Skip to main content

Sloka 26

Text 26

Verš

Text

pumān yoṣid uta klība
ātma-sambhāvano ’dhamaḥ
bhūteṣu niranukrośo
nṛpāṇāṁ tad-vadho ’vadhaḥ
pumān yoṣid uta klība
ātma-sambhāvano ’dhamaḥ
bhūteṣu niranukrośo
nṛpāṇāṁ tad-vadho ’vadhaḥ

Synonyma

Synonyms

pumān — muž; yoṣit — žena; uta — také; klībaḥ — eunuch; ātma-sambhāvanaḥ — kteří se starají jen o vlastní obživu; adhamaḥ — nejnižší z lidí; bhūteṣu — s jinými živými bytostmi; niranukrośaḥ — bez soucitu; nṛpāṇām — pro krále; tat — jeho; vadhaḥ — zabití; avadhaḥ — není zabití.

pumān — a man; yoṣit — a woman; uta — also; klībaḥ — a eunuch; ātma-sambhāvanaḥ — interested in self-maintenance; adhamaḥ — lowest of humankind; bhūteṣu — to other living entities; niranukrośaḥ — without compassion; nṛpāṇām — for the kings; tat — of him; vadhaḥ — killing; avadhaḥ — not killing.

Překlad

Translation

Král může zabít jakoukoliv krutou osobu — ať muže, ženu, či impotentního eunucha — která se stará jen o vlastní obživu a nemá soucit s jinými živými bytostmi. Takové zabití nelze považovat za skutečné zabití.

Any cruel person — be he a man, woman or impotent eunuch — who is only interested in his personal maintenance and has no compassion for other living entities may be killed by the king. Such killing can never be considered actual killing.

Význam

Purport

Planeta Země je ve své přirozené podobě ženou a jako taková potřebuje královu ochranu. Pṛthu Mahārāja ovšem namítá, že když nějaký občan ve státě — ať muž, žena, či eunuch — není soucitný ke svým bližním, král ho může zabít, aniž by to bylo považováno za skutečné zabití. Co se týče duchovních činností, když je oddaný spokojený sám se sebou a nekáže o Kṛṣṇově slávě, nelze ho pokládat za prvotřídního oddaného. Oddaný, jenž se snaží kázat a má soucit s nevinnými, kteří nemají žádné poznání o Kṛṣṇovi, je na vyšší úrovni. Prahlāda Mahārāja ve své modlitbě k Pánu řekl, že sám nemá zájem o osvobození z tohoto hmotného světa — nechtěl být osvobozen z hmotného podmínění, dokud nebudou zachráněny všechny pokleslé duše. To se týká dokonce i hmotného života—pokud se člověk nestará o blaho druhých, je třeba vědět, že Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nebo Jeho inkarnace, jako je Pṛthu Mahārāja, takovou osobu odsuzuje.

The planet earth is actually a woman in her constitutional form, and as such she needs to be protected by the king. Pṛthu Mahārāja argues, however, that if a citizen within the state — be he man, woman or eunuch — is not compassionate upon his fellow men, he or she may be killed by the king, and such killing is never to be considered actual killing. As far as the field of spiritual activities is concerned, when a devotee is self-satisfied and does not preach the glories of Kṛṣṇa, he is not considered a first-class devotee. A devotee who tries to preach, who has compassion upon innocent persons who have no knowledge of Kṛṣṇa, is a superior devotee. In his prayer to the Lord, Prahlāda Mahārāja said that he was not personally interested in liberation from this material world; rather, he did not wish to be liberated from this material condition until all fallen souls were delivered. Even in the material field, if a person is not interested in others’ welfare, he should be considered to be condemned by the Personality of Godhead or His incarnation like Pṛthu Mahārāja.