Skip to main content

Sloka 26

ТЕКСТ 26

Verš

Текст

pumān yoṣid uta klība
ātma-sambhāvano ’dhamaḥ
bhūteṣu niranukrośo
nṛpāṇāṁ tad-vadho ’vadhaḥ
пумн йошид ута клӣба
тма-самбхвано ’дхама
бхӯтешу ниранукроо
нп тад-вадхо ’вадха

Synonyma

Пословный перевод

pumān — muž; yoṣit — žena; uta — také; klībaḥ — eunuch; ātma-sambhāvanaḥ — kteří se starají jen o vlastní obživu; adhamaḥ — nejnižší z lidí; bhūteṣu — s jinými živými bytostmi; niranukrośaḥ — bez soucitu; nṛpāṇām — pro krále; tat — jeho; vadhaḥ — zabití; avadhaḥ — není zabití.

пумн — мужчины; йошит — женщины; ута — а также; клӣба — евнуха; тма-самбхвана — заботящихся лишь о самих себе; адхама — последних из людей; бхӯтешу — к другим живым существам; ниранукроа — без сострадания; нпм — для царей; тат — его; вадха — убийство; авадха — не убийство.

Překlad

Перевод

Král může zabít jakoukoliv krutou osobu — ať muže, ženu, či impotentního eunucha — která se stará jen o vlastní obživu a nemá soucit s jinými živými bytostmi. Takové zabití nelze považovat za skutečné zabití.

Царь имеет право казнить любого злодея, будь то мужчина, женщина или бесполый евнух, если он заботится только о собственном благе и не проявляет сострадания к другим живым существам. Такой поступок царя не считается убийством.

Význam

Комментарий

Planeta Země je ve své přirozené podobě ženou a jako taková potřebuje královu ochranu. Pṛthu Mahārāja ovšem namítá, že když nějaký občan ve státě — ať muž, žena, či eunuch — není soucitný ke svým bližním, král ho může zabít, aniž by to bylo považováno za skutečné zabití. Co se týče duchovních činností, když je oddaný spokojený sám se sebou a nekáže o Kṛṣṇově slávě, nelze ho pokládat za prvotřídního oddaného. Oddaný, jenž se snaží kázat a má soucit s nevinnými, kteří nemají žádné poznání o Kṛṣṇovi, je na vyšší úrovni. Prahlāda Mahārāja ve své modlitbě k Pánu řekl, že sám nemá zájem o osvobození z tohoto hmotného světa — nechtěl být osvobozen z hmotného podmínění, dokud nebudou zachráněny všechny pokleslé duše. To se týká dokonce i hmotného života—pokud se člověk nestará o blaho druhých, je třeba vědět, že Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nebo Jeho inkarnace, jako je Pṛthu Mahārāja, takovou osobu odsuzuje.

Планета Земля в своей изначальной форме является женщиной, поэтому царь обязан защищать ее. Однако Махараджа Притху возразил ей, сказав, что, если его подданный, будь то мужчина, женщина или евнух, не проявляет сострадания к своим ближним, царь может казнить его или ее, и эту казнь нельзя считать убийством. Что касается духовной деятельности, то преданного, который заботится только о себе и не рассказывает другим о величии Кришны, нельзя считать преданным первого класса. Тот, кто из сострадания к невинным людям, ничего не знающим о Кришне, занимается проповеднической деятельностью, стоит гораздо выше. В молитве, обращенной к Господу, Прахлада Махараджа говорит, что не стремится к освобождению и не хочет уходить из материального мира до тех пор, пока не будут спасены все падшие души. Но даже в материальной жизни тот, кто не заботится о благе своих ближних, будет наказан Верховным Господом или одним из Его воплощений, таким, как Махараджа Притху.