Skip to main content

TEXT 30

TEXT 30

Devanagari

Dévanágarí

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ।
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ॥ ३० ॥

Text

Verš

sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam
sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam

Synonyms

Synonyma

sarve — all; api — although apparently different; ete — these; yajña-vidaḥ — conversant with the purpose of performing sacrifices; yajña-kṣapita — being cleansed as the result of such performances; kalmaṣāḥ — of sinful reactions; yajña-śiṣṭa — of the result of such performances of yajña; amṛta-bhujaḥ — those who have tasted such nectar; yānti — do approach; brahma — the supreme; sanātanam — eternal atmosphere.

sarve — všichni; api — ačkoliv zdánlivě odlišní; ete — tito; yajña-vidaḥ — obeznámení s významem konání obětí; yajña-kṣapita — očištěni konáním těchto obřadů; kalmaṣāḥ — od reakcí za hříšné činy; yajña-śiṣṭa — výsledků takových yajñí; amṛta-bhujaḥ — ti, kteří ochutnali nektar; yānti — spějí do; brahma — nejvyšší; sanātanam — věčná existence.

Translation

Překlad

All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and, having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance toward the supreme eternal atmosphere.

Všichni tito obětující, kteří znají smysl oběti, jsou postupně očištěni od reakcí za hříšné činy a po ochutnání nektaru výsledků obětí spějí do svrchované, věčné říše.

Purport

Význam

From the foregoing explanation of different types of sacrifice (namely sacrifice of one’s possessions, study of the Vedas or philosophical doctrines, and performance of the yoga system), it is found that the common aim of all is to control the senses. Sense gratification is the root cause of material existence; therefore, unless and until one is situated on a platform apart from sense gratification, there is no chance of being elevated to the eternal platform of full knowledge, full bliss and full life. This platform is in the eternal atmosphere, or Brahman atmosphere. All the above-mentioned sacrifices help one to become cleansed of the sinful reactions of material existence. By this advancement in life, not only does one become happy and opulent in this life, but also, at the end, he enters into the eternal kingdom of God, either merging into the impersonal Brahman or associating with the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa.

Z předchozího popisu různých druhů oběti (oběť vlastnictví, studium Ved či různých filozofických doktrín a yoga) vidíme, že společným cílem všech je ovládnout smysly. Uspokojování smyslů je hlavní příčinou hmotného bytí; dokud tedy živá bytost není na úrovni prosté hmotného smyslového požitku, nemůže dosáhnout věčné úrovně úplného poznání, úplné blaženosti a úplného života. Ta je ve věčné existenci, v prostředí Brahmanu. Všechny výše uvedené oběti pomáhají živé bytosti očistit se od reakcí za hříšné činy. Tímto postupem si nejen zajistí štěstí a bohatství v tomto životě, ale nakonec také vejde do věčného Božího království — buď tak, že splyne s neosobním Brahmanem, nebo že se stane společníkem Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy.