Skip to main content

TEXT 30

TEXT 30

Devanagari

Devanagari

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ।
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ॥ ३० ॥

Text

Tekst

sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam
sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam

Synonyms

Synonyms

sarve — all; api — although apparently different; ete — these; yajña-vidaḥ — conversant with the purpose of performing sacrifices; yajña-kṣapita — being cleansed as the result of such performances; kalmaṣāḥ — of sinful reactions; yajña-śiṣṭa — of the result of such performances of yajña; amṛta-bhujaḥ — those who have tasted such nectar; yānti — do approach; brahma — the supreme; sanātanam — eternal atmosphere.

sarve — alle; api — skønt tilsyneladende forskellige; ete — disse; yajña- vidaḥ — der er bekendte med formålet med at udføre ofringer; yajña-kṣapita — rensede som resultat af sådanne udførelser; kalmaṣāḥ — hvis syndige reaktioner er; yajña-śiṣṭa — af resultatet af sådanne yajña- udførelser; amṛta-bhujaḥ — de, som har smagt en sådan nektar; yānti — nærmer sig; brahma — den højeste; sanātanam — evige atmosfære.

Translation

Translation

All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and, having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance toward the supreme eternal atmosphere.

Alle disse udøvere, der kender formålet med offerhandlinger, bliver renset for syndige reaktioner, og fordi de har smagt det nektariske resultat af sådanne offerhandlinger, stiger de opad mod den højeste åndelige sfære.

Purport

Purport

From the foregoing explanation of different types of sacrifice (namely sacrifice of one’s possessions, study of the Vedas or philosophical doctrines, and performance of the yoga system), it is found that the common aim of all is to control the senses. Sense gratification is the root cause of material existence; therefore, unless and until one is situated on a platform apart from sense gratification, there is no chance of being elevated to the eternal platform of full knowledge, full bliss and full life. This platform is in the eternal atmosphere, or Brahman atmosphere. All the above-mentioned sacrifices help one to become cleansed of the sinful reactions of material existence. By this advancement in life, not only does one become happy and opulent in this life, but also, at the end, he enters into the eternal kingdom of God, either merging into the impersonal Brahman or associating with the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa.

FORKLARING: Af den forudgående forklaring på de forskellige slags offerhandlinger (ofring af ens besiddelser, studie af Vedaerne eller filosofiske doktriner og udførelse af yoga-systemet) fremgår det, at det fælles mål for dem alle er beherskelse af sanserne. Sansenydelse er selve roden til materiel eksistens. Medmindre man befinder sig på et stadie, hvor man er hævet over sansenydelse, er der ingen mulighed for at blive ophøjet til den evige platform af fuldstændig viden, fuldstændig lykke og et fuldendt liv. Dette stadie hører til i den evige atmosfære eller Brahman-atmosfæren. Alle de ovennævnte offerhandlinger hjælper én til at blive renset for den materielle eksistens’ syndige reaktioner. Et sådant fremskridt i livet gør ikke blot én lykkelig og velstående i dette liv, men til sidst kommer man også til Guds evige rige ved enten at blive ét med den upersonlige Brahman eller slutte sig til Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇas, selskab.