Skip to main content

TEXT 30

TEXT 30

Devanagari

Devanagari

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ।
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ॥ ३० ॥

Text

Tekstas

sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam
sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam

Synonyms

Synonyms

sarve — all; api — although apparently different; ete — these; yajña-vidaḥ — conversant with the purpose of performing sacrifices; yajña-kṣapita — being cleansed as the result of such performances; kalmaṣāḥ — of sinful reactions; yajña-śiṣṭa — of the result of such performances of yajña; amṛta-bhujaḥ — those who have tasted such nectar; yānti — do approach; brahma — the supreme; sanātanam — eternal atmosphere.

sarve — visi; api — nors iš pažiūros skirtingi; ete — šie; yajña-vidaḥ — gerai išmanantys aukų atnašavimo prasmę; yajña-kṣapita — apsivalę aukomis; kalmaṣāḥ — nuo atoveikio už nuodėmes; yajña-śiṣṭa — yajñų atnašavimo rezultatų; amṛta-bhujaḥ — paragavusieji to nektaro; yānti — pasiekia; brahma — aukščiausią; sanātanam — amžiną aplinką.

Translation

Translation

All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and, having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance toward the supreme eternal atmosphere.

Visi šie aukotojai, suvokiantys aukos prasmę, apsivalo nuo atoveikio už nuodėmes ir, paragavę aukos vaisių nektaro, pakyla į aukščiausią amžiną aplinką.

Purport

Purport

From the foregoing explanation of different types of sacrifice (namely sacrifice of one’s possessions, study of the Vedas or philosophical doctrines, and performance of the yoga system), it is found that the common aim of all is to control the senses. Sense gratification is the root cause of material existence; therefore, unless and until one is situated on a platform apart from sense gratification, there is no chance of being elevated to the eternal platform of full knowledge, full bliss and full life. This platform is in the eternal atmosphere, or Brahman atmosphere. All the above-mentioned sacrifices help one to become cleansed of the sinful reactions of material existence. By this advancement in life, not only does one become happy and opulent in this life, but also, at the end, he enters into the eternal kingdom of God, either merging into the impersonal Brahman or associating with the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa.

KOMENTARAS: Ankstesni paaiškinimai apie įvairių rūšių aukas (būtent, asmeninės nuosavybės aukojimą, Vedų bei filosofinių doktrinų studijavimą ir yogos praktiką) išryškina bendrą jų tikslą – suvaldyti jusles. Pagrindinė materialios būties priežastis – juslinis pasitenkinimas, todėl, kol žmogus neatsikratys juslinio pasitenkinimo, tol jis neturės jokių galimybių pasiekti amžino, visiško žinojimo, palaimos ir pilnavertės būties lygmens. Šis lygmuo – amžina, t.y. Brahmano, aplinka. Visos aukščiau minėtos aukos padeda žmogui nusiplauti materialios būties atoveikį už nuodėmes. Dvasiškai tobulėjantis žmogus ne tik patiria laimę ir praturtina save šiame gyvenime, bet galiausiai įžengia į amžiną Dievo karalystę – arba įsilieja į beasmenį Brahmaną, arba džiaugiasi bendravimu su Aukščiausiuoju Dievo Asmeniu – Kṛṣṇa.