Skip to main content

TEXT 30

TEXT 30

Devanagari

Devanagari

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ।
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ॥ ३० ॥

Text

Tekst

sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam
sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam

Synonyms

Synoniemen

sarve — all; api — although apparently different; ete — these; yajña-vidaḥ — conversant with the purpose of performing sacrifices; yajña-kṣapita — being cleansed as the result of such performances; kalmaṣāḥ — of sinful reactions; yajña-śiṣṭa — of the result of such performances of yajña; amṛta-bhujaḥ — those who have tasted such nectar; yānti — do approach; brahma — the supreme; sanātanam — eternal atmosphere.

sarve — allemaal; api — hoewel ogenschijnlijk verschillend; ete — deze; yajña-vidaḥ — die bekend zijn met het doel van het brengen van offers; yajña-kṣapita — gezuiverd zijn door zulke offers; kalmaṣāḥ — van karmische reacties op zonden; yajña-śiṣṭa — van het resultaat van het brengen van zulke yajña’s; amṛta-bhujaḥ — zij die zulke nectar hebben geproefd; yānti — naderen; brahma — de allerhoogste; sanātanam — eeuwige sfeer.

Translation

Vertaling

All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and, having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance toward the supreme eternal atmosphere.

Al deze personen die het doel van offeren kennen, worden gezuiverd van hun karmische reacties op zonden en wanneer ze de nectar van de resultaten van hun offers hebben geproefd, gaan ze binnen in de allerhoogste, eeuwige sfeer.

Purport

Betekenisverklaring

From the foregoing explanation of different types of sacrifice (namely sacrifice of one’s possessions, study of the Vedas or philosophical doctrines, and performance of the yoga system), it is found that the common aim of all is to control the senses. Sense gratification is the root cause of material existence; therefore, unless and until one is situated on a platform apart from sense gratification, there is no chance of being elevated to the eternal platform of full knowledge, full bliss and full life. This platform is in the eternal atmosphere, or Brahman atmosphere. All the above-mentioned sacrifices help one to become cleansed of the sinful reactions of material existence. By this advancement in life, not only does one become happy and opulent in this life, but also, at the end, he enters into the eternal kingdom of God, either merging into the impersonal Brahman or associating with the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa.

Uit de voorgaande uitleg over de verschillende soorten offers (namelijk het offeren van onze bezittingen, het bestuderen van de Veda’s of filosofische doctrines en het beoefenen van de yogamethode) kan geconcludeerd worden dat hun gemeenschappelijke doel het beheersen van de zintuigen is. Zinsbevrediging is de grondoorzaak van het materiële bestaan en zolang men zich op het niveau van zinsbevrediging bevindt, heeft men geen kans om verheven te worden naar het niveau van volledige kennis, volkomen geluk en volkomen leven. Dit niveau bevindt zich in de eeuwige sfeer, de sfeer van Brahman.

Alle bovengenoemde offers helpen iemand om gezuiverd te worden van de zondige terugslagen van het materiële bestaan. Door deze vooruitgang in het leven wordt men niet alleen gelukkig en leeft men niet alleen in overvloed, maar zal men aan het eind ook binnengaan in het eeuwige koninkrijk van God, ofwel door op te gaan in het onpersoonlijk Brahman ofwel door rechtstreeks om te gaan met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kṛṣṇa.