Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.26.30

Verš

atha ca yas tv iha vā ātma-sambhāvanena svayam adhamo janma-tapo-vidyācāra-varṇāśramavato varīyaso na bahu manyeta sa mṛtaka eva mṛtvā kṣārakardame niraye ’vāk-śirā nipātito durantā yātanā hy aśnute.

Synonyma

atha — kromě toho; ca — také; yaḥ — kdokoliv; tu — ale; iha — v tomto životě; — nebo; ātma-sambhāvanena — falešnou slávou; svayam — sebe; adhamaḥ — velmi degradovaný; janma — dobrý původ; tapaḥ — askeze; vidyā — poznání; ācāra — dobré chování; varṇa-āśrama-vataḥ — co se týče striktního dodržování zásad varṇāśramy; varīyasaḥ — váženější; na — ne; bahu — příliš; manyeta — respektuje; saḥ — on; mṛtakaḥ — mrtvola; eva — jen; mṛtvā — po smrti; kṣārakardame — jménem Kṣārakardama; niraye — do pekla; avāk-śirā — hlavou dolů; nipātitaḥ — svržen; durantāḥ yātanāḥ — krutá bolest; hi — vskutku; aśnute — trpí.

Překlad

Odporný člověk nízkého původu, který se v tomto životě považuje za významného a falešně zpychne, následkem čehož neprokazuje patřičnou úctu tomu, kdo ho předčí původem, askezí, vzděláním, chováním a společenským či duchovním postavením, připomíná již v tomto životě mrtvolu. Po smrti je po hlavě svržen do pekla známého jako Kṣārakardama, kde si musí vytrpět těžký trest z rukou Yamarājových pomocníků.

Význam

Nikdo by neměl být falešně pyšný. Člověk musí mít v úctě toho, kdo je ve vyšší pozici co se týče původu, vzdělání, chování a společenského či duchovního postavení. Pokud takovým vysoce postaveným osobám někdo neprokazuje úctu a je falešně pyšný, bude potrestán v Kṣārakardamě.