Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.3.4-5

Verš

ṛtvija ūcuḥ
arhasi muhur arhattamārhaṇam asmākam anupathānāṁ namo nama ity etāvat sad-upaśikṣitaṁ ko ’rhati pumān prakṛti-guṇa-vyatikara-matir anīśa īśvarasya parasya prakṛti-puruṣayor arvāktanābhir nāma-rūpākṛtibhī rūpa-nirūpaṇam; sakala-jana-nikāya-vṛjina-nirasana-śivatama-pravara-guṇa-gaṇaika-deśa-kathanād ṛte.

Synonyma

ṛtvijaḥ ūcuḥ — kněží řekli; arhasi — prosím (přijmi); muhuḥ — znovu a znovu; arhat-tama — ó nejvznešenější osobo hodná uctívání; arhaṇam — nabízené uctívání; asmākam — naše; anupathānām — kteří jsme Tvými služebníky; namaḥ — uctivé poklony; namaḥ — uctivé poklony; iti — takto; etāvat — dosud; sat — vznešených osobností; upaśikṣitam — podle pokynů; kaḥ — co; arhati — je schopen (učinit); pumān — člověk; prakṛti — hmotné přírody; guṇa — kvalit; vyatikara — v proměnách; matiḥ — jehož mysl (je pohroužená); anīśaḥ — který je nanejvýš neschopný; īśvarasya — Nejvyšší Osobnosti Božství; parasya — mimo; prakṛti-puruṣayoḥ — dosah tří kvalit hmotné přírody; arvāktanābhiḥ — které nedosahují tak daleko neboli patří do tohoto hmotného světa; nāma-rūpa-ākṛtibhiḥ — jmény, podobami a vlastnostmi; rūpa — Tvé povahy či postavení; nirūpaṇam — zjištění, vnímání; sakala — celého; jana-nikāya — lidstva; vṛjina — hříšné činy; nirasana — které odstraní; śivatama — nanejvýš příznivých; pravara — jedinečných; guṇa-gaṇa — transcendentálních vlastností; eka-deśa — jedna část; kathanāt — slovy; ṛte — kromě.

Překlad

Kněží se začali k Pánu modlit: Ó Ty, Jenž jsi nejvíce hoden uctívání, jsme jen Tvoji služebníci. I když jsi úplný Sám v Sobě, prosíme Tě, přijmi od nás — Svých věčných služebníků — ze Své bezpříčinné milosti malou službu. Nejsme si ve skutečnosti vědomi Tvé transcendentální podoby, ale můžeme se Ti pouze znovu a znovu s úctou klanět, jak učí védská literatura a autorizovaní ācāryové. Materialistické živé bytosti jsou silně přitahovány ke kvalitám hmotné přírody, a proto nejsou nikdy dokonalé, ale Ty jsi mimo dosah všech hmotných pojetí. Tvé jméno, podoba a vlastnosti jsou transcendentální; přesahují rámec experimentálního poznání. Kdo si Tě vůbec dokáže představit? V hmotném světě můžeme vnímat pouze hmotná jména a hmotné vlastnosti. Nedokážeme nic jiného než Ti skládat uctivé poklony a modlit se k Tobě, transcendentální Osobě. Opěvování Tvých příznivých transcendentálních vlastností odstraní hříchy celého lidstva. To je pro nás tou nejpříznivější činností, a tak můžeme částečně porozumět Tvému nadpřirozenému postavení.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství nemá nic společného s hmotným vnímáním. Dokonce i impersonalista Śaṅkarācārya říká: nārāyaṇaḥ paro 'vyaktāt — “Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, přesahuje hmotné pojetí.” Podobu a vlastnosti Nejvyšší Osobnosti Božství si nemůžeme vymyslet. Co se týče Pánovy podoby a činností, musíme jednoduše přijmout popisy dané ve védské literatuře. Brahma-saṁhitā (5.29) uvádí:

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Govindu, prvotního Pána a prvního otce, který pase krávy plnící všechny touhy v sídle z duchovních drahokamů, kde se nacházejí milióny stromů přání. S velkou úctou a láskou Mu neustále slouží stovky a tisíce bohyní štěstí.” Určitou představu Absolutní Pravdy, Její podoby a vlastností můžeme získat čtením popisů uvedených ve védské literatuře a autoritativních výroků vznešených osobností, jako je Brahmā, Nārada, Śukadeva Gosvāmī a další. Śrīla Rūpa Gosvāmī říká: ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ — “Jméno, podobu a vlastnosti Śrī Kṛṣṇy nemůžeme pochopit svými hmotnými smysly.” Dalšími jmény Pána jsou proto adhokṣaja a aprākṛta, která vyjadřují, že je mimo dosah všech hmotných smyslů. Pán se zjevil před Mahārājem Nābhim z bezpříčinné milosti ke Svým oddaným. Stejně tak se zjeví i nám, budeme-li Mu oddaně sloužit. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ. To je jediný způsob, jak pochopit Nejvyšší Osobnost Božství. Bhagavad-gītā potvrzuje: bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ — pochopit Nejvyšší Osobnost Božství je možné prostřednictvím oddané služby. Jiný způsob neexistuje. Musíme naslouchat autoritám a śāstrám a uvažovat o Nejvyšším Pánu z hlediska jejich výroků. Podoby a vlastnosti Pána si nemůžeme představovat nebo vymýšlet.