Skip to main content

TEXT 30

30. VERS

Devanagari

Devanagari

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ।
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ॥ ३० ॥

Text

Szöveg

sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam
sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam

Synonyms

Szó szerinti jelentés

sarve — all; api — although apparently different; ete — these; yajña-vidaḥ — conversant with the purpose of performing sacrifices; yajña-kṣapita — being cleansed as the result of such performances; kalmaṣāḥ — of sinful reactions; yajña-śiṣṭa — of the result of such performances of yajña; amṛta-bhujaḥ — those who have tasted such nectar; yānti — do approach; brahma — the supreme; sanātanam — eternal atmosphere.

sarve – mind; api – habár látszólag különbözőek; ete – ezek; yajña-vidaḥ – az áldozat célját ismerők; yajña-kṣapita – az áldozatok eredményeképpen megtisztulva; kalmaṣāḥ – a bűnös visszahatásoktól; yajña-śiṣṭa – az ilyen yajña végzése eredményének; amṛta-bhujaḥ – akik ízleltek már ilyen nektárt; yānti – haladnak; brahma – a legfelsőbb; sanātanam – örök atmoszféra felé.

Translation

Fordítás

All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and, having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance toward the supreme eternal atmosphere.

Ezek az áldozatvégzők, akik ismerik az áldozat célját, megtisztulnak a bűnös visszahatásoktól, s az áldozatok eredményeinek nektárját megízlelve a legfelsőbb, örök világ felé haladnak.

Purport

Magyarázat

From the foregoing explanation of different types of sacrifice (namely sacrifice of one’s possessions, study of the Vedas or philosophical doctrines, and performance of the yoga system), it is found that the common aim of all is to control the senses. Sense gratification is the root cause of material existence; therefore, unless and until one is situated on a platform apart from sense gratification, there is no chance of being elevated to the eternal platform of full knowledge, full bliss and full life. This platform is in the eternal atmosphere, or Brahman atmosphere. All the above-mentioned sacrifices help one to become cleansed of the sinful reactions of material existence. By this advancement in life, not only does one become happy and opulent in this life, but also, at the end, he enters into the eternal kingdom of God, either merging into the impersonal Brahman or associating with the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa.

A különféle áldozatok – a tulajdon feláldozása, a Védák vagy a különböző filozófiai elméletek tanulmányozása, a yoga-rendszer gyakorlása – eddigi leírásából kitűnik, hogy mindegyiknek az érzékek szabályozása a célja. Az anyagi lét alapvető oka az érzékkielégítés, ezért amíg el nem hagyjuk az érzékkielégítés síkját, nincs esélyünk a teljes tudás, teljes boldogság és teljes lét jellemezte örök szint elérésére. Ez a szint az örökkévaló, vagyis a Brahman atmoszférában van. Valamennyi említett áldozat abban segít, hogy megtisztuljunk az anyagi lét bűnös visszahatásaitól. Ez a fejlődés nemcsak boldoggá és gazdaggá teszi az egyént ebben az életben, de teste elhagyása után Isten örök birodalmába is eljuttatja, ahol vagy a személytelen Brahmanba olvad, vagy pedig az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Kṛṣṇa társaságát élvezheti.