Skip to main content

KAPITOLA PRVNÍ

První krok v realizaci Boha

VZÝVÁNÍ PŘÍZNĚ:
Ó můj Pane, všeprostupující Osobnosti Božství, vzdávám Ti své uctivé poklony.
Sloka 1:
Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Můj milý králi, tvá otázka je slavná, protože přináší nesmírný prospěch všem druhům lidí. Všichni transcendentalisté se shodují, že odpověď na tuto otázku je tím nejlepším námětem k naslouchání.
Sloka 2:
Ó králi, v lidské společnosti mají ti, kteří příliš zabředli do hmoty a kteří jsou slepí k poznání konečné pravdy, mnoho námětů k naslouchání.
Sloka 3:
Život takového závistivého hospodáře ubíhá v noci buď spánkem nebo sexem a ve dne vyděláváním peněz nebo starostí o členy rodiny.
Sloka 4:
Ti, kterým chybí ātma-tattva, se nedotazují na životní problémy. Jsou příliš připoutaní ke svým nespolehlivým vojákům jako je tělo, děti a manželka. I když mají dostatek zkušeností, nevidí svůj nevyhnutelný zánik.
Sloka 5:
Ó potomku krále Bharaty, ten, kdo se chce osvobodit od veškerého utrpení, musí naslouchat o Nejvyšším Pánu, oslavovat Ho a vzpomínat na Něj, Osobnost Božství, který je Nadduší, vládcem a zachráncem od všeho utrpení.
Sloka 6:
Nejvyšší dokonalostí lidského života, které může člověk dosáhnout úplným poznáním hmoty a duše, ovládáním mystických sil nebo dokonalým plněním předepsaných povinností svého zaměstnání, je vzpomínat na konci života na Osobnost Božství.
Sloka 7:
Ó králi Parīkṣite! Hlavně nejvyšší transcendentalisté, na které se již nevztahuje dodržování usměrňujících zásad a omezení, nalézají potěšení v popisování slávy Pána.
Sloka 8:
Na konci Dvāpara-yugy jsem studoval tento velký dodatek védské literatury jménem Śrīmad-Bhāgavatam, který se vyrovná všem Vedám, u svého otce, Śrīly Dvaipāyany Vyāsadeva.
Sloka 9:
Ó svatý králi, jistěže už jsem byl dokonale pohroužený v transcendenci, ale přesto mě přitahovaly popisy zábav Pána opěvovaného osvícenými verši.
Sloka 10:
Tentýž Śrīmad-Bhāgavatam přednesu tobě, protože jsi nejupřímnější oddaný Pána Kṛṣṇy. Naslouchá-li někdo Śrīmad-Bhāgavatamu s plnou pozorností a úctou, získá neochvějnou víru v Nejvyššího Pána, dárce osvobození.
Sloka 11:
Ó králi, neustálé zpívání svatého jména Pána způsobem, jakým to dělají velké autority, je cestou, po které bez pochyb a beze strachu dojdou k úspěchu všichni — ti, kteří jsou prostí všech hmotných tužeb, ti, kteří jsou chtiví všech hmotných požitků, i ti, kteří jsou díky transcendentálnímu poznání spokojení sami v sobě.
Sloka 12:
Jakou cenu má promarněný dlouhý život, který ani po mnoha letech v tomto světě neposkytl žádnou zkušenost? Lepší je jedna chvíle plného vědomí, protože ta přinese člověku začátek hledání jeho vyššího zájmu.
Sloka 13:
Když se svatý král Khaṭvāṅga dozvěděl, že bude žít už jen chvíli, okamžitě se vzdal všech hmotných činností a uchýlil se na místo nejbezpečnější — k nohám Osobnosti Božství.
Sloka 14:
Délka tvého života se nyní omezila na posledních sedm dní, Mahārāji Parīkṣite. Během této doby můžeš vykonat všechny nezbytné obřady, zabezpečující nejlepší možný příští život.
Sloka 15:
V posledních okamžicích svého života má být člověk natolik statečný, aby se nebál smrti. Musí však přetnout veškerá pouta k hmotnému tělu a ke všemu, co k němu náleží, a ukončit všechny touhy po těchto věcech.
Sloka 16:
Člověk má opustit domov a cvičit se v sebeovládání. Má se pravidelně koupat na posvátném místě a sedět na náležitě posvěceném místě v osamocení.
Sloka 17:
Když takto sedíš, soustřeď mysl na tři transcendentální písmena (a-u-m), a za pomoci dechového cvičení ji ovládni tak, aby na toto transcendentální semeno nezapomínala.
Sloka 18:
Jak se bude mysl postupně zduchovňovat, odtáhni ji od smyslových činností a inteligencí ovládej smysly. Mysl příliš zaměstnanou hmotnými činnostmi je možné zapojit do služby Osobnosti Božství a naplnit ji transcendentálním vědomím.
Sloka 19:
Potom bys měl postupně meditovat o jednotlivých údech Viṣṇua, aniž bys ztrácel ze zřetele celé tělo. To mysl osvobodí od všech smyslových objektů. V tomto okamžiku již nemají zbýt v mysli žádné jiné myšlenky. Jelikož Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, je Konečná Pravda, jedině v Něm dosáhne mysl úplného uspokojení.
Sloka 20:
Mysl je neustále rozrušena hmotnou kvalitou vášně a zmatena nevědomostí. Obrátí-li však člověk svoji mysl na Viṣṇua, může odstranit svá klamná pojetí a špínu, kterou vytvořily, a takto dosáhnout klidu.
Sloka 21:
Ó králi, pomocí tohoto systému vzpomínání a pevného návyku spatřovat všedobré osobní pojetí Pána, je možné velice brzy dosáhnout oddané služby Pánu pod Jeho přímou ochranou.
Sloka 22:
Požehnaný král Parīkṣit se ptal dále a řekl: Ó brāhmaṇo, popiš prosím podrobně, jak a kam se má mysl obrátit a jak lze toto pojetí ustálit, aby se mysl očistila.
Sloka 23:
Śukadeva Gosvāmī odpověděl: Je třeba ovládnout sed, jógovou prāṇāyāmou usměrnit dýchání a tak ovládnout mysl a smysly. Pak musíš inteligencí obrátit mysl na hrubohmotné síly Pána (zvané virāṭ-rūpa).
Sloka 24:
Toto ohromné projevení hmotného světa je jako celek osobním tělem Absolutní Pravdy, v němž se projevuje minulost, přítomnost a budoucnost hmotného času vesmíru.
Sloka 25:
Ohromná vesmírná podoba Osobnosti Božství uvnitř vesmírné schránky, obalené sedmero hmotnými prvky, je předmětem koncepce virāṭ-rūpy.
Sloka 26:
Realizované duše označují planety známé jako Pātāla za chodidla vesmírného Pána a planety Rasātala za paty a prsty na Jeho nohou. Kotníky jsou planety Mahātala a Jeho lýtka tvoří planety Talātala.
Sloka 27:
Koleny vesmírné podoby je planetární systém Sutala a dvě stehna jsou planetární systémy Vitala a Atala. Boky jsou Mahītala a vnější prostor je prohlubeň Jeho pupku.
Sloka 28:
Hruď gigantické podoby Původní Osobnosti je planetární systém zářivých planet, Jeho krk tvoří planety Mahar, Jeho ústa jsou planety Janas a Jeho čelo je planetární systém Tapas. Nejvyšší planetární systém, známý jako Satyaloka, je hlava toho, který má tisíc hlav.
Sloka 29:
Jeho paže jsou polobozi vedení Indrou, deset směrů jsou Jeho uši a hmotný zvuk je Jeho sluch. Jeho nosní dírky jsou dva Aśvinī-kumārové a hmotná vůně je Jeho čich. Jeho ústa jsou žhnoucí oheň.
Sloka 30:
Oblast vnějšího prostoru tvoří Jeho oči a Slunce je Jeho zrak. Jeho víčka jsou den a noc a v pohybu Jeho obočí sídlí Brahmā a podobné vyšší osobnosti. Jeho patro je Varuṇa, vládce vod, a šťáva neboli esence všeho je Jeho jazyk.
Sloka 31:
Říká se, že védské hymny jsou mozkem Pána a Jeho čelisti jsou Yamarāja, bůh smrti, který trestá hříšníky. Umění lásky jsou Jeho zuby a nejsvůdnější iluzorní hmotná energie je Jeho úsměv. Tento veliký oceán hmotného stvoření není nic jiného než Jeho pohled, kterým se na nás podíval.
Sloka 32:
Skromnost je horní část Jeho rtů, toužení je Jeho brada, náboženství jsou prsa Pána a bezbožnost jsou Jeho záda. Brahmājī, který vytváří všechny živé bytosti v hmotném světě, je Jeho pohlavní orgán a Mitrā-varuṇové jsou Jeho dvě varlata. Oceán je Jeho pas a kopce a hory jsou Jeho kosti.
Sloka 33:
Ó králi, řeky jsou žíly Jeho gigantického těla, stromy jsou Jeho chlupy a všemocný vzduch je Jeho dech. Plynoucí věky jsou Jeho pohyby a Jeho činnosti jsou účinky tří kvalit hmotné přírody.
Sloka 34:
Ó nejlepší mezi Kuruovci, mraky, které přenášejí vodu, jsou Jeho vlasy, konce dnů a nocí jsou Jeho šaty a nejvyšší příčina hmotného stvoření je Jeho inteligence. Jeho mysl je Měsíc, zdroj všech změn.
Sloka 35:
Znalci tvrdí, že hmotná podstata (mahat-tattva) je vědomí všudepřítomného Pána, a Rudradeva je Jeho ego. Kůň, mul, velbloud a slon jsou Jeho nehty a divoká zvířata a všichni čtyřnožci se nalézají v oblasti Jeho pasu.
Sloka 36:
Rozmanité druhy ptáků naznačují Jeho mistrovský umělecký cit. Manu, otec lidstva, je emblém Jeho inteligence a lidstvo je Jeho sídlo. Nebeské druhy lidských bytostí jako Gandharvové, Vidyādharové, Cāranové a andělé představují Jeho hudební rytmus. Démonští vojáci zastupují Jeho podivuhodné hrdinství.
Sloka 37:
Tváří virāṭ-puruṣi jsou brāhmaṇové, Jeho pažemi jsou kṣatriyové, vaiśyové jsou Jeho stehna a śūdrové jsou pod ochranou Jeho nohou. Všichni uctívaní polobozi také podléhají Pánu a proto je povinností každého dostupnými prostředky vykonávat oběti pro Jeho potěšení.
Sloka 38:
Popsal jsem ti ohromné hrubohmotné pojetí Osobnosti Božství. Člověk, který opravdu touží po osvobození, soustřeďuje svoji mysl na tuto podobu Pána, protože v hmotném světě kromě ní neexistuje nic jiného.
Sloka 39:
Mysl je třeba soustředit na Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, který Sám Sebe vkládá do mnoha projevů, podobně jako obyčejná bytost vytváří tisíce různých projevů ve svých snech. Mysl je třeba soustředit na Něho, na jedinou Absolutní Pravdu plnou blaženosti, neboť všechno ostatní mate a vede duši k vlastnímu úpadku.