Skip to main content

Sloka 26

Text 26

Verš

Texto

pumān yoṣid uta klība
ātma-sambhāvano ’dhamaḥ
bhūteṣu niranukrośo
nṛpāṇāṁ tad-vadho ’vadhaḥ
pumān yoṣid uta klība
ātma-sambhāvano ’dhamaḥ
bhūteṣu niranukrośo
nṛpāṇāṁ tad-vadho ’vadhaḥ

Synonyma

Palabra por palabra

pumān — muž; yoṣit — žena; uta — také; klībaḥ — eunuch; ātma-sambhāvanaḥ — kteří se starají jen o vlastní obživu; adhamaḥ — nejnižší z lidí; bhūteṣu — s jinými živými bytostmi; niranukrośaḥ — bez soucitu; nṛpāṇām — pro krále; tat — jeho; vadhaḥ — zabití; avadhaḥ — není zabití.

pumān — un hombre; yoṣit — una mujer; uta — también; klībaḥ — un eunuco; ātma-sambhāvanaḥ — que se interesa por su propio sustento; adhamaḥ — lo más bajo de la humanidad; bhūteṣu — a otras entidades vivientes; niranukrośaḥ — sin compasión; nṛpāṇām — por los reyes; tat — de él; vadhaḥ — matar; avadhaḥ — no matar.

Překlad

Traducción

Král může zabít jakoukoliv krutou osobu — ať muže, ženu, či impotentního eunucha — která se stará jen o vlastní obživu a nemá soucit s jinými živými bytostmi. Takové zabití nelze považovat za skutečné zabití.

Cuando una persona —sea hombre, mujer o eunuco impotente— es cruel y solo le interesa su propio sustento, sin sentir compasión por las demás entidades vivientes, el rey puede matarla. Cuando mata a una persona así, en realidad no mata.

Význam

Significado

Planeta Země je ve své přirozené podobě ženou a jako taková potřebuje královu ochranu. Pṛthu Mahārāja ovšem namítá, že když nějaký občan ve státě — ať muž, žena, či eunuch — není soucitný ke svým bližním, král ho může zabít, aniž by to bylo považováno za skutečné zabití. Co se týče duchovních činností, když je oddaný spokojený sám se sebou a nekáže o Kṛṣṇově slávě, nelze ho pokládat za prvotřídního oddaného. Oddaný, jenž se snaží kázat a má soucit s nevinnými, kteří nemají žádné poznání o Kṛṣṇovi, je na vyšší úrovni. Prahlāda Mahārāja ve své modlitbě k Pánu řekl, že sám nemá zájem o osvobození z tohoto hmotného světa — nechtěl být osvobozen z hmotného podmínění, dokud nebudou zachráněny všechny pokleslé duše. To se týká dokonce i hmotného života—pokud se člověk nestará o blaho druhých, je třeba vědět, že Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nebo Jeho inkarnace, jako je Pṛthu Mahārāja, takovou osobu odsuzuje.

En realidad, el planeta Tierra, por constitución, es una mujer, y como tal, necesita la protección de un rey. Sin embargo, el argumento de Pṛthu Mahārāja es que, si un habitante del estado —sea hombre, mujer o eunuco— no siente compasión por su prójimo, el rey puede matarle, y nunca debe considerarse que matar a una persona así sea matar. En lo que respecta al campo de las actividades espirituales, al devoto que está satisfecho en sí mismo y no predica las glorias de Kṛṣṇa no se le considera devoto de primera categoría. El devoto que trata de predicar, por compasión hacia las personas inocentes que carecen de conocimiento acerca de Kṛṣṇa, está en un nivel superior. En su oración al Señor, Prahlāda Mahārāja dijo que no sentía ningún interés personal por liberarse del mundo material; por el contrario, no deseaba liberarse de la condición material mientras no se liberasen todas las almas caídas. Y volviendo al plano material, debe entenderse que tanto la Personalidad de Dios como Su encarnación, Pṛthu Mahārāja en este caso, condenan a la persona que no se interesa por el bien de los demás.