Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.60

Verš

nāmaikaṁ yasya vāci smaraṇa-patha-gataṁ śrotra-mūlaṁ gataṁ vā
śuddhaṁ vāśuddha-varṇaṁ vyavahita-rahitaṁ tārayaty eva satyam
tac ced deha-draviṇa-janatā-lobha-pāṣaṇḍa-madhye
nikṣiptaṁ syān na phala-janakaṁ śīghram evātra vipra

Synonyma

nāma — svaté jméno; ekam — jednou; yasya — jehož; vāci — v ústech; smaraṇa-patha-gatam — vstoupilo na cestu vzpomínání; śrotra-mūlam gatam — vstoupilo do hloubi uší; — nebo; śuddham — čistě; — nebo; aśuddha-varṇam — nečistě vyslovené; vyavahita-rahitam — bez přestupků nebo bez rozdělení; tārayati — vysvobodí; eva — jistě; satyam — opravdu; tat — toto jméno; cet — jestliže; deha — hmotnému tělu; draviṇa — hmotnému bohatství; janatā — podpoře veřejnosti; lobha — chamtivosti; pāṣaṇḍa — ateismu; madhye — k; nikṣiptam — nasměrováno; syāt — může být; na — ne; phala-janakam — přinesení výsledků; śīghram — rychle; eva — určitě; atra — v této věci; vipra — ó brāhmaṇo.

Překlad

„Jestliže oddaný byť jen jednou vysloví svaté jméno Pána nebo toto jméno pronikne do jeho mysli či uší, které jsou orgánem naslouchání, nepochybně jej vysvobodí z hmotného otroctví, ať je vysloveno správně, nesprávně, se špatnou či správnou gramatikou, ať je správně spojeno, anebo vysloveno v oddělených částech. Ó brāhmaṇo, moc svatého jména je tedy zajisté velká. Pokud však někdo zvuk svatého jména použije ku prospěchu hmotného těla, pro získání hmotného bohatství a následovníků nebo pod vlivem chamtivosti a ateismu – jinými slovy, pokud toto jméno vyslovuje s přestupky, pak toto zpívání nepřinese v dohledné době kýžené výsledky. Při zpívání svatého jména Pána je proto třeba se úzkostlivě vyhýbat přestupkům.“

Význam

Tento verš z Padma Purāṇy se nachází také v Hari-bhakti-vilāse (11.289) od Sanātany Gosvāmīho. Śrīla Sanātana Gosvāmī ho tam vysvětluje takto:

vāci gataṁ prasaṅgād vāṅ-madhye pravṛttam api, smaraṇa-patha-gataṁ kathañcin manaḥ-spṛṣṭam api, śrotra-mūlaṁ gataṁ kiñcit śrutam api, śuddha-varṇaṁ vā aśuddha-varṇam api vā, vyavahitaṁ śabdāntareṇa yad-vyavadhānaṁ vakṣyamāna-nārāyaṇa-śabdasya kiñcid uccāraṇānantaraṁ prasaṅgād āpatitaṁ śabdāntaraṁ tena rahitaṁ sat.

To znamená, že když člověk nějak zaslechne svaté jméno, vysloví je či na něj vzpomíná, nebo pokud zaujme jeho mysl, když se přiblíží k jeho uším, toto svaté jméno bude působit, i když bude vysloveno v oddělených slovech. Zde je příklad takového rozdělení.

yadvā, yadyapi ‘halaṁ riktam’ ity ādy-uktau hakāra-rikārayor vṛttyā harīti-nāmāsty eva, tathā ‘rāja-mahiṣī’ ity atra rāma-nāmāpi, evam anyad apy ūhyam, tathāpi tat-tan-nāma-madhye vyavadhāyakam akṣarāntaram astīty etādṛśa-vyavadhāna-rahitam ity arthaḥ, yadvā, vyavahitaṁ ca tad-rahitaṁ cāpi vā, tatra vyavahitaṁ nāmnaḥ kiñcid uccāraṇānantaraṁ kathañcid āpatitaṁ śabdāntaraṁ samādhāya paścān nāmāvaśiṣṭākṣara-grahaṇam ity evaṁ rūpaṁ, madhye śabdāntareṇāntaritam ity arthaḥ, rahitaṁ paścād avaśiṣṭākṣara-grahaṇa-varjitaṁ, kenacid aṁśena hīnam ity arthaḥ, tathāpi tārayaty eva.

Řekněme, že někdo použije dvě slova: halaṁ riktam. V tom případě jsou slabiky ha ve slově halam a ri ve slově riktam vysloveny odděleně, ale svaté jméno bude přesto působit, protože člověk jistým způsobem vysloví slovo hari. Podobně se ve slově rāja-mahiṣī vyskytují slabiky a ma ve dvou oddělených slovech, ale protože se tak či onak objevují společně, bude svaté jméno rāma působit, pokud nebude doprovázeno přestupky.

sarvebhyaḥ pāpebhyo ’parādhebhyaś ca saṁsārād apy uddhārayaty eveti satyam eva, kintu nāma-sevanasya mukhyaṁ yat phalaṁ tan na sadyaḥ sampadyate. tathā deha-bharaṇādy-artham api nāma-sevanena mukhyaṁ phalam āśu na sidhyatīty āha, tac ced iti.

Svaté jméno má tolik duchovní síly, že může zbavit všech následků za hříšné činy i hmotného zapletení, ale pokud se používá k podpoře hříšných činností, plody nelze v brzké době očekávat.

tan nāma ced yadi dehādi-madhye nikṣiptaṁ, deha-bharaṇādy-artham eva vinyastam, tadāpi phala-janakaṁ na bhavati kim? api tu bhavaty eva, kintu atra iha loke śīghraṁ na bhavati, kintu vilambenaiva bhavatīty arthaḥ.

Svaté jméno je tak mocné, že bude určitě působit, ale pokud je vyslovováno s přestupky, jeho účinek bude opožděný, ne okamžitý. Za příznivých okolností však svatá jména Pána působí velmi rychle.