Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.9.20

Verš

yasmin yato yarhi yena ca yasya yasmād
yasmai yathā yad uta yas tv aparaḥ paro vā
bhāvaḥ karoti vikaroti pṛthak svabhāvaḥ
sañcoditas tad akhilaṁ bhavataḥ svarūpam

Synonyma

yasmin — v jakékoliv situaci; yataḥ — kvůli čemukoliv; yarhi — kdykoliv (v minulosti, přítomnosti či budoucnosti); yena — něčím; ca — také; yasya — ve vztahu ke komukoliv; yasmāt — z jakékoliv příčiny; yasmai — pro kohokoliv (bez rozlišování co se týče místa, osoby nebo času); yathā — jakkoliv; yat — ať se jedná o cokoliv; uta — jistě; yaḥ — každý, kdo; tu — ale; aparaḥ — jiný; paraḥ — nejvyšší; — nebo; bhāvaḥ — bytí; karoti — koná; vikaroti — mění; pṛthak — oddělená; svabhāvaḥ — povaha (pod vlivem různých kvalit hmotné přírody); sañcoditaḥ — ovlivněná; tat — to; akhilam — vše; bhavataḥ — Tebe; svarūpam — pochází z Tvých různých energií.

Překlad

Můj milý Pane, každý v tomto hmotném světě podléhá kvalitám hmotné přírody: dobru, vášni a nevědomosti. Každý — od nejvznešenější osobnosti, Pána Brahmy, až po malého mravence — jedná pod vlivem těchto kvalit. Každý je zde tedy ovlivňován Tvou energií. Příčina, kvůli které pracují; místo, kde pracují; čas, kdy pracují; to, pro co pracují; cíl života, který považují za konečný, a proces sloužící k dosažení tohoto cíle — to vše jsou projevy Tvé energie. A jelikož energie a energetický zdroj se od sebe neliší, nejedná se o nic jiného než o projevy Tebe.

Význam

Ať už si člověk myslí, že ho chrání jeho rodiče, vláda, nějaké místo nebo nějaká jiná příčina, za vším jsou různé energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Vše, co se děje, ať ve vyšším, středním nebo nižším planetárním systému, probíhá pod dohledem či kontrolou Nejvyšší Osobnosti Božství. Proto je řečeno: karmaṇā daiva-netreṇa jantur dehopapattaye. Nejvyšší Osobnost Božství, Nadduše v srdci každého, dává inspiraci k jednání podle příslušné mentality. Všechny tyto druhy mentality jsou prostředky, které jednající osobě dává Kṛṣṇa. Bhagavad-gītā proto uvádí: mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca — všichni jednají podle inspirace od Nadduše. Jelikož každý má jiný cíl života, každý jedná jinak, veden Nejvyšší Osobností Božství.

Slova yasmin yato yarhi yena ca yasya yasmāt vyjadřují, že všechny činnosti bez rozdílu nejsou ničím jiným než různými rysy Nejvyšší Osobnosti Božství. Všechny jsou vytvářeny živou bytostí a uskutečňovány milostí Pána. I když se žádná z těchto činností od Pána neliší, Pán přesto nařizuje: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja — “Vzdej se všech ostatních povinností a odevzdej se Mně.” Když tento pokyn Pána přijmeme, můžeme být skutečně šťastní. Dokud se necháme vést svými hmotnými smysly, žijeme hmotný život, ale jakmile začneme jednat podle skutečného, transcendentálního pokynu Pána, naše postavení bude duchovní. Činnosti bhakti, oddané služby, jsou přímo pod kontrolou Nejvyšší Osobnosti Božství. Nārada-pañcarātra uvádí:

sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat-paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-
sevanaṁ bhaktir ucyate

Když se živá bytost zřekne postavení charakterizovaného hmotným označením a jedná přímo pod vedením Nejvyšší Osobnosti Božství, obnoví svůj duchovní život. To se nazývá svarūpena avasthiti — stav, kdy se nachází ve svém původním, přirozeném postavení. Tak vypadá skutečné mukti neboli vysvobození z hmotného otroctví.