Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.3.12

Verš

yama uvāca
paro mad-anyo jagatas tasthuṣaś ca
otaṁ protaṁ paṭavad yatra viśvam
yad-aṁśato ’sya sthiti-janma-nāśā
nasy otavad yasya vaśe ca lokaḥ

Synonyma

yamaḥ uvāca — Yamarāja odpověděl; paraḥ — vyšší; mat — než já; anyaḥ — jiný; jagataḥ — všeho pohyblivého; tasthuṣaḥ — nehybného; ca — a; otam — napříč; protam — na délku; paṭavat — jako tkaná látka; yatra — v Němž; viśvam — vesmírný projev; yat — Jehož; aṁśataḥ — z částečných expanzí; asya — tohoto vesmíru; sthiti — udržování; janma — stvoření; nāśāḥ — zničení; nasi — v nozdrách; ota-vat — jako provaz; yasya — Jehož; vaśe — pod kontrolou; ca — a; lokaḥ — celé stvoření.

Překlad

Yamarāja řekl: Moji milí služebníci, přijali jste mě za Nejvyššího, ale ve skutečnosti Jím nejsem. Nade mnou a nad všemi ostatními polobohy, včetně Indry a Candry, je jeden nejvyšší pán a vládce. Částečnými projevy Jeho osobnosti jsou Brahmā, Viṣṇu a Śiva, kteří mají na starosti stvoření, udržování a zničení tohoto vesmíru. Lze Ho přirovnat ke dvěma vláknům, jež tvoří útek a osnovu tkané látky. Celý svět je Jím ovládán, stejně jako je býk ovládán provazem, který má přivázaný k nozdrám.

Význam

Služebníci měli podezření, že existuje vládce, který převyšuje dokonce i Yamarāje. Aby Yamarāja rozptýlil jejich pochybnosti, okamžitě odpověděl: “Ano, všemu vládne jeden nejvyšší vládce.” Yamarāja má na starosti některé z pohyblivých živých bytostí — lidi — ale zvířata, která se také pohybují, pod jeho pravomoc nespadají. Jedině lidské bytosti mají vědomí dobrého a špatného, a z nich pouze ty, které jednají hříšně, patří pod Yamarājovu vládu. I když je tedy Yamarāja vládce, vládne pouze v určité správní oblasti malému množství živých bytostí. Existují i jiní polobozi, kteří vládnou mnoha jiným oblastem, ale nade všemi je jeden nejvyšší vládce, Kṛṣṇa. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ — nejvyšším vládcem je Kṛṣṇa. Jiní, kteří vládnou svým příslušným oblastem správy vesmíru, jsou ve srovnání s Kṛṣṇou, nejvyšším vládcem, zanedbatelní. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.7): mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya — “Můj milý Dhanañjayo (Arjuno), nikdo Mě nepřevyšuje.” Yamarāja proto okamžitě rozptýlil pochybnosti svých pomocníků, Yamadūtů, když potvrdil, že existuje jeden nejvyšší vládce nad všemi ostatními.

Śrīla Madhvācārya vysvětluje, že slova otaṁ protam se vztahují na příčinu všech příčin. Nejvyšší Pán je vesmírnému projevu svislým i vodorovným směrem. To potvrzuje následující verš ze Skanda Purāṇy:

yathā kanthā-paṭāḥ sūtra
otāḥ protāś ca sa sthitāḥ
evaṁ viṣṇāv idaṁ viśvam
otaṁ protaṁ ca saṁsthitam

Stejně jako je deka utkaná ze dvou vláken, vodorovného a svislého, Pán Viṣṇu představuje svislou a vodorovnou příčinu vesmírného projevu.