Skip to main content

KAPITOLA TŘETÍ

Sláva Śrīly Haridāse Ṭhākura

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura předkládá následující shrnutí třetí kapitoly. Jedna půvabná mladá brāhmaṇská dívka z Džagannáth Purí měla krásného synka, který chodil každý den za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Dāmodarovi Paṇḍitovi se to však moc nezamlouvalo, a tak Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi řekl: „Jestli budeš projevovat tolik lásky k tomuto chlapci, lidé budou pochybovat o Tvém charakteru.“ Jakmile to od něho Pán slyšel, poslal Dāmodara Paṇḍita do Navadvípu, aby dohlížel na potřeby Jeho matky Śacīdevī. Zvláště Dāmodara Paṇḍita požádal, aby Jeho matce připomněl, že někdy chodí do jejího domu přijímat jídlo, které obětuje. Dāmodara Paṇḍita tak na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua odešel do Navadvípu a vzal s sebou také různé druhy prasādam Pána Jagannātha.

Jindy se zase Śrī Caitanya Mahāprabhu zeptal Haridāse Ṭhākura, známého jako Brahma Haridāsa, jak mohou být v Kali-yuze osvobozeni yavanové, lidé, kteří nenásledují védskou kulturu. Haridāsa Ṭhākura odpověděl, že to bude možné, pokud budou hodně hlasitě zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, protože poslouchání hlasitého zpěvu Hare Kṛṣṇa mantry jim pomůže, i kdyby měli jen slabou realizaci.

Po této události autor Caitanya-caritāmṛty vypráví, jak byl Haridāsa Ṭhākura zkoušen v Benápolu, vesnici nedaleko Šántipuru. Člověk jménem Rāmacandra Khān Haridāsovi Ṭhākurovi záviděl, a tak poslal prostitutku z povolání, aby se ho pokusila zneuctít. Milostí Haridāse Ṭhākura však byla dokonce i prostitutka osvobozena. Kvůli tomuto přestupku proti čistému oddanému později Rāmacandru Khāna zničilo prokletí od Nityānandy Prabhua.

Z Benápolu šel Haridāsa Ṭhākura do vesnice zvané Čándapur, kde žil v domě Balarāmy Ācāryi. Poté jej přivítali dva bratři, Hiraṇya a Govardhana Majumadārové. Během rozhovoru jej však urazil jeden kastovní brāhmaṇa, Gopāla Cakravartī, který za to byl stižen leprou.

Haridāsa Ṭhākura později Čándapur opustil a odešel do domu Advaity Ācāryi, kde ho zkoušela Māyādevī, zosobněná vnější energie. I ona získala jeho přízeň a byla požehnána zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.

Verš

vande ’haṁ śrī-guroḥ śrī-yuta-pada-kamalaṁ śrī-gurūn vaiṣṇavāṁś ca
śrī-rūpaṁ sāgrajātaṁ saha-gaṇa-raghunāthānvitaṁ taṁ sa-jīvam
sādvaitaṁ sāvadhūtaṁ parijana-sahitaṁ kṛṣṇa-caitanya-devaṁ
śrī-rādhā-kṛṣṇa-pādān saha-gaṇa-lalitā-śrī-viśākhānvitāṁś ca

Synonyma

vande — s úctou se klaním; aham — já; śrī-guroḥ — mého duchovního mistra; śrī-yuta-pada-kamalam — vznešeným lotosovým nohám; śrī-gurūn — duchovním mistrům v parampaře od Mādhavendry Purīho ke Śrīlovi Bhaktisiddhāntovi Sarasvatīmu Ṭhākurovi; vaiṣṇavān — všem vaiṣṇavům, v čele s Pánem Brahmou a dalšími od samého počátku stvoření; ca — a; śrī-rūpam — Śrīlovi Rūpovi Gosvāmīmu; sa-agra-jātam — s jeho starším bratrem Śrī Sanātanou Gosvāmīm; saha-gaṇa — se společníky; raghunātha-anvitam — s Raghunāthem dāsem Gosvāmīm; tam — jemu; sa-jīvam — s Jīvou Gosvāmīm; sa-advaitam — s Advaitou Ācāryou; sa-avadhūtam — s Nityānandou Prabhuem; parijana-sahitam — se Śrīvāsem Ṭhākurem a všemi ostatními oddanými; kṛṣṇa-caitanya-devam — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; śrī-rādhā-kṛṣṇa-pādān — lotosovým nohám Śrī Kṛṣṇy a Rādhārāṇī, kteří vlastní veškerý majestát; saha-gaṇa — s Jejich společnicemi; lalitā-śrī-viśākhā-anvitān — doprovázeným Lalitou a Śrī Viśākhou; ca — také.

Překlad

S úctou se klaním lotosovým nohám mého duchovního mistra a všech ostatních učitelů na cestě oddané služby, všem vaiṣṇavům a šesti Gosvāmīm – Śrīlovi Rūpovi Gosvāmīmu, Śrīlovi Sanātanovi Gosvāmīmu, Raghunāthovi dāsovi Gosvāmīmu, Jīvovi Gosvāmīmu a jejich společníkům. S úctou se klaním Śrī Advaitovi Ācāryovi Prabhuovi, Śrī Nityānandovi Prabhuovi, Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a všem Jeho oddaným v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem. Dále se s úctou klaním lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy a Śrīmatī Rādhārāṇī i všech gopī v čele s Lalitou a Viśākhou.

Verš

jaya jaya gauracandra jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; gaura-candra — Śrī Caitanyovi; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi; jaya advaita-candra — sláva Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Pána Caitanyi.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Advaitovi Ācāryovi! Sláva všem oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua!

Verš

puruṣottame eka uḍiyā-brāhmaṇa-kumāra
pitṛ-śūnya, mahā-sundara, mṛdu-vyavahāra

Synonyma

puruṣottame — v Džagannáth Purí; eka — jeden; uḍiyā-brāhmaṇa-kumāra — mladý syn jednoho brāhmaṇy z Urísy; pitṛ-śūnya — bez otce; mahā-sundara — s půvabnými tělesnými rysy; mṛdu-vyavahāra — velmi jemného chování.

Překlad

V Džagannáth Purí byl mladý chlapec, který se narodil jednomu urískému brāhmaṇovi, ale později svého otce ztratil. Chlapec měl půvabné tělesné rysy a jeho chování bylo výjimečně jemné.

Verš

prabhu-sthāne nitya āise, kare namaskāra
prabhu-sane bāt kahe prabhu-‘prāṇa’ tāra
prabhute tāhāra prīti, prabhu dayā kare
dāmodara tāra prīti sahite nā pāre

Synonyma

prabhu-sthāne — za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; nitya — denně; āise — přichází; kare namaskāra — s úctou se klaní; prabhu-sane — s Pánem; bāt kahe — hovoří; prabhu-prāṇa tāra — Śrī Caitanya Mahāprabhu byl pro něho vším; prabhute — vůči Pánu; tāhāra prīti — jeho náklonnost; prabhu — Pán; dayā kare — oplácí svou milostí; dāmodara — Dāmodara Paṇḍita; tāra — jeho; prīti — lásku k Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; sahite pāre — nemohl snášet.

Překlad

Chlapec chodil za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem každý den a s úctou se Mu klaněl. Mohl se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem mluvit kdykoliv, protože Pán byl pro něho vším. Dāmodara Paṇḍita však chlapcův důvěrný vztah s Pánem a milost, kterou ho Pán zahrnoval, nedokázal snášet.

Verš

bāra bāra niṣedha kare brāhmaṇa-kumāre
prabhure nā dekhile sei rahite nā pāre

Synonyma

bāra bāra — znovu a znovu; niṣedha kare — zakazuje; brāhmaṇa-kumāre — synovi brāhmaṇy; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhile — když neviděl; sei — tento chlapec; rahite pāre — nemohl vydržet.

Překlad

Dāmodara Paṇḍita tomuto brāhmaṇskému synovi návštěvy u Pána opakovaně zakazoval, ale chlapec nedokázal zůstat doma a nevidět Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

nitya āise, prabhu tāre kare mahā-prīta
yāṅhā prīti tāṅhā āise, — bālakera rīta

Synonyma

nitya āise — denně přichází; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāre — vůči němu; kare — projevuje; mahā-prīta — velice láskyplné chování; yāṅhā prīti — tam, kde je láska; tāṅhā āise — přijde tam; bālakera rīta — povaha malého chlapce.

Překlad

Chlapec chodil za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem každý den, neboť Pán se k němu choval s velkou náklonností. Pro každého chlapce je přirozené jít za tím, kdo ho miluje.

Verš

tāhā dekhi’ dāmodara duḥkha pāya mane
balite nā pāre, bālaka niṣedha nā māne

Synonyma

tāhā dekhi' — když to viděl; dāmodara — Dāmodara Paṇḍita; duḥkha pāya — pociťuje neštěstí; mane — ve své mysli; balite pāre — nemohl nic říci; bālaka — chlapec; niṣedha — zákaz; māne — nedbal na.

Překlad

Pro Dāmodara Paṇḍita to bylo nesnesitelné. Byl z toho velmi zkroušený, ale nemohl nic říct, protože chlapec na jeho zákazy nedbal.

Verš

āra dina sei bālaka prabhu-sthāne āilā
gosāñi tāre prīti kari’ vārtā puchilā

Synonyma

āra dina — jednoho dne; sei bālaka — tento chlapec; prabhu-sthāne āilā — přišel za Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; gosāñi — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāre — jeho; prīti kari' — s velkou náklonností; vārtā — co je nového; puchilā — ptal se.

Překlad

Jednoho dne chlapec opět přišel za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a Pán se ho s velkou láskou ptal, co je nového.

Verš

kata-kṣaṇe se bālaka uṭhi’ yabe gelā
sahite nā pāre, dāmodara kahite lāgilā

Synonyma

kata-kṣaṇe — po nějaké době; se bālaka — ten chlapec; uṭhi' — poté, co vstal; yabe — když; gelā — odešel; sahite pāre — nemohl snášet; dāmodara — Dāmodara Paṇḍita; kahite lāgilā — promluvil.

Překlad

Chlapec po nějaké době vstal a odešel, a tehdy Dāmodara Paṇḍita, který to nemohl snášet, promluvil.

Verš

anyopadeśe paṇḍita — kahe gosāñira ṭhāñi
‘gosāñi’ ‘gosāñi’ ebe jānimu ‘gosāñi’

Synonyma

anya-upadeśe — díky poučování druhých; paṇḍita — učenec; kahe — říká; gosāñira ṭhāñi — před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; gosāñi gosāñi — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, nejvyšší učitel; ebe — nyní; jānimu — víme; gosāñi — co je to za učitele.

Překlad

Dāmodara Paṇḍita Pánu drze řekl: „Každý říká, že jsi velký učitel, protože učíš druhé. Nyní ale víme, jaký učitel to vlastně jsi.“

Význam

VÝZNAM: Dāmodara Paṇḍita byl velkým oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Někdy se však stane, že oddaný v takovém postavení začne být vlivem vnější energie a hmotného uvažování drzý a nemístně se opovažuje kritizovat činnosti duchovního mistra nebo Nejvyšší Osobnosti Božství. Oddaný by neměl být rozrušen činnostmi svého duchovního mistra a neměl by se ho snažit kritizovat, navzdory logice „Cézarova žena musí být mimo podezření“. Oddaný musí být pevně přesvědčený, že duchovního mistra nelze kritizovat a že ho nikdy nelze stavět na úroveň obyčejného člověka. I kdyby se oddanému podle jeho nedokonalého uvažování zdálo, že došlo k nějakým nesrovnalostem, musí být přesvědčený o tom, že i kdyby šel duchovní mistr do prodejny alkoholu, přesto není opilec, ale jistě má nějaký záměr. V jedné bengálské básni se píše:

yadyapi nityānanda surā-bāḍi yāya
tathāpio haya nityānanda-rāya

„I kdybych viděl Pána Nityānandu vstoupit do obchodu s alkoholem, na mém závěru, že je Nityānanda Rāya Nejvyšší Osobnost Božství, to nic nezmění.“

Verš

ebe gosāñira guṇa-yaśa saba loke gāibe
tabe gosāñira pratiṣṭhā puruṣottame ha-ibe

Synonyma

ebe — nyní; gosāñira — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; guṇa-yaśa — vlastnosti a pověst; saba loke — každý; gāibe — bude hovořit o; tabe — tehdy; gosāñira — Pána; pratiṣṭhā — postavení; puruṣottame — v Purušóttamě (Džagannáth Purí); ha-ibe — bude.

Překlad

„Jsi známý jako Gosāñi (učitel nebo ācārya), ale nyní se budou po celém městě Purušóttamě šířit řeči o Tvých vlastnostech a Tvé pověsti. Uškodí to Tvému postavení!“

Verš

śuni’ prabhu kahe, — ‘kyā kaha, dāmodara?’
dāmodara kahe, — tumi svatantra ‘īśvara’

Synonyma

śuni' — když to slyšel; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; kyā kaha — co to mluvíš za nesmysly; dāmodara — Můj drahý Dāmodare; dāmodara kahe — Dāmodara Paṇḍita odpověděl; tumi — Ty; svatantra — nezávislá; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu věděl, že Dāmodara Paṇḍita je čistý a upřímný oddaný. Když však slyšel jeho drzé poznámky, řekl mu: „Můj drahý Dāmodare, co to mluvíš za nesmysly?“

Význam

Dāmodara Paṇḍita odpověděl: „Jsi nezávislá Nejvyšší Osobnost Božství a jsi mimo veškerou kritiku.“

Verš

svacchande ācāra kara, ke pāre balite?
mukhara jagatera mukha pāra ācchādite?

Synonyma

svacchande — bez omezení; ācāra kara — chováš se; ke pāre balite — kdo může říci; mukhara — upovídaná; jagatera — celého světa; mukha — ústa; pāra ācchādite — můžeš zakrýt.

Překlad

„Můj drahý Pane, můžeš jednat, jak se Ti zachce. Nikdo Tě svými řečmi nemůže omezovat. Celý svět je však drzý. Lidé mohou říkat cokoliv. Jak je zastavíš?“

Verš

paṇḍita hañā mane kene vicāra nā kara?
rāṇḍī brāhmaṇīra bālake prīti kene kara?

Synonyma

paṇḍita hañā — vzhledem k tomu, že jsi vzdělaný učitel; mane — v mysli; kene — proč; vicāra kara — nezvážíš; rāṇḍī brāhmaṇīra — vdovy po brāhmaṇovi; bālake — vůči synovi; prīti — náklonnost; kene kara — proč projevuješ.

Překlad

„Drahý Pane, jsi vzdělaný učitel. Proč tedy nebereš v úvahu, že ten chlapec je synem vdovy po brāhmaṇovi? Proč k němu chováš takovou náklonnost?“

Verš

yadyapi brāhmaṇī sei tapasvinī satī
tathāpi tāhāra doṣa — sundarī yuvatī

Synonyma

yadyapi — i když; brāhmaṇī — manželka brāhmaṇy; sei — tato; tapasvinī — asketická; satī — cudná; tathāpi — přesto; tāhāra — její; doṣa — chyba; sundarī — velmi krásná; yuvatī — mladá dívka.

Překlad

„I když je matka tohoto chlapce naprosto odříkavá a cudná, má jednu vrozenou vadu – je to půvabná mladá dívka.“

Verš

tumi-ha — parama yuvā, parama sundara
lokera kāṇākāṇi-bāte deha avasara”

Synonyma

tumi-ha — Ty také; parama yuvā — mladý muž; parama sundara — velmi sličný; lokera — lidí; kāṇākāṇi — šuškání; bāte — řečem; deha avasara — dáváš příležitost.

Překlad

„A Ty jsi, můj drahý Pane, přitažlivý mladý muž. Lidé si o Tobě budou tedy určitě šuškat. Proč bys jim měl dávat takovou příležitost?“

Význam

VÝZNAM: Jako prostý a věrný oddaný Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua Dāmodara Paṇḍita nemohl snášet kritizování Pána, ale naneštěstí sám Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua svým vlastním způsobem kritizoval. Pán věděl, že se Ho Dāmodara Paṇḍita opovažuje takto drze kritizovat jen ze své prostoty. Pro oddaného však takové chování není dobré.

Verš

eta bali’ dāmodara mauna ha-ilā
antare santoṣa prabhu hāsi’ vicārilā

Synonyma

eta bali' — to když řekl; dāmodara — Dāmodara Paṇḍita; mauna ha-ilā — odmlčel se; antare — v nitru; santoṣa — spokojený; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hāsi' — s úsměvem; vicārilā — přemýšlel.

Překlad

Dāmodara Paṇḍita domluvil a odmlčel se. Śrī Caitanya Mahāprabhu se usmíval, protože byl v nitru spokojený, a přemýšlel o drzosti Dāmodara Paṇḍita.

Verš

“ihāre kahiye śuddha-premera taraṅga
dāmodara-sama mora nāhi ‘antaraṅga’ ”

Synonyma

ihāre — takové chování; kahiye — mohu říci; śuddha-premera taraṅga — vlny čisté oddané služby; dāmodara-sama — jako Dāmodara; mora — Můj; nāhi — není; antaraṅga — důvěrný přítel.

Překlad

(Śrī Caitanya Mahāprabhu uvažoval:) „Tato drzost je také znakem čisté lásky ke Mně. Jiného tak důvěrného přítele, jako je Dāmodara Paṇḍita, nemám.“

Verš

eteka vicāri’ prabhu madhyāhne calilā
āra dine dāmodare nibhṛte bolāilā

Synonyma

eteka vicāri' — zatímco takto uvažoval; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; madhyāhne calilā — šel vykonat své polední povinnosti; āra dine — dalšího dne; dāmodare — Dāmodara Paṇḍita; nibhṛte — do ústraní; bolāilā — zavolal.

Překlad

S těmito myšlenkami Śrī Caitanya Mahāprabhu odešel, aby vykonal své polední povinnosti. Dalšího dne si zavolal Dāmodara Paṇḍita stranou.

Verš

prabhu kahe, — “dāmodara, calaha nadīyā
mātāra samīpe tumi raha tāṅhā yāñā

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; dāmodara — Můj drahý příteli Dāmodare; calaha nadīyā — bude lépe, když půjdeš do Nadie (Navadvípu); mātāra samīpe — s Mou matkou; tumi — ty; raha — zůstaň; tāṅhā — tam; yāñā — poté, co půjdeš.

Překlad

Pán řekl: „Můj drahý příteli Dāmodare, bude lepší, když půjdeš do Nadie a zůstaneš s Mou matkou.“

Verš

tomā vinā tāṅhāra rakṣaka nāhi dekhi āna
āmāke-ha yāte tumi kailā sāvadhāna

Synonyma

tomā vinā — kromě tebe; tāṅhāra — matky Śacīdevī; rakṣaka — ochránce; nāhi — ne; dekhi — vidím; āna — kdokoliv jiný; āmāke-ha — dokonce i o Mně; yāte — čím; tumi — ty; kailā — dělal sis; sāvadhāna — starost.

Překlad

„Nevím o nikom jiném, kdo by ji mohl ochránit, protože jsi tak starostlivý, že napomínáš dokonce i Mě.“

Verš

tomā sama ‘nirapekṣa’ nāhi mora gaṇe
‘nirapekṣa’ nahile ‘dharma’ nā yāya rakṣaṇe

Synonyma

tomā sama — jako ty; nirapekṣa — nestranný; nāhi — není; mora gaṇe — mezi Mými společníky; nirapekṣa — nestranný; nahile — když není; dharma — náboženské zásady; yāya rakṣaṇe — nelze ochraňovat.

Překlad

„Mezi Mými společníky jsi nejvíce nestranný, a to je dobře, protože pokud člověk není nestranný, nemůže ochraňovat náboženské zásady.“

Verš

āmā haite ye nā haya, se tomā haite haya
āmāre karilā daṇḍa, āna kebā haya

Synonyma

āmā haite — ode Mne; ye — cokoliv; haya — není; se — to; tomā haite — od tebe; haya — bude možné; āmāre — Mě; karilā daṇḍa — potrestal jsi; āna — jiní; kebā haya — nemluvě o.

Překlad

„Ty můžeš dělat to, co Já nemohu. Můžeš potrestat dokonce i Mě, co říci o jiných.“

Verš

mātāra gṛhe raha yāi mātāra caraṇe
tomāra āge nahibe kāro svacchandācaraṇe

Synonyma

mātāra — Mé matky; gṛhe — v domě; raha — zůstaň; yāi — poté, co půjdeš; mātāra caraṇe — pod ochranu lotosových nohou Mé matky; tomāra āge — před tebou; nahibe — nebudou; kāro — kohokoliv; svacchanda-ācaraṇe — svévolné činnosti.

Překlad

„Bude nejlepší, když vyhledáš útočiště u lotosových nohou Mé matky, protože ve tvé přítomnosti se nikdo neopováží jednat svévolně.“

Verš

madhye madhye āsibā kabhu āmāra daraśane
śīghra kari’ punaḥ tāhāṅ karaha gamane

Synonyma

madhye madhye — občas; āsibā — přijdeš; kabhu — někdy; āmāra daraśane — navštívit Mne; śīghra kari' — velmi brzy; punaḥ — znovu; tāhāṅ — tam; karaha gamane — zařiď, abys šel.

Překlad

„Občas Mne sem můžeš přijít navštívit a potom se zase rychle vrátíš tam.“

Verš

mātāre kahiha mora koṭī namaskāre
mora sukha-kathā kahi’ sukha diha’ tāṅre

Synonyma

mātāre — Mojí matce; kahiha — vyřiď; mora — Mých; koṭī — deset miliónů; namaskāre — poklon; mora — Mého; sukha — štěstí; kathā — popisy; kahi' — říkající; sukha — štěstí; diha' tāṅre — dej jí.

Překlad

„Vyřiď Mé matce milióny poklon. Řekni jí prosím, jak jsem tu šťastný, a tak ji naplň radostí.“

Verš

‘nirantara nija-kathā tomāre śunāite
ei lāgi’ prabhu more pāṭhāilā ihāṅte’

Synonyma

nirantara — neustále; nija-kathā — o osobních činnostech; tomāre śunāite — informovat tě; ei lāgi' — z toho důvodu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; more — mě; pāṭhāilā — poslal; ihāṅte — sem.

Překlad

„Řekni jí, že tě posílám, abys ji informoval o Mých činnostech, a ona tak se Mnou mohla sdílet Mé štěstí.“

Verš

eta kahi’ mātāra mane santoṣa janmāiha
āra guhya-kathā tāṅre smaraṇa karāiha

Synonyma

eta kahi' — tím, že to řekneš; mātāra mane — v mysli Mé matky; santoṣa janmāiha — zajisti spokojenost; āra — další; guhya-kathā — velmi důvěrné poselství; tāṅre — jí; smaraṇa karāiha — připomeň.

Překlad

„Tímto způsobem svými slovy upokoj mysl matky Śacī. Zároveň jí rovněž připomeň jednu z nejdůvěrnějších událostí tímto Mým poselstvím:“

Verš

‘bāre bāre āsi’ āmi tomāra bhavane
miṣṭānna vyañjana saba kariye bhojane

Synonyma

bāre bāre — znovu a znovu; āsi' — přicházející; āmi — Já; tomāra bhavane — do tvého domu; miṣṭānna — sladkosti; vyañjana — zeleninu; saba — všeho; kariye — činím; bhojane — jedení.

Překlad

„  ,Znovu a znovu přicházím do tvého domu, abych snědl všechny sladkosti a zeleninu, které obětuješ.̀  “

Verš

bhojana kariye āmi, tumi tāhā jāna
bāhya virahe tāhā svapna kari māna

Synonyma

bhojana — obědvání; kariye — činím; āmi — Já; tumi — ty; tāhā — to; jāna — víš; bāhya — navenek; virahe — v odloučení; tāhā — toto; svapna — sen; kari — za; māna — považuješ.

Překlad

„  ,Ty víš, že přicházím a jím, co Mi předkládáš, ale vlivem vnějšího odloučení to považuješ za sen.̀  “

Význam

VÝZNAM: Matka Śacī prožívala odloučení od Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a tak si myslela, že se jí o příchodech jejího syna pouze zdá. Śrī Caitanya Mahāprabhu jí však chtěl vzkázat, že to ve skutečnosti sen není. Opravdu tam chodil a jedl vše, co Mu matka obětovala. Takové jsou vztahy mezi pokročilými oddanými a Nejvyšší Osobností Božství. V Brahma-saṁhitě (5.38) se uvádí:

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Uctívám původního Pána Govindu, jehož neustále vidí oddaní, kteří mají oči potřené balzámem lásky. Vidí Ho v Jeho věčné podobě Śyāmasundara, jak sídlí v srdci oddaného.“ Čistí oddaní realizují své vztahy s Pánem na transcendentální úrovni, ale protože jsou ještě v hmotném světě, myslí si, že to jsou sny. Pán však s pokročilým oddaným mluví a pokročilý oddaný Ho také vidí. To je skutečnost, nikoliv sen.

Verš

ei māgha-saṅkrāntye tumi randhana karilā
nānā vyañjana, kṣīra, piṭhā, pāyasa rāndhilā

Synonyma

ei — této; māgha-saṅkrāntye — během slavnosti Māgha-saṅkrānti; tumi — ty; randhana karilā — vařila jsi; nānā vyañjana — různé druhy zeleniny; kṣīra — kondenzované mléko; piṭhā — koláčky; pāyasa — sladkou rýži; rāndhilā — uvařila.

Překlad

„  ,Během poslední slavnosti Māgha-saṅkrānti jsi pro Mě uvařila různé druhy zeleniny, kondenzované mléko, koláčky a sladkou rýži.̀  “

Verš

kṛṣṇe bhoga lāgāñā yabe kailā dhyāna
āmāra sphūrti haila, aśru bharila nayana

Synonyma

kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; bhoga — oběť; lāgāñā — nabízející; yabe — když; kailā dhyāna — meditovala jsi; āmāra — Moje; sphūrti — náhlé zjevení; haila — bylo; aśru — slzy; bharila — zaplavily; nayana — tvoje oči.

Překlad

„  ,Tato jídla jsi obětovala Pánu Kṛṣṇovi, a když jsi meditovala, náhle jsem se tam zjevil, a tvoje oči se zaplavily slzami.̀  “

Verš

āste-vyaste āmi giyā sakali khāila
āmi khāi, — dekhi’ tomāra sukha upajila

Synonyma

āste-vyaste — rychle; āmi — Já; giyā — šel jsem a; sakali khāila — snědl jsem vše; āmi khāi — Já jím; dekhi' — když jsi viděla; tomāra — tvoje; sukha — štěstí; upajila — vzrostlo.

Překlad

„  ,Rychle jsem tam přišel a všechno snědl. Byla jsi nesmírně šťastná, že Mne vidíš jíst.̀  “

Verš

kṣaṇeke aśru muchiyā śūnya dekhi’ pāta
svapana dekhiluṅ, ‘yena nimāñi khāila bhāta’

Synonyma

kṣaṇeke — ve chvíli; aśru — slzy; muchiyā — utírající; śūnya — prázdný; dekhi' — když jsi viděla; pāta — tác; svapana dekhiluṅ — viděla jsem ve snu; yena — jako kdyby; nimāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu; khāila bhāta — snědl jídlo.

Překlad

„  ,V mžiku, jen co sis utřela oči, byl tác, na kterém jsi Mi obětovala jídlo, prázdný. Tehdy sis pomyslela: „Zdálo se mi, že Nimāi všechno snědl.“̀  “

Verš

bāhya-viraha-daśāya punaḥ bhrānti haila
‘bhoga nā lāgāiluṅ’, — ei jñāna haila

Synonyma

bāhya-viraha — vnějšího odloučení; daśāya — ve stavu; punaḥ — znovu; bhrānti haila — byla iluze; bhoga — oběť Božstvu; lāgāiluṅ — nedala jsem; ei — toto; jñāna haila — myslela sis.

Překlad

„  ,Ve stavu vnějšího odloučení jsi znovu podlehla iluzi, že jsi jídlo Pánu Viṣṇuovi neobětovala.̀  “

Verš

pāka-pātre dekhilā saba anna āche bhari’
punaḥ bhoga lāgāilā sthāna-saṁskāra kari’

Synonyma

pāka-pātre — hrnce; dekhilā — viděla jsi; saba — všechny; anna — jídlem; āche bhari' — byly naplněné; punaḥ — znovu; bhoga lāgāilā — obětovala jsi jídlo; sthāna — místo pro obětování; saṁskāra kari' — poté, co jsi očistila.

Překlad

„  ,Potom ses podívala do hrnců a zjistila jsi, že jsou všechny plné jídla. Očistila jsi proto místo na obětování a jídlo jsi obětovala znovu.̀  “

Verš

ei-mata bāra bāra kariye bhojana
tomāra śuddha-preme more kare ākarṣaṇa

Synonyma

ei-mata — takto; bāra bāra — znovu a znovu; kariye bhojana — jím; tomāra — tvoje; śuddha-preme — čistá láska; more — Mě; kare ākarṣaṇa — přitahuje.

Překlad

„  ,Znovu a znovu tak jím vše, co Mi obětuješ, protože Mě přitahuje tvoje čistá láska.̀  “

Verš

tomāra ājñāte āmi āchi nīlācale
nikaṭe lañā yāo āmā tomāra prema-bale’

Synonyma

tomāra ājñāte — na tvůj pokyn; āmi — Já; āchi — sídlím; nīlācale — v Džagannáth Purí; nikaṭe — nedaleko; lañā yāo — odvádíš; āmā — Mne; tomāra — tvé; prema — transcendentální lásky; bale — silou.

Překlad

„  ,Jen na tvůj pokyn žiji v Níláčale (Džagannáth Purí). Ty Mne však přesto svou velkou láskou přitahuješ do své blízkosti.̀  “

Verš

ei-mata bāra bāra karāiha smaraṇa
mora nāma lañā tāṅra vandiha caraṇa”

Synonyma

ei-mata — takto; bāra bāra — znovu a znovu; karāiha — přiměj ke; smaraṇa — vzpomínání; mora — Moje; nāma — jméno; lañā — beroucí; tāṅra — její; vandiha — uctívej; caraṇa — nohy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl Dāmodarovi Paṇḍitovi: „To vše matce Śacī opakovaně připomínej a Mým jménem uctívej její lotosové nohy.“

Verš

eta kahi’ jagannāthera prasāda ānāila
mātāke vaiṣṇave dite pṛthak pṛthak dila

Synonyma

eta kahi' — když domluvil; jagannāthera — Jagannāthovy; prasāda — zbytky jídla; ānāila — nařídil přinést; mātāke — své matce; vaiṣṇave — a všem vaiṣṇavům; dite — předat; pṛthak pṛthak — odděleně; dila — dal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu domluvil a nařídil přinést různé druhy prasādam obětovaného Pánu Jagannāthovi. Potom mu dal balíčky s prasādam, připravené zvlášť pro různé vaiṣṇavy i pro svou matku.

Verš

tabe dāmodara cali’ nadīyā āilā
mātāre miliyā tāṅra caraṇe rahilā

Synonyma

tabe — potom; dāmodara — Dāmodara Paṇḍita; cali' — jdoucí; nadīyā āilā — přišel do Nadie (Navadvípu); mātāre miliyā — po setkání se Śacīmātou; tāṅra caraṇe — u jejích lotosových nohou; rahilā — zůstal.

Překlad

Dāmodara Paṇḍita tak odešel do Nadie (Navadvípu). Po setkání s matkou Śacī zůstal pod ochranou jejích lotosových nohou.

Verš

ācāryādi vaiṣṇavere mahā-prasāda dilā
prabhura yaiche ājñā, paṇḍita tāhā ācarilā

Synonyma

ācārya-ādi — v čele s Advaitou Ācāryou; vaiṣṇavere — všem vaiṣṇavům; mahā-prasāda dilā — předal prasādam Pána Jagannātha; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yaiche — jak; ājñā — pokyn; paṇḍita — Dāmodara Paṇḍita; tāhā — to; ācarilā — vykonával.

Překlad

Veškeré prasādam předal tak velkým vaiṣṇavům, jako je Advaita Ācārya. Zůstal tam a choval se podle pokynů Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

dāmodara āge svātantrya nā haya kāhāra
tāra bhaye sabe kare saṅkoca vyavahāra

Synonyma

dāmodara āge — před Dāmodarem Paṇḍitem; svātantrya — svévolné chování; haya kāhāra — nikdo se neopováží projevovat; tāra bhaye — kvůli strachu z něho; sabe — všichni; kare — činí; saṅkoca vyavahāra — opatrné jednání.

Překlad

Všichni měli z Dāmodara Paṇḍita strach a neopovažovali se dělat něco svévolného, protože věděli, že je vpraktických záležitostech velice přísný.

Verš

prabhu-gaṇe yāṅra dekhe alpa-maryādā-laṅghana
vākya-daṇḍa kari’ kare maryādā sthāpana

Synonyma

prabhu-gaṇe — u společníků Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yāṅra — jehož; dekhe — vidí; alpa-maryādā-laṅghana — malou odchylku od standardní etikety a chování; vākya-daṇḍa kari' — slovně kárající; kare — činí; maryādā — etikety; sthāpana — prosazování.

Překlad

Dāmodara Paṇḍita vždy slovně pokáral každého oddaného Śrī Caitanyi Mahāprabhua, u kterého viděl, že se byť jen trochu odchýlil od správného chování. Tím ustanovoval správnou etiketu.

Verš

ei-ta kahila dāmodarera vākya-daṇḍa
yāhāra śravaṇe bhāge ‘ajñāna pāṣaṇḍa’

Synonyma

ei-ta — takto; kahila — popsal jsem; dāmodarera — Dāmodara Paṇḍita; vākya-daṇḍa — slovní kárání; yāhāra śravaṇe — jehož poslechem; bhāge — odejde; ajñāna pāṣaṇḍa — ateista nevědomosti.

Překlad

To bylo vyprávění o tom, jak Dāmodara Paṇḍita káral druhé. Jakmile se mu naslouchá, odejdou ateistické zásady a nevědomost.

Verš

caitanyera līlā — gambhīra, koṭi-samudra haite
ki lāgi’ ki kare, keha nā pāre bujhite

Synonyma

caitanyera līlā — zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; gambhīra — nesmírně hluboké; koṭi-samudra haite — víc než milióny moří; ki lāgi' — z jakého důvodu; ki kare — co dělá; keha — kdokoliv; — ne; pāre bujhite — chápe.

Překlad

Zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou hlubší než milióny moří a oceánů. Nikdo proto nechápe, co Pán dělá nebo proč to dělá.

Verš

ataeva gūḍha artha kichui nā jāni
bāhya artha karibāre kari ṭānāṭāni

Synonyma

ataeva — proto; gūḍha artha — hluboký význam; kichui jāni — žádný neznám; bāhya artha karibāre — vysvětlit vnější významy; kari — činím; ṭānāṭāni — velkou snahu.

Překlad

Hluboký význam činností Śrī Caitanyi Mahāprabhua neznám, ale pokusím se je vysvětlit zvnějšku, jak jen to půjde.

Verš

eka-dina prabhu haridāsere mililā
tāṅhā lañā goṣṭhī kari’ tāṅhāre puchilā

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; haridāsere — s Haridāsem Ṭhākurem; mililā — setkal se; tāṅhā lañā — když ho vzal; goṣṭhī kari' — když s ním vedl rozhovor; tāṅhāre puchilā — Pán se ho ptal.

Překlad

Jednoho dne se Śrī Caitanya Mahāprabhu opět jako obvykle setkal s Haridāsem Ṭhākurem a během rozhovoru se ho zeptal:

Verš

“haridāsa, kali-kāle yavana apāra
go-brāhmaṇe hiṁsā kare mahā durācāra

Synonyma

haridāsa — Můj drahý Haridāsi; kali-kāle — v tomto věku Kali; yavana — démoni, kteří se staví proti védským zásadám; apāra — nesčetní; go-brāhmaṇe — kravám a brāhmaṇské kultuře; hiṁsā kare — dopouštějí se násilí proti; mahā durācāra — krajně pokleslí.

Překlad

„Můj drahý Ṭhākure Haridāsi, v tomto věku Kali většina lidí postrádá védskou kulturu, a proto se jim říká yavanové. Zajímají se pouze o zabíjení krav a brāhmaṇské kultury, a tak všichni páchají hříšné činnosti.“

Význam

Z tohoto výroku Śrī Caitanyi Mahāprabhua jasně chápeme, že slovo yavana neoznačuje pouze určitou třídu lidí. Každý, kdo se staví proti chování danému védskými zásadami, se nazývá yavana. Může být z Indie či odjinud. Zde se říká, že charakteristickým rysem yavanů je, že násilně zabíjejí krávy a brāhmaṇskou kulturu. My se k Pánu modlíme slovy namo brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca. Pán je udržovatelem brāhmaṇské kultury a Jeho prvořadým zájmem je dohlížet na dobro krav a brāhmaṇů. Jakmile se lidská civilizace obrátí proti brāhmaṇské kultuře a dovolí neomezené zabíjení krav, musíme vědět, že lidé již nejsou pod vedením védské kultury, ale jsou to yavanové a mlecchové. Říká se, že dalších deset tisíc let bude hnutí pro vědomí Kṛṣṇy v popředí, ale potom se všichni stanou mlecchy a yavany. Na konci této yugy se proto Kṛṣṇa zjeví jako Kalki avatāra a bez rozdílu je vybije.

Verš

ihā-sabāra kon mate ha-ibe nistāra?
tāhāra hetu nā dekhiye, — e duḥkha apāra”

Synonyma

ihā-sabāra — všech těchto yavanů; kon mate — jakým způsobem; ha-ibe nistāra — bude osvobození; tāhāra hetu — příčinu tohoto osvobození; dekhiye — nevidím; e duḥkha apāra — to je Mé velké neštěstí.

Překlad

„Jak budou tito yavanové osvobozeni? Ke svému velkému neštěstí nevidím žádný způsob.“

Význam

Tento verš vyjevuje význam zjevení Pána Śrī Caitanyi jako patita-pāvany neboli osvoboditele všech pokleslých duší. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura zpívá: patita-pāvana-hetu tava avatāra – „Ó můj Pane, zjevil ses jen proto, abys osvobodil všechny pokleslé duše.“ Mo-sama patita prabhu nā pāibe āra – „A já jsem ze všech pokleslých duší tou nejpokleslejší.“ Výrok e duḥkha apāra („To je Mé velké neštěstí“) poukazuje na to, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu neustále přemýšlel o osvobození pokleslých duší. Tento výrok naznačuje, jak je Śrī Caitanya Mahāprabhu, který je samotný Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, neustále velmi nešťastný, když vidí pokleslé duše tohoto hmotného světa. Osobně proto přichází takový, jaký je, nebo jako oddaný v podobě Śrī Caitanyi Mahāprabhua, aby přinesl lásku ke Kṛṣṇovi přímo pokleslým duším. Namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te. Śrī Caitanya Mahāprabhu je tak milostivý, že dává nejen poznání o Kṛṣṇovi, ale také každého svými praktickými činnostmi učí, jak Kṛṣṇu milovat (kṛṣṇa-prema-pradāya te).

Ti, kdo následují Śrī Caitanyu Mahāprabhua, by měli vzít Pánovu misi velmi vážně. V tomto věku Kali se lidé postupně stávají horšími než zvířata. Śrī Caitanya Mahāprabhu však i přesto, že jedí kravské maso a nenávidí brāhmaṇskou kulturu, uvažuje o tom, jak je z těchto hrůzostrašných životních podmínek vysvobodit. Všechny Indy proto žádá, aby se ujali Jeho mise:

bhārata-bhūmite haila manuṣya-janma yāra
janma sārthaka kari' kara para-upakāra

„Ten, kdo se narodil jako lidská bytost v Indii (Bhárata-varše), by měl svůj život dovést k úspěchu a pracovat ve prospěch všech ostatních lidí.“ (Caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 9.41) Povinností každého pokročilého a kulturního Inda proto je vzít tuto misi velmi vážně. Všichni Indové by měli tomuto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy napomáhat v rozvoji, jak nejlépe dovedou. Potom budou považováni za skutečné následovníky Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Bohužel i někteří takzvaní vaiṣṇavové s tímto hnutím ze závisti odmítají spolupracovat a mnoha způsoby ho odsuzují. S lítostí musíme konstatovat, že nám tito lidé zbytečně závidí naše činnosti a hledají na nás chyby i přesto, že se co nejlépe snažíme zavést hnutí pro vědomí Kṛṣṇy přímo v zemích yavanů a mlecchů. Tito yavanové a mlecchové k nám přicházejí a stávají se očištěnými vaiṣṇavy, kteří kráčejí ve stopách Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Ten, kdo se považuje za následovníka Śrī Caitanyi Mahāprabhua, by měl mít stejné cítětí jako Śrī Caitanya Mahāprabhu, který řekl: ihā-sabāra kon mate ha ibe-nistāra – „Jak budou všichni tito yavanové osvobozeni?“ Śrī Caitanya Mahāprabhu neustále dychtil osvobodit pokleslé duše, protože jejich pokleslý stav Mu způsoboval velký zármutek. To je úroveň, na které můžeme šířit misi Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

haridāsa kahe, — “prabhu, cintā nā kariha
yavanera saṁsāra dekhi’ duḥkha nā bhāviha

Synonyma

haridāsa kahe — Haridāsa odpověděl; prabhu — můj drahý Pane; cintā kariha — netrap se; yavanera saṁsāra — hmotné podmínky yavanů; dekhi' — když vidíš; duḥkha bhāviha — nermuť se.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura odpověděl: „Můj drahý Pane, netrap se. Nebuď nešťastný, když vidíš situaci yavanů v hmotné existenci.“

Význam

VÝZNAM: Tato slova Haridāse Ṭhākura se přesně hodí k oddanému, který svůj život zasvětil službě Pánu. Když je Pán nešťastný z podmínek, ve kterých žijí pokleslé duše, oddaný Ho uklidňuje slovy: „Můj drahý Pane, netrap se.“ To je služba. Každý by se měl ujmout mise Śrī Caitanyi Mahāprabhua a tak se snažit zmírnit Jeho trápení. To je opravdová služba Pánu. Ten, kdo se snaží ulehčit starosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua o pokleslé duše, je jistě velmi drahým a důvěrným oddaným Pána. Pomlouvat takového oddaného, který se ze všech sil snaží šířit učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua, je největší přestupek. Toho, kdo to dělá, čeká trest za jeho závist.

Verš

yavana-sakalera ‘mukti’ habe anāyāse
‘hā rāma, hā rāma’ bali’ kahe nāmābhāse

Synonyma

yavana-sakalera — všech yavanů; mukti — osvobození; habe — bude; anāyāse — velmi snadno; rāma rāma — „ó Pane Rāmo, ó Pane Rāmo“; bali' — když pronášejí; kahe — říkají; nāma-ābhāse — téměř zpívání svatého jména Pána bez přestupků.

Překlad

„Protože mají yavanové ve zvyku říkat ,hā rāma, hā rāmà (,ó Pane Rāmacandro'), tato nāmābhāsa je velmi snadno osvobodí.“

Verš

mahā-preme bhakta kahe, — ‘hā rāma, hā rāma’
yavanera bhāgya dekha, laya sei nāma

Synonyma

mahā-preme — ve velké extázi lásky; bhakta kahe — oddaný říká; rāma rāma — „ó Pane Rāmacandro, ó Pane Rāmacandro“; yavanerayavanů; bhāgya — štěstí; dekha — jen se podívej; laya sei nāma — oni také zpívají to samé svaté jméno.

Překlad

„Oddaný na úrovni pokročilé extatické lásky volá: ,Ó můj Pane Rāmacandro! Ó můj Pane Rāmacandro!̀ A yavanové také volají ,hā rāma, hā rāma!̀ Jen pohleď, jaké mají štěstí!“

Význam

VÝZNAM: Pokud se dítě dotkne ohně, spálí se, a pokud se ohně dotkne starý člověk, spálí se také. Haridāsa Ṭhākura říká, že velký oddaný Pána volá hā rāma, hā rāma, a yavanové, kteří neznají transcendentální význam slov hā rāma, hā rāma, je ve svém každodenním životě pronášejí také. U yavanů slova hā rāma znamenají „odporné“, kdežto oddaný volá hā rāma v extázi lásky. Protože jsou však slova hā rāma duchovní summum bonum, skutečnost je stejná, ať tato slova vyslovují yavanové či velcí oddaní, tak jako se oheň chová stejně k dítěti i starci. Jinými slovy, svaté jméno hā rāma působí vždy, i když se jím člověk neobrací na Nejvyššího Pána. Yavanové vyslovují svaté jméno s jiným postojem než oddaní, ale svaté jméno hā rāma je duchovně tak mocné, že působí všude, ať si je toho člověk vědom, nebo ne. To je vysvětleno dále.

Verš

yadyapi anya saṅkete anya haya nāmābhāsa
tathāpi nāmera teja nā haya vināśa

Synonyma

yadyapi — i když; anya — jiné; saṅkete — náznakem; anya — toto jiné; haya — je; nāma-ābhāsa — téměř rovnocenné svatému jménu; tathāpi — přesto; nāmera teja — transcendentální síla svatého jména; haya vināśa — není zničena.

Překlad

Nāmācārya Haridāsa Ṭhākura, autorita na zpívání svatého jména, řekl: „Poukazovat pronášením svatého jména Pána na něco jiného než na Pána je příklad nāmābhāsy. Transcendentální síla svatého jména se však nezničí, i když se vyslovuje tímto způsobem.“

Verš

daṁṣṭri-daṁṣṭrāhato mleccho
hā rāmeti punaḥ punaḥ
uktvāpi muktim āpnoti
kiṁ punaḥ śraddhayā gṛṇan

Synonyma

daṁṣṭri — kance; daṁṣṭra — tesáky; āhataḥ — zabitý; mlecchaḥ — pojídač masa; rāma — „Ó můj Pane Rāmo“; iti — tak; punaḥ punaḥ — znovu a znovu; uktvā — když říkal; api — dokonce; muktim — osvobození; āpnoti — získá; kim — co; punaḥ — znovu; śraddhayā — s vírou a úctou; gṛṇan — pronášení.

Překlad

„  ,Dokonce i mleccha, kterého svými kly zabíjí kanec a který v zoufalství křičí „hā rāma, hā rāma“, dosáhne osvobození. Co potom říci o těch, kdo pronášejí svaté jméno s úctou a vírou?̀  “

Význam

VÝZNAM: Toto se vztahuje k události, kdy jeden pojídač masa během toho, jak ho zabíjel kanec, v okamžiku smrti opakoval slova hā rāma, hā rāma. Tento citát z Nṛsiṁha Purāṇy naznačuje, že v purāṇské době museli také existovat mlecchové a yavanové (pojídači masa) a že se také říkala slova hā rāma („zatraceně“). Haridāsa Ṭhākura tak dokazuje, že dokonce i pojídač masa, který něco zatracuje použitím slov hā rāma, získá prospěch z pronášení svatého jména, které oddaný pronáší ve smyslu „Ó můj Pane Rāmo!“

Verš

ajāmila putre bolāya bali ‘nārāyaṇa’
viṣṇu-dūta āsi’ chāḍāya tāhāra bandhana

Synonyma

ajāmila — Ajāmila; putre — na svého syna; bolāya — volá; bali — říkající; nārāyaṇa — svaté jméno Nārāyaṇa; viṣṇu-dūta — služebníci Pána Viṣṇua; āsi' — když přišli; chāḍāya — odstraňují; tāhāra — jeho; bandhana — pouta.

Překlad

„Ajāmila byl za svého života velkým hříšníkem, ale v okamžiku smrti shodou okolností volal svého nejmladšího syna, jenž se jmenoval Nārāyaṇa. Služebníci Pána Viṣṇua ho proto přišli vysvobodit z pout Yamarāje, vládce smrti.“

Verš

‘rāma’ dui akṣara ihā nahe vyavahita
prema-vācī ‘hā’-śabda tāhāte bhūṣita

Synonyma

rāma — svaté jméno Pána; dui — dvě; akṣara — slabiky; ihā — tyto; nahe — nejsou; vyavahita — oddělené; prema-vācī — slovo vyjadřující lásku; — „ó“; śabda — slovo; tāhāte — tím; bhūṣita — ozdobené.

Překlad

„Slovo ,rāmà sestává ze dvou slabik ,rā̀ a ,mà, které jsou neoddělitelné a jsou ozdobené láskyplným oslovením ,hā̀ neboli ,ó̀.“

Verš

nāmera akṣara-sabera ei ta’ svabhāva
vyavahita haile nā chāḍe āpana-prabhāva

Synonyma

nāmera — svatého jména; akṣara — písmen; sabera — všech; ei — toto; ta' — zajisté; svabhāva — vlastnost; vyavahita haile — i když jsou nesprávně vyslovena; — ne; chāḍe — přicházejí o; āpana-prabhāva — svůj duchovní účinek.

Překlad

„Písmena svatého jména mají takovou duchovní sílu, že působí, i když jsou nesprávně vyslovena.“

Význam

VÝZNAM: Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že slovo vyavahita („nesprávně vysloveno“) zde není použito pro označení světské vibrace písmen abecedy. Takové nedbalé vyslovování pro uspokojení materialistů není vibrací transcendentálního zvuku. Pronášení svatého jména při uspokojování smyslů je překážkou na cestě dosažení extatické lásky ke Kṛṣṇovi. Pokud však na druhé straně ten, kdo dychtí po oddané službě, vysloví svaté jméno byť jen částečně či nesprávně, svaté jméno, které se neliší od Nejvyšší Osobnosti Božství, projeví svou duchovní sílu, protože bylo vysloveno bez přestupků. Tak je tato osoba zbavena všech nežádoucích činností a postupně probudí svou spící lásku ke Kṛṣṇovi.

Verš

nāmaikaṁ yasya vāci smaraṇa-patha-gataṁ śrotra-mūlaṁ gataṁ vā
śuddhaṁ vāśuddha-varṇaṁ vyavahita-rahitaṁ tārayaty eva satyam
tac ced deha-draviṇa-janatā-lobha-pāṣaṇḍa-madhye
nikṣiptaṁ syān na phala-janakaṁ śīghram evātra vipra

Synonyma

nāma — svaté jméno; ekam — jednou; yasya — jehož; vāci — v ústech; smaraṇa-patha-gatam — vstoupilo na cestu vzpomínání; śrotra-mūlam gatam — vstoupilo do hloubi uší; — nebo; śuddham — čistě; — nebo; aśuddha-varṇam — nečistě vyslovené; vyavahita-rahitam — bez přestupků nebo bez rozdělení; tārayati — vysvobodí; eva — jistě; satyam — opravdu; tat — toto jméno; cet — jestliže; deha — hmotnému tělu; draviṇa — hmotnému bohatství; janatā — podpoře veřejnosti; lobha — chamtivosti; pāṣaṇḍa — ateismu; madhye — k; nikṣiptam — nasměrováno; syāt — může být; na — ne; phala-janakam — přinesení výsledků; śīghram — rychle; eva — určitě; atra — v této věci; vipra — ó brāhmaṇo.

Překlad

„Jestliže oddaný byť jen jednou vysloví svaté jméno Pána nebo toto jméno pronikne do jeho mysli či uší, které jsou orgánem naslouchání, nepochybně jej vysvobodí z hmotného otroctví, ať je vysloveno správně, nesprávně, se špatnou či správnou gramatikou, ať je správně spojeno, anebo vysloveno v oddělených částech. Ó brāhmaṇo, moc svatého jména je tedy zajisté velká. Pokud však někdo zvuk svatého jména použije ku prospěchu hmotného těla, pro získání hmotného bohatství a následovníků nebo pod vlivem chamtivosti a ateismu – jinými slovy, pokud toto jméno vyslovuje s přestupky, pak toto zpívání nepřinese v dohledné době kýžené výsledky. Při zpívání svatého jména Pána je proto třeba se úzkostlivě vyhýbat přestupkům.“

Význam

Tento verš z Padma Purāṇy se nachází také v Hari-bhakti-vilāse (11.289) od Sanātany Gosvāmīho. Śrīla Sanātana Gosvāmī ho tam vysvětluje takto:

vāci gataṁ prasaṅgād vāṅ-madhye pravṛttam api, smaraṇa-patha-gataṁ kathañcin manaḥ-spṛṣṭam api, śrotra-mūlaṁ gataṁ kiñcit śrutam api, śuddha-varṇaṁ vā aśuddha-varṇam api vā, vyavahitaṁ śabdāntareṇa yad-vyavadhānaṁ vakṣyamāna-nārāyaṇa-śabdasya kiñcid uccāraṇānantaraṁ prasaṅgād āpatitaṁ śabdāntaraṁ tena rahitaṁ sat.

To znamená, že když člověk nějak zaslechne svaté jméno, vysloví je či na něj vzpomíná, nebo pokud zaujme jeho mysl, když se přiblíží k jeho uším, toto svaté jméno bude působit, i když bude vysloveno v oddělených slovech. Zde je příklad takového rozdělení.

yadvā, yadyapi ‘halaṁ riktam’ ity ādy-uktau hakāra-rikārayor vṛttyā harīti-nāmāsty eva, tathā ‘rāja-mahiṣī’ ity atra rāma-nāmāpi, evam anyad apy ūhyam, tathāpi tat-tan-nāma-madhye vyavadhāyakam akṣarāntaram astīty etādṛśa-vyavadhāna-rahitam ity arthaḥ, yadvā, vyavahitaṁ ca tad-rahitaṁ cāpi vā, tatra vyavahitaṁ nāmnaḥ kiñcid uccāraṇānantaraṁ kathañcid āpatitaṁ śabdāntaraṁ samādhāya paścān nāmāvaśiṣṭākṣara-grahaṇam ity evaṁ rūpaṁ, madhye śabdāntareṇāntaritam ity arthaḥ, rahitaṁ paścād avaśiṣṭākṣara-grahaṇa-varjitaṁ, kenacid aṁśena hīnam ity arthaḥ, tathāpi tārayaty eva.

Řekněme, že někdo použije dvě slova: halaṁ riktam. V tom případě jsou slabiky ha ve slově halam a ri ve slově riktam vysloveny odděleně, ale svaté jméno bude přesto působit, protože člověk jistým způsobem vysloví slovo hari. Podobně se ve slově rāja-mahiṣī vyskytují slabiky a ma ve dvou oddělených slovech, ale protože se tak či onak objevují společně, bude svaté jméno rāma působit, pokud nebude doprovázeno přestupky.

sarvebhyaḥ pāpebhyo ’parādhebhyaś ca saṁsārād apy uddhārayaty eveti satyam eva, kintu nāma-sevanasya mukhyaṁ yat phalaṁ tan na sadyaḥ sampadyate. tathā deha-bharaṇādy-artham api nāma-sevanena mukhyaṁ phalam āśu na sidhyatīty āha, tac ced iti.

Svaté jméno má tolik duchovní síly, že může zbavit všech následků za hříšné činy i hmotného zapletení, ale pokud se používá k podpoře hříšných činností, plody nelze v brzké době očekávat.

tan nāma ced yadi dehādi-madhye nikṣiptaṁ, deha-bharaṇādy-artham eva vinyastam, tadāpi phala-janakaṁ na bhavati kim? api tu bhavaty eva, kintu atra iha loke śīghraṁ na bhavati, kintu vilambenaiva bhavatīty arthaḥ.

Svaté jméno je tak mocné, že bude určitě působit, ale pokud je vyslovováno s přestupky, jeho účinek bude opožděný, ne okamžitý. Za příznivých okolností však svatá jména Pána působí velmi rychle.

Verš

nāmābhāsa haite haya sarva-pāpa-kṣaya

Synonyma

nāma-ābhāsa haite — ze zvuku nāmābhāsy; haya — je; sarva-pāpa — všech následků za hříchy; kṣaya — zničení.

Překlad

Nāmācārya Haridāsa Ṭhākura pokračoval: „Když je svaté jméno vysloveno třeba i nedokonale, ale bez přestupků, může dotyčného zbavit všech následků hříšného života.“

Verš

taṁ nirvyājaṁ bhaja guṇa-nidhe pāvanaṁ pāvanānāṁ
śraddhā-rajyan-matir atitarām uttamaḥ-śloka-maulim
prodyann antaḥ-karaṇa-kuhare hanta yan-nāma-bhānor
ābhāso ’pi kṣapayati mahā-pātaka-dhvānta-rāśim

Synonyma

tam — Jeho; nirvyājam — bez neupřímnosti; bhaja — uctívej; guṇa-nidhe — ó schránko všech dobrých vlastností; pāvanam — očišťovatel; pāvanānām — všech ostatních, kteří mají očistnou moc; śraddhā — s vírou; rajyat — oživenou; matiḥ — myslí; atitarām — neobyčejně; uttamaḥ-śloka-maulim — nejlepšího z těch, kdo jsou uctíváni vybranou poezií a jsou transcendentální vůči všem hmotným podmínkám; prodyan — projevující se; antaḥ-karaṇa-kuhare — v hloubi srdce; hanta — běda; yat-nāma — jehož svaté jméno; bhānoḥ — slunce; ābhāsaḥ — nepatrný projev; api — dokonce; kṣapayati — odstraní; mahā-pātaka — následky těžkých hříchů; dhvānta — nevědomosti; rāśim — množství.

Překlad

„  ,Ó schránko všech dobrých vlastností, jen uctívej Śrī Kṛṣṇu, který očišťuje všechny ty, kdo mají očistnou moc, a je tou nejvznešenější ze všech osobností opěvovaných vybranou poezií. Uctívej Ho s věrnou, neochvějnou myslí, bez neupřímnosti a vznešeným způsobem. Tak uctívej Pána, jehož jméno je jako slunce, protože tak jako náznak východu slunce rozptýlí temnotu noci, náznak zjevení svatého jména Kṛṣṇy dokáže zahnat veškerou temnotu nevědomosti, která vyvstala v srdci kvůli těžkým hříchům napáchaným v minulých životech.̀  “

Význam

VÝZNAM: Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.103).

Verš

nāmābhāsa haite haya saṁsārera kṣaya

Synonyma

nāma-ābhāsa haite — dokonce jen nāmābhāsou; haya — je; saṁsārera kṣaya — vysvobození z hmotného otroctví.

Překlad

„Všechny následky hříšného života může odstranit už i slabá záře svatého jména Pána.“

Verš

mriyamāṇo harer nāma
gṛṇan putropacāritam
ajāmilo ’py agād dhāma
kim uta śraddhayā gṛṇan

Synonyma

mriyamāṇaḥ — umírající; hareḥ nāma — svaté jméno Nejvyššího Pána; gṛṇan — pronášení; putra-upacāritam — i když tím oslovoval svého syna; ajāmilaḥ — Ajāmila; api — také; agāt — dosáhl; dhāma — duchovního světa; kim uta — co říci o; śraddhayā — s vírou a úctou; gṛṇan — pronášení.

Překlad

„  ,Když Ajāmila umíral, pronášel svaté jméno Pána, protože chtěl zavolat svého syna Nārāyaṇa. I přesto dosáhl duchovního světa. Co potom říci o těch, kdo svaté jméno pronášejí s vírou a úctou?̀  “

Význam

VÝZNAM: Toto je verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (6.2.49).

Verš

nāmābhāse ‘mukti’ haya sarva-śāstre dekhi
śrī-bhāgavate tāte ajāmila — sākṣī”

Synonyma

nāma-ābhāse — pouhým zábleskem paprsků svatého jména; mukti — osvobození; haya — je; sarva-śāstre — ve všech zjevených písmech; dekhi — vidím; śrī-bhāgavate — ve Śrīmad-Bhāgavatamu; tāte — toho; ajāmila — Ajāmila; sākṣī — svědek.

Překlad

„Už i díky těm nejslabším paprskům záře Pánova svatého jména lze dosáhnout osvobození. Můžeme to vidět ve všech zjevených písmech. Důkaz se nachází v příběhu Ajāmila ve Śrīmad-Bhāgavatamu.“

Verš

śuniyā prabhura sukha bāḍaye antare
punarapi bhaṅgī kari’ puchaye tāṅhāre

Synonyma

śuniyā — když slyšel; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sukha — štěstí; bāḍaye — zvětšilo se; antare — v srdci; punarapi — ještě; bhaṅgī kari' — pro úplnost; puchaye tāṅhāre — ptá se Haridāse Ṭhākura.

Překlad

Jak Śrī Caitanya Mahāprabhu poslouchal Haridāse Ṭhākura, štěstí vJeho srdci stále rostlo, ale pro úplnost se dotazoval dále.

Verš

“pṛthivīte bahu-jīva — sthāvara-jaṅgama
ihā-sabāra ki prakāre ha-ibe mocana?”

Synonyma

pṛthivīte — na této zemi; bahu-jīva — mnoho živých bytostí; sthāvara — nehybných; jaṅgama — pohyblivých; ihā-sabāra — jich všech; ki prakāre — jak; ha-ibe mocana — bude osvobození.

Překlad

„Na této zemi žije mnoho živých bytostí,“ řekl Pán, „některé jsou pohyblivé, jiné nehybné. Co bude se stromy, rostlinami, hmyzem a dalšími živými bytostmi? Jak ty budou vysvobozeny z hmotného otroctví?“

Verš

haridāsa kahe, — “prabhu, se kṛpā tomāra
sthāvara-jaṅgama āge kariyācha nistāra

Synonyma

haridāsa kahe — Haridāsa odpověděl; prabhu — můj drahý Pane; se — tato; kṛpā — milost; tomāra — Tvoje; sthāvara-jaṅgama — nehybné i pohyblivé živé bytosti; āge — dříve; kariyācha nistāra — osvobodil jsi.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura odpověděl: „Můj drahý Pane, k osvobození všech pohyblivých i nehybných živých bytostí dochází pouze díky Tvé milosti. Touto milostí jsi je již obdařil a už jsi je osvobodil.“

Verš

tumi ye kariyācha ei ucca saṅkīrtana
sthāvara-jaṅgamera sei hayata’ śravaṇa

Synonyma

tumi — Ty; ye — co; kariyācha — učinil jsi; ei — toto; ucca — hlasité; saṅkīrtana — zpívání; sthāvara-jaṅgamera — všech živých bytostí, pohyblivých i nehybných; sei — ony; hayata' — je; śravaṇa — naslouchání.

Překlad

„Zpíval jsi hlasitě Hare Kṛṣṇa mantru a všichni, kdo se hýbou, i ti nehybní, získali prospěch z toho, že ji slyšeli.“

Verš

śuniyā jaṅgamera haya saṁsāra-kṣaya
sthāvare se śabda lāge, pratidhvani haya

Synonyma

śuniyā — když slyšely; jaṅgamera — živých bytostí, které se mohou pohybovat; haya — je; saṁsāra-kṣaya — zničení pout k hmotnému světu; sthāvare — nehybných živých bytostí; se śabda — tento transcendentální zvuk; lāge — dotkne se; prati-dhvani — ozvěna; haya — je.

Překlad

„Můj drahý Pane, pohybující se živé bytosti, které slyšely Tvůj hlasitý saṅkīrtan, již byly z pout hmotného světa vysvobozeny, a když ho zaslechnou nehybné živé bytosti, jako stromy, vznikne ozvěna.“

Verš

‘pratidhvani’ nahe, sei karaye ‘kīrtana’
tomāra kṛpāra ei akathya kathana

Synonyma

prati-dhvani nahe — tento zvuk není ozvěna; sei — oni; karaye kīrtana — zpívají; tomāra kṛpāra — Tvojí milosti; ei — toto; akathya kathana — nepochopitelná událost.

Překlad

„Ve skutečnosti to však není ozvěna; je to kīrtan nehybných živých bytostí. Všechny tyto nepochopitelné věci se dějí Tvou milostí.“

Verš

sakala jagate haya ucca saṅkīrtana
śuniyā premāveśe nāce sthāvara-jaṅgama

Synonyma

sakala jagate — po celém vesmíru; haya — je; ucca saṅkīrtana — hlasité zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; śuniyā — když slyší; prema-āveśe — v extázi emotivní lásky; nāce — tančí; sthāvara-jaṅgama — všechny nehybné i pohyblivé živé bytosti.

Překlad

„Když Tvoji následovníci po celém světě hlasitě zpívají Hare Kṛṣṇa mantru, všechny pohyblivé i nehybné živé bytosti tančí v extázi oddané lásky.“

Verš

yaiche kailā jhārikhaṇḍe vṛndāvana yāite
balabhadra-bhaṭṭācārya kahiyāchena āmāte

Synonyma

yaiche — jako; kailā — prováděl jsi; jhārikhaṇḍe — v lese zvaném Džhárkhand; vṛndāvana yāite — cestou do Vrindávanu; balabhadra-bhaṭṭācārya — Tvůj služebník Balabhadra Bhaṭṭācārya; kahiyāchena āmāte — řekl mi.

Překlad

„Můj drahý Pane, Tvůj služebník Balabhadra Bhaṭṭācārya mi vyprávěl o všech událostech, k nimž došlo, když jsi na cestě do Vrindávanu procházel lesem Džárkhand.“

Verš

vāsudeva jīva lāgi’ kaila nivedana
tabe aṅgīkāra kailā jīvera mocana

Synonyma

vāsudeva — Pánův oddaný jménem Vāsudeva; jīva lāgi' — za všechny živé bytosti; kaila nivedana — prosil; tabe — tehdy; aṅgīkāra kailā — Ty jsi přijal; jīvera mocana — osvobození všech živých bytostí.

Překlad

„Když Tvůj oddaný Vāsudeva Datta u Tvých lotosových nohou prosil o osvobození všech živých bytostí, Ty jsi tuto žádost přijal.“

Verš

jagat nistārite ei tomāra avatāra
bhakta-bhāva āge tāte kailā aṅgīkāra

Synonyma

jagat nistārite — pro osvobození celého světa; ei — tuto; tomāra avatāra — svou inkarnaci; bhakta-bhāva — náladu oddaného; āge — dříve; tāte — proto; kailā aṅgīkāra — přijal jsi.

Překlad

„Můj drahý Pane, jen proto, abys osvobodil všechny pokleslé duše tohoto světa, jsi přijal podobu oddaného.“

Verš

ucca saṅkīrtana tāte karilā pracāra
sthira-cara jīvera saba khaṇḍāilā saṁsāra”

Synonyma

ucca saṅkīrtana — hlasitý zpěv Hare Kṛṣṇa mantry; tāte — proto; karilā pracāra — šířil jsi; sthira-cara — nehybných i pohyblivých; jīvera — živých bytostí; saba — všech; khaṇḍāilā — ukončil jsi; saṁsāra — pouta k hmotné existenci.

Překlad

„Kázal jsi hlasité zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, a tak jsi osvobodil všechny pohyblivé i nehybné živé bytosti.“

Verš

prabhu kahe, — “saba jīva mukti yabe pābe
ei ta’ brahmāṇḍa tabe jīva-śūnya habe!”

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; saba jīva — všechny živé bytosti; mukti — osvobození; yabe — když; pābe — dosáhnou; ei — tento; ta' — zajisté; brahmāṇḍa — vesmír; tabe — potom; jīva-śūnya — bez živých bytostí; habe — bude.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Když budou všechny živé bytosti osvobozené, celý vesmír bude prázdný.“

Verš

haridāsa bale, — “tomāra yāvat martye sthiti
tāvat sthāvara-jaṅgama, sarva jīva-jāti
saba mukta kari’ tumi vaikuṇṭhe pāṭhāibā
sūkṣma-jīve punaḥ karme udbuddha karibā

Synonyma

haridāsa bale — Haridāsa Ṭhākura řekl; tomāra — Tvoje; yāvat — dokud; martye — v tomto hmotném světě; sthiti — setrvávání; tāvat — tak dlouho; sthāvara-jaṅgama — nehybné i pohyblivé; sarva — všechny; jīva-jāti — druhy živých bytostí; saba — všechny; mukta kari' — osvobozující; tumi — Ty; vaikuṇṭhe — do duchovního světa; pāṭhāibā — pošleš; sūkṣma-jīve — nerozvinuté živé bytosti; punaḥ — znovu; karme — do jejich činností; udbuddha karibā — probudíš.

Překlad

Haridāsa řekl: „Můj Pane, dokud jsi přítomný v hmotném světě, budeš všechny rozvinuté pohyblivé i nehybné živé bytosti v různých druzích života posílat do duchovního světa. Potom zase probudíš živé bytosti, které ještě nejsou rozvinuté, a zapojíš je do činností.“

Verš

sei jīva habe ihāṅ sthāvara-jaṅgama
tāhāte bharibe brahmāṇḍa yena pūrva-sama

Synonyma

sei jīva — tyto živé bytosti; habe — budou; ihāṅ — v tomto hmotném světě; sthāvara-jaṅgama — nehybné a pohyblivé živé bytosti; tāhāte — takto; bharibe — naplníš; brahmāṇḍa — celý vesmír; yena — jako; pūrva-sama — stejný jako předtím.

Překlad

„Tak se objeví všechny pohyblivé i nehybné živé bytosti a celý vesmír bude naplněný tak jako předtím.“

Význam

VÝZNAM: Při našem kázání někdy protější strana argumentuje: „Co by se stalo, kdyby toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy osvobodilo všechny živé bytosti? Vesmír by byl prázdný.“ Na to lze odpovědět tak, že vězení je plné vězňů, a pokud si někdo myslí, že se vězení vyprázdní, když se všichni vězni začnou dobře chovat, tak se mýlí. I kdyby byli všichni vězni propuštěni, vězení se zaplní dalšími zločinci. Vězení nikdy nebude prázdné, protože je mnoho budoucích zločinců, kteří vězeňské cely zaplní, i kdyby současné vězně vláda propustila. Potvrzuje to Bhagavad-gītā (13.22) kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya sad-asad-yoni-janmasu – „Živá bytost se kvůli svému styku s hmotnou přírodou setkává s dobrem i zlem v různých druzích života.“ Existuje mnoho neprojevených živých bytostí pokrytých kvalitou nevědomosti, které postupně dospějí do kvality vášně. Většina z nich se svým ploduchtivým jednáním stane zločinci a vězení znovu naplní.

Verš

pūrve yena raghunātha saba ayodhyā lañā
vaikuṇṭhake gelā, anya-jīve ayodhyā bharāñā

Synonyma

pūrve — v minulosti; yena — jako; raghunātha — Rāmacandra; saba — veškeré; ayodhyā — obyvatelstvo Ajódhji; lañā — beroucí s sebou; vaikuṇṭhake gelā — vrátil se na Vaikuṇṭhaloku; anya-jīve — jiné živé bytosti; ayodhyā — Ajódhju; bharāñā — zaplňující.

Překlad

„Kdysi, když Pán Rāmacandra opustil tento svět, vzal s sebou všechny živé bytosti z Ajódhji, a tu potom znovu naplnil jinými živými bytostmi.“

Verš

avatari’ tumi aiche pātiyācha hāṭa
keha nā bujhite pāre tomāra gūḍha nāṭa

Synonyma

avatari' — tím, že jsi sestoupil; tumi — Ty; aiche — takto; pātiyācha hāṭa — založil jsi tržiště; keha bujhite pāre — nikdo nechápe; tomāra — Tvé; gūḍha nāṭa — hluboké jednání.

Překlad

„Můj drahý Pane, tím, že jsi sestoupil do hmotného světa, jsi uvedl do chodu určitý plán. Tvým činnostem však nikdo nerozumí.“

Verš

pūrve yena vraje kṛṣṇa kari’ avatāra
sakala brahmāṇḍa-jīvera khaṇḍāilā saṁsāra

Synonyma

pūrve — dříve; yena — jako; vraje — ve Vrindávanu; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kari' avatāra — když sestoupil jako inkarnace; sakala — všech; brahmāṇḍa-jīvera — živých bytostí v tomto vesmíru; khaṇḍāilā — zničil; saṁsāra — hmotnou existenci.

Překlad

„Stejně tak předtím osvobodil všechny živé bytosti ve vesmíru Pán Kṛṣṇa, když sestoupil ve Vrindávanu.“

Verš

na caivaṁ vismayaḥ kāryo
bhavatā bhagavaty aje
yogeśvareśvare kṛṣṇe
yata etad vimucyate

Synonyma

na — ne; ca — také; evam — tak; vismayaḥ — úžas; kāryaḥ — má být projeven; bhavatā — Tebou; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; aje — nezrozenému; yoga-īśvara-īśvare — vládci všech vládců mystických sil; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; yataḥ — kým; etat — všechny živé bytosti; vimucyate — jsou osvobozeny.

Překlad

„  ,Kṛṣṇa, nezrozená Nejvyšší Osobnost Božství, vládce všech vládců mystických sil, osvobozuje všechny pohyblivé i nehybné živé bytosti. Na Pánových činnostech není nic, nad čím by se mělo žasnout.̀  “

Význam

VÝZNAM: Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.29.16).

Verš

“ayaṁ hi bhagavān dṛṣṭaḥ kīrtitaḥ saṁsmṛtaś ca
dveṣānubandhenāpy akhila-surāsurādi-durlabhaṁ
phalaṁ prayacchati, kim uta samyag bhaktimatām” iti

Synonyma

ayam — toto; hi — zajisté; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; dṛṣṭaḥ — viděn; kīrtitaḥ — opěvován; saṁsmṛtaḥ — vzpomínán; ca — a; dveṣa — závisti; anubandhena — s pojetím; api — i když; akhila-sura-asura-ādi — všemi polobohy a démony; durlabham — velmi vzácně dosažitelný; phalam — výsledek; prayacchati — udílí; kim uta — co říci o; samyak — plně; bhakti-matām — těch, kdo se věnují oddané službě; iti — tak.

Překlad

„  ,I těm, kdo na Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, hledí, opěvují Ho či na Něho vzpomínají se závistí, Pán udělí to nejdůvěrnější osvobození, které je vzácně dosažitelné pro polobohy a démony. Co potom říci o těch, kdo se plně věnují oddané službě Pánu?“

Význam

VÝZNAM: Toto je citát z Viṣṇu Purāṇy (4.15.17).

Verš

taiche tumi navadvīpe kari’ avatāra
sakala-brahmāṇḍa-jīvera karilā nistāra

Synonyma

taiche — takto; tumi — Ty; navadvīpe — v Navadvípu; kari' avatāra — když jsi sestoupil jako inkarnace; sakala — všechny; brahmāṇḍa — vesmíru; jīvera — živé bytosti; karilā nistāra — osvobodil jsi.

Překlad

„Tím, že jsi sestoupil jako inkarnace v Navadvípu, jsi již stejně jako Kṛṣṇa osvobodil všechny živé bytosti ve vesmíru.“

Verš

ye kahe, — ‘caitanya-mahimā mora gocara haya’
se jānuka, mora punaḥ ei ta’ niścaya

Synonyma

ye kahe — kdokoliv říká; caitanya-mahimā — sláva Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mora gocara — mně známá; haya — je; se jānuka — on může znát; mora — moje; punaḥ — znovu; ei ta' niścaya — takové je rozhodnutí.

Překlad

„Někdo může říct, že chápe slávu Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Může znát, co zná, ale co se mě týče, můj závěr je tento:“

Verš

tomāra ye līlā mahā-amṛtera sindhu
mora mano-gocara nahe tāra eka bindu”

Synonyma

tomāra — Tvoje; ye — jakékoliv; līlā — zábavy; mahā-amṛtera sindhu — velký oceán nektaru; mora — pro mě; manaḥ-gocara nahe — není možné pochopit; tāra — toho; eka bindu — jednu kapku.

Překlad

„Můj drahý Pane, Tvoje zábavy jsou jako oceán nektaru. Já nemůžu pochopit, jak velký je tento oceán, a nechápu dokonce ani jednu jeho kapku.“

Verš

eta śuni’ prabhura mane camatkāra haila
‘mora gūḍha-līlā haridāsa kemane jānila?’

Synonyma

eta śuni' — když to slyšel; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mane — v mysli; camatkāra haila — byl údiv; mora — Moje; gūḍha-līlā — důvěrné zábavy; haridāsa — Haridāsa; kemane — jak; jānila — pochopil.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu užasl, když to slyšel, a pomyslel si: „Toto jsou ve skutečnosti Mé velmi důvěrné zábavy. Jak je mohl Haridāsa pochopit?“

Verš

manera santoṣe tāṅre kailā āliṅgana
bāhye prakāśite e-saba karilā varjana

Synonyma

manera santoṣe — s naprostou spokojeností v mysli; tāṅre — jej; kailā āliṅgana — obejmul; bāhye — navenek; prakāśite — prozradit; e-saba — to vše; karilā varjana — vyhnul se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl s výroky Haridāse Ṭhākura nadmíru spokojen, a tak ho obejmul. Navenek se však dalším rozhovorům na toto téma vyhnul.

Verš

īśvara-svabhāva, — aiśvarya cāhe ācchādite
bhakta-ṭhāñi lukāite nāre, haya ta’ vidite

Synonyma

īśvara-svabhāva — typická vlastnost Nejvyšší Osobnosti Božství; aiśvarya — majestát; cāhe — chce; ācchādite — skrýt; bhakta-ṭhāñi — před svým oddaným; lukāite nāre — nemůže skrýt; haya ta' vidite — je dobře známo.

Překlad

To je typická vlastnost Nejvyšší Osobnosti Božství. I když se snaží svůj majestát skrýt, před svými oddanými se Mu to nedaří. To je všude dobře známo.

Verš

ullaṅghita-trividha-sīma-samātiśāyi-
sambhāvanaṁ tava parivraḍhima-svabhāvam
māyā-balena bhavatāpi niguhyamānaṁ
paśyanti kecid aniśaṁ tvad-ananya-bhāvāḥ

Synonyma

ullaṅghita — překonané; tri-vidha — tři druhy; sīma — omezení; sama — stejných; atiśāyi — a lepších; sambhāvanam — přiměřenost; tava — Tvojí; parivraḍhima — svrchovanosti; svabhāvam — skutečná povaha; māyā-balena — vlivem klamné energie; bhavatā — Tvojí; api — i když; niguhyamānam — ukrytý; paśyanti — vidí; kecit — někteří; aniśam — neustále; tvat — Tobě; ananya-bhāvāḥ — ti, kdo jsou výhradně oddáni.

Překlad

„Ó můj Pane, v hmotné přírodě je všechno omezené časem, prostorem a myšlenkou. Tvoje vlastnosti jsou však nesrovnatelné a nepřekonatelné a vždy transcendentální vůči těmto omezením. Někdy tyto svoje vlastnosti skryješ svojí vlastní energií, ale Tvoji čistí oddaní Tě přesto vidí za všech okolností.“

Význam

VÝZNAM: Tento verš je z Yamunācāryovy Stotra-ratny (13).

Verš

tabe mahāprabhu nija-bhakta-pāśe yāñā
haridāsera guṇa kahe śata-mukha hañā

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nija-bhakta-pāśe — za svými osobními oddanými; yāñā — šel a; haridāsera guṇa — transcendentální vlastnosti Haridāse Ṭhākura; kahe — vysvětloval; śata-mukha — jakoby se stovkami úst; hañā — stávající se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu poté odešel za svými osobními služebníky a začal hovořit o transcendentálních vlastnostech Haridāse Ṭhākura, jako kdyby měl stovky úst.

Verš

bhaktera guṇa kahite prabhura bāḍaye ullāsa
bhakta-gaṇa-śreṣṭha tāte śrī-haridāsa

Synonyma

bhaktera — oddaných; guṇa — vlastnosti; kahite — když hovoří o; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bāḍaye — zvětšuje se; ullāsa — radost; bhakta-gaṇa — všech oddaných; śreṣṭha — největší; tāte — v tomto; śrī-haridāsa — Haridāsa Ṭhākura.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu má z opěvování svých oddaných velkou radost a Haridāsa Ṭhākura je mezi oddanými tím největším.

Verš

haridāsera guṇa-gaṇa — asaṅkhya, apāra
keha kona aṁśe varṇe, nāhi pāya pāra

Synonyma

haridāsera guṇa-gaṇa — množství transcendentálních vlastností Haridāse Ṭhākura; asaṅkhya — nespočetné; apāra — nezměrné; keha — někdo; kona aṁśe — nějakou část; varṇe — popisuje; nāhi pāya pāra — nedosáhne hranic.

Překlad

Transcendentální vlastnosti Haridāse Ṭhākura nelze spočítat ani změřit. Někdo může popsat jejich část, ale spočítat je všechny není možné.

Verš

caitanya-maṅgale śrī-vṛndāvana-dāsa
haridāsera guṇa kichu kariyāchena prakāśa

Synonyma

caitanya-maṅgale — v knize známé jako Caitanya-maṅgala (Caitanya-bhāgavata); śrī-vṛndāvana-dāsa — Śrī Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; haridāsera — Haridāse Ṭhākura; guṇa — vlastnosti; kichu — nějaké; kariyāchena prakāśa — vyjevil.

Překlad

Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura do určité míry popsal vlastnosti Haridāse Ṭhākura v Caitanya-maṅgale.

Verš

saba kahā nā yāya haridāsera caritra
keha kichu kahe karite āpanā pavitra

Synonyma

saba — všechny; kahā — říci; yāya — není možné; haridāsera caritra — vlastnosti Haridāse Ṭhākura; keha kichu kahe — někdo něco řekne; karite — jen aby učinil; āpanā — sebe; pavitra — očištěným.

Překlad

Popsat všechny vlastnosti Haridāse Ṭhākura nikdo nedokáže. Člověk o nich může něco říct, jen aby se očistil.

Verš

vṛndāvana-dāsa yāhā nā kaila varṇana
haridāsera guṇa kichu śuna, bhakta-gaṇa

Synonyma

vṛndāvana-dāsa — Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; yāhā — cokoliv; — ne; kaila varṇana — popsal; haridāsera guṇa — vlastnosti Haridāse Ṭhākura; kichu — něco; śuna — poslouchejte; bhakta-gaṇa — ó oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Ó oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua, prosím poslechněte si o vlastnostech Haridāse Ṭhākura něco z toho, co Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura podrobně nepopsal.

Verš

haridāsa yabe nija-gṛha tyāga kailā
benāpolera vana-madhye kata-dina rahilā

Synonyma

haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; yabe — když; nija-gṛha — svoje sídlo; tyāga kailā — opustil; benāpolera — vesnice Benápolu; vana-madhye — v lese; kata-dina — nějakou dobu; rahilā — zůstal.

Překlad

Po odchodu z domova pobýval Haridāsa Ṭhākura nějakou dobu v benápolském lese.

Verš

nirjana-vane kuṭira kari’ tulasī sevana
rātri-dine tina lakṣa nāma-saṅkīrtana

Synonyma

nirjana-vane — v opuštěném lese; kuṭira — chýši; kari' — poté, co si postavil; tulasī — rostlinku tulasī; sevana — uctívání; rātri-dine — po celý den a noc; tina — tři; lakṣa — sto tisíc; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura si v opuštěném lese postavil chýši a zasadil tam rostlinku tulasī, před kterou potom třistatisíckrát denně pronášel svaté jméno Pána, po celý den a noc.

Význam

VÝZNAM: Vesnice Benápol se nachází v okrese Džašohar, v dnešním Bangladéši. Benápol leží nedaleko stanice Banagáno na hranici Bangladéše a lze se tam dostat východní dráhou z kolkatského nádraží Sealdah. Haridāsa Ṭhākura byl ācāryou ve zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, a proto se mu říká Nāmācārya Haridāsa Ṭhākura. Na jeho vlastním příkladu vidíme, že zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a dosáhnout vysoce pokročilé úrovně vědomí Kṛṣṇy je velmi prosté. Člověk si jednoduše někde sedne, ideálně na břeh Gangy, Jamuny či jiné posvátné řeky, zřídí si místo na sezení nebo chýši, zasadí rostlinku tulasī a před ní nerušeně zpívá Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.

Haridāsa Ṭhākura na své japě zpíval 300 000 svatých jmen denně. Celý den a noc zpíval šestnáct jmen Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Nikdo by však Haridāse Ṭhākura neměl napodobovat, protože nikdo jiný 300 000krát denně svaté jméno opakovat nedokáže. Tato praxe je pro mukta-puruṣu neboli osvobozenou duši. Můžeme však jeho příklad následovat tak, že budeme každý den na japě zpívat šestnáct kol Hare Kṛṣṇa mahā-mantry a klanět se rostlince tulasī. To pro nikoho není těžké a zpívání slíbeného počtu kol před rostlinkou tulasī má takovou duchovní sílu, že pouhou touto činností se můžeme stát duchovně silnými. Žádáme proto členy hnutí Hare Kṛṣṇa, aby příklad Haridāse Ṭhākura přísně následovali. Zpívání šestnácti kol nezabere moc času a klanění se tulasī není nic náročného. Tento proces má nezměrnou duchovní sílu. Nikdo by si tuto příležitost neměl nechat ujít.

Verš

brāhmaṇera ghare kare bhikṣā nirvāhaṇa
prabhāve sakala loka karaye pūjana

Synonyma

brāhmaṇera ghare — v domě nějakého brāhmaṇy; kare — činí; bhikṣā nirvāhaṇa — žádání o almužnu; prabhāve — duchovní silou; sakala loka — všichni lidé; karaye pūjana — uctívají.

Překlad

Aby přežil, chodil vždy žebrat jídlo do domu jednoho brāhmaṇy. Měl takovou duchovní sílu, že všichni lidé ze sousedství ho uctívali.

Význam

VÝZNAM: V době Haridāse Ṭhākura všichni brāhmaṇové uctívali Nārāyaṇa v podobě śālagrāma-śily. Žebrat v domě brāhmaṇy tedy znamenalo přijímat kṛṣṇa-prasādam, které je transcendentální (nirguṇa). Pokud přijímáme jídlo z domů jiných lidí, jako jsou karmī, bereme na sebe i kvality těch, od kterých žebráme. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto přijímal prasādam v domech vaiṣṇavů. To je běžná praxe. Členům hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se doporučuje nejíst kdekoliv, ale jedině v domech vaiṣṇavů či brāhmaṇů, kde se uctívají Božstva. Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: viṣayīra anna khāile duṣṭa haya mana – pokud oddaný přijme almužnu či jídlo z domu karmīho, jeho mysl se znečistí, protože karmī se zajímá jen o peníze. Musíme mít neustále na paměti, že život oddaného naplňuje vairāgya-vidyā neboli odříkání a poznání. Oddaným je proto doporučeno nežít v nadbytečném luxusu na úkor druhých. Zvláště gṛhasthové žijící v chrámu si musí dávat pozor, aby nenapodobovali karmī kupováním drahého oblečení, jídla a aut. Tomu by se měli vyhýbat, jak je to jen možné. Ten, kdo bydlí v chrámu, ať je to gṛhastha, brahmacārī nebo sannyāsī, musí žít odříkavě, po vzoru Haridāse Ṭhākura a šesti Gosvāmīch. Jinak se může kdykoliv stát, že se stane obětí māyi a poklesne z úrovně duchovního života, protože māyā je velmi silná.

Verš

sei deśādhyakṣa nāma — rāmacandra khāṅna
vaiṣṇava-vidveṣī sei pāṣaṇḍa-pradhāna

Synonyma

sei — tento; deśa-adhyakṣa — statkář; nāma — jménem; rāmacandra khāṅna — Rāmacandra Khān; vaiṣṇava-vidveṣī — který nenáviděl vaiṣṇavy; sei — tento; pāṣaṇḍa-pradhāna — vůdce ateistů.

Překlad

Zamindarem této oblasti byl statkář jménem Rāmacandra Khān. Nenáviděl vaiṣṇavy, a byl proto velkým ateistou.

Verš

haridāse loke pūje, sahite nā pāre
tāṅra apamāna karite nānā upāya kare

Synonyma

haridāse — Haridāsovi Ṭhākurovi; loke — lidé; pūje — prokazují úctu; sahite pāre — nemohl snášet; tāṅra — jeho; apamāna — zneuctění; karite — učinit; nānā — různé; upāya — způsoby; kare — plánuje.

Překlad

Rāmacandra Khān nedokázal snášet úctu, kterou lidé Haridāsovi Ṭhākurovi prokazovali, a tak různými způsoby plánoval, jak ho zneuctít.

Verš

kona-prakāre haridāsera chidra nāhi pāya
veśyā-gaṇe āni’ kare chidrera upāya

Synonyma

kona-prakāre — jakýmkoliv způsobem; haridāsera — Haridāse Ṭhākura; chidra — chybu; nāhi — ne; pāya — dostane; veśyā-gaṇe — prostitutky; āni' — poté, co přivede; kare — udělá; chidrera upāya — způsob, jak najít nějakou chybu.

Překlad

Za žádnou cenu však nemohl v charakteru Haridāse Ṭhākura najít nějakou chybu. Zavolal proto místní prostitutky a začal vymýšlet, jak Jeho Svatost pošpinit.

Význam

VÝZNAM: Toto je u ateistů normální. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy má však mnoho nepřátel i mezi takzvaně zbožnými lidmi, sādhuy, žebravými mnichy, sannyāsīmi a brahmacārīmi. Ti se snaží na tomto hnutí neustále hledat chyby, aniž by brali v úvahu, že se šíří samočinně milostí Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, který chtěl, aby se šířilo po celém světě, do každého města a vesnice. My se snažíme splnit Pánovu touhu a naše snaha je dost úspěšná, ale nepřátelé tohoto hnutí na něm zbytečně hledají chyby, stejně jako ten starý darebák Rāmacandra Khān, který se stavěl proti Haridāsovi Ṭhākurovi.

Verš

veśyā-gaṇe kahe, — “ei vairāgī haridāsa
tumi-saba kara ihāra vairāgya-dharma nāśa”

Synonyma

veśyā-gaṇe — prostitutkám; kahe — řekl; ei — tohoto; vairāgī — žebravého mnicha; haridāsa — Haridāse Ṭhākura; tumi-saba — vy všechny; kara — zapříčiňte; ihāra — jeho; vairāgya-dharma — od života žebravého mnicha; nāśa — odchýlení.

Překlad

Rāmacandra Khān řekl prostitutkám: „Je tady žebravý mnich jménem Haridāsa Ṭhākura. Vymyslete způsob, jak ho svést zcesty, aby upustil od svých asketických slibů.“

Význam

VÝZNAM: Oddaná služba je cestou, kterou charakterizuje vairāgya-vidyā (odříkání a poznání). Haridāsa Ṭhākura tuto cestu následoval, ale Rāmacandra Khān měl v úmyslu svést ho, aby své sliby porušil. Odříkání znamená odříkat si smyslné radosti, zvláště sexuální. Brahmacārīm, vānaprasthům a sannyāsīm jsou proto styky se ženami přísně zapovězené. Haridāsa Ṭhākura si striktně odříkal, a tak Rāmacandra Khān zavolal prostitutky, protože ty dobře vědí, jak svojí ženskostí mužům zmařit jejich sliby celibátu, a tak žebravého mnicha či osobu žijící životem oddanosti znečistit. Žádnou jinou ženu by Rāmacandra Khān k porušení slibů Haridāse Ṭhākura nedonutil, proto zavolal prostitutky. V Indii nikdy nebylo volné sdružování se ženami možné, ale pro toho, kdo chtěl mít společnost nevěstek, byly dostupné v určité čtvrti. Prostitutky byly součástí společnosti dokonce i v dobách Pána Kṛṣṇy, protože je řečeno, že prostitutky z města Dváraky přišly Pána přivítat. I když to byly prostitutky, byly také oddané Kṛṣṇy.

Verš

veśyā-gaṇa-madhye eka sundarī yuvatī
se kahe, — “tina-dine hariba tāṅra mati”

Synonyma

veśyā-gaṇa-madhye — mezi prostitutkami; eka — jedna; sundarī — přitažlivá; yuvatī — mladá; se — ona; kahe — řekla; tina-dine — během tří dnů; hariba — upoutám; tāṅra — jeho; mati — mysl.

Překlad

Z prostitutek byla vybrána jedna mladá přitažlivá dívka, která slíbila: „Já upoutám mysl Haridāse Ṭhākura během tří dnů.“

Verš

khāṅna kahe, — “mora pāika yāuka tomāra sane
tomāra sahita ekatra tāre dhari’ yena āne”

Synonyma

khāṅna kahe — Rāmacandra Khān řekl; mora pāika — můj strážník; yāuka — nechť jde; tomāra sane — s tebou; tomāra sahita — s tebou; ekatra — společně; tāre — jeho; dhari' — až zatkne; yena — aby; āne — mohl přivést.

Překlad

Rāmacandra Khān prostitutce řekl: „Můj strážník půjde s tebou, a jakmile tě uvidí s Haridāsem Ṭhākurem, zatkne ho a oba vás přivede ke mně.“

Verš

veśyā kahe, — “mora saṅga ha-uka eka-bāra
dvitīya-bāre dharite pāika la-imu tomāra”

Synonyma

veśyā kahe — prostitutka řekla; mora saṅga — spojení se mnou; ha-uka — nechť je; eka-bāra — jednou; dvitīya-bāre — podruhé; dharite — zatknout; pāika — strážníka; la-imu — vezmu; tomāra — tvého.

Překlad

Prostitutka odpověděla: „Nejprve se s ním jednou spojím a podruhé s sebou vezmu tvého strážníka, aby ho zatkl.“

Verš

rātri-kāle sei veśyā suveśa dhariyā
haridāsera vāsāya gela ullasita hañā

Synonyma

rātri-kāle — v noci; sei — tato; veśyā — prostitutka; su-veśa dhariyā — poté, co se přitažlivě oblékla; haridāsera — Haridāse Ṭhākura; vāsāya — na místo; gela — šla; ullasita hañā — s velkou radostí.

Překlad

V noci se prostitutka velmi přitažlivě oblékla a s velkou radostí šla do chýše Haridāse Ṭhākura.

Verš

tulasī namaskari’ haridāsera dvāre yāñā
gosāñire namaskari’ rahilā dāṇḍāñā

Synonyma

tulasī namaskari' — poté, co se poklonila rostlince tulasī; haridāsera — Haridāse Ṭhākura; dvāre — ke dveřím; yāñā — šla a; gosāñireācāryovi; namaskari' — poté, co se poklonila; rahilā dāṇḍāñā — zůstala stát.

Překlad

Poté, co se uctivě poklonila rostlince tulasī, šla ke dveřím Haridāse Ṭhākura, poklonila se mu a zůstala tam stát.

Verš

aṅga ughāḍiyā dekhāi vasilā duyāre
kahite lāgilā kichu sumadhura svare

Synonyma

aṅga ughāḍiyā — odhalující část těla; dekhāi — viditelně; vasilā — sedla si; duyāre — na práh; kahite lāgilā — začala hovořit; kichu — něco; su-madhura svare — velmi sladce.

Překlad

Odhalila si část těla tak, aby to Haridāsa Ṭhākura viděl, sedla si na práh a velmi sladkými slovy k němu promluvila.

Verš

“ṭhākura, tumi — parama-sundara, prathama yauvana
tomā dekhi’ kon nārī dharite pāre mana?

Synonyma

ṭhākura — ó velký oddaný; tumi — ty; parama-sundara — překrásně stavěný; prathama yauvana — rozpuk mládí; tomā dekhi' — když tě uvidí; kon nārī — která žena; dharite pāre — může ovládat; mana — svou mysl.

Překlad

„Můj drahý Ṭhākure, ó velký kazateli, velký oddaný, jsi tak krásně stavěný a tvé mládí právě rozkvétá. Která žena by dokázala ovládnout svou mysl, když tě spatří?“

Verš

tomāra saṅgama lāgi’ lubdha mora mana
tomā nā pāile prāṇa nā yāya dhāraṇa”

Synonyma

tomāra saṅgama — spojení s tebou; lāgi' — za účelem; lubdha — dychtivá; mora mana — moje mysl; tomā — tebe; pāile — když nedostanu; prāṇa — můj život; — ne; yāya — může být; dhāraṇa — udržován.

Překlad

„Chtěla bych se s tebou spojit, moje mysl po tom dychtí. Pokud tě nedostanu, nebudu schopna udržet nadále svou duši v těle.“

Verš

haridāsa kahe, — “tomā karimu aṅgīkāra
saṅkhyā-nāma-samāpti yāvat nā haya āmāra
tāvat tumi vasi’ śuna nāma-saṅkīrtana
nāma-samāpti haile karimu ye tomāra mana”

Synonyma

haridāsa kahe — Haridāsa Ṭhākura řekl; tomā — tebe; karimu aṅgīkāra — přijmu; saṅkhyā-nāma — počet svatých jmen; samāpti — dokončení; yāvat — dokud; — ne; haya — je; āmāra — moje; tāvat — do té doby; tumi — ty; vasi' — sedící; śuna — poslouchej; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména; nāma — svatého jména; samāpti — dokončení; haile — až bude; karimu — učiním; ye — co; tomāra — tvoje; mana — mysl.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura odpověděl: „Zajisté tě přijmu, ale musíš počkat, až dokončím svá pravidelná kola na japě. Do té doby si tu prosím sedni a poslouchej zpívání svatého jména. Jakmile skončím, splním ti tvou touhu.“

Verš

eta śuni’ sei veśyā vasiyā rahilā
kīrtana kare haridāsa prātaḥ-kāla hailā

Synonyma

eta śuni' — když to slyšela; sei veśyā — tato prostitutka; vasiyā rahilā — zůstala tam sedět; kīrtana — zpívání; kare — provádí; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; prātaḥ-kāla hailā — rozednilo se.

Překlad

Prostitutka si tam tedy sedla a Haridāsa Ṭhākura zpíval na své japě, dokud se neobjevily první ranní paprsky.

Verš

prātaḥ-kāla dekhi’ veśyā uṭhiyā calilā
saba samācāra yāi khāṅnere kahilā

Synonyma

prātaḥ-kāla dekhi' — když viděla ráno; veśyā — prostitutka; uṭhiyā calilā — vstala a odešla; saba samācāra — všechny novinky; yāi — šla a; khāṅnere kahilā — řekla Rāmacandrovi Khānovi.

Překlad

Když prostitutka viděla, že je ráno, vstala a odešla. Šla za Rāmacandrou Khānem a řekla mu, co je nového.

Verš

‘āji āmā aṅgīkāra kariyāche vacane
kāli avaśya tāhāra saṅge ha-ibe saṅgame’

Synonyma

āji — dnes; āmā — mě; aṅgīkāra — přijetí; kariyāche — učinil; vacane — slovy; kāli — zítra; avaśya — zajisté; tāhāra saṅge — s ním; ha-ibe — bude; saṅgame — spojení.

Překlad

„Haridāsa Ṭhākura mi dnes slíbil, že si se mnou bude užívat. Zítra se s ním jistě spojím.“

Verš

āra dina rātri haile veśyā āila
haridāsa tāre bahu āśvāsa karila

Synonyma

āra dina — dalšího dne; rātri — noc; haile — když nastala; veśyā — prostitutka; āila — přišla; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; tāre — jí; bahu — mnoho; āśvāsa karila — dal ujištění.

Překlad

Další noci přišla prostitutka znovu a Haridāsa Ṭhākura jí dal mnohá ujištění.

Verš

‘kāli duḥkha pāilā, aparādha nā la-ibā mora
avaśya karimu āmi tomāya aṅgīkāra

Synonyma

kāli — včera; duḥkha pāilā — byla jsi zklamána; aparādha — urážku; la-ibā — prosím neber; mora — moji; avaśya — určitě; karimu — učiním; āmi — já; tomāya — tobě; aṅgīkāra — přijetí.

Překlad

„Včera v noci jsem tě zklamal. Prosím tě, odpusť mi to. Zajisté tě přijmu.“

Verš

tāvat ihāṅ vasi’ śuna nāma-saṅkīrtana
nāma pūrṇa haile, pūrṇa habe tomāra mana’

Synonyma

tāvat — do té doby; ihāṅ — zde; vasi' — sedící; śuna — poslouchej; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána; nāma pūrṇa haile — jakmile dokončím pravidelný počet kol; pūrṇa — spokojena; habe — bude; tomāra mana — tvoje mysl.

Překlad

„Sedni si prosím a poslouchej zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, dokud nedokončím svůj pravidelný počet kol. Potom bude tvoje touha jistě splněna.“

Verš

tulasīre tāṅke veśyā namaskāra kari’
dvāre vasi’ nāma śune bale ‘hari’ ‘hari’

Synonyma

tulasīre — rostlince tulasī; tāṅke — Haridāsovi Ṭhākurovi; veśyā — prostitutka; namaskāra kari' — poté, co se poklonila; dvāre vasi' — sedící u dveří; nāma — svaté jméno; śune — poslouchá; bale — říká; hari hari — „ó můj Pane Hari, ó můj Pane Hari.“

Překlad

Prostitutka se poklonila rostlince tulasī i Haridāsovi Ṭhākurovi a sedla si u dveří. Jak tak slyšela Haridāse Ṭhākura zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, i ona opakovala „Ó můj Pane Hari, ó můj Pane Hari“.

Význam

VÝZNAM: Zde můžeme jasně vidět, jak vaiṣṇava osvobozuje podmíněnou duši transcendentální lstí. Prostitutka přišla Haridāse Ṭhākura znečistit, ale on si vzal za povinnost ji osvobodit. Jak je zřejmé z tohoto příběhu, způsob osvobození je velice jednoduchý. Prostitutka se s vírou a úctou sdružovala s Haridāsem Ṭhākurem, který osobně vyléčil její hmotnou nemoc zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. I když měla vedlejší motiv, nějak získala společnost vaiṣṇavy a uspokojila ho příležitostným napodobováním „Ó můj Pane Hari, ó můj Pane Hari“. Závěr je, že společnost vaiṣṇavy, zpívání svatého jména Pána a klanění se rostlince tulasī nebo vaiṣṇavovi vedou k tomu, že se z člověka stane transcendentální oddaný, zcela očištěný od veškeré hmotné špíny.

Verš

rātri-śeṣa haila, veśyā usimisi kare
tāra rīti dekhi’ haridāsa kahena tāhāre

Synonyma

rātri — noc; śeṣa haila — skončila; veśyā — prostitutka; usimisi — neklidná; kare — stala se; tāra — její; rīti — chování; dekhi' — když viděl; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; kahena — říká; tāhāre — jí.

Překlad

S přicházejícím ránem začala být prostitutka neklidná. Haridāsa Ṭhākura to viděl a řekl jí:

Verš

“koṭi-nāma-grahaṇa-yajña kari eka-māse
ei dīkṣā kariyāchi, haila āsi’ śeṣe

Synonyma

koṭi-nāma-grahaṇa — zpívání deseti miliónů jmen; yajña — takovou oběť; kari — provádím; eka-māse — za jeden měsíc; ei — tento; dīkṣā — slib; kariyāchi — přijal jsem; haila — byl; āsi' — blížící se; śeṣe — ke konci.

Překlad

„Slíbil jsem zpívat deset miliónů jmen za měsíc a nyní se tento slib blíží ke konci.“

Význam

VÝZNAM: Pokud někdo pravidelně celý měsíc zpívá 333 333 jmen denně a potom přidá ještě deset navíc, pronese tak deset miliónů jmen. Oddaný tím uctívá Nejvyšší Osobnost Božství. Tomuto uctívání se říká yajña. Yajñaiḥ saṇkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ – ti, kdo mají vynikající inteligenci, přijmou tuto hari-nāma-yajñu, yajñu zpívání svatého jména Pána. Prováděním této yajñi člověk uspokojí Nejvyšší Osobnost Božství a dosáhne tak dokonalosti duchovního života. Haridāsa Ṭhākura patřil z vnějšího pohledu do muslimské rodiny. Protože však byl pohroužený do yajñi zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, stal se řádně zasvěceným brāhmaṇou. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (3.33.6) se uvádí:

yan-nāmadheya-śravaṇānukīrtanād
yat-prahvaṇād yat-smaraṇād api kvacit
śvādo 'pi sadyaḥ savanāya kalpate
kutaḥ punas te bhagavan nu darśanāt

I když oddaný pochází z rodiny pojídačů psů, pokud se odevzdá Nejvyšší Osobnosti Božství, stává se kvalifikovaným brāhmaṇou okamžitě schopným provádění yajñi. Naproti tomu člověk zrozený v rodině brāhmaṇů musí předtím, než může být nazván saṁskṛta neboli očištěný, počkat na dokončení očistných procesů. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (12.1.40) se dále uvádí:

asaṁskṛtāḥ kriyā-hīnā
rajasā tamasāvṛtāḥ
prajās te bhakṣayiṣyanti
mlecchā rājanya-rūpiṇaḥ

„Ve věku Kali se stanou vládci mlecchové neboli lidé nízkého původu, kteří nepodstoupili očistný proces saṁskār, nevědí, jak ho uplatnit v praktickém životě, a jsou zahaleni vášní a nevědomostí. Svými ateistickými činnostmi zcela pozřou občany.“ Člověk, který není očištěn předepsaným postupem saṁskār, se nazývá asaṁskṛta. Pokud však někdo zůstane kriyā-hīna dokonce i poté, co byl očištěn zasvěcením, jinými slovy, pokud nedokáže uplatnit zásady čistoty ve svém životě, zůstává neočištěným mlecchou či yavanou. Na druhé straně vidíme, že Haridāsa Ṭhākura se narodil v rodině mlecchy a yavany, ale stal se z něho Nāmācārya Haridāsa Ṭhākura, protože prováděl nāma-yajñu každý den minimálně 300 000 krát.

Zde také vidíme, že Haridāsa Ṭhākura svoji zásadu zpívat 300 000 jmen přísně dodržoval. Když byla prostitutka neklidná, Haridāsa Ṭhākura jí sdělil, že musí nejdříve dokončit své zpívání a potom ji bude moci uspokojit. Haridāsa Ṭhākura ve skutečnosti zpíval nepřetržitě tři noci a tak dal prostitutce možnost ho poslouchat, což ji očistilo, jak bude zřejmé z následujících veršů.

Verš

āji samāpta ha-ibe, — hena jñāna chila
samasta rātri niluṅ nāma samāpta nā haila

Synonyma

āji — dnes; samāpta ha-ibe — bude ukončeno; hena jñāna chila — to jsem si myslel; samasta rātri — celou noc; niluṅ — vzal jsem; nāma — svaté jméno Pána; samāpta — ukončeno; haila — nebylo.

Překlad

„Myslel jsem si, že dnes svoji yajñu zpívání Hare Kṛṣṇa mantry dokončím. Zpíval jsem svaté jméno celou noc, jak nejlépe to šlo, ale stále ještě nejsem u konce.“

Verš

kāli samāpta habe, tabe habe vrata-bhaṅga
svacchande tomāra saṅge ha-ibeka saṅga”

Synonyma

kāli — zítra; samāpta habe — to skončí; tabe — tehdy; habe — bude; vrata-bhaṅga — konec mého slibu; svacchande — zcela svobodně; tomāra saṅge — s tebou; ha-ibeka — bude; saṅga — spojení.

Překlad

„Zítra určitě skončím a můj slib bude splněn. Potom si s tebou budu moci úplně volně užívat.“

Význam

VÝZNAM: Haridāsa Ṭhākura si s prostitutkou nikdy užívat nechtěl, ale takto ji přelstil, aby jí dal možnost poslouchat svaté jméno Pána, když zpíval. Čistí oddaní zpívají Hare Kṛṣṇa mantru, a pouhým poslechem očištěné transcendentální osobnosti se člověk zbaví všech hříšných činností bez ohledu na to, jak nízce zrozený nebo pokleslý je. Jakmile je zcela zbaven následků svých hříšných činností, bude schopen oddaně sloužit Pánu. To je způsob, jak pokleslé duše zaměstnat oddanou službou. Pán Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.28):

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ

„Ti, kdo jednali zbožně v tomto i dřívějších životech a jejichž hříšné činy jsou zcela vymazány, jsou osvobozeni od duality iluze a s odhodláním Mi slouží.“

Verš

veśyā giyā samācāra khāṅnere kahila
āra dina sandhyā ha-ite ṭhākura-ṭhāñi āila

Synonyma

veśyā — prostitutka; giyā — poté, co se vrátila; samācāra — zprávu; khāṅnere kahila — řekla Rāmacandrovi Khānovi; āra dina — dalšího dne; sandhyā ha-ite — už od večera; ṭhākura-ṭhāñi āila — přišla a zůstala u Haridāse Ṭhākura.

Překlad

Prostitutka se vrátila k Rāmacandrovi Khānovi a řekla mu, co se stalo. Dalšího dne přišla za Haridāsem Ṭhākurem již dříve, když večer začínal, a zůstala s ním.

Verš

tulasīke, ṭhākurake namaskāra kari’
dvāre vasi’ nāma śune, bale ‘hari’ ‘hari’

Synonyma

tulasīke — rostlince tulasī; ṭhākurake — a Haridāsovi Ṭhākurovi; namaskāra kari' — poté, co se poklonila; dvāre vasi' — sedící u dveří; nāma śune — poslouchá svaté jméno; bale — zpívá; hari hari — svaté jméno Pána.

Překlad

Poklonila se rostlince tulasī i Haridāsovi Ṭhākurovi a posadila se na práh. Začala poslouchat zpívání Haridāse Ṭhākura a sama také zpívala svaté jméno Pána „Hari, Hari“.

Verš

‘nāma pūrṇa habe āji’, — bale haridāsa
‘tabe pūrṇa karimu āji tomāra abhilāṣa’

Synonyma

nāma — zpívání svatého jména; pūrṇa — úplné; habe — bude; āji — dnes; bale haridāsa — Haridāsa Ṭhākura řekl; tabe — potom; pūrṇa karimu — uspokojím; āji — dnes; tomāra abhilāṣa — tvoje touhy.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura jí řekl: „Dnes již své zpívání dokončím a potom uspokojím tvé touhy.“

Verš

kīrtana karite aiche rātri-śeṣa haila
ṭhākurera sane veśyāra mana phiri’ gela

Synonyma

kīrtana karite — neustále zpívající; aiche — takto; rātri-śeṣa haila — noc skončila; ṭhākurera sane — ve společnosti Haridāse Ṭhākura; veśyāra — prostitutky; mana — mysl; phiri' gela — změnila se.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura zpíval svaté jméno a noc mezitím skončila. Mysl prostitutky se však v jeho společnosti změnila.

Verš

daṇḍavat hañā paḍe ṭhākura-caraṇe
rāmacandra-khāṅnera kathā kaila nivedane

Synonyma

daṇḍavat hañā — klanící se; paḍe — padla; ṭhākura-caraṇe — u lotosových nohou Haridāse Ṭhākura; rāmacandra-khāṅnera — Rāmacandry Khāna; kathā — plánu; kaila — učinila; nivedane — předložení.

Překlad

Očištěná prostitutka nyní padla k lotosovým nohám Haridāse Ṭhākura a přiznala, že jí Rāmacandra Khān nařídil, aby ho znečistila.

Verš

“veśyā hañā muñi pāpa kariyāchoṅ apāra
kṛpā kari’ kara mo-adhame nistāra”

Synonyma

veśyā hañā — jakožto prostitutka; muñi — já; pāpa — hříšné činnosti; kariyāchoṅ — napáchala jsem; apāra — neomezené; kṛpā kari' — buď milostivý a; kara — prosím učiň; mo-adhame — mě, té nejpokleslejší; nistāra — vysvobození.

Překlad

Řekla: „Protože jsem povoláním prostitutka, napáchala jsem nesčetně mnoho hříchů. Můj pane, buď ke mně milostivý a vysvoboď mou pokleslou duši.“

Verš

ṭhākura kahe, — khāṅnera kathā saba āmi jāni
ajña mūrkha sei, tāre duḥkha nāhi māni

Synonyma

ṭhākura kahe — Haridāsa Ṭhākura řekl; khāṅnera kathā — plány Rāmacandry Khāna; saba — všechny; āmi jāni — já znám; ajña mūrkha sei — je to nevědomý hlupák; tāre — z toho; duḥkha nāhi māni — necítím neštěstí.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura odpověděl: „O spiknutí Rāmacandry Khāna vím vše. Je to jen nevědomý hlupák, a jeho činnosti mě proto nijak nermoutí.“

Verš

sei-dina yāitāma e-sthāna chāḍiyā
tina dina rahilāṅa tomā nistāra lāgiyā

Synonyma

sei-dina — ještě toho dne; yāitāma — býval bych odešel; e-sthāna — toto místo; chāḍiyā — opouštějící; tina dina — tři dny; rahilāṅa — zůstal jsem; tomā — tebe; nistāra lāgiyā — abych vysvobodil.

Překlad

„Mohl jsem toto místo opustit hned ten den, kdy proti mě Rāmacandra Khān zosnoval své spiknutí. Protože jsi však za mnou přišla ty, ještě tři dny jsem zůstal, abych tě vysvobodil.“

Verš

veśyā kahe, — “kṛpā kari’ karaha upadeśa
ki mora kartavya, yāte yāya bhava-kleśa”

Synonyma

veśyā kahe — prostitutka řekla; kṛpā kari' — buď milostivý a; karaha upadeśa — dej mi prosím pokyny; ki — co; mora kartavya — moje povinnost; yāte — díky čemu; yāya — odejdou; bhava-kleśa — všechny hmotné útrapy.

Překlad

Prostitutka řekla: „Staň se prosím mým duchovním mistrem. Pouč mě, co mám dělat, abych dosáhla úlevy od hmotné existence.“

Verš

ṭhākura kahe, — “gharera dravya brāhmaṇe kara dāna
ei ghare āsi’ tumi karaha viśrāma

Synonyma

ṭhākura kahe — Śrīla Haridāsa Ṭhākura řekl; gharera — doma; dravya — věci; brāhmaṇebrāhmaṇům; kara dāna — rozdej jako milodary; ei ghare — do této místnosti; āsi' — vrať se a; tumi — ty; karaha viśrāma — zůstaň.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura odpověděl: „Jdi okamžitě domů a vše, co máš, rozdej brāhmaṇům. Potom se sem vrať a navždy tu zůstaň s vědomím Kṛṣṇy.“

Význam

VÝZNAM: Pokyn Haridāse Ṭhākura prostitutce, aby veškerý majetek, který má doma, rozdala brāhmaṇům, je velmi důležitý. Haridāsa Ṭhākura jí nikdy neřekl, aby rozdala milodary takzvaným daridra-nārāyaṇům („chudým Nārāyaṇům“) nebo jim podobným. Podle védské civilizace by se měly milodary rozdávat pouze kvalifikovaným brāhmaṇům. Bhagavad-gītā (18.42) uvádí:

śamo damas tapaḥ śaucaṁ
kṣāntir ārjavam eva ca
jñānaṁ vijñānam āstikyaṁ
brahma-karma svabhāva-jam

Vlastnostmi brāhmaṇů jsou pravdomluvnost, ovládání smyslů a mysli, snášenlivost, upřímnost, poznání, praktické uplatnění transcendentálního poznání v životě a naprostá víra v Nejvyšší Osobnost Božství. Ti, kdo rozvíjejí duchovní poznání, nemají čas se starat o obživu, a jsou proto plně závislí na milosti Pána, který v Bhagavad-gītě (9.22) říká, že jim osobně dodává vše, co potřebují (yoga-kṣemaṁ vahāmy aham).

Védská civilizace doporučuje dávat milodary brāhmaṇům a sannyāsīm, ne takzvaným daridra-nārāyaṇům. Nārāyaṇa nemůže být daridra a daridra nemůže být Nārāyaṇa, protože tyto dva výrazy si odporují. Takové výmysly zavádějí ateisté a káží je hlupákům, ale milodary se ve skutečnosti musí dávat brāhmaṇům a sannyāsīm, protože ti všechny peníze, které dostanou, utratí pro Kṛṣṇu. Každý milodar darovaný brāhmaṇovi jde ke Kṛṣṇovi, který v Bhagavad-gītě (9.27) říká:

yat karoṣi yad aśnāsi
yaj juhoṣi dadāsi yat
yat tapasyasi kaunteya
tat kuruṣva mad-arpaṇam

„Vše, co děláš, vše, co jíš, vše, co obětuješ nebo daruješ, i veškerou askezi, kterou provádíš, konej to, ó synu Kuntī, jako oběť Mně.“ Vše ve skutečnosti patří Kṛṣṇovi, ale takzvaní civilizovaní lidé si bohužel myslí, že vše patří jim. To je chyba materialistické civilizace. Prostitutka (veśyā) se živila pochybným způsobem, a proto jí Haridāsa Ṭhākura poradil, aby vše, co má, rozdala brāhmaṇům. Když se rodinného života zříkal Śrīla Rūpa Gosvāmī, rozdal padesát procent svého jmění brāhmaṇům a vaiṣṇavům. Brāhmaṇa ví, co je Absolutní Pravda, a vaiṣṇava Absolutní Pravdu nejen zná, ale také v zájmu Absolutní Pravdy, Nejvyšší Osobnosti Božství, jedná. Protože si člověk obvykle vydělává různými pochybnými způsoby, měl by se v určité době všeho zříci a rozdat vše, co má, brāhmaṇům a vaiṣṇavům, kteří se věnují oddané službě kázáním slávy Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

nirantara nāma lao, kara tulasī sevana
acirāt pābe tabe kṛṣṇera caraṇa”

Synonyma

nirantara — dvacet čtyři hodin denně; nāma lao — zpívej Hare Kṛṣṇa mantru; kara — prováděj; tulasī sevana — uctívání rostlinky tulasī; acirāt — velmi brzy; pābe — dosáhneš; tabe — potom; kṛṣṇera caraṇa — lotosových nohou Kṛṣṇy.

Překlad

„Bez ustání pronášej mantru Hare Kṛṣṇa, zalévej rostlinku tulasī a klaň se jí. Tímto způsobem velmi brzy dosáhneš útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy.“

Význam

VÝZNAM: Před pěti tisíci lety Pán Śrī Kṛṣṇa vyjádřil touhu, aby se Mu všichni odevzdali (sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja). Proč to tedy lidé nedokáží? Kṛṣṇa ujišťuje: ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ – „Osvobodím tě od všech hříšných reakcí, neboj se.“ Každý trpí následky hříšných činností, ale Kṛṣṇa říká, že toho, kdo se Mu odevzdá, před následky hříchů ochrání. Moderní civilizace se však nezajímá ani o Kṛṣṇu, ani o to, jak se zbavit svých hříchů. Proto lidé trpí. Odevzdání je konečným pokynem Bhagavad-gīty, ale pro ty, kdo se lotosovým nohám Kṛṣṇy nedokáží odevzdat, je lepší neustále zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, jak učí Haridāsa Ṭhākura.

V tomto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy své následovníky učíme, aby na růženci opakovali Hare Kṛṣṇa mantru neustále. I těm, kdo na to nejsou zvyklí, radíme, aby na růženci zpívali alespoň šestnáct kol denně a mohli tak dostat další průpravu. Śrī Caitanya Mahāprabhu jinak doporučil:

tṛṇād api su-nīcena
taror iva sahiṣṇunā
amāninā māna-dena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

„Člověk by měl zpívat svaté jméno Pána s pokornou myslí a považovat se za nižšího než tráva na ulici. Má být snášenlivější než strom, prostý veškeré pýchy a připravený vzdávat úctu všem. V tomto stavu mysli může zpívat svaté jméno Pána neustále.“ Sadā znamená „neustále“. Haridāsa Ṭhākura říká nirantara nāma lao – „Zpívej Hare Kṛṣṇa mantru bez ustání.“

Kṛṣṇa chce, aby se Mu všichni odevzdali, ale lidé to kvůli svým hříšným činnostem nejsou schopni udělat. Na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāḥ – darebáci a hlupáci, nejnižší z lidí pohroužení v hříšných činnostech se lotosovým nohám Kṛṣṇy nemohou jen tak zničehonic odevzdat. Pokud však začnou zpívat mantru Hare Kṛṣṇa a sloužit rostlince tulasī, velmi brzy to dokáží. Naší skutečnou povinností je odevzdat se lotosovým nohám Kṛṣṇy, ale pokud toho nejsme schopni, měli bychom si osvojit tento postup, který zavedl Śrī Caitanya Mahāprabhu a Jeho velice důvěrný služebník, Nāmācārya Śrīla Haridāsa Ṭhākura. To je způsob, jak dosáhnout úspěchu v rozvoji vědomí Kṛṣṇy.

Verš

eta bali’ tāre ‘nāma’ upadeśa kari’
uṭhiyā calilā ṭhākura bali’ ‘hari’ ‘hari’

Synonyma

eta bali' — to když řekl; tāre — ji; nāma upadeśa kari' — poučil o tom, jak zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru; uṭhiyā — vstal a; calilā — odešel; ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; bali' — zpívající; hari hari — Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura takto prostitutku poučil o zpívání Hare Kṛṣṇa mantry a potom vstal a za neustálého zpívání „Hari, Hari“ odešel.

Verš

tabe sei veśyā gurura ājñā la-ila
gṛha-vitta yebā chila, brāhmaṇere dila

Synonyma

tabe — potom; sei — tato; veśyā — prostitutka; gurura — duchovního mistra; ājñā — pokyn; la-ila — přijala; gṛha-vitta — veškerý domácí majetek; yebā — cokoliv; chila — bylo; brāhmaṇerebrāhmaṇům; dila — dala.

Překlad

Prostitutka potom podle pokynu svého duchovního mistra rozdala brāhmaṇům vše, co doma měla.

Význam

VÝZNAM: Někdy je zde místo slova gṛha-vitta slovo gṛha-vṛtti. Vṛtti znamená „profese“. Gṛha-vṛtti prostitutky bylo okouzlit hlupáky a přimět je k sexu. Slovo gṛha-vṛtti zde však není vhodné. Správné slovo je gṛha-vitta, což znamená „vše, co měla doma“. Protože tato dívka svůj majetek nashromáždila prostitucí, byl to produkt jejího hříšného života. Pokud takovým majetkem obdarujeme brāhmaṇy a vaiṣṇavy, kteří díky svému pokroku v duchovním životě mohou tyto věci zaměstnat ve službě Pánu, dárci to nepřímo pomůže, protože je tak zbaven hříšných reakcí. Kṛṣṇa slibuje: ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi – „Zachráním tě před následky všech hříchů.“ Když naši oddaní prosí o milodary nebo vybírají příspěvky v podobě členských poplatků, jsou tyto peníze, které do hnutí pro vědomí Kṛṣṇy přicházejí, použity výlučně pro rozvíjení vědomí Kṛṣṇy po celém světě. Oddaní vědomí si Kṛṣṇy vybírají peníze od druhých pro službu Kṛṣṇovi a sami se spokojí s Kṛṣṇovým prasādam a čímkoliv, co jim Kṛṣṇa pro jejich živobytí pošle. Netouží po hmotném pohodlí. Vynakládají však velké úsilí na to, aby zaměstnali majetek prostitutek nebo osob, které jsou více méně jako prostitutky, ve službě Pánu, a tak je zbavili následků jejich hříchů. Vaiṣṇavský guru přijímá peníze nebo jiné příspěvky, ale nepoužívá je pro uspokojení svých smyslů. Čistý vaiṣṇava si o sobě myslí, že není schopen osvobodit od následků hříšného života ani jednoho člověka, ale zaměstnává tvrdě vydělané peníze lidí ve službě Pánu a tak je osvobozuje od následků jejich hříchů. Vaiṣṇavský guru nikdy nezávisí na příspěvcích od svých žáků. Po vzoru Haridāse Ṭhākura si čistý vaiṣṇava nevezme od nikoho ani halíř, ale své následovníky nabádá, aby pro službu Pánu utratili vše, co mají.

Verš

māthā muḍi’ eka-vastre rahila sei ghare
rātri-dine tina-lakṣa nāma grahaṇa kare

Synonyma

māthā muḍi' — oholila si hlavu a; eka-vastre — oblečená do jednoho kusu látky; rahila — zůstala; sei ghare — v té místnosti; rātri-dine — po celý den a noc; tina-lakṣa — 300 000; nāma — svatých jmen; grahaṇa kare — zpívá.

Překlad

Prostitutka si podle vaiṣṇavských zásad oholila hlavu a zůstala v té místnosti oblečena pouze v jednom kusu látky. Po vzoru svého duchovního mistra začala každý den pronášet 300 000 krát svaté jméno Kṛṣṇy. Pokračovala v tom ve dne v noci.

Verš

tulasī sevana kare, carvaṇa, upavāsa
indriya-damana haila, premera prakāśa

Synonyma

tulasī — rostlinku tulasī; sevana kare — uctívala; carvaṇa — žvýkání; upavāsa — půst; indriya-damana — ovládání smyslů; haila — byly; premera prakāśa — projevy lásky k Bohu.

Překlad

Po vzoru svého duchovního mistra také uctívala rostlinku tulasī. Místo pravidelné stravy jedla pouze to, co dostala jako almužnu, a když nic nedostala, držela půst. Střídmým jedením a půsty tak ovládla smysly, a ihned poté se u ní objevily příznaky lásky k Bohu.

Verš

prasiddhā vaiṣṇavī haila parama-mahāntī
baḍa baḍa vaiṣṇava tāṅra darśanete yānti

Synonyma

prasiddhā — slavnou; vaiṣṇavī — oddanou Pána; haila — stala se; parama-mahāntī — velmi pokročilou; baḍa baḍa vaiṣṇava — mnoho uznávaných oddaných na vysoké úrovni; tāṅra — ji; darśanete — zhlédnout; yānti — chodilo.

Překlad

Z prostitutky se tak stala slavná oddaná. Udělala velký pokrok v duchovním životě a přicházelo ji navštívit mnoho velkých vaiṣṇavů.

Význam

VÝZNAM: Velcí, vysoce pokročilí oddaní se o prostitutky nezajímají, ale když se z prostitutky nebo jakékoliv jiné pokleslé duše stane vaiṣṇava, chtějí ji velcí vaiṣṇavové vidět. Vaiṣṇavou se může stát každý, pokud následuje vaiṣṇavské zásady. Oddaný, který je následuje, již není na hmotné úrovni. Je tedy třeba hodnotit to, jak přísně daná osoba následuje zásady, a ne v jaké zemi se narodila. K našemu hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se přidává mnoho oddaných z Evropy a Ameriky, ale to neznamená, že mají být považováni za evropské či americké vaiṣṇavy. Vaiṣṇava je vaiṣṇava, a měla by mu proto být vzdávána veškerá úcta, která vaiṣṇavovi náleží.

Verš

veśyāra caritra dekhi’ loke camatkāra
haridāsera mahimā kahe kari’ namaskāra

Synonyma

veśyāra — prostitutky; caritra — charakter; dekhi' — když vidí; loke — lidé; camatkāra — užaslí; haridāsera — Ṭhākura Haridāse; mahimā — slávě; kahe — hovoří o; kari' namaskāra — klanící se.

Překlad

Všichni žasli, když viděli vznešený charakter prostitutky. Opěvovali vliv Haridāse Ṭhākura a klaněli se mu.

Význam

VÝZNAM: Říká se phalena paricīyate: každého lze poznat podle výsledků jeho činností. Ve vaiṣṇavské společnosti je mnoho druhů vaiṣṇavů. Někteří jsou nazýváni gosvāmī, někteří svāmī, někteří prabhuové a někteří prabhupāda. Pouze podle takového titulu se však oddaný nepozná. Duchovní mistr je uznán za skutečného gurua tehdy, když je vidět, že změnil charakter svých žáků. Haridāsa Ṭhākura opravdu změnil charakter profesionální prostitutky. To lidé velmi oceňovali, a proto Haridāse Ṭhākura opěvovali a klaněli se mu.

Verš

rāmacandra khāṅna aparādha-bīja kaila
sei bīja vṛkṣa hañā āgete phalila

Synonyma

rāmacandra khāṅna — Rāmacandra Khān; aparādha — přestupku; bīja — semínko; kaila — způsobil, že vyklíčilo; sei bīja — toto semínko; vṛkṣa hañā — stávající se stromem; āgete — později; phalila — vydalo ovoce.

Překlad

To, že Rāmacandra Khān navedl prostitutku, aby obtěžovala Haridāse Ṭhākura, způsobilo, že vzklíčilo semínko přestupku u Haridāsových lotosových nohou. Později z něho vyrostl strom, a když přinesl ovoce, Rāmacandra Khān je jedl.

Verš

mahad-aparādhera phala adbhuta kathana
prastāva pāñā kahi, śuna, bhakta-gaṇa

Synonyma

mahat-aparādhera — velkého přestupku u nohou vznešeného oddaného; phala — výsledek; adbhuta — úžasný; kathana — příběh; prastāva — příležitost; pāñā — využívající; kahi — říkám; śuna — poslouchejte; bhakta-gaṇa — ó oddaní.

Překlad

Tento přestupek u lotosových nohou vznešeného oddaného vyústil v úžasný příběh. Využiji tedy příležitosti dané těmito událostmi a vysvětlím, co se stalo. Ó oddaní, prosím poslouchejte.

Verš

sahajei avaiṣṇava rāmacandra-khāṅna
haridāsera aparādhe haila asura-samāna

Synonyma

sahajei — přirozeně; avaiṣṇava — neoddaný; rāmacandra-khāṅna — Rāmacandra Khān; haridāsera — u lotosových nohou Haridāse; aparādhe — kvůli přestupkům; haila — byl; asura-samāna — stejný jako démon.

Překlad

Rāmacandra Khān byl přirozeně neoddaný. Nyní, když se dopustil přestupku u lotosových nohou Haridāse Ṭhākura, byl jako démonský ateista.

Verš

vaiṣṇava-dharma nindā kare, vaiṣṇava-apamāna
bahu-dinera aparādhe pāila pariṇāma

Synonyma

vaiṣṇava-dharma — vaiṣṇavské zásady; nindā kare — pomlouvá; vaiṣṇava apamāna — urážky oddaných; bahu-dinera — dlouho; aparādhe — přestupků; pāila — dostal; pariṇāma — výsledky.

Překlad

Protože již dlouhou dobu pomlouval vaiṣṇavské zásady a urážel oddané, obdržel nyní výsledky svých urážek.

Význam

VÝZNAM: Rāmacandra Khān se dopouštěl závažných přestupků u lotosových nohou vaiṣṇavů a Viṣṇua. Rāvaṇa se narodil brāhmaṇskému otci Viśvaśravovi, ale přesto byl nazýván asurou a rākṣasou, protože se dopouštěl přestupků proti Pánu Rāmacandrovi (Viṣṇuovi) a Hanumānovi (vaiṣṇavovi). Podobným asurou se stal i Rāmacandra Khān, kvůli svým přestupkům proti Haridāsovi Ṭhākurovi a mnoha dalším.

Verš

nityānanda-gosāñi gauḍe yabe āilā
prema pracārite tabe bhramite lāgilā

Synonyma

nityānanda-gosāñi — Pán Nityānanda; gauḍe — do Bengálska; yabe — když; āilā — opět přišel; prema pracārite — kázat učení bhakti, lásky k Bohu; tabe — tehdy; bhramite lāgilā — začal cestovat.

Překlad

Když se Pán Nityānanda vrátil do Bengálska, aby kázal učení bhakti, lásky k Bohu, začal cestovat po celé zemi.

Verš

prema-pracāraṇa āra pāṣaṇḍa-dalana
dui-kārye avadhūta karena bhramaṇa

Synonyma

prema-pracāraṇa — kázání učení bhakti; āra — a; pāṣaṇḍa-dalana — porážení ateistů; dui-kārye — se dvěma druhy činností; avadhūta — velký oddaný a potulný mnich; karena — činí; bhramaṇa — cestování.

Překlad

Pán Nityānanda, nejodevzdanější oddaný Pána, cestoval zemí ze dvou důvodů – šířit učení bhakti a porážet ateisty.

Význam

VÝZNAM: V Bhagavad-gītě (4.8) stojí:

paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge

Pán Kṛṣṇa se zjevuje věk za věkem ze dvou důvodů – aby osvobozoval oddané a zabíjel neoddané. Jeho oddaní mají stejné záměry – kázat bhakti, vědomí Kṛṣṇy, a porážet všechny druhy agnostiků a ateistických démonů. Nityānanda Prabhu takto plnil pokyn Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua a ti, kdo Nityānandu Prabhua přísně následují, konají ty samé činnosti. Jsou dva druhy oddaných. Jedni se nazývají goṣṭhy-ānandī a druhým se říká bhajanānandī. Oddaný, který nekáže, ale je neustále zaměstnaný oddanými činnostmi, se nazývá bhajanānandī, kdežto oddaný, který je nejen zkušený v oddané službě, ale také káže bhakti a poráží všechny druhy agnostiků, se nazývá goṣṭhy-ānandī.

Verš

sarvajña nityānanda āilā tāra ghare
āsiyā vasilā durgā-maṇḍapa-upare

Synonyma

sarva-jña — vševědoucí; nityānanda — Pán Nityānanda; āilā — přišel; tāra ghare — do jeho domu; āsiyā — když přišel; vasilā — sedl si; durgā-maṇḍapa-upare — na oltář Durgā-maṇḍapu.

Překlad

Pán Nityānanda, vševědoucí Nejvyšší Osobnost Božství, přišel do domu Rāmacandry Khāna a sedl si na oltář Durgā-maṇḍapu.

Význam

VÝZNAM: Zámožní hinduisté stavěli své domy s místem pro uctívání bohyně Durgy, zvaným Durgā-maṇḍapa. Tam obvykle každý rok v měsíci Āśvina (září-říjen) prováděli její uctívání. Takový Durgā-maṇḍap měl ve svém domě i Rāmacandra Khān.

Verš

aneka loka-jana saṅge aṅgana bharila
bhitara haite rāmacandra sevaka pāṭhāila

Synonyma

aneka — mnoha; loka-jana — davy lidí; saṅge — doprovázený; aṅgana — dvůr; bharila — zaplnil se; bhitara haite — zevnitř; rāmacandra — Rāmacandra Khān; sevaka — služebníka; pāṭhāila — poslal.

Překlad

Když Durgā-maṇḍapu a dvůr zaplnily velké davy lidí, Rāmacandra Khān, který byl uvnitř domu, poslal za Pánem Nityānandou svého služebníka.

Význam

VÝZNAM: V tehdejších dobách byla luxusní sídla vážených lidí rozdělena na dvě části, a je tomu tak i dnes, zvláště v Bengálsku. Vnitřní část domu je určena hlavně pro rodinu, a ženy tam žijí ukryty před zraky mužů. Této části se říká bhitara-bāḍi neboli vnitřní dům. V bahir-bāḍi, vnějším domě, přijímají vážení lidé návštěvy a mívají tam kancelář. Durgā-maṇḍap je částí vnějšího domu. Když tedy Pán Nityānanda vstoupil do vnější části domu, Rāmacandra Khān byl s rodinou ve vnitřní části. Rāmacandra Khān nepřivítal Nityānandu Prabhua osobně, ale poslal svého služebníka, aby Mu nepřímo sdělil, že má jít pryč.

Verš

sevaka bale — “gosāñi, more pāṭhāila khāṅna
gṛhasthera ghare tomāya diba vāsā-sthāna

Synonyma

sevaka bale — služebník řekl; gosāñi — můj drahý Pane; more — mě; pāṭhāila — poslal; khāṅna — Rāmacandra Khān; gṛhasthera ghare — v domě nějakého obyčejného člověka; tomāya — Tobě; diba — dám; vāsā-sthāna — ubytování.

Překlad

Služebník řekl Pánu Nityānandovi: „Můj drahý pane, Rāmacandra Khān mne poslal, abych Tě ubytoval v domě nějakého obyčejného člověka.“

Verš

goyālāra gośālā haya atyanta vistāra
ihāṅ saṅkīrṇa-sthala, tomāra manuṣya — apāra”

Synonyma

goyālāra — mlékaře; go-śālā — stáj pro krávy; haya — je; atyanta — velmi; vistāra — prostorná; ihāṅ — zde; saṅkīrṇa-sthala — velmi stísněné místo; tomāra — Tvých; manuṣya — stoupenců; apāra — nespočet.

Překlad

„Můžeš jít do domu mlékaře, protože má prostornou stáj. Zdejší Durgā-maṇḍap nestačí, jelikož s sebou máš mnoho následovníků.“

Verš

bhitare āchilā, śuni’ krodhe bāhirilā
aṭṭa aṭṭa hāsi’ gosāñi kahite lāgilā

Synonyma

bhitare āchilā — byl uvnitř; śuni' — když slyšel; krodhe — s hněvem; bāhirilā — vyšel ven; aṭṭa aṭṭa — velmi nahlas; hāsi' — smějící se; gosāñi — Pán Nityānanda Prabhu; kahite lāgilā — promluvil.

Překlad

Když Nityānanda Prabhu slyšel od služebníka Rāmacandry Khāna toto nařízení, velmi se rozzlobil. Vyšel ven a s hlasitým smíchem promluvil takto:

Verš

“satya kahe, — ei ghara mora yogya naya
mleccha go-vadha kare, tāra yogya haya”

Synonyma

satya kahe — Rāmacandra Khān má pravdu; ei ghara — tento dům; mora — pro Mě; yogya naya — nehodí se; mleccha — pojídače masa; go-vadha kare — kteří zabíjejí krávy; tāra — pro ně; yogya haya — hodí se.

Překlad

„Rāmacandra Khān má pravdu. Toto místo pro Mě není vhodné. Hodí se pro pojídače masa, kteří zabíjejí krávy.“

Verš

eta bali’ krodhe gosāñi uṭhiyā calilā
tāre daṇḍa dite se grāme nā rahilā

Synonyma

eta bali' — když to dořekl; krodhe — s hněvem; gosāñi — Pán Nityānanda; uṭhiyā calilā — vstal a odešel; tāre — jeho; daṇḍa dite — aby potrestal; se — této; grāme — ve vesnici; rahilā — nezůstal.

Překlad

Poté, co Pán Nityānanda domluvil, vstal a rozhněvaně odešel. Aby Rāmacandru Khāna potrestal, nezůstal ani v té vesnici.

Verš

ihāṅ rāmacandra khāna sevake ājñā dila
gosāñi yāhāṅ vasilā, tāra māṭī khodāila

Synonyma

ihāṅ — zde; rāmacandra khāna — Rāmacandra Khān; sevake — služebníkovi; ājñā dila — nařídil; gosāñi — Pán Nityānanda Prabhu; yāhāṅ — kde; vasilā — seděl; tāra — z toho místa; māṭī — hlínu; khodāila — nechal vykopat.

Překlad

Rāmacandra Khān služebníkovi nařídil, aby vykopal a odstranil hlínu z místa, kde Nityānanda Prabhu seděl.

Verš

gomaya-jale lepilā saba mandira-prāṅgaṇa
tabu rāmacandrera mana nā haila parasanna

Synonyma

go-maya-jale — vodou smíchanou s kravským trusem; lepilā — vytřel; saba — celý; mandira — chrám v Durgā-maṇḍapu; prāṅgaṇa — dvůr; tabu — přesto; rāmacandrera mana — mysl Rāmacandry Khāna; haila parasanna — nebyla šťastná.

Překlad

Aby Rāmacandra Khān očistil chrám v Durgā-maṇḍapu a dvůr, pokropil ho a vytřel vodou smíchanou s kravským trusem, ale jeho mysl přesto nebyla spokojená.

Verš

dasyu-vṛtti kare rāmacandra rājāre nā deya kara
kruddha hañā mleccha ujira āila tāra ghara

Synonyma

dasyu-vṛtti — zaměstnání zloděje; kare — provádí; rāmacandra — Rāmacandra; rājāre — vládě; — ne; deya — platí; kara — daně; kruddha hañā — rozzlobený; mleccha — muslimský; ujira — ministr; āila — přišel; tāra ghara — do jeho domu.

Překlad

Rāmacandra Khān se živil pochybným způsobem, protože se snažil vyhnout odvádění daní vládě. Ministr financí se proto rozzlobil a přišel do jeho domu.

Verš

āsi’ sei durgā-maṇḍape vāsā kaila
avadhya vadha kari’ māṁsa se-ghare rāndhāila

Synonyma

āsi' — když přišel; sei durgā-maṇḍape — v Durgā-maṇḍapu; vāsā kaila — usídlil se; avadhya — krávu či tele, jež nemají být zabiti; vadha kari' — poté, co zabil; māṁsa — maso; se-ghare — tam; rāndhāila — uvařil.

Překlad

Muslimský ministr se usídlil v Durgā-maṇḍapu Rāmacandry Khāna, kde zabil krávu a uvařil její maso.

Verš

strī-putra-sahita rāmacandrere bāndhiyā
tāra ghara-grāma luṭe tina-dina rahiyā

Synonyma

strī-putra — jeho ženou a dětmi; sahita — s; rāmacandrere bāndhiyā — poté, co zatkl Rāmacandru Khāna; tāra — jeho; ghara-grāma — dům a vesnici; luṭe — plenil; tina-dina rahiyā — zůstávající tam tři dny.

Překlad

Rāmacandru Khāna potom i s jeho ženou a syny zatkl, a tři dny jen plenil jeho dům i vesnici.

Verš

sei ghare tina dina kare amedhya randhana
āra dina sabā lañā karilā gamana

Synonyma

sei ghare — v té místnosti; tina dina — tři dny; kare — provádí; amedhya randhana — vaření masa z krávy; āra dina — další den; sabā lañā — se svými následovníky; karilā gamana — odešel.

Překlad

Po tři dny za sebou v té samé místnosti vařil kravské maso. Další den potom v doprovodu svých následovníků odešel.

Verš

jāti-dhana-jana khānera sakala la-ila
bahu-dina paryanta grāma ujāḍa rahila

Synonyma

jāti — původ; dhana — bohatství; jana — následovníky; khānera — Rāmacandry Khāna; sakala — vše; la-ila — odebral; bahu-dina — dlouhou dobu; paryanta — po; grāma — vesnice; ujāḍa rahila — zůstala vylidněná.

Překlad

Muslimský ministr zbavil Rāmacandru Khāna jeho postavení, bohatství i následovníků. Vesnice zůstala po mnoho dní zpustošená.

Verš

mahāntera apamāna ye deśa-grāme haya
eka janāra doṣe saba deśa ujāḍaya

Synonyma

mahāntera — těch, kdo jsou vysoce pokročilí v duchovním životě; apamāna — zneuctění; ye deśa-grāme — ve které zemi nebo vesnici; haya — je; eka janāra — jednoho člověka; doṣe — za chybu; saba deśa — celá země; ujāḍaya — trpí.

Překlad

Tam, kde je uražen pokročilý oddaný, trpí za chybu jedné osoby celé město nebo celá oblast.

Verš

haridāsa-ṭhākura cali’ āilā cāndapure
āsiyā rahilā balarāma-ācāryera ghare

Synonyma

haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; cali' — šel až; āilā — přišel; cāndapure — do vesnice známé jako Čándapur; āsiyā — když přišel; rahilā — zůstal; balarāma-ācāryera ghare — v domě Balarāmy Ācāryi.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura šel, až přišel do vesnice zvané Čándapur. Tam se ubytoval v domě Balarāmy Ācāryi.

Význam

VÝZNAM: Vesnice Čándapur leží nedaleko soutoku řek Gangy a Jamuny v Saptagrámu v okrese Huglí. Čándapur leží na východ od domu dvou bratrů Govardhana a Hiraṇyi, otce a strýce Raghunātha dāse Gosvāmīho. Žili tam kněží těchto dvou osobností, Balarāma Ācārya a Yadunandana Ācārya, a když tam Haridāsa Ṭhākura přišel, bydlel s nimi. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že později byla tato vesnice přejmenována na Krišnapur.

Verš

hiraṇya, govardhana — dui mulukera majumadāra
tāra purohita — ‘balarāma’ nāma tāṅra

Synonyma

hiraṇya — Hiraṇya; govardhana — Govardhana; dui — dva; mulukera — této země; majumadāra — vládní pokladníci; tāra — jejich; purohita — kněz; balarāma — Balarāma; nāma — jméno; tāṅra — jeho.

Překlad

Hiraṇya a Govardhana byli v této části země vládními pokladníky. Jejich kněz se jmenoval Balarāma Ācārya.

Význam

VÝZNAM: Slovo majumadāra označuje pokladníka, který vede záznamy o příjmech.

Verš

haridāsera kṛpā-pātra, tāte bhakti-māne
yatna kari’ ṭhākurere rākhilā sei grāme

Synonyma

haridāsera kṛpā-pātra — příjemce milosti Haridāse Ṭhākura; tāte — proto; bhakti-māne — velký oddaný Haridāse Ṭhākura; yatna kari' — s velkou péčí a pozorností; ṭhākurere — Haridāse Ṭhākura; rākhilā — staral se o; sei grāme — ve vesnici.

Překlad

Balarāma Ācārya získal milost Haridāse Ṭhākura a byl k němu velmi připoutaný. S velkou péčí a pozorností proto hostil Haridāse Ṭhākura ve své obci.

Verš

nirjana parṇa-śālāya karena kīrtana
balarāma-ācārya-gṛhe bhikṣā-nirvāhaṇa

Synonyma

nirjana — osamělé; parṇa-śālāya — v doškové chýši; karena — provádí; kīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; balarāma-ācārya-gṛhe — v domě Balarāmy Ācāryi; bhikṣā-nirvāhaṇa — přijímání milodarů.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura dostal ve vesnici doškovou chýši na odlehlém místě a zpíval tam Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Prasādam přijímal v domě Balarāmy Ācāryi.

Verš

raghunātha-dāsa bālaka karena adhyayana
haridāsa-ṭhākurere yāi’ karena darśana

Synonyma

raghunātha-dāsa — Raghunātha dāsa; bālaka — chlapec; karena adhyayana — studoval; haridāsa-ṭhākurere — k Haridāsovi Ṭhākurovi; yāi' — chodící; karena darśana — navštěvoval.

Překlad

Raghunātha dāsa, syn Govardhana Majumadāra, který se později měl stát Raghunāthem dāsem Gosvāmīm, byl tehdy studující chlapec a každý den chodil Haridāse Ṭhākura navštěvovat.

Verš

haridāsa kṛpā kare tāṅhāra upare
sei kṛpā ‘kāraṇa’ haila caitanya pāibāre

Synonyma

haridāsa — Ṭhākura Haridāsa; kṛpā kare — prokazuje milost; tāṅhāra upare — jemu; sei kṛpā — tato milost; kāraṇa — příčina; haila — byla; caitanya — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pāibāre — dosáhnout.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura k němu byl přirozeně milostivý a díky milostivému požehnání tohoto vaiṣṇavy Raghunātha dāsa později dosáhl útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

tāhāṅ yaiche haila haridāsera mahimā kathana
vyākhyāna, — adbhuta kathā śuna, bhakta-gaṇa

Synonyma

tāhāṅ — na tom místě; yaiche — jako; haila — byl; haridāsera — Haridāse Ṭhākura; mahimā — o slávě; kathana — rozhovor; vyākhyāna — rozmluva; adbhuta — úžasná; kathā — událost; śuna — poslouchejte; bhakta-gaṇa — ó oddaní.

Překlad

V domě Hiraṇyi a Govardhana proběhla rozmluva, ve které byl Haridāsa Ṭhākura oslavován. Ó oddaní, prosím vyslechněte si tento úžasný příběh.

Verš

eka-dina balarāma minati kariyā
majumadārera sabhāya āilā ṭhākure lañā

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; balarāma — Balarāma Ācārya; minati kariyā — s velkou pokorou; majumadārera — Majumadārů, Hiraṇyi a Govardhana; sabhāya — do shromáždění; āilā — přišel; ṭhākure — Haridāse Ṭhākura; lañā — beroucí s sebou.

Překlad

Jednoho dne Balarāma Ācārya velice pokorně požádal Haridāse Ṭhākura, aby šel do shromáždění Majumadārů, Hiraṇyi a Govardhana. Poté se tam spolu vydali.

Verš

ṭhākura dekhi’ dui bhāi kailā abhyutthāna
pāya paḍi’ āsana dilā kariyā sammāna

Synonyma

ṭhākura dekhi' — když uviděli Haridāse Ṭhākura; dui bhāi — oba bratři; kailā abhyutthāna — vstali; pāya paḍi' — poté, co padli u lotosových nohou; āsana dilā — nabídli místo k sezení; kariyā sammāna — s velkou úctou.

Překlad

Jakmile oba bratři spatřili Haridāse Ṭhākura, ihned vstali a padli u jeho lotosových nohou. Potom mu s velkou úctou nabídli místo k sezení.

Verš

aneka paṇḍita sabhāya, brāhmaṇa, sajjana
dui bhāi mahā-paṇḍita — hiraṇya, govardhana

Synonyma

aneka paṇḍita — mnoho učenců; sabhāya — v tom shromáždění; brāhmaṇabrāhmaṇové; sat-jana — úctyhodní lidé; dui bhāi — oba bratři; mahā-paṇḍita — velcí učenci; hiraṇya — Hiraṇya; govardhana — Govardhana.

Překlad

V tom shromáždění bylo mnoho učenců, brāhmaṇů a úctyhodných lidí. Oba bratři Hiraṇya a Govardhana byli také velice vzdělaní.

Verš

haridāsera guṇa sabe kahe pañca-mukhe
śuniyā ta’ dui bhāi pāilā baḍa sukhe

Synonyma

haridāsera — Haridāse Ṭhākura; guṇa — o vlastnostech; sabe — všichni; kahe — začali hovořit; pañca-mukhe — jako kdyby hovořili pěti ústy; śuniyā — když poslouchali; ta' — zajisté; dui bhāi — oba bratři; pāilā — měli; baḍa sukhe — velkou radost.

Překlad

Každý začal popisovat vznešené vlastnosti Haridāse Ṭhākura jakoby pěti ústy. Oba bratři poslouchali a měli z toho velkou radost.

Verš

tina-lakṣa nāma ṭhākura karena kīrtana
nāmera mahimā uṭhāila paṇḍita-gaṇa

Synonyma

tina-lakṣa — 300 000; nāma — svatých jmen Pána; ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; karena kīrtana — pronášel; nāmera — svatého jména; mahimā — slávu; uṭhāila — vyzvedli; paṇḍita-gaṇa — všichni učenci.

Překlad

Ve shromáždění padla zmínka o tom, že Haridāsa Ṭhākura pronáší 300 000 svatých jmen Kṛṣṇy denně, a všichni učenci tak začali hovořit o slávě svatého jména.

Verš

keha bale, — ‘nāma haite haya pāpa-kṣaya’
keha bale, — ‘nāma haite jīvera mokṣa haya’

Synonyma

keha bale — někteří říkali; nāma haite — díky zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; haya — je; pāpa-kṣaya — zmizení všech následků hříšných činností; keha bale — jiní říkali; nāma haite — díky zpívání svatého jména; jīvera — živých bytostí; mokṣa haya — je osvobození.

Překlad

Někteří z nich říkali: „Zpíváním svatého jména Pána se člověk zbaví všech následků hříšného života.“

Význam

Jiní říkali: „Pouhým pronášením svatého jména Pána je živá bytost vysvobozena z hmotného otroctví.“

Verš

haridāsa kahena, — “nāmera ei dui phala naya
nāmera phale kṛṣṇa-pade prema upajaya

Synonyma

haridāsa kahena — Haridāsa Ṭhākura odpověděl; nāmera — zpívání svatého jména Pána; ei — tyto; dui — dva; phala — výsledky; naya — nejsou; nāmera phale — výsledkem zpívání svatého jména; kṛṣṇa-pade — u lotosových nohou Kṛṣṇy; prema upajaya — probuzení extatické lásky.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura se ohradil: „Tato dvě požehnání nejsou skutečným výsledkem zpívání svatého jména. Zpíváním svatého jména bez přestupků člověk probudí svou extatickou lásku k lotosovým nohám Kṛṣṇy.“

Verš

evaṁ-vrataḥ sva-priya-nāma-kīrtyā
jātānurāgo druta-citta uccaiḥ
hasaty atho roditi rauti gāyaty
unmāda-van nṛtyati loka-bāhyaḥ

Synonyma

evaṁ-vrataḥ — když je tak pohroužen vplnění svého slibu tančit a zpívat; sva — vlastní; priya — velice drahé; nāma — svaté jméno; kīrtyā — zpíváním; jāta — tak rozvine; anurāgaḥ — připoutanost; druta-cittaḥ — dychtivě; uccaiḥ — hlasitě; hasati — směje se; atho — také; roditi — pláče; rauti — zneklidní; gāyati — zpívá; unmāda-vat — jako blázen; nṛtyati — tančí; loka-bāhyaḥ — aniž by se staral o lidi kolem.

Překlad

„  ,Ten, kdo je opravdu pokročilý a nachází radost ve zpívání svatého jména Pána, který je mu nesmírně drahý, je rozrušený a hlasitě zpívá svaté jméno. Také se směje, pláče, je neklidný a zpívá jako blázen, aniž by se staral o lidi kolem.̀  “

Význam

VÝZNAM: Vysvětlení tohoto verše (Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.40) se nachází v Ādi-līle 7.94.

Verš

ānuṣaṅgika phala nāmera — ‘mukti’, ‘pāpa-nāśa’
tāhāra dṛṣṭānta yaiche sūryera prakāśa

Synonyma

ānuṣaṅgika — průvodní; phala — výsledek; nāmera — svatého jména; mukti — osvobození; pāpa-nāśa — zánik následků hříšného života; tāhāra — toho; dṛṣṭānta — příklad; yaiche — jako; sūryera prakāśa — světlo slunce.

Překlad

„Osvobození a zánik následků hříšného života jsou dva průvodní jevy zpívání svatého jména Pána. Příklad nacházíme v paprscích ranního slunečního svitu.“

Verš

aṁhaḥ saṁharad akhilaṁ sakṛd udayād eva sakala-lokasya
taraṇir iva timira-jaladhiṁ jayati jagan-maṅgalaṁ harer nāma

Synonyma

aṁhaḥ — výsledky hříšného života, které způsobují připoutanost ke hmotě; saṁharat — zcela odstraní; akhilam — všechny; sakṛt — pouze jednou; udayāt — když vyjde; eva — určitě; sakala — všech; lokasya — lidí světa; taraṇiḥ — slunce; iva — jako; timira — temnoty; jala-dhim — oceán; jayati — sláva; jagat-maṅgalam — příznivé pro celý svět; hareḥ nāma — svaté jméno Pána.

Překlad

„  ,Stejně jako vycházející slunce na celém světě okamžitě rozptýlí temnotu hlubokou jako oceán, tak svaté jméno Pána, pronesené jednou bez přestupků, rozptýlí veškeré následky hříšného života živé bytosti. Sláva tomuto svatému jménu Pána, které je příznivé pro celý svět.̀  “

Význam

VÝZNAM: Tento verš je z Padyāvalī (16), sbírky veršů, kterou sestavil Śrīla Rūpa Gosvāmī.

Verš

ei ślokera artha kara paṇḍitera gaṇa”
sabe kahe, — ‘tumi kaha artha-vivaraṇa’

Synonyma

ei ślokera — tohoto verše; artha — význam; kara — vysvětlete; paṇḍitera gaṇa — ó shromáždění učenců; sabe kahe — všichni říkali; tumi kaha — ty přednes; artha-vivaraṇa — význam a vysvětlení.

Překlad

Po přednesení tohoto verše Haridāsa Ṭhākura řekl: „Ó učenci, vysvětlete prosím význam tohoto verše.“

Význam

Shromáždění však Haridāse Ṭhākura požádalo: „Bude lepší, když význam tohoto důležitého verše vysvětlíš ty.“

Verš

haridāsa kahena, — “yaiche sūryera udaya
udaya nā haite ārambhe tamera haya kṣaya

Synonyma

haridāsa kahena — Haridāsa Ṭhākura začal vysvětlovat; yaiche — jako; sūryera udaya — východ slunce; udaya haite — i když není vidět; ārambhe — zpočátku; tamera — temnoty; haya kṣaya — dojde k rozptýlení.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura řekl: „Když slunce začíná vycházet, tak rozptýlí temnotu noci ještě dřív, než je vidět.“

Verš

caura-preta-rākṣasādira bhaya haya nāśa
udaya haile dharma-karma-ādi parakāśa

Synonyma

caura — zloději; preta — duchové; rākṣasa — démoni; ādira — z nich a jiných; bhaya — strach; haya — stává se; nāśa — zničený; udaya haile — když je slunce již vidět; dharma-karma — veškeré náboženské činnosti a usměrňující zásady; ādi — vše; parakāśa — se projeví.

Překlad

„S prvními paprsky slunečního světla okamžitě zmizí strach ze zlodějů, duchů a démonů. Jakmile je slunce již vidět, vše se ukáže a každý začne vykonávat své náboženské činnosti a předepsané povinnosti.“

Verš

aiche nāmodayārambhe pāpa-ādira kṣaya
udaya kaile kṛṣṇa-pade haya premodaya

Synonyma

aiche — podobně; nāma-udaya — zjevení svatého jména; ārambhe — začátkem; pāpa — následků hříšných činností; ādira — těchto a jiných; kṣaya — rozptýlení; udaya kaile — když se opravdu probudí zpívání bez přestupků; kṛṣṇa-pade — k lotosovým nohám Kṛṣṇy; haya prema-udaya — nastane probuzení extatické lásky.

Překlad

„Podobně i první náznak toho, že se probudilo zpívání svatého jména Pána bez přestupků, rozptýlí následky hříšného života. A když potom oddaný zpívá svaté jméno bez přestupků, procitne ke službě s extatickou láskou k lotosovým nohám Kṛṣṇy.“

Verš

‘mukti’ tuccha-phala haya nāmābhāsa haite

Synonyma

mukti — osvobození; tuccha-phala — velice malý výsledek; haya — je; nāma-ābhāsa haite — ze záblesku probouzení zpívání svatého jména bez přestupků.

Překlad

„Osvobození je nepatrný výsledek záblesku probouzejícího se zpívání svatého jména bez přestupků.“

Verš

mriyamāṇo harer nāma
gṛṇan putropacāritam
ajāmilo ’py agād dhāma
kim uta śraddhayā gṛṇan

Synonyma

mriyamāṇaḥ — umírající; hareḥ nāma — svaté jméno Nejvyššího Pána; gṛṇan — pronášení; putra-upacāritam — i když tím oslovoval svého syna; ajāmilaḥ — Ajāmila; api — také; agāt — dosáhl; dhāma — duchovního světa; kim uta — co říci o; śraddhayā — s vírou a úctou; gṛṇan — pronášení.

Překlad

„  ,Když Ajāmila umíral, pronášel svaté jméno Pána, protože chtěl zavolat svého syna Nārāyaṇa. I přesto dosáhl duchovního světa. Co potom říci o těch, kdo svaté jméno pronášejí s vírou a úctou?̀  “

Význam

VÝZNAM: Toto je verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (6.2.49).

Verš

ye mukti bhakta nā laya, se kṛṣṇa cāhe dite”

Synonyma

ye — které; mukti — osvobození; bhakta — oddaný; laya — nepřijme; se — to; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; cāhe dite — chce nabídnout.

Překlad

„Pro čistého oddaného je osvobození zcela nepřijatelné, ale Kṛṣṇa je neustále bez potíží nabízí.“

Verš

sālokya-sārṣṭi-sārūpya-
sāmīpyaikatvam apy uta
dīyamānaṁ na gṛhṇanti
vinā mat-sevanaṁ janāḥ

Synonyma

sālokya — žít na stejné planetě; sārṣṭi — získat stejný majestát; sārūpya — získat stejné tělesné rysy; sāmīpya — žít neustále ve společnosti Nejvyššího Pána; ekatvam — splynout s Pánem; api — dokonce; uta — zajisté; dīyamānam — nabídnutá; na gṛhṇanti — nepřijmou; vinā — bez; mat-sevanam — Mojí služby; janāḥ — oddaní.

Překlad

„  ,Moji oddaní nepřijmou osvobození sālokya, sārṣṭi, sārūpya, sāmīpya či splynutí se Mnou, dokonce ani když jim je nabídnu. Ničemu z toho nedávají přednost před možností Mi sloužit.̀  “

Význam

VÝZNAM: Tento verš vyslovil ve Śrīmad-Bhāgavatamu (3.29.13) Pán Kapila, avatāra Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

‘gopāla cakravartī’ nāma eka-jana
majumadārera ghare sei ārindā pradhāna

Synonyma

gopāla cakravartī — Gopāla Cakravartī; nāma — jménem; eka-jana — jeden člověk; majumadārera ghare — v domě Hiraṇyi a Govardhana Majumadārů; sei — on; ārindā pradhāna — hlavní výběrčí daní.

Překlad

Hlavním oficiálním výběrčím daní v domě Hiranyi a Govardhana Majumadārů byl Gopāla Cakravartī.

Verš

gauḍe rahi’ pātsāhā-āge ārindā-giri kare
bāra-lakṣa mudrā sei pātsāra ṭhāñi bhare

Synonyma

gauḍe rahi' — žijící v Bengálsku; pātsāhā-āge — pro krále; ārindā-giri kare — jedná jako hlavní výběrčí daní; bāra-lakṣa — dvanáct set tisíc; mudrā — mincí; sei — on; pātsāra ṭhāñi — pro krále; bhare — vybírá.

Překlad

Tento Gopāla Cakravartī žil v Bengálsku. Jeho povinností hlavního výběrčího daní bylo vybrat 1 200 000 mincí a uložit je do královy pokladny.

Verš

parama-sundara, paṇḍita, nūtana-yauvana
nāmābhāse ‘mukti’ śuni’ nā ha-ila sahana

Synonyma

parama-sundara — velmi sličný; paṇḍita — učený; nūtana — svěží; yauvana — mládí; nāma-ābhāse — zábleskem probuzení čistého zpívání svatého jména; mukti — osvobození; śuni' — když slyšel; ha-ila sahana — nedokázal snést.

Překlad

Měl sličnou postavu, byl učený a mladý, ale nedokázal snést výrok, že pouhým zábleskem probuzení Pánova svatého jména lze dosáhnout osvobození.

Význam

VÝZNAM: Co se týče toho, jak může být někdo osvobozen pouhým nepatrným probuzením čistého zpívání svatého jména, vaiṣṇavové přísně následují pokyny śāster. Výroky śāster o tom, jak snadno lze dosáhnout osvobození, māyāvādī nedokáží tolerovat, protože jak říká Bhagavad-gītā (12.5): kleśo 'dhikataras teṣām avyaktāsakta-cetasāṁ – impersonalisté se musí po mnoho životů usilovně snažit, a teprve potom budou možná osvobozeni. Vaiṣṇavové ale vědí, že pouhým zpíváním svatého jména Pána bez přestupků přijde osvobození jako vedlejší produkt, a tak není třeba o ně usilovat zvlášť. Śrīla Bilvamaṅgala Ṭhākura řekl: muktiḥ svayaṁ mukulitāñjali sevate 'smān – osvobození stojí u dveří čistého oddaného, který má neochvějnou víru a úctu, aby mu mohlo různými způsoby sloužit. To māyāvādī nesnesou. Proto ārindā pradhāna, hlavní výběrčí daní, nedokázal snést výroky Haridāse Ṭhākura, i když byl velice učený, pohledný a mladý.

Verš

kruddha hañā bale sei saroṣa vacana
“bhāvukera siddhānta śuna, paṇḍitera gaṇa

Synonyma

kruddha hañā — rozzlobil se a; bale — řekl; sei — on; sa-roṣa vacana — hněvivá slova; bhāvukera — sentimentalisty; siddhānta — závěr; śuna — jen slyšte; paṇḍitera gaṇa — ó shromáždění učenců.

Překlad

Tento mladík Gopāla Cakravartī se po vyslechnutí výroků Haridāse Ṭhākura velmi rozzlobil a okamžitě ho zkritizoval. Řekl: „Ó shromáždění učenců, jen si vyslechni závěr sentimentálního oddaného.“

Verš

koṭi-janme brahma-jñāne yei ‘mukti’ naya
ei kahe, — nāmābhāse sei ‘mukti’ haya”

Synonyma

koṭi-janme — po miliónech a miliónech životů; brahma-jñāne — díky absolutnímu poznání; yei — které; mukti naya — osvobození není možné; ei — tento člověk; kahe — říká; nāma-ābhāse — pouhým probuzením záblesku čistého zpívání svatého jména; sei — toto; mukti — osvobození; haya — je umožněné.

Překlad

„Člověk nemusí získat osvobození ani po miliónech a miliónech životů, když dosáhl úplného absolutního poznání. Tento muž přesto tvrdí, že lze osvobození dosáhnout probuzením pouhého záblesku svatého jména.“

Verš

haridāsa kahena, — kene karaha saṁśaya?
śāstre kahe, — nāmābhāsa-mātre ‘mukti’ haya

Synonyma

haridāsa kahena — Haridāsa Ṭhākura řekl; kene — proč; karaha saṁśaya — máš pochyby; śāstre kahe — je to řečeno ve zjevených písmech; nāma-ābhāsa-mātre — pouhým zábleskem zpívání svatého jména; mukti haya — je osvobození.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura řekl: „Proč o tom pochybuješ? Zjevená písma říkají, že osvobození je možné dosáhnout pouhým zábleskem zpívání svatého jména bez přestupků.“

Verš

bhakti-sukha-āge ‘mukti’ ati-tuccha haya
ataeva bhakta-gaṇa ‘mukti’ nāhi laya

Synonyma

bhakti-sukha — transcendentální blažeností získanou z oddané služby; āge — před; mukti — osvobození; ati-tuccha — naprosto zanedbatelné; haya — je; ataeva — proto; bhakta-gaṇa — čistí oddaní; mukti — osvobození; nāhi laya — nepřijímají.

Překlad

„Pro oddaného, který prožívá transcendentální blaženost z oddané služby, je osvobození naprosto zanedbatelné. Čistí oddaní z toho důvodu nikdy po osvobození netouží.“

Verš

tvat-sākṣāt-karaṇāhlāda-
viśuddhābdhi-sthitasya me
sukhāni goṣ-padāyante
brāhmāṇy api jagad-guro

Synonyma

tvat — s Tebou; sākṣāt-karaṇa — setkáním; āhlāda — radosti; viśuddha — duchovně očištěné; abdhi — v oceánu; sthitasya — nacházejícího se; me — mne; sukhāni — štěstí; goṣ-padāyante — jako otisk kopýtka telete; brāhmāṇi — získané z porozumění neosobnímu Brahmanu; api — také; jagat-guro — ó vládce vesmíru.

Překlad

„  ,Můj drahý Pane, ó vládce vesmíru, od té doby, kdy jsem Tě spatřil, moje transcendentální blaženost nabyla velikosti oceánu. Obklopen tímto oceánem nyní přicházím na to, že veškeré ostatní takzvané štěstí, včetně brahmānandy, je jako voda obsažená v otisku kopýtka telete.̀  “

Význam

VÝZNAM: Tento verš je citátem z Hari-bhakti-sudhodayi (14.36).

Verš

vipra kahe, — “nāmābhāse yadi ‘mukti’ naya
tabe tomāra nāka kāṭi’ karaha niścaya”

Synonyma

vipra kahebrāhmaṇa řekl; nāma-ābhāse — pouhým probuzením zpívání svatého jména bez přestupků; yadi — pokud; mukti naya — osvobození nelze dosáhnout; tabe — potom; tomāra — tvůj; nāka — nos; kāṭi' — useknu; karaha niścaya — buď si jistý.

Překlad

Gopāla Cakravartī řekl: „Pokud nelze nāmābhāsou získat osvobození, potom si buď jistý, že ti useknu nos.“

Verš

haridāsa kahena, — “yadi nāmābhāse ‘mukti’ naya
tabe āmāra nāka kāṭimu, — ei suniścaya”

Synonyma

haridāsa kahena — Haridāsa Ṭhākura řekl; yadi — pokud; nāma-ābhāse — pouhým probuzením svatého jména Pána; mukti naya — nelze dosáhnout mukti; tabe — potom; āmāra — svůj; nāka — nos; kāṭimu — useknu; ei — to; suniścaya — jisté.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura přijal výzvu Gopāla Cakravartīho a řekl: „Pokud není možné dosáhnout osvobození nāmābhāsou, useknu si nos sám.“

Verš

śuni’ sabhā-sad uṭhe kari’ hāhākāra
majumadāra sei vipre karila dhikkāra

Synonyma

śuni' — když to slyšeli; sabhā-sat — všichni shromáždění; uṭhe — vstali; kari' hāhā-kāra — vytvářející burácivý zvuk; majumadāra — Hiraṇya a Govardhana Majumadārové; sei vipre — tomuto brāhmaṇovi, který byl jejich služebníkem; karila — udělili; dhik-kāra — trest.

Překlad

Všechny shromážděné velmi rozrušilo, když tu výzvu slyšeli, a tak vstali a začali hlasitě křičet. Hiraṇya i Govardhana Majumadārové brāhmaṇského vyběrčího daní okamžitě pokárali.

Verš

balāi-purohita tāre karilā bhartsana
“ghaṭa-paṭiyā mūrkha tuñi bhakti kāṅhā jāna?

Synonyma

balāi-purohita — kněz jménem Balarāma Ācārya; tāre — Gopālovi Cakravartīmu; karilā — učinil; bhartsana — pokárání; ghaṭa-paṭiyā — zajímáš se o nádobu a hlínu; mūrkha — hlupák; tuñi — ty; bhakti — o oddané službě; kāṅhā — co; jāna — víš.

Překlad

Kněz jménem Balarāma Ācārya Gopāla Cakravartīho také pokáral. Řekl mu: „Jsi hloupý logik. Co ty víš o oddané službě Pánu?“

Význam

VÝZNAM: Filosofii, kterou předkládají māyāvādī, se říká ghaṭa-paṭiyā neboli filosofie „nádoby a hlíny“. Podle této filosofie je všechno jedno. Tito filosofové nevidí rozdíl mezi hliněnou nádobou a hlínou samotnou a tvrdí, že vše, co je vyrobeno z hlíny, jako například různé nádoby, jsou stále ta samá hlína. Protože byl Gopāla Cakravartī logik ghaṭa-paṭiyā a zatvrzelý materialista, co mohl pochopit o transcendentální oddané službě Pánu?

Verš

haridāsa-ṭhākure tuñi kaili apamāna!
sarva-nāśa habe tora, nā habe kalyāṇa”

Synonyma

haridāsa-ṭhākure — Haridāse Ṭhākura; tuñi — ty; kaili — učinil jsi; apamāna — urážku; sarva-nāśa — zničení všeho; habe — bude; tora — tvého; — ne; habe — bude; kalyāṇa — příznivý výsledek.

Překlad

„Urazil jsi Haridāse Ṭhākura a tak ses ocitl v nebezpečném postavení. Nečekej nic příznivého.“

Verš

śuni’ haridāsa tabe uṭhiyā calilā
majumadāra sei vipre tyāga karilā

Synonyma

śuni' — když to slyšel; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; tabe — potom; uṭhiyā calilā — vstal a dal se na odchod; majumadāra — Hiraṇya a Govardhana Majumadārové; sei vipre — tohoto brāhmaṇu; tyāga karilā — vyhodili.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura pak vstal a dal se na odchod. Majumadārové okamžitě Gopāla Cakravartīho jako jeho nadřízení propustili ze služby.

Verš

sabhā-sahite haridāsera paḍilā caraṇe
haridāsa hāsi’ kahe madhura-vacane

Synonyma

sabhā-sahite — se všemi členy shromáždění; haridāsera — Haridāse Ṭhākura; paḍilā caraṇe — padli u lotosových nohou; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; hāsi' — s úsměvem; kahe — řekl; madhura-vacane — sladkým hlasem.

Překlad

Oba Majumadārové potom spolu se všemi členy shromáždění padli u lotosových nohou Haridāse Ṭhākura. Haridāsa Ṭhākura se usmál a sladkým hlasem promluvil.

Verš

“tomā-sabāra doṣa nāhi, ei ajña brāhmaṇa
tāra doṣa nāhi, tāra tarka-niṣṭha mana

Synonyma

tomā-sabāra — vás všech; doṣa — chyba; nāhi — není; ei — tento; ajña — hloupý; brāhmaṇa — takzvaný brāhmaṇa; tāra doṣa nāhi — také to není jeho chyba; tāra — jeho; tarka-niṣṭha — zvyklá spekulovat; mana — mysl.

Překlad

Řekl: „Nikdo z vás se ničím neprovinil. Ani tento pošetilý takzvaný brāhmaṇa se nedopustil ničeho špatného, protože je zvyklý na suchou spekulaci a logiku.“

Verš

tarkera gocara nahe nāmera mahattva
kothā haite jānibe se ei saba tattva?

Synonyma

tarkera — argumenty a logikou; gocara — ocenitelná; nahe — není; nāmera — svatého jména; mahattva — sláva; kothā haite — odkud; jānibe — bude znát; se — on; ei — tyto; saba — všechny; tattva — pravdy.

Překlad

„Slávě svatého jména nelze porozumět jen pomocí logiky a argumentů. Tento člověk proto nemůže slávu svatého jména pochopit.“

Verš

yāha ghara, kṛṣṇa karuna kuśala sabāra
āmāra sambandhe duḥkha nā ha-uka kāhāra”

Synonyma

yāha ghara — jděte domů; kṛṣṇa karuna — nechť Pán Kṛṣṇa udělí; kuśala sabāra — požehnání každému; āmāra sambandhe — kvůli mě; duḥkha — neštěstí; ha-uka — ať není; kāhāra — ničí.

Překlad

„Jděte nyní všichni domů. Nechť vám všem Pán Kṛṣṇa udělí svá požehnání. S tím, že jsem byl uražen, si nedělejte starosti.“

Význam

VÝZNAM: Z tohoto výroku Haridāse Ṭhākura lze pochopit, že čistý vaiṣṇava nikdy nebere urážky od nikoho vážně. To je učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua:

tṛṇād api sunīcena
taror iva sahiṣṇunā
amāninā mānadena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

„Člověk by měl zpívat svaté jméno Pána s pokornou myslí a považovat se za nižšího než tráva na ulici. Má být snášenlivější než strom, bez jediné stopy falešné ctižádosti a připravený vzdávat úctu druhým. V takovém rozpoložení mysli lze zpívat svaté jméno Pána neustále.“ Vaiṣṇava je vždy snášenlivý a poddajný jako stromy a tráva. Snáší urážky od druhých, aniž by ho rozrušovaly, protože se zajímá jen o zpívání svatého jména Pána.

Verš

tabe se hiraṇya-dāsa nija ghare āila
sei brāhmaṇe nija dvāra-mānā kaila

Synonyma

tabe — potom; se — tento; hiraṇya-dāsa — Hiraṇya Majumadāra; nija — svého; ghare — do domu; āila — vrátil se; sei — tomuto; brāhmaṇe — Gopālovi Cakravartīmu; nija — vlastní; dvāra — dveře; mānā — zákaz; kaila — vydal.

Překlad

Hiraṇya dāsa Majumadāra se potom vrátil do svého domu a nařídil, aby tam Gopāla Cakravartīho nepouštěli.

Verš

tina dina bhitare sei viprera ‘kuṣṭha’ haila
ati ucca nāsā tāra galiyā paḍila

Synonyma

tina dina — tří dnů; bhitare — během; sei — tohoto; viprerabrāhmaṇy; kuṣṭha — lepra; haila — objevila se; ati — velmi; ucca — zdvižený; nāsā — nos; tāra — jeho; galiyā — poté, co zmokval; paḍila — odpadl.

Překlad

Během tří dnů byl ten brāhmaṇa stižen leprou, což mělo za následek, že mu jeho vysoce zdvižený nos zmokval a odpadl.

Verš

campaka-kali-sama hasta-padāṅguli
koṅkaḍa ha-ila saba, kuṣṭhe gela gali’

Synonyma

campaka — zlaté květiny; kali — poupata; sama — jako; hasta-pada-aṅguli — prsty na rukou a na nohou; koṅkaḍa ha-ila — byly zkrouceny; saba — všechny; kuṣṭhe — kvůli lepře; gela gali' — se rozleptaly.

Překlad

Brāhmaṇovy prsty na rukou a na nohou byly krásné jako zlatá campaková poupata, ale vlivem lepry odumřely a postupně se úplně rozleptaly.

Verš

dekhiyā sakala loka haila camatkāra
haridāse praśaṁsi’ tāṅre kare namaskāra

Synonyma

dekhiyā — když to viděli; sakala loka — všichni lidé; haila — stali se; camatkāra — užaslí; haridāse — Haridāse Ṭhākura; praśaṁsi' — chválící; tāṅre — jemu; kare — skládají; namaskāra — poklony.

Překlad

Všichni jen žasli, když viděli, v jakém stavu se Gopāla Cakravartī nachází. Vychvalovali moc Haridāse Ṭhākura a klaněli se mu.

Verš

yadyapi haridāsa viprera doṣa nā la-ilā
tathāpi īśvara tāre phala bhuñjāilā

Synonyma

yadyapi — i když; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; viprera — tohoto brāhmaṇy; doṣa — přestupek; — ne; la-ilā — vzal vážně; tathāpi — přesto; īśvara — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; tāre — jemu; phala — následek urážky vaiṣṇavy; bhuñjāilā — nechal si vytrpět.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura sice jako vaiṣṇava nebral brāhmaṇovu urážku vážně, ale Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, to nesnesl, a tak nechal brāhmaṇu vytrpět si následky.

Verš

bhakta-svabhāva, — ajña-doṣa kṣamā kare
kṛṣṇa-svabhāva, — bhakta-nindā sahite nā pāre

Synonyma

bhakta-svabhāva — vlastnost čistého oddaného; ajña-doṣa — přestupek hloupého darebáka; kṣamā kare — promine; kṛṣṇa-svabhāva — vlastnost Kṛṣṇy; bhakta-nindā — pomluvy oddaných; sahite pāre — nesnese.

Překlad

Příznačnou vlastností čistého oddaného je, že promine jakýkoliv přestupek hloupého darebáka. Vlastností Kṛṣṇy však je, že nedokáže tolerovat pomluvy namířené proti Jeho oddaným.

Význam

VÝZNAM: Vlastnost vaiṣṇavy a vlastnost Pána, o kterých se zmiňuje tento verš, jsou velmi významné. Ve své Śikṣāṣṭace (3) Śrī Caitanya Mahāprabhu učí, jaké jsou vlastnosti vaiṣṇavy:

tṛṇād api sunīcena
taror iva sahiṣṇunā
amāninā mānadena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

Vaiṣṇava přísně následuje tuto zásadu být pokornější než tráva a snášenlivější než strom, neočekávat úctu od druhých, ale každému prokazovat úctu. Zajímá se pouze o opěvování Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a Jeho slávy. Haridāsa Ṭhākura byl ztělesněním této nejvyšší úrovně vaiṣṇavismu.

Kṛṣṇa však žádné urážky či pomluvy proti vaiṣṇavovi nesnese. Prahlāda Mahārāje například jeho otec Hiraṇyakaśipu trestal mnoha způsoby a Prahlāda to snášel, Kṛṣṇa však nikoliv. Zjevil se proto v podobě Nṛsiṁhadevy, aby Hiraṇyakaśipua zabil. Podobně i Haridāsa Ṭhākura toleroval urážku Gopāla Cakravartīho, ale Kṛṣṇa ne a okamžitě Gopāla Cakravartīho potrestal leprou. Když Śrī Caitanya Mahāprabhu učil Śrīlu Rūpu Gosvāmīho o mnoha omezujících zásadách vaiṣṇavů, popsal názorně následky přestupků u lotosových nohou vaiṣṇavy. Yadi vaiṣṇava-aparādha uṭhe hātī mātā (Madhya 19.156). Urážka či pomluva vaiṣṇavy je popsána jako ten největší přestupek a přirovnána k šílenému slonu. Když se šílený slon dostane do zahrady, zničí veškeré rostliny, květiny i stromy. Stejně je zničena oddaná služba poctivě praktikujícího oddaného, který se dopustí přestupku u lotosových nohou svého duchovního mistra nebo jiného vaiṣṇavy.

Verš

viprera kuṣṭha śuni’ haridāsa mane duḥkhī hailā
balāi-purohite kahi’ śāntipura āilā

Synonyma

viprera — o brāhmaṇově; kuṣṭha — lepře; śuni' — když slyšel; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; mane — v mysli; duḥkhī hailā — byl nešťastný; balāi-purohite — Balarāmovi Ācāryovi; kahi' — poté, co řekl; śāntipura āilā — přišel do Šántipuru.

Překlad

Když se Haridāsa Ṭhākura doslechl, že byl brāhmaṇa Gopāla Cakravartī stižen leprou, zarmoutilo ho to. Oznámil své úmysly Balarāmovi Ācāryovi, knězi Hiraṇyi Majumadāry, a odešel do Šántipuru k Advaitovi Ācāryovi.

Verš

ācārye miliyā kailā daṇḍavat praṇāma
advaita āliṅgana kari’ karilā sammāna

Synonyma

ācārye miliyā — když se setkal s Advaitou Ācāryou; kailā — složil; daṇḍavat praṇāma — poklony a projevy úcty; advaita — Advaita Ācārya; āliṅgana kari' — poté, co obejmul; karilā sammāna — projevil úctu.

Překlad

Když se Haridāsa Ṭhākura setkal s Advaitou Ācāryou, poklonil se Mu a projevil Mu svou úctu. Advaita Ācārya ho objal a také mu vzdal úctu.

Verš

gaṅgā-tīre goṅphā kari’ nirjane tāṅre dilā
bhāgavata-gītāra bhakti-artha śunāilā

Synonyma

gaṅgā-tīre — na břehu Gangy; goṅphā kari' — poté, co postavil obydlí podobné malé jeskyni; nirjane — na odlehlém místě; tāṅre — jemu; dilā — daroval; bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatamu; gītāraBhagavad-gīty; bhakti-artha — skutečný význam oddané služby; śunāilā — řekl mu.

Překlad

Na odlehlém místě na břehu Gangy postavil Advaita Ācārya pro Haridāse Ṭhākura obydlí podobné jeskyni a promluvil k němu o skutečném významu Śrīmad-Bhāgavatamu a Bhagavad-gīty, co se týče oddané služby.

Verš

ācāryera ghare nitya bhikṣā-nirvāhaṇa
dui janā mili’ kṛṣṇa-kathā-āsvādana

Synonyma

ācāryera ghare — v domě Advaity Ācāryi; nitya — každý den; bhikṣā-nirvāhaṇa — přijímání jídla jako almužny; dui janā — ti dva; mili' — scházející se; kṛṣṇa-kathā — rozhovory o Kṛṣṇovi; āsvādana — vychutnávali si.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura každý den přijímal jídlo v domě Advaity Ācāryi. Oba se takto setkávali a vychutnávali si nektar rozhovorů o Kṛṣṇovi.

Verš

haridāsa kahe, — “gosāñi, kari nivedane
more pratyaha anna deha’ kon prayojane?

Synonyma

haridāsa kahe — Haridāsa Ṭhākura řekl; gosāñi — můj drahý Advaito Ācāryo; kari nivedane — chtěl bych něco říci; more — mně; prati-aha — denně; anna deha' — dáváš jídlo; kon prayojane — jaký to má smysl.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura řekl: „Můj drahý Advaito Ācāryo, chtěl bych Ti něco říci. Každý den mi dáváš najíst. Proč?“

Verš

mahā-mahā-vipra ethā kulīna-samāja
nīce ādara kara, nā vāsaha bhaya lāja!!

Synonyma

mahā-mahā-vipra — velcí, velcí brāhmaṇové; ethā — zde; kulīna-samāja — urozená společnost; nīce — nízké osobě; ādara kara — prokazuješ úctu; vāsaha — nedbáš na; bhaya lāja — strach nebo ostudu.

Překlad

„Pane, Ty žiješ ve společnosti velkých brāhmaṇů a urozených lidí, ale beze strachu či studu tady uctíváš nízkého člověka, jako jsem já.“

Verš

alaukika ācāra tomāra kahite pāi bhaya
sei kṛpā karibā, — yāte mora rakṣā haya”

Synonyma

alaukika ācāra — neobvyklé chování; tomāra — Tvoje; kahite — hovořit; pāi bhaya — obávám se; sei kṛpā — tuto přízeň; karibā — prosím uděl; yāte — kterou; mora — moje; rakṣā — ochrana; haya — je.

Překlad

„Můj drahý Pane, Tvoje chování je neobvyklé. Někdy se s Tebou ve skutečnosti bojím hovořit. Projev mi prosím svou přízeň tím, že mě ochráníš před reakcí společnosti.“

Význam

VÝZNAM: Když byl Haridāsa Ṭhākura v péči Advaity Ācāryi, bál se reakce společnosti v Šántipuru, Navadvípu, protože byla plná nesmírně urozených brāhmaṇů, kṣatriyů a vaiśyů. Haridāsa Ṭhākura se narodil v muslimské rodině a později byl uznán za velkého vaiṣṇavu, ale brāhmaṇové vůči němu byli i přesto velmi kritičtí. Měl proto obavy, že Advaitovi Ācāryovi Jeho důvěrný vztah s Haridāsem Ṭhākurem způsobí potíže. Śrī Advaita Ācārya se k Haridāsovi Ṭhākurovi choval jako k nejvznešenějšímu vaiṣṇavovi, ale jiní, jako třeba Rāmacandra Khān, Haridāse Ṭhākura nenáviděli. My musíme samozřejmě následovat příklad Advaity Ācāryi a nedbat na lidi, jako je Rāmacandra Khān. V současnosti se k našemu hnutí pro vědomí Kṛṣṇy přidává mnoho vaiṣṇavů z řad Evropanů a Američanů, a my bychom měli následovat příklad Śrī Advaity Ācāryi a chovat se k nim jako k vaiṣṇavům, přestože lidé jako Rāmacandra Khān je budou vždy nenávidět. I když tito Američané a Evropané nejsou tak pokročilí jako Haridāsa Ṭhākura, v žádném případě by neměli být vylučováni z vaiṣṇavské společnosti, protože přijali zásady vaiṣṇavské filosofie a chování.

Verš

ācārya kahena, — “tumi nā kariha bhaya
sei ācariba, yei śāstra-mata haya

Synonyma

ācārya kahena — Advaita Ācārya řekl; tumi — ty; — ne; kariha — čiň; bhaya — strach; sei ācariba — budu se chovat tak; yei — cokoliv; śāstra-mata — schváleno zjevenými písmy; haya — je.

Překlad

Advaita Ācārya odpověděl: „Můj drahý Haridāsi, neboj se. Jednám přísně v souladu se zásadami zjevených písem.“

Význam

VÝZNAM: Śrīla Advaita Ācārya se neobával přísné brāhmaṇské kultury a společenských zvyklostí. Podle śāster, které jsou skutečným zprostředkovatelem důkazů, může jít zpátky k Bohu kdokoliv, i ten, kdo se narodil v nízké rodině. Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (9.32) říká:

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te 'pi yānti parāṁ gatim

„Ó synu Pṛthy, ti, kdo se ke Mně uchýlí, mohou dosáhnout nejvyššího cíle, i kdyby byli nižšího původu, ženy, vaiśyové (obchodníci) a śūdrové (dělníci).“ Ten, kdo přijme Kṛṣṇu jako Nejvyšší Osobnost Božství, je oprávněný jít zpátky domů, zpátky k Bohu, i když má v lidské společnosti nízký původ, a ten, kdo je pravým uchazečem o návrat k Bohu, by zároveň neměl být považován za člověka nízkého původu nebo za candālu. To je také nařízení śāster. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.4.18) se uvádí:

kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā
ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ
ye 'nye ca pāpā yad-apāśrayāśrayāḥ
śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ

Nejen yavanové a khasové, ale i ti, kdo se narodili v ještě nižších rodinách, mohou být milostí oddaného Pána Kṛṣṇy očištěni (śudhyanti), protože Kṛṣṇa tyto oddané zmocňuje, aby takové očištění mohli provést. Advaita Ācārya měl důvěru v důkazy písem a o společenské zvyky se nestaral. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je proto kulturním hnutím, které nedbá na místní společenské konvence. Po vzoru Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Advaity Ācāryi můžeme přijmout oddaného z kterékoliv části světa a uznat ho za brāhmaṇu, jakmile se kvalifikuje následováním zásad vaiṣṇavského chování.

Verš

tumi khāile haya koṭi-brāhmaṇa-bhojana”
eta bali, śrāddha-pātra karāilā bhojana

Synonyma

tumi khāile — když ty jíš; haya — je; koṭi-brāhmaṇa-bhojana — nasyceno deset miliónů brāhmaṇů; eta bali — když to řekl; śrāddha-pātra — tác jídla obětovaný předkům; karāilā bhojana — přiměl sníst.

Překlad

Advaita Ācārya řekl: „Nasytit tebe je stejné jako nasytit deset miliónů brāhmaṇů. Přijmi proto tuto śrāddha-pātru.“ Tak ho Advaita Ācārya vybídl k jídlu.

Význam

VÝZNAM: Śrāddha je prasādam, které se k určitému datu v roce či měsíci nabízí předkům. Śrāddha-pātra neboli tác prasādam obětovaného předkům se nabízí nejlepším brāhmaṇům ve společnosti. Advaita Ācārya však śrāddha-pātru nenabídl žádnému z brāhmaṇů, nýbrž Haridāsovi Ṭhākurovi, protože ho považoval za většího než kteréhokoliv z nejpřednějších brāhmaṇů. Tento čin Śrī Advaity Ācāryi dokazuje, že Haridāsa Ṭhākura byl neustále v transcendentálním postavení, a proto byl na vyšší úrovni než i ten nejvznešenější brāhmaṇa, neboť setrvával nad kvalitou dobra hmotného světa. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura se odvolává na Bhakti-sandarbhu, verš 177, a cituje v této souvislosti následující výroky z Garuḍa Purāṇy:

brāhmaṇānāṁ sahasrebhyaḥ
satra-yājī viśiṣyate
satra-yāji-sahasrebhyaḥ
sarva-vedānta-pāragaḥ
sarva-vedānta-vit-koṭyāviṣṇu-bhakto viśiṣyate
vaiṣṇavānāṁ sahasrebhya
ekānty eko viśiṣyate

Brāhmaṇa způsobilý vykonávat oběti je lepší než obyčejný brāhmaṇa, a lepší než on je zas brāhmaṇa, který prostudoval veškerá védská písma. Z mnoha takových brāhmaṇů je nejlepším ten, který je oddaný Pánu Viṣṇuovi, a mezi mnoha takovými vaiṣṇavy je nejlepší ten, který se plně věnuje oddané službě Pánu.“

bhaktir aṣṭa-vidhā hy eṣā
yasmin mlecche 'pi vartate
sa viprendro muni-śreṣṭhaḥ
sa jñānī sa ca paṇḍitaḥ
tasmai deyaṁ tato grāhyaṁ
sa ca pūjyo yathā hariḥ

„Existuje mnoho různých druhů oddaných, ale dokonce i vaiṣṇava pocházející z rodiny mlecchů nebo yavanů je považován za učence s úplným poznáním, pokud zná vaiṣṇavskou filosofii. Měl by proto dostávat milodary, protože takový vaiṣṇava je hoden stejného uctívání jako Nejvyšší Osobnost Božství.“

na me 'bhaktaś catur-vedī
mad-bhaktaḥ śva-pacaḥ priyaḥ
tasmai deyaṁ tato grāhyaṁ
sa ca pūjyo yathā hy aham

Pán Kṛṣṇa říká: „Neoddaný Mi není příliš drahý, i když pochází z rodiny brāhmaṇů a je zběhlý ve studiu Véd. Velmi drahý je Mi však upřímný oddaný, i když pochází z nízké rodiny pojídačů masa. Takový upřímný čistý oddaný by měl dostávat milodary, protože je hoden stejného uctívání jako Já.“

Verš

jagat-nistāra lāgi’ karena cintana
avaiṣṇava-jagat kemane ha-ibe mocana?

Synonyma

jagat-nistāra — osvobození lidí celého světa; lāgi' — pro; karena cintana — neustále myslel; avaiṣṇava — plný neoddaných; jagat — celý svět; kemane — jak; ha-ibe mocana — bude osvobozen.

Překlad

Advaita Ācārya byl neustále pohroužený v myšlenkách na to, jak osvobodit pokleslé duše celého světa. Přemýšlel: „Celý svět je plný neoddaných. Jak získají osvobození?“

Význam

VÝZNAM: Śrīla Advaita Ācārya zde udává standard pro ācāryi vaiṣṇavské sampradāyi. Ācārya musí neustále dychtit po osvobození pokleslých duší. Člověk, který založí chrám nebo maṭh, aby využíval sentimenty lidí a živil se z toho, co lidé přispívají na uctívání Božstva, nemůže být označen jako gosvāmī nebo ācārya. Za ācāryu má být považován ten, kdo zná závěry śāster, kráčí ve stopách svých předchůdců a snaží se kázat učení bhakti po celém světě. Rolí ācāryi není živit se chrámovými příjmy. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říkal, že ten, kdo se živí ukazováním Božstva v chrámu, není ācārya ani gosvāmī. Bylo by pro něho lepší, kdyby se ujal práce metaře, protože to je poctivější způsob obživy.

Verš

kṛṣṇe avatārite advaita pratijñā karilā
jala-tulasī diyā pūjā karite lāgilā

Synonyma

kṛṣṇe — Pána Kṛṣṇu; avatārite — přimět, aby sestoupil; advaita — Advaita Ācārya; pratijñā — slib; karilā — složil; jala-tulasī — vodu z Gangy a lístky tulasī; diyā — obětující; pūjā — uctívání; karite — provádět; lāgilā — začal.

Překlad

Advaita Ācārya byl odhodlaný osvobodit všechny pokleslé duše, a tak se rozhodl, že přiměje Kṛṣṇu, aby sestoupil. S tímto slibem začal Pána uctívat vodou z Gangy a lístky tulasī.

Verš

haridāsa kare goṅphāya nāma-saṅkīrtana
kṛṣṇa avatīrṇa ha-ibena, — ei tāṅra mana

Synonyma

haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; kare — prováděl; goṅphāya — v jeskyni; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; avatīrṇa ha-ibena — sestoupí; ei — toto; tāṅra mana — jeho mysl.

Překlad

Také Haridāsa Ṭhākura zpíval svatá jména Pána ve své jeskyni na břehu Gangy s úmyslem zapříčinit Kṛṣṇovo zjevení.

Verš

dui-janera bhaktye caitanya kailā avatāra
nāma-prema pracāri’ kailā jagat uddhāra

Synonyma

dui-janera — těchto dvou osob; bhaktye — díky oddané službě; caitanya — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā — učinil; avatāra — sestoupení; nāma-prema — svaté jméno a lásku ke Kṛṣṇovi; pracāri' — kázající; kailā — učinil; jagat uddhāra — osvobození celého světa.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu sestoupil jako inkarnace díky oddané službě těchto dvou osobností. Aby osvobodil celý svět, kázal svaté jméno Pána a extatickou lásku ke Kṛṣṇovi.

Verš

āra alaukika eka caritra tāṅhāra
yāhāra śravaṇe loke haya camatkāra

Synonyma

āra — další; alaukika — neobyčejnou; eka — jednou; caritra — vlastností; tāṅhāra — Haridāse Ṭhākura; yāhāra śravaṇe — o které když slyší; loke — v lidské společnosti; haya — je; camatkāra — údiv.

Překlad

Je tu ještě další událost spojená s neobyčejným chováním Haridāse Ṭhākura. Každý užasne, až to uslyší.

Verš

tarka nā kariha, tarkāgocara tāṅra rīti
viśvāsa kariyā śuna kariyā pratīti

Synonyma

tarka kariha — neargumentuj; tarka-agocara — nad veškerými argumenty; tāṅra — jeho; rīti — chování; viśvāsa kariyā — s vírou; śuna — poslouchej; kariyā pratīti — s důvěrou.

Překlad

Naslouchej o těchto událostech a nepokoušej se suše argumentovat, protože přesahují naše hmotné uvažování. Člověk je musí přijmout s vírou.

Verš

eka-dina haridāsa goṅphāte vasiyā
nāma-saṅkīrtana karena ucca kariyā

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; goṅphāte vasiyā — když seděl ve své jeskyni; nāma-saṅkīrtana karena — opakoval svaté jméno Pána; ucca kariyā — velmi hlasitě znějící.

Překlad

Jednoho dne seděl Haridāsa Ṭhākura ve své jeskyni a hlasitě opakoval svaté jméno Pána.

Verš

jyotsnāvatī rātri, daśa dik sunirmala
gaṅgāra laharī jyotsnāya kare jhala-mala

Synonyma

jyotsnāvatī — plná měsíčního svitu; rātri — noc; daśa dik — deset světových stran; sunirmala — velmi jasných a zářivých; gaṅgāra laharī — vlny Gangy; jyotsnāya — v měsíčním svitu; kare jhala-mala — třpytí se.

Překlad

Noc byla plná měsíčního svitu, ve kterém se třpytily vlny Gangy. Všechny světové strany byly jasné a zářící.

Verš

dvāre tulasī lepā-piṇḍira upara
goṅphāra śobhā dekhi’ lokera juḍāya antara

Synonyma

dvāre — u vchodu; tulasī — rostlinka tulasī; lepā — velmi čistém; piṇḍira upara — na oltáři; goṅphāra śobhā — krásu jeskyně; dekhi' — když viděli; lokera — všech; juḍāya — bylo spokojené; antara — srdce.

Překlad

Každý, kdo viděl krásu jeskyně s rostlinkou tulasī na čistém oltáři, žasl a byl v srdci spokojený.

Verš

hena-kāle eka nārī aṅgane āila
tāṅra aṅga-kāntye sthāna pīta-varṇa ha-ila

Synonyma

hena-kāle — tehdy; eka — jedna; nārī — žena; aṅgane āila — vešla do dvora; tāṅra — její; aṅga-kāntye — tělesnou krásou; sthāna — to místo; pīta-varṇa ha-ila — nabylo žluté barvy.

Překlad

Tehdy se uprostřed té půvabné scenérie ve dvoře objevila žena. Záře její krásy zbarvila celé okolí do žluta.

Verš

tāṅra aṅga-gandhe daśa dik āmodita
bhūṣaṇa-dhvanite karṇa haya camakita

Synonyma

tāṅra — její; aṅga-gandhe — tělesná vůně; daśa dik — deset světových stran; āmodita — provoněla; bhūṣaṇa-dhvanite — cinkáním jejích ozdob; karṇa — ucho; haya — stává se; camakita — vylekané.

Překlad

Vůně jejího těla navoněla všechny světové strany a cinkání jejích ozdob vylekalo ucho.

Verš

āsiyā tulasīre sei kailā namaskāra
tulasī parikramā kari’ gelā goṅphā-dvāra

Synonyma

āsiyā — když přišla; tulasīre — k rostlince tulasī; sei — tato žena; kailā — učinila; namaskāra — poklonu; tulasī — rostlinky tulasī; parikramā — obejití; kari' — poté, co učinila; gelā — šla; goṅphā-dvāra — ke vchodu do jeskyně.

Překlad

Poklonila se rostlince tulasī, obešla ji a přistoupila ke vchodu do jeskyně, ve které seděl Haridāsa Ṭhākura.

Verš

yoḍa-hāte haridāsera vandilā caraṇa
dvāre vasi’ kahe kichu madhura vacana

Synonyma

yoḍa-hāte — se sepjatýma rukama; haridāsera — Haridāse Ṭhākura; vandilā caraṇa — modlila se u lotosových nohou; dvāre vasi' — zatímco seděla u vchodu; kahe — pronáší; kichu — nějaká; madhura vacana — sladká slova.

Překlad

Se sepjatýma rukama se poklonila u lotosových nohou Haridāse Ṭhākura, sedla si u vchodu a potom promluvila nesmírně sladkým hlasem.

Verš

“jagatera bandhu tumi rūpa-guṇavān
tava saṅga lāgi’ mora ethāke prayāṇa

Synonyma

jagatera — celého světa; bandhu — přítel; tumi — ty; rūpa-guṇa-vān — tak krásný a způsobilý; tava saṅga — spojení s tebou; lāgi' — za účelem; mora — moje; ethāke prayāṇa — přijití sem.

Překlad

Řekla: „Můj drahý příteli, jsi přítelem celého světa. Jsi tak krásný a způsobilý. Přišla jsem, abych se s tebou spojila.“

Verš

more aṅgīkāra kara hañā sadaya
dīne dayā kare, — ei sādhu-svabhāva haya”

Synonyma

more — mě; aṅgīkāra kara — přijmi; hañā sa-daya — jelikož jsi tak milostivý; dīne — k pokleslým duším; dayā kare — prokaž přízeň; ei — toto; sādhu-svabhāva — vlastnost svatých osob; haya — je.

Překlad

„Můj drahý pane, prosím přijmi mne a buď ke mně milostivý, protože být laskavý k ubohým a pokleslým je vlastností všech svatých osob.“

Verš

eta bali’ nānā-bhāva karaye prakāśa
yāhāra darśane munira haya dhairya-nāśa

Synonyma

eta bali' — když to řekla; nānā-bhāva — různé pózy; karaye prakāśa — začala ukazovat; yāhāra darśane — které když uvidí; munira — dokonce i u velkých filosofů; haya — nastane; dhairya-nāśa — ztráta klidu.

Překlad

Když to řekla, začala předvádět různé pózy, při jejichž spatření by ztratil klid i ten největší filosof.

Verš

nirvikāra haridāsa gambhīra-āśaya
balite lāgilā tāṅre hañā sadaya

Synonyma

nirvikāra — nehnutě; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; gambhīra — hluboké; āśaya — odhodlání; balite lāgilā — promluvil; tāṅre — k ní; hañā sadaya — jsa milostivý.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura byl pevně odhodlaný, a proto se ani nepohnul, ale velice milostivě k ní promluvil.

Verš

“saṅkhyā-nāma-saṅkīrtana — ei ‘mahā-yajña’ manye
tāhāte dīkṣita āmi ha-i prati-dine

Synonyma

saṅkhyā-nāma-saṅkīrtana — pronášení určitého počtu svatých jmen; ei — tuto; mahā-yajña — velkou oběť; manye — slíbil jsem; tāhāte dīkṣita — zasvěcený do toho; āmi — já; ha-i — jsem; prati-dine — každý den.

Překlad

„Jsem zasvěcený do slibu provádět velkou oběť každodenním pronášením určitého počtu svatých jmen.“

Verš

yāvat kīrtana samāpta nahe, nā kari anya kāma
kīrtana samāpta haile, haya dīkṣāra viśrāma

Synonyma

yāvat — dokud; kīrtana — zpívání; samāpta — dokončené; nahe — není; — ne; kari — činím; anya — jinou; kāma — touhu; kīrtana — zpívání; samāpta — dokončené; haile — bude; haya — je; dīkṣāra — zasvěcení; viśrāma — odpočinek.

Překlad

„Dokud nedokončím slib zpívání, nic jiného si nepřeji. Až skončím, mohu dělat, co budu chtít.“

Verš

dvāre vasi’ śuna tumi nāma-saṅkīrtana
nāma samāpta haile karimu tava prīti-ācaraṇa

Synonyma

dvāre vasi' — seď u dveří a; śuna — poslouchej; tumi — ty; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatých jmen; nāma — svaté jméno; samāpta haile — až bude dokončené; karimu — učiním; tava — tvoje; prīti — radosti; ācaraṇa — činnosti.

Překlad

„Sedni si u dveří a poslouchej zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Jakmile je dokončím, uspokojím tvoje touhy.“

Verš

eta bali’ karena teṅho nāma-saṅkīrtana
sei nārī vasi’ kare śrī-nāma-śravaṇa

Synonyma

eta bali' — když domluvil; karena — činí; teṅho — on; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména; sei nārī — ta žena; vasi' — sedící; kare — činí; śrī-nāma-śravaṇa — poslouchání svatého jména.

Překlad

Poté, co Haridāsa Ṭhākura domluvil, pokračoval ve zpívání svatého jména Pána. Ta žena seděla před ním a začala tak poslouchat zpívání svatého jména.

Verš

kīrtana karite āsi’ prātaḥ-kāla haila
prātaḥ-kāla dekhi’ nārī uṭhiyā calila

Synonyma

kīrtana karite — zpíval a zpíval; āsi' — až nastalo; prātaḥ-kāla — ráno; haila — objevilo se; prātaḥ-kāla dekhi' — když viděla ranní světlo; nārī — žena; uṭhiyā calila — vstala a odešla.

Překlad

Takto zpíval a zpíval svaté jméno až do rána. Jakmile žena uviděla, že svítá, vstala a odešla.

Verš

ei-mata tina-dina kare āgamana
nānā bhāva dekhāya, yāte brahmāra hare mana

Synonyma

ei-mata — takto; tina-dina — tři dny; kare — činí; āgamana — přicházení; nānā bhāva — všemožné ženské pózy; dekhāya — předvádí; yāte — kterými; brahmāra — dokonce i Pána Brahmy; hare — upoutá; mana — mysl.

Překlad

Tímto způsobem navštěvovala Haridāse Ṭhākura po tři dny a předváděla různé ženské pózy, které by zmátly dokonce i mysl Pána Brahmy.

Verš

kṛṣṇe nāmāviṣṭa-manā sadā haridāsa
araṇye rodita haila strī-bhāva-prakāśa

Synonyma

kṛṣṇe — Pána Kṛṣṇy; nāma-āviṣṭa — pohroužená ve zpívání svatého jména; manā — mysl; sadā — neustále; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; araṇye — v divočině; rodita — pláč; haila — bylo; strī-bhāva-prakāśa — předvádění ženských póz.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura byl neustále pohroužený v myšlenkách na Kṛṣṇu a na Kṛṣṇovo svaté jméno. Její předvádění póz proto vyznělo jako pláč v lese.

Verš

tṛtīya divasera rātri-śeṣa yabe haila
ṭhākurera sthāne nārī kahite lāgila

Synonyma

tṛtīya divasera — třetího dne; rātri-śeṣa — konec noci; yabe — když; haila — byl; ṭhākurera — Haridāse Ṭhākura; sthāne — v obydlí; nārī — žena; kahite lāgila — promluvila.

Překlad

Třetího dne na konci noci žena k Haridāsovi Ṭhākurovi promluvila.

Verš

“tina dina vañcilā āmā kari’ āśvāsana
rātri-dine nahe tomāra nāma-samāpana”

Synonyma

tina dina — tři dny; vañcilā — podváděl jsi; āmā — mne; kari' āśvāsana — ujišťující; rātri-dine — celý den a noc; nahe — není; tomāra — tvého; nāma-samāpana — konec zpívání svatého jména.

Překlad

„Můj milý pane, tři dny jsi mne klamal falešnými sliby, protože jak vidím, tvoje zpívání svatých jmen nekončí ve dne ani v noci.“

Verš

haridāsa ṭhākura kahena, — “āmi ki karimu?
niyama kariyāchi, tāhā kemane chāḍimu?”

Synonyma

haridāsa ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; kahena — řekl; āmi ki karimu — co mohu dělat; niyama kariyāchi — slíbil jsem; tāhā — toho; kemane — jak; chāḍimu — mohu zanechat.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura řekl: „Moje drahá přítelkyně, co mohu dělat? Složil jsem slib, tak jak ho mohu porušit?“

Verš

tabe nārī kahe tāṅre kari’ namaskāra
‘āmi — māyā’ karite āilāṅa parīkṣā tomāra

Synonyma

tabe — tehdy; nārī — žena; kahe — řekla; tāṅre — Haridāsovi Ṭhākurovi; kari' namaskāra — klanící se; āmi — já; māyā — iluzorní energie; karite — učinit; āilāṅa — přišla jsem; parīkṣā — zkoušku; tomāra — tvoji.

Překlad

Žena se Haridāsovi Ṭhākurovi uctivě poklonila a řekla: „Jsem iluzorní energie Nejvyšší Osobnosti Božství a přišla jsem, abych tě vyzkoušela.“

Význam

VÝZNAM: V Bhagavad-gītě (7.14) Pán Kṛṣṇa říká:

daivī hy eṣā guṇamayī
mama māyā duratyayā
mām eva ye prapadyante
māyām etāṁ taranti te

„Tuto Mou božskou energii, sestávající ze tří kvalit hmotné přírody, je těžké překonat. Ale ti, kdo se Mi odevzdali, ji snadno překročí.“ To svým chováním dokázal Haridāsa Ṭhākura. Māyā okouzluje celý svět. Lidé úplně zapomněli na konečný cíl života vlivem oslnivých lákadel tohoto hmotného světa. Tato lákadla, a zvláště přitažlivá krása ženy, jsou však určena pro lidi, kteří nejsou odevzdaní Nejvyšší Osobnosti Božství. Pán říká: mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te – „Toho, kdo se Mi odevzdal, nemůže iluzorní energie přemoci.“ Haridāse Ṭhākura přišla zkoušet iluzorní energie osobně, ale zde přiznává svou porážku, protože ho nedokázala uchvátit. Jak je to možné? Tím důvodem je, že Haridāsa Ṭhākura byl naprosto odevzdaný lotosovým nohám Kṛṣṇy a neustále pohroužený v myšlenkách na Kṛṣṇu díky slibu zpívat 300 000 Pánových svatých jmen denně.

Verš

brahmādi jīva, āmi sabāre mohiluṅ
ekelā tomāre āmi mohite nāriluṅ

Synonyma

brahma-ādi jīva — všechny živé bytosti, počínaje Pánem Brahmou; āmi — já; sabāre mohiluṅ — uchvátila jsem všechny; ekelā — jen; tomāre — tebe; āmi — já; mohite nāriluṅ — nedokázala jsem upoutat.

Překlad

„V minulosti jsem uchvátila dokonce i mysl Brahmy, o druhých ani nemluvě. Pouze tvoji mysl se mi nepodařilo upoutat.“

Význam

VÝZNAM: Počínaje Pánem Brahmou a konče nepatrným mravencem, každý bez výjimky je přitahován iluzorní energií Nejvyšší Osobnosti Božství. Polobozi, lidské bytosti, zvířata, ptáci, nižší tvorové, stromy i rostliny jsou přitahováni sexuální touhou. To je iluze māyi. Každý, ať žena či muž, si o sobě myslí, že je poživatelem iluzorní energie, a tak je uchvácen a pohroužen v hmotných činnostech. Haridāsa Ṭhākura však neustále myslel na Nejvyšší Osobnost Božství a věnoval se uspokojování smyslů Pána, a to ho stačilo zachránit před okouzlením od māyi. To je praktický důkaz síly oddané služby. Protože byl plně vytížený oddanou službou Pánu, nic ho nemohlo přimět k tomu, aby si užíval māyi. Śāstry prohlašují, že čistý vaiṣṇava neboli oddaný Pána nikdy nepomýšlí na užívání si hmotného světa, které vrcholí pohlavním životem. Nikdy si o sobě nemyslí, že je poživatel. Naopak chce, aby sám byl zdrojem požitku pro Nejvyšší Osobnost Božství. Závěrem tedy je, že Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je věčný, transcendentální, mimo pojem smyslového požitku a mimo hmotné kvality. Živá bytost může překonat vliv māyi jedině tehdy, když se vzdá mylného pojetí, že tělo je vlastní já, a považuje se za věčného služebníka Kṛṣṇy a vaiṣṇavů (mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te). Čistá živá bytost, která tak dosáhla úrovně anartha-nivṛtti neboli zastavení všeho nežádoucího, v tomto hmotném světě nemá, čeho by si užívala. Tohoto stádia je možné dosáhnout jedině správným prováděním činností oddané služby. Śrīla Rūpa Gosvāmī napsal:

ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo 'tha bhajana-kriyā
tato 'nartha-nivṛttiḥ syāt tato niṣṭhā rucis tataḥ

„Na počátku je nutné mít předběžnou touhu po seberealizaci. To začátečníka přivede na úroveň, kdy se snaží sdružovat s duchovně pokročilými osobami. Na další úrovni dostane zasvěcení od pokročilého duchovního mistra a podle jeho pokynů pak začne s procesem oddané služby. Díky oddané službě pod vedením duchovního mistra se zbaví všech hmotných pout, dosáhne stálosti v seberealizaci a získá chuť pro naslouchání o Absolutní Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇovi.“ (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.4.15) Pokud někdo opravdu vykonává oddanou službu, potom anarthy, nežádoucí věci spojené se smyslovým požitkem, automaticky zmizí.

Verš

mahā-bhāgavata tumi, — tomāra darśane
tomāra kṛṣṇa-nāma-kīrtana-śravaṇe
citta śuddha haila, cāhe kṛṣṇa-nāma laite
kṛṣṇa-nāma upadeśi’ kṛpā kara mote

Synonyma

mahā-bhāgavata — nejpřednější oddaný; tumi — ty; tomāra darśane — spatřením tě; tomāra — tvého; kṛṣṇa-nāma — svatého jména Kṛṣṇy; kīrtana — zpívání; śravaṇe — posloucháním; citta — vědomí; śuddha haila — očistilo se; cāhe — chce; kṛṣṇa-nāma laite — zpívat svaté jméno Pána Kṛṣṇy; kṛṣṇa-nāma upadeśi' — pouč o zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry; kṛpā kara — prokaž milost; mote — mně.

Překlad

„Můj drahý pane, jsi nejpřednější oddaný. Pouhý pohled na tebe a poslech tvého zpívání svatého jména Kṛṣṇy očistily mé vědomí. Nyní chci zpívat svaté jméno Pána. Buď ke mně prosím milostivý a pouč mě o extázi zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.“

Verš

caitanyāvatāre vahe premāmṛta-vanyā
saba jīva preme bhāse, pṛthivī haila dhanyā

Synonyma

caitanya-avatāre — díky inkarnaci Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vahe — teče; prema-amṛta — věčného nektaru lásky k Bohu; vanyā — záplava; saba jīva — všechny živé bytosti; preme — v extázi lásky; bhāse — plavou; pṛthivī — celý svět; haila — stal se; dhanyā — vděčný.

Překlad

„Sestoupení Pána Caitanyi nyní způsobilo záplavu věčným nektarem lásky k Bohu. Všechny živé bytosti plavou v této potopě a celý svět je teď Pánu vděčný.“

Verš

e-vanyāya ye nā bhāse, sei jīva chāra
koṭi-kalpe kabhu tāra nāhika nistāra

Synonyma

e-vanyāya — v této záplavě; ye — každý, kdo; bhāse — neplave; sei — ta; jīva — živá bytost; chāra — zavržená; koṭi-kalpe — v miliónech kalp; kabhu — kdykoliv; tāra — její; nāhika — není; nistāra — osvobození.

Překlad

„Každý, kdo se touto záplavou nenechá unést, je zavržený. Tento člověk nedosáhne osvobození po milióny kalp.“

Význam

VÝZNAM: Kalpu vysvětluje Bhagavad-gītā (8.17): sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ. Jeden den Brahmy se nazývá kalpa. Yuga neboli mahā-yuga trvá 4 320 000 let, a tisíc těchto mahā-yug tvoří jednu kalpu. Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty říká, že ten, kdo nevyužije hnutí pro vědomí Kṛṣṇy Śrī Caitanyi Mahāprabhua, nemůže být osvobozen po milióny těchto kalp.

Verš

pūrve āmi rāma-nāma pāñāchi ‘śiva’ haite
tomāra saṅge lobha haila kṛṣṇa-nāma laite

Synonyma

pūrve — dříve; āmi — já; rāma-nāma — svaté jméno Pána Rāmy; pāñāchi — dostala jsem; śiva haite — od Pána Śivy; tomāra saṅge — ve tvé společnosti; lobha haila — začala jsem dychtit; kṛṣṇa-nāma laite — zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.

Překlad

„Dříve jsem od Pána Śivy dostala svaté jméno Pána Rāmy, ale nyní díky tvé společnosti velmi toužím zpívat svaté jméno Pána Kṛṣṇy.“

Verš

mukti-hetuka tāraka haya ‘rāma-nāma’
‘kṛṣṇa-nāma’ pāraka hañā kare prema-dāna

Synonyma

mukti-hetuka — příčina osvobození; tāraka — osvoboditel; haya — je; rāma-nāma — svaté jméno Pána Rāmy; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; pāraka — to, co člověka přepraví na druhý břeh oceánu nevědomosti; hañā — jsoucí; kare — dává; prema-dāna — dar lásky ke Kṛṣṇovi.

Překlad

„Svaté jméno Pána Rāmy zajisté udílí osvobození, ale svaté jméno Kṛṣṇy přepraví živou bytost na druhý břeh oceánu nevědomosti a nakonec ji obdaří extatickou láskou ke Kṛṣṇovi.“

Význam

VÝZNAM: Tento verš nepřímo vysvětluje význam zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Hare Kṛṣṇa mahā-mantra Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare – obsahuje jak jméno Pána Kṛṣṇy, tak jméno Pána Rāmy. Pán Rāma dává příležitost dosáhnout osvobození, ale pouhým osvobozením živá bytost nezíská ten pravý duchovní prospěch. Někdy se stává, že ten, kdo je vysvobozen z hmotného světa, ale nemá útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy, znovu poklesne do hmotného světa. Osvobození je jako stav rekonvalescence, ve kterém již člověk nemá horečku, ale ještě není úplně zdravý. Pokud v tomto stavu není opatrný, nemoc se mu může vrátit. Osvobození tedy nezaručuje takové bezpečí jako útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy. Śāstra uvádí:

ye 'nye 'ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

„Ó Pane, inteligence těch, kteří se považují za osvobozené, ale postrádají oddanost, je nečistá. I když se za pomoci přísné askeze povýší na tu nejvyšší úroveň osvobození, zajisté znovu poklesnou do hmotné existence, protože nepřijali útočiště u Tvých lotosových nohou.“ (Śrīmad-Bhāgavatam 10.2.32) Yuṣmad-aṅghrayaḥ se vztahuje na lotosové nohy Kṛṣṇy. Pokud živá bytost nepřijme útočiště u Kṛṣṇových lotosových nohou, poklesne (patanty adhaḥ) dokonce i z úrovně osvobození. Hare Kṛṣṇa mahā-mantra však dává osvobození, a zároveň nabízí útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy. Ten, kdo po osvobození přijme útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy, rozvine svou spící extatickou lásku ke Kṛṣṇovi, což je nejvyšší dokonalost života.

Verš

kṛṣṇa-nāma deha’ tumi more kara dhanyā
āmāre bhāsāya yaiche ei prema-vanyā

Synonyma

kṛṣṇa nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; deha' — prosím dej; tumi — ty; more — mě; kara dhanyā — učiň šťastnou; āmāre — mě; bhāsāya — způsobí, že budu unášena; yaiche — aby; ei — tato; prema-vanyā — záplava extatické lásky k Pánu Kṛṣṇovi.

Překlad

„Dej mi prosím svaté jméno Kṛṣṇy a tak mě učiň šťastnou, abych také mohla být unášena záplavou lásky k Bohu, kterou započal Śrī Caitanya Mahāprabhu.“

Verš

eta bali’ vandilā haridāsera caraṇa
haridāsa kahe, — “kara kṛṣṇa-saṅkīrtana”

Synonyma

eta bali' — když to dořekla; vandilā — uctívala; haridāsera caraṇa — lotosové nohy Haridāse Ṭhākura; haridāsa kahe — Haridāsa řekl; kara — jen prováděj; kṛṣṇa-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Kṛṣṇy.

Překlad

Māyā domluvila a uctívala lotosové nohy Haridāse Ṭhākura, který ji zasvětil slovy: „Jen zpívej Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.“

Význam

VÝZNAM: Nyní chtěla požehnání Haridāse Ṭhākura i māyā. Haridāsa Ṭhākura ji proto formálně zasvětil tím, že ji požádal, aby zpívala Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.

Verš

upadeśa pāñā māyā calilā hañā prīta
e-saba kathāte kāro nā janme pratīta

Synonyma

upadeśa pāñā — poté, co dostala tento pokyn; māyā — Māyā; calilā — odešla; hañā prīta — naprosto spokojená; e-saba kathāte — v tato vyprávění; kāro — někoho; — ne; janme — je; pratīta — víra.

Překlad

Poté, co dostala pokyn od Haridāse Ṭhākura, Māyā s velkou radostí odešla. Někteří lidé však těmto vyprávěním bohužel nevěří.

Verš

pratīta karite kahi kāraṇa ihāra
yāhāra śravaṇe haya viśvāsa sabāra

Synonyma

pratīta karite — abych probudil víru; kahi — říkám; kāraṇa ihāra — důvod toho; yāhāra śravaṇe — jehož vyslechnutím; haya — je; viśvāsa — víra; sabāra — každého.

Překlad

Proto vysvětlím důvody, proč by tomu lidé měli věřit. Každý, kdo to uslyší, uvěří.

Verš

caitanyāvatāre kṛṣṇa-preme lubdha hañā
brahma-śiva-sanakādi pṛthivīte janmiyā

Synonyma

caitanya-avatāre — v inkarnaci Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛṣṇa-preme — po extatické lásce ke Kṛṣṇovi; lubdha hañā — velmi dychtící; brahma — Pán Brahmā; śiva — Pán Śiva; sanaka-ādi — Kumārové a další; pṛthivīte — na této zemi; janmiyā — narození.

Překlad

Když se zjevil Śrī Caitanya Mahāprabhu, aby zavedl hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, tak se na této zemi narodily dokonce i takové osobnosti jako Pán Brahmā, Pán Śiva a čtyři Kumārové, přivábené extatickou láskou k Pánu Kṛṣṇovi.

Verš

kṛṣṇa-nāma lañā nāce, prema-vanyāya bhāse
nārada-prahlādādi āse manuṣya-prakāśe

Synonyma

kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; lañā — zpívající; nāce — tančí; prema-vanyāya — v záplavě lásky k Bohu; bhāse — plavou; nārada — mudrc Nārada; prahlāda-ādi — a oddaní jako Prahlāda; āse — přicházejí; manuṣya-prakāśe — v lidských podobách.

Překlad

Všichni, včetně velkého mudrce Nārady a oddaných, jako je Prahlāda, sem přišli v lidských podobách, společně zpívali svatá jména Pána Kṛṣṇy, tančili a nechali se unášet záplavou lásky k Bohu.

Verš

lakṣmī-ādi kari’ kṛṣṇa-preme lubdha hañā
nāma-prema āsvādilā manuṣye janmiyā

Synonyma

lakṣmī-ādi — bohyně štěstí a další; kari' — takto; kṛṣṇa-preme — po lásce ke Kṛṣṇovi; lubdha hañā — dychtící; nāma-prema — svaté jméno Kṛṣṇy s láskou; āsvādilā — vychutnávali; manuṣye janmiyā — poté, co se narodili v lidské společnosti.

Překlad

Bohyně štěstí a další byli také přivábeni láskou ke Kṛṣṇovi, sestoupili v podobě lidských bytostí a s láskou si vychutnávali svaté jméno Pána.

Verš

anyera kā kathā, āpane vrajendra-nandana
avatari’ karena prema-rasa āsvādana

Synonyma

anyera kathā — co říci o jiných; āpane — osobně; vrajendra-nandana — syn Nandy Mahārāje, Kṛṣṇa; avatari' — poté, co sestoupil; karena — provádí; prema-rasa āsvādana — vychutnávání nektaru lásky ke Kṛṣṇovi.

Překlad

Co říci o jiných, když dokonce i Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje, osobně sestupuje, aby si vychutnával nektar lásky k Bohu v podobě zpívání Hare Kṛṣṇa?

Verš

māyā-dāsī ‘prema’ māge, — ithe ki vismaya?
‘sādhu-kṛpā’-‘nāma’ vinā ‘prema’ nā janmaya

Synonyma

māyā-dāsī — vnější energie je služka; prema māge — chce lásku k Bohu; ithe — na tom; ki vismaya — co je divného; sādhu-kṛpā — milosti oddaného; nāma — zpívání svatého jména; vinā — bez; prema — láska k Bohu; janmaya — není možná.

Překlad

Co je divného na tom, že Kṛṣṇova služka, vnější energie, prosí o lásku k Bohu? Bez milosti oddaného a zpívání svatého jména Pána není možné lásku k Bohu získat.

Verš

caitanya-gosāñira līlāra ei ta’ svabhāva
tribhuvana nāce, gāya, pāñā prema-bhāva

Synonyma

caitanya-gosāñira — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; līlāra — zábav; ei — toto; ta' — zajisté; svabhāva — vlastnost; tri-bhuvana nāce — tři světy tančí; gāya — zpívají; pāñā — dostávající; prema-bhāva — lásku k Bohu.

Překlad

V činnostech Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua tančí a zpívají celé tři světy, protože přišly do styku s láskou k Bohu. To je příznačný rys Jeho zábav.

Verš

kṛṣṇa-ādi, āra yata sthāvara-jaṅgame
kṛṣṇa-preme matta kare kṛṣṇa-saṅkīrtane

Synonyma

kṛṣṇa-ādi — počínaje Kṛṣṇou; āra — a; yata — všechny; sthāvara-jaṅgame — pohyblivé i nehybné bytosti; kṛṣṇa-preme — láskou ke Kṛṣṇovi; matta — šílené; kare — činí; kṛṣṇa-saṅkīrtane — zpívání svatého jména Kṛṣṇy.

Překlad

Svaté jméno Kṛṣṇy je tak přitažlivé, že každý, kdo je zpívá, včetně všech pohyblivých i nehybných bytostí, a dokonce i samotného Pána Kṛṣṇy, je naplněn láskou ke Kṛṣṇovi. To je výsledek zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.

Verš

svarūpa-gosāñi kaḍacāya ye-līlā likhila
raghunātha-dāsa-mukhe ye saba śunila

Synonyma

svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; kaḍacāya — ve svých poznámkách; ye — jakékoliv; līlā — zábavy; likhila — zaznamenal; raghunātha-dāsa-mukhe — z úst Raghunātha dāse Gosvāmīho; ye — to; saba — vše; śunila — slyšel jsem.

Překlad

Z úst Raghunātha dāse Gosvāmīho jsem slyšel vše, co o zábavách Śrī Caitanyi Mahāprabhua zaznamenal Svarūpa Dāmodara Gosvāmī ve svých zápiscích.

Verš

sei saba līlā kahi saṅkṣepa kariyā
caitanya-kṛpāte likhi kṣudra-jīva hañā

Synonyma

sei saba — ty všechny; līlā — zábavy; kahi — líčím; saṅkṣepa kariyā — v krátkosti; caitanya-kṛpāte — milostí Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; likhi — píši; kṣudra-jīva hañā — i když jsem zcela nepatrná živá bytost.

Překlad

Krátce jsem tyto zábavy popsal. Vše, co jsem napsal, je projev milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, protože já jsem jen nepatrná živá bytost.

Verš

haridāsa ṭhākurera kahiluṅ mahimāra kaṇa
yāhāra śravaṇe bhaktera juḍāya śravaṇa

Synonyma

haridāsa ṭhākurera — Haridāse Ṭhākura; kahiluṅ — popsal jsem; mahimāra — slávy; kaṇa — zlomek; yāhāra — jehož; śravaṇe — poslech; bhaktera — oddaných; juḍāya — uspokojí; śravaṇa — naslouchání.

Překlad

Vylíčil jsem jen zlomek slávy Haridāse Ṭhākura. Naslouchání těmto tématům uspokojí sluch každého oddaného.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇa-dāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke třetí kapitole Antya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, popisující slávu Śrīly Haridāse Ṭhākura.