Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.48

Verš

sva-sukha-nibhṛta-cetās tad-vyudastānya-bhāvo
’py ajita-rucira-līlākṛṣṭa-sāras tadīyam
vyatanuta kṛpayā yas tattva-dīpaṁ purāṇaṁ
tam akhila-vṛjina-ghnaṁ vyāsa-sūnuṁ nato ’smi

Synonyma

sva-sukha-nirbhṛta-cetāḥ — jehož mysl byla vždy zcela pohroužená ve štěstí seberealizace; tat — tím; vyudasta-anya-bhāvaḥ — osvobozen od veškerých ostatních zálib; api — i když; ajita-rucira-līlā — nejpřitažlivějšími zábavami Ajity, Nejvyšší Osobnosti Božství; ākṛṣṭa — upoutané; sāraḥ — jehož srdce; tadīyam — ve vztahu k Pánu; vyatanuta — popsal a šířil; kṛpayā — z milosti; yaḥ — ten, který; tattva-dīpam — který je světlem Absolutní Pravdy; purāṇam — dodatkový védský text Śrīmad-Bhāgavatam; tam — jemu; akhila-vṛjina-ghnam — jenž může zničit všechny druhy hmotného utrpení; vyāsa-sūnum — Śukadevovi Gosvāmīmu, synovi Vyāsadevy; nataḥ asmi — s úctou se klaním.

Překlad

„  ,S úctou se klaním Śrīlovi Śukadevovi Gosvāmīmu, synovi Vyāsadevy a ničiteli všech hříšných reakcí. Díky své úplné seberealizaci a blaženosti neměl žádné hmotné touhy. Přesto ho přitahovaly transcendentální zábavy Nejvyšší Osobnosti Božství a ze soucitu s lidstvem vylíčil transcendentální historické dílo zvané Śrīmad-Bhāgavatam, které se přirovnává ke světlu Absolutní Pravdy.̀  “

Význam