Skip to main content

TEXT 30

ТЕКСТ 30

Devanagari

Деванагари (азбука)

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ।
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ॥ ३० ॥

Text

Текст

sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam
сарве 'пй ете ягя-видо
ягя-кш̣апита-калмаш̣а̄х̣
ягя-шиш̣т̣а̄мр̣та-бхуджо
я̄нти брахма сана̄танам

Synonyms

Дума по дума

sarve — all; api — although apparently different; ete — these; yajña-vidaḥ — conversant with the purpose of performing sacrifices; yajña-kṣapita — being cleansed as the result of such performances; kalmaṣāḥ — of sinful reactions; yajña-śiṣṭa — of the result of such performances of yajña; amṛta-bhujaḥ — those who have tasted such nectar; yānti — do approach; brahma — the supreme; sanātanam — eternal atmosphere.

сарве – всички; апи – въпреки че външно са различни; ете – тези; ягя-видах̣ – запознати с целта на жертвоприношението; ягя-кш̣апита – пречистени в резултат на тези действия; калмаш̣а̄х̣ – от греховни последици; ягя-шиш̣т̣а – от резултата на ягя; амр̣та-бхуджах̣ – вкусилите този нектар; я̄нти – достигат; брахма – върховната; сана̄танам – вечна атмосфера.

Translation

Превод

All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and, having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance toward the supreme eternal atmosphere.

Всички те, знаещите истинската цел на жертвоприношението, се очистват от греховни последици и вкусили нектарния резултат от тези жертвоприношения, достигат вечната духовна атмосфера.

Purport

Коментар

From the foregoing explanation of different types of sacrifice (namely sacrifice of one’s possessions, study of the Vedas or philosophical doctrines, and performance of the yoga system), it is found that the common aim of all is to control the senses. Sense gratification is the root cause of material existence; therefore, unless and until one is situated on a platform apart from sense gratification, there is no chance of being elevated to the eternal platform of full knowledge, full bliss and full life. This platform is in the eternal atmosphere, or Brahman atmosphere. All the above-mentioned sacrifices help one to become cleansed of the sinful reactions of material existence. By this advancement in life, not only does one become happy and opulent in this life, but also, at the end, he enters into the eternal kingdom of God, either merging into the impersonal Brahman or associating with the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa.

От приведените по-горе описания на различните жертвоприношения (жертва на притежанията, изучаване на Ведите и философските учения и занимания с йога) става ясно, че всички те имат една цел – да обуздаят сетивата. Сетивното наслаждение е основна причина за материалното съществуване. И докато не го отстрани, човек няма шанс да достигне вечното ниво на пълно знание, пълно блаженство и съвършен живот. Това вечно ниво се намира във вечната атмосфера на Брахман. Изброените жертвоприношения пречистват от греховните последици на материалното съществуване. И така, напредвайки, човек не само става щастлив и богат в този живот, но накрая влиза във вечното Божие царство – слива се със сиянието на безличностния Брахман или общува с Върховната Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а.