Skip to main content

TEXT 30

TEXT 30

Devanagari

Devanagari

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ।
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ॥ ३० ॥

Text

Tekst

sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam
sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam

Synonyms

Synonyms

sarve — all; api — although apparently different; ete — these; yajña-vidaḥ — conversant with the purpose of performing sacrifices; yajña-kṣapita — being cleansed as the result of such performances; kalmaṣāḥ — of sinful reactions; yajña-śiṣṭa — of the result of such performances of yajña; amṛta-bhujaḥ — those who have tasted such nectar; yānti — do approach; brahma — the supreme; sanātanam — eternal atmosphere.

sarve — kõik; api — ehkki näiliselt erinevad; ete — need; yajña-vidaḥ — teadlik ohverduste sooritamise eesmärgist; yajña-kṣapita — olles nende sooritamise läbi puhastunud; kalmaṣāḥ — pattude järelmõjud; yajña- śiṣṭa — sellise yajña sooritamise tulemuse; amṛta-bhujaḥ — need, kes on maitsnud sellist nektarit; yānti — lähenevad; brahma — kõrgeim; sanātanam — igavene atmosfäär.

Translation

Translation

All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and, having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance toward the supreme eternal atmosphere.

Kõik need erinevate ohverduste sooritajad, kes teavad ohverduste eesmärki, puhastuvad pattude järelmõjudest ning, olles maitsnud ohverduste tulemuste nektarit, lähenevad nad kõrgeimale igavesele atmosfäärile.

Purport

Purport

From the foregoing explanation of different types of sacrifice (namely sacrifice of one’s possessions, study of the Vedas or philosophical doctrines, and performance of the yoga system), it is found that the common aim of all is to control the senses. Sense gratification is the root cause of material existence; therefore, unless and until one is situated on a platform apart from sense gratification, there is no chance of being elevated to the eternal platform of full knowledge, full bliss and full life. This platform is in the eternal atmosphere, or Brahman atmosphere. All the above-mentioned sacrifices help one to become cleansed of the sinful reactions of material existence. By this advancement in life, not only does one become happy and opulent in this life, but also, at the end, he enters into the eternal kingdom of God, either merging into the impersonal Brahman or associating with the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa.

Eelnevast erinevat laadi ohverduste (nimelt omandi ohverdamise, „Vedade" või filosoofiliste doktriinide uurimise ja joogasüsteemide praktiseerimise) selgitusest ilmneb, et kõikide nende ühine eesmärk on kontrollida meeli. Meelte rahuldamine on materiaalse eksistentsi esmane põhjus ning seepärast, viibimata meelte rahuldamisest kõrgemal tasandil, pole ka võimalik tõusta täiuslike teadmiste, täiusliku õndsuse ja täiusliku elu igavesele tasandile. See tasand asetseb igaveses ehk Brahmani atmosfääris. Kõik eespool nimetatud ohverdused aitavad inimesel puhastuda materiaalse eksistentsi pattude järelmõjudest. Elus sellise arengu saavutamise läbi ei saa inimene mitte üksnes õnnelikuks ja vabaks igasugusest puudusest, vaid selle läbi jõuab ta lõpptulemusena Jumala igavesse kuningriiki, kas siis liitudes impersonaalse Brahmaniga või astudes suhetesse Jumala Kõrgeima Isiksuse Kṛṣṇaga.