Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.4.15

Verš

ko nv īśa te pāda-saroja-bhājāṁ
sudurlabho ’rtheṣu caturṣv apīha
tathāpi nāhaṁ pravṛṇomi bhūman
bhavat-padāmbhoja-niṣevaṇotsukaḥ

Synonyma

kaḥ nu īśa — ó můj Pane; te — Tvoji; pāda-saroja-bhājām — oddaní zaměstnaní v transcendentální láskyplné službě Tvým lotosovým nohám; su-durlabhaḥ — velice vzácné získat; artheṣu — ve věci; caturṣu — čtyř cílů; api — přestože; iha — v tomto světě; tathā api — přesto; na — ne; aham — já; pravṛṇomi — dávám přednost; bhūman — ó veliký; bhavat — Tvým; pada-ambhoja — lotosovým nohám; niṣevaṇa-utsukaḥ — chtějící sloužit.

Překlad

Ó můj Pane, oddaní zaměstnaní v transcendentální láskyplné službě Tvým lotosovým nohám nemají žádné potíže s dosahováním jakýchkoliv cílů v oblasti náboženství, hospodářského rozvoje, smyslového požitku a osvobození. Co se však mě týče, já chci pouze s láskou sloužit Tvým lotosovým nohám.

Význam

Ti, kteří se stýkají s Pánem na vaikuṇṭhských planetách, získávají všechny Jeho tělesné rysy a vypadají stejně jako Pán Viṣṇu. Toto osvobození se nazývá sārūpya-mukti a je jedním z pěti druhů osvobození. Oddaní zaměstnaní v transcendentální láskyplné službě Pánu nikdy nepřijímají sāyujya-mukti neboli splynutí s paprsky Pána zvanými brahmajyoti. Oddaní mohou dosáhnout nejen osvobození, ale jakéhokoliv úspěchu v oblasti náboženských činností, hospodářského rozvoje nebo smyslového požitku, až po úroveň polobohů na nebeských planetách. Čistý oddaný, jako je Uddhava, však odmítá všechny takové výsady. Čistý oddaný chce pouze sloužit Pánu a neuvažuje o vlastním prospěchu.