Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.3.3

Verš

atha ha tam āviṣkṛta-bhuja-yugala-dvayaṁ hiraṇmayaṁ puruṣa-viśeṣaṁ kapiśa-kauśeyāmbara-dharam urasi vilasac-chrīvatsa-lalāmaṁ daravara-vanaruha-vana-mālācchūry-amṛta-maṇi-gadādibhir upalakṣitaṁ sphuṭa-kiraṇa-pravara-mukuṭa-kuṇḍala-kaṭaka-kaṭi-sūtra-hāra-keyūra-nūpurādy-aṅga-bhūṣaṇa-vibhūṣitam ṛtvik-sadasya-gṛha-patayo ’dhanā ivottama-dhanam upalabhya sabahu-mānam arhaṇenāvanata-śīrṣāṇa upatasthuḥ.

Synonyma

atha — potom; ha — jistě; tam — Jeho; āviṣkṛta-bhuja-yugala-dvayam — který se zjevil se čtyřmi pažemi; hiraṇmayam — oslnivě zářící; puruṣa-viśeṣam — nejlepší ze všech živých bytostí, Puruṣottama; kapiśa-kauśeya-ambara-dharam — měl na Sobě žluté hedvábné šaty; urasi — na hrudi; vilasat — krásný; śrīvatsa — zvaný Śrīvatsa; lalāmam — měl znak; dara-vara — lasturou; vana-ruha — lotosový květ; vana-mālā — girlanda z lesních květů; acchūri — disk; amṛta-maṇi — drahokam Kaustubha; gadā-ādibhiḥ — kyjem a dalšími symboly; upalakṣitam — charakterizovaný; sphuṭa-kiraṇa — zářící; pravara — jedinečná; mukuṭa — helmice; kuṇḍala — náušnice; kaṭaka — náramky; kaṭi-sūtra — opasek; hāra — náhrdelník; keyūra — pásky na pažích; nūpura — zvonky na kotnících; ādi — a tak dále; aṅga — těla; bhūṣaṇa — s ozdobami; vibhūṣitam — ozdobený; ṛtvik — kněží; sadasya — společníci; gṛha-patayaḥ — a král Nābhi; adhanāḥ — chudáci; iva — jako; uttama-dhanam — velký poklad; upalabhya — když získali; sa-bahu-mānam — s velkou úctou; arhaṇena — s předměty pro uctívání; avanata — sklonili; śīrṣāṇaḥ — své hlavy; upatasthuḥ — uctívali.

Překlad

Pán Viṣṇu se před králem Nābhim zjevil se čtyřmi pažemi. Oslnivě zářil a vypadal jako nejlepší ze všech osobností. Jeho spodní část těla halil žlutý hedvábný oděv. Na Jeho hrudi byl znak Śrīvatsa, který je vždy velmi krásný. Nesl lasturu, lotos, disk a kyj a kolem krku měl girlandu z lesních květů a drahokam Kaustubha. Nádherně Ho zdobila helmice, náušnice, náramky, opasek, perlový náhrdelník, pásky na pažích, zvonky na kotnících a další tělesné ozdoby posázené zářícími drahokamy. Když král Nābhi, jeho kněží a společníci viděli Pána před sebou, připadali si jako chudáci, kteří znenadání získali velké bohatství. Přijali Pána, na projev úcty sklonili hlavy a uctili Ho obětováním příslušných předmětů.

Význam

Zde je jasně uvedeno, že Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nevypadal jako obyčejná lidská bytost. Zjevil se před králem Nābhim a jeho společníky jako nejlepší ze všech osobností (Puruṣottama). Vedy uvádějí: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Nejvyšší Osobnost Božství je také živá bytost, ale je nejvyšší. V Bhagavad-gītě (7.7) Pán Kṛṣṇa Sám říká: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya — “Ó dobyvateli bohatství (Arjuno), neexistuje vyšší pravda, než jsem Já.” Nikdo není přitažlivější nebo autoritativnější než Pán Kṛṣṇa. To je jeden z rozdílů mezi Bohem a obyčejnou živou bytostí. Podle tohoto popisu transcendentálního těla Pána Viṣṇua lze Osobnost Božství snadno rozeznat od všech ostatních živých bytostí. Mahārāja Nābhi a všichni jeho kněží a společníci tedy složili Pánu poklony a začali Ho uctívat různými předměty. Jak uvádí Bhagavad-gītā (6.22): yaṁ labdhvā cāparaṁ lābhaṁ manyate nādhikaṁ tataḥ. To znamená: “Kdo toto získá, myslí na to, že již nemůže získat nic víc.” Když někdo realizuje Boha a vidí Pána tváří v tvář, nepochybně si myslí, že získal to nejlepší ze všeho. Raso 'py asya paraṁ dṛṣṭvā nivartate—když člověk pozná vyšší chuť, jeho vědomí se upevní. Poté, co spatřil Nejvyššího Pána, ho přestane přitahovat cokoliv hmotného. Od té doby bude vždy stálý ve svém uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství.