sākṣāt — přímo; puruṣaḥ — Nejvyšší Osoba; prakṛteḥ — hmotné přírodě; paraḥ — transcendentální, přesahující vše hmotné; kevala-anubhava-ānanda-svarūpaḥ — Tvoje podoba je sac-cid-ānanda-vigraha a každého, kdo Tě vnímá, naplní transcendentální blaženost; sarva-buddhi-dṛk — nejvyšší pozorovatel, Nadduše, inteligence všech.

Překlad

Vasudeva pravil: “Můj Pane, jsi Nejvyšší Osoba přesahující hmotnou existenci a jsi Nadduše. Tvou podobu lze vnímat pomocí transcendentálního poznání, na jehož základě je možné Tě poznat jako Nejvyšší Osobnost Božství. Nyní dokonale chápu Tvé postavení.”

Význam

Ve Vasudevově srdci se probudila láska k jeho synovi a zároveň poznání transcendentální povahy Nejvyššího Pána. Zpočátku si myslel: “Tak pěkné dítě se narodilo, ale teď přijde Kaṁsa a zabije Ho.” Jakmile však pochopil, že se nejedná o obyčejné dítě, ale o Nejvyšší Osobnost Božství, jeho obavy se rozplynuly. Považoval svého syna za Nejvyššího Pána, úžasného ve všech ohledech, a začal se k Němu vhodným způsobem modlit. Již neměl žádný strach z Kaṁsovy krutosti a dítě se pro něho stalo předmětem lásky a současně i uctívání prostřednictvím modliteb.

Verš

sa eva svaprakṛtyedaṁ
sṛṣṭvāgre tri-guṇātmakam
tad anu tvaṁ hy apraviṣṭaḥ
praviṣṭa iva bhāvyase

Synonyma

saḥ — On (Nejvyšší Pán, Osobnost Božství); eva — jistě; sva-prakṛtyā — svou vlastní energií (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram); idam — tento hmotný svět; sṛṣṭvā — poté, co stvořil; agre — na počátku; tri-guṇa-ātmakam — ze tří kvalit energie (sattva-rajas-tamo-guṇa); tat anu — poté; tvam — Ty; hi — jistě; apraviṣṭaḥ — ačkoliv jsi nevstoupil; praviṣṭaḥ iva — zdánlivě jsi vstoupil; bhāvyase — je tak chápáno.

Překlad

“Můj Pane, Ty jsi tatáž osoba, která svou vlastní vnější energií na počátku stvořila tento hmotný svět ze tří guṇ (sattva, rajas a tamas). Po jeho stvoření jsi do něho zdánlivě vstoupil, i když jsi tak ve skutečnosti neučinil.”

Význam

V Bhagavad-gītě (7.4) Nejvyšší Pán vysvětluje:

bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā

Tento hmotný svět, tvořený třemi kvalitami přírody-sattva-guṇou, rajo-guṇou a tamo-guṇou-je kombinací země, vody, ohně, vzduchu, éteru, mysli, inteligence a falešného ega. To vše jsou energie pocházející z Kṛṣṇy, ale Kṛṣṇa samotný, který je vždy transcendentální, je nad tento hmotný svět povznesený. Ti, kdo postrádají čisté poznání, si myslí, že Kṛṣṇa je výtvorem hmoty a že Jeho tělo je hmotné jako naše (avajānanti māṁ mūḍhāḥ). Kṛṣṇa však ve skutečnosti stojí vždy mimo tento hmotný svět.

Ve védské literatuře je stvoření popisováno v souvislosti s Mahā-Viṣṇuem. Brahma-saṁhitā (5.35) uvádí:

eko 'py asau racayituṁ jagad-aṇḍa-koṭiṁ
yac-chaktir asti jagad-aṇḍa-cayā yad-antaḥ
aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-sthaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám prvotního Pána Govindu, původní Osobnost Božství. Svou úplnou dílčí expanzí známou jako Mahā-Viṣṇu vstupuje do hmotné přírody. Potom vstupuje do každého vesmíru jako Garbhodakaśāyī Viṣṇu a do všech prvků, včetně každého atomu hmoty, jako Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu. Těchto projevů vesmírného stvoření-jak vesmírů, tak individuálních atomů-je nespočetně mnoho.” Govinda se částečně projevuje jako antaryāmī, Nadduše, jež vstupuje do tohoto hmotného světa (aṇḍāntara-stha) a setrvává i v každém atomu. Brahma-saṁhitā (5.48) dále říká:

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya
jīvanti loma-vilajā jagad-aṇḍa-nāthāḥ
viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Tento verš představuje Mahā-Viṣṇua jako úplnou expanzi Kṛṣṇy. Mahā-Viṣṇu leží na Příčinném oceánu, a když vydechuje, z pórů Jeho těla vycházejí milióny brahmāṇḍ neboli vesmírů. Když se potom opět nadechne, všechny tyto brahmāṇḍy zmizí. To znamená, že milióny brahmāṇḍ, v nichž vládnou Brahmové a další polobozi, se v tomto hmotném světě objevují a mizí díky dýchání Mahā-Viṣṇua.

Pošetilí lidé se domnívají, že když se Kṛṣṇa zjevuje jako syn Vasudevy, je stejně omezený jako obyčejné dítě. Vasudeva však věděl, že i když se Pán zjevil jako jeho syn, nestalo se to tak, že by vstoupil do lůna Devakī a potom z něho vyšel ven. Byl totiž přítomen neustále. Nejvyšší Pán je všudypřítomný, uvnitř i vně. Praviṣṭa iva bhāvyase-pouze zdánlivě vstoupil do lůna Devakī a pak přišel na svět jako dítě Vasudevy. To, že Vasudeva vyjadřuje toto poznání, znamená, že věděl, jak se vše odehrálo. Patří jistě mezi ty oddané Pána, kteří mají úplné poznání, a od takových oddaných se musíme učit. Bhagavad-gītā (4.34) doporučuje:

tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ

“Snaž se poznat pravdu tím, že se obrátíš na duchovního mistra. Pokorně se ho dotazuj a zároveň mu služ. Seberealizované duše ti mohou předat poznání, jelikož vidí pravdu.” Vasudeva zplodil Nejvyšší Osobnost Božství, ale přesto dobře věděl, jak Nejvyšší Pán přichází a odchází. Byl tedy tattva-darśī-osoba, jež vidí pravdu-neboť na vlastní oči viděl, jak se Nejvyšší Absolutní Pravda zjevuje v roli jeho syna. Vasudeva nebyl zahalen nevědomostí a nemyslel si, že když se Nejvyšší Bůh stal jeho synem, že Ho to nějak omezilo. Pán je neomezený a prostupuje vším, uvnitř i vně. O Jeho příchodu a odchodu tedy nemůže být řeč.

Verš

yatheme ’vikṛtā bhāvās
tathā te vikṛtaiḥ saha
nānā-vīryāḥ pṛthag-bhūtā
virājaṁ janayanti hi
sannipatya samutpādya
dṛśyante ’nugatā iva
prāg eva vidyamānatvān
na teṣām iha sambhavaḥ
evaṁ bhavān buddhy-anumeya-lakṣaṇair
grāhyair guṇaiḥ sann api tad-guṇāgrahaḥ
anāvṛtatvād bahir antaraṁ na te
sarvasya sarvātmana ātma-vastunaḥ

Synonyma

yathā — jako; ime — tyto hmotné výtvory hmotné energie; avikṛtāḥ — ve skutečnosti nerozdělené; bhāvāḥ — s touto představou; tathā — podobně; te — ony; vikṛtaiḥ saha — styk s těmito různými prvky pocházejícími z celkové hmotné energie; nānā-vīryāḥ — každý prvek je nasycený různými energiemi; pṛthak — oddělený; bhūtāḥ — stávající se; virājam — celý vesmírný projev; janayanti — vytvářejí; hi — jistě; sannipatya — díky styku s duchovní energií; samutpādya — poté, co jsou stvořeny; dṛśyante — vypadají; anugatāḥ — vstoupily do něho; iva — jako kdyby; prāk — od samého počátku, ještě před stvořením tohoto vesmírného projevu; eva — jistě; vidyamānatvāt — díky existenci Nejvyšší Osobnosti Božství; na — ne; teṣām — těchto hmotných prvků; iha — zde, co se týče stvoření; sambhavaḥ — byl by možný vstup; evam — takto; bhavān — ó můj Pane; buddhi-anumeya-lakṣaṇaiḥ — pomocí skutečné inteligence a podle takových příznaků; grāhyaiḥ — s předměty smyslového vnímání; guṇaiḥ — s kvalitami hmotné přírody; san api — ačkoli ve styku; tat-guṇa-agrahaḥ — hmotné kvality se Tě nedotýkají; anāvṛtatvāt — jelikož se nacházíš všude; bahiḥ antaram — uvnitř a vně; na te — pro Tebe nic takového neexistuje; sarvasya — všeho; sarva-ātmanaḥ — jsi zdrojem všeho; ātma-vastunaḥ — vše patří Tobě, ale Ty jsi vně i uvnitř všeho.

Překlad

“Mahat-tattva, celková hmotná energie, je nerozdělená, ale kvůli hmotným kvalitám přírody se zdá, jako by se dělila na zemi, vodu, oheň, vzduch a éter. Působením živé energie (jīva-bhūta) se tyto oddělené energie kombinují, aby zviditelnily vesmírný projev, ale ve skutečnosti celková energie existuje již před stvořením vesmíru, a nikdy do něho tedy nevstupuje. Podobně Tebe nelze vnímat smysly ani poznat pomocí mysli či slov (avāṅ-mānasa-gocara), i když Tě nyní díky Tvé přítomnosti svými smysly vnímáme. Smysly můžeme vnímat něco, ale ne všechno; očima se například můžeme dívat, ale ne ochutnávat. Jsi tedy mimo dosah smyslového vnímání. I když jsi ve styku s kvalitami hmotné přírody, nejsi jimi ovlivněn. Jsi základní činitel u všeho, všeprostupující, nerozdělená Nadduše. Pro Tebe tedy neexistuje vnějšek a vnitřek. Nikdy jsi nevstoupil do lůna Devakī, neboť jsi tam již byl.”

Význam

Totéž vysvětluje Pán samotný v Bhagavad-gītě (9.4):

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad-avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

“Ve Své neprojevené podobě prostupuji celým vesmírem. Všechny bytosti jsou ve Mně, ale Já nejsem v nich.”

Nejvyšší Osobnost Božství nelze vnímat hrubohmotnými smysly. Je řečeno, že jméno Pána Śrī Kṛṣṇy, Jeho slávu, zábavy a tak dále nelze poznat pomocí hmotných smyslů. Pán se zjeví jedině tomu, kdo se věnuje čisté oddané službě pod náležitým vedením. Jak uvádí Brahma-saṁhitā (5.38):

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti

Oddaný může neustále vidět Govindu, Nejvyšší Osobnost Božství, vně i uvnitř sebe sama, pokud vůči Němu vyvine transcendentální láskyplný postoj. Obyčejní lidé Ho tedy nevidí. Ve výše uvedeném verši z Bhagavad-gīty se proto říká, že i když je Pán všeprostupující a všudypřítomný, nelze Ho vnímat hmotnými smysly. Přestože Ho však nevidíme, vše v Něm spočívá. Jak je vysvětleno v sedmé kapitole Bhagavad-gīty, celý hmotný vesmírný projev je pouze kombinací Jeho dvou různých energií-vyšší, duchovní energie a nižší, hmotné energie. Tak jako se sluneční světlo šíří po celém vesmíru, i Pánova energie se rozprostírá po celém stvoření a vše v ní spočívá.

Přesto by z toho však nikdo neměl usuzovat, že když se Pán rozpíná všude, přestal existovat jako osoba. Pro vyvrácení těchto argumentů Pán říká: “Jsem všude a vše je ve Mně, ale přesto zůstávám mimo to.” Král je například v čele vlády, která není ničím jiným než projevem jeho energie; různá ministerstva jsou pouze královy energie a všechna se zakládají na jeho moci. Nelze však od krále očekávat, že bude osobně přítomen v každém ministerstvu. To je hrubý příklad. Podobně všechny projevy, které vidíme, a vše, co existuje v hmotném i duchovním světě, závisí na energii Nejvyšší Osobnosti Božství. Ke stvoření dochází expandováním různých energií Pána, a jak je uvedeno v Bhagavad-gītě, On je přítomný všude, zastoupen svými energiemi.

Někdo může namítat, že Nejvyšší Pán, jenž tvoří celý vesmírný projev svým pouhým pohledem, přece nemůže vstoupit do lůna Devakī, manželky Vasudevy. Vasudeva, aby vyvrátil tuto námitku, řekl: “Můj milý Pane, to, že ses zjevil v lůně Devakī, není příliš úžasné, protože podobně došlo i ke stvoření. Ležel jsi na Příčinném oceánu jako Mahā-Viṣṇu a s Tvým dýcháním vznikly nespočetné vesmíry. Potom jsi do každého vesmíru vstoupil jako Garbhodakaśāyī Viṣṇu a pak ses ještě dále expandoval jako Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu a vstoupil jsi do srdcí všech živých bytostí, a dokonce i do každého atomu. To, jak jsi vstoupil do lůna Devakī, tedy lze chápat stejným způsobem. Vypadá to, jako že jsi tam vstoupil, ale zároveň prostupuješ vším. Tvé vstoupení a nevstoupení můžeme pochopit na hmotných příkladech. I poté, co se celková hmotná energie rozdělí na šestnáct prvků, sama zůstává netknutá. Hmotné tělo není ničím jiným než kombinací pěti hrubohmotných prvků-země, vody, ohně, vzduchu a éteru. Když se narodí hmotné tělo, zdá se, že jsou tyto prvky nově stvořeny, ale ve skutečnosti neustále existují vně tohoto těla. Ty existuješ také vně, i když ses zjevil jako dítě v lůně Devakī. Přebýváš neustále ve svém sídle, ale zároveň se dokážeš expandovat do miliónů podob.

Člověk musí vynaložit značnou inteligenci, aby pochopil Tvé zjevení, neboť hmotná energie také vychází z Tebe. Jsi jejím původním zdrojem, tak jako je slunce zdrojem slunečního svitu. Sluneční svit nemůže zahalit Slunce, a stejně tak nemůže hmotná energie-která je Tvojí emanací-zahalit Tebe. Zdá se, jako kdybys byl pod vlivem tří kvalit hmotné energie, ale ve skutečnosti na Tebe nemohou působit. To chápou filozofové s rozvinutým intelektem. Jinými slovy-i když se zdáš být v poli působnosti hmotné energie, nikdy jí nejsi zahalen.”

Z Véd se dozvídáme, že Nejvyšší Brahman projevuje svou záři, a tou je vše osvětleno. Z Brahma-saṁhity můžeme pochopit, že brahmajyoti neboli záře Brahmanu vychází z těla Nejvyššího Pána. A z této záře Brahmanu vzniká veškeré stvoření. Dále je uvedeno v Bhagavad-gītě, že Pán je oporou záře Brahmanu. On je původní příčinou všeho. Méně inteligentní lidé se však domnívají, že když Nejvyšší Osobnost Božství přichází do hmotného světa, nabývá hmotné vlastnosti. To nejsou zralé závěry, ale představy osob, kterým se nedostává inteligence.

Verš

ya ātmano dṛśya-guṇeṣu sann iti
vyavasyate sva-vyatirekato ’budhaḥ
vinānuvādaṁ na ca tan manīṣitaṁ
samyag yatas tyaktam upādadat pumān

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; ātmanaḥ — své skutečné totožnosti, duše; dṛśya-guṇeṣu — mezi viditelnými objekty, počínaje tělem; san — nacházející se v tomto postavení; iti — tak; vyavasyate — i nadále jedná; sva-vyatirekataḥ — jako kdyby tělo nezáviselo na duši; abudhaḥ — pošetilec; vinā anuvādam — bez náležitého rozboru; na — ne; ca — také; tat — tělo a další viditelné objekty; manīṣitam — jelikož se už takové úvahy probíraly; samyak — plně; yataḥ — protože je pošetilý; tyaktam — jsou odmítnuty; upādadat — pokládá toto tělo za skutečnost; pumān — osoba.

Překlad

“Ten, kdo si myslí, že jeho viditelné tělo, které je výtvorem tří kvalit přírody, nezávisí na duši, nezná podstatu existence, a proto je pošetilec. Učení lidé jeho závěry odmítají, neboť po důkladném zvážení lze pochopit, že kdyby viditelné tělo a smysly neměly svůj základ v duši, chyběla by jim podstata. Pošetilec však pokládá svůj závěr za skutečnost bez ohledu na to, že byl odmítnut.”

Význam

Tělo nelze vytvořit bez základu, kterým je duše. Takzvaní vědci se různými způsoby snaží vytvořit živé tělo ve svých chemických laboratořích, ale nikomu se to ještě nepodařilo, neboť tělo nelze připravit z hmotných prvků bez přítomnosti duše. Vědci jsou nyní nadšeni z teorií o chemickém složení těla, a mnoho jsme jich proto vyzvali, aby vyrobili alespoň malé vejce. Chemikálie tvořící vejce lze nalézt velice snadno. Je v něm bílá a žlutá hmota obalená skořápkou, a to vše by měli být moderní vědci schopni velmi snadno napodobit. Ale dokonce i kdyby je vytvořili a vložili do inkubátoru, kuře by se z jejich umělého chemického vejce nevylíhlo. Musí zde být ještě duše, neboť žádná chemická sloučenina nevytvoří život. Proto jsou ti, kdo si myslí, že je možný život bez duše, v tomto verši nazváni slovem abudhaḥ, pošetilí darebáci.

Pak jsou tu také jiní, kteří tělo zavrhují, protože ho považují za nepodstatné. Ti patří do stejné kategorie pošetilců. Tělo nelze ani zavrhnout, ani pokládat za podstatné. Podstatou je Nejvyšší Osobnost Božství a tělo i duše jsou energie Nejvyššího Boha, jak Pán sám popisuje v Bhagavad-gītě (7.4-5):

bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā
apareyam itas tv anyāṁ
prakṛtiṁ viddhi me parām
jīva-bhūtāṁ mahā-bāho
yayedaṁ dhāryate jagat

“Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego Ä všech těchto osm prvků dohromady tvoří Mé oddělené hmotné energie. Ó Arjuno mocných paží, kromě nich však existuje ještě Moje jiná, vyšší energie, která zahrnuje živé bytosti, jež vykořisťují zdroje této hmotné, nižší přírody.”

Tělo tedy má vztah k Nejvyšší Osobnosti Božství stejně jako duše. Jelikož obojí jsou to Pánovy energie, nejsou neskutečné, protože mají původ ve skutečnosti. Ten, kdo nezná toto tajemství života, je abudhaḥ. Védy prohlašují: aitadātmyam idaṁ sarvam, sarvaṁ khalv idaṁ brahma-vše je Nejvyšší Brahman. To znamená, že tělo i duše jsou Brahman, neboť hmotná i duchovní energie pocházejí z Brahmanu.

Někteří lidé, kteří neznají závěry Véd, pokládají za podstatu hmotnou přírodu a jiní zase duši, ale ve skutečnosti je podstatou Brahman, příčina všech příčin. Složky tohoto projeveného hmotného světa a jeho bezprostřední příčina jsou Brahman a nikdy nezařídíme, aby byly na Brahmanu nezávislé. Dále platí, že složky i bezprostřední příčina tohoto hmotného projevu jsou jakožto Brahman pravdivé, satya. Rčení brahma satyaṁ jagan mithyā neplatí. Svět není neskutečný.

Jñānī tento svět zavrhují a pošetilci ho pokládají za skutečnost, ale jedni i druzí jsou pomýlení. I když tělo není tak důležité jako duše, nemůžeme říci, že je neskutečné. Je však dočasné, a pouze pošetilí materialisté, kteří o duši nic nevědí, považují dočasné tělo za skutečnost a snaží se je zdobit. Oběma těmto léčkám-zavrhování těla jako neskutečného a jeho pokládání za jedinou skutečnost-se může vyhnout ten, kdo si je dokonale vědom Kṛṣṇy. Jestliže považujeme tento svět za neskutečný, patříme do kategorie asurů, kteří tvrdí, že tento svět je falešný, nemá žádný základ a nevládne mu žádný Bůh (asatyam apratiṣṭhaṁ te jagad āhur anīśvaram). To je závěr démonů, jenž popisuje šestnáctá kapitola Bhagavad-gīty.

Verš

tvatto ’sya janma-sthiti-saṁyamān vibho
vadanty anīhād aguṇād avikriyāt
tvayīśvare brahmaṇi no virudhyate
tvad-āśrayatvād upacaryate guṇaiḥ

Synonyma

tvattaḥ — jsou z Tebe, Pane; asya — celého vesmírného projevu; janma — stvoření; sthiti — udržování; saṁyamān — a zničení; vibho — ó můj Pane; vadanti — tvrdí znalci Véd; anīhāt — jenž nevynakládáš žádné úsilí; aguṇāt — jenž nejsi ovlivněn kvalitami hmotné přírody; avikriyāt — jenž jsi neměnný ve svém duchovním postavení; tvayi — v Tobě; īśvare — Nejvyšší Osobnosti Božství; brahmaṇi — jenž jsi Parabrahman, Nejvyšší Brahman; no — ne; virudhyate — existují protiklady; tvat-āśrayatvāt — jelikož je pod Tvou kontrolou; upacaryate — vše se děje automaticky; guṇaiḥ — působením hmotných kvalit.

Překlad

“Ó můj Pane, znalci Véd prohlašují, že stvoření, udržování a zničení celého vesmírného projevu provádíš Ty, jenž nemusíš vynakládat žádné úsilí, jehož se nedotýkají kvality hmotné přírody a jenž jsi neměnný ve svém duchovním postavení. V Tobě, Nejvyšší Osobnosti Božství, Parabrahmanu, neexistují protiklady. Vše se děje automaticky, jelikož tři kvality hmotné přírody-sattva, rajas a tamas-jsou pod Tvou kontrolou.”

Význam

Ve Védách je řečeno:

na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate
parāsya śaktir vividhaiva śrūyate
svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca

“Nejvyšší Pán nemusí nic dělat a nelze nalézt nikoho, kdo by se Mu vyrovnal nebo Ho předčil, protože vše je přirozeně a systematicky konáno Jeho četnými energiemi.” (Śvetāśvatara Upaniṣad 6.8) Stvoření, udržování i zničení řídí osobně Nejvyšší Osobnost Božství, což potvrzuje i Bhagavad-gītā (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram). Pán však z konečného hlediska nemusí dělat nic, a proto je nirvikāra, neměnný. Jelikož se vše děje pod Jeho vedením, říká se Mu sṛṣṭi-kartā, pán stvoření. Je také pánem zničení. Když pán sedí na jednom místě a služebníci zatím vykonávají různé povinnosti, z konečného hlediska je vše, co služebníci dělají, činností pána, i když sám nedělá nic (na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate). Pán má tolik energií, že vše probíhá hladce. Proto je přirozeně klidný a sám v tomto hmotném světě nekoná nic.

Verš

sa tvaṁ tri-loka-sthitaye sva-māyayā
bibharṣi śuklaṁ khalu varṇam ātmanaḥ
sargāya raktaṁ rajasopabṛṁhitaṁ
kṛṣṇaṁ ca varṇaṁ tamasā janātyaye

Synonyma

saḥ tvam — Ty, Pane, jenž jsi právě ta osoba, Transcendence; tri-loka-sthitaye — za účelem udržování tří světů, vyššího, středního a nižšího planetárního systému; sva-māyayā — působením své osobní energie (ātma-māyayā); bibharṣi — přijímáš; śuklam — bílou podobu Viṣṇua na úrovni dobra; khalu — jakož i; varṇam — barvu; ātmanaḥ — stejné kategorie, jako jsi Ty (viṣṇu-tattva); sargāya — za účelem stvoření celého světa; raktam — červená barva rajo-guṇy; rajasā — s kvalitou vášně; upabṛṁhitam — oplývající; kṛṣṇam ca — a kvalita temnoty; varṇam — barva; tamasā — doprovázená nevědomostí; jana-atyaye — za účelem konečného zničení celého stvoření.

Překlad

“Můj Pane, Tvá podoba je transcendentální vůči třem hmotným kvalitám, ale přesto pro udržování tří světů přijímáš bílou barvu Viṣṇua na úrovni dobra; za účelem stvoření, jež je spjato s kvalitou vášně, se zjevuješ zbarvený do červena a na konci, když je třeba uskutečnit zničení, jež provází nevědomost, máš načernalý vzhled.”

Význam

Vasudeva se k Pánu modlil: “Říká se Ti śuklam. Śuklam neboli bílá barva je symbolickým zastoupením Absolutní Pravdy, neboť je nedotčená hmotnými kvalitami. Pán Brahmā je nazýván rakta neboli červený, protože zastupuje kvalitu vášně potřebnou pro stvoření. Temnota je přisouzena Pánu Śivovi, protože on ničí celý vesmír. Stvoření, zničení a udržování tohoto vesmírného projevu konají Tvé energie, ale Tebe se přitom tyto kvality nedotýkají.” To potvrzují Védy: harir hi nirguṇaḥ sākṣāt-Nejvyšší Osobnost Božství je vždy mimo vliv hmotných kvalit. Rovněž je řečeno, že kvality vášně a nevědomosti v osobě Nejvyššího Pána neexistují.

Tři barvy, uvedené v tomto verši-śukla, rakta a kṛṣṇa-nelze brát doslovně jako to, co vnímáme svými smysly, ale spíše jako zastoupení sattva-guṇy, rajo-guṇy a tamo-guṇy. Například volavka bývá bílá, a přitom je pod vlivem tamo-guṇy, kvality nevědomosti. Podle logiky zvané bakāndha-nyāya je volavka tak hloupá, že běhá za varlaty býka, neboť je považuje za visící rybu, kterou si bude moci sebrat, až spadne. Je tedy v trvalé nevědomosti. Na druhou stranu Vyāsadeva, jenž sestavil védskou literaturu, je načernalý, ale to neznamená, že ho ovládá tamo-guṇa; ve skutečnosti je na nejvyšší úrovni sattva-guṇy, mimo vliv hmotných kvalit přírody. Někdy jsou těmito barvami (śukla-raktas tathā pītaḥ) označováni brāhmaṇové, kṣatriyové, vaiśyové a śūdrové. Pán Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu je uctíván jako načernalý, Pán Śiva je bělavý a Pán Brahmā načervenalý, ale podle toho, co říká Śrīla Sanātana Gosvāmī ve své knize Vaiṣṇava-toṣaṇī-ṭīkā, zde není míněno rozdělení barev.

Správný význam pojmů śukla, rakta a kṛṣṇa je tento: Pán je neustále transcendentální, ale za účelem stvoření se zjevuje jako Pán Brahmā s barvou rakta. A zase jindy se Pán hněvá. V Bhagavad-gītě (16.19) říká:

tān ahaṁ dviṣataḥ krūrān
saṁsāreṣu narādhamān
kṣipāmy ajasram aśubhān
āsurīṣv eva yoniṣu

“Tyto záštiplné a zlomyslné, nejnižší z lidí, věčně vrhám do oceánu hmotné existence, do různých démonských životních druhů.” Pán se hněvá, aby zahubil démony, a proto přijímá podobu Pána Śivy. Nejvyšší Osobnost Božství je vždy mimo vliv hmotných kvalit a neměli bychom se nechat svést k nějakému jinému závěru pouze na základě smyslového vnímání. Jeho postavení musíme pochopit z podání autorit neboli mahājanů. Śrīmad-Bhāgavatam (1.3.28) uvádí: ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam.

Verš

tvam asya lokasya vibho rirakṣiṣur
gṛhe ’vatīrṇo ’si mamākhileśvara
rājanya-saṁjñāsura-koṭi-yūthapair
nirvyūhyamānā nihaniṣyase camūḥ

Synonyma

tvam — Ty, Pane; asya — tohoto světa; lokasya — zvláště této martya-loky, planety Země; vibho — ó Nejvyšší; rirakṣiṣuḥ — jelikož si přeješ zajistit ochranu (před rušivým působením asurů); gṛhe — v tomto domě; avatīrṇaḥ asi — nyní ses zjevil; mama — mém; akhila-īśvara — ačkoliv jsi vlastníkem celého stvoření; rājanya-saṁjña-asura-koṭi-yūtha-paiḥ — s milióny démonů a jejich stoupenců vystupujících v rolích politiků a králů; nirvyūhyamānāḥ — kteří se pohybují po celém světě; nihaniṣyase — zabiješ; camūḥ — armády, příslušenství, vojáky a družiny.

Překlad

“Ó můj Pane, vlastníku celého stvoření, nyní ses zjevil v mém domě s touhou ochránit tento svět. Jsem si jist, že zničíš všechny armády, jež se pohybují po světě pod vedením politiků převlečených za kṣatriyské panovníky, kteří jsou však ve skutečnosti démony. Musíš je zabít, abys ochránil nevinnou veřejnost.”

Význam

Kṛṣṇa se na tomto světě zjevuje se dvěma záměry: paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām-aby chránil nevinné, zbožné oddané Pána a potíral všechny nevzdělané, nekulturní asury, kteří bezdůvodně štěkají jako psi a rvou se o politickou moc. Je řečeno: kali-kāle nāma-rūpe kṛṣṇa-avatāra. Hnutí Hare Kṛṣṇa je také inkarnací Kṛṣṇy v podobě svatého jména (nāma-rūpe). Každý z nás, kdo se skutečně bojí asurských vládců a politiků, musí uvítat tuto Kṛṣṇovu inkarnaci: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Pak bude před trápením působeným asurskými vládci ochráněn. V současné době jsou tito vládci tak mocní, že se po dobrém či po zlém zmocňují nejvyšších míst ve vládě a pod záminkou zajištění bezpečí národa nebo nějakého stavu nouze vykořisťují nespočetně mnoho lidí. Pak jeden asura porazí druhého, ale lidé trpí dále. Celý svět je tedy v povážlivé situaci a hnutí Hare Kṛṣṇa je jedinou nadějí. Pán Nṛsiṁhadeva se zjevil, když Prahlāda neúnosně týral jeho asurský otec. Kvůli těmto asurským otcům-tím míníme vládnoucí politiky-je nesmírně těžké hnutí Hare Kṛṣṇa šířit, ale jeho prostřednictvím se nyní Kṛṣṇa zjevuje ve svém svatém jménu, a tak můžeme doufat, že budou tito démonští otcové zničeni a na celém světě bude nastoleno Boží království. Svět je nyní plný asurů v rouchu politiků, guruů, sādhuů, yogīnů a inkarnací, kteří odvádějí veřejnost od vědomí Kṛṣṇy, jež může společnosti poskytnout skutečný prospěch.

Verš

ayaṁ tv asabhyas tava janma nau gṛhe
śrutvāgrajāṁs te nyavadhīt sureśvara
sa te ’vatāraṁ puruṣaiḥ samarpitaṁ
śrutvādhunaivābhisaraty udāyudhaḥ

Synonyma

ayam — tento (darebák); tu — ale; asabhyaḥ — který není ani trochu civilizovaný (asura znamená “necivilizovaný” a sura znamená “civilizovaný”); tava — Tebe, Pane; janma — narození; nau — našeho; gṛhe — do domu; śrutvā — poté, co slyšel; agrajān te — všechny bratry narozené před Tebou; nyavadhīt — zahubil; sura-īśvara — ó Pane surů, civilizovaných osob; saḥ — on (tento necivilizovaný Kaṁsa); te — Tvé; avatāram — zjevení; puruṣaiḥ — svými pobočníky; samarpitam — až bude zpraven o; śrutvā — poté, co uslyší; adhunā — nyní; eva — jistě; abhisarati — okamžitě přijde; udāyudhaḥ — s tasenými.

Překlad

“Ó můj Pane, Pane polobohů, poté, co tento necivilizovaný Kaṁsa uslyšel proroctví, že se narodíš v našem domě a usmrtíš ho, zahubil mnoho Tvých starších bratrů. Jakmile od svých pobočníků uslyší o Tvém zjevení, okamžitě přijde ozbrojen, aby Tě zabil.”

Význam

Kaṁsa je zde označen jako asabhyaḥ, což znamená “necivilizovaný” či “zlotřilý”, neboť zahubil mnoho dětí své vlastní sestry. Když uslyšel proroctví, že ho její osmý syn usmrtí, okamžitě chtěl svou nevinnou sestru zabít ještě v průběhu její svatby. Necivilizovaný člověk je schopen čehokoliv, jen aby uspokojil své smysly. Je schopen zabíjet děti, krávy, brāhmaṇy, starce-s nikým nemá slitování. Podle pravidel védské civilizace se má kravám, ženám, dětem, starcům a brāhmaṇům odpouštět, i když se dopustí něčeho špatného. Asurové, necivilizovaní lidé, na to však nedbají. V současné době se krávy i děti zabíjejí bez omezení, a tato civilizace nemá s lidskou nic společného. Ti, kdo tuto odsouzeníhodnou civilizaci řídí, jsou necivilizovaní asurové.

Tito necivilizovaní lidé nejsou hnutí pro vědomí Kṛṣṇy příznivě nakloněni. V postavení státních úředníků bezostyšně prohlašují, že zpívání hnutí Hare Kṛṣṇa je výtržnost, přestože Bhagavad-gītā jasně říká: satataṁ kīrtayanto māṁ yatantaś ca dṛḍha-vratāḥ. Podle tohoto verše je povinností mahātmů zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a snažit se ji všemi způsoby šířit po celém světě. Společnost je bohužel tak necivilizovaná, že existují takzvaní mahātmové, kteří neváhají zabíjet krávy a děti a chtějí zastavit hnutí Hare Kṛṣṇa. Toto necivilizované jednání jsme zažili na vlastní kůži při odporu vůči středisku Hare Kṛṣṇa v Bombaji, zvaném Hare Kṛṣṇa Land. Tak jako Kaṁsa nemohl zabít nádherné dítě Vasudevy a Devakī, necivilizovaná společnost nemůže zastavit hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, bez ohledu na to, jak jí jeho rozvoj vadí. Přesto musíme čelit mnoha různým potížím. I když Kṛṣṇu nebylo možné zabít, Vasudeva se jako Jeho otec chvěl, protože ze své náklonnosti myslel na to, že Kaṁsa okamžitě přijde a jeho syna zahubí. I když se hnutí pro vědomí Kṛṣṇy neliší od Kṛṣṇy samotného a žádní asurové ho nedovedou zadržet, i my se bojíme, že by je mohli asurové kdykoliv v kterékoliv části světa zastavit.

Verš

śrī-śuka uvāca
athainam ātmajaṁ vīkṣya
mahā-puruṣa-lakṣaṇam
devakī tam upādhāvat
kaṁsād bhītā suvismitā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; atha — po těchto Vasudevových modlitbách; enam — tohoto Kṛṣṇu; ātmajam — jejich syna; vīkṣya — pozorující; mahā-puruṣa-lakṣaṇam — se všemi znaky Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua; devakī — Kṛṣṇova matka; tam — Jemu (Kṛṣṇovi); upādhāvat — přednesla modlitby; kaṁsāt — Kaṁsy; bhītā — obávající se; su-vismitā — a také užaslá při pohledu na tak neobyčejné dítě.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Poté se k Pánu začala modlit Devakī, která se velice bála Kaṁsy a užasla, když viděla, že její dítě má všechny znaky Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

V tomto verši je významné slovo suvismitā, “užaslá”. Devakī a její manžel Vasudeva si byli jisti tím, že jejich dítě je Nejvyšší Osobnost Božství a že je Kaṁsa nemůže zabít, ale když pomysleli na Kaṁsovy ohavné činy v minulosti, zároveň se ve své lásce báli, že Kṛṣṇu čeká smrt. Proto je zde použito slovo suvismitā. Také my trneme při pomyšlení na to, zda toto hnutí nezničí nějací asurové, nebo zda se bude i nadále bez obav rozvíjet.

Verš

śrī-devaky uvāca
rūpaṁ yat tat prāhur avyaktam ādyaṁ
brahma jyotir nirguṇaṁ nirvikāram
sattā-mātraṁ nirviśeṣaṁ nirīhaṁ
sa tvaṁ sākṣād viṣṇur adhyātma-dīpaḥ

Synonyma

śrī-devakī uvāca — Śrī Devakī řekla; rūpam — podoba či podstata; yat tat — protože Ty jsi touto podstatou; prāhuḥ — jsi někdy nazýván; avyaktam — jehož nelze vnímat hmotnými smysly (ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ); ādyam — jsi původní příčina; brahma — jsi známý jako Brahman; jyotiḥ — světlo; nirguṇam — bez hmotných vlastností; nirvikāram — beze změn, věčně stejná podoba Viṣṇua; sattā-mātram — původní podstata, příčina všeho; nirviśeṣam — jsi přítomný všude jako Nadduše (tatáž podstata je přítomná v srdci člověka i zvířete); nirīham — bez hmotných tužeb; saḥ — ona Nejvyšší Osoba; tvam — Ty, Pane; sākṣāt — přímo; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu; adhyātma-dīpaḥ — světlo všeho transcendentálního poznání (kdo zná Tebe, zná všechno: yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ bhavati).

Překlad

Śrī Devakī řekla: “Můj milý Pane, existují různé Védy a některé z nich uvádějí, že Tě nelze vnímat pomocí slov a mysli. Přesto jsi zdrojem celého vesmírného projevu. Jsi Brahman, největší ze všeho, zářící jako slunce. Nemáš hmotnou příčinu, neměníš se a nemáš hmotné touhy. Védy proto říkají, že jsi podstatou. Ty, můj Pane, jsi přímým původem všech védských výroků a ten, kdo pozná Tebe, postupně pozná všechno. Lišíš se od světla Brahmanu i od Paramātmy, ale zároveň se od nich nelišíš. Vše vychází z Tebe, jsi příčina všech příčin, Pán Viṣṇu, světlo všeho transcendentálního poznání.”

Význam

Viṣṇu je zdrojem všeho a mezi Pánem Viṣṇuem a Pánem Kṛṣṇou není rozdíl, neboť Oba jsou viṣṇu-tattva. Z Ṛg Vedy víme: oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam-původní podstatou je všeprostupující Pán Viṣṇu, který je zároveň Paramātmou a zářícím Brahmanem. Živé bytosti jsou rovněž nedílné části Viṣṇua, jenž má rozmanité energie (parāsya śaktir vividhaiva śrūyate svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca). Viṣṇu či Kṛṣṇa je tedy vším. Pán Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (10.8): ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate—“Jsem zdrojem všech duchovních i hmotných světů. Vše pochází ze Mě.” Kṛṣṇa je tedy původní příčinou všeho (sarva-kāraṇa-kāraṇam). Když se Viṣṇu expanduje do svého všeprostupujícího aspektu, mělo by nám být jasné, že je nirākāra-nirviśeṣa-brahmajyoti.

I když vše pochází z Kṛṣṇy, On sám je z konečného hlediska osobou. Aham ādir hi devānām-je zdrojem Brahmy, Viṣṇua a Maheśvary, a z nich se projevuje mnoho dalších polobohů. Proto Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (14.27): brahmaṇo hi pratiṣṭhāham-“Brahman spočívá na Mně.” Na jiném místě také říká:

ye 'py anya-devatā-bhaktā
yajante śraddhayānvitāḥ
te 'pi mām eva kaunteya
yajanty avidhi-pūrvakam

“Ti, kdo jsou oddanými jiných bohů a uctívají je s vírou, ve skutečnosti uctívají pouze Mě, ó synu Kuntī, ale špatným způsobem.” (Bg. 9.23) Mnozí lidé uctívají různé polobohy a považují je za samostatné bohy, jimiž ve skutečnosti nejsou. Skutečností je, že každý polobůh a každá živá bytost je nedílnou částí Kṛṣṇy (mamaivāṁśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ). Polobozi patří rovněž do kategorie živých bytostí; nejsou to samostatní bozi. Lidé, jejichž poznání je nezralé a znečištěné kvalitami hmotné přírody, však uctívají různé polobohy podle úrovně své inteligence. Bhagavad-gītā je proto kárá (kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante 'nya-devatāḥ). Jelikož nejsou inteligentní, ani příliš pokročilí a nezvážili důsledně pravdu, uchylují se k uctívání různých polobohů nebo spekulují v rámci různých filozofií, jako je například māyāvāda.

Kṛṣṇa, Viṣṇu, je skutečným zdrojem všeho. Ve Védách je uvedeno: yasya bhāṣā sarvam idaṁ vibhāti. Absolutní Pravda bude později ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.28.15) popsána slovy satyaṁ jñānam anantaṁ yad brahma-jyotiḥ sanātanam. Brahmajyoti je sanātana, věčné, ale přesto závisí na Kṛṣṇovi (brahmaṇo hi pratiṣṭhāham). Brahma-saṁhitā uvádí, že Pán prostupuje vším. Aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham-je v tomto vesmíru i v atomu jako Paramātmā. Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-koṭiṣv aśeṣa-vasudhādi-vibhūti-bhinnam-ani Brahman na Něm není nezávislý. Vše, co může jakýkoliv filozof popsat, je tedy z konečného hlediska Kṛṣṇa neboli Pán Viṣṇu (sarvaṁ khalv idaṁ brahma, paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān). Podle různých úrovní porozumění je Pán Viṣṇu popisován různě, ale ve skutečnosti je zdrojem všeho.

Jelikož Devakī byla čistá oddaná, chápala, že tentýž Pán Viṣṇu se zjevil jako její syn. Proto po modlitbách Vasudevy přednesla svoje modlitby. Byla vystrašená zvěrstvy, jež páchal její bratr. Řekla: “Můj milý Pane, Tvé věčné podoby, jako je Nārāyaṇa, Pán Rāma, Śeṣa, Varāha, Nṛsiṁha, Vāmana, Baladeva a milióny dalších inkarnací Viṣṇua, jsou ve védské literatuře popsány jako původní. Jsi původní, protože všechny Tvé inkarnace existují mimo toto hmotné stvoření. Tvá podoba existovala dříve, než byl tento vesmírný projev stvořen. Tvé podoby jsou věčné, všeprostupující, zářící, neměnné a neznečištěné hmotnými kvalitami. Jsou věčně vědomé a naprosto blažené. Setrvávají na úrovni transcendentálního dobra a neustále se věnují různým zábavám. Nejsi omezen pouze na jednu určitou podobu-všechny tyto transcendentální, věčné podoby jsou soběstačné. Vím, že jsi Nejvyšší Pán Viṣṇu.” Můžeme tedy vyvodit závěr, že Pán Viṣṇu je vším, i když se zároveň ode všeho liší. To je filozofie zvaná acintya-bhedābheda-tattva.

Verš

naṣṭe loke dvi-parārdhāvasāne
mahā-bhūteṣv ādi-bhūtaṁ gateṣu
vyakte ’vyaktaṁ kāla-vegena yāte
bhavān ekaḥ śiṣyate ’śeṣa-saṁjñaḥ

Synonyma

naṣṭe — po zničení; loke — vesmírného projevu; dvi-parārdha-avasāne — po mnoha miliónech let (na konci života Brahmy); mahā-bhūteṣu — když pět základních prvků (země, voda, oheň, vzduch a éter); ādi-bhūtam gateṣu — vstoupí do subtilních prvků umožňujících smyslové vnímání; vyakte — když vše projevené; avyaktam — do neprojeveného; kāla-vegena — silou času; yāte — vstoupí; bhavān — Ty, Pane; ekaḥ — jediný; śiṣyate — zůstáváš; aśeṣa-saṁjñaḥ — tatáž osoba s různými jmény.

Překlad

“Po mnoha miliónech let, v době zničení vesmíru, když je vše, projevené i neprojevené, zničeno silou času, vstupuje pět hrubohmotných prvků do jemnohmotné sféry a projevené kategorie vstupují do neprojevené podstaty. Tehdy Ty jediný zůstáváš a jsi známý pod jménem Ananta Śeṣa-nāga.”

Význam

V době zničení vstupuje pět hrubohmotných prvků-země, voda, oheň, vzduch a éter-do mysli, inteligence a falešného ega (ahaṅkāra) a celý vesmírný projev vstupuje do duchovní energie Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který jediný zůstává jako původ všeho. Proto je Pán známý pod jménem Śeṣa-nāga, Ādi-puruṣa a mnoha dalšími.

Devakī se tedy modlila: “Po mnoha miliónech let, když Pán Brahmā dospěje ke konci svého života, nastává zničení vesmírného projevu. Pět prvků-země, voda, oheň, vzduch a éter-tehdy vstupuje do mahat-tattvy. Ta pak silou času vstoupí do neprojevené celkové hmotné energie, jež vstupuje do energetického zdroje, pradhāny, a ta vstupuje do Tebe. Po zničení celého vesmírného projevu tedy zůstáváš jen Ty se svým transcendentálním jménem, podobou, vlastnostmi a vším, co k Tobě náleží.

Můj Pane, s úctou se Ti klaním, neboť jsi vládcem celkové energie a konečným zdrojem hmotné přírody. Můj Pane, celý vesmírný projev podléhá času, počínaje okamžikem a délkou celého roku konče. Všichni jednají pod Tvým vedením. Ty jsi původním vládcem všeho a zdrojem všech mocných energií.”

Verš

yo ’yaṁ kālas tasya te ’vyakta-bandho
ceṣṭām āhuś ceṣṭate yena viśvam
nimeṣādir vatsarānto mahīyāṁs
taṁ tveśānaṁ kṣema-dhāma prapadye

Synonyma

yaḥ — to, co; ayam — tento; kālaḥ — čas (minuty, hodiny, sekundy); tasya — Jeho; te — Tebe; avyakta-bandho — ó můj Pane, Ty jsi počátek neprojeveného (původní mahat-tattva či prakṛti); ceṣṭām — úsilí či zábavy; āhuḥ — je řečeno; ceṣṭate — funguje; yena — díky čemuž; viśvam — celé stvoření; nimeṣa-ādiḥ — počínaje nepatrnými zlomky času; vatsara-antaḥ — až po dobu jednoho roku; mahīyān — mocný; tam — Tobě, Pane; tvā īśānam — Tobě, nejvyšší vládce; kṣema-dhāma — sídlo všeho příznivého; prapadye — zcela se odevzdávám.

Překlad

“Ó Ty, jenž jsi počátkem hmotné energie, toto úžasné stvoření funguje pod vládou mocného času, který se dělí na sekundy, minuty, hodiny a roky. Tento čas, který se rozpíná do mnoha miliónů let, není nic jiného než další podoba Pána Viṣṇua. Pro svou zábavu jednáš jako vládce času, ale jsi zdrojem všeho štěstí. Ó Pane, zcela se Ti odevzdávám.”

Význam

Brahma-saṁhitā (5.52) uvádí:

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati saṁbhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Slunce je králem všech planetárních systémů a má neomezené zásoby tepla a světla. Uctívám Govindu, prvotního Pána, Nejvyšší Osobnost Božství, pod Jehož vládou i Slunce, považované za oko Pána, obíhá po své pevné dráze věčným časem.” I když se našim zrakům vesmírný projev jeví obrovský a úžasný, omezuje ho kāla, časový faktor. A tento prvek času rovněž podléhá Nejvyšší Osobnosti Božství, jak potvrzuje Bhagavad-gītā (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram). Prakṛti, vesmírný projev, podléhá času. Podléhá mu v podstatě vše, ale času vládne Nejvyšší Osobnost Božství. Nejvyšší Pán se proto náporu času nemusí bát. Čas se počítá podle pohybů slunce (savitā). Podle nich lze změřit každou minutu, každou sekundu, každý den, každou noc, každý měsíc i každý rok. Slunce však není nezávislé, neboť mu vládne čas. Bhramati saṁbhṛta-kāla-cakraḥ-slunce se pohybuje uvnitř kāla-cakry, po oběžné dráze dané časem. Spadá pod vládu času, a tomu vládne Nejvyšší Osobnost Božství. Proto Pán nemá z času strach.

Pán je zde nazván slovem avyakta-bandhu, prvotní hybatel celého vesmírného projevu. Vesmírný projev se někdy přirovnává k hrnčířskému kruhu. Když se hrnčířský kruh točí, kdo ho uvedl do pohybu? Samozřejmě hrnčíř, i když někdy vidíme jen pohybující se kruh a hrnčíře nevidíme. Proto se Pán, jenž uvedl do pohybu celý vesmír, nazývá avyakta-bandhu. Vše je vymezeno časem, ale čas plyne pod řízením Pána, který jím proto není omezen.

Verš

martyo mṛtyu-vyāla-bhītaḥ palāyan
lokān sarvān nirbhayaṁ nādhyagacchat
tvat pādābjaṁ prāpya yadṛcchayādya
susthaḥ śete mṛtyur asmād apaiti

Synonyma

martyaḥ — živé bytosti, které musejí zemřít; mṛtyu-vyāla-bhītaḥ — obávající se hada v podobě smrti; palāyan — utíkající (jakmile se objeví had, každý utíká strachy z hrozící smrti); lokān — na různé planety; sarvān — všechny; nirbhayam — nebojácnost; na adhyagacchat — nezískávají; tvat-pāda-abjam — Tvých lotosových nohou; prāpya — když získaly útočiště; yadṛcchayā — shodou okolností, milostí Tebe a Tvého zástupce, duchovního mistra (guru-kṛpā, kṛṣṇa-kṛpā); adya — v současnosti; su-sthaḥ — ničím nerušeny a s klidnou myslí; śete — spí; mṛtyuḥ — smrt; asmāt — od těchto osob; apaiti — utíká.

Překlad

“V tomto hmotném světě se nikdo neosvobodil od čtvera utrpení-zrození, smrti, stáří a nemoci-ani když utekl na různé planety. Nyní, když ses zjevil Ty, můj Pane, však utíká smrt, protože se Tě bojí, a živé bytosti, jež Tvou milostí získaly útočiště u Tvých lotosových nohou, spí s naprosto klidnou myslí.”

Význam

Existují různé druhy živých bytostí, ale každá se bojí smrti. Nejvyšším cílem karmīch je dosáhnout vyšších, nebeských planet, kde je velice dlouhý život. Bhagavad-gītā (8.17) uvádí: sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ-jeden den Brahmy se skládá z tisíce mahā-yug a každá mahā-yuga trvá 4 300 000 let. Také noc Brahmy je dlouhá tisíc krát 4 300 000 let. Z toho můžeme vypočítat délku Brahmova měsíce a roku, ale dokonce i Brahmā, který žije mnoho miliónů let (dvi-parārdha-kāla), musí zemřít. Obyvatelé vyšších planetárních soustav žijí podle védských śāster 10 000 let, a tak jako je Brahmův den dlouhý 4 300 000 000 našich let, trvá jeden den na vyšších planetárních soustavách šest našich měsíců. Karmī se proto snaží dosáhnout vyšších planetárních soustav, ale to je neosvobodí od smrti. V tomto hmotném světě musí zemřít každý, Brahmou počínaje a nepatrným mravencem konče. Proto se nazývá martya-loka. Kṛṣṇa prohlašuje v Bhagavad-gītě (8.16): ā-brahma-bhuvanāl lokāḥ punar āvartino 'rjuna-dokud je živá bytost v hmotném světě, ať už na Brahmaloce, nebo na kterékoliv jiné loce v tomto vesmíru, musí podstupovat kāla-cakru jednoho života za druhým (bhūtvā bhūtvā pralīyate). Ten, kdo se vrátí k Nejvyšší Osobnosti Božství (yad gatvā na nivartante), však již nemusí zpátky do říše omezované časem. Proto mohou oddaní, kteří přijali útočiště u lotosových nohou Nejvyššího Pána, s tímto ujištěním spát zcela klidně. Bhagavad-gītā (4.9) potvrzuje: tyaktvā dehaṁ punar janma naiti-oddaný, který poznal Kṛṣṇu takového, jaký je, se po opuštění současného těla již nemusí vrátit do hmotného světa.

Přirozeným stavem živé bytosti je věčnost (na hanyate hanyamāne śarīre, nityaḥ śāśvato 'yam). Každá živá bytost je věčná. Jelikož však poklesla do hmotného světa, putuje vesmírem a neustále mění jedno tělo za druhým. Caitanya Mahāprabhu říká:

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa prasāde pāya bhakti-latā-bīja

(Cc. Madhya 19.151)

Každý bezcílně putuje nahoru a dolů po vesmíru, ale kdo má dostatek štěstí, přijde milostí duchovního mistra do styku s vědomím Kṛṣṇy a vydá se cestou oddané služby. Pak má zaručený věčný život a nemusí se bát smrti. Když se zjevuje Kṛṣṇa, je každý zbaven strachu ze smrti, ale Devakī přesto cítila: “Stále se ještě bojíme Kaṁsy, přestože ses zjevil jako náš syn.” Víceméně si nevěděla rady, proč tomu tak je, a žádala Pána, aby ji a Vasudevu od tohoto strachu oprostil.

V této souvislosti můžeme poznamenat, že Měsíc je jednou z nebeských planet. Z védské literatury víme, že ten, kdo se dostane na Měsíc, obdrží život dlouhý deset tisíc let, v němž si bude moci užívat plodů svých zbožných činností. Kdyby naši takzvaní vědci byli na Měsíci, proč by se vraceli zpátky? Nepochybně musíme učinit závěr, že nikdy na Měsíci nebyli. Pro vstup na Měsíc se člověk musí kvalifikovat zbožným jednáním. Jen pak tam může vstoupit a žít tam. Kdyby se někdo na Měsíc dostal, proč by se vracel na tuto planetu, kde je život tak krátký?

Verš

sa tvaṁ ghorād ugrasenātmajān nas
trāhi trastān bhṛtya-vitrāsa-hāsi
rūpaṁ cedaṁ pauruṣaṁ dhyāna-dhiṣṇyaṁ
mā pratyakṣaṁ māṁsa-dṛśāṁ kṛṣīṣṭhāḥ

Synonyma

saḥ — Ty, Pane; tvam — Ty; ghorāt — nesmírně krutým; ugrasena-ātmajāt — před synem Ugraseny; naḥ — nás; trāhi — prosím ochraň; trastān — kteří máme velký strach (z něho); bhṛtya-vitrāsa- asi — jsi tím, kdo přirozeně zahání strach svých služebníků; rūpam — ve Tvé podobě Viṣṇua; ca — také; idam — této; pauruṣam — jako Nejvyšší Osobnost Božství; dhyāna-dhiṣṇyam — jenž jsi poznáván meditací; — ne; pratyakṣam — přímo viditelný; māṁsa-dṛśām — pro ty, kdo se dívají hmotnýma očima; kṛṣīṣṭhāḥ — prosím buď.

Překlad

“Můj Pane, rozptyluješ veškerý strach svých oddaných, a proto Tě prosím, abys nás ochránil před hrozným strachem z Kaṁsy. Tvou podobu Viṣṇua, Nejvyšší Osobnosti Božství, vnímají yogīni při meditaci. Prosím učiň, aby ji ti, kdo se dívají hmotnýma očima, neviděli.”

Význam

Slovo dhyāna-dhiṣṇyam je v tomto verši významné, protože o podobě Pána Viṣṇua meditují yogīni (dhyānāvasthita-tad-gatena manasā paśyanti yaṁ yoginaḥ). Devakī žádala Pána, který se zjevil jako Viṣṇu, aby tuto podobu skryl, neboť Ho chtěla vidět jako obyčejné dítě, které uvidí ti, kdo se dívají hmotnýma očima. Chtěla vidět, zda se Nejvyšší Pán skutečně zjevil, nebo zda se jí o podobě Viṣṇua jen zdálo. Myslela si, že kdyby přišel Kaṁsa a spatřil by dítě s podobou Viṣṇua, ihned by je zabil, zatímco u lidského dítěte by si to ještě mohl rozmyslet. Devakī naháněl strach Ugrasena-ātmaja; to znamená nikoliv Ugrasena a jeho lidé, ale Ugrasenův syn. Proto žádala Pána, aby tento strach rozptýlil, neboť je neustále připravený chránit své oddané (abhayam). Modlila se: “Můj Pane, žádám Tě, abys mě zachránil z krutých rukou Ugrasenova syna Kaṁsy. Modlím se k Tobě, abys mě vysvobodil z této hrůzyplné situace, protože jsi vždy připravený chránit své služebníky.” Toto prohlášení Pán potvrdil v Bhagavad-gītě, když ujistil Arjunu: “Můžeš oznámit celému světu, že Můj oddaný nebude nikdy poražen.”

Ve svých modlitbách o záchranu vyjádřila matka Devakī své mateřské city k Pánu: “Chápu, že tuto transcendentální podobu obvykle vnímají velcí mudrci v meditaci, ale přesto mám strach, protože jakmile se Kaṁsa dozví o Tvém zjevení, mohl by Ti ublížit. Proto Tě žádám, aby ses prozatím stal našim hmotným očím neviditelný.” Jinými slovy, žádala Pána, aby přijal podobu obyčejného dítěte. “Tvé zjevení je jedinou příčinou, proč se bojím svého bratra Kaṁsy. Můj Pane Madhusūdano, Kaṁsa možná ví, že ses již narodil. Proto Tě žádám, aby jsi skryl svou čtyřrukou podobu se čtyřmi symboly Viṣṇua-lasturou, diskem, kyjem a lotosovým květem. Můj milý Pane, na konci zničení vesmírného projevu přijmeš celý vesmír do svého břicha, a přesto jsi se ze své ryzí milosti zjevil v mém lůně. Žasnu, jak napodobuješ činnosti obyčejné lidské bytosti jen proto, abys potěšil svou oddanou.”

Devakī se tolik bála Kaṁsy, že nevěřila, že by Pána Viṣṇua, jenž byl osobně přítomen, nemohl zabít. Pod vlivem své mateřské lásky proto žádala Pána, Nejvyšší Osobnost Božství, aby zmizel. I když by ji Kaṁsa kvůli Pánovu zmizení týral víc a víc, protože by si myslel, že Ho někam schovala, nechtěla dopustit, aby bylo týráno a zabito transcendentální dítě. Proto Pána Viṣṇua prosila, aby zmizel. Když bude později týrána, bude si Ho vybavovat ve své mysli.

Verš

janma te mayy asau pāpo
mā vidyān madhusūdana
samudvije bhavad-dhetoḥ
kaṁsād aham adhīra-dhīḥ

Synonyma

janma — zrození; te — Tvé; mayi — v mém (lůně); asau — tento Kaṁsa; pāpaḥ — nesmírně hříšný; vidyāt — kéž nedovede zjistit; madhusūdana — ó Madhusūdano; samudvije — jsem plna úzkosti; bhavat-hetoḥ — kvůli Tvému zjevení; kaṁsāt — kvůli Kaṁsovi, se kterým mám tak špatné zážitky; aham — já; adhīra-dhīḥ — jsem stále neklidnější.

Překlad

“Ó Madhusūdano, kvůli Tvému zjevení mě strach z Kaṁsy čím dál více zneklidňuje. Proto prosím zařiď, aby tento hříšný Kaṁsa nepřišel na to, že ses narodil z mého lůna.”

Význam

Devakī oslovila Nejvyšší Osobnost Božství jménem Madhusūdana. Byla si vědoma toho, že Pán již zabil mnoho démonů, jako například Madhua, kteří byli stotisíckrát mocnější než Kaṁsa, ale přesto z lásky k transcendentálnímu dítěti věřila, že by je Kaṁsa mohl zabít. Místo aby myslela na Pánovu nekonečnou sílu, myslela na Něho s láskou, a proto transcendentální dítě žádala, aby zmizelo.

Verš

upasaṁhara viśvātmann
ado rūpam alaukikam
śaṅkha-cakra-gadā-padma-
śriyā juṣṭaṁ catur-bhujam

Synonyma

upasaṁhara — skryj; viśvātman — ó všeprostupující Nejvyšší Osobnosti Božství; adaḥ — tuto; rūpam — podobu; alaukikam — která je v tomto světě nepřirozená; śaṅkha-cakra-gadā-padma — lastury, disku, kyje a lotosu; śriyā — s těmito atributy moci; juṣṭam — ozdobené; catuḥ-bhujam — čtyři ruce.

Překlad

“Ó můj Pane, jsi všeprostupující Nejvyšší Osobnost Božství a Tvá transcendentální čtyřruká podoba s lasturou, diskem, kyjem a lotosem je pro tento svět nepřirozená. Prosím, skryj ji (a projev se jako normální lidské dítě, abych se Tě mohla pokusit někde schovat).”

Význam

Devakī myslela na to, že Nejvyššího Pána ukryje a nepředá Ho Kaṁsovi, jak to učinila se všemi předchozími dětmi. I když Vasudeva slíbil, že předá Kaṁsovi každé dítě, tentokrát chtěl svůj slib porušit a dítě někde schovat. Jelikož se však Pán zjevil v této překvapující čtyřruké podobě, nebylo by možné Ho ukrýt.

Verš

viśvaṁ yad etat sva-tanau niśānte
yathāvakāśaṁ puruṣaḥ paro bhavān
bibharti so ’yaṁ mama garbhago ’bhūd
aho nṛ-lokasya viḍambanaṁ hi tat

Synonyma

viśvam — celý vesmírný projev; yat etat — obsahující všechny pohyblivé i nehybné tvory; sva-tanau — ve Tvém těle; niśā-ante — v době zničení; yathā-avakāśam — útočiště ve Tvém těle bez potíží; puruṣaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; paraḥ — transcendentální; bhavān — Ty, Pane; bibharti — udržuješ; saḥ — ten (Nejvyšší Pán, Osobnost Božství); ayam — tato podoba; mama — moje; garbha-gaḥ — vstoupila do mého lůna; abhūt — stalo se; aho — běda; nṛ-lokasya — v tomto hmotném světě živých bytostí; viḍambanam — není možné myslet na; hi — jistě; tat — tento (druh početí).

Překlad

“V době zničení vchází celý vesmír, obsahující všechny pohyblivé i nehybné stvořené bytosti, do Tvého transcendentálního těla a bez potíží je tam uchován. Nyní však toto transcendentální tělo vstoupilo do mého lůna. Lidé tomu nebudou schopni uvěřit a stanu se terčem posměchu.”

Význam

V Caitanya-caritāmṛtě je vysvětleno, že láskyplná služba Osobnosti Božství je dvojího druhu: aiśvarya-pūrṇa, plná bohatství, a aiśvarya-śīthila, bez bohatství. Skutečná láska k Bohu začíná na úrovni aiśvarya-śīthila, pouze na základě čisté lásky.

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

(Brahma-saṁhitā 5.38)

Čistí oddaní, jejichž oči jsou potřeny balzámem premy, lásky, chtějí vidět Nejvyšší Osobnost Božství jako Śyāmasundara, Muralīdhara, se dvěma rukama, v nichž se Mu pohupuje flétna. To je podoba blízká obyvatelům Vṛndāvanu, kteří milují Nejvyšší Osobnost Božství jako Śyāmasundara, nikoliv jako Pána Viṣṇua neboli Nārāyaṇa, který je uctíván na Vaikuṇṭě, kde oddaní obdivují Jeho majestát. I když Devakī není na vṛndāvanské úrovni, blíží se jí. Na úrovni Vṛndāvanu je Kṛṣṇovou matkou Yaśodā a na úrovni Mathury a Dvāraky je jí Devakī. V Mathuře a Dvārace je láska k Pánu smíšena s obdivem k Jeho majestátu, ale ve Vṛndāvanu jej Pán neprojevuje.

Existuje pět stupňů láskyplné služby Nejvyšší Osobnosti Božství: śānta, dāsya, sakhya, vātsalya a mādhurya. Devakī je na úrovni vātsalya. Chtěla se svým věčným synem Kṛṣṇou jednat na této úrovni lásky, a proto si přála, aby svou majestátní podobu Viṣṇua skryl. Tuto skutečnost vysvětluje velice jasně ve svém výkladu této sloky Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura.

Bhakti, bhagavān a bhakta nepatří do hmotného světa. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (14.26):

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

“Ten, kdo se zaměstává čistou oddanou službou Pánu, překonává kvality hmotné přírody a okamžitě dosahuje duchovní úrovně.” Oddaný se nachází na transcendentální úrovni od samého počátku svého jednání v rámci bhakti. Vasudeva a Devakī, kteří jednají na úrovni čisté oddanosti, jsou tedy mimo tento hmotný svět a nepodléhají hmotnému strachu. V transcendentálním světě však na základě čisté oddanosti existuje podobný strach, jenž pochází z intenzivní lásky.

Bhagavad-gītā uvádí (bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ) a Śrīmad-Bhāgavatam potvrzuje (bhaktyāham ekayā grāhyaḥ), že bez bhakti není možné pochopit Pánovo duchovní postavení. Bhakti lze rozdělit do tří stádií, zvaných guṇī-bhūta, pradhānī-bhūta a kevala, s nimiž se pojí tři kategorie zvané jñāna, jñānamayī a rati či premā-to znamená prosté poznání, láska smíšená s poznáním a čistá láska. Díky prostému poznání lze vnímat transcendentální blaženost bez rozmanitosti. Toto vnímání se nazývá māna-bhūti. Ten, kdo dosáhne stádia jñānamayī, poznává transcendentální majestát Osobnosti Božství. Jakmile však dosáhne čisté lásky, vnímá transcendentální podobu Pána Kṛṣṇy či Pána Rāmy. To je cíl. Zvláště ve vztahu na stupni mādhurya-rasa si oddaný vytváří pouto k Osobnosti Božství (śrī-vigraha-niṣṭha-rūpādi). Tehdy mezi nimi začne docházet k láskyplným výměnám.

Zvláštní význam toho, že Kṛṣṇa ve Vrajabhūmi, Vṛndāvanu, drží v rukách flétnu, je popsán slovy mādhurī...virājate. Pán s flétnou v rukách je nanejvýš přitažlivý a osobou, která je k Němu přitahována tím nejvznešenějším způsobem, je Rādhikā, Śrīmatī Rādhārāṇī. Ta s Kṛṣṇou prožívá svrchovaně blažený vztah. Někdy lidé nechápou, proč není jméno Rādhiky ve Śrīmad-Bhāgavatamu uvedené. Toto jméno však ve skutečnosti můžeme vyčíst ze slova ārādhana, které vyjadřuje, že Rādhā prožívá s Kṛṣṇou ty nejvznešenější milostné zábavy.

Jelikož si Devakī nepřála, aby se jí lidé posmívali, že porodila Viṣṇua, chtěla Kṛṣṇu se dvěma rukama, a proto Pána žádala, aby změnil podobu.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
tvam eva pūrva-sarge ’bhūḥ
pṛśniḥ svāyambhuve sati
tadāyaṁ sutapā nāma
prajāpatir akalmaṣaḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl Devakī; tvam — ty; eva — jistě; pūrva-sarge — v minulém věku; abhūḥ — stala ses; pṛśniḥ — jménem Pṛśni; svāyambhuve — v době Svāyambhuvy Manua; sati — ó počestná ženo; tadā — tehdy; ayam — Vasudeva; sutapā — Sutapā; nāma — jménem; prajāpatiḥ — Prajāpati; akalmaṣaḥ — zbožná osoba bez jediné poskvrny.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, odpověděl: “Má milá matko, nejlepší z cudných žen, ve svém předchozím životě v době Svāyambhuvy jsi byla známa jako Pṛśni a Vasudeva, který byl tím nejzbožnějším Prajāpatim, se jmenoval Sutapā.”

Význam

Nejvyšší Pán dal jasně najevo, že Devakī se nestala Jeho matkou jenom nyní, ale byla jí i předtím. Kṛṣṇa je věčný a svého otce a matku si vybírá z řad svých oddaných také věčně. Devakī byla i předtím Pánovou matkou a Vasudeva Jeho otcem a jmenovali se Pṛśni a Sutapā. Když se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zjevuje, přijímá své věčné rodiče a oni přijímají Kṛṣṇu jako svého syna. Tato zábava probíhá věčně, a proto se nazývá nitya-līlā. Nebyl tedy žádný důvod k údivu či posměchu. Pán sám potvrzuje v Bhagavad-gītě (4.9):

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so 'rjuna

“Ten, kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činností, se po opuštění těla nezrodí znovu v tomto hmotném světě, ale dospěje do Mého věčného sídla, ó Arjuno.” Oddaný by se měl snažit pochopit příchod a odchod Nejvyšší Osobnosti Božství od védských autorit, nikoliv na základě představivosti. Ten, kdo se řídí svými představami o Nejvyšším Pánu, je hoden odsouzení.

avajānanti māṁ mūḍhā
mānuṣīṁ tanum āśritam
paraṁ bhāvam ajānanto
mama bhūta-maheśvaram

Pán se zjevuje jako syn svého oddaného díky své paraṁ bhāvam. Slovo bhāva označuje stádium čisté lásky, která nemá s hmotnými vztahy nic společného.

Verš

yuvāṁ vai brahmaṇādiṣṭau
prajā-sarge yadā tataḥ
sanniyamyendriya-grāmaṁ
tepāthe paramaṁ tapaḥ

Synonyma

yuvām — vám oběma (Pṛśni a Sutapovi); vai — jistě; brahmaṇā ādiṣṭau — nařídil Pán Brahmā (zvaný též Pitāmaha, otec Prajāpatiů); prajā-sarge — plození potomstva; yadā — když; tataḥ — poté; sanniyamya — dokonale ovládající; indriya-grāmam — smysly; tepāthe — podstoupili jste; paramam — nesmírnou; tapaḥ — askezi.

Překlad

“Když vám Pán Brahmā oběma nařídil, abyste plodili potomstvo, nejprve jste podstoupili přísnou askezi ovládáním smyslů.”

Význam

Zde je pokyn o tom, jak používat smysly pro plození potomstva. Podle védských zásad musí člověk před plozením potomstva své smysly dokonale ovládnout. Toto ovládnutí se děje prostřednictvím garbhādhāna-saṁskāry. V Indii probíhá velká propagace v zájmu omezování porodnosti různými umělými způsoby, ale rození nelze takto mechanicky kontrolovat. V Bhagavad-gītě (13.9) je uvedeno: janma-mṛtyu-jarā-vyādhi-duḥkha-doṣānudarśanam-zrození, smrt, stáří a nemoc představují bezpochyby hlavní zdroje úzkosti v hmotném světě. Lidé se snaží kontrolovat rození, ale umírání kontrolovat nedokáží; a pokud nejsou schopni kontrolovat smrt, nemohou kontrolovat ani zrození. Jinými slovy-uměle kontrolovat rození není o nic reálnější než uměle kontrolovat smrt.

Podle pravidel védské civilizace nemá být plození v rozporu s náboženskými zásadami. Tím bude porodnost omezena. Bhagavad-gītā (7.11) uvádí: dharmāviruddho bhūteṣu kāmo 'smi-sex, který neodporuje náboženským zásadám, je zastoupením Nejvyššího Pána. Lidé by měli být poučeni, jak plodit dobré děti pomocí saṁskār, počínaje garbhādhāna-saṁskārou. Porodnost by se neměla omezovat umělými prostředky, neboť to povede ke zvířecí civilizaci. Pokud člověk dodržuje náboženské zásady, automaticky tím omezuje porodnost, neboť je-li duchovně vzdělaný, pak ví, že sex má za následek mnoho druhů utrpení (bahu-duḥkha-bhāja). Duchovně pokročilá osoba neholduje neomezenému sexu. Lidé by tedy neměli být nuceni zříkat se sexu nebo plození mnoha dětí, ale mělo by se jim poskytovat duchovní vzdělání. Omezení porodnosti pak bude automaticky následovat.

Ten, kdo je odhodlán dělat duchovní pokrok, nezplodí dítě, dokud z něho nebude schopen vychovat oddaného. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (5.5.18) se uvádí: pitā na sa syāt-nikdo se nemá stávat otcem, dokud své dítě nedokáže ochránit před zrozením a smrtí (mṛtyu). Kde se však nabízí vzdělání o těchto věcech? Zodpovědný otec nikdy nebude plodit děti tak, jak to dělají kočky a psi. Namísto propagování umělých prostředků pro omezení porodnosti by lidé měli být vzděláváni ve vědě o vědomí Kṛṣṇy, neboť jedině pak pochopí svou zodpovědnost vůči svým dětem. Pokud všichni dokáží plodit děti, ze kterých budou oddaní a budou vedeny k tomu, aby opustily cestu zrození a smrti (mṛtyu-saṁsāra-vartmani), omezování porodnosti nebude zapotřebí. V tom případě by mělo být plození dětí naopak povzbuzováno. Umělé prostředky omezování porodnosti nemají žádnou cenu. Ať už lidé plodí děti nebo ne, pokud bude obyvatelstvo na úrovni koček a psů, společnost nebude nikdy šťastná. Proto je nezbytné lidem poskytovat duchovní vzdělání, aby neplodili děti jako kočky a psi a místo toho podstupovali askezi, díky níž budou přivádět na svět oddané. Pak budou jejich životy úspěšné.

Verš

varṣa-vātātapa-hima-
gharma-kāla-guṇān anu
sahamānau śvāsa-rodha-
vinirdhūta-mano-malau
śīrṇa-parṇānilāhārāv
upaśāntena cetasā
mattaḥ kāmān abhīpsantau
mad-ārādhanam īhatuḥ

Synonyma

varṣa — déšť; vāta — silný vítr; ātapa — intenzivní sluneční záření; hima — tuhá zima; gharma — horko; kāla-guṇān anu — podle změn ročních období; sahamānau — tím, že jste snášeli; śvāsa-rodha — prováděním yogy, ovládáním dechu; vinirdhūta — nečistoty nahromaděné v mysli byly zcela odplaveny; manaḥ-malau — mysl se očistila, zbavila hmotného znečištění; śīrṇa — shozené, suché; parṇa — listy ze stromů; anila — a vzduchem; āhārau — když jste se živili; upaśāntena — klidnou; cetasā — s dokonale ovládnutou myslí; mattaḥ — ode Mě; kāmān abhīpsantau — s touhou vyprosit si nějaké požehnání; mat — Mě; ārādhanam — uctívání; īhatuḥ — oba jste prováděli.

Překlad

“Můj milý otče a matko, snášeli jste déšť, vítr, prudké slunce, spalující žár a tuhou zimu a zakoušeli nepohodlí všeho druhu provázející různá roční období. Tím, že jste prováděli prāṇāyāmu za účelem ovládnutí vzduchu v těle pomocí yogy a živili se pouze vzduchem a suchým listím spadlým ze stromů, jste zbavili své mysli všech nečistot. Tak jste Mě s klidnou myslí uctívali, neboť jste ode Mě chtěli získat požehnání.”

Význam

Vasudeva a Devakī nezískali Nejvyšší Osobnost Božství za svého syna nijak snadno a Nejvyšší Bůh také za svého otce a matku nepřijímá jen tak někoho. Zde vidíme, jak Vasudeva a Devakī dosáhli toho, aby byl Kṛṣṇa jejich věčným synem. Principy, o jakých je zde zmínka, bychom měli následovat i my ve svých vlastních životech, abychom měli děti, které za něco stojí. Každý samozřejmě nemůže mít za syna Kṛṣṇu, ale může mít alespoň syny a dcery s velice dobrou povahou, kteří budou společnosti přinášet prospěch. V Bhagavad-gītě je řečeno, že pokud lidé nebudou dodržovat pravidla duchovního života, bude přibývat obyvatelstva kategorie varṇa-saṅkara-obyvatelstva zplozeného způsobem koček a psů-a celý svět bude připomínat peklo. Pouhé doporučování umělých prostředků pro omezení nárůstu populace, aniž by se rozvíjelo vědomí Kṛṣṇy, je zbytečné; obyvatelstvo se bude množit dále a bude ho tvořit varṇa-saṅkara, nežádoucí potomstvo. Lepší je učit lidi, aby neplodili děti jako prasata a psi, ale v rámci sebeovládání.

Lidský život není určen k tomu, abychom se stali prasetem nebo psem, ale k provádění transcendentální askeze (tapo divyam). K té je třeba vést každého. I když nejspíš nebude moci podstupovat stejnou tapasyu jako Pṛśni a Sutapā, śāstry nabízejí velice snadnou formu askeze-saṅkīrtanové hnutí. I když člověk nemůže očekávat, že tapasyou získá Kṛṣṇu za své dítě, přesto se může prostým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry (kīrtanād eva kṛṣṇasya) natolik očistit, že se oprostí od všech nečistot hmotného světa (mukta-saṅgaḥ) a vrátí se domů, zpátky k Bohu (paraṁ vrajet). Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy tedy učí lidi, aby se ve snaze dosáhnout štěstí nespoléhali na umělé prostředky, ale přijali metodu vedoucí ke skutečnému štěstí, kterou doporučují śāstry-zpívání Hare Kṛṣṇa mantry-a dosáhli dokonalosti po všech stránkách hmotné existence.

Verš

evaṁ vāṁ tapyatos tīvraṁ
tapaḥ parama-duṣkaram
divya-varṣa-sahasrāṇi
dvādaśeyur mad-ātmanoḥ

Synonyma

evam — takto; vām — pro vás oba; tapyatoḥ — provádění askeze; tīvram — strohé; tapaḥ — askeze; parama-duṣkaram — které je nesmírně těžké se podrobit; divya-varṣa — nebeských let, jak se počítají ve vyšším planetárním systému; sahasrāṇi — tisíc; dvādaśa — dvanáct; īyuḥ — uplynulo; mat-ātmanoḥ — kdy jste jednali s vědomím zaměřeným na Mě.

Překlad

“Strávili jste tak dvanáct tisíc nebeských let obtížnými asketickými činnostmi s vědomím zaměřeným na Mě (s vědomím Kṛṣṇy).”

Verš

tadā vāṁ parituṣṭo ’ham
amunā vapuṣānaghe
tapasā śraddhayā nityaṁ
bhaktyā ca hṛdi bhāvitaḥ
prādurāsaṁ varada-rāḍ
yuvayoḥ kāma-ditsayā
vriyatāṁ vara ity ukte
mādṛśo vāṁ vṛtaḥ sutaḥ

Synonyma

tadā — tehdy (po uplynutí dvanácti tisíc nebeských let); vām — s vámi oběma; parituṣṭaḥ aham — byl jsem navýsost spokojen; amunā — díky tomu; vapuṣā — v této podobě Kṛṣṇy; anaghe — Má milá matko, jež jsi prosta hříchu; tapasā — askezí; śraddhayā — vírou; nityam — neustále (zaměstnaní); bhaktyā — oddanou službou; ca — jakož i; hṛdi — v srdci; bhāvitaḥ — pevní (v odhodlání); prādurāsam — zjevil jsem se před vámi (stejným způsobem); vara-da-rāṭ — nejlepší ze všech, kdo jsou schopni dávat požehnání; yuvayoḥ — vás obou; kāma-ditsayā — s přáním splnit touhu; vriyatām — vyzval jsem vás, abyste vyjevili svou mysl; varaḥ — co se týče požehnání; iti ukte — když jste byli takto požádáni; mādṛśaḥ — stejný, jako jsem Já; vām — vás obou; vṛtaḥ — byl vyžádán; sutaḥ — jako váš syn (chtěli jste syna stejného, jako jsem Já).

Překlad

“Ó matko Devakī, jež jsi prosta hříchu, po uplynutí dvanácti tisíc nebeských let, během nichž jste o Mně neustále rozjímali v srdci s velkou vírou, oddaností a askezí, jsem s vámi byl navýsost spokojen. Jelikož jsem nejlepší ze všech dárců požehnání, zjevil jsem se v této stejné podobě Kṛṣṇy, abych vás vyzval k přijetí Mého požehnání, po kterém toužíte. Tehdy jste vyjádřili touhu mít stejného syna, jako jsem Já.”

Význam

Dvanáct tisíc let na nebeských planetách není pro ty, kdo žijí ve vyšším planetárním systému, příliš dlouhá doba, i když obyvatelům této planety může připadat velice dlouhá. Sutapā byl synem Brahmy, a jak již víme z Bhagavad-gīty (8.17), jeden Brahmův den se podle našich počtů rovná mnoha miliónům let (sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ). Měli bychom si pozorně všimnout toho, že k získání Kṛṣṇy za syna je třeba podstoupit obrovskou askezi. Jestliže chceme, aby se Nejvyšší Pán stal jedním z nás v hmotném světě, vyžaduje to spoustu askeze, ale chceme-li se vrátit ke Kṛṣṇovi (tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so 'rjuna), stačí, když Ho budeme znát a milovat. Samotná láska nám umožní vrátit se snadno domů, zpátky k Bohu. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto prohlásil: premā pum-artho mahān-láska k Bohu je tím nejvyšším, čeho může kdokoliv dosáhnout.

Jak jsme již vysvětlili, uctívání Pána má tři stádia zvaná jñāna, jñānamayī a rati neboli láska. Sutapā a jeho manželka Pṛśni zahájili svou oddanou službu na základě úplného poznání. Postupně vyvinuli k Nejvyšší Osobnosti Božství lásku, a když byla zralá, Pán se zjevil jako Viṣṇu, ačkoliv Devakī Ho pak požádala, aby přijal podobu Kṛṣṇy. Abychom Nejvyšší Osobnost Božství milovali více, chceme být ve styku s Pánem v podobě Kṛṣṇy či Rāmy. Zvláště s Kṛṣṇou můžeme uskutečňovat různé láskyplné výměny.

V tomto věku jsme všichni pokleslí, ale Nejvyšší Pán se zjevil jako Caitanya Mahāprabhu, aby nám dal lásku k Bohu přímo. To Jeho společníci opěvovali. Rūpa Gosvāmī prohlásil:

namo mahā-vadānyāya
kṛṣṇa-prema-pradāya te
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-
nāmne gaura-tviṣe namaḥ

V tomto verši je Śrī Caitanya Mahāprabhu nazván mahā-vadānya, nejvelkodušnější ze všech štědrých osob, neboť dává Kṛṣṇu tak snadno, že kdokoliv může Kṛṣṇy dosáhnout prostým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Měli bychom proto využít požehnání Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a když budeme zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry zbaveni všech nečistot (ceto-darpaṇa-mārjanam), velice snadno pochopíme, že Kṛṣṇa je jediným cílem lásky (kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet).

Člověk tedy nemusí podstupovat tvrdou askezi trvající mnoho tisíc let; potřebuje se jen naučit, jak milovat Kṛṣṇu a neustále Mu sloužit (sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ). Pak se bude moci velmi snadno vrátit domů, zpátky k Bohu. Nemusíme Pána přivádět sem za nějakým hmotným účelem, například abychom měli syna nebo cokoliv jiného. Pokud se vrátíme domů, zpátky k Bohu, bude nám vyjeven náš skutečný, věčný vztah s Pánem, a ten budeme věčně rozvíjet. Zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry postupně rozvineme náš věčný vztah s Nejvyšší Osobou, a tak dosáhneme dokonalosti zvané svarūpa-siddhi. Měli bychom využít tohoto požehnání a vrátit se domů, zpátky k Bohu. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura proto zpíval: patita-pāvana-hetu tava avatāra-Caitanya Mahāprabhu se zjevil jako inkarnace, aby vysvobodil všechny pokleslé duše, jako jsme my, a dal nám přímo lásku k Bohu. Tohoto velkého požehnání velké Osobnosti Božství musíme využít.

Verš

ajuṣṭa-grāmya-viṣayāv
anapatyau ca dam-patī
na vavrāthe ’pavargaṁ me
mohitau deva-māyayā

Synonyma

ajuṣṭa-grāmya-viṣayau — mít pohlavní styk a zplodit dítě, jako jsem Já; anapatyau — jelikož jste neměli syna; ca — také; dam-patī — oba manželé; na — nikdy; vavrāthe — žádali o (nějaké jiné požehnání); apavargam — vysvobození z tohoto světa; me — Mě; mohitau — tolik přitahovaní; deva-māyayā — transcendentální láskou ke Mně (toužící Mě mít za svého milovaného syna).

Překlad

“Jelikož jste jako manželé neměli žádné syny, zmocnily se vás pohlavní touhy, neboť vlivem devamāyi, transcendentální lásky, jste Mě chtěli mít za svého syna. Proto jste si nikdy nepřáli být vysvobozeni z tohoto hmotného světa.”

Význam

Vasudeva a Devakī byli dam-patī, manžel a manželka, již od dob Sutapy a Pṛśni, a chtěli zůstat manželi, aby mohli mít za svého syna Nejvyšší Osobnost Božství. Tuto připoutanost způsoboval vliv devamāyi. Milovat Kṛṣṇu jako svého syna je védský princip. Vasudeva a Devakī si nikdy nepřáli nic jiného, než mít Pána za svého syna, ale proto zdánlivě chtěli žít jako obyčejní gṛhasthové, aby mohli mít pohlavní styk. I když to byl výsledek působení duchovní energie, jejich touha připomíná zálibu v sexu manželského života. Ten, kdo se chce vrátit domů, zpátky k Bohu, se musí těchto tužeb vzdát. To je možné jedině tehdy, když vyvine intenzivní lásku k Nejvyšší Osobnosti Božství. Śrī Caitanya Mahāprabhu říkal:

niṣkiñcanasya bhagavad-bhajanonmukhasya
pāraṁ paraṁ jigamiṣor bhava-sāgarasya

(Cc. Madhya 11.8)

Pokud se chce oddaný vrátit domů, zpátky k Bohu, musí být niṣkiñcana, prostý všech hmotných tužeb. Neměl by si tedy přát, aby Pán přišel sem a stal se jeho synem, ale místo toho má chtít, aby se zbavil všech hmotných tužeb (anyābhilāṣitā-śūnyam) a vrátil se zpátky domů, zpátky k Bohu. Śrī Caitanya Mahāprabhu nás učí ve své Śikṣāṣṭace:

na dhanaṁ na janaṁ na sundarīṁ
kavitāṁ vā jagad-īśa kāmaye
mama janmani janmanīśvare
bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi

“Ó všemocný Pane! Nechci hromadit bohatství, nechci si užívat krásných žen a nechci mít ani žádné stoupence. Vše, co v životě chci, je bezpříčinná oddaná služba Tobě zrození za zrozením.” Neměli bychom Pána žádat o splnění jakýchkoliv hmotně znečištěných tužeb.

Verš

gate mayi yuvāṁ labdhvā
varaṁ mat-sadṛśaṁ sutam
grāmyān bhogān abhuñjāthāṁ
yuvāṁ prāpta-manorathau

Synonyma

gate mayi — poté, co jsem odešel; yuvām — vy dva (manžel s manželkou); labdhvā — poté, co jste získali; varam — požehnání (že budete mít syna); mat-sadṛśam — podobného Mně; sutam — syna; grāmyān bhogān — oddali jste se sexu; abhuñjāthām — užívali jste si; yuvām — oba dva; prāpta — byl získán; manorathau — výsledek, o který jste usilovali.

Překlad

“Poté, co jste dostali toto požehnání a Já jsem zmizel, jste se oddali sexu, abyste měli syna podobného Mně, a Já jsem vám vaši touhu splnil.”

Význam

Podle sanskrtského slovníku Amara-kośa se pohlavní aktivita nazývá také grāmya-dharma, hmotná touha, ale v duchovním životě se tato grāmya-dharma, hmotná touha po sexu, příliš vysoce necení. Pokud někdo projevuje byť jen nepatrný náznak připoutanosti k hmotnému požitku v podobě jedení, spaní, styků s opačným pohlavím a obrany, není niṣkiñcana. Být niṣkiñcana je však opravdu nutné. Proto je třeba se zbavit touhy zplodit dítě, jako je Kṛṣṇa, prostřednictvím sexuálního požitku. Na to tento verš nepřímo poukazuje.

Verš

adṛṣṭvānyatamaṁ loke
śīlaudārya-guṇaiḥ samam
ahaṁ suto vām abhavaṁ
pṛśnigarbha iti śrutaḥ

Synonyma

adṛṣṭvā — nenacházející; anyatamam — kohokoliv jiného; loke — v tomto světě; śīla-audārya-guṇaiḥ — s transcendentálními vlastnostmi, jež vytvářejí dobrý charakter a velkodušnost; samam — rovného vám; aham — Já; sutaḥ — synem; vām — vás obou; abhavam — stal jsem se; pṛśni-garbhaḥ — proslulý jako dítě Pṛśni; iti — tak; śrutaḥ — jsem známý.

Překlad

“Jelikož jsem nenašel nikoho jiného s takovou upřímností a dalšími vlastnostmi, jež vytvářejí dobrý charakter, jako máte vy, zjevil jsem se v tomto světě jako Pṛśnigarbha neboli ten, kdo je proslulý tím, že se narodil z lůna Pṛśni.”

Význam

V Tretā-yuze se Pán zjevil jako Pṛśnigarbha. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura říká: pṛśnigarbha iti so 'yaṁ tretā-yugāvatāro lakṣyate.

Verš

tayor vāṁ punar evāham
adityām āsa kaśyapāt
upendra iti vikhyāto
vāmanatvāc ca vāmanaḥ

Synonyma

tayoḥ — vás dvou, manžela a manželky; vām — vám oběma; punaḥ eva — znovu; aham — Já sám; adityām — v lůně Aditi; āsa — zjevil se; kaśyapāt — ze semene Kaśyapy Muniho; upendraḥ — pod jménem Upendra; iti — tak; vikhyātaḥ — proslulý; vāmanatvāt ca — a jelikož jsem byl trpaslíkem; vāmanaḥ — byl jsem známý jako Vāmana.

Překlad

“V dalším věku jsem se znovu narodil vám dvěma, kteří jste přišli na svět jako Moje matka Aditi a Můj otec Kaśyapa. Byl jsem známý jako Upendra, a jelikož jsem byl trpaslíkem, říkalo se Mi také Vāmana.”

Verš

tṛtīye ’smin bhave ’haṁ vai
tenaiva vapuṣātha vām
jāto bhūyas tayor eva
satyaṁ me vyāhṛtaṁ sati

Synonyma

tṛtīye — potřetí; asmin bhave — v tomto zjevení (jako Kṛṣṇa); aham — Já sám; vai — jistě; tena — s toutéž osobností; eva — takto; vapuṣā — podobou; atha — jako; vām — vám oběma; jātaḥ — narozen; bhūyaḥ — znovu; tayoḥ — vás obou; eva — jistě; satyam — přijmi jako pravdu; me — Moje; vyāhṛtam — slova; sati — ó svrchovaně počestná ženo.

Překlad

“Ó nejpočestnější matko, Já, tatáž osobnost, jsem se nyní narodil jako váš syn potřetí. Přijmi Má slova jako pravdu.”

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství si vybírá matku a otce, jimž se rodí znovu a znovu. Nejprve se narodil Sutapovi a Pṛśni, potom Kaśyapovi a Aditi a pak opět témuž otci a matce, Vasudevovi a Devakī. “I v jiných inkarnacích jsem se zjevil jako obyčejné dítě,” řekl Pán, “abychom si mohli opětovat věčnou lásku.” Jīva Gosvāmī vysvětluje tento verš v devadesáté šesté kapitole své Kṛṣṇa-sandarbhy, kde poznamenává, že v 37. sloce Pán říká: amunā vapuṣā, což znamená “v téže podobě”. Jinými slovy, Pán řekl Devakī: “Tentokrát jsem se zjevil ve své původní podobě Śrī Kṛṣṇy.” Śrīla Jīva Gosvāmī dodává, že ostatní podoby byly částečnými expanzemi Pánovy původní podoby, ale díky intenzivní lásce, kterou Pṛśni a Sutapā vyvinuli, se Pán narodil Devakī a Vasudevovi se všemi svými vznešenými atributy jako Śrī Kṛṣṇa. V tomto verši potvrzuje: “Jsem tatáž Nejvyšší Osobnost Božství, ale nyní se zjevuji se všemi vznešenými atributy jako Śrī Kṛṣṇa.” To je význam slov tenaiva vapuṣā. Pán neřekl tenaiva vapuṣā, když se zmiňoval o zrození Pṛśnigarbhy, ale nyní ujistil Devakī, že při svém třetím zrození se zjevil Nejvyšší Pán Kṛṣṇa, a nikoliv Jeho částečná expanze. Pṛśnigarbha a Vāmana byly Kṛṣṇovy částečné expanze, ale při třetím zrození se zjevil Kṛṣṇa osobně. To je vysvětlení, které podává Śrīla Jīva Gosvāmī ve Śrī Kṛṣṇa-sandarbě.

Verš

etad vāṁ darśitaṁ rūpaṁ
prāg-janma-smaraṇāya me
nānyathā mad-bhavaṁ jñānaṁ
martya-liṅgena jāyate

Synonyma

etat — tato podoba Viṣṇua; vām — vám oběma; darśitam — je ukázána; rūpam — Moje podoba Nejvyšší Osobnosti Božství se čtyřma rukama; prāk-janma — Má předchozí zjevení; smaraṇāya — abych vám připomněl; me — Moje; na — ne; anyathā — jinak; mat-bhavam — zjevení Viṣṇua; jñānam — toto transcendentální poznání; martya-liṅgena — narozením jako lidské dítě; jāyate — probudí se.

Překlad

“Ukazuji vám tuto podobu Viṣṇua jen proto, abych vám připomněl svá předchozí zrození. Kdybych se narodil jako obyčejné lidské dítě, nevěřili byste, že se skutečně zjevil Nejvyšší Pán Viṣṇu, Osobnost Božství.”

Význam

Devakī nepotřebovala připomínat, že se jako její syn zjevil Nejvyšší Pán Viṣṇu, Osobnost Božství, neboť to již přijala. Přesto však měla obavy, neboť myslela na to, že kdyby její bližní slyšeli, že se Viṣṇu zjevil jako její syn, nikdo by jí to nevěřil. Proto chtěla, aby se proměnil v lidské dítě. Na druhou stranu Nejvyšší Pán měl také obavy, neboť myslel na to, že kdyby se zjevil jako obyčejné dítě, Devakī by nevěřila, že je to skutečně Pán Viṣṇu. Tak vypadají vztahy mezi oddanými a Pánem. Pán jedná se svými oddanými úplně stejně jako lidská bytost, ale to neznamená, že je jednou z lidských bytostí. To si myslí neoddaní (avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam). Oddaní znají Nejvyšší Osobnost Božství za každých okolností. V tom spočívá rozdíl mezi oddaným a neoddaným. Pán říká: man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru—“Vždy na Mě mysli, staň se Mým oddaným, klaň se Mi a uctívej Mě.” Neoddaný nevěří, že stačí myslet na jednu osobu, a tak získat vysvobození z hmotného světa a vrátit se domů, zpátky k Bohu. To je však skutečnost. Pán přichází jako lidská bytost, a když k Němu někdo přilne v láskyplné službě, má přemístění do transcendentálního světa zaručeno.

Verš

yuvāṁ māṁ putra-bhāvena
brahma-bhāvena cāsakṛt
cintayantau kṛta-snehau
yāsyethe mad-gatiṁ parām

Synonyma

yuvām — vy oba (manžel a manželka); mām — na Mě; putra-bhāvena — jako svého syna; brahma-bhāvena — vědomi si toho, že jsem Nejvyšší Osobnost Božství; ca — a; asakṛt — neustále; cintayantau — když budete takto myslet; kṛta-snehau — s láskou a náklonností; yāsyethe — oba dosáhnete; mat-gatim — Mého svrchovaného sídla; parām — které je transcendentální, mimo tento hmotný svět.

Překlad

“Oba dva na Mě neustále myslete jako na svého syna, ale vždy s vědomím, že jsem Nejvyšší Osobnost Božství. Tím, že na Mě budete takto stále myslet s láskou a náklonností, dosáhnete nejvyšší dokonalosti: návratu domů, zpátky k Bohu.”

Význam

Tento pokyn Nejvyššího Pána Jeho otci a matce, kteří jsou s Ním věčně spojeni, je zvláště určen pro ty, kdo se chtějí vrátit domů, zpátky k Bohu. Oddaný by nikdy neměl považovat Nejvyšší Osobnost Božství za obyčejnou lidskou bytost, jako to dělají neoddaní. Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, se osobně zjevil a zanechal své pokyny pro dobro celé společnosti, ale pošetilci a darebáci Ho naneštěstí považují za obyčejnou lidskou bytost a překrucují pokyny Bhagavad-gīty pro uspokojení svých smyslů. Prakticky každý, kdo komentuje Bhagavad-gītu, ji interpretuje v zájmu smyslového požitku. Zvláště moderní učenci a politici si oblíbili vykládat Bhagavad-gītu jako něco smyšleného a svými nesprávnými výklady si ničí svou vlastní kariéru i kariéry ostatních. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy však bojuje proti této tendenci považovat Kṛṣṇu za smyšlenou postavu a tvrdit, že k bitvě na Kurukṣetře nikdy nedošlo, že všechno je symbolické a že nic v Bhagavad-gītě není pravda. V každém případě, ten, kdo chce být skutečně úspěšný, toho může dosáhnout tím, že bude číst Bhagavad-gītu takovou, jaká je. Śrī Caitanya Mahāprabhu kladl na pokyny Bhagavad-gīty zvláštní důraz: yāre dekha, tāre kaha ’kṛṣṇa'-upadeśa. Ten, kdo chce v životě dosáhnout nejvyššího úspěchu, musí přijmout Bhagavad-gītu tak, jak ji vyslovil Nejvyšší Pán. Přijme-li jí tímto způsobem, může být celá lidská společnost dokonalá a šťastná.

Je třeba si povšimnout toho, že jelikož měl být Kṛṣṇa přenesen do obydlí Nandy Mahārāje v Gokule, a Vasudeva a Devakī tedy od Něho měli být odděleni, Pán je osobně poučil, aby na Něho neustále mysleli jako na svého syna a jako na Nejvyšší Osobnost Božství. Tak s Ním zůstanou ve styku. Za jedenáct let se Pán vrátí do Mathury a bude jejich synem, takže nebyl důvod mluvit o odloučení.

Verš

śrī-śuka uvāca
ity uktvāsīd dharis tūṣṇīṁ
bhagavān ātma-māyayā
pitroḥ sampaśyatoḥ sadyo
babhūva prākṛtaḥ śiśuḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti uktvā — poté, co takto poučil; āsīt — zůstal; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; tūṣṇīm — potichu; bhagavān — Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství; ātma-māyayā — prostřednictvím své duchovní energie; pitroḥ sampaśyatoḥ — před očima svého otce a matky; sadyaḥ — okamžitě; babhūva — stal se; prākṛtaḥ — jako obyčejná lidská bytost; śiśuḥ — dítě.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Nejvyšší Pán Kṛṣṇa, Osobnost Božství, takto poučil svého otce a matku a poté zmlkl. V jejich přítomnosti se pak působením své vnitřní energie proměnil v malé lidské dítě. (To znamená, že přijal svou původní podobu: kṛṣṇas tu bhagavān svayam.)

Význam

Bhagavad-gītā (4.6) uvádí: sambhavāmy ātma-māyayā-vše, co Nejvyšší Pán dělá, zařizuje Jeho duchovní energie; nic Mu není vnuceno hmotnou energií. To je rozdíl mezi Pánem a obyčejnou živou bytostí. Védy říkají:

parāsya śaktir vividhaiva śrūyate
svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca

(Śvetāśvatara Upaniṣad 6.8)

Pro Pána je přirozené nebýt poznamenán hmotnými kvalitami, a jelikož je v Jeho duchovní energii vše dokonale přítomné, jakmile si něco přeje, je to okamžitě vykonáno. Pán není prākṛta-śiśu, dítě tohoto světa, ale díky své osobní energii se tak jevil. Pro obyčejné lidi je těžké přijmout, že nejvyšší vládce, Bůh, může mít podobu lidské bytosti, protože zapomínají, že Pán může pomocí své duchovní energie (ātma-māyayā) dělat cokoliv. Nevěřící prohlašují: “Jak by mohl nejvyšší vládce sestoupit jako obyčejná bytost?” Toto uvažování je materialistické. Śrīla Jīva Gosvāmī říká, že Nejvyššímu Pánu nemůžeme porozumět, dokud neuznáme, že Jeho energie je nepochopitelná, nepostižitelná našimi slovy a myslí. Ti, kdo pochybují o tom, že Nejvyšší Osobnost Božství může přijít jako lidská bytost a proměnit se v lidské dítě, jsou pošetilci, kteří si myslí, že Kṛṣṇovo tělo je hmotné, že se Kṛṣṇa rodí, a proto také umírá.

Ve čtvrté kapitole třetího zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, slokách 28 a 29, je popsáno, jak Kṛṣṇa opustil své tělo. Mahārāja Parīkṣit se ptal Śukadevy Gosvāmīho: “Když všichni členové Yaduovské dynastie skonali, i Kṛṣṇa ukončil své pozemské působení a jediným členem rodiny, který zůstal naživu, byl Uddhava. Jak se to mohlo stát?” Śukadeva Gosvāmī odpověděl, že Kṛṣṇa pomocí své energie zničil celou rodinu a potom pomyslel na to, že nechá zmizet i své vlastní tělo. V této souvislosti Śukadeva Gosvāmī popsal, jakým způsobem Pán své tělo opustil. Nejednalo se však o zánik Kṛṣṇova těla, ale o odchod Nejvyššího Pána uskutečněný Jeho osobní energií.

Pán ve skutečnosti své věčné tělo neopouští, ale stejně jako může své tělo proměnit z podoby Viṣṇua v podobu obyčejného lidského dítěte, může ho proměnit, do jakékoliv podoby si přeje. To neznamená, že své tělo opouští. Působením duchovní energie se může zjevit v těle vytvořeném ze dřeva či kamene. Může své tělo proměnit v cokoliv, neboť vše je Jeho energie (parāsya śaktir vividhaiva śrūyate). V Bhagavad-gītě (7.4) je jasně řečeno: bhinnā prakṛtir aṣṭadhā-hmotné prvky jsou oddělené energie Nejvyššího Pána. I tehdy, když se promění v arcā-mūrti, uctívané Božstvo, které se našim zrakům jeví jako kámen nebo dřevo, zůstává stále Kṛṣṇou. Śāstry proto varují: arcye viṣṇau śilā-dhīr guruṣu nara-matiḥ. Ten, kdo si myslí, že Božstvo uctívané v chrámu je ze dřeva či kamene, kdo považuje vaiṣṇavského gurua za obyčejnou lidskou bytost nebo kdo pod vlivem svých hmotných dojmů přistupuje k vaiṣṇavovi jako k příslušníku nějaké kasty, je nārakī, obyvatel pekla. Nejvyšší Osobnost Božství se před námi může zjevit v mnoha podobách podle svého přání, ale my musíme znát skutečnou pravdu: janma karma ca me divyam evaṁ yo vetti tattvataḥ (Bg. 4.9). Ten, kdo následuje pokyny sādhua, gurua a śāster-svatých osob, duchovního učitele a autoritativních písem-může poznat Kṛṣṇu a pak úspěšně završit svůj život návratem domů, zpátky k Bohu.

Verš

tataś ca śaurir bhagavat-pracoditaḥ
sutaṁ samādāya sa sūtikā-gṛhāt
yadā bahir gantum iyeṣa tarhy ajā
yā yoga-māyājani nanda-jāyayā

Synonyma

tataḥ — poté; ca — jistě; śauriḥ — Vasudeva; bhagavat-pracoditaḥ — podle pokynů Nejvyšší Osobnosti Božství; sutam — svého syna; samādāya — opatrně přenášející; saḥ — on; sūtikā-gṛhāt — z místnosti, kde proběhl porod; yadā — když; bahiḥ gantum — jít ven; iyeṣa — přál si; tarhi — přesně v tu dobu; ajā — transcendentální energie, která se také nikdy nerodí; — která; yogamāyā — je známá jako Yogamāyā; ajani — narodila se; nanda-jāyayā — manželce Nandy Mahārāje.

Překlad

Právě v tu chvíli, kdy se Vasudeva na podnět Nejvyšší Osobnosti Božství chystal vynést novorozené dítě z místnosti, kde je Devakī porodila, se narodila Yogamāyā, Pánova duchovní energie, jako dcera ženy Mahārāje Nandy.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura rozebírá, že Kṛṣṇa se zjevil současně jako syn Devakī a jako syn Yaśody, společně s duchovní energií Yogamāyou. Jako syn Devakī se nejprve zjevil v podobě Viṣṇua, a jelikož Vasudeva nedosahoval úrovně čisté lásky ke Kṛṣṇovi, uctíval svého syna jako Pána Viṣṇua. Yaśodā však těšila svého syna Kṛṣṇu, aniž by věděla o Jeho Božství. To je rozdíl mezi Kṛṣṇou, synem Yaśody, a Kṛṣṇou, synem Devakī. To vysvětluje Viśvanātha Cakravartī na základě autoritativního díla zvaného Hari-vaṁśa.

Verš

tayā hṛta-pratyaya-sarva-vṛttiṣu
dvāḥ-stheṣu paureṣv api śāyiteṣv atha
dvāraś ca sarvāḥ pihitā duratyayā
bṛhat-kapāṭāyasa-kīla-śṛṅkhalaiḥ
tāḥ kṛṣṇa-vāhe vasudeva āgate
svayaṁ vyavaryanta yathā tamo raveḥ
vavarṣa parjanya upāṁśu-garjitaḥ
śeṣo ’nvagād vāri nivārayan phaṇaiḥ

Synonyma

tayā — vlivem Yogamāyi; hṛta-pratyaya — zbavenými všech vjemů; sarva-vṛttiṣu — se všemi smysly; dvāḥ-stheṣu — všichni strážci u dveří; paureṣu api — i ostatní obyvatelé domu; śāyiteṣu — pohrouženi do hlubokého spánku; atha — když se Vasudeva pokoušel vynést svého transcendentálního syna z vězení; dvāraḥ ca — a také dveře; sarvāḥ — všechny; pihitāḥ — zhotovené; duratyayā — tvrdé a pevné; bṛhat-kapāṭa — a na velkých vratech; āyasa-kīla-śṛṅkhalaiḥ — se silnou konstrukcí pobitou železnými hřeby a zajištěné železnými řetězy; tāḥ — ty všechny; kṛṣṇa-vāhe — nesoucí Kṛṣṇu; vasudeve — když Vasudeva; āgate — objevil se; svayam — samy; vyavaryanta — otevřely se dokořán; yathā — jako; tamaḥ — tma; raveḥ — když se objeví slunce; vavarṣa — spouštěly déšť; parjanyaḥ — mraky na nebi; upāṁśu-garjitaḥ — mírně hřmící a sesílající jemný déšť; śeṣaḥ — Ananta-nāga; anvagāt — následoval; vāri — kapky deště; nivārayan — zastavující; phaṇaiḥ — roztažením svých kápí.

Překlad

Vlivem Yogamāyi všichni strážci u dveří tvrdě usnuli se smysly neschopnými vnímat a ostatní obyvatelé domu také upadli do hlubokého spánku. Když vyjde slunce, temnota automaticky zmizí a stejně tak, když se objevil Vasudeva, zavřené dveře, masivně pobité železem a zajištěné železnými řetězy, se samy od sebe otevřely. Jelikož mraky na nebi mírně hřměly a sesílaly drobný déšť, Vasudevu již ode dveří následoval Ananta-nāga, expanze Nejvyšší Osobnosti Božství, s roztaženými kápěmi, aby ho i s transcendentálním dítětem chránil.

Význam

Śeṣa-nāga je expanzí Nejvyšší Osobnosti Božství, který má za úkol sloužit Pánu vším potřebným. Když Vasudeva přenášel své dítě, Śeṣa-nāga přišel Pánu sloužit tím, že Ho chránil před mírným deštěm.

Verš

maghoni varṣaty asakṛd yamānujā
gambhīra-toyaugha-javormi-phenilā
bhayānakāvarta-śatākulā nadī
mārgaṁ dadau sindhur iva śriyaḥ pateḥ

Synonyma

maghoni varṣati — kvůli dešti sesílanému Pánem Indrou; asakṛt — neustále; yama-anujā — řeka Yamunā, která je považována za mladší sestru Yamarāje; gambhīra-toya-ogha — velmi hluboké vody; java — silou; ūrmi — vlnami; phenilā — zpěněnými; bhayānaka — divoká; āvarta-śata — vířícími vlnami; ākulā — rozbouřená; nadī — řeka; mārgam — cestu; dadau — dala; sindhuḥ iva — jako oceán; śriyaḥ pateḥ — Pánu Rāmacandrovi, manželi bohyně Sīty.

Překlad

Kvůli neustálému dešti, jenž sesílal polobůh Indra, hladina řeky Yamuny stoupla a byla zpěněná divoce vířícími vlnami. Ale tak jako dříve umožnil Indický oceán Pánu Rāmacandrovi ho překročit, když Ho nechal postavit most, i řeka Yamunā dovolila Vasudevovi, aby ji překročil.

Verš

nanda-vrajaṁ śaurir upetya tatra tān
gopān prasuptān upalabhya nidrayā
sutaṁ yaśodā-śayane nidhāya tat-
sutām upādāya punar gṛhān agāt

Synonyma

nanda-vrajam — do vesnice či domu Nandy Mahārāje; śauriḥ — Vasudeva; upetya — když dospěl; tatra — tam; tān — všichni členové; gopān — pastevci krav; prasuptān — tvrdě spali; upalabhya — přesvědčen o tom; nidrayā — pohrouženi v hlubokém spánku; sutam — syna; yaśodā-śayane — na postel, kde spala matka Yaśodā; nidhāya — položil; tat-sutām — její dceru; upādāya — vzal; punaḥ — opět; gṛhān — do svého domu; agāt — vrátil se.

Překlad

Když Vasudeva dorazil do domu Nandy Mahārāje, viděl, že všichni pastevci krav tvrdě spí. Položil tedy svého syna na postel Yaśody, vzal její dceru, expanzi Yogamāyi, a pak se vrátil do svého obydlí v Kaṁsově vězení.

Význam

Vasudeva dobře věděl, že jakmile se Nandova dcera octne v Kaṁsově vězení, Kaṁsa ji okamžitě zabije, ale aby ochránil své vlastní dítě, musel nechat zabít dítě svého přítele. Nanda Mahārāja byl jeho přítel, ale Vasudeva tak vědomě učinil z hluboké lásky a připoutanosti ke svému synovi. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura říká, že toho, kdo chrání své dítě na úkor dítěte někoho jiného, nelze vinit. Vasudevu navíc nelze obviňovat z bezcitnosti, neboť ho k tomuto jednání přivedla Yogamāyā.

Verš

devakyāḥ śayane nyasya
vasudevo ’tha dārikām
pratimucya pador loham
āste pūrvavad āvṛtaḥ

Synonyma

devakyāḥ — Devakī; śayane — na postel; nyasya — když položil; vasudevaḥ — Vasudeva; atha — takto; dārikām — holčičku; pratimucya — znovu se spoutal; padoḥ loham — železné okovy na nohách; āste — setrval; pūrva-vat — jako předtím; āvṛtaḥ — spoután.

Překlad

Vasudeva položil děvčátko na postel Devakī, spoutal si nohy železnými okovy a zůstal tam tak jako předtím.

Verš

yaśodā nanda-patnī ca
jātaṁ param abudhyata
na tal-liṅgaṁ pariśrāntā
nidrayāpagata-smṛtiḥ

Synonyma

yaśodā — Yaśodā, Kṛṣṇova matka v Gokule; nanda-patnī — manželka Nandy Mahārāje; ca — také; jātam — dítě se narodilo; param — Nejvyšší Osoba; abudhyata — chápala; na — ne; tat-liṅgam — zda bylo dítě mužského či ženského pohlaví; pariśrāntā — kvůli přílišné námaze; nidrayā — přemožena spánkem; apagata-smṛtiḥ — pozbyla vědomí.

Překlad

Yaśodu, vyčerpanou namáhavým porodem, přemohl spánek a nevěděla, jaké dítě se jí narodilo.

Význam

Nanda Mahārāja a Vasudeva byli blízcí přátelé a totéž platilo o jejich manželkách, Yaśodě a Devakī. I když jejich jména byla různá, prakticky se od sebe jako osobnosti nelišili. Jediný rozdíl byl ten, že Devakī chápala, že se jí narodil Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který se nyní proměnil v Kṛṣṇu, zatímco Yaśodā nevěděla, jaké dítě se jí narodilo. Yaśodā byla tak pokročilá oddaná, že nikdy nepovažovala Kṛṣṇu za Nejvyšší Osobnost Božství, ale jednoduše Ho milovala jako své dítě. Devakī zato od začátku věděla, že i když je Kṛṣṇa její syn, je Nejvyšší Osobností Božství. Ve Vṛndāvanu nikdo nepovažoval Kṛṣṇu za Nejvyšší Osobnost Božství. Když se v důsledku Jeho činností stalo něco úžasného, obyvatelé Vṛndāvanu-pastevci a pasáčkové krav, Nanda Mahārāja, Yaśodā a další-byli ohromení, ale nikdy si nemysleli, že jejich syn Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství. Někdy nadhodili, že se v podobě Kṛṣṇy možná zjevil nějaký mocný polobůh. V tak vznešeném stádiu oddané služby oddaný zapomíná, jaké je Kṛṣṇovo postavení, a intenzivně Jej miluje, aniž by chápal, o koho se jedná. To se nazývá kevala-bhakti a liší se od stádií jñāna a jñānamayī bhakti.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke třetí kapitole desátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Narození Pána Kṛṣṇy”.