Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Šedesát jedna vysvětlení verše Ātmārāma

Následující shrnutí této kapitoly předkládá ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura. Na žádost Śrī Sanātany Gosvāmīho vysvětlil Śrī Caitanya Mahāprabhu šedesáti jedna způsoby známý verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu začínající slovy ātmārāmāś ca munayaḥ. Rozebral všechna jeho slova a každé z nich popsal s jeho vedlejšími významy. Přidáním slov ca a api vysvětlil všechny rozličné významy tohoto verše. Na závěr řekl, že různé třídy transcendentalistů (jñānī, karmī, yogī) tento verš používají podle svých vlastních výkladů, ale pokud by s tím skončili a odevzdali se Kṛṣṇovi, jak vyjadřuje verš samotný, mohli by pochopit jeho skutečný význam. Śrī Caitanya Mahāprabhu v této souvislosti vyprávěl příběh, jak velký mudrc Nārada udělal z jednoho lovce velkého vaiṣṇavu a jak to ocenil Parvata Muni, Nāradův přítel. Sanātana Gosvāmī se potom ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi modlil a Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvětlil slávu Śrīmad-Bhāgavatamu. Poté dal Pán Sanātanovi Gosvāmīmu osnovu Hari-bhakti-vilāsy, ze které Sanātana Gosvāmī později vypracoval průvodce zásadami všech vaiṣṇavů.

Verš

ātmārāmeti padyārkasy-
ārthāṁśūn yaḥ prakāśayan
jagat-tamo jahārāvyāt
sa caitanyodayācalaḥ

Synonyma

ātmārāma iti — začínající slovem ātmārāma; padya — verš; arkasya — slunci podobného; artha-aṁśūn — zářící paprsky různých významů; yaḥ — jenž; prakāśayan — projevující; jagat-tamaḥ — temnotu hmotného světa; jahāra — odstranil; avyāt — nechť ochrání; saḥ — On; caitanya-udaya-acalaḥ — Śrī Caitanya Mahāprabhu, který je jako východní obzor, kde vychází slunce.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, který byl jako východní obzor, kde vyšlo slunce verše ātmārāma. V podobě různých významů projevil jeho paprsky, čímž odstranil temnotu hmotného světa. Nechť chrání vesmír.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — všem oddaným Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Pánu Caitanyovi! Sláva Pánu Nityānandovi! Sláva Advaitacandrovi! A sláva všem oddaným Pána Caitanyi!

Verš

tabe sanātana prabhura caraṇe dhariyā
punarapi kahe kichu vinaya kariyā

Synonyma

tabe — potom; sanātana — Sanātana Gosvāmī; prabhura caraṇe dhariyā — když uchopil lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; punarapi — znovu; kahe — říká; kichu — něco; vinaya kariyā — s velkou pokorou.

Překlad

Sanātana Gosvāmī potom uchopil lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua a pokorně předložil následující žádost.

Verš

‘pūrve śuniyāchoṅ, tumi sārvabhauma-sthāne
eka śloke āṭhāra artha kairācha vyākhyāne

Synonyma

pūrve — kdysi; śuniyāchoṅ — slyšel jsem; tumi — Ty; sārvabhauma-sthāne — u Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; eka śloke — v jednom verši; āṭhāra artha — osmnáct významů; kairācha vyākhyāne — vysvětlil jsi.

Překlad

Sanātana Gosvāmī řekl: „Můj Pane, slyšel jsem, že jsi kdysi v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi vysvětlil verš ātmārāma osmnácti různými způsoby.“

Verš

ātmārāmāś ca munayo
nirgranthā apy urukrame
kurvanty ahaitukīṁ bhaktim
ittham-bhūta-guṇo hariḥ

Synonyma

ātma-ārāmāḥ — ti, kdo se těší ze svého transcendentálního umístění ve službě Pánu; ca — také; munayaḥ — velcí světci, kteří se zcela vzdali všech hmotných tužeb, plodonosných činností atd.; nirgranthāḥ — bez zájmu o hmotné touhy; api — zajisté; urukrame — Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, jehož činnosti jsou úžasné; kurvanti — činí; ahaitukīm — bez příčiny, neboli bez hmotných tužeb; bhaktim — oddanou službu; ittham-bhūta — tak úžasné, že poutají pozornost i těch, kdo jsou spokojení sami v sobě; guṇaḥ — jenž má transcendentální vlastnosti; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

„  ,K láskyplné službě Śrī Kṛṣṇovi, který má transcendentální vlastnosti a vykonává úžasné skutky, jsou přitahováni i ti, kdo jsou spokojení sami v sobě a jež nepřitahují vnější hmotné touhy. A protože má Hari, Osobnost Božství, takové transcendentálně přitažlivé rysy, říká se Mu Kṛṣṇa.̀  “

Význam

Toto je slavný verš ātmārāma ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.7.10).

Verš

āścarya śuniyā mora utkaṇṭhita mana
kṛpā kari’ kaha yadi, juḍāya śravaṇa’

Synonyma

āścarya — úžasné; śuniyā — jelikož jsem slyšel; mora — moje; utkaṇṭhita — touží; mana — mysl; kṛpā kari' — prokazující svou bezpříčinnou milost; kaha yadi — když řekneš; juḍāya — potěší; śravaṇa — ucho.

Překlad

„Už jsem tento úžasný příběh slyšel a dychtím tedy znovu slyšet Tvé vysvětlení. Pokud je milostivě zopakuješ, bude mi potěšením si je vyslechnout.“

Verš

prabhu kahe, — “āmi vātula, āmāra vacane
sārvabhauma vātula tāhā satya kari’ māne

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; āmi — Já; vātula — šílenec; āmāra vacane — v Mých slovech; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; vātula — další blázen; tāhā — toto (Mé vysvětlování); satya kari' māne — přijal jako pravdu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Sārvabhauma Bhaṭṭācārya vzal má slova vážně, protože je stejný šílenec jako Já.“

Verš

kibā pralāpilāṅa, kichu nāhika smaraṇe
tomāra saṅga-bale yadi kichu haya mane

Synonyma

kibā — co; pralāpilāṅa — jsem řekl; kichu — cokoliv; nāhika — není; smaraṇe — v paměti; tomāra — tvojí; saṅga-bale — silou společnosti; yadi — jestli; kichu — něco; haya — je; mane — v Mé mysli.

Překlad

„Nevzpomínám si, co jsem v té souvislosti tenkrát řekl, ale jestli se v Mé mysli díky tvojí společnosti něco objeví, vysvětlím to.“

Verš

sahaje āmāra kichu artha nāhi bhāse
tomā-sabāra saṅga-bale ye kichu prakāśe

Synonyma

sahaje — obyčejně; āmāra — Můj; kichu — jakýkoliv; artha — význam; nāhi bhāse — neprojeví se; tomā-sabāra saṅga-bale — silou tvé společnosti; ye — co; kichu — něco; prakāśe — projeví se.

Překlad

„Já sám obvykle nedokážu předložit žádné vysvětlení, ale silou tvé společnosti se něco může objevit.“

Verš

ekādaśa pada ei śloke sunirmala
pṛthak nānā artha pade kare jhalamala

Synonyma

ekādaśa pada — jedenáct slov; ei — tomto; śloke — ve verši; su-nirmala — zcela jasných; pṛthak — odděleně; nānā — různé; artha — významy; pade — v každém slově; kare jhalamala — třpytí se.

Překlad

„V tomto verši je jedenáct zcela jasných slov. Pokud je však studujeme odděleně, z každého zazáří různé další významy.“

Význam

Jedenácti oddělenými slovy jsou (1) ātmārāmāḥ, (2) ca, (3) munayaḥ, (4) nirgranthāḥ, (5) api, (6) urukrame, (7) kurvanti, (8) ahaitukīm, (9) bhaktim, (10) ittham-bhūta-guṇaḥ a (11) hariḥ. Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvětlí různé hlavní i vedlejší významy těchto slov.

Verš

‘ātmā’-śabde brahma, deha, mana, yatna, dhṛti
buddhi, svabhāva, — ei sāta artha-prāpti

Synonyma

ātmā-śabde — slovem ātmā; brahma — Absolutní Pravda; deha — tělo; mana — mysl; yatna — snaha; dhṛti — stálost; buddhi — inteligence; svabhāva — povaha; ei sāta — těchto sedm; artha-prāpti — dosažení významů.

Překlad

„Absolutní Pravda, tělo, mysl, snaha, stálost, inteligence a povaha je sedm různých významů slova ,ātmā̀.“

Verš

“ātmā deha-mano-brahma-svabhāva-dhṛti-buddhiṣu,
prayatne ca” iti

Synonyma

ātmā — slovo ātmā; deha — tělo; manaḥ — mysl; brahma — Absolutní Pravda; svabhāva — přirozenost; dhṛti — stálost; buddhiṣu — ve smyslu inteligence; prayatne — ve snaze; ca — a; iti — takto.

Překlad

„  ,Slovo „ātmā“ má tato synonyma: tělo, mysl, Absolutní Pravda, přirozené vlastnosti, stálost, inteligence a úsilí.̀  “

Význam

Toto je citát ze slovníku Viśva-prakāśa.

Verš

ei sāte rame yei, sei ātmārāma-gaṇa
ātmārāma-gaṇera āge kariba gaṇana

Synonyma

ei sāte — v těchto sedmi; rame — nacházejí potěšení; yei — ti, kdo; sei — oni; ātmārāma-gaṇaātmārāmové; ātmārāma-gaṇeraātmārāmů; āge — později; kariba gaṇana — udělám výčet.

Překlad

„Slovo ,ātmārāmà označuje toho, kdo v těchto sedmi věcech (Absolutní Pravdě, tělu, mysli a tak dále) nachází potěšení. Později ātmārāmy vyjmenuji.“

Verš

‘muni’-ādi śabdera artha śuna, sanātana
pṛthak pṛthak artha pāche kariba milana

Synonyma

muni — slovo muni; ādi — a ostatních; śabdera — slov; artha — význam; śuna — slyš; sanātana — Můj drahý Sanātano; pṛthak pṛthak — odděleně; artha — význam; pāche — potom; kariba milana — spojím.

Překlad

„Můj drahý Sanātano, vyslechni si nejdříve význam ostatních slov počínaje slovem ,munì. Nejprve vysvětlím jejich oddělené významy a pak je spojím.“

Verš

‘muni’-śabde manana-śīla, āra kahe maunī
tapasvī, vratī, yati, āra ṛṣi, muni

Synonyma

muni-śabde — slovem muni; manana-śīla — přemýšlivý; āra — také; kahe — znamená; maunī — mlčenlivý; tapasvī — asketa; vratī — ten, kdo dodržuje velké sliby; yati — ten, kdo je ve stavu odříkání; āra — a; ṛṣi — svatá osoba; muni — říká se jim muni.

Překlad

„Slovo ,munì označuje toho, kdo je přemýšlivý, vážný nebo mlčenlivý, asketu, toho, kdo dodržuje velké sliby, toho, kdo je ve stavu odříkání, a světce. To jsou různé významy slova ,munì.“

Verš

‘nirgrantha’-śabde kahe, avidyā-granthi-hīna
vidhi-niṣedha-veda-śāstra-jñānādi-vihīna

Synonyma

nirgrantha-śabde — slovem nirgrantha; kahe — se myslí; avidyā — nevědomosti; granthi-hīna — bez uzlu; vidhi-niṣedha — usměrňující zásady v podobě nařízení a zákazů; veda-śāstra — védské literatury; jñāna-ādi — poznání a tak dále; vihīna — bez.

Překlad

„Slovo ,nirgranthà označuje toho, kdo je osvobozený od hmotných uzlů nevědomosti. Označuje také toho, kdo nenásleduje usměrňující zásady védské literatury, a toho, kdo nemá poznání.“

Verš

mūrkha, nīca, mleccha ādi śāstra-rikta-gaṇa
dhana-sañcayī — nirgrantha, āra ye nirdhana

Synonyma

mūrkha — hloupé, nevzdělané osoby; nīca — nízkého původu; mleccha — nečistí lidé bez zásad; ādi — a další; śāstra-rikta-gaṇa — osoby, které nenásledují žádné usměrňující zásady śāster; dhana-sañcayī — kapitalista (ten, kdo shromažďuje bohatství); nirgrantha — nazývá se nirgrantha; āra — také; ye — každý, kdo; nirdhana — bez bohatství.

Překlad

„  ,Nirgranthà také označuje lidi nevzdělané, nízkého původu, špatného vychování, bez zásad a bez úcty k védské literatuře. Toto slovo poukazuje na kapitalistu i na toho, kdo nemá žádné bohatství.“

Verš

nir niścaye niṣ kramārthe
nir nirmāṇa-niṣedhayoḥ
grantho dhane ’tha sandarbhe
varṇa-saṅgrathane ’pi ca

Synonyma

niḥ — předpona niḥ; niścaye — ve smyslu zjištění; niḥ — předpona niḥ; krama-arthe — ve smyslu postupu; niḥ — předpona niḥ; nirmāṇa — ve smyslu utváření; niṣedhayoḥ — ve smyslu zákazu; granthaḥ — slovo grantha; dhane — ve smyslu bohatství; atha — také; sandarbhe — teze; varṇa-saṅgrathane — ve smyslu spojování slov; api — také; ca — a.

Překlad

„  ,Předpona „niḥ“ se dá použít ve smyslu zjištění, stupňování, tvoření nebo zákazu. Slovo „grantha“ znamená „bohatství“, „teze“ a „slovní spojení“.̀  “

Význam

Toto je další citát ze slovníku Viśva-prakāśa.

Verš

‘urukrama’-śabde kahe, baḍa yāṅra krama
‘krama’-śabde kahe ei pāda-vikṣepaṇa

Synonyma

urukrama-śabde — slovem urukrama; kahe — se myslí; baḍa — velký; yāṅra — jehož; krama — krok; krama-śabde — slovem krama; kahe — se myslí; ei — toto; pāda-vikṣepaṇa — vykopnutí.

Překlad

„Slovo ,urukramà poukazuje na toho, jehož krok je velký. Slovo ,kramà znamená ,vykopnout̀ neboli ,vykročit̀.“

Verš

śakti, kampa, paripāṭī, yukti, śaktye ākramaṇa
caraṇa-cālane kāṅpāila tribhuvana

Synonyma

śakti — síla; kampa — otřesy; paripāṭī — metoda; yukti — argument; śaktye — s velkou silou; ākramaṇa — napadnout; caraṇa-cālane — pohybem nohy; kāṅpāila — způsobil otřes; tri-bhuvana — tří světů.

Překlad

„  ,Kramà také znamená ,sílà, ,otřesỳ, ,systematická metodà, ,argument̀ a ,mocný útok kopnutím̀. Vāmana tak roztřásl tři světy.“

Význam

Uru znamená „hodně velký“ a krama znamená „krok“. Když byly Pánu Vāmanadevovi nabídnuty tři kroky země, pokryl svými třemi kroky celý vesmír. Tři světy se začaly třást, a proto se Śrī Vāmanadevovi, inkarnaci Pána Viṣṇua, říká Urukrama.

Verš

viṣṇor nu vīrya-gaṇanāṁ katamo ’rhatīha
yaḥ pārthivāny api kavir vimame rajāṁsi
caskambha yaḥ sva-raṁhasāskhalatā tri-pṛṣṭhaṁ
yasmāt tri-sāmya-sadanād uru kampayānam

Synonyma

viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; nu — zajisté; vīrya-gaṇanām — počítání různých sil; katamaḥ — kdo; arhati — je schopen učinit; iha — v tomto světě; yaḥ — kdo; pārthivāni — prvku země; api — i když; kaviḥ — učenec; vimame — spočítal; rajāṁsi — atomy; caskambha — zachytil; yaḥ — kdo; sva — svou vlastní; raṁhasā — silou; askhalatā — bez překážek; tri-pṛṣṭham — nejvyšší planeta (Satyaloka); yasmāt — z nějaké příčiny; tri-sāmya — kde je rovnováha tří guṇ; sadanāt — z tohoto místa (od kořene hmotného světa); uru kampayānam — velké otřesy.

Překlad

„  ,I kdyby nějaký učenec spočítal všechny atomy v tomto hmotném světě, síly Pána Viṣṇua by spočítat nedokázal. Pán Viṣṇu se ve své inkarnaci Vāmany bez námahy zmocnil všech planet, neboť se expandoval od kořene hmotného světa až po Satyaloku. Způsobil, že se každá planetární soustava pod silou Jeho kroků třásla.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.7.40). V mantrách Ṛg Vedy (1.2.154.1) stojí:

oṁ viṣṇor nu vīryāṇi kaṁ prāvocaṁ
yaḥ pārthivāni vimame rajāṁsi
yo 'skambhayad uttaraṁ sadha-sthaṁ
vicakramāṇas tredhorugāyaḥ

Význam tohoto verše je prakticky stejný jako význam výše citovaného verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

vibhu-rūpe vyāpe, śaktye dhāraṇa-poṣaṇa
mādhurya-śaktye goloka, aiśvarye paravyoma

Synonyma

vibhu-rūpe — ve své všeprostupující podobě; vyāpe — šíří; śaktye — svou energií; dhāraṇa-poṣaṇa — udržuje a vyživuje; mādhurya-śaktye — svou energií milostné lásky; goloka — planetární soustavu Goloku Vṛndāvan; aiśvarye — a majestátem; para-vyoma — duchovní svět.

Překlad

„Nejvyšší Osobnost Božství svým všeprostupujícím rysem proniká celým stvořením. Svou neobyčejnou energií toto stvoření nadnáší a také udržuje. Svou milostnou energií udržuje planetární soustavu zvanou Goloka Vṛndāvan a svými šesti vznešenými vlastnostmi udržuje mnoho Vaikuṇṭh.“

Význam

Pán Kṛṣṇa ve své gigantické podobě obsáhl celé stvoření. Svými nepochopitelnými energiemi nadnáší a udržuje všechny planetární soustavy. Svou milostnou láskou pak udržuje své vlastní sídlo Goloku Vṛndāvan, a duchovní svět obsahující Vaikuṇṭhy udržuje svým majestátem.

Verš

māyā-śaktye brahmāṇḍādi-paripāṭī-sṛjana
‘urukrama’-śabdera ei artha nirūpaṇa

Synonyma

māyā-śaktye — svou vnější energií; brahmāṇḍa-ādi — hmotných vesmírů a tak dále; paripāṭī — řád; sṛjana — tvoření; urukrama-śabdera — slova urukrama; ei — toto; artha — významu; nirūpaṇa — zjištění.

Překlad

„Slovo ,urukramà poukazuje na Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, jenž svou vnější energií dokonale stvořil nesčetné vesmíry.“

Verš

“kramaḥ śaktau paripāṭyāṁ kramaś cālana-kampayoḥ”

Synonyma

kramaḥ — slovo krama; śaktau — ve smyslu energie; paripāṭyām — ve smyslu systematického uspořádání; kramaḥ — slovo krama; cālana — v pohybu; kampayoḥ — nebo při chvění.

Překlad

„  ,Toto jsou různé významy slova „krama“. Používá se ve smyslu energie, systematického uspořádání, kroku, pohybu nebo chvění.̀  “

Význam

Toto je citát ze slovníku Viśva-prakāśa. Nejvyšší Osobnost Božství je všeprostupující. Nejen že svou nepochopitelnou energií nese tři světy, ale také je udržuje. Svou milostnou láskou také udržuje svou duchovní planetu Goloku Vṛndāvan a Vaikuṇṭhy svým majestátem. Svou vnější energií udržuje hmotné vesmíry. Ty jsou dokonalé, protože jsou stvořeny Nejvyšší Osobností Božství.

Verš

‘kurvanti’-pada ei parasmaipada haya
kṛṣṇa-sukha-nimitta bhajane tātparya kahaya

Synonyma

kurvanti-pada — slovo kurvanti; ei — toto; parasmaipada — tvar slovesa, který vyjadřuje věci udělané pro druhé; haya — je; kṛṣṇa-sukha-nimitta — uspokojit Kṛṣṇu; bhajane — v oddané službě; tātparya — význam; kahaya — je řečeno.

Překlad

„Slovo ,kurvantì znamená ,dělají něco pro druhé̀, protože je to tvar slovesa ,udělat̀, který vyjadřuje věci udělané pro někoho jiného. Používá se ve vztahu k oddané službě, která se musí vykonávat pro potěšení Kṛṣṇy. To je význam slova ,kurvantì.“

Význam

V sanskrtu má slovesný tvar „dělat“ dvě podoby odborně zvané parasmai-pada a ātmane-pada. Pokud se věci dělají pro vlastní uspokojení, říká se tomu ātmane-pada. V tomto případě je slovo „dělat“ v češtině to samé co kurvate v sanskrtu. Když se věci dělají pro druhé, tvar se mění na kurvanti. Śrī Caitanya Mahāprabhu tedy poučil Sanātanu Gosvāmīho, že sloveso kurvanti ve verši ātmārāma znamená, že vše je třeba dělat pouze pro potěšení Kṛṣṇy. To potvrzuje i gramatik Pāṇini. Pokud se práce vykonává pro vlastní prospěch, sloveso má tvar ātmane-pada, a když je vykonávána pro druhé, říká se tomu parasmai-pada. Sloveso se tak mění podle toho, je-li daná činnost vykonávána pro vlastní uspokojení nebo pro uspokojení někoho jiného.

Verš

“svarita-ñitaḥ kartr-abhiprāye kriyā-phale”

Synonyma

svarita-ñ-itaḥ — slovesa s oznamovacím ñ nebo přízvukem svarita; kartṛ-abhiprāye — určen činiteli; kriyā-phale — když je výsledek činnosti.

Překlad

„  ,Koncovek typu ātmane-pada se používá v případě, že plody činu připadnou slovesnému konateli s oznamovacím ñ nebo přízvukem svarita.̀  “

Význam

Toto je citát z Pāṇiniho sūter (1.3.72).

Verš

‘hetu’-śabde kahe — bhukti-ādi vāñchāntare
bhukti, siddhi, mukti — mukhya ei tina prakāre

Synonyma

hetu-śabde — slovem hetu; kahe — je řečeno; bhukti — užívat si výsledku sám; ādi — a tak dále; vāñchā-antare — kvůli různým touhám; bhukti — užívat si výsledku činnosti; siddhi — dokonalost nějaké činnosti; mukti — osvobození; mukhya — hlavní; ei — těmito; tina prakāre — třemi způsoby.

Překlad

„Slovo ,hetù (příčina) znamená, že se daná činnost koná pro nějaký záměr. Záměry mohou být tři. Činnost lze provádět pro svůj požitek z výsledku, pro dosažení nějaké hmotné dokonalosti nebo pro dosažení osvobození.“

Verš

eka bhukti kahe, bhoga — ananta-prakāra
siddhi — aṣṭādaśa, mukti — pañca-vidhākāra

Synonyma

eka — nejdříve; bhukti — hmotný požitek z nějaké činnosti; kahe — je známý; bhoga — požitek; ananta-prakāra — neomezených druhů; siddhi — jógové dokonalosti; aṣṭādaśa — osmnáct; mukti — osvobození; pañca-vidhā-ākāra — pět druhů.

Překlad

„Nejdříve vezmeme slovo ,bhuktì, hmotný požitek, který má nespočet podob. Můžeme také vzít slovo ,siddhì neboli dokonalost, kterých je osmnáct. Slovo ,muktì má pět variant.“

Verš

ei yāṅhā nāhi, tāhā bhakti — ‘ahaitukī’
yāhā haite vaśa haya śrī-kṛṣṇa kautukī

Synonyma

ei — tyto; yāṅhā — kde; nāhi — neexistují; tāhā — to; bhakti — úroveň oddané služby; ahaitukī — nezištná; yāhā haite — kterou; vaśa haya — je ovládnut; śrī-kṛṣṇa — Pán Śrī Kṛṣṇa; kautukī — největší šprýmař.

Překlad

„Bezpříčinná oddaná služba není motivována smyslovým požitkem, dokonalostí ani osvobozením. Ten, kdo je prostý těchto nečistot, může Pána Kṛṣṇu, velkého šprýmaře, ovládat.“

Verš

‘bhakti’-śabdera artha haya daśa-vidhākāra
eka — ‘sādhana’, ‘prema-bhakti’ — nava prakāra

Synonyma

bhakti-śabdera — slova bhakti; artha — významů; haya — je; daśa-vidhā-ākāra — deset druhů; eka — jeden; sādhana — usměrněná oddaná služba; prema-bhakti — extatická láska k Bohu; nava prakāra — devět druhů.

Překlad

„Slovo ,bhaktì (oddaná služba) má deset významů. Jedním z nich je sādhana-bhakti, oddaná služba podle usměrňujících zásad, a dalších devět jsou různé druhy prema-bhakti, extatické lásky k Bohu.“

Význam

Devět druhů prema-bhakti je: rati, prema, sneha, māna, praṇaya, rāga, anurāga, bhāva a mahābhāva – zalíbení, láska, náklonnost, láskyplný hněv, důvěrnost, připoutanost, částečná připoutanost, extatická láska a vznešená extatická láska. Slovo sādhana-bhakti má pouze jeden význam – oddaná služba podle usměrňujících zásad.

Verš

‘rati’-lakṣaṇā, ‘prema’-lakṣaṇā, ityādi pracāra
bhāva-rūpā, mahābhāva-lakṣaṇa-rūpā āra

Synonyma

rati — zalíbení; lakṣaṇā — příznaky; prema — lásky; lakṣaṇā — příznaky; iti-ādi — a tak dále; pracāra — jsou známy; bhāva-rūpā — v podobě extatické lásky; mahā-bhāva — vyšší extatické lásky; lakṣaṇa-rūpā — je mnoho příznaků; āra — ostatních.

Překlad

„Dále jsou vysvětleny příznaky lásky k Bohu, které se dají rozdělit na devět druhů počínaje zalíbením přes extatickou lásku, až nakonec po nejvyšší extatickou lásku (mahābhāvu).“

Verš

śānta-bhaktera rati bāḍe ‘prema’-paryanta
dāsya-bhaktera rati haya ‘rāga’-daśā-anta

Synonyma

śānta-bhaktera — oddaných na úrovni neutrálního vztahu; rati — zalíbení; bāḍe — zvětšuje se; prema-paryanta — až k lásce k Bohu; dāsya-bhaktera — oddaných na úrovni služebnického vztahu; rati — zalíbení; haya — zvětšuje se; rāga-daśā-anta — až do bodu spontánní připoutanosti.

Překlad

„Zalíbení v Kṛṣṇovi na úrovni neutrality se zvětšuje až na úroveň lásky k Bohu (premy) a zalíbení oddaných na úrovni služebnického vztahu se zvětšuje na úroveň spontánní připoutanosti (rāgy).“

Verš

sakhā-gaṇera rati haya ‘anurāga’ paryanta
pitṛ-mātṛ-sneha ādi ‘anurāga’-anta

Synonyma

sakhā-gaṇera — přátel; rati — zalíbení; haya — stává se; anurāga paryanta — až k nižší extatické lásce; pitṛ-mātṛ-sneha — rodičovská láska; ādi — a tak dále; anurāga-anta — až na konec nižší extáze.

Překlad

„Oddaní ve Vrindávanu, kteří jsou přáteli Pána, mohou svou extatickou lásku zvětšit až do bodu anurāgy. Ti, kdo Kṛṣṇu milují jako rodiče, Jeho otec a matka, mohou svou lásku k Bohu zvětšovat až na konec anurāgy.“

Verš

kāntā-gaṇera rati pāya ‘mahābhāva’-sīmā
‘bhakti’-śabdera ei saba arthera mahimā

Synonyma

kāntā-gaṇera — oddaných s milostnou láskou; rati — zalíbení; pāya — dosahuje; mahā-bhāva-sīmā — hranice mahābhāvy; bhakti-śabdera — slova bhakti; ei saba — těchto všech; arthera — významů; mahimā — sláva.

Překlad

„Gopī z Vrindávanu, které jsou ke Kṛṣṇovi připoutané na úrovni milostné lásky, mohou svou extatickou lásku zvětšit až po mahā-bhāvu, největší extázi lásky. To jsou některé ze slavných významů slova ,bhaktì.“

Verš

‘ittham-bhūta-guṇaḥ’-śabdera śunaha vyākhyāna
‘itthaṁ’-śabdera bhinna artha, ‘guṇa’-śabdera āna

Synonyma

ittham-bhūta-guṇaḥ-śabdera — slova ittham-bhūta-guṇaḥ; śunaha — prosím poslouchej; vyākhyāna — vysvětlení; ittham-śabdera — slova ittham; bhinna artha — různé významy; guṇa-śabdera — slova guṇa; āna — další.

Překlad

„Poslouchej prosím význam slova ,ittham-bhūta-guṇà, z verše ātmārāma. ,Ittham-bhūtà má různé významy a ,guṇà zase jiné.“

Verš

‘ittham-bhūta’-śabdera artha — pūrṇānandamaya
yāṅra āge brahmānanda tṛṇa-prāya haya

Synonyma

ittham-bhūta-śabdera — slova ittham-bhūta; artha — význam; pūrṇa-ānanda-maya — plný transcendentální blaženosti; yāṅra āge — před čím; brahma-ānanda — transcendentální blaženost pocházející z impersonalismu; tṛṇa-prāya — jako tráva; haya — je.

Překlad

„Slovo ,ittham-bhūtà je transcendentálně vznešené, protože znamená ,naplněný transcendentální blažeností̀. Blaženost získaná ze splynutí s Absolutním (brahmānanda) je ve srovnání s touto blažeností jako stéblo trávy.“

Verš

tvat-sākṣāt-karaṇāhlāda-
viśuddhābdhi-sthitasya me
sukhāni goṣ-padāyante
brāhmāṇy api jagad-guro

Synonyma

tvat — Tebe; sākṣāt — potkání; karaṇa — tento čin; āhlāda — blaženost; viśuddha — duchovně očištěný; abdhi — oceán; sthitasya — umístěného; me — mne; sukhāni — štěstí; goṣ-padāyante — jamka vytvořená kopýtkem telete; brāhmāṇi — blaženost získaná z pochopení neosobního Brahmanu; api — také; jagat-guro — ó pane vesmíru.

Překlad

„  ,Můj drahý Pane, ó vládce vesmíru, od té doby, kdy jsem Tě spatřil, nabyla má transcendentální blaženost podoby velkého oceánu. Obklopen tímto oceánem nyní zjišťuji, že veškeré ostatní takzvané štěstí je jako voda obsažená v otisku kopýtka telete.̀  “

Význam

Tento verš je z Hari-bhakti-sudhodayi (14.36).

Verš

sarvākarṣaka, sarvāhlādaka, mahā-rasāyana
āpanāra bale kare sarva-vismāraṇa

Synonyma

sarva-ākarṣaka — všepřitažlivý; sarva-āhlādaka — všepříjemný; mahā-rasa-ayana — úplné sídlo transcendentálních nálad; āpanāra bale — svou vlastní silou; kare — způsobuje; sarva-vismāraṇa — zapomenutí veškeré ostatní blaženosti.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa je tak vznešený, že je přitažlivější a příjemnější než cokoliv jiného. Je nejvznešenějším sídlem blaženosti. Svou vlastní silou způsobuje, že člověk zapomene na všechny ostatní extáze.“

Verš

bhukti-mukti-siddhi-sukha chāḍaya yāra gandhe
alaukika śakti-guṇe kṛṣṇa-kṛpāya bāndhe

Synonyma

bhukti — hmotný požitek; mukti — vysvobození z hmotného utrpení; siddhi — dokonalost mystické yogy; sukha — štěstí získané z těchto věcí; chāḍaya — vzdá se; yāra — čehož; gandhe — pouhou mírnou vůní; alaukika — neobyčejnou, transcendentální; śakti-guṇe — moci a vlastností; kṛṣṇa-kṛpāya — milostí Pána Kṛṣṇy; bāndhe — je spoután.

Překlad

„Čistá oddaná služba je tak vznešená, že oddaný snadno zapomene na štěstí pocházející z hmotného požitku, hmotného osvobození a mystické nebo jógové dokonalosti. Oddaný je tak spoután Kṛṣṇovou milostí, Jeho neobyčejnou mocí a vlastnostmi.“

Verš

śāstra-yukti nāhi ihāṅ siddhānta-vicāra
ei svabhāva-guṇe, yāte mādhuryera sāra

Synonyma

śāstra-yukti — logika podložená zjevenými písmy; nāhi — není; ihāṅ — zde; siddhānta-vicāra — zvažování logických závěrů; ei — toto; svabhāva-guṇe — přirozená vlastnost; yāte — ve které; mādhuryera sāra — podstata veškeré transcendentální blaženosti.

Překlad

„Když je na transcendentální úrovni někdo přitahován ke Kṛṣṇovi, je konec všemu logickému argumentování na základě zjevených písem, ani se tyto závěry vůbec neberou v úvahu . To je Jeho transcendentální vlastnost, která je podstatou veškeré transcendentální sladkosti.“

Verš

‘guṇa’ śabdera artha — kṛṣṇera guṇa ananta
sac-cid-rūpa-guṇa sarva pūrṇānanda

Synonyma

guṇa śabdera artha — význam slova guṇa; kṛṣṇera guṇa ananta — Kṛṣṇa má neomezené množství vlastností; sat-cit-rūpa-guṇa — tyto vlastnosti jsou duchovní a věčné; sarva pūrṇa-ānanda — plné veškeré transcendentální blaženosti.

Překlad

„Slovo ,guṇà znamená ,vlastnost̀. Kṛṣṇovy vlastnosti jsou transcendentální a je jich nekonečně mnoho. Všechny duchovní vlastnosti oplývají transcendentální blažeností.“

Verš

aiśvarya-mādhurya-kāruṇye svarūpa-pūrṇatā
bhakta-vātsalya, ātma-paryanta vadānyatā

Synonyma

aiśvarya — majestát; mādhurya — transcendentální sladkost; kāruṇye — milost; svarūpa-pūrṇatā — naplněnost duchovní hodnotou; bhakta-vātsalya — náklonnost k oddanému; ātma-paryanta — až po své vlastní Já; vadānyatā — štědrost.

Překlad

„Kṛṣṇovy transcendentální vlastnosti, jako je majestát, sladkost a milost, jsou dokonalé a úplné. A co se týče Kṛṣṇovy náklonnosti k Jeho oddaným, je tak štědrý, že jim může dát sám sebe.“

Verš

alaukika rūpa, rasa, saurabhādi guṇa
kāro mana kona guṇe kare ākarṣaṇa

Synonyma

alaukika rūpa — neobyčejná krása; rasa — nálady; saurabha-ādi guṇa — vlastnosti, jako je transcendentální vůně; kāro mana — mysl oddaného; kona guṇe — určitou vlastností; kare — činí; ākarṣaṇa — přitahování.

Překlad

„Kṛṣṇa má neomezené vlastnosti. Oddaní jsou přitahovaní Jeho neobyčejnou krásou, náladami a vůní, a tak setrvávají v nejrůznějších transcendentálních náladách. Proto je Kṛṣṇa označován jako nejpřitažlivější.“

Verš

sanakādira mana harila saurabhādi guṇe

Synonyma

sanaka-ādira mana — mysli svatých mudrců, jako je Sanaka a Sanātana; harila — upoutal; saurabha-ādi — jako je transcendentální vůně Jeho lotosových nohou; guṇe — vlastností.

Překlad

„Mysli čtyř mudrců v podobě malých chlapců (Sanaka, Sanātana, Sanandana a Sanat-kumāra) k lotosovým nohám Kṛṣṇy přitahovala vůně tulasī obětovaných Pánu.“

Verš

tasyāravinda-nayanasya padāravinda-
kiñjalka-miśra-tulasī-makaranda-vāyuḥ
antar-gataḥ sva-vivareṇa cakāra teṣāṁ
saṅkṣobham akṣara-juṣām api citta-tanvoḥ

Synonyma

tasya — Jeho; aravinda-nayanasya — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jehož oči jsou jako okvětní lístky lotosu; pada-aravinda — z lotosových nohou; kiñjalka — se šafránem; miśra — smíšených; tulasī — lístků tulasī; makaranda — s vůní; vāyuḥ — vzduch; antargataḥ — vstoupil; sva-vivareṇa — nosními dírkami; cakāra — způsobil; teṣām — jejich; saṅkṣobham — silné zneklidnění; akṣara-juṣām — seberealizovaných na neosobní úrovni (Kumārů); api — také; citta-tanvoḥ — mysli a těla.

Překlad

„  ,Jakmile vánek nesoucí vůni lístků tulasī a šafránu z lotosových nohou Osobnosti Božství, jež má oči jako lotosy, pronikl nosními dírkami do srdcí těchto mudrců (Kumārů), pocítili změnu na těle i na mysli, přestože byli připoutáni k realizaci neosobního Brahmanu.̀  “

Význam

Toto je verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.15.43). Vysvětlení se nachází v Madhya-līle 17.142.

Verš

śukadevera mana harila līlā-śravaṇe

Synonyma

śukadevera — Śukadevy Gosvāmīho; mana — mysl; harila — unesená; līlā-śravaṇe — posloucháním Pánových zábav.

Překlad

„Mysl Śukadevy Gosvāmīho byla unesená nasloucháním o Pánových zábavách.“

Verš

pariniṣṭhito ’pi nairguṇye
uttamaḥśloka-līlayā
gṛhīta-cetā rājarṣe
ākhyānaṁ yad adhītavān

Synonyma

pariniṣṭhitaḥ — umístěný; api — i když; nairguṇye — v transcendentálním postavení, osvobozený od vlivu hmotných kvalit přírody; uttamaḥ-śloka-līlayā — zábavami Nejvyšší Osobnosti Božství, Uttamaḥśloky; gṛhīta-cetāḥ — mysl byla zcela přemožena; rājā-ṛṣe — ó velký králi; ākhyānam — vyprávění; yat — které; adhītavān — studoval jsem.

Překlad

„(Śukadeva Gosvāmī oslovil Parīkṣita Mahārāje:) ,Můj drahý králi, zábavy Pána Kṛṣṇy mne přitahovaly i přesto, že jsem byl zcela na transcendentální úrovni. Proto jsem u svého otce studoval Śrīmad-Bhāgavatam.̀  “

Význam

Verš

sva-sukha-nibhṛta-cetās tad-vyudastānya-bhāvo
’py ajita-rucira-līlākṛṣṭa-sāras tadīyam
vyatanuta kṛpayā yas tattva-dīpaṁ purāṇaṁ
tam akhila-vṛjina-ghnaṁ vyāsa-sūnuṁ nato ’smi

Synonyma

sva-sukha-nirbhṛta-cetāḥ — jehož mysl byla vždy zcela pohroužená ve štěstí seberealizace; tat — tím; vyudasta-anya-bhāvaḥ — osvobozen od veškerých ostatních zálib; api — i když; ajita-rucira-līlā — nejpřitažlivějšími zábavami Ajity, Nejvyšší Osobnosti Božství; ākṛṣṭa — upoutané; sāraḥ — jehož srdce; tadīyam — ve vztahu k Pánu; vyatanuta — popsal a šířil; kṛpayā — z milosti; yaḥ — ten, který; tattva-dīpam — který je světlem Absolutní Pravdy; purāṇam — dodatkový védský text Śrīmad-Bhāgavatam; tam — jemu; akhila-vṛjina-ghnam — jenž může zničit všechny druhy hmotného utrpení; vyāsa-sūnum — Śukadevovi Gosvāmīmu, synovi Vyāsadevy; nataḥ asmi — s úctou se klaním.

Překlad

„  ,S úctou se klaním Śrīlovi Śukadevovi Gosvāmīmu, synovi Vyāsadevy a ničiteli všech hříšných reakcí. Díky své úplné seberealizaci a blaženosti neměl žádné hmotné touhy. Přesto ho přitahovaly transcendentální zábavy Nejvyšší Osobnosti Božství a ze soucitu s lidstvem vylíčil transcendentální historické dílo zvané Śrīmad-Bhāgavatam, které se přirovnává ke světlu Absolutní Pravdy.̀  “

Význam

Verš

śrī-aṅga-rūpe hare gopikāra mana

Synonyma

śrī-aṅga — svého transcendentálního těla; rūpe — krásou; hare — přitahuje; gopikāra mana — mysli gopī.

Překlad

„Pán Śrī Kṛṣṇa přitahuje mysli všech gopī svými překrásnými, transcendentálními tělesnými rysy.“

Verš

vīkṣyālakāvṛta-mukhaṁ tava kuṇḍala-śrī-
gaṇḍa-sthalādhara-sudhaṁ hasitāvalokam
dattābhayaṁ ca bhuja-daṇḍa-yugaṁ vilokya
vakṣaḥ śriyaika-ramaṇaṁ ca bhavāma dāsyaḥ

Synonyma

vīkṣya — když viděly; alaka-āvṛta-mukham — tvář ozdobenou loknami vlasů; tava — Tvoji; kuṇḍala-śrī — krása náušnic; gaṇḍa-sthala — dotýkajících se Tvých tváří; adhara-sudham — a nektar Tvých rtů; hasita-avalokam — Tvůj usměvavý pohled; datta-abhayam — zajišťující nebojácnost; ca — a; bhuja-daṇḍa-yugam — dvě paže; vilokya — při pohledu na; vakṣaḥ — hruď; śriyā — krásou; eka-ramaṇam — která hlavně vytváří milostnou náklonnost; ca — a; bhavāma — staly jsme se; dāsyaḥ — Tvými služebnicemi.

Překlad

„  ,Drahý Kṛṣṇo, odevzdaly jsme se Ti jako služky jednoduše proto, že jsme viděly Tvou překrásnou tvář ozdobenou loknami vlasů, Tvé náušnice dotýkající se Tvých tváří, nektar Tvých rtů a krásu Tvého úsměvu. Odevzdaly jsme se Ti také proto, že jsi nás obejmul svými pažemi, které nám dodávají odvahu, a že jsme viděly Tvou krásnou a širokou hruď.“

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.29.39) vyslovily gopī, když jedné noci za úplňku přišly za Kṛṣṇou, aby s Ním tančily tanec rāsa. Přilákané gopī byly jaté posvátnou úctou a začaly mluvit o tom, jak si s Kṛṣṇou přišly užívat tance rāsa.

Verš

rūpa-guṇa-śravaṇe rukmiṇy-ādira ākarṣaṇa

Synonyma

rūpa — kráse; guṇa — vlastnostech; śravaṇe — když slyšely o; rukmiṇī-ādira — královen v čele s Rukmiṇī; ākarṣaṇa — přitahování.

Překlad

„Pouhým poslechem o Kṛṣṇově transcendentální kráse a vlastnostech jsou k Němu přitahovány i královny z Dváraky v čele s Rukmiṇī.“

Verš

śrutvā guṇān bhuvana-sundara śṛṇvatāṁ te
nirviśya karṇa-vivarair harato ’ṅga-tāpam
rūpaṁ dṛśāṁ dṛśimatām akhilārtha-lābhaṁ
tvayy acyutāviśati cittam apatrapaṁ me

Synonyma

śrutvā — když jsem slyšela; guṇān — transcendentální vlastnosti; bhuvana-sundara — ó nejkrásnější v celém stvoření; śṛṇvatām — těch, kdo naslouchají; te — Tvé; nirviśya — vstoupily; karṇa-vivaraiḥ — ušními otvory; harataḥ aṅga-tāpam — zmenšily veškeré tělesné utrpení; rūpam — krásou; dṛśām — očí; dṛśi-matām — těch, kdo vidí; akhila-artha-lābham — dosažení veškerých výsledků; tvayi — Tobě; acyuta — ó neomylný; āviśati — vstupuje; cittam — vědomí; apatrapam — beze studu; me — moje.

Překlad

„  ,Ó nejkrásnější Kṛṣṇo, slyšela jsem od druhých o Tvých transcendentálních vlastnostech, a to mi přineslo úlevu od veškerého tělesného utrpení. Oči toho, kdo zhlédne Tvou transcendentální krásu, dosáhly všeho, co je možné v životě získat. Ó neomylný, naslouchání o Tvých vlastnostech mne zbavilo studu a od té doby jsem k Tobě přitahována.̀  “

Význam

Tento verš (Śrīmad-Bhāgavatam 10.52.37) napsala Rukmiṇīdevī v dopise Kṛṣṇovi, když Jej zvala, aby ji unesl. Śukadeva Gosvāmī to vyprávěl Mahārājovi Parīkṣitovi, když se ho král zeptal, jak byla Rukmiṇī unesena. Rukmiṇī od různých lidí slyšela o Kṛṣṇových vlastnostech, a poté se rozhodla pojmout Kṛṣṇu za manžela. V té době bylo vše zařízeno pro její svatbu se Śiśupālem; proto Kṛṣṇovi napsala dopis, aby ji unesl, a poslala ho po jednom brāhmaṇovi.

Verš

vaṁśī-gīte hare kṛṣṇa lakṣmy-ādira mana

Synonyma

vaṁśī-gīte — hrou na svou flétnu; hare — přitahuje; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; lakṣmī-ādira — bohyně štěstí a jiných; mana — mysl.

Překlad

„Pouhou hrou na svou transcendentální flétnu Pán Kṛṣṇa poutá mysl dokonce i bohyně štěstí.“

Verš

kasyānubhāvo ’sya na deva vidmahe
tavāṅghri-reṇu-sparaśādhikāraḥ
yad-vāñchayā śrīr lalanācarat tapo
vihāya kāmān su-ciraṁ dhṛta-vratā

Synonyma

kasya — čeho; anubhāvaḥ — výsledek; asya — tohoto hada (Kāliyi); na — ne; deva — ó Pane; vidmahe — víme; tava-aṅghri — Tvých lotosových nohou; reṇu — prachu; sparaśa — pro dotek; adhikāraḥ — kvalifikace; yat — co; vāñchayā — kvůli tomu, že si přála; śrīḥ — bohyně štěstí; lalanā — nejpřednější mezi ženami; acarat — prováděla; tapaḥ — askezi; vihāya — přičemž se vzdala; kāmān — všech tužeb; suciram — po dlouhou dobu; dhṛta — dodržovaný zákon; vratā — jako slib.

Překlad

„  ,Ó Pane, nevíme, jak je možné, že se hadu Kāliyovi dostalo takové příležitosti, že se ho dotkl prach z Tvých lotosových nohou. Bohyně štěstí kvůli tomu stovky let podstupovala askezi, při které se vzdala všech ostatních tužeb a dodržovala přísné sliby. Opravdu nechápeme, jak mohl tento had Kāliya dostat takovou příležitost.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.16.36) vyslovily ženy hada Kāliyi.

Verš

yogya-bhāve jagate yata yuvatīra gaṇa

Synonyma

yogya-bhāve — správným chováním; jagate — ve třech světech; yata — všechny; yuvatīra gaṇa — skupiny mladých dívek.

Překlad

„Kṛṣṇa přitahuje nejen mysl gopī a bohyní štěstí, ale také všech mladých dívek ve třech světech.“

Verš

kā stry aṅga te kala-padāmṛta-veṇu-gīta-
sammohitārya-caritān na calet tri-lokyām
trailokya-saubhagam idaṁ ca nirīkṣya rūpaṁ
yad go-dvija-druma-mṛgāḥ pulakāny abibhran

Synonyma

strī — která žena; aṅga — ó Kṛṣṇo; te — Tvými; kala-pada — rytmy; amṛta-veṇu-gīta — a sladkými písněmi Tvé flétny; sammohitā — uchvácena; ārya-caritāt — z cesty cudnosti podle měřítek védské civilizace; na — ne; calet — by zabloudila; tri-lokyām — ve třech světech; trai-lokya-saubhagam — jež je štěstím tří světů; idam — této; ca — a; nirīkṣya — pozorováním; rūpam — krásy; yat — které; go — krávy; dvija — ptáci; druma — stromy; mṛgāḥ — lesní zvěř jako jeleni; pulakāni — transcendentální blaženost; abibhran — projevuje se u nich.

Překlad

„  ,Můj drahý Pane Kṛṣṇo, která žena ve třech světech by nebyla uchvácena rytmy sladkých písní vycházejících z Tvé úžasné flétny? Která by takto nesešla z cesty cudnosti? Tvoje krása je to nejvznešenější ve třech světech. Dokonce i krávy, ptáci, zvířata a stromy v lese ztuhnou blažeností, když zahlédnou Tvou krásu.̀  “

Význam

Verš

guru-tulya strī-gaṇera vātsalye ākarṣaṇa
dāsya-sakhyādi-bhāve puruṣādi gaṇa

Synonyma

guru-tulya — na úrovni starší opatrovnice; strī-gaṇera — žen z Vrindávanu; vātsalye — v náladě rodičovské náklonnosti; ākarṣaṇa — přitahování; dāsya-sakhya-ādi — služebníci, přátelé a další; bhāve — v náladě; puruṣa-ādi gaṇa — všichni muži Vrindávanu.

Překlad

„Vrindávanské ženy v postavení starších opatrovnic jsou ke Kṛṣṇovi přitahovány jako matky. Vrindávanští muži zase jako služebníci, přátelé a otcové.“

Verš

pakṣī, mṛga, vṛkṣa, latā, cetanācetana
preme matta kari’ ākarṣaye kṛṣṇa-guṇa

Synonyma

pakṣī — ptáci; mṛga — zvířata; vṛkṣa — stromy; latā — popínavé rostliny; cetana-acetana — živé bytosti, a dokonce i kameny a dřevo; preme — v extázi lásky; matta — uchvácené; kari' — činící; ākarṣaye — přitahují; kṛṣṇa-guṇa — Kṛṣṇovy vlastnosti.

Překlad

„Kṛṣṇovy vlastnosti uchvacují a přitahují vše živé i neživé, a dokonce i ptáky, zvířata a stromy.“

Verš

‘hariḥ’-śabde nānārtha, dui mukhyatama
sarva amaṅgala hare, prema diyā hare mana

Synonyma

hariḥ-śabde — slovem hari; nānā-artha — různé významy; dui — dva; mukhya-tama — hlavní; sarva — vše; amaṅgala — nepříznivé; hare — odebírá; prema diyā — extatickou láskou; hare — přitahuje; mana — mysl.

Překlad

„Slovo ,harì má mnoho významů, ale dva z nich jsou nejdůležitější. Jedním je, že Pán odebírá oddanému vše nepříznivé, a druhým je, že přitahuje mysl extatickou láskou k Bohu.“

Verš

yaiche taiche yohi kohi karaye smaraṇa
cāri-vidha tāpa tāra kare saṁharaṇa

Synonyma

yaiche taiche — tak či onak; yohi kohi — všude; karaye smaraṇa — vzpomíná; cāri-vidha — čtyři druhy; tāpa — strastiplných životních podmínek; tāra — oddaného; kare saṁharaṇa — odebírá.

Překlad

„Když oddaný nějakým způsobem všude neustále vzpomíná na Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Hari z jeho života odstraní čtyři druhy strastí.“

Význam

Čtyři druhy strastí v životě přicházejí kvůli čtyřem druhům hříšných činností, známých jako (1) pātaka, (2) uru-pātaka, (3) mahā-pātaka a (4) ati-pātaka –   počáteční hřích, velký hřích, ještě větší hřích a největší hřích. Kṛṣṇa však oddaného ujišťuje: ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ – „Já tě ochráním před všemi následky hříchů. Neboj se.“ Slovo sarva-pāpebhyaḥ poukazuje na čtyři druhy hříšných činností. Jakmile se oddaný odevzdá lotosovým nohám Kṛṣṇy, je zcela jistě oproštěn od všech hříšných činností i jejich následků. Čtyřmi základními hříšnými činnostmi jsou nedovolený sex, požívání omamných látek, hazardování a jedení masa.

Verš

yathāgniḥ su-samṛddhārciḥ
karoty edhāṁsi bhasma-sāt
tathā mad-viṣayā bhaktir
uddhavaināṁsi kṛtsnaśaḥ

Synonyma

yathā — jako; agniḥ — oheň; su-samṛddha-arciḥ — s plným plamenem; karoti — učiní; edhāṁsi — palivo; bhasma-sāt — na popel; tathā — podobně; mat-viṣayā bhaktiḥ — oddaná služba ve vztahu ke Mně; uddhava — ó Uddhavo; enāṁsi — všechny druhy hříšných činností; kṛtsnaśaḥ — naprosto.

Překlad

„  ,Všechny hříšné činy toho, kdo se zapojí do Mé oddané služby, jsou zcela smazány, tak jako je všechno palivo v planoucím ohni spáleno na popel.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.14.19) vyslovil Pán Kṛṣṇa.

Verš

tabe kare bhakti-bādhaka karma, avidyā nāśa
śravaṇādyera phala ‘premā’ karaye prakāśa

Synonyma

tabe — potom; kare — činí; bhakti-bādhaka — překážky na cestě oddané služby; karma — činnosti; avidyā — nevědomost; nāśa — ničí; śravaṇa-ādyera — naslouchání, opěvování a tak dále; phala — výsledek; premā — láska k Bohu; karaye prakāśa — způsobí projevení.

Překlad

„Když jsou milostí Nejvyšší Osobnosti Božství všechny hříšné činnosti potlačené, oddaný postupně zdolá všechny překážky na cestě oddané služby i s nevědomostí, která z nich pochází. Potom prostřednictvím oddané služby vykonávané devíti různými způsoby – nasloucháním, opěvováním a tak dále – plně projeví svou původní lásku k Bohu.“

Verš

nija-guṇe tabe hare dehendriya-mana
aiche kṛpālu kṛṣṇa, aiche tāṅra guṇa

Synonyma

nija-guṇe — transcendentálními vlastnostmi; tabe — potom; hare — upoutá; deha-indriya-mana — tělo, smysly i mysl; aiche — takto; kṛpālu kṛṣṇa — milostivý Kṛṣṇa; aiche — takto; tāṅra — Jeho; guṇa — transcendentální vlastnosti.

Překlad

„Poté, co je oddaný oproštěn od všech hříšných materialistických činností, Kṛṣṇa připoutá jeho tělo, mysl a smysly ke své službě. Kṛṣṇa je proto nesmírně milostivý a Jeho transcendentální vlastnosti jsou nesmírně přitažlivé.“

Verš

cāri puruṣārtha chāḍāya, guṇe hare sabāra mana
‘hari’-śabdera ei mukhya kahiluṅ lakṣaṇa

Synonyma

cāri puruṣa-artha — čtyři druhy takzvaných životních cílů; chāḍāya — způsobí, že zanechá; guṇe — transcendentálními vlastnostmi; hare — přitahuje; sabāra mana — mysl každého; hari-śabdera — slova hari; ei — toto; mukhya — hlavní; kahiluṅ — vysvětlil jsem; lakṣaṇa — příznaky.

Překlad

„Ten, jehož mysl, smysly i tělo jsou přitahovány transcendentálními vlastnostmi Hariho, se vzdá čtyř principů hmotného úspěchu. Tak jsem vysvětlil hlavní významy slova ,harì.“

Význam

Čtyři principy hmotného úspěchu jsou (1) zbožné činy, (2) ekonomický pokrok, (3) uspokojování smyslů a (4) osvobození neboli splynutí s neosobní září Brahmanu. Tyto věci oddaného nezajímají.

Verš

‘ca’ ‘api’, dui śabda tāte ‘avyaya’ haya
yei artha lāgāiye, sei artha haya

Synonyma

caca; apiapi; dui — dvě; śabda — slova; tāte — takto; avyaya — nesklonná slova; haya — jsou; yei — jakýkoliv; artha — význam; lāgāiye — chtějí použít; sei — tento; artha — význam; haya — lze použít.

Překlad

„Když se k tomuto verši přidají spojky ,cà (,à) a příslovce ,apì (,i když̀), může tento verš nabýt jakéhokoliv významu, který mu chceme dát.“

Verš

tathāpi ca-kārera kahe mukhya artha sāta

Synonyma

tathāpi — nicméně; ca-kārera — slova ca; kahe — je řečeno; mukhya — hlavní; artha — významy; sāta — sedm.

Překlad

„Slovo ,cà lze vysvětlit sedmi způsoby.“

Verš

cānvācaye samāhāre
’nyonyārthe ca samuccaye
yatnāntare tathā pāda-
pūraṇe ’py avadhāraṇe

Synonyma

ca — toto slovo ca; anvācaye — ve spojení s jiným; samāhāre — ve smyslu seskupení; anyonya-arthe — pomoci si navzájem ohledně významu; ca — slovo ca; samuccaye — v celkovém pochopení; yatna-antare — v další snaze; tathā — stejně jako; pāda-pūraṇe — v doplnění verše; api — také; avadhāraṇe — ve smyslu jistoty.

Překlad

„  ,Slovo „ca“ („a“) se používá ke spojení slova či věty s předešlým slovem či větou, aby naznačilo souhrn, aby napomáhalo významu, aby dalo souhrnné pochopení, aby naznačilo další snahu či úsilí nebo aby doplnilo rozměr verše. Používá se také ve smyslu určitosti.̀  “

Význam

Toto je citát ze slovníku Viśva-prakāśa.

Verš

api-śabde mukhya artha sāta vikhyāta

Synonyma

api-śabde — slovem api; mukhya — hlavní; artha — významy; sāta — sedm; vikhyāta — slavné.

Překlad

„Slovo ,apì má sedm hlavních významů. Jsou to tyto:“

Verš

api sambhāvanā-praśna-
śaṅkā-garhā-samuccaye
tathā yukta-padārtheṣu
kāma-cāra-kriyāsu ca

Synonyma

api — slovo api; sambhāvanā — možnost; praśna — otázka; śaṅkā — pochyba; garhā — výtka nebo urážka; samuccaye — souhrn; tathā — stejně jako; yukta-pada-artheṣu — správné použití věcí; kāma-cāra-kriyāsu — extravagance; ca — a.

Překlad

„  ,Slovo „api“ se používá ve smyslu možnosti, otázky, pochyby, výtky, souhrnu, správného použití věcí a extravagance.̀  “

Význam

Toto je další citát z Viśva-prakāśi.

Verš

ei ta’ ekādaśa padera artha-nirṇaya
ebe ślokārtha kari, yathā ye lāgaya

Synonyma

ei ta' — těchto; ekādaśa — jedenáct; padera — slov; artha-nirṇaya — ukázka významu; ebe — nyní; śloka-artha — úplný význam verše; kari — učiním; yathā — tak, jak; ye — jenž; lāgaya — použitelný.

Překlad

„Vysvětlil jsem různé významy těchto jedenácti slov. Nyní předložím úplný význam tohoto verše tak, jak se používá na různých místech.“

Verš

‘brahma’ śabdera artha — tattva sarva-bṛhattama
svarūpa aiśvarya kari’ nāhi yāṅra sama

Synonyma

brahmabrahma; śabdera artha — význam slova; tattva — pravda; sarva-bṛhat-tamasummum bonum mezi relativními pravdami; svarūpa — původní identita; aiśvarya — majestát; kari' — přijímající; nāhi — ne; yāṅra — jejíž; sama — stejný.

Překlad

„Slovo ,brahmà označuje summum bonum, Absolutní Pravdu, která je větší než všechny ostatní pravdy. Je původní identitou a nic se jí nemůže rovnat.“

Verš

bṛhattvād bṛṁhaṇatvāc ca
tad brahma paramaṁ viduḥ
tasmai namas te sarvātman
yogi-cintyāvikāravat

Synonyma

bṛhattvāt — protože je všudypřítomná; bṛṁhaṇatvāt — protože se neomezeně zvětšuje; ca — a; tat — toto; brahma — Absolutní Pravda; paramam — svrchovaná; viduḥ — znají; tasmai — Jemu; namaḥ — poklony; te — Tobě; sarva-ātman — Nejvyšší Duši; yogi-cintya — vnímané velkými yogīmi; avikāra-vat — beze změny.

Překlad

„  ,S úctou se klaním Absolutní Pravdě, která je nejvyšším dobrem. Je to všeprostupující, neustále se zvětšující téma velkých yogīch. Je neměnná a je duší všech.̀  “

Význam

Toto je citát z Viṣṇu Purāṇy (1.12.57).

Verš

sei brahma-śabde kahe svayaṁ-bhagavān
advitīya-jñāna, yāṅhā vinā nāhi āna

Synonyma

sei — tímto; brahma-śabde — slovem brahma; kahe — je řečeno; svayam-bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; advitīya-jñāna — nejvyšší, nedvojný; yāṅhā — něhož; vinā — bez; nāhi āna — není nic jiného.

Překlad

„Správný význam slova ,brahmà je Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž nemá sobě rovného a bez kterého nemůže nic existovat.“

Verš

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

Synonyma

vadanti — říkají; tat — že; tattva-vidaḥ — učené duše; tattvam — Absolutní Pravda; yat — jež; jñānam — poznání; advayam — nedvojné; brahma — Brahman; iti — tak; paramātmā — Paramātmā; iti — tak; bhagavān — Bhagavān; iti — tak; śabdyate — je známá.

Překlad

„  ,Učení transcendentalisté, kteří znají Absolutní Pravdu, říkají, že se jedná o nedvojné poznání, které se nazývá neosobní Brahman, lokalizovaná Paramātmā a Osobnost Božství.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.11). Vysvětlení se nachází v Ādi-līle 2.11.

Verš

sei advaya-tattva kṛṣṇa — svayaṁ-bhagavān
tina-kāle satya tiṅho — śāstra-pramāṇa

Synonyma

sei — tato; advaya-tattva — jediná Absolutní Pravda; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; svayam-bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; tina-kāle — ve třech fázích času (minulosti, současnosti a budoucnosti); satya — pravda; tiṅho — On; śāstra-pramāṇa — výrok všech védských písem.

Překlad

„Tato jediná Absolutní Pravda je Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství. Je nejvyšší pravdou v minulosti, současnosti i budoucnosti. To dokazují všechna zjevená písma.“

Verš

aham evāsam evāgre
nānyad yat sad-asat-param
paścād ahaṁ yad etac ca
yo ’vaśiṣyeta so ’smy aham

Synonyma

aham — Já, Osobnost Božství; eva — jistě; āsam — existoval jsem; eva — pouze; agre — před stvořením; na — nikdy; anyat — cokoliv jiného; yat — což; sat — následek; asat — příčina; param — nejvyšší; paścāt — potom; aham — Já, Osobnost Božství; yat — které; etat — toto stvoření; ca — také; yaḥ — kdo; avaśiṣyeta — zůstává; saḥ — to; asmi — jsem; aham — Já, Osobnost Božství.

Překlad

„  ,Před stvořením vesmíru existuji jen Já. Nic hmotného, ať hrubého, jemného, či prvotního, neexistuje. Po stvoření jsem to pouze Já, kdo existuje ve všem, a po zničení jsem to opět jen Já, kdo navěky zůstává.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.9.33) vyslovil Pán Kṛṣṇa. Vysvětlení je v Ādi-līle 1.53.

Verš

‘ātma’-śabde kahe kṛṣṇa bṛhattva-svarūpa
sarva-vyāpaka, sarva-sākṣī, parama-svarūpa

Synonyma

ātma-śabde — slovem ātmā; kahe — je řečeno; kṛṣṇa — Nejvyšší Pán Kṛṣṇa; bṛhattva — největší ze všech; svarūpa — identita; sarva-vyāpaka — všeprostupující; sarva-sākṣī — svědek všeho; parama-svarūpa — svrchovaná podoba.

Překlad

„Slovo ,ātmā̀ (,já̀) označuje nejvyšší pravdu, Kṛṣṇu. On je všeprostupujícím svědkem všeho a nejvyšší podobou.“

Verš

ātatatvāc ca mātṛtvād
ātmā hi paramo hariḥ

Synonyma

ātatatvāt — protože je všeprostupující; ca — a; mātṛtvāt — protože je předek; ātmā — duše; hi — zajisté; paramaḥ — svrchovaný; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

„  ,Hari, Osobnost Božství, je všeprostupujícím původním zdrojem všeho, a proto je Nadduší všeho.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhāvārtha-dīpiky, komentáře Śrīdhara Svāmīho ke Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

sei kṛṣṇa-prāpti-hetu trividha ‘sādhana’
jñāna, yoga, bhakti, — tinera pṛthak lakṣaṇa

Synonyma

sei — těch; kṛṣṇa-prāpti — dosažení lotosových nohou Kṛṣṇy; hetu — příčiny; tri-vidha sādhana — tři druhy postupů; jñāna — poznání; yoga — praktikování mystické yogy; bhakti — a oddaná služba; tinera — těchto tří; pṛthak lakṣaṇa — příznaky jsou různé.

Překlad

„Jsou tři způsoby, jak dosáhnout lotosových nohou Absolutní Pravdy, Kṛṣṇy. Je to postup filosofické spekulace, mystické yogy a oddané služby. Každý z nich má různé rysy.“

Verš

tina sādhane bhagavān tina svarūpe bhāse
brahma, paramātmā, bhagavattā, — trividha prakāśe

Synonyma

tina sādhane — těmito třemi postupy; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; tina — třech; svarūpe — v podobách; bhāse — jeví se; brahma — neosobní rys; paramātmā — lokalizovaný rys; bhagavattā — a Nejvyšší Osobnost Božství; trividha prakāśe — tři projevy .

Překlad

„Absolutní Pravda je jedna, ale podle způsobu, jakým se k Ní přibližujeme, se jeví ve třech podobách – jako Brahman, Paramātmā a Bhagavān, Nejvyšší Osobnost Božství.“

Verš

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

Synonyma

vadanti — říkají; tat — že; tattva-vidaḥ — učené duše; tattvam — Absolutní Pravda; yat — jež; jñānam — poznání; advayam — nedvojné; brahma — Brahman; iti — tak; paramātmā — Paramātmā; iti — tak; bhagavān — Bhagavān; iti — tak; śabdyate — je známá.

Překlad

„  ,Učení transcendentalisté, kteří znají Absolutní Pravdu, říkají, že se jedná o nedvojné poznání, které se nazývá neosobní Brahman, lokalizovaná Paramātmā a Osobnost Božství.̀  “

Verš

‘brahma-ātmā’-śabde yadi kṛṣṇere kahaya
‘rūḍhi-vṛttye’ nirviśeṣa antaryāmī kaya

Synonyma

brahma-ātmā-śabde — slovy brahma a ātmā; yadi — když; kṛṣṇere kahaya — je označen Kṛṣṇa; rūḍhi-vṛttye — přímým významem; nirviśeṣa — neosobní; antaryāmī — Nadduše; kaya — je řečeno.

Překlad

„I když slova ,brahmà a ,ātmā̀ označují Kṛṣṇu, jejich přímý význam se vztahuje pouze na neosobní Brahman a Nadduši.“

Verš

jñāna-mārge — nirviśeṣa-brahma prakāśe
yoga-mārge — antaryāmi-svarūpete bhāse

Synonyma

jñāna-mārge — postupem filosofické spekulace; nirviśeṣa-brahma — záře neosobního Brahmanu; prakāśe — projeví se; yoga-mārge — praktikováním mystické yogy; antaryāmi-svarūpete — v lokalizovaném aspektu, jako Nadduše; bhāse — zjevuje se.

Překlad

„Tomu, kdo následuje cestu filosofické spekulace, se Absolutní Pravda zjevuje jako neosobní Brahman, a tomu, kdo následuje cestu mystické yogy, se zjevuje jako Nadduše.“

Verš

rāga-bhakti-vidhi-bhakti haya dui-rūpa
‘svayaṁ-bhagavattve’, bhagavattve — prakāśa dvi-rūpa

Synonyma

rāga-bhakti — spontánní oddaná služba; vidhi-bhakti — usměrněná oddaná služba; haya — jsou; dui-rūpa — dva druhy oddané služby; svayam-bhagavattve — v Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství; bhagavattve — a v Jeho osobní expanzi; prakāśa dvi-rūpa — dva druhy projevení.

Překlad

„Jsou dva druhy oddaných činností – spontánní a usměrněné. Spontánní oddanou službou oddaný dospěje k původní Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi, a usměrněnou oddanou službou dospěje k expanzi Nejvyšší Osobnosti Božství.“

Verš

rāga-bhaktye vraje svayaṁ-bhagavāne pāya

Synonyma

rāga-bhaktye — vykonáváním spontánní oddané služby; vraje — ve Vrindávanu; svayam — osobně; bhagavāne — Nejvyšší Osobnosti Božství; pāya — dosáhne.

Překlad

„Vykonáváním spontánní oddané služby ve Vrindávanu dosáhne oddaný původní Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy.“

Verš

nāyaṁ sukhāpo bhagavān
dehināṁ gopikā-sutaḥ
jñānināṁ cātma-bhūtānāṁ
yathā bhaktimatām iha

Synonyma

na — ne; ayam — tento Pán Śrī Kṛṣṇa; sukha-āpaḥ — snadno dosažitelný; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; dehinām — pro materialisty, kteří své tělo považují za sebe sama; gopikā-sutaḥ — syn matky Yaśody; jñāninām — pro osoby navyklé na mentální spekulaci; ca — a; ātma-bhūtānām — pro ty, kdo provádějí přísnou askezi; yathā — jako; bhakti-matām — pro ty, kdo jsou zapojeni ve spontánní oddané službě; iha — v tomto světě.

Překlad

„  ,Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, syn matky Yaśody, je přístupný pro oddané, kteří jsou zapojení ve spontánní láskyplné službě. Avšak ti, kdo se oddávají mentální spekulaci, ti, kdo usilují o seberealizaci přísnou askezí, nebo ti, kdo považují tělo za vlastní já, Ho tak snadno dosáhnout nemohou.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.9.21) vyslovil Śrīla Śukadeva Gosvāmī. Vysvětlení se nachází v Madhya-līle 8.227.

Verš

vidhi-bhaktye pārṣada-dehe vaikuṇṭhete yāya

Synonyma

vidhi-bhaktye — vykonáváním usměrněné oddané služby; pārṣada-dehe — v podobě Pánova společníka; vaikuṇṭhete yāya — oddaný dospěje na Vaikuṇṭhy.

Překlad

„  ,Vykonáváním usměrněné oddané služby se oddaný stane společníkem Nārāyaṇa a dospěje na Vaikuṇṭhaloky, duchovní planety v duchovním nebi.̀  “

Verš

yac ca vrajanty animiṣām ṛṣabhānuvṛttyā
dūre-yamā hy upari naḥ spṛhaṇīya-śīlāḥ
bhartur mithaḥ su-yaśasaḥ kathanānurāga-
vaiklavya-bāṣpa-kalayā pulakī-kṛtāṅgāḥ

Synonyma

yat — kteří; ca — také; vrajanti — jdou; animiṣām — polobohů; ṛṣabha-anuvṛttyā — praktikováním nejlepšího způsobu duchovního života; dūre — ponechávající stranou; yamāḥ — usměrňující zásady; hi — zajisté; upari — nad; naḥ — našeho; spṛhaṇīya-śīlāḥ — ozdobeni žádoucími vlastnostmi; bhartuḥ — vládce; mithaḥ — vzájemně; su-yaśasaḥ — jenž má veškeré transcendentální vlastnosti; kathana-anurāga — přitahováni k rozhovorům; vaiklavya — proměna; bāṣpa-kalayā — se slzami v očích; pulakī-kṛta — radost; aṅgāḥ — části těla.

Překlad

„  ,Ti, kdo rozmlouvají o činnostech Pána Kṛṣṇy, jsou na nejvyšší úrovni oddaného života a projevují příznaky, jako jsou slzy v očích a tělesné známky štěstí. Oddanou službu Kṛṣṇovi vykonávají, aniž by následovali usměrňující zásady mystické yogy. Mají veškeré duchovní vlastnosti a jsou povýšeni na Vaikuṇṭhy, které existují nad námi.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.15.25). V tomto verši promlouvá Pán Brahmā ke všem polobohům, jež se obávali dvou asurů v lůně Diti. Pán Brahmā popsal, jak Kumārové navštívili Vaikuṇṭhu, a to samé znovu vysvětlil Vyāsadevův přítel Maitreya, když poučoval Viduru.

Verš

sei upāsaka haya trividha prakāra
akāma, mokṣa-kāma, sarva-kāma āra

Synonyma

sei upāsaka — tito oddaní; haya — jsou; tri-vidha prakāra — tří druhů; akāma — bez hmotných tužeb; mokṣa-kāma — toužící po osvobození; sarva-kāma — plní všech hmotných tužeb; āra — a.

Překlad

„Oddaní se dělí do tří skupin – akāma (bez tužeb), mokṣa-kāma (toužící po osvobození) a sarva-kāma (toužící po hmotné dokonalosti).“

Verš

akāmaḥ sarva-kāmo vā
mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tīvreṇa bhakti-yogena
yajeta puruṣaṁ param

Synonyma

akāmaḥ — bez hmotných tužeb; sarva-kāmaḥ — plný všech hmotných tužeb; — nebo; mokṣa-kāmaḥ — toužící po osvobození; udāra-dhīḥ — upřímný a pokročilý v oddané službě; tīvreṇa — neochvějným; bhakti-yogena — praktikováním bhakti-yogy; yajeta — měl by uctívat; puruṣam param — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

„  ,Ten, kdo je opravdu inteligentní, by měl vážně praktikovat bhakti-yogu pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství, ať už je oddaným bez hmotných tužeb, karmīm toužícím po všemožných hmotných výhodách nebo jñānīm toužícím po osvobození.̀  “

Význam

Verš

buddhimān-arthe — yadi ‘vicāra-jña’ haya
nija-kāma lāgiha tabe kṛṣṇere bhajaya

Synonyma

buddhimān-arthe — ve smyslu inteligentní; yadi — jestliže; vicāra-jña — odborník na podrobné zkoumání všeho; haya — je; nija-kāma lāgiha — dokonce i pro uspokojování smyslů; tabe — potom; kṛṣṇere bhajana — uctívá Pána Kṛṣṇu.

Překlad

„Slovo ,udāra-dhī̀ znamená buddhimān – inteligentní či rozvážný. Takový člověk se proto zapojí do oddané služby Pánu Kṛṣṇovi dokonce i pro svůj smyslový požitek.“

Verš

bhakti vinu kona sādhana dite nāre phala
saba phala deya bhakti svatantra prabala

Synonyma

bhakti vinu — bez oddané služby; kona — nějaký; sādhana — postup k dosažení dokonalosti; dite — dát; nāre — nemůže; phala — výsledek; saba phala — všechny výsledky různých postupů; deya — dává; bhakti — oddaná služba; svatantra — nezávislá; prabala — a mocná.

Překlad

„Ostatní postupy nemohou přinést výsledky, pokud se nepojí s oddanou službou. Oddaná služba je ale tak mocná a nezávislá, že může člověku přinést všechny vytoužené výsledky.“

Verš

ajā-gala-stana-nyāya anya sādhana
ataeva hari bhaje buddhimān jana

Synonyma

ajā-gala-stana-nyāya — jako struky na krku kozy; anya — ostatní; sādhana — praktiky duchovního života; ataeva — proto; hari — Nejvyšší Osobnost Božství; bhaje — uctívá; buddhimān jana — inteligentní člověk.

Překlad

„Mimo oddané služby jsou všechny metody seberealizace jako struky na krku kozy. Inteligentní člověk proto přijme pouze oddanou službu a všech ostatních způsobů seberealizace zanechá.“

Význam

Bez oddané služby jsou ostatní způsoby seberealizace a duchovního života k ničemu. Jiné metody nemohou za žádných okolností přinést dobré výsledky, a proto jsou přirovnány ke strukům na krku kozy. Tyto struky nemohou dát mléko, i když to tak může vypadat. Neinteligentní člověk nechápe, že na transcendentální úroveň ho může povznést jedině oddaná služba.

Verš

catur-vidhā bhajante māṁ
janāḥ sukṛtino ’rjuna
ārto jijñāsur arthārthī
jñānī ca bharatarṣabha

Synonyma

catuḥ-vidhāḥ — čtyři druhy; bhajante — uctívají; mām — Mě; janāḥ — osoby; sukṛtinaḥ — ti, kdo se řídí zásadami lidského života neboli usměrňujícími zásadami varen a āśramů; arjuna — ó Arjuno; ārtaḥ — trpící; jijñāsuḥ — zvídavý; artha-arthī — ten, kdo potřebuje peníze; jñānī — ten, kdo rozvíjí poznání; ca — také; bharata-ṛṣabha — ó nejlepší z Bharatovy dynastie.

Překlad

„  ,Ó nejlepší z Bharatovců (Arjuno), čtyři druhy zbožných lidí Mi oddaně slouží – trpící, toužící po bohatství, zvídavý a ten, kdo hledá poznání Absolutního.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (7.16). V tomto verši je velmi důležité slovo sukṛtinaḥ. Su znamená „příznivé“ a kṛtī znamená „záslužné“ nebo „usměrněné“. Pokud člověk nenásleduje usměrňující zásady zbožného života, jeho lidský život se neliší od zvířecího. Zbožný život znamená následovat zásady varen a āśramů. Ve Viṣṇu Purāṇě se uvádí:

varṇāśramācāravatā
puruṣeṇa paraḥ pumān
viṣṇur ārādhyate panthā
nānyat tat-toṣa-kāraṇam

Z hlediska zbožného života se společnost dělí do čtyř společenských skupin – brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya a śūdra – a do čtyř duchovních stavů – brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha a sannyās. Stejně jako dostává člověk vzdělání, aby se mohl stát inženýrem, doktorem nebo právníkem, musí být veden k tomu, aby se stal brāhmaṇou, kṣatriyou, vaiśyou a śūdrou. Ti, kdo prošli náležitou přípravou, mohou být považováni za lidské bytosti. Pokud člověk není společensky a duchovně vzděláván, neboli je nevzdělaný a nedisciplinovaný, jeho život je na zvířecí úrovni. U zvířat duchovní pokrok nepřipadá v úvahu. Duchovního života lze dosáhnout správnou výchovoubuď následováním zásad varen a āśramů, nebo přímou výchovou ve škole bhakti způsoby śravaṇaṁ kīrtaṇaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam  /  arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ sakhyam ātma-nivedanam. Bez výchovy člověk nemůže být sukṛtī neboli příznivý. Kṛṣṇa v tomto verši říká, že se na Něho lidé obracejí, když trpí, potřebují peníze nebo když opravdu chtějí poznat Nejvyšší Bytost čili původní zdroj všeho. Někteří se na Něho obracejí, protože chtějí rozvíjet poznání o Absolutní Pravdě, a jiní když trpí, jako oddaný Gajendra. Další jsou zvídaví, jako velcí mudrci vedení Śaunakou, a jiní chtějí peníze, jako Dhruva Mahārāja. Śukadeva Gosvāmī se na Pána obrátil, když rozvíjel poznání. Všechny tyto velké osobnosti tak začaly vykonávat oddanou službu Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi.

Verš

ārta, arthārthī, — dui sakāma-bhitare gaṇi
jijñāsu, jñānī, — dui mokṣa-kāma māni

Synonyma

ārta — trpící; artha-arthī — toužící po penězích; dui — dva lidé; sakāma-bhitare — ve skupině hmotných činností; gaṇi — považujeme; jijñāsu — zvídavý; jñānī — pěstující poznání; dui — dva; mokṣa-kāma — transcendentalisté rozvíjející duchovní poznání za účelem osvobození; māni — považuji.

Překlad

„Materialističtí oddaní se uchylují k oddané službě a uctívání Kṛṣṇy, když trpí nebo potřebují peníze. Ti, kdo jsou opravdu zvídaví, co je nejvyšší zdroj všeho, a ti, kdo hledají poznání, se nazývají transcendentalisté, protože touží po osvobození od veškerého hmotného znečištění.“

Verš

ei cāri sukṛti haya mahā-bhāgyavān
tat-tat-kāmādi chāḍi’ haya śuddha-bhaktimān

Synonyma

ei cāri — tyto čtyři osoby; sukṛti — zbožní lidé; haya — jsou; mahā-bhāgyavān — velmi požehnaní; tat-tat — příslušné; kāma-ādi — touhy; chāḍi' — vzdávající se; haya — stávají se; śuddha-bhaktimān — čistými oddanými.

Překlad

„Tyto čtyři druhy lidí jsou díky své zbožné minulosti velmi požehnaní. Postupně se vzdají hmotných přání a stanou se čistými oddanými.“

Verš

sādhu-saṅga-kṛpā kimvā kṛṣṇera kṛpāya
kāmādi ‘duḥsaṅga’ chāḍi’ śuddha-bhakti pāya

Synonyma

sādhu-saṅga-kṛpā — milostí společnosti oddaných; kimvā — nebo; kṛṣṇera kṛpāya — milostí Kṛṣṇy; kāma-ādi — hmotné touhy a tak dále; duḥsaṅga — nežádoucí společnosti; chāḍi' — vzdávající se; śuddha-bhakti pāya — získá úroveň čisté oddané služby.

Překlad

„Na úroveň oddaného života je člověk povýšen milostí vaiṣṇavy, pravého duchovního mistra, a zvláštní milostí Kṛṣṇy. Na této úrovni se vzdá všech hmotných tužeb a společnosti nežádoucích lidí, což jej pozvedne na úroveň čisté oddané služby.“

Verš

sat-saṅgān mukta-duḥsaṅgo
hātuṁ notsahate budhaḥ
kīrtyamānaṁ yaśo yasya
sakṛd ākarṇya rocanam

Synonyma

sat-saṅgāt — díky společnosti čistých oddaných; mukta — osvobozený; duḥsaṅgaḥ — od společnosti materialistů; hātum — vzdát se; na — ne; utsahate — je schopen; budhaḥ — ten, kdo je opravdu učený; kīrtyamānam — opěvovaná; yaśaḥ — sláva; yasya — jehož (Nejvyšší Osobnosti Božství); sakṛt — jednou; ākarṇya — když slyšel; rocanam — velmi příjemná.

Překlad

„  ,Inteligentní lidé, kteří ve společnosti čistých oddaných poznali Nejvyššího Pána a zbavili se špatné, materialistické společnosti, se nikdy nedokáží vyhýbat naslouchání o slávě Pána, i kdyby o ní zaslechli jen jednou.̀  “

Význam

Toto je verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.10.11). Když Kṛṣṇa po bitvě na Kurukšétře opouštěl Hastinápur, klaněli se Mu všichni příslušníci kuruovské dynastie. Kṛṣṇa odjížděl do svého království a všichni příslušníci kuruovské dynastie byli Jeho odjezdem zdrceni. V této souvislosti Śukadeva Gosvāmī vyslovil tento verš.

Čistý oddaný se ke Kṛṣṇovi připoutá nasloucháním o Pánově slávě. Pánova sláva a Pán samotný se od sebe neliší. A protože se člověk musí k pochopení této absolutní pravdy kvalifikovat, měl by mít příležitost sdružovat se s čistým oddaným. K tomu je určeno naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Chceme vytvořit čisté oddané, aby druzí lidé získali prospěch z jejich společnosti. Tak se počet čistých oddaných zvětšuje. Profesionální kazatelé z nikoho čistého oddaného neudělají. Existuje mnoho profesionálních přednašečů Śrīmad-Bhāgavatamu, kteří toto dílo čtou pro výdělek. Nedokáží však materialisty přivést k oddané službě. To dokáže jedině čistý oddaný. Pro všechny kazatele v našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je tedy důležité, aby se nejdříve stali čistými oddanými a následovali usměrňující zásady tak, že se budou stranit nedovoleného sexu, jedení masa, hazardování a omamných látek. Měli by pravidelně na svých růžencích zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, následovat proces oddané služby, vstávat časně ráno, zúčastňovat se maṅgala-ārati a pravidelně číst Śrīmad-Bhāgavatam a Bhagavad-gītu. Tak se může každý očistit a zbavit se veškerého hmotného znečištění.

sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat-paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-
sevanaṁ bhaktir ucyate

Bhakti neboli oddaná služba znamená zaměstnat všechny smysly ve službě Pánu, Nejvyšší Osobnosti Božství, vládci všech smyslů. Když duše slouží Nejvyššímu, objeví se dva vedlejší účinky. Oddaný se zbaví hmotných označení a jeho smysly se jednoduše zapojením do služby Pánu očistí.“ (Nārada-pañcarātra)

Předstírání oddané služby nikomu nepomůže. Pokud chce někdo přivést druhé k oddané službě, musí být čistým oddaným, který následuje proces oddané služby. Śrī Caitanya Mahāprabhu oddanou službu praktikoval i kázal (āpani ācari' bhakti karila pracāra). Pokud se kazatel chová správně v oddané službě, bude schopen obrátit i druhé. Jinak bude jeho kázání bezvýsledné.

Verš

‘duḥsaṅga’ kahiye — ‘kaitava’, ‘ātma-vañcanā’
kṛṣṇa, kṛṣṇa-bhakti vinu anya kāmanā

Synonyma

duḥsaṅga — špatná, nežádoucí společnost; kahiye — říkám; kaitava — podvod; ātma-vañcanā — podvádění sebe sama; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; kṛṣṇa-bhakti — oddanou službu Kṛṣṇovi; vinu — bez; anya — jiné; kāmanā — touhy.

Překlad

„Podvádět sebe i druhé se nazývá kaitava. Společnost těch, kdo takto podvádějí, se nazývá duḥsaṅga, špatná společnost. Ti, kdo touží po něčem jiném než po službě Kṛṣṇovi, se také nazývají duḥsaṅga, špatná společnost.“

Verš

dharmaḥ projjhita-kaitavo ’tra paramo nirmatsarāṇāṁ satāṁ
vedyaṁ vāstavam atra vastu śiva-daṁ tāpa-trayonmūlanam
śrīmad-bhāgavate mahā-muni-kṛte kiṁ vā parair īśvaraḥ
sadyo hṛdy avarudhyate ’tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat-kṣaṇāt

Synonyma

dharmaḥ — zbožnost; projjhita — zcela zavržena; kaitavaḥ — s ploduchtivými záměry; atra — zde; paramaḥ — nejvyšší; nirmatsarāṇām — zcela čistého srdce; satām — oddaných; vedyam — má být chápána; vāstavam — skutečná; atra — zde; vastu — podstata; śiva-dam — dávající dobro; tāpa-traya — trojího utrpení; unmūlanam — jež způsobuje vymýcení; śrīmat — překrásné; bhāgavate — v této Bhāgavata Purāṇě; mahā-muni — velkým mudrcem (Vyāsadevou); kṛte — sestavené; kim — co; — skutečně; paraiḥ — s jinými; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán; sadyaḥ — okamžitě; hṛdi — v srdci; avarudhyate — je uvězněn; atra — zde; kṛtibhiḥ — zbožnými lidmi; śuśrūṣubhiḥ — toužícími naslouchat; tat-kṣaṇāt — neprodleně.

Překlad

„  ,Vznešené písmo zvané Śrīmad-Bhāgavatam, sestavené Mahāmunim Vyāsadevou z původních čtyř veršů, popisuje ty nejvznešenější oddané s dobrým srdcem a úplně zavrhuje podvádění v podobě hmotně motivované zbožnosti. Vyzdvihuje nejvyšší princip věčného náboženství, který může skutečně odstranit trojí utrpení živých bytostí a udělit nejvyšší požehnání v podobě úplného blahobytu a poznání. Ti, kdo jsou ochotni naslouchat poselství tohoto písma s pokorným služebnickým postojem, mohou okamžitě uvěznit Nejvyššího Pána ve svých srdcích. Proto není potřeba žádného jiného písma, než je Śrīmad-Bhāgavatam.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.2). Vysvětlení se nachází v Ādi-līle 1.91.

Verš

‘pra’-śabde — mokṣa-vāñchā kaitava-pradhāna
ei śloke śrīdhara-svāmī kariyāchena vyākhyāna

Synonyma

pra-śabde — předponou pra; mokṣa-vāñchā — touha po osvobození; kaitava-pradhāna — prvotřídní podvod; ei śloke — v tomto verši; śrīdhara-svāmī — velký komentátor Śrīdhara Svāmī; kariyāchena — učinil; vyākhyāna — vysvětlení.

Překlad

„Předpona ,prà ve slově ,projjhità zvláště poukazuje na ty, kdo touží po osvobození nebo splynutí s Nejvyšším. Tato touha je největší podvod. Takto tento verš vysvětlil velký komentátor Śrīdhara Svāmī.“

Verš

sakāma-bhakte ‘ajña’ jāni’ dayālu bhagavān
sva-caraṇa diyā kare icchāra pidhāna

Synonyma

sakāma-bhakte — oddaným, kteří si ještě chtějí splnit hmotné touhy; ajña — pošetilí; jāni' — jelikož ví; dayālu — milostivý; bhagavān — Śrī Kṛṣṇa; sva-caraṇa — své vlastní lotosové nohy; diyā — dává; kare — činí; icchāra pidhāna — překrytí ostatních tužeb.

Překlad

„Když milostivý Pán Kṛṣṇa pozná, že nějaký pošetilý oddaný touží po hmotném prospěchu, dá mu velkoryse útočiště u svých lotosových nohou, čímž jeho nežádoucí touhy překryje.“

Verš

satyaṁ diśaty arthitam arthito nṛṇāṁ
naivārtha-do yat punar arthitā yataḥ
svayaṁ vidhatte bhajatām anicchatām
icchā-pidhānaṁ nija-pāda-pallavam

Synonyma

satyam — je pravda; diśati — udílí; arthitam — vytoužené; arthitaḥ — když je požádán; nṛṇām — lidskými bytostmi; na — ne; eva — zajisté; artha-daḥ — dávající vytoužené věci; yat — které; punaḥ — znovu; arthitā — žádost; yataḥ — kterou; svayam — On sám; vidhatte — dává; bhajatām — těch, kdo se věnují oddané službě; anicchatām — i když netouží; icchā-pidhānam — překrytí všech ostatních tužeb; nija-pāda-pallavam — útočiště svých vlastních lotosových nohou.

Překlad

„  ,Kdykoliv Kṛṣṇu někdo požádá o splnění své touhy, Kṛṣṇa mu ji nepochybně splní. Neudělí však nic, co by způsobilo, že Ho bude dotyčný opakovaně žádat o splnění dalších tužeb. Pokud někdo má i další touhy, ale věnuje se oddané službě Pánu, Kṛṣṇa mu vnutí útočiště svých lotosových nohou, kde na všechny další touhy zapomene.̀  “

Význam

Verš

sādhu-saṅga, kṛṣṇa-kṛpā, bhaktira svabhāva
e tine saba chāḍāya, kare kṛṣṇe ‘bhāva’

Synonyma

sādhu-saṅga — společnost oddaných; kṛṣṇa-kṛpā — milost Pána Kṛṣṇy; bhaktira — oddané služby; svabhāva — povaha; e tine — tyto tři; saba chāḍāya — způsobí, že zanechají všeho ostatního; kare — činí; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; bhāva — milostné vztahy.

Překlad

„Společnost oddaného, Kṛṣṇova milost a povaha oddané služby člověku pomohou vzdát se veškeré nežádoucí společnosti a postupně se povýšit na úroveň lásky k Bohu.“

Význam

Tento verš poukazuje na společnost čistých oddaných, Kṛṣṇovu milost a prokazování oddané služby. To vše člověku pomáhá vzdát se společnosti neoddaných a hmotného bohatství daného vnější energií māyou. Čistého oddaného nikdy nepřitahuje hmotné bohatství, protože ví, že marnit čas získáváním hmotného bohatství je zneužitím daru lidského života. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je řečeno śrama eva hi kevalam. Politici, sociální pracovníci, filantropové, filosofové a lidumilové v očích oddaného pouze marní čas, protože jejich činnosti a propaganda lidskou společnost nevysvobodí z koloběhu rození a umírání. Tito takzvaní filantropové, politici a filosofové nemají poznání, protože nevědí, že po smrti život pokračuje. Pochopit život po smrti je začátek duchovního poznání. Pouhým pochopením prvních lekcí z Bhagavad-gīty může člověk pochopit sám sebe, a kdo je. Bhagavad-gītā (2.13) říká:

dehino 'smin yathā dehe
kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntara-prāptir
dhīras tatra na muhyati

„Tak jako vtělená duše přechází v tomto těle z dětství do mládí a do stáří, přechází v okamžiku smrti do jiného těla. Moudrý člověk se touto změnou nenechá zmást.“

Hloupý člověk nezná skutečnou vědu života, a proto se v tomto životě zabývá dočasnými činnostmi, kterými se stále více zaplétá do koloběhu rození a umírání. Vždy touží po hmotném bohatství, jehož lze dosáhnout karmou, jñānou a yogou. Pokud se však skutečně povýší na úroveň oddanosti, všech těchto tužeb se vzdá. Tomu se říká anyābhilāṣitā-śūnya. Potom se stane čistým oddaným.

Verš

āge yata yata artha vyākhyāna kariba
kṛṣṇa-guṇāsvādera ei hetu jāniba

Synonyma

āge — dále; yata yata — tolik, kolik; artha — významů; vyākhyāna kariba — vysvětlím; kṛṣṇa-guṇa-āsvādera — vychutnávání transcendentálních vlastností Kṛṣṇy; ei — toto; hetu — důvod; jāniba — pochopíme.

Překlad

„Postupně takto vysvětlím všechna slova verše ātmārāma. Je třeba vědět, že všechna tato slova mají za cíl umožnit vychutnávání transcendentálních vlastností Kṛṣṇy.“

Verš

śloka-vyākhyā lāgi’ ei kariluṅ ābhāsa
ebe kari ślokera mūlārtha prakāśa

Synonyma

śloka-vyākhyā — vysvětlení tohoto verše; lāgi' — za účelem; ei — toto; kariluṅ — učinil jsem; ābhāsa — náznak; ebe — nyní; kari — učiním; ślokera — verše; mūla-artha — skutečný význam; prakāśa — vyjevení.

Překlad

„Všechna vysvětlení jsem předložil jen proto, abych naznačil význam tohoto verše. Nyní vysvětlím jeho skutečný význam.“

Verš

jñāna-mārge upāsaka — duita’ prakāra
kevala brahmopāsaka, mokṣākāṅkṣī āra

Synonyma

jñāna-mārge — na cestě filosofické spekulace; upāsaka — uctívači; duita' prakāra — dvou druhů; kevala — pouze; brahma-upāsaka — ten, kdo uctívá neosobní Brahman; mokṣa-ākāṅkṣī — toužící po osvobození; āra — a.

Překlad

„Na cestě filosofické spekulace jsou dva druhy věřících – jednomu se říká brahma-upāsaka neboli ten, kdo uctívá neosobní Brahman, a druhému se říká mokṣākāṅkṣī neboli ten, kdo touží po osvobození.“

Verš

kevala brahmopāsaka tina bheda haya
sādhaka, brahmamaya, āra prāpta-brahma-laya

Synonyma

kevala brahma-upāsaka — ten, kdo uctívá pouze neosobní Brahman; tina bheda haya — jsou tři různé skupiny; sādhaka — začátečník; brahma-maya — pohroužený v myšlenkách na Brahman; āra — a; prāpta-brahma-laya — opravdu ponořený v záři neosobního Brahmanu.

Překlad

„Jsou tři druhy těch, kdo uctívají neosobní Brahman. První je začátečník, druhý je ten, jehož myšlenky jsou pohroužené v Brahmanu, a třetím je ten, kdo je v Brahmanu opravdu ponořený.“

Verš

bhakti vinā kevala jñāne ‘mukti’ nāhi haya
bhakti sādhana kare yei ‘prāpta-brahma-laya’

Synonyma

bhakti — oddané služby; vinā — bez; kevala — pouze; jñāne — filosofickou spekulací; mukti — osvobození; nāhi haya — není; bhakti — oddané služby; sādhana — praxi; kare — činí; yei — každý, kdo; prāpta-brahma-laya — stejně dobré jako splynutí s neosobním Brahmanem.

Překlad

„Osvobození nelze dosáhnout pouhou filosofickou spekulací bez oddané služby. Pokud však někdo oddaně slouží, je automaticky na úrovni Brahmanu.“

Verš

bhaktira svabhāva, — brahma haite kare ākarṣaṇa
divya deha diyā karāya kṛṣṇera bhajana

Synonyma

bhaktira — oddané služby; svabhāva — povaha; brahma — realizace neosobního Brahmanu; haite — z; kare — činí; ākarṣaṇa — přitahování; divya — transcendentální; deha — tělo; diyā — dávající; karāya — přiměje vykonávat; kṛṣṇera bhajana — službu Pánu Kṛṣṇovi.

Překlad

„Pro toho, kdo oddaně slouží, je příznačné, že se od neosobního Brahmanu odvrací. Dostane transcendentální tělo, aby mohl sloužit Pánu Kṛṣṇovi.“

Verš

bhakta-deha pāile haya guṇera smaraṇa
guṇākṛṣṭa hañā kare nirmala bhajana

Synonyma

bhakta-deha — tělo oddaného; pāile — když dostane; haya — je; guṇera smaraṇa — vzpomínání na transcendentální vlastnosti; guṇa-ākṛṣṭa hañā — jsa přitahován transcendentálními vlastnostmi; kare — vykonává; nirmala bhajana — čistou oddanou službu.

Překlad

„Ten, kdo obdrží duchovní tělo oddaného, může vzpomínat na transcendentální vlastnosti Kṛṣṇy. Čistým oddaným zaměstnaným službou Pánu se člověk stane jednoduše tím, že ho přitahují Kṛṣṇovy transcendentální vlastnosti.“

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura verše 107–111 shrnuje tímto způsobem: Transcendentalisté na cestě filosofické spekulace se dají rozdělit do dvou skupin – výluční uctívači neosobního Brahmanu a ti, kdo chtějí s neosobním Brahmanem splynout. Pokud je někdo plně pohroužen v myšlenkách na to, že se od Nejvyšší Absolutní Pravdy neliší, říká se o něm, že je uctívačem neosobního Brahmanu. Ti, kdo uctívají neosobní Brahman, se dají rozdělit do tří skupin – (1) sādhakové, kteří se blíží k dokonalému následování procesu realizace Brahmanu, (2) ti, kdo jsou plně pohrouženi v meditaci o Brahmanu, a (3) ti, kdo jsou na úrovni brahma-bhūta a nemají žádný vztah s hmotnou existencí. I když může být uctívač neosobního Brahmanu velmi pokročilý, osvobození nemůže dosáhnout bez vykonávání oddané služby. Každý, kdo zrealizoval, že je duše, se může zapojit do oddané služby. To je výrok Bhagavad-gīty (18.54):

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām

„Ten, kdo je na transcendentální úrovni, okamžitě realizuje Nejvyšší Brahman a je zcela blažený. Nikdy nenaříká, po ničem netouží a je stejně nakloněný všem živým bytostem. V tomto stavu dosáhne Mé čisté oddané služby.“

Ten, kdo chce dosáhnout čisté oddané služby, musí být duchovně čistý a být na úrovni brahma-bhūta, která je nad hmotnou úzkostí a hmotným rozlišováním. Pokud někdo poté, co zrealizoval Brahman, přijde do styku s čistou oddanou službou, bude ho čistá oddaná služba přitahovat. Tehdy dostane praktikováním oddané služby duchovní tělo s očištěnými smysly.

sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat-paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-
sevanaṁ bhaktir ucyate

Když jsou smysly očištěné, je možné prokazovat oddanou službu Kṛṣṇovi. Čistý oddaný myslí pouze na Kṛṣṇovy transcendentální vlastnosti. S těmito myšlenkami je plně vytížen láskyplnou službou Pánu.

Verš

“muktā api līlayā vigrahaṁ
kṛtvā bhagavantaṁ bhajante”

Synonyma

muktāḥ — osvobození; api — i když; līlayā — zábavami; vigraham — podobu Pána; kṛtvā — poté, co instalovali; bhagavantam — Nejvyšší Osobnost Božství; bhajante — uctívají.

Překlad

„  ,Ke Kṛṣṇovým zábavám je přitahována dokonce i osvobozená duše, která splynula se září Brahmanu. Instaluje proto Božstvo a slouží Pánu.“

Význam

Vysoce pokročilí māyāvādští sannyāsī někdy uctívají Božstvo Rādhā-Kṛṣṇy a hovoří o Pánových zábavách, ale jejich cílem není povýšit se na Goloku Vṛndāvan, nýbrž splynout s Pánovou září. Tento výrok je citován ze Śaṅkarācāryova komentáře k Upaniṣadě známé jako Nṛsiṁha-tāpanī.

Verš

janma haite śuka-sanakādi ‘brahmamaya’
kṛṣṇa-guṇākṛṣṭa hañā kṛṣṇere bhajaya

Synonyma

janma haite — od narození; śuka — Śukadeva Gosvāmī; sanaka-ādi — čtyři Kumārové; brahma-maya — pohroužení v myšlenkách na neosobní Brahman; kṛṣṇa-guṇa-ākṛṣṭa — přitahovaní transcendentálními zábavami Pána; hañā — poté, co se stali; kṛṣṇere bhajaya — uctívali Kṛṣṇu.

Překlad

„Śukadeva Gosvāmī a čtyři Kumārové byli sice neustále pohroužení v myšlenkách na neosobní Brahman, a byli tedy brahmavādī, ale přesto je přitahovaly Kṛṣṇovy transcendentální zábavy a vlastnosti. Proto se později stali oddanými Kṛṣṇy.“

Verš

sanakādyera kṛṣṇa-kṛpāya saurabhe hare mana
guṇākṛṣṭa hañā kare nirmala bhajana

Synonyma

sanaka-ādyera — čtyř Kumārů v čele se Sanakou; kṛṣṇa-kṛpāya — milostí Pána; saurabhe — vůně; hare — unesla; mana — mysli; guṇa-ākṛṣṭa hañā — takto upoutaní Kṛṣṇovými vlastnostmi; kare — konali; nirmala bhajana — čistou oddanou službu.

Překlad

„Mysli čtyř Kumārů byly upoutány vůní květin obětovaných lotosovým nohám Kṛṣṇy. Takto přitahováni Kṛṣṇovými transcendentálními vlastnostmi se zapojili do čisté oddané služby.“

Verš

tasyāravinda-nayanasya padāravinda-
kiñjalka-miśra-tulasī-makaranda-vāyuḥ
antar-gataḥ sva-vivareṇa cakāra teṣāṁ
saṅkṣobham akṣara-juṣām api citta-tanvoḥ

Synonyma

tasya — Jeho; aravinda-nayanasya — Pána s lotosovýma očima; pada-aravinda — lotosových nohou; kiñjalka — se šafránem; miśra — smíšených; tulasī — lístků tulasī; makaranda — vůně; vāyuḥ — vánek; antaḥ-gataḥ — který vstoupil; sva-vivareṇa — skrze jejich nosní dírky; cakāra — způsobil; teṣām — Kumārů; saṅkṣobham — zneklidnění pro změnu; akṣara-juṣām — připoutaných k realizaci neosobního Brahmanu; api — i když; citta-tanvoḥ — v mysli i těle.

Překlad

„  ,Jakmile vánek nesoucí vůni lístků tulasī a šafránu z lotosových nohou Osobnosti Božství, jež má oči jako lotosy, pronikl nosními dírkami do srdcí těchto mudrců (Kumārů), pocítili změnu na těle i na mysli, přestože byli připoutáni k realizaci neosobního Brahmanu.̀  “

Význam

Verš

vyāsa-kṛpāya śukadevera līlādi-smaraṇa
kṛṣṇa-guṇākṛṣṭa hañā karena bhajana

Synonyma

vyāsa-kṛpāya — milostí Śrīly Vyāsadevy; śukadevera — Śukadevy Gosvāmīho; līlā-ādi-smaraṇa — vzpomínání na transcendentální zábavy Pána Kṛṣṇy; kṛṣṇa-guṇa-ākṛṣṭa — přitahovaný transcendentálními vlastnostmi Kṛṣṇy; hañā — poté, co se stal; karena — prováděl; bhajana — láskyplnou službu.

Překlad

„Milostí Śrīly Vyāsadevy Śukadevu Gosvāmīho upoutaly zábavy Pána Kṛṣṇy. Takto přitahován Kṛṣṇovými transcendentálními vlastnostmi se také stal Jeho oddaným a začal Mu sloužit.“

Verš

harer guṇākṣipta-matir
bhagavān bādarāyaṇiḥ
adhyagān mahad-ākhyānaṁ
nityaṁ viṣṇu-jana-priyaḥ

Synonyma

hareḥ — Pána Kṛṣṇy; guṇa-ākṣipta-matiḥ — jehož mysl byla rozrušena vlastnostmi; bhagavān — nejmocnější transcendentalista; bādarāyaṇiḥ — Śukadeva, syn Vyāsadevy; adhyagāt — studoval; mahat-ākhyānam — velké vyprávění; nityam — věčně; viṣṇu-jana-priyaḥ — jenž je velmi drahý vaiṣṇavům, oddaným Pána Viṣṇua.

Překlad

„  ,Mysl Śrīly Śukadevy Gosvāmīho byla velice přitahována transcendentálními zábavami Pána a následně rozrušena vědomím Kṛṣṇy. Proto začal milostí svého otce studovat Śrīmad-Bhāgavatam.̀  “

Význam

Verš

nava-yogīśvara janma haite ‘sādhaka’ jñānī
vidhi-śiva-nārada-mukhe kṛṣṇa-guṇa śuni’

Synonyma

nava — devět; yogi-īśvara — velkých svatých yogīch; janma haite — od narození; sādhaka — ti, kdo praktikují; jñānī — zběhlí v transcendentálním poznání; vidhi — Pán Brahmā; śiva — Pán Śiva; nārada — velký mudrc Nārada; mukhe — z jejich úst; kṛṣṇa-guṇa śuni' — když naslouchali o transcendentálních vlastnostech Kṛṣṇy.

Překlad

„Devět velkých mystických yogīch (Yogendrové) již od narození realizovalo Absolutní Pravdu jako neosobní filosofové. Protože však od Pána Brahmy, Pána Śivy a velkého mudrce Nārady slyšeli o vlastnostech Pána Kṛṣṇy, stali se také oddanými Kṛṣṇy.“

Verš

guṇākṛṣṭa hañā kare kṛṣṇera bhajana
ekādaśa-skandhe tāṅra bhakti-vivaraṇa

Synonyma

guṇa-ākṛṣṭa hañā — připoutáni transcendentálními vlastnostmi; kare — zapojeni v; kṛṣṇera bhajana — oddané službě Pánu; ekādaśa-skandhe — v jedenáctém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu; tāṅra — jejich; bhakti-vivaraṇa — popis oddané služby.

Překlad

„V jedenáctém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu je podrobný popis oddané služby devíti Yogendrů, kteří oddaně sloužili, protože je přitahovaly Pánovy transcendentální vlastnosti.“

Verš

akleśāṁ kamala-bhuvaḥ praviśya goṣṭhīṁ
kurvantaḥ śruti-śirasāṁ śrutiṁ śruta-jñāḥ
uttuṅgaṁ yadu-pura-saṅgamāya raṅgaṁ
yogīndrāḥ pulaka-bhṛto navāpy avāpuḥ

Synonyma

akleśām — bez hmotných problémů; kamala-bhuvaḥ — Pána Brahmy, zrozeného z lotosového květu; praviśya — když vstoupili; goṣṭhīm — do společnosti; kurvantaḥ — neustále se věnující; śruti-śirasām — nejvyššího védského poznání; śrutim — naslouchání; śruta-jñāḥ — jež jsou odborníky na védské poznání; uttuṅgam — nesmírně vysoko; yadu-pura-saṅgamāya — pro návrat zpátky domů, zpátky k Bohu, do Dváraky; raṅgam — do Ranga-kšétry; yogī-indrāḥ — velké svaté osoby; pulaka-bhṛtaḥ — duchovně potěšení; nava — devět; api — i když; avāpuḥ — dosáhli.

Překlad

„  ,Devět Yogendrů vstoupilo do společnosti Pána Brahmy a naslouchali od něho skutečnému významu Upaniṣad, které jsou nejvyšší védskou literaturou. I když už Yogendrové měli védské poznání, nasloucháním Brahmovi začali prožívat velké štěstí na úrovni vědomí Kṛṣṇy, a tak chtěli vstoupit do Dváraky, sídla Pána Kṛṣṇy. Nakonec tedy dospěli na místo známé jako Ranga-kšétra.̀  “

Význam

Toto je citát z Mahā Upaniṣady.

Verš

mokṣākāṅkṣī jñānī haya tina-prakāra
mumukṣu, jīvan-mukta, prāpta-svarūpa āra

Synonyma

mokṣa-ākāṅkṣī — ti, kdo chějí splynout s neosobním Brahmanem; jñānī — pokročilí v poznání; haya — jsou; tina-prakāra — tři druhy; mumukṣu — toužící po osvobození; jīvan-mukta — osvobozeni už v tomto životě; prāpta-svarūpa — seberealizovaní; āra — a.

Překlad

„Ti, kdo chtějí splynout s neosobním Brahmanem, se také dělí do tří skupin – ti, kdo chtějí být osvobození, ti, kdo už osvobození jsou, a ti, kdo zrealizovali Brahman.“

Verš

‘mumukṣu’ jagate aneka saṁsārī jana
‘mukti’ lāgi’ bhaktye kare kṛṣṇera bhajana

Synonyma

mumukṣu — toužící po osvobození; jagate — v tomto světě; aneka — mnozí; saṁsārī jana — zaměstnaní hmotnými činnostmi; mukti lāgi' — za účelem osvobození; bhaktye — v oddané službě; kare — provádějí; kṛṣṇera bhajana — uctívání Kṛṣṇy.

Překlad

„V tomto hmotném světě je mnoho lidí, kteří touží po osvobození, a proto se věnují oddané službě Pánu Kṛṣṇovi.“

Verš

mumukṣavo ghora-rūpān
hitvā bhūta-patīn atha
nārāyaṇa-kalāḥ śāntā
bhajanti hy anasūyavaḥ

Synonyma

mumukṣavaḥ — ti, kdo jsou dokonale učení, touží po nejvyšší dokonalosti a na rozdíl od démonů a neoddaných nikdy nikomu nezávidějí; ghora-rūpān — polobohy s hrozivými podobami; hitvā — odmítají; bhūta-patīn — předky (prajāpatie); atha — proto; nārāyaṇa-kalāḥ — úplné části Pána Nārāyaṇa; śāntāḥ — velmi klidní; bhajanti — uctívají; hi — zajisté; anasūyavaḥ — ti, kdo nechovají zášť.

Překlad

„  ,Ti, kdo usilují o vysvobození ze spárů hmoty, zanechávají uctívání polobohů, kteří mají hrozivé tělesné rysy. Tito klidní oddaní, jež nejsou vůči polobohům nepřátelští, uctívají různé podoby Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇa.“

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.26). Ti, kdo opravdu chtějí dosáhnout nejvyšší dokonalosti, uctívají Pána Viṣṇua v Jeho různých inkarnacích. Ti, kdo jsou připoutaní k materialistickému způsobu života, jsou vždy rozrušení a plní úzkosti. Tito lidé uctívají děsivě vypadající polobohy, jako je bohyně Kālī a Kāla-bhairava (Rudra). Oddaní Kṛṣṇy však vůči polobohům ani jejich uctívačům nechovají žádnou zášť, a místo toho v klidu oddaně slouží inkarnacím Nārāyaṇa.

Verš

sei sabera sādhu-saṅge guṇa sphurāya
kṛṣṇa-bhajana karāya, ‘mumukṣā’ chāḍāya

Synonyma

sei sabera — všech těch, kdo uctívají různé polobohy; sādhu-saṅge — styk se skutečnými oddanými; guṇa sphurāya — probouzí ocenění transcendentálních vlastností; kṛṣṇa-bhajana karāya — zaměstnává v oddané službě Pánu Kṛṣṇovi; mumukṣā chāḍāya — a způsobuje odstranění tužeb po osvobození nebo splynutí s Pánovým neosobním rysem.

Překlad

„Pokud mají ti, kdo jsou připoutaní k uctívání polobohů to štěstí, že se mohou sdružovat s oddanými, postupně se probudí jejich neprojevená oddaná služba a ocenění Pánových vlastností. Tímto způsobem také začnou oddaně sloužit Kṛṣṇovi a vzdají se touhy po osvobození i touhy splynout s neosobním Brahmanem.“

Význam

Čtyři Kumārové (Catuḥsanové), Śukadeva Gosvāmī a devět Yogendrů byli pohroužení v realizaci Brahmanu a zde je popsáno, jak se stali oddanými. Jsou tři druhy impersonalistů – mumukṣu (ti, kdo touží po osvobození), jīvan-muktové (ti, kdo jsou osvobození již v tomto životě) a prāpta-svarūpové (ti, kdo jsou pohroužení v realizaci Brahmanu). Všechny tři druhy jñānīch se nazývají mokṣākāṅkṣī neboli ti, kdo touží po osvobození. Ve společnosti oddaných se vzdají této zásady mumukṣu a oddaně slouží. Skutečnou příčinou této změny je společnost oddaných. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je určeno k tomu, aby upoutalo všechny druhy lidí, i těch, kdo chtějí něco jiného než oddanou službu Pánu. Prostřednictvím společnosti oddaných se postupně začnou zapojovat do oddané služby.

Verš

aho mahātman bahu-doṣa-duṣṭo
’py ekena bhāty eṣa bhavo guṇena
sat-saṅgamākhyena sukhāvahena
kṛtādya no yena kṛśā mumukṣā

Synonyma

aho mahā-ātman — ó velký oddaný; bahu-doṣa-duṣṭaḥ — nakažené množstvím hmotných nemocí či připoutaností; api — i když; ekena — s jednou; bhāti — září; eṣaḥ — toto; bhavaḥ — zrození v hmotném světě; guṇena — dobrou vlastností; sat-saṅgama-ākhyena — známou jako společnost oddaných; sukha-āvahena — jež přináší štěstí; kṛtā — učiněna; adya — nyní; naḥ — naše; yena — kterou; kṛśā — nepatrnou; mumukṣā — touha po osvobození.

Překlad

„  ,Ó velký učený oddaný, i když je v tomto hmotném světě mnoho chyb, je zde jedna dobrá příležitost – společnost oddaných. Tato společnost přináší velké štěstí. Díky této dobré vlastnosti byla oslabena naše silná touha po osvobození splynutím se září Brahmanu.̀  “

Význam

Toto je citát z Hari-bhakti-sudhodayi.

Verš

nāradera saṅge śaunakādi muni-gaṇa
mumukṣā chāḍiyā kailā kṛṣṇera bhajana

Synonyma

nāradera saṅge — ve společnosti Nārady, velké svaté osoby; śaunaka-ādi muni-gaṇa — velcí mudrci v čele se Śaunakou Munim; mumukṣā chāḍiyā — vzdali se touhy po osvobození; kailā — prováděli; kṛṣṇera bhajana — oddanou službu Kṛṣṇovi.

Překlad

„Śaunaka a další velcí mudrci se ve společnosti velkého světce Nārady vzdali touhy po osvobození a zapojili se do oddané služby Kṛṣṇovi.“

Verš

kṛṣṇera darśane, kāro kṛṣṇera kṛpāya
mumukṣā chāḍiyā guṇe bhaje tāṅra pā’ya

Synonyma

kṛṣṇera darśane — pouhým setkáním s Kṛṣṇou; kāro — někdo; kṛṣṇera kṛpāya — Kṛṣṇovou milostí; mumukṣā chāḍiyā — vzdávající se touhy po osvobození; guṇe — přitahován k transcendentálním vlastnostem Kṛṣṇy; bhaje — začne sloužit; tāṅra pā'ya — u Kṛṣṇových lotosových nohou.

Překlad

„Pouhým setkáním s Kṛṣṇou či získáním Jeho zvláštní milosti se lze vzdát touhy po osvobození. Člověk upoutaný transcendentálními vlastnostmi Kṛṣṇy se tak může zapojit do Jeho služby.“

Verš

asmin sukha-ghana-mūrtau param-ātmani vṛṣṇi-pattane sphurati
ātmārāmatayā me vṛthā gato bata ciraṁ kālaḥ

Synonyma

asmin — když tato; sukha-ghana-mūrtau — podoba úplného štěstí; parama-ātmani — Nejvyšší Osoby; vṛṣṇi-pattane — ve Dváraka-dhámu; sphurati — přebývá; ātmārāmatayā — rozvíjením realizace Brahmanu; me — můj; vṛthā — zbytečně; gataḥ — promarněný; bata — běda, co na to říci; ciram — dlouho; kālaḥ — čas.

Překlad

„  ,Zde ve Dváraka-dhámu mě přitahuje Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, jenž je zosobněním duchovní blaženosti. Pouhý pohled na Něho mi působí velkou radost. Ó, tolik času jsem promarnil snahou o seberealizaci neosobním způsobem. To je velký důvod k nářku!̀  “

Význam

Tento verš pochází z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.1.34).

Verš

‘jīvan-mukta’ aneka, sei dui bheda jāni
‘bhaktye jīvan-mukta’, ‘jñāne jīvan-mukta’ māni

Synonyma

jīvan-mukta — osvobozených v tomto životě; aneka — je mnoho; sei — ti všichni; dui bheda — dva druhy; jāni — bereme v úvahu; bhaktye jīvan-mukta — osvobozený v tomto životě následováním procesu oddané služby; jñāne jīvan-mukta — člověk osvobozený v tomto životě následováním procesu filosofické spekulace; māni — chápeme.

Překlad

„Je mnoho lidí, kteří jsou osvobození již v tomto životě. Jedni toho dosáhli vykonáváním oddané služby a druzí prostřednictvím filosofického spekulativního procesu.“

Verš

‘bhaktye jīvan-mukta’ guṇākṛṣṭa hañā kṛṣṇa bhaje
śuṣka-jñāne jīvan-mukta aparādhe adho maje

Synonyma

bhaktye jīvan-mukta — osoby osvobozené v tomto životě vykonáváním oddané služby; guṇa-ākṛṣṭa hañā — přitahované transcendentálními vlastnostmi Kṛṣṇy; kṛṣṇa bhaje — oddaně slouží Pánu; śuṣka-jñāne jīvan-mukta — takzvaně osvobození suchým spekulativním poznáním; aparādhe — kvůli přestupkům; adho maje — poklesnou.

Překlad

„Ti, kdo získali osvobození oddanou službou, jsou čím dál více přitahováni transcendentálními vlastnostmi Kṛṣṇy, a proto Mu slouží. Ti, kdo se osvobodili spekulativním způsobem, kvůli svým přestupkům nakonec poklesnou.“

Verš

ye ’nye ’ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho ’nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

Synonyma

ye — všichni ti, kteří; anye — jiní (neoddaní); aravinda-akṣa — ó Ty s lotosovýma očima; vimukta-māninaḥ — kdo se považují za osvobozené; tvayi — Tobě; asta-bhāvāt — bez oddanosti; aviśuddha-buddhayaḥ — jejichž inteligence není očištěná; āruhya — když se povznesli; kṛcchreṇa — tvrdou askezí; param padam — do nejvyššího postavení; tataḥ — odtamtud; patanti — poklesnou; adhaḥ — dolů; anādṛta — protože neuctívají; yuṣmat — Tvoje; aṅghrayaḥ — lotosové nohy.

Překlad

„  ,Ó Ty, který máš lotosové oči! Ti, kdo si o sobě myslí, že jsou v tomto životě osvobozeni, aniž by Ti oddaně sloužili, mají nečistou inteligenci. I když podstupují přísnou askezi, kterou se povznesou do duchovního postavení, na úroveň neosobní realizace Brahmanu, znovu poklesnou, protože opomíjejí uctívání Tvých lotosových nohou.̀  “

Význam

Verš

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām

Synonyma

brahma-bhūtaḥ — sjednocený s Absolutním; prasanna-ātmā — plně blažený; na — nikdy; śocati — naříká; na — nikdy; kāṅkṣati — touží; samaḥ — stejně nakloněný; sarveṣu — všem; bhūteṣu — živým bytostem; mat-bhaktim — oddané služby Mně; labhate — dosáhne; parām — transcendentální.

Překlad

„  ,Ten, kdo je takto transcendentálně umístěn, okamžitě realizuje Nejvyšší Brahman a je dokonale blažený. Nikdy nenaříká ani po ničem netouží a staví se ke všem živým bytostem stejně. V tomto stavu dosáhne čisté oddané služby Mně.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (18.54).

Verš

advaita-vīthī-pathikair upāsyāḥ
svānanda-siṁhāsana-labdha-dīkṣāḥ
śaṭhena kenāpi vayaṁ haṭhena
dāsī-kṛtā gopa-vadhū-viṭena

Synonyma

advaita-vīthī — na cestě monismu; pathikaiḥ — poutníky; upāsyāḥ — uctívaný; sva-ānanda — seberealizace; siṁha-āsana — na trůnu; labdha-dīkṣāḥ — zasvěcený; śaṭhena — podvodníkem; kena-api — nějakým; vayam — já; haṭhena — násilím; dāsī-kṛtā — učiněn služebnicí; gopa-vadhū-viṭena — laškujícím s gopīmi.

Překlad

„  ,I když jsem byl uctíván těmi, kdo jdou po cestě monismu, a zasvěcen do seberealizace v systému yogy, jeden prohnaný chlapec, který neustále laškuje s gopīmi, ze mě násilím udělal svoji služku.̀  “

Význam

Tento verš napsal Bilvamaṅgala Ṭhākura.

Verš

bhakti-bale ‘prāpta-svarūpa’ divya-deha pāya
kṛṣṇa-guṇākṛṣṭa hañā bhaje kṛṣṇa-pā’ya

Synonyma

bhakti-bale — silou oddané služby; prāpta-svarūpa — dosažené původní postavení; divya-deha — transcendentální tělo; pāya — získá; kṛṣṇa-guṇa-ākṛṣṭa — přitahovaný transcendentálními vlastnostmi Kṛṣṇy; hañā — jsoucí; bhaje — začne s oddanou službou; kṛṣṇa-pā'ya — u Kṛṣṇových lotosových nohou.

Překlad

„Ten, kdo silou oddané služby dosáhl svého přirozeného postavení, získá transcendentální tělo už v tomto životě. Jelikož bude přitahován transcendentálními vlastnostmi Pána Kṛṣṇy, zapojí se plně do služby Jeho lotosovým nohám.“

Verš

nirodho ’syānuśayanam
ātmanaḥ saha śaktibhiḥ
muktir hitvānyathā-rūpaṁ
svarūpeṇa vyavasthitiḥ

Synonyma

nirodhaḥ — stažení; asya — toho; anu — po; śayanam — když ulehne; ātmanaḥ — Nejvyššího Pána; saha — s; śaktibhiḥ — energiemi (okrajovou a vnější); muktiḥ — osvobození; hitvā — vzdávající se; anyathā — v jiné; rūpam — podobě; svarūpeṇa — s vlastní věčnou podobou; vyavasthitiḥ — zůstává.

Překlad

„  ,Když Pán Mahā-Viṣṇu ulehne a stáhne (zničí) vesmírný projev, živé bytosti i ostatní energie vstoupí do Něho. Osvobození znamená nacházet se po opuštění tohoto proměnlivého hrubého i jemného těla ve své věčné, původní podobě.̀  “

Význam

Verš

kṛṣṇa-bahirmukha-doṣe māyā haite bhaya
kṛṣṇonmukha bhakti haite māyā-mukta haya

Synonyma

kṛṣṇa-bahir-mukha — stavět se proti vědomí Kṛṣṇy; doṣe — chybou; māyā haite — z klamné energie; bhaya — strach; kṛṣṇa-unmukha — příznivě pro vědomí Kṛṣṇy; bhakti — oddané služby; haite — z; māyā-mukta — vysvobozený z māyi; haya — stane se.

Překlad

„Ten, kdo se vzpírá vědomí Kṛṣṇy, bude vlivem māyi podmíněn a začne mít strach. Věrným vykonáváním oddané služby bude z māyi vysvobozen.“

Verš

bhayaṁ dvitīyābhiniveśataḥ syād
īśād apetasya viparyayo ’smṛtiḥ
tan-māyayāto budha ābhajet taṁ
bhaktyaikayeśaṁ guru-devatātmā

Synonyma

bhayam — strach; dvitīya-abhiniveśataḥ — z mylné představy, že je výtvorem hmotné energie; syāt — povstává; īśāt — od Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy; apetasya — toho, kdo se odtáhl (podmíněné duše); viparyayaḥ — převrácené v postavení; asmṛtiḥ — žádné ponětí o svém vztahu s Nejvyšším Pánem; tat-māyayā — kvůli iluzorní energii Nejvyššího Pána; ataḥ — proto; budhaḥ — ten, kdo je moudrý; ābhajet — musí uctívat; tam — Jeho; bhaktyā — oddanou službou; ekayā — nerozptýlený karmou nebo jñānou; īśam — Nejvyšší Osobnost Božství; guru — jako duchovního mistra; devatā — Pána hodného uctívání; ātmā — Nadduši.

Překlad

„  ,Hmotná energie je oddělená od Kṛṣṇy a živá bytost, kterou upoutá, podlehne strachu. Protože je od Nejvyšší Osobnosti Božství oddělená hmotnou energií, má převrácené pojetí života. Místo aby byla věčným služebníkem Kṛṣṇy, snaží se s Ním soupeřit. Tomu se říká viparyayo 'smṛtiḥ. Ten, kdo je skutečně učený a pokročilý, tuto chybu odstraní tím, že Nejvyšší Osobnost Božství uctívá jako svého duchovního mistra, uctívané Božstvo a zdroj života. Tak Pána uctívá procesem ryzí oddané služby.̀  “

Význam

Tento verš je citován ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.2.37).

Verš

daivī hy eṣā guṇa-mayī
mama māyā duratyayā
mām eva ye prapadyante
māyām etāṁ taranti te

Synonyma

daivī — patřící Nejvyššímu Pánu; hi — zajisté; eṣā — tato; guṇa-mayī — tvořená třemi kvalitami; mama — Moje; māyā — vnější energie; duratyayā — velmi těžké překonat; mām — Mně; eva — zajisté; ye — ti, kdo; prapadyante — plně se odevzdají; māyām — iluzorní energii; etām — tuto; taranti — překročí; te — oni.

Překlad

„  ,Tuto Mou božskou energii, tvořenou třemi kvalitami hmotné přírody, je velice těžké překonat. Ale ti, kdo se Mi odevzdali, ji snadno překročí.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (7.14).

Verš

bhakti vinu mukti nāhi, bhaktye mukti haya

Synonyma

bhakti — oddané služby; vinu — bez; mukti — osvobození; nāhi — není; bhaktye — ve skutečnosti oddanou službou; mukti haya — je dosaženo osvobození.

Překlad

„Bez oddané služby nelze dosáhnout osvobození. Osvobození lze dosáhnout jedině oddanou službou.“

Verš

śreyaḥ-sṛtiṁ bhaktim udasya te vibho
kliśyanti ye kevala-bodha-labdhaye
teṣām asau kleśala eva śiṣyate
nānyad yathā sthūla-tuṣāvaghātinām

Synonyma

śreyaḥ-sṛtim — příznivá cesta osvobození; bhaktim — oddané služby; udasya — vzdá se; te — Tobě; vibho — ó můj Pane; kliśyanti — získají více nesnází; ye — všichni ti, kdo; kevala — pouze; bodha-labdhaye — pro získání poznání; teṣām — pro ně; asau — to; kleśalaḥ — potíže; eva — pouze; śiṣyate — zůstanou; na — ne; anyat — nic jiného; yathā — tak, jako; sthūla — objemné; tuṣa — rýžové slupky; avaghātinām — jejich mlácením.

Překlad

„  ,Můj drahý Pane, oddaná služba Tobě je jediná příznivá cesta. Pokud se jí někdo vzdá jen kvůli spekulativnímu poznání nebo pochopení, že živé bytosti jsou duše a že tento svět je klamný, dostane se do velkých nesnází. Výsledkem budou pouze obtížné a nepříznivé činnosti. Činnosti takového člověka jsou jako mlácení prázdných rýžových slupek. Jeho námaha nepřinese žádné plody.̀  “

Význam

Verš

ye ’nye ’ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho ’nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

Synonyma

ye — všichni ti, kteří; anye — jiní (neoddaní); aravinda-akṣa — ó Ty s lotosovýma očima; vimukta-māninaḥ — kdo se považují za osvobozené; tvayi — Tobě; asta-bhāvāt — bez oddanosti; aviśuddha-buddhayaḥ — jejichž inteligence není očištěná; āruhya — když se povznesli; kṛcchreṇa — tvrdou askezí; param padam — do nejvyššího postavení; tataḥ — odtamtud; patanti — poklesnou; adhaḥ — dolů; anādṛta — protože neuctívají; yuṣmat — Tvoje; aṅghrayaḥ — lotosové nohy.

Překlad

„  ,Ó Ty, který máš lotosové oči! Ti, kdo si o sobě myslí, že jsou v tomto životě osvobozeni, aniž by Ti oddaně sloužili, mají nečistou inteligenci. I když podstupují přísnou askezi, kterou se povznesou do duchovního postavení, na úroveň neosobní realizace Brahmanu, znovu poklesnou, protože opomíjejí uctívání Tvých lotosových nohou.̀  “

Význam

Verš

ya eṣāṁ puruṣaṁ sākṣād
ātma-prabhavam īśvaram
na bhajanty avajānanti
sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ

Synonyma

ye — ti, kdo; eṣām — těchto skupin společenských a duchovních stavů; puruṣam — Nejvyšší Osobnost Božství; sākṣāt — přímo; ātma-prabhavam — zdroj všech; īśvaram — nejvyšší vládce; na — ne; bhajanti — uctívají; avajānanti — nebo opomíjejí; sthānāt — ze svého příslušného postavení; bhraṣṭāḥ — pokleslí; patanti — poklesnou; adhaḥ — dolů, do pekelných podmínek.

Překlad

„  ,Pokud někdo jen udržuje své postavení ve čtyřech varṇách a āśramech, aniž by uctíval Nejvyššího Pána Viṣṇua, tak ze svého pyšného postavení poklesne do pekelných podmínek.̀  “

Význam

Verš

bhaktye mukti pāileha avaśya kṛṣṇere bhajaya

Synonyma

bhaktye — oddanou službou; mukti — osvobození; pāileha — když získá; avaśya — určitě; kṛṣṇere — Pánu Kṛṣṇovi; bhajaya — slouží.

Překlad

„Pokud je někdo díky oddané službě opravdu osvobozený, věnuje se neustále transcendentální láskyplné službě Pánu.“

Verš

“muktā api līlayā vigrahaṁ
kṛtvā bhagavantaṁ bhajante”

Synonyma

muktāḥ — osvobození; api — i když; līlayā — zábavami; vigraham — podobu Pána; kṛtvā — poté, co instalovali; bhagavantam — Nejvyšší Osobnost Božství; bhajante — uctívají.

Překlad

„  ,Ke Kṛṣṇovým zábavám je přitahována dokonce i osvobozená duše, která splynula se září Brahmanu. Instaluje proto Božstvo a slouží Pánu.“

Význam

Toto je citát ze Śaṅkarācāryova komentáře k Nṛsiṁha-tāpanī Upaniṣadě.

Verš

ei chaya ātmārāma kṛṣṇere bhajaya
pṛthak pṛthak ca-kāre ihā ‘api’ra artha kaya

Synonyma

ei chaya — všech těchto šest; ātmārāma — transcendentalistů; kṛṣṇere bhajaya — slouží Kṛṣṇovi; pṛthak pṛthak — odděleně; ca-kāre — s použitím slova ca; ihā — zde; apira — slova api; artha — význam; kaya — říká.

Překlad

„Těchto šest druhů ātmārāmů s láskou slouží Kṛṣṇovi. Různorodost služby je vyjádřena slovem ,cà a má také význam slova ,apì (,opravdù).“

Význam

Existuje šest druhů ātmārāmů: začínající student (sādhaka), ten, kdo je pohroužený v realizaci Brahmanu (brahma-maya), ten, kdo již dosáhl postavení Brahmanu (prāpta-brahma-laya), ten, kdo touží po osvobození (mumukṣu), ten, kdo je osvobozený už v tomto životě (jīvan-mukta), a ten, kdo je seberealizovaný (prāpta-svarūpa).

Verš

“ātmārāmāś ca api” kare kṛṣṇe ahaitukī bhakti
“munayaḥ santaḥ” iti kṛṣṇa-manane āsakti

Synonyma

ātmārāmāḥ ca api — také seberealizované osoby; kare — prokazují; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; ahaitukī bhakti — nemotivovanou oddanou službu; munayaḥ santaḥ — velké svaté osoby a transcendentalisté; iti — tak; kṛṣṇa-manane — v meditaci o Kṛṣṇovi; āsakti — připoutanost.

Překlad

„Těchto šest druhů ātmārāmů Kṛṣṇovi oddaně slouží bez jakýchkoliv skrytých pohnutek. Slova ,munayaḥ̀ a ,santaḥ̀ označují ty, kdo jsou silně připoutaní k meditování o Kṛṣṇovi.“

Verš

“nirgranthāḥ” — avidyā-hīna, keha — vidhi-hīna
yāhāṅ yei yukta, sei arthera adhīna

Synonyma

nirgranthāḥnirgranthāḥ; avidyā-hīna — bez nevědomosti; keha — někteří z nich; vidhi-hīna — bez následování jakýchkoliv usměrňujících zásad; yāhāṅ — kdekoliv; yei — jež; yukta — správné; sei arthera adhīna — přijde pod tento jiný význam.

Překlad

„Slovo ,nirgranthāḥ̀ znamená ,bez nevědomostì a ,prostý usměrňujících zásad̀. Použít lze jakýkoliv význam, který se hodí.“

Verš

ca-śabde kari yadi ‘itaretara’ artha
āra eka artha kahe parama samartha

Synonyma

ca-śabde — slovem ca; kari — činím; yadi — jestliže; itara-itara artha — různé a oddělené významy; āra — další; eka — jeden; artha — význam; kahe — je řečeno; parama samartha — nanejvýš vhodný.

Překlad

„Použitím slova ,cà na různých místech získáme různé významy. Nad všemi je ještě jeden velmi důležitý význam.“

Verš

“ātmārāmāś ca ātmārāmāś ca” kari’ bāra chaya
pañca ātmārāma chaya ca-kāre lupta haya

Synonyma

ātmārāmāḥ ca ātmārāmāḥ ca — opakování slova ātmārāmā a ca; kari' — čínící; bāra chaya — šestkrát; pañca ātmārāma — pět druhů ātmārāmů; chaya — šest; ca-kāre — slovem ca; lupta haya — stávají se nevyslovenými.

Překlad

„Ačkoliv by se slova ,ātmārāmāś cà opakovala šestkrát, pouhým přidáním slova ,cà je pět ,ātmārāmů̀ vymazáno.“

Verš

eka ‘ātmārāma’-śabda avaśeṣa rahe
eka ‘ātmārāma’-śabde chaya-jana kahe

Synonyma

eka — jedno; ātmārāmaātmārāma; śabda — vyslovení; avaśeṣa rahe — nakonec zůstane; eka ātmārāma — jedním ātmārāma; śabde — vyslovením; chaya-jana — šest osob; kahe — je označeno.

Překlad

„Slovo ,ātmārāmà tedy není třeba opakovat. Jedno jeho vyslovení stačí na označení šesti osob.“

Verš

“sarūpāṇām eka-śeṣa eka-vibhaktau”
uktārthānām aprayogaḥ,
rāmaś ca rāmaś ca rāmaś ca rāmā itivat.

Synonyma

sa-rūpāṇām — slov stejného druhu; eka-śeṣaḥ — pouze poslední; eka-vibhaktau — ve stejném pádu; ukta-arthānām — dříve vyslovených významů; aprayogaḥ — nepoužití; rāmaḥ ca — a Rāma; rāmaḥ ca — a Rāma; rāmaḥ ca — a Rāma; rāmāḥ iti-vat — takto je jedním rāmou označeno mnoho rāmů.

Překlad

„  ,Z mnoha slov, která mají stejnou podobu a pádovou koncovku, je ponecháno pouze to poslední. Například místo opakování slov „rāmaś ca, rāmaś ca, rāmaś ca atd.“ se použije jedno slovo „rāmāḥ“.̀  “

Význam

Toto je citát z Pāṇiniho sūter (1.2.64).

Verš

tabe ye ca-kāra, sei ‘samuccaya’ kaya
“ātmārāmāś ca munayaś ca” kṛṣṇere bhajaya

Synonyma

tabe — potom; ye — tato; ca-kāra — slabika ca; sei — tento; samuccaya — úhrn; kaya — je řečeno; ātmārāmāḥ ca — všichni ti, kdo si užívají na úrovni vlastního já; munayaḥ ca — všechny svaté osoby; kṛṣṇere bhajaya — uctívají Kṛṣṇu.

Překlad

„Souhrnným použitím slova ,cà se tedy vyjadřuje, že všichni ātmārāmové a světci slouží Kṛṣṇovi a uctívají Ho.“

Verš

“nirgranthā api”ra ei ‘api’ — sambhāvane
ei sāta artha prathame kariluṅ vyākhyāne

Synonyma

nirgranthāḥ apira — slov nirgranthāḥ api; ei — toto; api — slovo api; sambhāvane — jako vysvětlení; ei sāta artha — těchto sedm významů; prathame — na začátku; kariluṅ — učinil jsem; vyākhyāne — při vysvětlení.

Překlad

„  ,Apì přidané ke slovu ,nirgranthāḥ̀ se používá jako vysvětlení. Tak jsem se pokusil objasnit sedm významů (verše ātmārāma).“

Verš

antaryāmi-upāsaka ‘ātmārāma’ kaya
sei ātmārāma yogīra dui bheda haya

Synonyma

antaryāmi — Nadduši; upāsaka — ten, kdo uctívá; ātmārāma kaya — říká se, že je také ātmārāma; sei ātmārāma — tento ātmārāma; yogīra — mystického yogīho; dui bheda haya — dva druhy.

Překlad

„Yogī, který uctívá Nadduši ve svém nitru, se také nazývá ātmārāma. Ātmārāma-yogī jsou dvou druhů.“

Verš

sagarbha, nigarbha, — ei haya dui bheda
eka eka tina bhede chaya vibheda

Synonyma

sagarbhasagarbha; nigarbhanigarbha; ei — tak; haya — jsou; dui — dva; bheda — různé druhy; eka eka — každý; tina bhede — třech druhů; chaya vibheda — je tedy šest druhů.

Překlad

„Dva druhy ātmārāma-yogīch se nazývají sagarbha a nigarbha. Každá z těchto skupin se dělí na tři. Ti, kdo uctívají Nadduši, se tedy dělí do šesti skupin.“

Význam

Slovo sagarbha-yogī označuje yogīho, který uctívá Nadduši v podobě Viṣṇua. Nigarbha-yogī uctívá Nadduši bez určité podoby. Sagarbha a nigarbha-yogī se dále dělí takto: (1) sagarbha-yogārurukṣu, (2) nigarbha-yogārurukṣu, (3) sagarbha-yogārūḍha, (4) nigarbha-yogārūḍha, (5) sagarbha-prāpta-siddhi a (6) nigarbha-prāpta-siddhi.

Verš

kecit sva-dehāntar hṛdayāvakāśe
prādeśa-mātraṁ puruṣaṁ vasantam
catur-bhujaṁ kañja-rathāṅga-śaṅkha-
gadā-dharaṁ dhāraṇayā smaranti

Synonyma

kecit — někteří z nich; sva-deha-antaḥ — ve vlastním těle; hṛdaya-avakāśe — v oblasti srdce; prādeśa-mātram — měřící 15 cm; puruṣam — Nejvyšší Osobnost Božství; vasantam — sídlí; catuḥ-bhujam — se čtyřma rukama; kañja — lotosový květ; ratha-aṅga — disk jako kolo od vozu; śaṅkha — lasturu; gadā-dharam — držící kyj; dhāraṇayā — takovým rozjímáním; smaranti — vzpomínají.

Překlad

„  ,Někteří yogī ve svém srdci myslí na Pána, který měří asi patnáct centimetrů. Tento Pán má čtyři ruce a v nich drží lasturu, kyj, disk a lotosový květ. Ti, kdo v srdci uctívají tuto podobu Viṣṇua, se nazývají sagarbha-yogī.̀  “

Význam

Verš

evaṁ harau bhagavati pratilabdha-bhāvo
bhaktyā dravad-dhṛdaya utpulakaḥ pramodāt
autkaṇṭhya-bāṣpa-kalayā muhur ardyamānas
tac cāpi citta-baḍiśaṁ śanakair viyuṅkte

Synonyma

evam — tak; harau — Nejvyšší Osobnosti Božství; bhagavati — Pán; pratilabdha-bhāvaḥ — ten, v kom se probudily pocity extatické lásky; bhaktyā — oddanou službou; dravat — tající; hṛdayaḥ — srdce; utpulakaḥ — velmi potěšen; pramodāt — radostí; autkaṇṭhya — dychtivě; bāṣpa-kalayā — se slzami v očích; muhuḥ — neustále; ardyamānaḥ — pohroužený v duchovní blaženosti; tat ca api — to také; citta-baḍiśam — se srdcem podobným rybářskému háčku; śanakaiḥ — postupně; viyuṅkte — oddělí.

Překlad

„  ,Srdce toho, kdo prožívá extatickou lásku k Nejvyšší Osobnosti Božství, se rozplývá v bhakti-yoze a on cítí transcendentální blaženost. Na jeho těle se projevují příznaky extáze a díky své dychtivosti má oči plné slz. Tak propadá pocitům duchovní blaženosti. Je-li srdce už příliš ovlivněné, meditativní mysl, která je jako háček na ryby, se postupně oddělí od objektu meditace.̀  “

Význam

Toto je také citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.28.34).

Verš

‘yogārurukṣu’, ‘yogārūḍha’ ‘prāpta-siddhi’ āra
ei tina bhede haya chaya prakāra

Synonyma

yoga-ārurukṣu — osoby, které se chtějí povýšit na úroveň jógové dokonalosti; yoga-ārūḍha — ti, kdo se již na tuto úroveň povýšili; prāpta-siddhi — ti, kdo dosáhli úspěchu; āra — také; ei tina — tito tři; bhede — různorodostí; haya — jsou; chaya prakāra — šest druhů.

Překlad

„Podle tří kategorií pokroku v yoze – yogārurukṣu, yogārūḍha a prāpta-siddhi – existuje šest druhů mystických yogīch.“

Verš

ārurukṣor muner yogaṁ
karma kāraṇam ucyate
yogārūḍhasya tasyaiva
śamaḥ kāraṇam ucyate

Synonyma

ārurukṣoḥ — toho, kdo se touží povznést na úroveň jógové dokonalosti; muneḥ — svaté osoby; yogam — duchovní poznání; karma — práce; kāraṇam — příčina; ucyate — je řečeno; yoga-ārūḍhasya — ten, kdo dosáhl tak dokonalého poznání; tasya — pro něho; eva — zajisté; śamaḥ — ovládat mysl bez vyrušení; kāraṇam — příčina; ucyate — říká se.

Překlad

„  ,Pro světce, kteří se chtějí povznést na úroveň jógové dokonalosti, je prostředkem praktikování systému yogy přísným následováním usměrňujících zásad a praktikováním jógových pozic a dechových cvičení. A pro ty, kdo již na této úrovni jsou, je prostředkem udržování vyrovnané mysli (śama) prostřednictvím odmítání veškerých hmotných činností a praktikování meditace za účelem soustředění mysli na Nejvyššího Pána.̀  “

Význam

Verše 159 a 160 jsou z Bhagavad-gīty (6.3–4).

Verš

yadā hi nendriyārtheṣu
na karmasv anuṣajjate
sarva-saṅkalpa-sannyāsī
yogārūḍhas tadocyate

Synonyma

yadā — když; hi — zajisté; na — ne; indriya-artheṣu — uspokojování smyslů; na — ne; karmasu — činnostmi; anuṣajjate — zabývá se; sarva — všech druhů; saṅkalpa — tužeb; sannyāsī — zříká se; yoga-ārūḍhaḥ — ten, kdo skutečně dosáhl dokonalosti v yoze; tadā — tehdy; ucyate — říká se.

Překlad

„  ,O člověku se říká, že je dokonalý v yoze (yogārūḍha), když už se nezajímá o smyslový požitek a zříká se všech hmotných tužeb.̀  “

Verš

ei chaya yogī sādhu-saṅgādi-hetu pāñā
kṛṣṇa bhaje kṛṣṇa-guṇe ākṛṣṭa hañā

Synonyma

ei — těchto; chaya — šest; yogī — mystiků; sādhu — oddaných; saṅga-ādi — společnosti; hetu — díky; pāñā — získávající; kṛṣṇa bhaje — slouží Kṛṣṇovi; kṛṣṇa-guṇe — transcendentálními vlastnostmi Kṛṣṇy; ākṛṣṭa — přitahovaný; hañā — stávající se.

Překlad

„Když se očištěný yogī sdružuje s oddanými, začnou ho přitahovat transcendentální vlastnosti Pána Kṛṣṇy a zapojí se do oddané služby Pánu.“

Verš

ca-śabde ‘api’ra artha ihāṅo kahaya
‘muni’, ‘nirgrantha’-śabdera pūrvavat artha haya

Synonyma

ca-śabde — slovem ca; ̀api'ra — slova api; artha — význam; ihāṅo — zde také; kahaya — je použitelný; munimuni; nirgranthanirgrantha; śabdera — slov; pūrva-vat — jak je zmíněno výše; artha haya — jsou významy.

Překlad

„Zde se dají použít významy slov ,cà a ,apì. Významy slov ,munì a ,nirgranthà jsou stejné jako předtím.“

Verš

urukrame ahaitukī kāhāṅ kona artha
ei tera artha kahiluṅ parama samartha

Synonyma

urukrame — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jehož činy jsou neobvyklé; ahaitukī — slovo ahaitukī; kāhāṅ — kdekoliv; kona — nějaký; artha — význam; ei — takto; tera artha — třináct významů; kahiluṅ — vysvětlil jsem; parama — nanejvýš; samartha — úplných.

Překlad

„Slovo ,ahaitukī̀ vždy označuje Nejvyšší Osobnost Božství, Urukramu. Takto jsem vysvětlil třináct úplných významů (verše ātmārāma).“

Význam

Třináct významů verše ātmārāma, o kterých je zde zmínka, se zakládá na následujících významech slova ātmārāma: (1) sādhaka, praktikující začátečník, (2) brahma-maya, ten, kdo je pohroužený v myšlenkách na neosobní Brahman, (3) prāpta-brahma-laya, ten, kdo dokonalosti Brahmanu opravdu dosáhl, (4) mumukṣu, ten, kdo touží po osvobození, (5) jīvan-mukta, ten, kdo je osvobozený v tomto životě, (6) prāpta-svarūpa,ten, kdo dosáhl svého původního postavení, (7) nirgrantha-muni, zcela osvobozený světec, (8) sagarbha-yogārurukṣu, yogī, který medituje o čtyřruké podobě Viṣṇua a touží po jógové dokonalosti, (9) nigarbha-yogārurukṣu, ten, kdo usiluje o dokonalost v neosobní meditaci, (10) sagarbha-yogārūḍha, ten, kdo dosáhl úrovně jógové dokonalosti meditováním o podobě Viṣṇua, (11) nigarbha-yogārūḍha, neosobní yogī na úrovni dokonalosti, (12) sagarbha-prāpta-siddhi, ten, kdo dosáhl dokonalosti meditováním o podobě Viṣṇua, a (13) nigarbha-prāpta-siddhi, ten, kdo dosáhl dokonalosti neosobní meditací.

Verš

ei saba śānta yabe bhaje bhagavān
‘śānta’ bhakta kari’ tabe kahi tāṅra nāma

Synonyma

ei saba — ti všichni; śānta — neutrální; yabe — když; bhaje — uctívají; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; śānta bhakta — oddaní na neutrální úrovni oddané služby; kari' — popisující jako; tabe — tentokrát; kahi — říkám; tāṅra — jejich; nāma — jméno.

Překlad

„Těmto třinácti druhům yogīch a muniů se říká śānta-bhaktové, protože konají transcendentální láskyplnou službu Nejvyšší Osobnosti Božství na neutrální úrovni.“

Verš

‘ātmā’ śabde ‘mana’ kaha — mane yei rame
sādhu-saṅge seha bhaje śrī-kṛṣṇa-caraṇe

Synonyma

ātmā-śabde — slovem ātmā; mana — mysl; kaha — když řekneš; mane — v mysli; yei rame — ten, koho uspokojuje spekulace; sādhu-saṅge — díky společnosti oddaných; seha — on také; bhaje — přijme oddanou službu; śrī-kṛṣṇa-caraṇe — u lotosových nohou Pána Kṛṣṇy.

Překlad

„Slovo ,ātmā̀ někdy znamená ,mysl̀. V tom případě slovo ,ātmārāmà označuje toho, ,koho uspokojuje mentální spekulacè. Sdružuje-li se takový člověk s čistým oddaným, začne vykonávat oddanou službu u lotosových nohou Kṛṣṇy.“

Verš

udaram upāsate ya ṛṣi-vartmasu kūrpa-dṛśaḥ
parisara-paddhatiṁ hṛdayam āruṇayo daharam
tata udagād ananta tava dhāma śiraḥ paramaṁ
punar iha yat sametya na patanti kṛtānta-mukhe

Synonyma

udaram — břicho; upāsate — uctívají; ye — ti, kdo; ṛṣi-vartmasu — na cestě vyznačené velkými svatými osobami; kūrpa-dṛśaḥ — jehož nazírání je silně pohroužené do tělesného pojetí života; parisara-paddhatim — místo, odkud vycházejí tepny; hṛdayam — srdce; āruṇayaḥ — světci vedení Āruṇou Ṛṣim; daharam — éter v srdci, subtilní pojetí Nadduše v srdci; tataḥ — z toho; udagāt — vystoupal; ananta — ó neomezený; tava — Tvého; dhāma — sídla; śiraḥ — vrchol hlavy; paramam — nejvyšší; punaḥ — znovu; iha — v tomto hmotném světě; yat — jenž; sametya — když dosáhl; na — ne; patanti — poklesne; kṛta-anta-mukhe — do koloběhu rození a umírání.

Překlad

„  ,Ti, kdo následují cestu velkých, svatých mystických yogīch, se uchylují k postupu jógové gymnastiky a začínají s uctíváním u břicha, protože se říká, že tam je umístěn Brahman. Takovým lidem se říká śārkarākṣa, což znamená, že mají silné tělesné vědomí. Existují také následovníci ṛṣiho jménem Āruṇa, kteří sledují činnost tepen. Tak se postupně pozvednou do srdce, kde sídlí subtilní Brahman, Paramātmā, jehož pak uctívají. Ó neomezený Ananto! Lepší než ti jsou mystičtí yogī, kteří Tě uctívají z vrcholu své hlavy. Počínaje břichem se pozvednou do srdce, až nakonec dosáhnou vrcholu hlavy a projdou otvorem na vrcholu lebky zvaným brahma-randhra. Tak tito yogī dosahují úrovně dokonalosti a již se znovu nevracejí do koloběhu rození a umírání.̀  “

Význam

Verš

eho kṛṣṇa-guṇākṛṣṭa mahā-muni hañā
ahaitukī bhakti kare nirgrantha hañā

Synonyma

eho — tito yogī; kṛṣṇa guṇa-ākṛṣṭa — přitahovaní transcendentálními vlastnostmi Kṛṣṇy; mahā-muni hañā — stávající se velkými svatými osobami; ahaitukī bhakti kare — vykonávají oddanou službu; nirgrantha hañā — nezajímající se o postup mystické yogy.

Překlad

„Z takových yogīch se stávají velcí světci, protože je přitahují transcendentální vlastnosti Kṛṣṇy. Tehdy jsou neteční k jógovému postupu a zapojí se do ryzí oddané služby.“

Verš

‘ātmā’-śabde ‘yatna’ kahe — yatna kariyā
“munayo ’ ” kṛṣṇa bhaje guṇākṛṣṭa hañā

Synonyma

ātmā-śabde — slovem ātmā; yatna — úsilí; kahe — myslí se; yatna kariyā — velkou snahou; munayaḥ api — dokonce i velké svaté osoby; kṛṣṇa bhaje — začínají vykonávat oddanou službu Kṛṣṇovi; guṇa-ākṛṣṭa hañā — přitahováni Jeho transcendentálními vlastnostmi.

Překlad

„Slovo ,ātmā̀ znamená také ,úsilí̀. Někteří světci, přitahovaní Kṛṣṇovými transcendentálními vlastnostmi, velmi usilují o to, aby Mu mohli začít sloužit.“

Verš

tasyaiva hetoḥ prayateta kovido
na labhyate yad bhramatām upary adhaḥ
tal labhyate duḥkha-vad anyataḥ sukhaṁ
kālena sarvatra gabhīra-raṁhasā

Synonyma

tasya eva — pro tento; hetoḥ — důvod; prayateta — měl by se snažit; kovidaḥ — ten, kdo je vzdělaný a inteligentní; na — ne; labhyate — je dosaženo; yat — to, co; bhramatām — těch, kdo bloudí; upari adhaḥ — nahoru a dolů; tat — to; labhyate — je dosaženo; duḥkha-vat — stejně jako štěstí a neštěstí; anyataḥ — z jiných důvodů (svých minulých činů); sukham — štěstí; kālena — časem; sarvatra — všude; gabhīra — nepřekonatelnou; raṁhasā — mající sílu.

Překlad

„  ,Transcendentálního postavení nelze dosáhnout putováním nahoru a dolů z Brahmaloky a Satyaloky na Pātālaloku. Ten, kdo je skutečně vzdělaný a inteligentní, by se měl snažit dosáhnout tohoto vzácného transcendentálního postavení. Silou času člověk obdrží jakékoliv štěstí, které je dosažitelné v těchto čtrnácti světech, a stejné je to s neštěstím. Protože duchovní vědomí se však tímto způsobem získat nedá, je třeba o ně usilovat.̀  “

Význam

Tento verš vyslovil ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.5.18) Nārada Muni. Nārada Muni promlouval k Vyāsadevovi, který byl i po sestavení veškeré védské literatury mrzutý. V této souvislosti Śrīlovi Vyāsadevovi poradil, aby usiloval o dosažení oddané služby, a ničeho jiného.

Verš

sad-dharmasyāvabodhāya
yeṣāṁ nirbandhinī matiḥ
acirād eva sarvārthaḥ
sidhyaty eṣām abhīpsitaḥ

Synonyma

sat-dharmasya — cesty oddané služby; avabodhāya — pro pochopení; yeṣām — ti, kdo; nirbandhinī — neochvějnou; matiḥ — inteligenci; acirāt — velmi brzy; eva — zajisté; sarva-arthaḥ — cíl života; sidhyati — dovršen; eṣām — těchto lidí; abhīpsitaḥ — vytoužený.

Překlad

„  ,Ti, kdo dychtí po probuzení svého duchovního vědomí, a proto se vyznačují neústupnou a neodchylnou inteligencí, svého vytouženého cíle života zajisté velmi brzy dosáhnou.̀  “

Význam

Toto je citát z Nāradīya Purāṇy.

Verš

ca-śabda api-arthe, ‘api’ — avadhāraṇe
yatnāgraha vinā bhakti nā janmāya preme

Synonyma

ca-śabda — slovo ca; api — slovo api; arthe — ve smyslu; api avadhāraṇe — toto api je použito ke zdůraznění; yatna-āgraha vinā — bez upřímné snahy; bhakti — oddaná služba; — ne; janmāya — zplodí; preme — lásku k Bohu.

Překlad

„Slovo ,cà lze použít místo slova ,apì, čímž se něco zdůrazní. Znamená to tedy, že bez upřímné snahy v oddané službě nelze získat lásku k Bohu.“

Verš

sādhanaughair anāsaṅgair
alabhyā su-cirād api
hariṇā cāśv adeyeti
dvidhā sā syāt su-durlabhā

Synonyma

sādhana — činnostmi oddané služby; oghaiḥ — mnoha; anāsaṅgaiḥ — bez připoutanosti; alabhyā — velmi těžké získat; su-cirāt api — dokonce i po dlouhé době; hariṇā — Nejvyšším Pánem; ca — také; āśu — velmi brzy; adeyā — nedojde k předání; iti — tak; dvidhā — dva způsoby; — toho; syāt — je; su-durlabhā — nesmírně těžké dosáhnout.

Překlad

„  ,Dosáhnout dokonalosti v oddané službě je velmi těžké ze dvou důvodů. Prvním je, že dokud člověk není připoutaný ke Kṛṣṇovi, nemůže v oddanosti dosáhnout dokonalosti, ani když slouží dlouhou dobu, a druhým je, že Kṛṣṇa dokonalost v oddané službě neudílí příliš snadno.̀  “

Význam

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (5.6.18) se uvádí: muktiṁ dadāti karhicit. Śrīla Śukadeva Gosvāmī řekl Mahārajovi Parīkṣitovi, že Kṛṣṇa snadno udělí osvobození, ale dokonalost v oddané službě tak snadno nedá. To znamená, že Kṛṣṇa chce vidět, že oddaný je opravdu vážný a upřímný a nemá žádné postranní pohnutky. V takovém případě lze úspěchu v oddané službě dosáhnout snadno. Jinak je nesmírně těžké ji od Nejvyšší Osobnosti Božství získat. Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.1.35).

Verš

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

Synonyma

teṣām — jim; satata-yuktānām — stále zaměstnaným; bhajatām — oddanou službou; prīti-pūrvakam — v extázi lásky; dadāmi — dávám; buddhi-yogam — skutečnou inteligenci; tam — tu; yena — díky které; mām — ke Mně; upayānti — přijdou; te — oni.

Překlad

„  ,Těm, kdo Mi neustále s láskou slouží, dávám poznání, s jehož pomocí ke Mně mohou dospět.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (10.10). Vysvětlení se nalézá v Ādi-līle 1.49.

Verš

‘ātmā’-śabde ‘dhṛti’ kahe, — dhairye yei rame
dhairyavanta eva hañā karaya bhajane

Synonyma

ātmā-śabde — slovem ātmā; dhṛti — vytrvalost; kahe — je řečeno; dhairye — s trpělivostí; yei rame — každý, kdo se snaží; dhairya-vanta — ten, kdo má výdrž; eva — zajisté; hañā — stávající se; karaya — provádí; bhajane — oddanou službu.

Překlad

„Další význam slova ,ātmā̀ je dhṛti neboli trpělivost. Ten, kdo se trpělivě snaží, je ātmārāmā. Taková osoba se s trpělivostí věnuje oddané službě.“

Verš

‘muni’-śabde — pakṣī, bhṛṅga; ‘nirgranthe’ — mūrkha-jana
kṛṣṇa-kṛpāya sādhu-kṛpāya doṅhāra bhajana

Synonyma

muni-śabde — slovem muni; pakṣī — pták; bhṛṅga — čmelák; nirgranthe — slovem nirgrantha; mūrkha-jana — hlupáci; kṛṣṇa-kṛpāya — milostí Pána Kṛṣṇy; sādhu-kṛpāya — milostí oddaného; doṅhāra bhajana — začne oddaně sloužit oběma (Kṛṣṇovi i svému duchovnímu mistrovi či sādhuovi).

Překlad

„Slovo ,munì znamená ,pták̀ a ,čmelák̀ a slovo ,nirgranthà označuje hlupáky. Tato stvoření milostí Kṛṣṇy potkají sādhua (duchovního mistra), a tak se zapojí do oddané služby.“

Verš

prāyo batāmba munayo vihagā vane ’smin
kṛṣṇekṣitaṁ tad-uditaṁ kala-veṇu-gītam
āruhya ye druma-bhujān rucira-pravālān
śṛṇvanti mīlita-dṛśo vigatānya-vācaḥ

Synonyma

prāyaḥ — téměř; bata — jistě; amba — ó matko; munayaḥ — velcí mudrci; vihagāḥ — ptáci; vane — v lese; asmin — tomto; kṛṣṇa-īkṣitam — když vidí Kṛṣṇovy lotosové nohy; tat-uditam — Jím stvořená; kala-veṇu-gītam — sladká hra na flétnu; āruhya — poté, co vylétnou; ye — oni všichni; druma-bhujān — do větví stromů; rucira-pravālān — mají překrásné popínavé rostliny a větvičky; śṛṇvanti — poslouchají; mīlita-dṛśaḥ — se zavřenýma očima; vigata-anya-vācaḥ — ztichnou.

Překlad

„  ,Má drahá matko, v tomto lese všichni ptáci vyletí do překrásných korun stromů, zavřou oči a bez zájmu o jakékoliv další zvuky naslouchají pouze tónům Kṛṣṇovy flétny. Tito ptáci musí být na stejné úrovni jako velcí světci.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.21.14). Vyslovily jej gopī, které v odloučení od Kṛṣṇy naříkaly a sledovaly, jak si obyvatelé Vrindávanu užívají života způsobem svatých osob.

Verš

ete ’linas tava yaśo ’khila-loka-tīrthaṁ
gāyanta ādi-puruṣānupathaṁ bhajante
prāyo amī muni-gaṇā bhavadīya-mukhyā
gūḍhaṁ vane ’pi na jahaty anaghātma-daivam

Synonyma

ete — všechny tyto; alinaḥ — včely; tava — Tvoji; yaśaḥ — pověst; akhila — všechny; loka-tīrtham — příznivé pro planety; gāyante — opěvují; ādi-puruṣa — ó původní osobo; anu-patham — na cestě; bhajante — jsou zaneprázdněni láskyplnou oddanou službou; prāyaḥ — téměř; amī — tyto; muni-gaṇāḥ — velké svaté osobnosti; bhavadīya — ve vztahu k Tobě; mukhyāḥ — velmi pokročilí oddaní; gūḍham — neznámí; vane — v lese; api — i když; na — ne; jahati — vzdávají se; anagha — ó zosobnění transcendentálního dobra; ātma-daivam — jejich uctívané Božstvo.

Překlad

„  ,Ó zosobněné štěstí! Ó původní Osobnosti Božství! Všechny tyto včely opěvují Tvoji transcendentální slávu, která očistí celý vesmír. Letí za Tebou, když jdeš lesem, a uctívají Tě. Jsou to ve skutečnosti samé svaté osoby, které nyní přijaly podobu včel. I když si hraješ jako lidská bytost, nemohly zapomenout na to, že jsi jejich uctívané Božstvo.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.15.6). Kṛṣṇa a Balarāma byli právě na začátku chlapectví a vstupovali do vrindávanského lesa, když Kṛṣṇa začal pro Balarāmovo potěšení přednášet modlitby.

Verš

sarasi sārasa-haṁsa-vihaṅgāś
cāru-gīta-hṛta-cetasa etya
harim upāsata te yata-cittā
hanta mīlita-dṛśo dhṛta-maunāḥ

Synonyma

sarasi — ve vodě; sārasa — jeřábi; haṁsa — labutě; vihaṅgāḥ — ptáci; cāru-gīta — melodickou písní Kṛṣṇovy flétny; hṛta-cetasaḥ — prosti hmotného vědomí; etya — přicházející blíž k; harim — Nejvyšší Osobnost Božství; upāsata — uctívali; te — ti všichni; yata-cittāḥ — s napjatou pozorností; hanta — běda; mīlita-dṛśaḥ — zavřeli oči; dhṛta-maunāḥ — naprosto potichu.

Překlad

„  ,Všichni jeřábi a labutě ve vodě jsou okouzleni melodickou písní Kṛṣṇovy flétny. Přistoupili blíž k Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, a uctívají Ho s napjatou pozorností. Běda, zavírají oči a zcela utichli.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.35.11). Během dne šel Kṛṣṇa do vrindávanského lesa, a tehdy gopī, nešťastné z odloučení od Něho, takto naříkaly.

Verš

kirāta-hūnāndhra-pulinda-pukkaśā
ābhīra-śumbhā yavanāḥ khaśādayaḥ
ye ’nye ca pāpā yad-upāśrayāśrayāḥ
śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ

Synonyma

kirāta — domorodci zvaní Kirātové; hūna — Hūnové; āndhra — Āndhrové; pulinda — Pulindové; pukkaśāḥ — Pukkaśové; ābhīra — Ābhīrové; śumbhāḥ — Śumbhové; yavanāḥ — ti, kdo nenásledují védská přikázání a jedí hovězí maso; khaśa-ādayaḥ — Khaśové a jiní; ye — ti, kdo; anye — podobní; ca — také; pāpāḥ — hříšní lidé; yat — Nejvyšší Osobnosti Božství; upāśraya — oddaných; āśrayāḥ — když přijmou útočiště; śudhyanti — očistí se; tasmai — Jemu, Pánu Viṣṇuovi, díky kterému se očistí; prabhaviṣṇave — Pánu Viṣṇuovi, nejmocnějšímu; namaḥ — uctivé poklony.

Překlad

„  ,Protože je Pán svrchovaně mocný, mohou se Kirātové, Hūnové, Āndhrové, Pulindové, Pukkaśové, Ābhīrové, Śumbhové, Yavanové, příslušníci ras Khaśů i jiní hříšní lidé očistit přijetím útočiště u oddaných Pána. S úctou se Mu klaním.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.4.18). Verš vyslovil Śukadeva Gosvāmī, když od něho Parīkṣit Mahārāja chtěl vysvětlit stvoření. Při skládání poklon Nejvyšší Osobnosti Božství popsal Śukadeva Gosvāmī neomezené energie Pána Viṣṇua, který může očistit zde vyjmenovaná stvoření nízkého původu.

Verš

kiṁvā ‘dhṛti’-śabde nija-pūrṇatādi-jñāna kaya
duḥkhābhāve uttama-prāptye mahā-pūrṇa haya

Synonyma

kiṁvā — nebo; dhṛti-śabde — slovem dhṛti; nija — vlastní; pūrṇatā-ādi — dokonalost a tak dál; jñāna — poznání; kaya — říká; duḥkha-abhāve — v nepřítomnosti veškerého hmotného utrpení; uttama — nejlepší; prāptye — získáním; mahā-pūrṇa haya — stane se naprosto dokonalým.

Překlad

„Slovo ,dhṛtì se také používá pro toho, kdo má dokonalé poznání. Ten, kdo nemá žádné hmotné touhy, protože dosáhl lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství, nabývá nejvyšší úrovně dokonalosti, zvané mahā-pūrṇa.“

Verš

dhṛtiḥ syāt pūrṇatā-jñāna-
duḥkhābhāvottamāptibhiḥ
aprāptātīta-naṣṭārthā-
nabhisaṁśocanādi-kṛt

Synonyma

dhṛtiḥ — výdrž; syāt — může být; pūrṇatā — úplnost; jñāna — poznání o Nejvyšší Osobnosti Božství; duḥkha-abhāva — nepřítomnost utrpení; uttama-āptibhiḥ — díky dosažení nejvyšší úrovně dokonalosti; aprāpta — nedosažený; atīta — ztracený; naṣṭa — zničený; artha — předmět nebo cíl; anabhisaṁ-śocana — nepřítomnost nářku; ādi — a tak dále; kṛt — dělající.

Překlad

„  ,Dhṛti je úplnost pociťovaná díky nepřítomnosti utrpení a díky nabytí poznání o Nejvyšším Pánu a čisté lásky k Němu. Nářek, který vzniká kvůli nedosažení cíle nebo ztrátě něčeho již dosaženého, tuto úplnost neovlivňuje.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.4.144).

Verš

kṛṣṇa-bhakta — duḥkha-hīna, vāñchāntara-hīna
kṛṣṇa-prema-sevā-pūrṇānanda-pravīṇa

Synonyma

kṛṣṇa-bhakta — oddaný Pána Kṛṣṇy; duḥkha-hīna — nepodléhající strastiplným hmotným podmínkám; vāñchā-antara-hīna — nemá jinou touhu než sloužit Kṛṣṇovi; kṛṣṇa-prema — láska ke Kṛṣṇovi; sevā — služba; pūrṇa-ānanda — úplný v transcendentální blaženosti; pravīṇa — zkušený či odborník ve všech tématech.

Překlad

„Oddaný Kṛṣṇy nikdy nežije ve strastiplných podmínkách a nemá jinou touhu než sloužit Kṛṣṇovi. Je zkušený a pokročilý. Cítí transcendentální blaženost lásky ke Kṛṣṇovi a neustále je pohroužený ve službě Pánu na úrovni úplné dokonalosti.“

Verš

mat-sevayā pratītaṁ te
sālokyādi-catuṣṭayam
necchanti sevayā pūrṇāḥ
kuto ’nyat kāla-viplutam

Synonyma

mat — Mně; sevayā — službou; pratītam — dosáhli; te — oni; sālokya-ādi — osvobození počínaje druhem sālokya; catuṣṭayam — čtyř druhů; na icchanti — netouží; sevayā — službou; pūrṇāḥ — úplné; kutaḥ — kde; anyat — jiné věci; kāla-viplutam — které se časem ztratí.

Překlad

„  ,Moji oddaní si splnili své touhy tím, že Mi slouží, a proto nepřijímají žádný ze čtyř druhů osvobození, jež lze touto službou snadno získat. Proč by potom měli přijímat radosti, o které časem přijdou?̀  “

Význam

Verš

hṛṣīkeśe hṛṣīkāṇi
yasya sthairya-gatāni hi
sa eva dhairyam āpnoti
saṁsāre jīva-cañcale

Synonyma

hṛṣīkeśe — k vládci smyslů; hṛṣīkāṇi — všechny smysly; yasya — jehož; sthairya-gatāni — upnuté; hi — zajisté; saḥ — tato osoba; eva — samozřejmě; dhairyam āpnoti — dosáhne dhairyi neboli vytrvalosti; saṁsāre — v hmotném světě; jīva-cañcale — kde jsou všichni rozrušení.

Překlad

„  ,V tomto hmotném světě jsou všechny živé bytosti rozrušené, protože se nacházejí v dočasném postavení. Oddaný je však upnutý ke službě lotosovým nohám Pána, vládce smyslů, a proto má být považován za toho, kdo má výdrž a je trpělivý.̀  “

Verš

‘ca’ — avadhāraṇe, ihā ‘api’ — samuccaye
dhṛtimanta hañā bhaje pakṣi-mūrkha-caye

Synonyma

ca — slovo ca; avadhāraṇe — pro zdůraznění; ihā — zde; api — slovo api; samuccaye — ve smyslu úhrnu; dhṛtimanta — zcela prostoupeni; hañā — jsoucí; bhaje — uctívají; pakṣi-mūrkha-caye — tupá stvoření, jako jsou ptáci a ti nejhloupější.

Překlad

„Slovo ,cà slouží pro zdůraznění a slovo ,apì označuje shrnutí. Je tedy třeba chápat, že dokonce i tupá stvoření (ptáci a nevzdělanci) mohou být vytrvalí a věnovat se oddané službě Kṛṣṇovi.“

Verš

‘ātmā’-śabde ‘buddhi’ kahe buddhi-viśeṣa
sāmānya-buddhi-yukta yata jīva avaśeṣa

Synonyma

ātmā-śabde — slovem ātmā; buddhi — inteligence; kahe — je řečeno; buddhi-viśeṣa — určitý druh inteligence; sāmānya-buddhi-yukta — vybavené běžným rozumem; yata — všechny; jīva — živé bytosti; avaśeṣa — zbytek.

Překlad

„Slovo ,ātmā̀ se také používá pro označení určitého druhu inteligence. To zahrnuje všechny živé bytosti, protože nějakou větší nebo menší inteligenci má každá.“

Verš

buddhye rame ātmārāma — dui ta’ prakāra
‘paṇḍita’ muni-gaṇa, nirgrantha ‘mūrkha’ āra

Synonyma

buddhye — v inteligenci; rame — kdo si užívá; ātmārāma — je ātmārāma; dui ta' prakāra — dva druhy; paṇḍita — učení; muni-gaṇa — filosofové; nirgrantha — bez vzdělání; mūrkha — hloupí; āra — také.

Překlad

„Každý má nějaký druh inteligence a ten, kdo ji používá, se nazývá ātmārāma. Ātmārāmové jsou dvou druhů. Jedním je vzdělaný učenec či filosof a druhým je nevzdělaný, negramotný, hloupý člověk.“

Verš

kṛṣṇa-kṛpāya sādhu-saṅge rati-buddhi pāya
saba chāḍi’ śuddha-bhakti kare kṛṣṇa-pāya

Synonyma

kṛṣṇa-kṛpāya — milostí Kṛṣṇy; sādhu-saṅge — ve společnosti oddaných; rati-buddhi — oddanou náklonnost a inteligenci; pāya — získá; saba chāḍi' — vzdávající se všeho; śuddha-bhakti — čistou oddanou službu; kare — vykonává; kṛṣṇa-pāya — u lotosových nohou Kṛṣṇy.

Překlad

„Milostí Kṛṣṇy a ve společnosti oddaných člověk zvětší svou náklonnost a inteligenci potřebnou k čisté oddané službě. Vzdá se proto všeho a zaměstná se u lotosových nohou Kṛṣṇy a Jeho čistých oddaných.“

Verš

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ

Synonyma

aham — Já, Pán Kṛṣṇa; sarvasya — všech; prabhavaḥ — původní zdroj; mattaḥ — ode Mne; sarvam — vše; pravartate — pochází; iti — tak; matvā — když chápou; bhajante — zapojí se do oddané služby; mām — Mně; budhāḥ — ti, kdo jsou vzdělaní; bhāva-samanvitāḥ — s láskou a oddaností.

Překlad

„  ,Já (Kṛṣṇa) jsem původní zdroj všeho. Vše pochází ze Mne. Moudří, kteří to dokonale vědí, Mi slouží s láskou a oddaností.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (10.8).

Verš

te vai vidanty atitaranti ca deva-māyāṁ
strī-śūdra-hūna-śabarā api pāpa-jīvāḥ
yady adbhuta-krama-parāyaṇa-śīla-śikṣās
tiryag-janā api kim u śruta-dhāraṇā ye

Synonyma

te — ti všichni; vai — zajisté; vidanti — pochopí; atitaranti — překročí; ca — také; deva-māyām — vliv vnější klamné energie; strī — ženy; śūdra — lidé čtvrté třídy; hūna — necivilizované horské kmeny; śabarāḥ — a lovci; api — dokonce; pāpa-jīvāḥ — hříšná stvoření; yadi — jestliže; adbhuta-krama — toho, kdo dělá úžasné věci; parāyaṇa — oddaných; śīla-śikṣāḥ — vlastnosti a vzdělání; tiryak-janāḥ — ptáci a zvěř; api — dokonce; kim u — nemluvě o; śruta-dhāraṇāḥ ye — lidé vzdělaní ve védském poznání.

Překlad

„  ,Ženy, lidé čtvrté třídy, necivilizované horské kmeny, lovci a mnoho dalších, kteří se narodili v nízkých rodinách, stejně jako ptáci a zvířata, se mohou zapojit do služby Nejvyšší Osobnosti Božství, jež jedná úžasným způsobem, a následovat cestu oddaných, od kterých se mohou učit. Mohou překročit oceán nevědomosti, přestože je obrovský. Co je na tom tedy nesnadného pro ty, kdo jsou pokročilí ve védském poznání?̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.7.46). Pán Brahmā tak promluvil, když svému žákovi Nāradovi popisoval úžasné vlastnosti Pána Viṣṇua. I člověk nízkého původu může překonat oceán nevědomosti, pokud bude jednoduše opěvovat slávu Pána Viṣṇua.

Verš

vicāra kariyā yabe bhaje kṛṣṇa-pāya
sei buddhi dena tāṅre, yāte kṛṣṇa pāya

Synonyma

vicāra — úvahu; kariyā — dělající; yabe — když; bhaje — uctívá; kṛṣṇa-pāya — u lotosových nohou Kṛṣṇy; sei buddhi — tuto inteligenci; dena — dá; tāṅre — jemu; yāte — se kterou; kṛṣṇa pāya — dosáhne útočiště lotosových nohou Kṛṣṇy.

Překlad

„Po zvážení všech těchto bodů dojdeme k závěru, že tomu, kdo se zapojí do služby lotosovým nohám Kṛṣṇy, dá Kṛṣṇa inteligenci, se kterou může postupně dospět k dokonalosti ve službě Pánu.“

Verš

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

Synonyma

teṣām — těm; satata-yuktānām — stále zaměstnaným; bhajatām — oddanou službou; prīti-pūrvakam — v extázi lásky; dadāmi — dávám; buddhi-yogam — skutečnou inteligenci; tam — tu; yena — díky které; mām — ke Mně; upayānti — přijdou; te — oni.

Překlad

„  ,Těm, kdo Mi neustále s láskou slouží, dávám poznání, s jehož pomocí ke Mně mohou dospět.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (10.10).

Verš

sat-saṅga, kṛṣṇa-sevā, bhāgavata, nāma
vraje vāsa, — ei pañca sādhana pradhāna

Synonyma

sat-saṅga — společnost oddaných; kṛṣṇa-sevā — služba Kṛṣṇovi; bhāgavata — oddaní a kniha s názvem Śrīmad-Bhāgavatam; nāma — zpívání svatého jména; vraje vāsa — žití ve Vrindávanu či Mathuře; ei — těchto; pañca — pět; sādhana pradhāna — hlavní procesy oddanosti.

Překlad

„K dosažení úrovně oddané služby je třeba následovat těchto pět zásad: sdružovat se s oddanými, sloužit Pánu Kṛṣṇovi, číst Śrīmad-Bhāgavatam, zpívat svatá jména a žít ve Vrindávanu či Mathuře.“

Verš

ei-pañca-madhye eka ‘svalpa’ yadi haya
subuddhi janera haya kṛṣṇa-premodaya

Synonyma

ei — těchto; pañca-madhye — z pěti; eka — pouze jedno; svalpa — nepatrné množství; yadi — jestliže; haya — je; su-buddhi — inteligentní; janera — osoby; haya — je; kṛṣṇa-prema-udaya — probuzení spící lásky ke Kṛṣṇovi.

Překlad

„Pokud člověk udělá alespoň malý pokrok v jedné z těchto zásad a je inteligentní, postupně se probudí jeho spící láska ke Kṛṣṇovi.“

Verš

durūhādbhuta-vīrye ’smin
śraddhā dūre ’stu pañcake
yatra sv-alpo ’pi sambandhaḥ
sad-dhiyāṁ bhāva-janmane

Synonyma

dur-ūha — těžké pochopit; adbhuta — úžasné; vīrye — v moc; asmin — v tuto; śraddhā — víra; dūre — daleko; astu — nechť je; pañcake — ve výše zmíněných pěti zásadách; yatra — ve kterých; su-alpaḥ — trocha; api — dokonce; sambandhaḥ — spojení; sat-dhiyām — těch, kdo jsou inteligentní a nedopouštějí se přestupků; bhāva-janmane — probudit svou spící lásku ke Kṛṣṇovi.

Překlad

„  ,Síla těchto pěti zásad je velmi úžasná a je těžké ji pochopit. Pokud člověk nedělá přestupky, probudí svou neprojevenou lásku ke Kṛṣṇovi pouhým nepatrným spojením s těmito zásadami, i když v ně nevěří.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.238).

Verš

udāra mahatī yāṅra sarvottamā buddhi
nānā kāme bhaje, tabu pāya bhakti-siddhi

Synonyma

udāra — šlechetný; mahatī — velký; yāṅra — jehož; sarva-uttamā — prvotřídní; buddhi — inteligence; nānā — různými; kāme — s touhami; bhaje — věnuje se oddané službě; tabu — přesto; pāya — získá; bhakti-siddhi — dokonalost v oddané službě.

Překlad

„Pokud je člověk opravdu šlechetný a inteligentní, může pokročit a dosáhnout dokonalosti v oddané službě, i když má hmotné touhy a slouží Pánu s nějakým záměrem.“

Verš

akāmaḥ sarva-kāmo vā
mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tīvreṇa bhakti-yogena
yajeta puruṣaṁ param

Synonyma

akāmaḥ — bez hmotných tužeb; sarva-kāmaḥ — plný všemožných hmotných tužeb; — nebo; mokṣa-kāmaḥ — toužící po osvobození; udāra-dhīḥ — upřímný a pokročilý v oddané službě; tīvreṇa — usilovným; bhakti-yogena — vykonáváním bhakti-yogy; yajeta — měl by uctívat; puruṣam param — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

„  ,Ať člověk touží po všem či po ničem nebo chce splynout s Pánem, je inteligentní pouze tehdy, když pomocí transcendentální láskyplné služby uctívá Pána Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství.̀  “

Význam

Verš

bhakti-prabhāva, — sei kāma chāḍāñā
kṛṣṇa-pade bhakti karāya guṇe ākarṣiyā

Synonyma

bhakti-prabhāva — vliv oddané služby; sei — této; kāma — hmotné touhy; chāḍāñā — poté, co způsobí, že se vzdá; kṛṣṇa-pade — lotosovým nohám Kṛṣṇy; bhakti karāya — zapojí se do oddané služby; guṇe — transcendentálními vlastnostmi; ākarṣiyā — přitahující.

Překlad

„Oddaná služba je tak silná, že ten, kdo se do ní zapojí, se postupně vzdá všech hmotných tužeb a bude zcela přitahován k lotosovým nohám Kṛṣṇy. To vše se stane díky náklonnosti k Pánovým transcendentálním vlastnostem.“

Verš

satyaṁ diśaty arthitam arthito nṛṇāṁ
naivārtha-do yat punar arthitā yataḥ
svayaṁ vidhatte bhajatām anicchatām
icchā-pidhānaṁ nija-pāda-pallavam

Synonyma

satyam — je pravda; diśati — udílí; arthitam — vytoužené; arthitaḥ — požádán; nṛṇām — lidskými bytostmi; na — ne; eva — zajisté; artha-daḥ — dává vytoužené věci; yat — jež; punaḥ — znovu; arthitā — žádá; yataḥ — z čehož; svayam — On sám; vidhatte — dává; bhajatām — těch, kdo oddaně slouží; anicchatām — i když netouží; icchā-pidhānam — zakryje všechny ostatní touhy; nija-pāda-pallavam — útočiště svých lotosových nohou.

Překlad

„  ,Kdykoliv Kṛṣṇu někdo požádá o splnění své touhy, Kṛṣṇa mu ji nepochybně splní. Neudělí však nic, co by způsobilo, že jej bude dotyčný opakovaně žádat o plnění dalších tužeb. Pokud někdo má ještě další touhy, ale zapojí se oddané služby Pánu, Kṛṣṇa mu dá násilím útočiště svých lotosových nohou, kde na všechny ostatní touhy zapomene.̀  “

Význam

Verš

‘ātmā’-śabde ‘svabhāva’ kahe, tāte yei rame
ātmārāma jīva yata sthāvara-jaṅgame

Synonyma

ātmā-śabde — slovem ātmā; svabhāva — povaha; kahe — někdy se říká; tāte — v ní; yei rame — ten, kdo nachází potěšení; ātmārāma — nazván ātmārāmou; jīva — živé bytosti; yata — všechny; sthāvara-jaṅgame — pohyblivé i nehybné.

Překlad

„Další význam slova ,ātmā̀ je ,přirozená povahà. Každý, kdo nachází potěšení ve své dané povaze, se nazývá ātmārāma. Všechny živé bytosti, ať pohyblivé, či nehybné, se proto také nazývají ātmārāma.“

Verš

jīvera svabhāva — kṛṣṇa-‘dāsa’-abhimāna
dehe ātma-jñāne ācchādita sei ‘jñāna’

Synonyma

jīvera svabhāva — původní vlastnost všech živých bytostí; kṛṣṇa-dāsa — služebník Kṛṣṇy; abhimāna — pojetí; dehe — v hmotném těle; ātma-jñāne — pojetím vlastního já; ācchādita — překryto; sei jñāna — toto původní vědomí.

Překlad

„Původní povahou každé živé bytosti je považovat se za věčného služebníka Kṛṣṇy. Pod vlivem māyi se však považuje za tělo, čímž je překryto její původní vědomí.“

Verš

ca-śabde ‘eva’, ‘api’-śabda samuccaye
‘ātmārāmā eva’ hañā śrī-kṛṣṇa bhajaye

Synonyma

ca-śabde — slovem ca; eva — slovo eva; api-śabda — slovo api; samuccaye — ve smyslu úhrnu; ātmārāmāḥ eva — všichni ātmārāmové (všechny druhy živých bytostí); hañā — jsoucí; śrī-kṛṣṇa bhajaye — zapojují se do služby Pánu Kṛṣṇovi.

Překlad

„V tomto případě se slovem ,cà myslí slovo ,evà. Slovo ,apì lze použít ve smyslu úhrnu. Verš by potom zněl ātmārāma eva, což znamená ,všechny druhy živých bytostí uctívají Kṛṣṇù.“

Význam

Zde je zmínka o tom, že každá živá bytost je ātmārāma. Živá bytost dočasně pokrytá māyou slouží svým smyslům, jejichž projevy jsou kāma-krodha-lobha-moha-mada-mātsarya – chtíč, hněv, chamtivost, iluze, šílenství a zášť. V hmotných podmínkách se všechny živé bytosti věnují uspokojování smyslů, ale ve společnosti oddaných, kteří následují usměrňující zásady, se očistí a probudí své původní vědomí. Potom se snaží uspokojovat Kṛṣṇovy smysly a zapojit se do oddané služby Jemu.

Verš

ei jīva — sanakādi saba muni-jana
‘nirgrantha’ — mūrkha, nīca, sthāvara-paśu-gaṇa

Synonyma

ei jīva — tyto živé bytosti; sanaka-ādi saba muni-jana — všechny velké osobnosti, jako jsou Sanaka a Sanātana; nirgrantha — až po negramotné; mūrkha — hlupák; nīca — nízkého původu; sthāvara — stromy a rostliny; paśu-gaṇa — zvířata a ptáci.

Překlad

„Mezi živé bytosti patří velké osobnosti, jako jsou čtyři Kumārové, ale také nízcí, hloupí lidé, stromy, rostliny, ptáci a zvířata.“

Verš

vyāsa-śuka-sanakādira prasiddha bhajana
‘nirgrantha’ sthāvarādira śuna vivaraṇa

Synonyma

vyāsa — Vyāsadevy; śuka — Śukadevy Gosvāmīho; sanaka-ādira — čtyř Kumārů; prasiddha bhajana — oddaná služba je oslavována; nirgrantha — hloupých a nevzdělaných; sthāvara-ādira — nehybných bytostí; śuna vivaraṇa — poslouchej popis.

Překlad

„Oddaná služba Vyāsy, Śuky a čtyř Kumārů již byla oslavována. Nyní poslouchej Mé vysvětlení, jak se oddané službě Pánu věnují nehybné živé bytosti, jako jsou stromy a rostliny.“

Verš

kṛṣṇa-kṛpādi-hetu haite sabāra udaya
kṛṣṇa-guṇākṛṣṭa hañā tāṅhāre bhajaya

Synonyma

kṛṣṇa-kṛpā-ādi-hetu — důvodu Kṛṣṇovy milosti; haite — z; sabāra udaya — každý se stane oddaným; kṛṣṇa-guṇa-ākṛṣṭa hañā — jsoucí upoutáni transcendentálními vlastnostmi Kṛṣṇy; tāṅhāre — Jeho; bhajaya — uctívají.

Překlad

„Kṛṣṇovu milost může získat každý, včetně Vyāsadevy, čtyř Kumārů, Śukadevy Gosvāmīho, nízko zrozených stvoření, stromů, rostlin a zvířat. Kṛṣṇovou milostí jsou povýšeni a mohou Mu sloužit.“

Význam

To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (9.32), kde Pán říká:

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te 'pi yānti parāṁ gatim

„Ó synu Pṛthy, ti, kdo se ke Mně uchýlí, mohou dosáhnout nejvyššího cíle, i kdyby byli nižšího rodu, ženy, vaiśyové (obchodníci) a śūdrové (dělníci).“

Oddaným Kṛṣṇy se může stát každý, pouze musí dostat průpravu podle osvědčeného postupu. Úkolem Kṛṣṇových důvěrných oddaných je udělat z každého bhaktu neboli Kṛṣṇova oddaného. Kdyby se tohoto úkolu, dovést každého k vědomí Kṛṣṇy, neujali důvěrní oddaní, kdo jiný by toho byl schopen? Ti, kdo o sobě říkají, že jsou oddaní, ale neslouží Kṛṣṇovi s tím účelem, aby všechny živé bytosti povýšili k vědomí Kṛṣṇy, musí být považováni za kaniṣṭha-adhikāṛī (lidi na nejnižší úrovni oddané služby). Posláním toho, kdo pokročil na druhou úroveň oddané služby, je šířit vědomí Kṛṣṇy po celém světě. Ti, kdo jsou činní v hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, by neměli zůstat na počáteční úrovni, ale měli by pokročit na úroveň kazatelů, druhou úroveň oddané služby. Oddaná služba je tak okouzlující, že i prvotřídní oddaní (uttama-adhikārī) sestupují na druhou úroveň, aby kázali a sloužili Pánu ve prospěch celého lidstva.

Verš

dhanyeyam adya dharaṇī tṛṇa-vīrudhas tvat-
pāda-spṛśo druma-latāḥ karajābhimṛṣṭāḥ
nadyo ’drayaḥ khaga-mṛgāḥ sadayāvalokair
gopyo ’ntareṇa bhujayor api yat-spṛhā śrīḥ

Synonyma

dhanyā — oslavený; iyam — tento; adya — dnes; dharaṇī — zemský povrch; tṛṇa-vīrudhaḥ — tráva a byliny; tvat — Tvých; pāda-spṛśaḥ — dotykem lotosových nohou; druma-latāḥ — popínavé rostliny a stromy; karaja-abhimṛṣṭāḥ — dotykem Tvých nehtů; nadyaḥ — řeky; adrayaḥ — hory; khaga-mṛgāḥ — ptáci a lesní zvěř; sadaya-avalokaiḥ — díky Tvým milostivým pohledům; gopyaḥgopī, dívky z Vradži; antareṇa — oblastí mezi; bhujayoḥ — Tvýma dvěma rukama; api — také; yat — po čemž; spṛhā — toužící; śrīḥ — bohyně štěstí.

Překlad

„  ,Tato země Vrindávanu (Vradžabhúmi) je dnes oslavená, protože Tvoje lotosové nohy se dotkly její země a trávy, Tvoje nehty se dotkly jejích stromů a popínavých rostlin a Tvoje milostivé oči pohlédly na její řeky, kopce, ptáky a zvířata. Gopī jsi obejmul svými pažemi, po čemž touží i bohyně štěstí. Ti všichni jsou nyní oslaveni.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.15.8) pronesl Pán Kṛṣṇa ke Śrī Balarāmovi.

Verš

gā gopakair anu-vanaṁ nayator udāra-
veṇu-svanaiḥ kala-padais tanu-bhṛtsu sakhyaḥ
aspandanaṁ gatimatāṁ pulakas tarūṇāṁ
niryoga-pāśa-kṛta-lakṣaṇayor vicitram

Synonyma

gāḥ — krávy; gopakaiḥ — s pasáčky; anu-vanam — do každého lesa; nayatoḥ — vedl; udāra — velmi štědré; veṇu-svanaiḥ — kvůli hře na flétny; kala-padaiḥ — sladkých tónů; tanu-bhṛtsu — mezi živými bytostmi; sakhyaḥ — ó přátelé; aspandanam — neschopnost se pohnout; gatimatām — živých bytostí, které se mohou pohybovat; pulakaḥ — extatická radost; tarūṇām — jinak nehybných stromů; niryoga-pāśa — provazy ke svazování zadních nohou krav; kṛta-lakṣaṇayoḥ — těch dvou (Kṛṣṇy a Balarāmy), kteří se vyznačují; vicitram — úžasné.

Překlad

„  ,Moje drahá přítelkyně, Kṛṣṇa s Balarāmou procházejí lesem a vedou své krávy i své pasáčky. Oba mají v rukou provazy, kterými při dojení svazují kravám zadní nohy. Když hrají na své flétny, všechny pohyblivé živé bytosti ztuhnou a nehybné živé bytosti zakouší extatickou radost, když slyší Jejich sladkou hudbu. To vše je jistě úžasné.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.21.19). Když Kṛṣṇa s Baladevou procházeli lesem a úžasně hráli na své flétny, všechny gopī to nesmírně přitahovalo. Opěvovaly proto Pánovy činnosti a popisovaly, jak dokáže nadchnout všechny rostliny, ptáky, kopce, vodu – zkrátka všechno.

Verš

vana-latās tarava ātmani viṣṇuṁ
vyañjayantya iva puṣpa-phalāḍhyāḥ
praṇata-bhāra-viṭapā madhu-dhārāḥ
prema-hṛṣṭa-tanavo vavṛṣuḥ sma

Synonyma

vana-latāḥ — byliny a rostliny; taravaḥ — stromy; ātmani — v Nejvyšší Duši; viṣṇum — Nejvyšší Osobnost Božství; vyañjayantyaḥ — projevuje; iva — jako; puṣpa-phala-āḍhyāḥ — plné ovoce a květů; praṇata-bhāra — skloněné kvůli tomu, jak byly přetížené; viṭapāḥ — stromy; madhu-dhārāḥ — proudy medu; prema-hṛṣṭa — inspirované láskou k Bohu; tanavaḥ — jejichž těla; vavṛṣuḥ — neustále sesílaly; sma — zajisté.

Překlad

„  ,Byliny, popínavé rostliny i stromy byly z extatické lásky ke Kṛṣṇovi plné ovoce a květů, až se přetížené klaněly k zemi. Byly inspirované tak hlubokou láskou ke Kṛṣṇovi, že neustále ronily proudy medu. Tak viděly gopī všechny vrindávanské lesy.̀  “

Význam

Toto je verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.35.9). Vysvětlení se nachází v Madhya-līle 8.276.

Verš

kirāta-hūnāndhra-pulinda-pukkaśā
ābhīra-śumbhā yavanāḥ khaśādayaḥ
ye ’nye ca pāpā yad-upāśrayāśrayāḥ
śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ

Synonyma

kirāta — domorodci zvaní Kirātové; hūna — Hūnové; āndhra — Āndhrové; pulinda — Pulindové; pukkaśāḥ — Pukkaśové; ābhīra — Ābhīrové; śumbhāḥ — Śumbhové; yavanāḥ — ti, kdo nenásledují védská přikázání a jedí hovězí maso; khaśa-ādayaḥ — Khaśové a jiní; ye — ti, kdo; anye — podobní; ca — také; pāpāḥ — hříšní lidé; yat — Nejvyšší Osobnosti Božství; upāśraya — oddaných; āśrayāḥ — když přijmou útočiště; śudhyanti — očistí se; tasmai — Jemu, Pánu Viṣṇuovi, díky kterému se očistí; prabhaviṣṇave — Pánu Viṣṇuovi, nejmocnějšímu; namaḥ — uctivé poklony.

Překlad

„  ,Protože je Pán svrchovaně mocný, mohou se Kirātové, Hūnové, Āndhrové, Pulindové, Pukkaśové, Ābhīrové, Śumbhové, Yavanové, příslušníci ras Khaśů i jiní hříšní lidé očistit přijetím útočiště u oddaných Pána. S úctou se Mu klaním.̀  “

Verš

āge ‘tera’ artha kariluṅ, āra ‘chaya’ ei
ūnaviṁśati artha ha-ila mili’ ei dui

Synonyma

āge — dříve; tera — třináct; artha — významů; kariluṅ — učinil jsem; āra — dalších; chaya — šest; ei — to; ūnaviṁśati — dohromady devatenáct; artha — významů; ha-ila — bylo; mili' — včetně; ei dui — těchto dvou.

Překlad

„Třináct významů (verše ātmārāma) jsem již popsal. Nyní je tu šest dalších. Dohromady jich je tedy již devatenáct.“

Význam

Šest dalších významů verše je založeno na následujících významech slova ātmārāma: (1) mentální spekulanti (viz verš 165), (2) ti, kdo se různě snaží (viz verš 168), (3) ti, kdo jsou trpěliví a rozvážní (viz verš 174), (4) ti, kdo jsou inteligentní a vzdělaní učenci (viz verš 187), (5) ti, kdo jsou inteligentní, ale negramotní a hloupí (viz verš 187), a (6) ti, kdo jsou si vědomi svého věčného služebnického vztahu vůči Kṛṣṇovi (viz verš 201).

Verš

ei ūniśa artha karilu, āge śuna āra
‘ātma’-śabde ‘deha’ kahe, — cāri artha tāra

Synonyma

ei — těchto; ūniśa — devatenáct; artha — významů; karilu — učinil jsem; āge — dále; śuna — poslouchej; āra — více; ātma-śabde — slovem ātma; deha — tělo; kahe — rozumí se; cāri artha — čtyři významy; tāra — toho.

Překlad

„Vysvětlil jsem už devatenáct různých významů. Nyní si prosím vyslechni další. Slovo ,ātmà se také vztahuje k tělu, a to se dá chápat čtyřmi způsoby.“

Význam

Čtyři druhy významů slova deha („tělo“) jsou (1) aupādika-brahma-deha, hmotné tělo považované za Brahman s označeními (viz verš 212), (2) karma-niṣṭha yājñikera karma-deha, tělo zaměstnané v ritualistických obřadech podle védských nařízení (viz verš 214), (3) tapo-deha, tělo zaměstnané askezí (viz verš 216) a (4) sarva-kāma-deha, tělo používané pro uspokojování všemožných hmotných tužeb (viz verš 218).

Verš

dehārāmī dehe bhaje ‘dehopādhi brahma’
sat-saṅge seha kare kṛṣṇera bhajana

Synonyma

dehārāmī — ten, kdo své tělo považuje za sebe sama a zajímá ho jen smyslový požitek; dehe — v těle; bhaje — uctívá; deha-upādhi brahma — Brahman s tělem jako označením; sat-saṅge — ve společnosti oddaných; seha — taková osoba; kare — vykonává; kṛṣṇera bhajana — službu Pánu Kṛṣṇovi.

Překlad

„Ten, kdo má tělesné pojetí, uctívá své tělo jako Brahman. Když však přijde do styku s oddaným, této chybné představy se vzdá a zapojí se do oddané služby Pánu Kṛṣṇovi.̀  “

Verš

udaram upāsate ya ṛṣi-vartmasu kūrpa-dṛśaḥ
parisara-paddhatiṁ hṛdayam āruṇayo daharam
tata udagād ananta tava dhāma śiraḥ paramaṁ
punar iha yat sametya na patanti kṛtānta-mukhe

Synonyma

udaram — břicho; upāsate — uctívají; ye — ti, kdo; ṛṣi-vartmasu — na cestě vyznačené velkými svatými osobami; kūrpa-dṛśaḥ — jehož nazírání je silně pohroužené do tělesného pojetí života; parisara-paddhatim — místo, odkud vycházejí tepny; hṛdayam — srdce; āruṇayaḥ — světci vedení Āruṇou Ṛṣim; daharam — éter v srdci, subtilní pojetí Nadduše v srdci; tataḥ — z toho; udagāt — vystoupal; ananta — ó neomezený; tava — Tvého; dhāma — sídla; śiraḥ — vrchol hlavy; paramam — nejvyšší; punaḥ — znovu; iha — v tomto hmotném světě; yat — jenž; sametya — když dosáhl; na — ne; patanti — poklesne; kṛta-anta-mukhe — do koloběhu rození a umírání.

Překlad

„  ,Ti, kdo následují cestu velkých, svatých mystických yogīch, se uchylují k postupu jógové gymnastiky a začínají s uctíváním u břicha, protože se říká, že tam je umístěn Brahman. Takovým lidem se říká śārkarākṣa, což znamená, že mají silné tělesné vědomí. Existují také následovníci ṛṣiho jménem Āruṇa, kteří sledují činnost tepen. Tak se postupně pozvednou do srdce, kde sídlí subtilní Brahman, Paramātmā, jehož pak uctívají. Ó neomezený Ananto! Lepší než ti jsou mystičtí yogī, kteří Tě uctívají z vrcholu své hlavy. Počínaje břichem se pozvednou do srdce, až nakonec dosáhnou vrcholu hlavy a projdou otvorem na vrcholu lebky zvaným brahma-randhra. Tak tito yogī dosahují úrovně dokonalosti a již se znovu nevracejí do koloběhu rození a umírání.̀  “

Význam

Verš

dehārāmī karma-niṣṭha — yājñikādi jana
sat-saṅge ‘karma’ tyaji’ karaya bhajana

Synonyma

dehārāmī — ti, kdo jsou pohroužení v tělesném pojetí života; karma-niṣṭha — přitahovaní plodonosnými činnostmi; yājñika-ādi jana — ti, kdo prováděním obřadů zvyšují svou životní úroveň; sat-saṅge — ve styku s oddanými; karma tyaji' — poté, co se vzdají těchto plodonosných činností; karaya bhajana — zapojí se do oddané služby Pánu.

Překlad

„Lidé s tělesným pojetím života se zabývají hlavně plodonosnými činnostmi. Ti, kdo provádějí yajñi a rituální obřady, patří do stejné kategorie. Když však takoví lidé přijdou do styku s čistým oddaným, vzdají se svých plodonosných činností a plně se zapojí do služby Pánu.“

Verš

karmaṇy asminn anāśvāse
dhūma-dhūmrātmanāṁ bhavān
āpāyayati govinda-
pāda-padmāsavaṁ madhu

Synonyma

karmaṇi — při plodonosné činnosti; asmin — této; anāśvāse — i když nepřináší příznivý výsledek; dhūma-dhūmra-ātmanām — jejichž těla jen černají kouřem; bhavān — ty; āpāyayati — dáváš možnost pít; govinda-pāda-padma-āsavam — nektarový nápoj plynoucí z lotosových nohou Govindy; madhu — sladký.

Překlad

„  ,Zažehnutím obětního ohně jsme právě začali s touto plodonosnou činností, ale kvůli mnoha nedokonalostem v našem počínání si nejsme jisti výsledkem. Naše těla zčernala kouřem, ale ve skutečnosti nás těší nektar lotosových nohou Osobnosti Božství, Govindy, který ty rozdáváš.̀  “

Význam

Tímto veršem ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.18.12) byl osloven Sūta Gosvāmī na setkání velkých mudrců v Naimišáranji. Tito velcí mudrci byli vedeni Śaunakou, a Sūta Gosvāmī na jejich setkání přednášel o slavných činnostech Nejvyšší Osobnosti Božství. Všichni ṛṣiové tam tehdy zanechali rituálních obřadů, protože si nebyli jistí příznivým výsledkem. Všichni zúčastnění byli pokryti černým popelem, protože z ohně vycházelo hodně dýmu.

Verš

‘tapasvī’ prabhṛti yata dehārāmī haya
sādhu-saṅge tapa chāḍi’ śrī-kṛṣṇa bhajaya

Synonyma

tapasvī — ti, kdo podstupují tvrdou askezi; prabhṛti — a tak dále; yata — všichni; dehārāmī haya — náleží ke kategorii tělesného pojetí života; sādhu-saṅge — ve společnosti oddaných; tapa chāḍi' — zanechávající veškeré askeze; śrī-kṛṣṇa bhajaya — zapojí se do služby Pánu Kṛṣṇovi.

Překlad

„Do stejné kategorie patří i tapasvī, kteří se chtějí dostat na vyšší planetární soustavy podstupováním tvrdé askeze. Pokud však přijdou do styku s oddaným, všech těchto činností zanechají a zapojí se do služby Pánu Kṛṣṇovi.“

Verš

yat-pāda-sevābhirucis tapasvinām
aśeṣa-janmopacitaṁ malaṁ dhiyaḥ
sadyaḥ kṣiṇoty anv-aham edhatī satī
yathā padāṅguṣṭha-viniḥsṛtā sarit

Synonyma

yat-pāda-sevā-abhiruciḥ — chuť do služby lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy; tapasvinām — osob, podstupujících tvrdou askezi; aśeṣa — neomezeně; janma-upacitam — získávaná život za životem; malam — špína; dhiyaḥ — inteligence; sadyaḥ — okamžitě; kṣiṇoti — zničí; anu-aham — každý den; edhatī — zvětšující se; satī — jsoucí na úrovni kvality dobra; yathā — jako; pada-aṅguṣṭha-viniḥsṛtā — pramenící z Pánova palce na noze; sarit — řeka Ganga.

Překlad

„  ,Chuť do láskyplné služby je jako voda řeky Gangy, která přitéká od nohou Pána Kṛṣṇy. Tato chuť každým dnem zmenšuje výsledky hříšných činností, jež ti provádějící askezi, nasbírali za mnoho životů.̀  “

Význam

Verš

dehārāmī, sarva-kāma — saba ātmārāma
kṛṣṇa-kṛpāya kṛṣṇa bhaje chāḍi’ saba kāma

Synonyma

dehārāmī — ti, kdo jsou pohroužení v tělesném pojetí života; sarva-kāma — plní všemožných hmotných tužeb; saba — všichni; ātmārāma — prožívající sebeuspokojení; kṛṣṇa-kṛpāya — milostí Kṛṣṇy; kṛṣṇa bhaje — zaměstnávají se oddanou službou Pánu Kṛṣṇovi; chāḍi' saba kāma — poté, co se vzdají všech druhů hmotných tužeb.

Překlad

„Dokud se člověk pachtí na úrovni tělesného pojetí, musí si plnit spoustu hmotných tužeb, a proto se mu říká ātmārāma. Je-li takový ātmārāma požehnán Kṛṣṇovou milostí, vzdá se svého takzvaného sebeuspokojení a zapojí se do transcendentální láskyplné služby Pánu.“

Verš

sthānābhilāṣī tapasi sthito ’haṁ
tvāṁ prāptavān deva-munīndra-guhyam
kācaṁ vicinvann api divya-ratnaṁ
svāmin kṛtārtho ’smi varaṁ na yāce

Synonyma

sthāna-abhilāṣī — touží po vysokém postavení v hmotném světě; tapasi — v tvrdé askezi; sthitaḥ — pohroužen; aham — já; tvām — Tebe; prāptavān — získal; deva-muni-indra-guhyam — těžké dosáhnout i pro velké polobohy, světce a krále; kācam — střep; vicinvan — hledal; api — i když; divya-ratnam — transcendentální drahokam; svāmin — ó můj Pane; kṛta-arthaḥ asmi — jsem naprosto spokojen; varam — jakékoliv požehnání; na yāce — nežádám.

Překlad

„(Dhruva Mahārāja na požehnání Nejvyšší Osobnosti Božství řekl:) ,Ó můj Pane, prováděl jsem tvrdou askezi, protože jsem hledal hmotně bohaté postavení. Nyní jsem však získal Tebe, jehož velmi těžko dosáhnou dokonce i velcí polobozi, světci a králové. Hledal jsem skleněný střep a místo toho jsem našel ten nejcennější drahokam. Mám z toho takovou radost, že Tě nežádám o žádné požehnání.“

Význam

Tento verš je z Hari-bhakti-sudhodayi (7.28).

Verš

ei cāri artha saha ha-ila ‘teiśa’ artha
āra tina artha śuna parama samartha

Synonyma

ei — těmito; cāri — čtyřmi; artha — významy; saha — s; ha-ila — bylo; teiśa artha — dvacet tři různých výkladů; āra tina artha — další tři výklady; śuna — poslouchej; parama samartha — velmi silné.

Překlad

„Vedle devatenácti dřívějších výkladů jsou zde další čtyři, ve kterých je slovo ,ātmārāmà použito ve smyslu ,ti, kdo jednají pod vlivem tělesného pojetí̀. Celkem jich je tedy dvacet tři. Nyní si poslechni další tři velmi vhodné významy.“

Význam

Další tři významy verše se objeví, když (1) slovo ca chápeme jako „v průběhu času“, (2) slovo ca chápeme jako eva a slovo api chápeme jako „pokárání“, a (3) slovo nirgrantha chápeme jako „ten, kdo je velmi chudý, bez peněz“.

Verš

ca-śabde ‘samuccaye’, āra artha kaya
‘ātmārāmāś ca munayaś ca’ kṛṣṇere bhajaya

Synonyma

ca-śabde — slovem ca; samuccaye — v úhrnu; āra — další; artha — význam; kaya — myslí se; ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca — všichni ātmārāmové a muniové; kṛṣṇere bhajaya — uctívají Kṛṣṇu.

Překlad

„Jak bylo dříve popsáno, dá se slovo ,cà použít ve smyslu ,shrnutí̀. Podle tohoto významu se všichni ātmārāmové a muniové zapojují do služby Kṛṣṇovi. Slovo ,cà může mít vedle ,úhrnù ještě jiný význam.“

Verš

‘nirgranthāḥ’ hañā ihāṅ ‘api’ — nirdhāraṇe
‘rāmaś ca kṛṣṇaś ca’ yathā viharaye vane

Synonyma

nirgranthāḥ hañā — jelikož jsou osvobozené svaté osobnosti; ihāṅ — zde; api — slovo api; nirdhāraṇe — ve smyslu jistoty; rāmaḥ ca kṛṣṇaḥ ca — Rāma i Kṛṣṇa; yathā — jako; viharaye — těší se z procházek; vane — lesem.

Překlad

„Slovo ,nirgranthāḥ̀ se dá použít jako přídavné jméno a slovo ,apì se dá použít ve smyslu určitosti. Rāmaś ca kṛṣṇaś ca například znamená, že se Rāma i Kṛṣṇa těší z procházek lesem.“

Význam

Protože se říká, že jak Rāma, tak Kṛṣṇa rádi chodí po lese, rozumí se, že oba mají z procházek lesem potěšení.

Verš

ca-śabde ‘anvācaye’ artha kahe āra
‘baṭo, bhikṣām aṭa, gāṁ cānaya’ yaiche prakāra

Synonyma

ca-śabde — slovem ca; anvācaye — představení činnosti druhotného významu; artha — význam; kahe — říká; āra — další; baṭo — ó brahmacārī; bhikṣām aṭa — přines nějakou almužnu; gām ca ānaya — zároveň přiveď krávy; yaiche prakāra — takto.

Překlad

„Slovo ,cà může představovat také druhotnou věc, kterou je třeba udělat současně. V tomto případě se pochopení slova ,cà nazývá anvācaye. Například: ,Ó brahmacārī, jdi vyžebrat nějakou almužnu a zároveň zažeň domů krávỳ.“

Verš

kṛṣṇa-manane muni kṛṣṇe sarvadā bhajaya
‘ātmārāmā api’ bhaje, — gauṇa artha kaya

Synonyma

kṛṣṇa-manane — v meditaci o Kṛṣṇovi; muni — svaté osoby; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; sarvadā — neustále; bhajaya — vykonávají oddanou službu; ātmārāmāḥ api — také ti, kdo jsou ātmārāmové; bhaje — věnují se oddané službě; gauṇa artha kaya — to je také další, druhotný význam.

Překlad

„Světci, kteří neustále meditují o Kṛṣṇovi, jsou zaměstnáni oddanou službou Pánu. Ātmārāmové se oddané službě Pánu věnují také. To je nepřímý význam.“

Význam

Význam anvācaye slova ca vyjadřuje, že mezi dvěma slovy spojenými slovem ca je jednomu slovu přikládána větší důležitost a druhé je považováno za podřízené. Například: „Ó brahmacārī, jdi prosím vyžebrat almužnu a zároveň přiveď krávy.“ V tomto výroku má žebrání almužny prvořadou důležitost a přivedení krav je vedlejší. Podobně ten, kdo neustále medituje o Kṛṣṇovi, je hlavně oddaný Kṛṣṇy zapojený v Jeho oddané službě. Ostatní ātmārāmové jsou v oddané službě druhořadí.

Verš

‘ca’ evārthe — ‘munayaḥ eva’ kṛṣṇere bhajaya
“ātmārāmā api” — ‘api’ ‘garhā’-artha kaya

Synonyma

ca — slovo ca; eva-arthe — ve smyslu eva; munayaḥ eva — pouze svaté osoby; kṛṣṇere bhajaya — oddaně slouží Pánu Kṛṣṇovi; ātmārāmāḥ api — také v tomto spojení ātmārāmā api; api — slovo api; garhā-artha kaya — ve smyslu pokárání.

Překlad

„Slovo ,cà se dá rovněž použít k vyjádření určitosti v tom smyslu, že Kṛṣṇovi oddaně slouží pouze svaté osoby. Ve spojení ,ātmārāmā apì je slovo ,apì použito ve smyslu pokárání.“

Verš

‘nirgrantha hañā’ — ei duṅhāra ‘viśeṣaṇa’
āra artha śuna, yaiche sādhura saṅgama

Synonyma

nirgrantha hañā — stávající se nirgranthou; ei — toto; duṅhāra — obou; viśeṣaṇa — přídavné jméno; āra artha — další význam; śuna — prosím poslouchej; yaiche — ve kterém; sādhura saṅgama — je společnost oddaných.

Překlad

„Slovo ,nirgranthà lze použít jako přídavné jméno blíže určující obsah slov ,munì a ,ātmārāmà. Můžeš si však ode Mne vyslechnout ještě jiný význam, označující společnost oddaného. Nyní vysvětlím, jak se ve společnosti oddaných může i nirgrantha stát oddaným.“

Verš

nirgrantha-śabde kahe tabe ‘vyādha’, ‘nirdhana’
sādhu-saṅge seha kare śrī-kṛṣṇa-bhajana

Synonyma

nirgrantha-śabde — slovem nirgrantha; kahe — je řečeno; tabe — proto; vyādha — lovec; nirdhana — bez majetku; sādhu-saṅge — díky společnosti svaté osoby; seha — on také; kare — zapojí se; śrī-kṛṣṇa-bhajana — do oddané služby Pánu Kṛṣṇovi.

Překlad

„Pokud se slovo ,nirgranthà spojí se slovem ,apì použitým ve smyslu určitosti, označuje někoho, kdo se živí lovem, neboli někoho velmi chudého. Když se však taková osoba dostane do společnosti velkého světce, jako je Nārada, začne oddaně sloužit Pánu Kṛṣṇovi.“

Verš

‘kṛṣṇārāmāś ca’ eva — haya kṛṣṇa-manana
vyādha hañā haya pūjya bhāgavatottama

Synonyma

kṛṣṇa-ārāmāḥ ca — ten, kdo nachází radost v Kṛṣṇovi; eva — určitě; haya — je; kṛṣṇa-manana — meditace o Kṛṣṇovi; vyādha hañā — i když je lovec; haya — je; pūjya — hodný uctívání; bhāgavata-uttama — nejlepší z oddaných.

Překlad

„Slova ,kṛṣṇārāmāś cà označují toho, kdo nachází radost v myšlení na Kṛṣṇu. Taková osoba je hodná uctívání a je nejlepším z oddaných, i kdyby to byl lovec.“

Verš

eka bhakta-vyādhera kathā śuna sāvadhāne
yāhā haite haya sat-saṅga-mahimāra jñāne

Synonyma

eka bhakta-vyādhera — jeden oddaný, který byl lovcem; kathā — vyprávění; śuna — prosím vyslechni; sāvadhāne — pozorně; yāhā haite — ze kterého; haya — je; sat-saṅga-mahimāra jñāne — poznání o tom, jak mocná je společnost velkého oddaného.

Překlad

„Nyní budu vyprávět příběh o tom, jak se z jednoho lovce stal velký oddaný díky společnosti tak vznešené osobnosti, jakou je Nārada Muni. Z tohoto příběhu lze porozumět síle společnosti čistého oddaného.“

Verš

eka dina śrī-nārada dekhi’ nārāyaṇa
triveṇī-snāne prayāga karilā gamana

Synonyma

eka dina — jednoho dne; śrī-nārada — velký světec Nārada; dekhi' nārāyaṇa — po návštěvě u Pána Nārāyaṇa; tri-veṇī-snāne — vykoupal se u soutoku řek Gangy, Jamuny a Sarasvatí; prayāga — do Prajágu; karilā gamana — šel.

Překlad

„Velký světec Nārada šel jednou po návštěvě u Pána Nārāyaṇa na Vaikuṇṭhách do Prajágu, aby se vykoupal u soutoku tří řek – Gangy, Jamuny a Sarasvatí.“

Význam

Velký světec Nārada je tak osvobozený, že může jít na Vaikuṇṭhy navštívit Nārāyaṇa a hned potom přijít na tuto planetu v hmotném světě a jít se do Prájágu vykoupat k soutoku tří řek. Slovo tri-veṇī označuje soutok tří řek. Tento soutok dodnes navštěvují statisíce lidí, kteří se tam chodí vykoupat, a to zvláště v lednu, během Māgha-mely. Osvobozená osoba, která nemá hmotné tělo, může jít kamkoliv, a proto se živé bytosti říká sarva-ga, což vyjadřuje, že může jít, kamkoliv chce. Dnešní vědci se snaží dostat na jiné planety, ale kvůli svým hmotným tělům se nemohou pohybovat podle své vůle. Kdo však je ve svém původním duchovním těle, může jít bez překážek, kam se mu zachce. V tomto hmotném světě existuje planeta zvaná Siddhaloka, jejíž obyvatelé se mohou pohybovat z planety na planetu bez pomoci strojů či kosmických lodí. Každá planeta v hmotném světě má svou určitou přednost (vibhūti-bhinna). V duchovním světě jsou však všechny planety i s jejich obyvateli tvořené duchovní energií. A protože tam neexistují hmotné překážky, říká se, že v duchovním světě je všechno stejné.

Verš

vana-pathe dekhe mṛga āche bhūme paḍi’
bāṇa-viddha bhagna-pāda kare dhaḍ-phaḍi

Synonyma

vana-pathe — na lesní cestě; dekhe — viděl; mṛga — jelena; āche — byl; bhūme paḍi' — ležící na zemi; bāṇa-viddha — probodnutý šípem; bhagna-pāda — zlámané nohy; kare dhaḍ-phaḍi — svíjí se bolestí.

Překlad

„Nārada Muni spatřil na lesní cestě ležet jelena probodnutého šípem. Měl zpřerážené nohy a svíjel se bolestí.“

Verš

āra kata-dūre eka dekhena śūkara
taiche viddha bhagna-pāda kare dhaḍ-phaḍa

Synonyma

āra kata-dūre — ještě dál; eka — jednoho; dekhena — vidí; śūkara — kance; taiche — podobně; viddha — probodnutého; bhagna-pāda — zlámané nohy; kare dhaḍ-phaḍa — svíjí se v bolestech.

Překlad

„O kus dál Nārada Muni uviděl šípem probodnutého kance. Měl také zlámané nohy a svíjel se v bolestech.“

Verš

aiche eka śaśaka dekhe āra kata-dūre
jīvera duḥkha dekhi’ nārada vyākula-antare

Synonyma

aiche — podobně; eka śaśaka — jednoho zajíce; dekhe — viděl; āra kata-dūre — ještě dál; jīvera — živé bytosti; duḥkha dekhi' — když viděl tak hrozné utrpení; nārada — tato velká svatá osobnost; vyākula-antare — cítil velkou bolest v nitru.

Překlad

„Ještě dále uviděl Nārada Muni podobně trpícího zajíce. Když viděl, jaká muka tyto živé bytosti zakouší, velmi jej zabolelo u srdce.“

Verš

kata-dūre dekhe vyādha vṛkṣe oṅta hañā
mṛga māribāre āche bāṇa yuḍiyā

Synonyma

kata-dūre — kousek dál; dekhe — Nārada Muni viděl; vyādha — lovce; vṛkṣe oṅta hañā — schovávajícího se za stromem; mṛga māribāre — aby mohl zabíjet zvířata; āche — byl; bāṇa yuḍiyā — se šípy v ruce.

Překlad

„Nārada Muni šel dál a tam za stromem uviděl lovce, který v ruce držel šípy a byl připraven zabíjet další zvířata.“

Verš

śyāma-varṇa rakta-netra mahā-bhayaṅkara
dhanur-bāṇa haste, — yena yama daṇḍa-dhara

Synonyma

śyāma-varṇa — načernalé pleti; rakta-netra — červené oči; mahā-bhayaṅkara — děsivé tělesné rysy; dhanur-bāṇa haste — s lukem a šípy v ruce; yena yama daṇḍa-dhara — úplně jako vládce smrti Yamarāja.

Překlad

„Lovec měl načernalou pleť, červené oči a hrozivý zjev. Vypadalo to, jako by tam s lukem a šípy v rukách stál samotný vládce smrti Yamarāja.“

Verš

patha chāḍi’ nārada tāra nikaṭe calila
nārade dekhi’ mṛga saba palāñā gela

Synonyma

patha chāḍi' — poté, co sešel z cesty; nārada — světec Nārada; tāra nikaṭe — k němu; calila — šel; nārade dekhi' — když viděla Nāradu; mṛga — zvířata; saba — všechna; palāñā gela — utekla.

Překlad

„Když Nārada Muni opustil lesní cestu a šel k lovci, všechna zvířata ho zpozorovala a dala se na útěk.“

Verš

kruddha hañā vyādha tāṅre gāli dite cāya
nārada-prabhāve mukhe gāli nāhi āya

Synonyma

kruddha hañā — rozzuřený; vyādha — lovec; tāṅre — jemu; gāli dite cāya — chtěl vynadat; nārada-prabhāve — Nāradovým vlivem; mukhe — do úst; gāli — urážlivá slova; nāhi āya — nepřišla.

Překlad

„Lovec chtěl Nāradovi vynadat, protože mu utekla veškerá zvěř, ale v Nāradově přítomnosti ze sebe nedostal žádná hrubá slova.“

Verš

“gosāñi, prayāṇa-patha chāḍi’ kene āilā
tomā dekhi’ mora lakṣya mṛga palāilā”

Synonyma

gosāñi — ó velký světče; prayāṇa-patha chāḍi' — když jsi sešel z obvyklé cesty; kene — proč; āilā — přišel jsi; tomā dekhi' — když tě uviděla; mora lakṣya — moje terče; mṛga — zvířata; palāilā — utekla.

Překlad

„Lovec Nāradovi Munimu řekl: ,Ó gosvāmī! Ó velký světče! Proč jsi opustil obvyklou lesní cestu a přišel za mnou? Všechna zvěř, kterou lovím, mi kvůli tobě utekla.̀  “

Verš

nārada kahe, — “patha bhuli’ āilāṅa puchite
mane eka saṁśaya haya, tāhā khaṇḍāite

Synonyma

nārada kahe — Nārada Muni odpověděl; patha bhuli' — poté, co jsem sešel z cesty; āilāṅa — přišel jsem; puchite — abych se tě zeptal; mane — v mé mysli; eka — jedna; saṁśaya haya — je pochyba; tāhā — tu; khaṇḍāite — rozbít.

Překlad

„Nārada Muni odpověděl: ,Sešel jsem z cesty a přišel k tobě, protože mám v mysli jednu pochybu, kterou potřebuji vyjasnit.̀  “

Verš

pathe ye śūkara-mṛga, jāni tomāra haya”
vyādha kahe, — “yei kaha, sei ta’ niścaya”

Synonyma

pathe — na cestě; ye — tato; śūkara-mṛga — kanci a další zvířata; jāni — chápu; tomāra haya — všechna patří tobě; vyādha kahe — lovec odpověděl; yei kaha — vše, co říkáš; sei ta' niścaya — pravda.

Překlad

„  ,Zajímalo mne, jestli všichni ti kanci a ostatní napůl zabitá zvířata patří tobě.̀

Význam

Lovec odpověděl: ,Ano, je to tak, jak říkáš.̀  “

Verš

nārada kahe, — “yadi jīve māra’ tumi bāṇa
ardha-mārā kara kene, nā lao parāṇa?”

Synonyma

nārada kahe — Nārada Muni řekl; yadi — když; jīve — zvířata; māra' — probodneš; tumi — ty; bāṇa — svými šípy; ardha-mārā kara — napůl zabíjíš; kene — proč; lao parāṇa — nevezmeš jim život úplně.

Překlad

„Nārada Muni se zeptal: ,Proč ta zvířata nezabiješ úplně? Proč jejich těla probodáš šípy a necháš je napůl živá?̀  “

Verš

vyādha kahe, — “śuna, gosāñi, ‘mṛgāri’ mora nāma
pitāra śikṣāte āmi kari aiche kāma

Synonyma

vyādha kahe — lovec odpověděl; śuna — prosím poslouchej; gosāñi — ó velký světče; mṛga-ari — nepřítel zvířat; mora nāma — moje jméno; pitāra śikṣāte — jak mne naučil otec; āmi — já; kari — dělám; aiche kāma — takové věci.

Překlad

„Lovec odpověděl: ,Můj drahý světče, jmenuji se Mṛgāri, nepřítel zvířat. Můj otec mě je tak naučil zabíjet.̀  “

Verš

ardha-mārā jīva yadi dhaḍ-phaḍa kare
tabe ta’ ānanda mora bāḍaye antare”

Synonyma

ardha-mārā jīva — napůl zabité živé bytosti; yadi — když; dhaḍ-phaḍa kare — svíjí se bolestí; tabe — potom; ta' — zajisté; ānanda — radost; mora — moje; bāḍaye antare — ve mě vzrůstá.

Překlad

„  ,Když vidím, jak ta polomrtvá zvířata trpí, přináší mi to veliké potěšení.̀  “

Verš

nārada kahe, — ‘eka-vastu māgi tomāra sthāne’
vyādha kahe, — “mṛgādi laha, yei tomāra mane

Synonyma

nārada kahe — Nārada Muni řekl; eka-vastu māgi — chci poprosit o jednu věc; tomāra sthāne — od tebe; vyādha kahe — lovec odpověděl; mṛga-ādi laha — vezmi si některá z těch ulovených zvířat; yei tomāra mane — cokoliv chceš.

Překlad

„Nārada Muni potom lovci řekl: ,Rád bych tě poprosil o jednu věc.̀

Význam

Lovec odpověděl: ,Můžeš si vzít jakékoliv zvíře nebo cokoliv chceš jiného.̀  “

Verš

mṛga-chāla cāha yadi, āisa mora ghare
yei cāha tāhā diba mṛga-vyāghrāmbare”

Synonyma

mṛga-chāla — jelení kůži; cāha yadi — jestli chceš; āisa mora ghare — pojď ke mně domů; yei cāha — cokoliv chceš; tāhā — to; diba — dám; mṛga-vyāghra-ambare — jelení nebo tygří kůži.

Překlad

„  ,Kdybys chtěl, mám mnoho kůží. Dám ti buď jelení, nebo tygří.̀  “

Verš

nārada kahe, — “ihā āmi kichu nāhi cāhi
āra eka-dāna āmi māgi tomā-ṭhāñi

Synonyma

nārada kahe — Nārada Muni řekl; ihā — to; āmi kichu nāhi cāhi — nechci nic takového; āra — jiný; eka-dāna — jeden milodar; āmi — já; māgi — prosím; tomā-ṭhāñi — od tebe.

Překlad

„Nārada Muni řekl: ,Žádnou kůži nechci. Žádám tě jen o jediný milodar.̀  “

Verš

kāli haite tumi yei mṛgādi māribā
prathamei māribā, ardha-mārā nā karibā”

Synonyma

kāli haite — od zítřka; tumi — ty; yei — jakákoliv; mṛga-ādi — zvířata; māribā — zabiješ; prathamei māribā — zabij je hned na začátku; ardha-mārā — zabíjení napůl; karibā — nedělej.

Překlad

„  ,Prosím tě, abys dneškem počínaje zabíjel zvířata úplně a nenechával je napůl živá.̀  “

Verš

vyādha kahe, — “kibā dāna māgilā āmāre
ardha mārile kibā haya, tāhā kaha more”

Synonyma

vyādha kahe — lovec odpověděl; kibā dāna — co je to za milodar; māgilā āmāre — o co mě prosíš; ardha mārile — v zabíjení napůl; kibā — co; haya — je; tāhā — to; kaha more — prosím vysvětli mi.

Překlad

„Lovec odpověděl: ,Můj drahý pane, o co mě to žádáš? Co je na tom špatného, že tam ta zvířata leží napůl zabitá? Vysvětli mi to, prosím.̀  “

Verš

nārada kahe, — “ardha mārile jīva pāya vyathā
jīve duḥkha ditecha, tomāra ha-ibe aiche avasthā

Synonyma

nārada kahe — Nārada Muni odpověděl; ardha mārile — zabíjením zvířat napůl; jīva pāya vyathā — živé bytosti trpí nesmírnou bolestí; jīve duḥkha ditecha — trápíš živé bytosti; tomāra — tvoje; ha-ibe — bude; aiche avasthā — stejné utrpení na oplátku.

Překlad

„Nārada Muni odpověděl: ,Necháváš zvířata záměrně napůl živá, abys jim způsobil bolest. Budeš proto muset na oplátku trpět stejným způsobem.̀  “

Význam

Toto je autoritativní výrok největší autority, Nārady Muniho. Pokud někdo jiné živé bytosti způsobuje zbytečnou bolest, je jisté, že bude podle přírodních zákonů potrestán stejnou bolestí. I když byl lovec Mṛgāri necivilizovaný, musel si i tak vytrpět následky svých hříšných činností. Pokud však civilizovaný člověk pravidelně zabíjí zvířata na jatkách k udržení své takzvané civilizace, za použití vědeckých metod a strojů na zabíjení zvířat, pak utrpení, které ho čeká, si nelze ani představit. Takzvaně civilizovaní lidé se považují za velmi pokročilé ve vzdělání, ale o přísných přírodních zákonech nic nevědí. Podle přírodních zákonů platí život za život. Utrpení toho, kdo provozuje jatka, si nedovedeme vůbec představit. Bude trpět nejen v tomto, ale i v příštím životě. Říká se, že lovec, vrah či zabiják by neměl ani žít, ani umřít. Když bude žít, nahromadí ještě víc hříchů, které mu přinesou větší utrpení v příštím životě, a doporučuje se mu, aby ani nezemřel, protože smrt mu okamžitě přinese víc utrpení. Neměl by proto ani žít, ani umírat.

Jako následovníci védských zásad přijímáme výroky Nārady Muniho v tomto ohledu za své. Naší povinností je dohlédnout na to, aby nikdo netrpěl kvůli hříšným činnostem. Hloupí darebáci jsou v Bhagavad-gītě popsáni jako māyayāpahṛta-jñānāḥ, což znamená, že je māyā připravila o skutečné poznání, i když jsou navenek vzdělaní. Takoví lidé dnes vedou společnost. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu jsou popsáni slovy andhā yathāndhair upanīyamānāḥ. I přesto, že jsou tito darebáci sami slepí, vedou další slepce. Lidé, kteří takové vůdce následují, budou v budoucnosti trpět nesčetnými bolestmi. To vše se děje navzdory takzvanému pokroku. Kdo je v bezpečí? Kdo je šťastný? Kdo je prostý úzkosti?

Verš

vyādha tumi, jīva māra — ‘alpa’ aparādha tomāra
kadarthanā diyā māra’ — e pāpa ‘apāra’

Synonyma

vyādha tumi — jsi lovec; jīva māra — tvojí prací je zabíjet zvířata; alpa — malý; aparādha — přečin; tomāra — tvůj; kadarthanā diyā — zbytečně jim působit bolest; māra' — když zabíjíš; e pāpa apāra — tento hřích je bez konce.

Překlad

„Nārada Muni pokračoval: ,Můj drahý lovče, tvou prací je zabíjet zvířata, což u tebe není velký přečin. Pokud jim však vědomě působíš zbytečnou bolest tím, že je zabíjíš jen napůl, pácháš tak velké hříchy.̀  “

Význam

Toto je další dobrá rada pro ty, kdo zabíjejí zvířata. V lidské společnosti vždycky budou lidé, kteří zabíjejí a jedí zvířata, protože méně civilizovaní lidé jsou na jedení masa zvyklí. Ve védské civilizaci je pojídačům masa doporučeno zvíře zabít pro bohyni Kālī nebo podobného poloboha. To je proto, aby se zvířatům nepůsobila zbytečná bolest, jak se to děje na jatkách. Při bali-dāně, oběti polobohu, je doporučeno proříznout zvířeti krk jediným řezem. To se musí odehrát v noci, kdy nesvítí měsíc, a ryčení zvířete v okamžiku zabití nesmí nikdo slyšet. Existuje i mnoho dalších omezení. Zabíjení je dovoleno pouze jednou za měsíc a ten, kdo zvíře zabije, musí v příštím životě trpět stejnou bolestí. Dnes již takzvaní civilizovaní lidé neobětují zvířata zbožným nebo rituálním způsobem božstvům. Otevřeně každý den zabíjejí zvířata po tisících jen pro uspokojení jazyka. Celý svět proto trpí tolika způsoby. Politici zbytečně vyhlašují války a podle přísných přírodních zákonů dochází mezi národy k masakrům.

prakṛteḥ kriyamāṇāni
guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā
kartāham iti manyate

„Zmatená duše si pod vlivem tří kvalit hmotné přírody myslí, že je konatelem činností, které ve skutečnosti vykonávají tři kvality hmotné přírody.“ (Gītā 3.27) Zákony prakṛti neboli přírody jsou neúprosné. Nikdo by si neměl myslet, že může zabíjet zvířata a vyhnout se následkům. Takto nikdo v bezpečí nebude. Nārada Muni zde říká, že zabíjení zvířat je přečin, a to zvláště tehdy, když se jim působí zbytečná bolest. Těm, kdo jedí maso a zabíjejí zvířata, se doporučuje nekupovat maso z jatek. Mohou jednou za měsíc uctít bohyni Kālī, zabít nějaké méně důležité zvíře a sníst ho. Přečinu se však člověk dopouští i při následování tohoto postupu.

Verš

kadarthiyā tumi yata mārilā jīvere
tārā taiche tomā māribe janma-janmāntare”

Synonyma

kadarthiyā — způsobující zbytečnou bolest; tumi — ty; yata — všechny; mārilā — zabil jsi; jīvere — živé bytosti; tārā — všechny; taiche — podobně; tomā — tebe; māribe — budou zabíjet; janma-janma-antare — život za životem.

Překlad

„Nārada Muni pokračoval: ,Všechna zvířata, která jsi zabil a způsobil jim zbytečnou bolest, budou jedno po druhém ve tvých příštích životech zabíjet tebe.̀  “

Význam

Toto je další autoritativní výrok velkého mudrce Nārady. Ti, kdo zabíjejí zvířata a působí jim zbytečnou bolest, jako lidé na jatkách, budou ve svém příštím a mnoha dalších životech zabíjeni podobným způsobem. Takový trestný čin se nedá odpustit. Pokud někdo profesionálně zabíjí tisíce zvířat, jen aby si mohli lidé koupit maso k jídlu, musí se připravit na to, že bude stejným způsobem zabit ve svém příštím životě a ještě i v mnoha dalších. Existuje mnoho darebáků, kteří porušují své vlastní náboženské zásady. V židovsko-křesťanských písmech se jasně říká „Nezabiješ“. Pod všemožnými výmluvami se však dokonce i vrchní náboženští představitelé podílejí na zabíjení zvířat, zatímco se snaží vystupovat jako svaté osoby. Tato fraška a pokrytectví ve společnosti přináší neomezené pohromy. Příležitostně proto dochází k velkým válkám, ve kterých jdou masy takových lidí na bojiště a pozabíjejí se. Nyní vynalezli atomovou bombu, která jen čeká, aby byla použita k masové záhubě. Chtějí-li být lidé od tohoto neustálého zabíjení život za životem uchráněni, musí začít rozvíjet vědomí Kṛṣṇy a přestat s hříšnými činnostmi. Mezinárodní společnost pro vědomí Kṛṣṇy všem doporučuje, aby zanechali jedení masa, nezákonného sexu, požívání omamných látek a hazardování. Ten, kdo se těchto hříšných činností vzdá, může porozumět Kṛṣṇovi a přijmout toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy za své. Každého proto žádáme, aby upustil od hříšných činností a zpíval Hare Kṛṣṇa mantru. Tak se mohou lidé zachránit před opakovaným rozením a umíráním a před tím, aby byli zabíjeni jako zvířata na jatkách.

Verš

nārada-saṅge vyādhera mana parasanna ha-ila
tāṅra vākya śuni’ mane bhaya upajila

Synonyma

nārada-saṅge — ve společnosti velkého mudrce Nārady Muniho; vyādhera — lovce; mana — mysl; parasanna ha-ila — očistila se a upokojila; tāṅra — jeho; vākya — slova; śuni' — když slyšel; mane — v mysli; bhaya upajila — povstal strach.

Překlad

„Lovec tak byl díky společnosti velkého mudrce Nārady Muniho trochu přesvědčen o hříšnosti svého jednání a dostal kvůli svým přečinům strach.“

Význam

Takový je výsledek společnosti čistého oddaného. Naši kazatelé, kteří káží nauku o vědomí Kṛṣṇy po celém světě, by měli následovat Nāradu Muniho a očistit se dodržováním čtyř zásad a zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. To jim dá potřebné kvalifikace, aby se mohli stát vaiṣṇavy. Až budou potom k hříšným lidem promlouvat o učení tohoto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, na lidi to zapůsobí a přijmou jejich pokyny. My získáváme pokyny pro oddanou službu skrze učednickou posloupnost. Nārada Muni je náš původní guru, protože je duchovním mistrem Vyāsadevy. Vyāsadeva je duchovním mistrem naší učednické posloupnosti; proto bychom měli následovat příklad Nārady Muniho a stát se čistými vaiṣṇavy. Čistý vaiṣṇava je ten, kdo nemá vedlejší motivace a zcela se odevzdal službě Pánu. Nemá hmotné touhy a nezajímá se ani o takzvanou učenost či lidumilnou práci. Takzvaní učenci a lidumilové jsou ve skutečnosti karmī a jñānī, a někteří jsou přímo lakomci zaměstnaní hříšnými činnostmi. Ti všichni jsou odsouzeni, protože nejsou oddanými Pána Kṛṣṇy.

Každý má možnost se ve styku s tímto hnutím pro vědomí Kṛṣṇy očistit a přísně dodržovat usměrňující zásady. Zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry se člověk zbaví veškerých nečistot, zvláště znečištění způsobeného zabíjením zvířat. Samotný Pán Kṛṣṇa žádá:

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

„Zanech všech druhů náboženství a jen se Mi odevzdej. Já tě zbavím všech reakcí za hříšné jednání. Neboj se.“ (Bhagavad-gītā 18.66)

Měli bychom přijmout tuto Kṛṣṇovu radu a následovat Nāradu Muniho v učednické posloupnosti. Když se pouze odevzdáme lotosovým nohám Kṛṣṇy a vezmeme toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy vážně, budeme zbaveni karmy nabyté hříšnými činy. Pokud jsme dostatečně inteligentní, budeme se věnovat oddané službě Pánu. Naše životy se tak stanou úspěšnými a nebudeme muset jako tento lovec život za životem trpět. Nejenže nás zabíjení zvířat připraví o lidskou podobu, ale budeme muset být ve zvířecím těle nějak zabiti stejným druhem zvířete, které jsme zabili. To je zákon přírody. Sanskrtské slovo māṁsa znamená „maso“. Říká se māṁ saḥ khadati iti māṁsaḥ. To znamená: „Nyní jím maso zvířete, které bude jednoho dne v budoucnosti jíst moje maso.“

Verš

vyādha kahe, — “bālya haite ei āmāra karma
kemane tarimu muñi pāmara adhama?

Synonyma

vyādha kahe — lovec řekl; bālya haite — už od nejútlejšího dětství; ei āmāra karma — učili mě tuto činnost (zabíjet zvířata napůl); kemane — jak; tarimu — se osvobodím od těchto hříšných činností; muñi — já; pāmara adhama — hříšný a svedený.

Překlad

„Lovec potom přiznal, že je o svých hříšných činnostech přesvědčen, a řekl: ,Učili mě to už od samého dětství. Teď přemýšlím, jak se mohu takového nekonečného množství hříšných činností zbavit.̀  “

Význam

Takové doznání je velmi prospěšné, pokud člověk nepáchá další hříchy. Vyšší autority podvádění a pokrytectví netolerují. Pokud někdo pochopí, co je hřích, měl by se ho upřímně a s lítostí vzdát a odevzdat se lotosovým nohám Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, prostřednictvím Jeho zástupce, čistého oddaného. Tak může být uchráněn před následky hříchů a dělat pokrok v oddané službě. Pokud však někdo hřeší i poté, co provedl nějaké odčinění, pak zachráněn nebude. V śāstrāch se takové odčinění přirovnává ke koupeli slona. Slon se pečlivě vykoupe a umyje, ale jakmile vyleze z vody, celé tělo si popráší prachem. Člověk může pečlivě vykonat odčinění, ale pokud se bude i nadále dopouštět hříchů, moc mu to nepomůže. Lovec proto nejprve před světcem Nāradou přiznal své hříchy a potom se zeptal, jak může být zachráněn.

Verš

ei pāpa yāya mora, kemana upāye?
nistāra karaha more, paḍoṅ tomāra pāye”

Synonyma

ei — tyto; pāpa yāya mora — hříšné reakce mého života mohou být smyty; kemana upāye — jakým způsobem; nistāra karaha more — prosím osvoboď mě; paḍoṅ — padám; tomāra pāye — k tvým lotosovým nohám.

Překlad

„Lovec pokračoval: ,Můj drahý pane, prosím řekněte mi, jak mohu být zbaven následků svého hříšného života. Nyní se vám plně odevzdávám a padám k vašim lotosovým nohám. Osvoboďte mě prosím od hříšných reakcí.̀  “

Význam

Milostí Nārady Muniho dostal lovec rozum a okamžitě se odevzdal u jeho lotosových nohou. Takový je postup. Ve společnosti svatých osob je člověk schopen pochopit následky svého hříšného života. Pokud se člověk dobrovolně odevzdá svaté osobě, která je Kṛṣṇovým zástupcem, a následuje její pokyny, může se zbavit hříšných reakcí. Kṛṣṇa vyžaduje, aby se mu hříšník odevzdal, a Kṛṣṇův zástupce dává stejné pokyny. Zástupce Kṛṣṇy nikdy svému žákovi neřekne: „Odevzdej se mně.“ Řekne: „Odevzdej se Kṛṣṇovi.“ Život žáka, který tuto zásadu přijme a prostřednictvím zástupce Kṛṣṇy se odevzdá, je zachráněn.

Verš

nārada kahe, — ‘yadi dhara āmāra vacana
tabe se karite pāri tomāra mocana’

Synonyma

nārada kahe — Nārada Muni odpověděl; yadi dhara — když přijmeš; āmāra vacana — moje pokyny; tabe — potom; se — toto; karite pāri — mohu udělat; tomāra — tvoje; mocana — osvobození.

Překlad

„Nārada Muni lovce ujistil: ,Budeš-li se řídit mými pokyny, najdu způsob, jak tě osvobodit.̀  “

Význam

Gaurāṅgera bhakta-gaṇe jane jane śakti dhare. Sdělením této písně je, že oddaní Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou tak mocní, že každý z nich může osvobodit celý svět. Co potom říci o Nāradovi Munim? Ten, kdo se řídí pokyny Nārady Muniho, může být zbaven jakéhokoliv množství hříšných reakcí. Takový je postup. Člověk musí poslouchat pokyny duchovního mistra, a to ho zcela jistě osvobodí od všech hříšných reakcí. To je tajemství úspěchu. Yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau. Výsledkem nezlomné víry v Kṛṣṇu a duchovního mistra je tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ: takové osobě budou vyjeveny veškeré závěry zjevených písem. Čistý oddaný Kṛṣṇy může vyžadovat to samé, co Nārada Muni, který říká: „Když budeš následovat mé pokyny, přijmu zodpovědnost za tvoje osvobození.“ Čistý oddaný, jako je Nārada, může dát ujištění každému hříšníkovi, protože Pánovou milostí je zmocněn osvobodit kteréhokoliv hříšníka, který bude následovat dané zásady.

Verš

vyādha kahe, — ‘yei kaha, sei ta’ kariba’
nārada kahe, — ‘dhanuka bhāṅga, tabe se kahiba’

Synonyma

vyādha kahe — lovec odpověděl; yei kaha — cokoliv řekneš; sei ta' kariba — to udělám; nārada kahe — Nārada Muni odpověděl; dhanuka bhāṅga — zlom svůj luk; tabe — potom; se kahiba — řeknu ti.

Překlad

„Lovec řekl: ,Můj drahý pane, udělám vše, oč mě požádáš.̀  “

Význam

„Nārada mu okamžitě přikázal: ,Nejdříve ze všeho zlom svůj luk. Potom ti řeknu, co máš dělat.̀  “

Toto je proces zasvěcení. Žák musí slíbit, že již nebude páchat hříšné činy, jmenovitě nedovolený sex, jedení masa, hazardování a požívání omamných látek. Slibuje také následovat pokyny duchovního mistra. Potom se ho duchovní mistr ujme a povýší ho na úroveň duchovní svobody.

Verš

vyādha kahe, — ‘dhanuka bhāṅgile vartiba kemane?’
nārada kahe, — ‘āmi anna diba prati-dine’

Synonyma

vyādha kahe — lovec odpověděl; dhanuka bhāṅgile — když zlomím luk; vartiba kemane — čím se budu živit; nārada kahe — Nārada Muni odpověděl; āmi — já; anna — jídlo; diba — dodám; prati-dine — každý den.

Překlad

„Lovec odpověděl: ,Když zlomím svůj luk, jak se budu živit?̀  “

Význam

„Nārada Muni odpověděl: ,Neboj se. Každý den ti zajistím veškerou potravu.̀  “

Zdroj příjmů není skutečným zdrojem obživy. Každou živou bytost, od velkého Brahmy až po nepatrného mravence, udržuje Nejvyšší Osobnost Božství. Eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān. Jedna Nejvyšší Bytost, Kṛṣṇa, udržuje každého. Náš takzvaný zdroj příjmů je pouze naší vlastní volbou. Jestli chci být lovcem, bude se zdát, že lov je zdrojem mé obživy. Když budu brāhmaṇa zcela závislý na Kṛṣṇovi, nebudu mít žádné zaměstnání, ale moji obživu zajistí Kṛṣṇa. Lovce znepokojilo, že musí zlomit svůj luk, protože se obával o svůj příjem. Nārada Muni ho však uklidnil, protože věděl, že lovce neživí luk, ale Kṛṣṇa. Jako Kṛṣṇův zástupce Nārada Muni velmi dobře věděl, že zlomením luku lovec nijak trpět nebude. Nebylo pochyb o tom, že mu Kṛṣṇa jídlo dodá.

Verš

dhanuka bhāṅgi’ vyādha tāṅra caraṇe paḍila
tāre uṭhāñā nārada upadeśa kaila

Synonyma

dhanuka bhāṅgi' — když zlomil luk; vyādha — lovec; tāṅra — jeho (Nārady Muniho); caraṇe — u lotosových nohou; paḍila — odevzdal se; tāre — jeho; uṭhāñā — poté, co zvedl; nārada — velký světec Nārada Muni; upadeśa kaila — poučil.

Překlad

„S tímto ujištěním od Nārady Muniho lovec zlomil svůj luk, padl u světcových lotosových nohou a plně se odevzdal. Nārada Muni ho pak vlastníma rukama zvedl a dal mu pokyny pro jeho duchovní pokrok.“

Význam

Takový je proces zasvěcení. Žák se musí odevzdat duchovnímu mistrovi, zástupci Kṛṣṇy. Duchovní mistr v posloupnosti pocházející od Nārady Muniho je ve stejné kategorii jako Nārada Muni. Člověk může být zbaven svých hříšných činností, pokud se odevzdá lotosovým nohám skutečného zástupce Nārady Muniho. Poté, co se lovec odevzdal, mu Nārada Muni dal různé pokyny.

Verš

“ghare giyā brāhmaṇe deha’ yata āche dhana
eka eka vastra pari’ bāhira hao dui-jana

Synonyma

ghare giyā — vrať se domů; brāhmaṇebrāhmaṇům, nejinteligentnějším lidem z hlediska duchovního poznání; deha' — dej; yata — cokoliv; āche — máš; dhana — bohatství; eka eka — každý z vás; vastra pari' — pouze jeden šat; bāhira hao — opusťte domov; dui-jana — oba dva.

Překlad

„Nārada Muni potom lovci řekl: ,Vrať se domů a rozdej vše, co máš, brāhmaṇům, kteří znají Absolutní Pravdu. Potom spolu se ženou opusťte domov, jen s jedním kusem šatu, který budete mít na sobě.̀  “

Význam

Tak vypadá odříkání ve stádiu vānaprasthy. Po nějaké době života hospodářů musí muž se ženou opustit domov a svůj majetek rozdat brāhmaṇům a vaiṣṇavům. Ve stavu vānaprasthy si může muž ponechat svou ženu jako pomocnici. Záměr je takový, že manželka by měla muži pomáhat v duchovním pokroku. Nārada Muni proto lovci řekl, aby přijal stav vānaprasthy a opustil domov. Gṛhastha by neměl žít doma až do smrti. Vānaprastha je přípravou na sannyās. V hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je mnoho mladých párů zaměstnaných službou Pánu. Předpokládá se, že nakonec přijmou vānaprasthu a po stavu vānaprasthy manžel může přijmout sannyās, aby kázal. Žena potom může zůstat sama a sloužit Božstvu nebo se v hnutí pro vědomí Kṛṣṇy zapojit do dalších činností.

Verš

nadī-tīre eka-khāni kuṭīra kariyā
tāra āge eka-piṇḍi tulasī ropiyā

Synonyma

nadī-tīre — na břehu řeky; eka-khāni — jen jednu; kuṭīra — chýši; kariyā — poté, co postavíš; tāra āge — před chýší; eka-piṇḍi — jedno vyvýšené místo; tulasī — rostlinku tulasī; ropiyā — pěstující.

Překlad

„Nārada Muni pokračoval: ,Opusťte domov a jděte k řece. Tam si postavte malou chýši a před ní, na vyvýšeném místě, pěstujte tulasī.̀  “

Verš

tulasī-parikramā kara, tulasī-sevana
nirantara kṛṣṇa-nāma kariha kīrtana

Synonyma

tulasī-parikramā kara — obcházejte rostlinku tulasī; tulasī-sevana — zalévejte Tulasī-devī u kořene; nirantara — neustále; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Kṛṣṇy; kariha — provádějte; kīrtana — zpívání.

Překlad

„  ,Až před svým domem zasadíte tulasī, každý den ji obcházejte, služte jí zaléváním a nabízením dalších věcí, a neustále zpívejte Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.̀  “

Význam

Toto je začátek duchovního života. Po odchodu z rodinného života může jít člověk na svaté místo, jako je břeh Gangy nebo Jamuny, a postavit tam malou chýši, která nic nestojí. Čtyři kůly sloužící jako podpěry si může každý přinést z lesa. Střecha může být pokryta listy a uvnitř lze potom uklidit. Tak se dá v klidu žít. Každý člověk může žít za jakýchkoliv podmínek v malé chýši, zasadit tulasī, ráno ji zalévat, modlit se k ní a neustále zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Tak může dělat velký duchovní pokrok. Není to vůbec těžké. Je pouze třeba přísně následovat pokyny duchovního mistra, a časem bude vše úspěšné. Co se týče jídla, není to nic obtížného. Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, dodává potravu každému, tak proč by ji nedal svému oddanému? Někdy se oddaný ani neobtěžuje se stavbou chýše a jednoduše odejde žít do horské jeskyně. Může žít v jeskyni, v chýši na břehu řeky, v paláci nebo ve velkém městě, jako je New York či Londýn. Všude ale může následovat pokyny duchovního mistra a oddaně sloužit zaléváním rostlinky tulasī a zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry. Na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua a našeho duchovního mistra Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Gosvāmīho Mahārāje může jít oddaný kamkoliv na světě a učit lidi, aby se stali oddanými Pána tak, že budou dodržovat usměrňující zásady, uctívat rostlinku tulasī a neustále zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.

Verš

āmi tomāya bahu anna pāṭhāimu dine
sei anna labe, yata khāo dui-jane”

Synonyma

āmi — já; tomāya — pro vás; bahu — hodně; anna — jídla; pāṭhāimu — pošlu; dine — každý den; sei — toto; anna — jídlo; labe — přijměte; yata — cokoliv; khāo — můžete sníst; dui-jane — oba.

Překlad

„Nārada Muni pokračoval: ,Každý den vám pošlu dostatek jídla a oba můžete sníst, kolik chcete.̀  “

Význam

Ten, kdo začne s rozvíjením vědomí Kṛṣṇy, se nemusí starat o hmotné potřeby. Kṛṣṇa říká: yoga-kṣemaṁ vahāmy aham – „Osobně svému oddanému dodávám vše, co potřebuje.“ Proč by si měl člověk dělat starosti o životní nezbytnosti? Měl by se řídit zásadou nevyžadovat víc, než je absolutně nezbytné. Nārada Muni lovci radí, aby přijal pouze to, co pro sebe a svoji ženu nezbytně potřebuje. Oddaný by si měl vždy dávat pozor na to, aby konzumoval pouze to, co nutně potřebuje, a nevytvářel si zbytečné potřeby.

Verš

tabe sei mṛgādi tine nārada sustha kaila
sustha hañā mṛgādi tine dhāñā palāila

Synonyma

tabe — potom; sei — tato; mṛga-ādi — zvířata počínaje jelenem; tine — tři; nārada — mudrc Nārada; sustha kaila — oživil; sustha hañā — poté, co přišla k vědomí; mṛga-ādi — probodnutá zvířata; tine — tři; dhāñā palāila — velmi rychle odtamtud utekla.

Překlad

„Mudrc Nārada potom přivedl k životu ta tři napůl zabitá zvířata. Zvířata vyskočila a rychle utekla.“

Verš

dekhiyā vyādhera mane haila camatkāra
ghare gela vyādha, guruke kari’ namaskāra

Synonyma

dekhiyā — když viděl; vyādhera — lovce; mane — v mysli; haila — byl; camatkāra — údiv; ghare — domů; gela — šel; vyādha — lovec; guruke — duchovnímu mistrovi; kari' namaskāra — poté, co se poklonil.

Překlad

„Lovec jen žasl, když viděl, jak ta napůl zabitá zvířata utíkají. S úctou se mudrci Nāradovi poklonil a vrátil se domů.“

Verš

yathā-sthāne nārada gelā, vyādha ghare āila
nāradera upadeśe sakala karila

Synonyma

yathā-sthāne — za svým cílem; nārada — mudrc Nārada; gelā — šel; vyādha — lovec; ghare āila — vrátil se do svého domu; nāradera upadeśe — podle pokynů světce Nārady; sakala karila — vykonal vše.

Překlad

„Po tom všem se Nārada Muni vydal, kam měl namířeno, a lovec se po návratu domů přesně řídil pokyny svého duchovního mistra Nārady.“

Význam

Ten, kdo má zájem o duchovní pokrok, musí mít pravého duchovního mistra a řídit se jeho pokyny, aby měl pokrok jistý.

Verš

grāme dhvani haila, — vyādha ‘vaiṣṇava’ ha-ila
grāmera loka saba anna ānite lāgila

Synonyma

grāme — ve vesnici; dhvani haila — šířila se zpráva; vyādha — lovec; vaiṣṇava ha-ila — stal se vaiṣṇavou, milovníkem a služebníkem Pána Viṣṇua; grāmera loka — vesničané; saba — všemožné druhy; anna — jídla; ānite lāgila — začali nosit.

Překlad

„Zpráva o tom, že se z lovce stal vaiṣṇava, se roznesla po celé vsi. Všichni vesničané začali tomuto vaiṣṇavovi, který byl dříve lovcem, nosit almužny.“

Význam

Pokud jde člověk navštívit světce, vaiṣṇavu nebo brāhmaṇu, je jeho povinností s sebou přinést nějaký dárek. Každý vaiṣṇava závisí na Kṛṣṇovi a Kṛṣṇa je připraven dodat vše potřebné k životu za předpokladu, že vaiṣṇava následuje zásady dané duchovním mistrem. V našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je samozřejmě mnoho ženatých hospodářů, kteří se připojili k hnutí a žijí ve střediscích společnosti. Pokud toho však využívají, aby nemuseli pracovat a jen žili na úkor hnutí – jenom jedli prasādam a spali, ocitnou se ve velmi nebezpečné situaci. Doporučuje se proto, aby gṛhasthové nežili v chrámu. Musí žít mimo chrám a živit se sami. Pokud jsou samozřejmě plně zapojeni ve službě Pánu podle pokynů autorit, není na jejich bydlení v chrámu nic špatného. Chrám by se každopádně neměl stát místem, kde se pouze jí a spí. Chrámový vedoucí by na to měl dávat velký pozor.

Verš

eka-dina anna āne daśa-biśa jane
dine tata laya, yata khāya dui jane

Synonyma

eka-dina — za jediný den; anna — jídlo; āne — přinesli; daśa-biśa jane — pro deset až dvacet lidí; dine — za den; tata laya — přijali pouze tolik; yata — kolik; khāya dui jane — oba potřebovali.

Překlad

„Každý den dostávali jídlo pro deset až dvacet lidí, ale lovec se svou ženou přijali jen tolik, kolik mohli sníst.“

Verš

eka-dina nārada kahe, — “śunaha, parvate
āmāra eka śiṣya āche, calaha dekhite”

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; nārada kahe — Nārada Muni řekl; śunaha — prosím poslouchej; parvate — můj drahý Parvato; āmāra — můj; eka — jeden; śiṣya — žák; āche — je; calaha dekhite — pojďme ho navštívit.

Překlad

„Jednoho dne hovořil Nārada Muni se svým přítelem Parvatou Munim a požádal ho, aby s ním šel navštívit jeho žáka lovce.“

Verš

tabe dui ṛṣi āilā sei vyādha-sthāne
dūra haite vyādha pāila gurura daraśane

Synonyma

tabe — potom; dui ṛṣi — dva světci; āilā — přišli; sei vyādha-sthāne — na místo, kde lovec žil; dūra haite — z dálky; vyādha — lovec; pāila — dostal; gurura daraśane — pohled na svého duchovního mistra.

Překlad

„Lovec již z dálky viděl, jak se oba světci blíží k jeho sídlu.“

Verš

āste-vyaste dhāñā āse, patha nāhi pāya
pathera pipīlikā iti-uti dhare pāya

Synonyma

āste-vyaste — hbitě; dhāñā — utíkající; āse — přiběhl; patha nāhi pāya — neměl volnou cestu; pathera — na cestě; pipīlikā — mravenci; iti-uti — sem a tam; dhare pāya — dotýkali se nohou.

Překlad

„Lovec rychle utíkal svému duchovnímu mistrovi vstříc, ale nemohl padnout na zem a poklonit se mu, protože mu okolo nohou pobíhali mravenci.“

Verš

daṇḍavat-sthāne pipīlikāre dekhiyā
vastre sthāna jhāḍi’ paḍe daṇḍavat hañā

Synonyma

daṇḍavat-sthāne — na místě, kde se chtěl poklonit; pipīlikāre dekhiyā — když viděl mravence; vastre — látkou; sthāna jhāḍi' — poté, co místo zametl; paḍe daṇḍa-vat hañā — padl na zem jako tyč.

Překlad

„Když lovec uviděl mravence, smetl je kusem látky svého oděvu stranou a teprve potom padl na zem, aby se poklonil.“

Význam

Slovo daṇḍa znamená „tyč“ a vat znamená „jako“. Ten, kdo se chce poklonit duchovnímu mistrovi, musí padnout na zem jako tyč. To je význam slova daṇḍavat.

Verš

nārada kahe, — “vyādha, ei nā haya āścarya
hari-bhaktye hiṁsā-śūnya haya sādhu-varya

Synonyma

nārada kahe — Nārada Muni řekl; vyādha — můj drahý lovče; ei āścarya — to u tebe není nic zvláštního; hari-bhaktye — pokrokem v oddané službě; hiṁsā-śūnya haya — člověk začne být nenásilný a bez zášti; sādhu-varya — tak se stává nejlepším z čestných urozených lidí.

Překlad

„Nārada Muni řekl: ,Můj drahý lovče, toto chování není nijak podivuhodné. Ten, kdo oddaně slouží, je přirozeně nenásilný. Je nejlepším z urozených lidí.̀  “

Význam

Slovo sādhu-varya v tomto verši znamená „nejlepší z džentlmenů“. V současnosti je mnoho takzvaných džentlmenů, kteří jsou přeborníky v zabíjení zvířat a ptáků. Tito džentlmeni se však hlásí k náboženství, které zabíjení přísně zakazuje. Podle Nārady Muniho a védské kultury nejsou lidé zabíjející zvířata ani džentlmeni, natož zbožní lidé. Zbožný člověk, oddaný Pána, musí být nenásilný. Taková je povaha zbožného člověka. Dopouštět se násilí a zároveň se prohlašovat za zbožného si navzájem odporuje. Nārada Muni a učednická posloupnost neschvalují takové pokrytectví.

Verš

ete na hy adbhutā vyādha
tavāhiṁsādayo guṇāḥ
hari-bhaktau pravṛttā ye
na te syuḥ para-tāpinaḥ

Synonyma

ete — to vše; na — ne; hi — zajisté; adbhutāḥ — úžasné; vyādha — ó lovče; tava — tvoje; ahiṁsā-ādayaḥ — nenásilí a další; guṇāḥ — vlastnosti; hari-bhaktau — v oddané službě; pravṛttāḥ — zaměstnáni; ye — ti, kdo; na — ne; te — oni; syuḥ — jsou; paratāpinaḥ — se záští vůči ostatním živým bytostem.

Překlad

„  ,Ó lovče, dobré vlastnosti, jako je nenásilí, které jsi rozvinul, nejsou nic úžasného, protože ti, kdo oddaně slouží Pánu, nikdy nechtějí ze zášti ubližovat ostatním.̀  “

Význam

Toto je citát ze Skanda Purāṇy.

Verš

tabe sei vyādha doṅhāre aṅgane ānila
kuśāsana āni’ doṅhāre bhaktye vasāila

Synonyma

tabe — potom; sei — tento; vyādha — lovec; doṅhāre — Nāradu Muniho i Parvatu; aṅgane ānila — přivedl na dvůr svého domu; kuśa-āsana āni' — poté, co přinesl rohože na sezení; doṅhāre — oba dva; bhaktye — s velkou oddaností; vasāila — usadil.

Překlad

„Lovec pak oba velké mudrce přivítal na dvoře svého domu. Roztáhl rohož na sezení a s velkou oddaností je požádal, aby se posadili.“

Verš

jala āni’ bhaktye doṅhāra pāda prakṣālila
sei jala strī-puruṣe piyā śire la-ila

Synonyma

jala āni' — poté, co přinesl vodu; bhaktye — s velkou oddaností; doṅhāra — obou; pāda prakṣālila — umyl nohy; sei jala — tuto vodu; strī-puruṣe — manžel i manželka; piyā — poté, co pili; śire la-ila — pokropili si hlavu.

Překlad

„Potom přinesl vodu a s velkou oddaností mudrcům umyl nohy. Pak i s manželkou tuto vodu pili a pokropili si s ní hlavu.“

Význam

Toto je způsob, jak přivítat duchovního mistra nebo toho, kdo je na úrovni duchovního mistra. Když duchovní mistr navštíví domy svých žáků, měli by následovat příkladu bývalého lovce. Co byl člověk před zasvěcením, není důležité. Po zasvěcení se musí naučit etiketě, o které je zde zmínka.

Verš

kampa-pulakāśru haila kṛṣṇa-nāma gāñā
ūrdhva bāhu nṛtya kare vastra uḍāñā

Synonyma

kampa — chvění; pulaka-aśru — slzy a radost; haila — byly; kṛṣṇa-nāma gāñā — zpívající Hare Kṛṣṇa mantru; ūrdhva bāhu — zvedající ruce nad hlavu; nṛtya kare — začal tančit; vastra uḍāñā — mávající kusem svého oděvu nahoru a dolů.

Překlad

„Když lovec před svým duchovním mistrem zpíval Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, celý se třásl a z očí mu tryskaly slzy. Plný extáze lásky zvedl ruce nad hlavu, začal tančit a mávat kusem svého oděvu.“

Verš

dekhiyā vyādhera prema parvata-mahāmuni
nāradere kahe, — tumi hao sparśa-maṇi

Synonyma

dekhiyā — když viděl; vyādhera — lovce; prema — extáze lásky; parvata-mahā-muni — velký mudrc Parvata Muni; nāradere kahe — promluvil k Nāradovi Munimu; tumi hao sparśa-maṇi — jsi zajisté zázračný kámen.

Překlad

„Když Parvata Muni uviděl lovcovy extatické příznaky, řekl Nāradovi: ,Ty jsi zajisté zázračný kámen.̀  “

Význam

Když se zázračný kámen dotkne železa, přemění ho na zlato. Parvata Muni nazval Nāradu Muniho zázračným kamenem, protože jeho dotekem se z lovce, který byl nejnižším z lidí, stal vznešený a dokonalý vaiṣṇava. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura řekl, že postavení vaiṣṇavy se pozná podle toho, jaký je zázračný kámen – neboli kolik vaiṣṇavů za svůj život vytvořil. Vaiṣṇava by měl být zázračným kamenem, aby svým kázáním dokázal ostatní obrátit na vaiṣṇavismus, i kdyby byli pokleslí jako tento lovec. Je mnoho takzvaných pokročilých vaiṣṇavů, kteří sedí v ústraní pro svůj osobní prospěch a nechodí kázat a měnit druhé ve vaiṣṇavy. Proto je jistě nelze označit jako sparśa-maṇi neboli pokročilé oddané. Kaniṣṭha-adhikārī nedokáží dělat z druhých vaiṣṇavy, ale vaiṣṇava úrovně madhyama-adhikārī to kázáním dokáže. Śrī Caitanya Mahāprabhu svým následovníkům řekl, aby zvětšovali počet vaiṣṇavů.

yāre dekha, tāre kaha`kṛṣṇa'-upadeśa
āmāra ājñāya guru hañā tāra' ei deśa

(Caitanya-caritāmṛta Madhya 7.128)

Śrī Caitanya Mahāprabhu si přeje, aby se každý stal vaiṣṇavou a guruem. Následováním pokynů Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Jeho učednické posloupnosti se člověk může stát duchovním mistrem, protože způsob je jednoduchý. Oddaný může jít kamkoliv a kázat Kṛṣṇovy pokyny. Bhagavad-gītā jsou Kṛṣṇovy pokyny, a proto je povinností každého vaiṣṇavy cestovat a kázat Bhagavad-gītu buď ve své, nebo v nějaké cizí zemi. To je zkouška sparśa-maṇi, kráčení ve stopách Nārady Muniho.

Verš

“aho dhanyo ’si devarṣe
kṛpayā yasya tat-kṣaṇāt
nīco ’py utpulako lebhe
lubdhako ratim acyute”

Synonyma

aho — ó; dhanyaḥ — oslavovaný; asi — jsi; deva-ṛṣe — ó mudrci mezi polobohy; kṛpayā — milostí; yasya — jehož; tat-kṣaṇāt — okamžitě; nīcaḥ api — i když je člověk tím nejnižším z lidí; utpulakaḥ — znepokojený extází lásky; lebhe — získá; lubdhakaḥ — lovec; ratim — náklonnost; acyute — k Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

„Parvata Muni pokračoval: ,Můj drahý příteli Nārado Muni, jsi oslavovaný jako mudrc mezi polobohy. Tvou milostí se může k Pánu Kṛṣṇovi okamžitě připoutat dokonce i nízký člověk, jako je tento lovec.̀  “

Význam

Čistý vaiṣṇava věří výrokům śāster. Tento verš je citátem z védské literatury, ze Skanda Purāṇy.

Verš

nārada kahe, — ‘vaiṣṇava, tomāra anna kichu āya?’
vyādha kahe, “yāre pāṭhāo, sei diyā yāya

Synonyma

nārada kahe — Nārada Muni řekl; vaiṣṇava — ó vaiṣṇavo; tomāra — tvoje; anna — jídlo; kichu āya — přichází nějaké; vyādha kahe — lovec odpověděl; yāre pāṭhāo — každý, koho pošleš; sei — ten; diyā — něco dávající; yāya — jde.

Překlad

„Nārada Muni se pak lovce zeptal: ,Můj drahý vaiṣṇavo, máš z čeho žít?̀

Význam

Lovec odpověděl: ,Můj drahý duchovní mistře, každý, koho sem pošleš, mi něco přinese, když za mnou přijde.̀  “

Toto potvrzuje výrok z Bhagavad-gīty (9.22), že Pán svému oddanému dodává vše potřebné. Nārada Muni se bývalého lovce zeptal, z čeho žije, a on odpověděl, že každý, kdo ho přijde navštívit, přinese něco k jídlu. Kṛṣṇa, jenž sídlí v srdci každého, říká: „Osobně dodávám vše, co vaiṣṇava potřebuje.“ Komukoliv může nařídit, aby to udělal. Každý je připravený vaiṣṇavovi něco dát, a pokud se vaiṣṇava plně věnuje oddané službě, nemusí mít starost o svoji obživu.

Verš

eta anna nā pāṭhāo, kichu kārya nāi
sabe dui-janāra yogya bhakṣya-mātra cāi”

Synonyma

eta anna — tolik jídla; pāṭhāo — nemusíš posílat; kichu kārya nāi — není tolik třeba; sabe — pouze; dui-janāra — pro dvě osoby; yogya — nutné; bhakṣya-mātra — potraviny; cāi — chceme.

Překlad

„Bývalý lovec řekl: ,Neposílej prosím tolik obilí. Stačí, když pošleš množství dostatečné pro dva lidi, ne víc.̀  “

Význam

Bývalý lovec chtěl jídlo pouze pro dvě osoby, ne víc. Vaiṣṇava si nepotřebuje dělat zásoby jídla na další den. Měl by přijmout obilí jen na jeden den, a druhý den zase záviset na Pánově milosti. To je pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Když Jeho osobní služebník Govinda někdy schoval zásobu harītakī (myrobalánu), Śrī Caitanya Mahāprabhu ho pokáral slovy: „Proč schováváš zásoby na zítřek?“ Śrīla Rūpa Gosvāmī a další svou obživu denně žebrali od domu k domu a nikdy se nesnažili ve svém āśramu schovávat jídlo na další den. Neměli bychom kalkulovat hmotným způsobem a myslet si: „Lepší bude mít zásoby na týden. Proč Pánu přidělávat starosti s každodenním zásobováním?“ Musíme být přesvědčeni, že nás Pán zaopatří každý den. Není potřeba schovávat jídlo na druhý den.

Verš

nārada kahe, — ‘aiche raha, tumi bhāgyavān’
eta bali’ dui-jana ha-ilā antardhāna

Synonyma

nārada kahe — Nārada Muni řekl; aiche raha — takto žij; tumi bhāgyavān — určitě jsi velmi požehnaný; eta bali' — když takto promluvil; dui-jana — Nārada Muni i Parvata Muni; ha-ilā antardhāna — zmizeli.

Překlad

„Nārada Muni schválil, že nechce víc než denní zásoby jídla, a požehnal mu slovy: ,Jsi šťastný člověk.̀ Nārada Muni i Parvata Muni potom zmizeli z toho místa.“

Verš

ei ta’ kahiluṅ tomāya vyādhera ākhyāna
yā śunile haya sādhu-saṅga-prabhāva-jñāna

Synonyma

ei ta' kahiluṅ — tak jsem vyprávěl; tomāya — tobě; vyādhera ākhyāna — příběh lovce; śunile — jehož poslechem; haya — je; sādhu-saṅga — společnosti oddaných; prabhāva — vlivu; jñāna — poznání.

Překlad

„Tak jsem vyprávěl událost s lovcem. Poslechem tohoto vyprávění lze pochopit vliv společnosti oddaných.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl zdůraznit, že i lovec, nejnižší z lidí, se mohl ve společnosti Nārady Muniho nebo oddaného v Jeho pravé učednické posloupnosti stát vaiṣṇavou na nejvyšší úrovni.

Verš

ei āra tina artha gaṇanāte pāila
ei dui artha mili’ ‘chābbiśa’ artha haila

Synonyma

ei — tento příklad; āra — další; tina artha — tři významy; gaṇanāte — v počítání; pāila — dostali jsme; ei dui artha mili' — přidáním těchto dvou významů; chābbiśa — dvacet šest; artha — významů; haila — je.

Překlad

„Tímto způsobem jsme objevili další tři významy (verše ātmārāma). Když je přidáme k ostatním významům, bude jich celkem dvacet šest.“

Verš

āra artha śuna, yāhā — arthera bhāṇḍāra
sthūle ‘dui’ artha, sūkṣme ‘batriśa’ prakāra

Synonyma

āra — další; artha — význam; śuna — slyš; yāhā — který; arthera bhāṇḍāra — pokladnice poznání; sthūle — očividné; dui artha — dva významy; sūkṣme — dané subtilním významem; batriśa — třicet dva; prakāra — druhů.

Překlad

„Je zde ještě jeden význam, plný mnoha dalších významů. Jsou to vlastně dva zřejmé významy a třicet dva subtilních.“

Význam

Dva zřejmé významy se týkají usměrněné a spontánní oddané služby. Je zde také třicet dva subtilních významů. Pod hlavičku usměrněné oddané služby spadá šestnáct významů založených na slově ātmārāma, které znamenají (1) služebník Pána jako Jeho osobní společník, (2) osobní přítel, (3) vlastní rodiče a podobní představení, (4) osobní milenka, (5) ten, kdo se stal služebníkem prostřednictvím duchovního pokroku, (6) ten, kdo se stal přítelem prostřednictvím duchovního pokroku, (7) ti, kdo se stali rodiči nebo představenými rozvíjením oddané služby, (8) ti, kdo se rozvojem oddané služby stali milovanou manželkou či přítelkyní, (9) zralý oddaný jako služebník, (10) zralý oddaný jako přítel, (11) zralý oddaný jako rodič nebo představený, (12) zralý oddaný jako manželka či milenka, (13) nezralý oddaný jako služebník, (14) nezralý oddaný jako přítel, (15) nezralý oddaný jako otec či představený a (16) nezralý oddaný jako milenka. Pod hlavičkou spontánní oddané služby je také šestnáct různých společníků, takže celkový počet oddaných pod hlavičkami usměrněné a spontánní služby je třicet dva.

Verš

‘ātmā’-śabde kahe — sarva-vidha bhagavān
eka ‘svayaṁ bhagavān’, āra ‘bhagavān’-ākhyāna

Synonyma

ātmā-śabde — slovem ātmā; kahe — je řečeno; sarva-vidha bhagavān — všechny druhy Osobností Božství; eka — jedna; svayam bhagavān — původní Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa; āra — další; bhagavān-ākhyāna — Osobnost Božství pod označením dané expanze.

Překlad

„Slovo ,ātmā̀ poukazuje na všechny expanze Nejvyšší Osobnosti Božství. Jednou z nich je původní Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, a dalšími jsou různé inkarnace a expanze Kṛṣṇy.“

Význam

Slovo ātmā také zahrnuje všechny druhy osobností známých jako Bhagavān, Nejvyšší Osobnost Božství. Znamená to, že Kṛṣṇa má neomezené expanze. To je popsáno v Brahma-saṁhitě (5.46):

dīpārcir eva hi daśāntaram abhyupetya
dīpāyate vivṛta-hetu-samāna-dharmā
yas tādṛg eva hi ca viṣṇutayā vibhāti
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Kṛṣṇovy expanze jsou přirovnány ke svícím, které byly zapáleny původní svící. Všechny druhotné svíce jsou stejně mocné, ale původní svíce je ta, kterou byly zažehnuty všechny ostatní. Kṛṣṇa je původní Nejvyšší Osobnost Božství a expanduje se jako Balarāma, Saṅkarṣaṇa, Aniruddha, Pradyumna a Vāsudeva. Takto existuje nespočet inkarnací a expanzí, kterým se říká Bhagavān, Nejvyšší Osobnost Božství.

Ohledně různorodosti osobností známých jako Bhagavān Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že Osobnost Božství, Kṛṣṇa, je Nejvyšší Osobností Božství a Jeho expanze se také nazývají Osobnosti Božství. Jinými slovy, Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je původem všech ostatních Osobností Božství. Spekulující filosofové a mystičtí yogī také meditují o Kṛṣṇově podobě, ale tato podoba není podobou původní Nejvyšší Osobnosti Božství. Takový Bhagavān je pouze částečným zastoupením Pánovy plné moci. Nicméně i Jeho je třeba chápat jako Nejvyšší Osobnost Božství. K vyjasnění tohoto tématu je pouze třeba pochopit, že původní Nejvyšší Osobností Božství je Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje z Vrindávanu, přítel pasáčků a milenec gopī. Dosáhnout Jeho lze spontánní láskou. I když jsou Jeho expanze také označovány jako Nejvyšší Osobnost Božství, Jich lze dosáhnout pouhým vykonáváním usměrněné oddané služby.

Verš

tāṅte rame yei, sei saba — ‘ātmārāma’
‘vidhi-bhakta’, ‘rāga-bhakta’, — dui-vidha nāma

Synonyma

tāṅte — ve všech těchto Nejvyšších Osobnostech Božství; rame — radují se z oddané služby; yei — ti, kdo; sei saba — ti všichni; ātmārāma — také známí jako ātmārāmové; vidhi-bhakta — oddaní následující usměrňující zásady; rāga-bhakta — oddaní následující spontánní lásku; dui-vidha nāma — dva druhy.

Překlad

„Ten, kdo neustále slouží Nejvyšší Osobnosti Božství, se nazývá ātmārāma. Ātmārāmové jsou dvojího druhu. Jeden ātmārāma vykonává usměrněnou oddanou službu a druhý spontánní oddanou službu.“

Verš

dui-vidha bhakta haya cāri cāri prakāra
pāriṣada, sādhana-siddha, sādhaka-gaṇa āra

Synonyma

dui-vidha bhakta — tyto dva druhy oddaných ātmārāmů; haya — jsou; cāri cāri prakāra — každý má čtyři další skupiny; pāriṣada — osobní společníci; sādhana-siddha — osvobozeni do postavení společníků dosažením dokonalosti v oddané službě; sādhaka-gaṇa āra — a oddaní již zaměstnaní oddanou službou Pánu.

Překlad

„Jak ātmārāmové vykonávající usměrněnou oddanou službu, tak ti, kteří slouží spontánně, se dále dělí do čtyř skupin. Existují věční společníci, společníci, kteří dosáhli dokonalosti pomocí oddané služby, a sādhakové neboli ti, kdo vykonávají oddanou službu, a ti jsou dvou druhů.“

Verš

jāta-ajāta-rati-bhede sādhaka dui bheda
vidhi-rāga-mārge cāri cāri — aṣṭa bheda

Synonyma

jāta-ajāta-rati-bhede — daných rozdílem ve zralé a nezralé lásce; sādhaka dui bheda — ti, kdo vykonávají oddanou službu, se dělí do dvou skupin; vidhi — usměrněná oddanost; rāga — spontánní oddanost; mārge — na obou cestách; cāri cāri — čtyři druhy; aṣṭa bheda — celkem osm druhů.

Překlad

„Ti, kdo oddaně slouží, jsou buď zralí, nebo nezralí. Sādhakové jsou proto dvojího druhu. A protože oddaní vykonávají buď usměrněnou oddanou službu, nebo spontánní oddanou službu a každá zahrnuje čtyři skupiny, je jich celkem osm.“

Verš

vidhi-bhaktye nitya-siddha pāriṣada — ‘dāsa’
‘sakhā’ ‘guru’, ‘kāntā-gaṇa’, — cāri-vidha prakāśa

Synonyma

vidhi-bhaktye — usměrněnou oddanou službou; nitya-siddha pāriṣada — věčně dokonalý společník; dāsa — služebník; sakhā guru kāntā-gaṇa — přátelé, představení a milenky; cāri-vidha prakāśa — jsou projevy čtyř druhů.

Překlad

„Vykonáváním oddané služby je oddaný povýšen na úroveň věčně dokonalého společníka, jako je služebník, přítel, představený nebo milenka. Každá z těchto úrovní se dělí na čtyři skupiny.“

Verš

sādhana-siddha — dāsa, sakhā, guru, kānta-gaṇa
jāta-rati sādhaka-bhakta — cāri-vidha jana

Synonyma

sādhana-siddha — ti, kdo dosáhli oddanou službou dokonalosti; dāsa — služebníci; sakhā — přátelé; guru — představení; kāntā-gaṇa — milenky; jāta-rati sādhaka-bhakta — oddaní, kteří oddanou službou dosáhli zralosti; cāri-vidha jana — jsou také čtyř druhů.

Překlad

„Mezi těmi, kteří dosáhli dokonalosti oddanou službou, jsou služebníci, přátelé, představení a milenky. Stejně tak existují i čtyři druhy zralých oddaných.“

Verš

ajāta-rati sādhaka-bhakta, — e cāri prakāra
vidhi-mārge bhakte ṣoḍaśa bheda pracāra

Synonyma

ajāta-rati sādhaka-bhakta — nezralí oddaní zaměstnaní oddanou službou; e cāri prakāra — jsou také čtyř skupin; vidhi-mārge — na cestě usměrněné oddané služby; bhakte — oddaných; ṣoḍaśa bheda pracāra — šestnáct druhů.

Překlad

„Do kategorie usměrněné oddané služby patří rovněž nezralí oddaní, kterých jsou také čtyři skupiny, takže je celkem šestnáct druhů usměrněné oddané služby.“

Verš

rāga-mārge aiche bhakte ṣoḍaśa vibheda
dui mārge ātmārāmera batriśa vibheda

Synonyma

rāga-mārge — na cestě spontánní láskyplné služby; aiche — stejným způsobem; bhakte — všichni oddaní; ṣoḍaśa vibheda — rozděleni do šestnácti skupin; dui mārge — na dvou cestách – usměrněné a spontánní oddané služby; ātmārāmera — osob, které si užívají s Nejvyšším Já; batriśa vibheda — je třicet dva druhů oddaných.

Překlad

„Na cestě spontánní oddané služby je také šestnáct skupin oddaných. Existuje tedy třicet dva druhů ātmārāmů, kteří si na těchto dvou cestách užívají s Nejvyšším Pánem.“

Verš

‘muni’, ‘nirgrantha’, ‘ca’ ‘api’, — cāri śabdera artha
yāhāṅ yei lāge, tāhā kariye samartha

Synonyma

munimuni; nirgranthanirgrantha; caca; apiapi; cāri śabdera artha — významy těchto čtyř slov; yāhāṅ — kdekoliv; yei lāge — použijí se; tāhā kariye samartha — důkladně je rozebrat.

Překlad

„Pokud těchto třicet dva druhů oddaných spojíme se slovy ,munì, ,nirgranthà, ,cà a ,apì, dají se jejich významy různě rozšiřovat a velmi důkladně rozebírat.“

Verš

batriśe chābbiśe mili, aṣṭa-pañcāśa
āra eka bheda śuna arthera prakāśa

Synonyma

batriśe — těchto třicet dva druhů; chābbiśe — dříve popsaných dvacet šest druhů; mili' — sečteno; aṣṭa-pañcāśa — je padesát osm; āra — další; eka — jeden; bheda — jiný; śuna — prosím poslouchej; arthera prakāśa — zjevení významu.

Překlad

„Když k těmto třiceti dvěma přidáme dvacet šest druhů oddaných, bude jich celkem padesát osm. Poslouchej prosím, jak vyjevím další významy.“

Verš

itaretara ‘ca’ diyā samāsa kariye
‘āṭānna’-bāra ātmārāma nāma la-iye

Synonyma

itaretara — v různých druzích; ca — slovo ca; diyā — když se přidá; samāsa kariye — vznikne složené slovo; āṭānna bāra — padesátosmkrát; ātmārāma — oddaní ātmārāmové; nāma la-iye — vezmu jejich různá jména.

Překlad

„Takto k jednomu slovu za druhým přidám slovo ,cà a vytvořím složené slovo. Různá jména ātmārāmů se tak dají uplatnit padesátosmkrát.“

Verš

‘ātmārāmāś ca ātmārāmāś ca’ āṭānna-bāra
śeṣe saba lopa kari’ rākhi eka-bāra

Synonyma

ātmārāmāḥ ca ātmārāmāḥ ca — opakováním ātmārāma; āṭānna-bāra — padesát osmkrát; śeṣe — nakonec; saba lopa kari' — když všechny odmítneme; rākhi — ponecháme; eka-bāra — pouze jeden.

Překlad

„Slovo ,ātmārāmaḥ̀ se slovem ,cà tak lze opakovat pro každý z těchto padesáti osmi významů. Pokud vezmeme v úvahu dříve zmíněné pravidlo a s výjimkou posledního všechny zavrhneme, zůstane to, co zastupuje všechny významy.“

Verš

sarūpāṇām eka-śeṣa eka-vibhaktau,
uktārthānām aprayoga iti

Synonyma

sa-rūpāṇām — slov stejného druhu; eka-śeṣaḥ — pouze poslední; eka-vibhaktau — ve stejném pádu; ukta-arthānām — dříve zmíněných významů; aprayogaḥ — nepoužití; iti — tak.

Překlad

„  ,Ze slov, která mají stejnou podobu a pádovou koncovku, je ponecháno pouze to poslední.

Význam

Toto je citát z Pāṇiniho sūter (1.2.64).

Verš

āṭānna ca-kārera saba lopa haya
eka ātmārāma-śabde āṭānna artha kaya

Synonyma

āṭānna — padesát osm; ca-kārera — přidání slova ca; saba lopa haya — všechna jsou odmítnuta; eka — jedním; ātmārāmaātmārāma; śabde — slovem; āṭānna artha kaya — získá se automaticky padesát osm významů.

Překlad

„Když všechny ca-kāry, neboli přidání clova ,cà odebereme, můžeme stále z jednoho slova ,ātmārāmà odvodit padesát osm různých významů.̀  “

Verš

aśvattha-vṛkṣāś ca baṭa-vṛkṣāś ca kapittha-
vṛkṣāś ca āmra-vṛkṣāś ca vṛkṣāḥ

Synonyma

aśvattha-vṛkṣāḥ — banyány; ca — a; baṭa-vṛkṣāḥ — fíkovníky; ca — a; kapittha-vṛkṣāḥ — druh stromu zvaný kapittha; ca — a; āmra-vṛkṣāḥ — mangovníky; ca — a; vṛkṣāḥ — všechny jsou označeny slovem „stromy“.

Překlad

„Slovem ,vṛkṣāḥ̀ (stromy) se označují všechny stromy, jako například banyány, fíkovníky, stromy kapittha či mangovníky.“

Verš

“asmin vane vṛkṣāḥ phalanti” yaiche haya
taiche saba ātmārāma kṛṣṇe bhakti karaya

Synonyma

asmin vane — v tomto lese; vṛkṣāḥ phalanti — různé druhy stromů nesou ovoce; yaiche haya — jako v této větě; taiche — podobně; saba — všechny; ātmārāma — seberealizované duše; kṛṣṇe bhakti karaya — s láskou oddaně slouží Pánu Kṛṣṇovi.

Překlad

„Tento verš ātmārāma je jako věta: ,V tomto lese dává plody mnoho různých stromů.̀ Všichni ātmārāmové oddaně slouží Pánu Kṛṣṇovi.“

Verš

‘ātmārāmāś ca’ samuccaye kahiye ca-kāra
‘munayaś ca’ bhakti kare, — ei artha tāra

Synonyma

ātmārāmāḥ ca — podobně i slovo āmārāmāḥ s přidaným slovem ca; samuccaye — dohromady; kahiye — znamená; ca-kāra — slovo ca; munayaḥ ca — slovo munayaḥ dohromady se slovem ca; bhakti kare — všichni oddaně slouží; ei artha tāra — to je dokonalý význam tohoto verše.

Překlad

„Po padesáti osmi vysloveních slova ātmārāmāḥ a přidání slova ,cà ve smyslu úhrnu lze přidat slovo ,munayaḥ̀, což bude znamenat, že Pánu Kṛṣṇovi oddaně slouží také velcí mudrci. Existuje tedy padesát devět významů.“

Verš

‘nirgranthā eva’ hañā, ‘api’ — nirdhāraṇe
ei ‘ūnaṣaṣṭi’ prakāra artha kariluṅ vyākhyāne

Synonyma

nirgranthāḥ — slovo nirgranthāḥ; eva — také slovo eva; hañā — stávající se; api — slovo api; nirdhāraṇe — v upevnění; ei ūnaṣaṣṭi prakāra artha — takto padesát devět významů; kariluṅ vyākhyāne — popsal jsem.

Překlad

„Potom použitím slova ,nirgranthāḥ̀ s přidáním slova ,apì ve smyslu podpory jsem se pokusil vysvětlit padesátý devátý význam tohoto verše.“

Verš

sarva-samuccaye āra eka artha haya
‘ātmārāmāś ca munayaś ca nirgranthāś ca’ bhajaya

Synonyma

sarva-samuccaye — spojením všech slov dohromady; āra — další; eka — jeden; artha — význam; haya — je; ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca nirgranthāḥ ca bhajayaātmārāmové, velcí mudrci i nirgranthové (učení a hlupáci) jsou způsobilí se zapojit do transcendentální láskyplné služby Pánu.

Překlad

„Spojením všech slov vznikne další význam. Ať je člověk ātmārāma, velký mudrc nebo nirgrantha, každý se musí zapojit do služby Pánu.“

Význam

Zde je významné slovo sarva-samuccaye, které zahrnuje všechny druhy lidí – ātmārāmy, munie i nirgranthy. Každý se musí zapojit do služby Pánu. Použitím slova api ve smyslu upřesnění dostáváme celkem šedesát významů.

Verš

‘api’-śabda — avadhāraṇe, seha cāri bāra
cāri-śabda-saṅge evera karibe uccāra

Synonyma

api-śabda — slovo api; avadhāraṇe — ve smyslu upřesnění; seha cāri bāra — čtyřikrát; cāri-śabda — čtyři slova; saṅge — se; evera — slovem eva; karibe — lze učinit; uccāra — vyslovení.

Překlad

„Slovo ,apì se potom používá ve smyslu upřesnění a slovo ,evà se pak dá vyslovit čtyřikrát se čtyřmi slovy.“

Verš

“urukrame eva bhaktim eva ahaitukīm eva kurvanty eva”

Synonyma

urukrame — nejmocnějšímu; eva — pouze; bhaktim — oddanou službu; eva — pouze; ahaitukīm — bez motivu; eva — pouze; kurvanti — provádějí; eva — pouze.

Překlad

„Slova ,urukramà, ,bhaktì, ,ahaitukī̀ a ,kurvantì se opakovaně přidávají ke slovu ,evà. Tak je vysvětlen další význam.“

Verš

ei ta’ kahiluṅ ślokera ‘ṣaṣṭi’ saṅkhyaka artha
āra eka artha śuna pramāṇe samartha

Synonyma

ei ta' — tak; kahiluṅ — vysvětlil jsem; ślokera — verše; ṣaṣṭi — šedesát; saṅkhyaka — čítajících; artha — významů; āra — další; eka — jeden; artha — význam; śuna — prosím slyš; pramāṇe samartha — schopný dokázat.

Překlad

„Předložil jsem nyní šedesát různých významů verše, a přesto je zde ještě další, zcela zřejmý význam.“

Verš

‘ātmā’-śabde kahe ‘kṣetrajña jīva’-lakṣaṇa
brahmādi kīṭa-paryanta — tāṅra śaktite gaṇana

Synonyma

ātmā-śabde — slovem ātmā; kahe — je řečeno; kṣetra-jña jīva — živá bytost, která zná své tělo; lakṣaṇa — příznak; brahmā-ādi — počínaje Pánem Brahmou; kīṭa-paryanta — až po nepatrného mravence; tāṅra — Jeho; śaktite — jako okrajová energie; gaṇana — počítání.

Překlad

„Slovo ,ātmā̀ také označuje živou bytost, která zná své tělo. To je další příznak. Od Pána Brahmy až po nepatrného mravence je každý započítáván do okrajové energie Pána.“

Verš

viṣṇu-śaktiḥ parā proktā
kṣetrajñākhyā tathā parā
avidyā-karma-saṁjñānyā
tṛtīyā śaktir iṣyate

Synonyma

viṣṇu-śaktiḥ — energie Pána Viṣṇua; parā — duchovní; proktā — je řečeno; kṣetra-jña-ākhyā — energie známá jako kṣetrajña; tathā — stejně jako; parā — duchovní; avidyā — nevědomost; karma — plodonosné činnosti; saṁjñā — známá jako; anyā — další; tṛtīyā — třetí; śaktiḥ — energie; iṣyate — tak známé.

Překlad

„  ,Energie Pána Viṣṇua je rozdělena do tří kategorií: duchovní energie, živé bytosti a nevědomost. Duchovní energie je plná poznání, živé bytosti sice patří k duchovní energii, ale mohou být zmateny, a třetí energii, která je plná nevědomosti, je vždy vidět v plodonosných činnostech.̀  “

Význam

Toto je citát z Viṣṇu Purāṇy. Jeho vysvětlení se nachází v Ādi-līle 7.119.

Verš

“kṣetrajña ātmā puruṣaḥ
pradhānaṁ prakṛtiḥ striyām”

Synonyma

kṣetra-jñaḥ — slovo kṣetrajña; ātmā — živou bytost; puruṣaḥ — poživatele; pradhānam — představeného; prakṛtiḥ — hmotnou přírodu; striyām — v ženském rodě.

Překlad

„  ,Slovo ,kṣetrajñà označuje živou bytost, toho, kdo si užívá, toho, kdo je v čele, a hmotnou přírodu.̀  “

Význam

Toto je citát ze Svarga-vargy (7) slovníku Amara-kośa.

Verš

bhramite bhramite yadi sādhu-saṅga pāya
saba tyaji’ tabe tiṅho kṛṣṇere bhajaya

Synonyma

bhramite bhramite — všelijak bloudící v různých tělech; yadi — jestliže; sādhu-saṅga pāya — někdo získá společnost oddaných; saba tyaji' — všeho se vzdá a; tabe — potom; tiṅho — on; kṛṣṇere bhajaya — zapojí se do služby Pánu Kṛṣṇovi.

Překlad

„Pokud živé bytosti, bloudící v různých životních druzích na různých planetách, dostanou příležitost setkat se s čistým oddaným (sādhuem), všeho zanechají a zapojí se do služby Pánu Kṛṣṇovi.“

Verš

ṣāṭi artha kahiluṅ, saba — kṛṣṇera bhajane
sei artha haya ei saba udāharaṇe

Synonyma

ṣāṭi — šedesát; artha — významů; kahiluṅ — vysvětlil jsem; saba — všechny; kṛṣṇera bhajane — směřující k vykonávání transcendentální láskyplné služby Kṛṣṇovi; sei artha haya — to je jediný význam; ei saba — všech těchto; udāharaṇe — příkladů.

Překlad

„Vysvětlil jsem tak šedesát různých významů, jež všechny směřují ke službě Pánu Kṛṣṇovi. To je po předložení tolika příkladů jediný význam.“

Verš

‘eka-ṣaṣṭi’ artha ebe sphurila tomā-saṅge
tomāra bhakti-vaśe uṭhe arthera taraṅge

Synonyma

eka-ṣaṣṭi — šedesát jedna; artha — významů; ebe — nyní; sphurila — probudilo se; tomā-saṅge — díky tvé společnosti; tomāra — tvé; bhakti-vaśe — působením oddané služby; uṭhe — vyvstávají; arthera — významů; taraṅge — vlny.

Překlad

„Nyní se díky tvé společnosti probudil další význam. Tyto vlny významů se vzdouvají jen díky tvé oddané službě.“

Význam

Slovo ātmā označuje živou bytost. Od Pána Brahmy až po nepatrného mravence jsou všichni považováni za živé bytosti, část Pánovy okrajové energie. Všechny jsou kṣetra-jña, znalci těla. Když se stanou nirgranthou, svobodnou svatou osobou, zapojí se do služby Pánu Kṛṣṇovi. To je šedesátý první význam tohoto verše.

Verš

ahaṁ vedmi śuko vetti
vyāso vetti na vetti vā
bhaktyā bhāgavataṁ grāhyaṁ
na buddhyā na ca ṭīkayā

Synonyma

aham — já (Pán Śiva); vedmi — znám; śukaḥ — Śukadeva Gosvāmī; vetti — zná; vyāsaḥ — Vyāsadeva; vetti — zná; na vetti — nebo nemusí znát; bhaktyā — oddanou službou (vykonávanou devíti různými způsoby); bhāgavatamBhāgavata Purāṇu (zvanou Paramahaṁsa-saṁhitā, dílo, které čtou ti nejvyšší transcendentalisté); grāhyam — přijmout; na — ne; buddhyā — takzvanou inteligencí nebo experimentálním poznáním; na — ani; ca — také; ṭīkayā — vymyšleným komentářem.

Překlad

„(Pán Śiva řekl:) ,Já mohu znát Śrīmad-Bhāgavatam, Śukadeva Gosvāmī ho může znát, Vyāsadeva ho může, ale nemusí znát. Tuto neposkvrněnou Purāṇu, Śrīmad-Bhāgavatam, lze však v každém případě poznat jedině prostřednictvím oddané služby, nikoliv hmotnou inteligencí, spekulativními postupy či z vymyšlených komentářů.̀  “

Význam

Oddaná služba zahrnuje devatero různých postupů, počínaje nasloucháním, opěvováním a vzpomínáním na činnosti Pána Viṣṇua. Śrīmad-Bhāgavatam, který je neposkvrněnou Purāṇou určenou pro transcendentalisty (paramahaṁsy), může pochopit jedině ten, kdo začal vykonávat oddanou službu. Takzvané komentáře jsou za tímto účelem k ničemu. Védský pokyn říká yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau. Celá védská literatura tvrdí, že Śrīmad-Bhāgavatam je třeba se naučit od osoby bhāgavaty a k jeho pochopení je nutné vykonávat čistou oddanou službu. Takzvaní sečtělí učenci nebo gramatici Śrīmad-Bhāgavatam pochopit nemohou. Śrīmad-Bhāgavatam nemůže pochopit nikdo jiný než ten, kdo rozvinul čisté vědomí Kṛṣṇy a slouží čistému oddanému, duchovnímu mistrovi.

Verš

artha śuni’ sanātana vismita hañā
stuti kare mahāprabhura caraṇe dhariyā

Synonyma

artha śuni' — když slyšel tyto významy (verše ātmārāma); sanātana — Sanātana Gosvāmī; vismita hañā — žasnoucí; stuti kare — modlil se; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇe dhariyā — dotýkající se lotosových nohou.

Překlad

Po vyslechnutí všech těchto vysvětlení různých významů verše ātmārāma byl Sanātana Gosvāmī ochromen úžasem. Padl k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua a začal skládat modlitby.

Verš

“sākṣāt īśvara tumi vrajendra-nandana
tomāra niśvāse sarva-veda-pravartana

Synonyma

sākṣāt īśvara tumi — Ty jsi Nejvyšší Osobnost Božství; vrajendra-nandana — syn Mahārāje Nandy; tomāra niśvāse — ze Tvého dechu; sarva-veda — veškerá védská literatura; pravartana — zní.

Překlad

Sanātana Gosvāmī řekl: „Můj drahý Pane, Ty jsi Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, syn Mahārāje Nandy. Veškerá védská literatura zní z Tvého dechu.“

Verš

tumi — vaktā bhāgavatera, tumi jāna artha
tomā vinā anya jānite nāhika samartha”

Synonyma

tumi — Tvoje Výsost; vaktā — mluvčí; bhāgavateraŚrīmad-Bhāgavatamu; tumi — Ty; jāna — znáš; artha — význam; tomā vinā — kromě Tebe; anya — nikdo jiný; jānite — znát; nāhika — není; samartha — schopen.

Překlad

„Můj drahý Pane, Ty jsi poprvé vyslovil Bhāgavatam, a proto znáš jeho pravý význam. Nikdo jiný než Ty nechápe důvěrný význam Śrīmad-Bhāgavatamu.“

Význam

Po vzoru tohoto výroku Śrīly Sanātany Gosvāmīho jsme napsali náš úvod ke Śrīmad-Bhāgavatamu (první zpěv, str. 1–34 prvního dílu).

Verš

prabhu kahe, — “kene kara āmāra stavana
bhāgavatera svarūpa kene nā kara vicāraṇa?

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; kene kara — proč děláš; āmāra stavana — oslavování Mé osoby; bhāgavatera svarūpa — skutečné podoby Śrīmad-Bhāgavatamu; kene — proč; kara — neděláš; vicāraṇa — uvážení.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Proč opěvuješ Mě? Měl bys pochopit transcendentální postavení Śrīmad-Bhāgavatamu. Proč tento důležitý bod nebereš v úvahu?“

Verš

kṛṣṇa-tulya bhāgavata — vibhu, sarvāśraya
prati-śloke prati-akṣare nānā artha kaya

Synonyma

kṛṣṇa-tulya bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatam se od Kṛṣṇy neliší; vibhu — nejvyšší; sarva-āśraya — původ všeho nebo to, co vše ovládá; prati-śloke — v každém verši; prati-akṣare — v každé slabice; nānā artha kaya — jsou různé významy.

Překlad

Śrīmad-Bhāgavatam je stejně vznešený jako Kṛṣṇa, Nejvyšší Pán, a je útočištěm všeho. Každý verš a každá slabika Śrīmad-Bhāgavatamu obsahují různé významy.“

Verš

praśnottare bhāgavate kariyāche nirdhāra
yāṅhāra śravaṇe loke lāge camatkāra

Synonyma

praśna-uttare — v podobě otázek a odpovědí; bhāgavate — ve Śrīmad-Bhāgavatamu; kariyāche — učinil; nirdhāra — závěr; yāṅhāra śravaṇe — jejichž vyslechnutím; loke — ve všech lidech; lāge — je; camatkāra — údiv.

Překlad

Śrīmad-Bhāgavatam má podobu otázek a odpovědí. Tímto způsobem je ustanoven závěr. Poslech těchto otázek a odpovědí člověka ohromí.“

Verš

brūhi yogeśvare kṛṣṇe
brahmaṇye dharma-varmaṇi
svāṁ kāṣṭhām adhunopete
dharmaḥ kaṁ śaraṇaṁ gataḥ

Synonyma

brūhi — prosím vysvětli; yoga-īśvare — Nejvyšší Osobnost Božství, vládce všech mystických sil; kṛṣṇe — Pán Kṛṣṇa; brahmaṇye — ochránce brāhmaṇské kultury; dharma-varmaṇi — silné paže náboženských zásad; svām — své vlastní; kāṣṭhām — do svého sídla; adhunā — nyní; upete — vrátil se; dharmaḥ — náboženské zásady; kam — do jakého; śaraṇam — útočiště; gataḥ — odešel.

Překlad

„  ,Řekni nám prosím, kdo ochraňuje náboženské zásady nyní, když se Śrī Kṛṣṇa, Absolutní Pravda a vládce všech mystických sil, vrátil do svého sídla.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.23) je otázka, kterou položili všichni mudrci vedení Śaunakou. Ze šesti otázek položených velkému oddanému Sūtovi Gosvāmīmu je tato nejdůležitější. Odpověď na tuto důležitou otázku přináší další verš, který také pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.3.43).

Verš

kṛṣṇe sva-dhāmopagate
dharma-jñānādibhiḥ saha
kalau naṣṭa-dṛśām eṣa
purāṇārko ’dhunoditaḥ

Synonyma

kṛṣṇe — Pán Kṛṣṇa; sva-dhāma — do svého vlastního sídla; upagate — vrátil se; dharma-jñāna-ādibhiḥ saha — spolu s náboženskými zásadami, transcendentálním poznáním a tak dále; kalau — v tomto věku Kali; naṣṭa-dṛśām — lidí, kteří ztratili svůj duchovní zrak; eṣaḥ — tato; purāṇa-arkaḥPurāṇa neboli védské písmo zářící jako slunce; adhunā — nyní; uditaḥ — vyšlo.

Překlad

„  ,Tato Purāṇa, Śrīmad-Bhāgavatam, vyšla v tomto věku Kali jako slunce, aby osvítila ty, kdo nemají duchovní zrak. Stalo se tak poté, co Pán Kṛṣṇa odešel do svého sídla spolu s náboženskými zásadami a transcendentálním poznáním.̀  “

Verš

ei mata kahiluṅ eka ślokera vyākhyāna
vātulera pralāpa kari’ ke kare pramāṇa?

Synonyma

ei mata — takto; kahiluṅ — řekl jsem; eka — jednoho; ślokera — verše; vyākhyāna — vysvětlení; vātulera pralāpa — mluvu šílence; kari' — činící; ke kare pramāṇa — kdo to přijme jako důkaz.

Překlad

„Takto jsem jako šílenec vysvětlil význam pouhého jednoho verše a nevím, kdo to bude považovat za důkaz.̀  “

Verš

āmā-hena yebā keha ‘vātula’ haya
ei-dṛṣṭe bhāgavatera artha jānaya”

Synonyma

āmā-hena — stejně jako Já; yebā — každý, kdo; keha — osoba; vātula haya — zešílí; ei-dṛṣṭe — tímto způsobem; bhāgavateraŚrīmad-Bhāgavatamu; artha — význam; jānaya — může pochopit.

Překlad

„Pokud někdo zešílí jako Já, může tímto způsobem také pochopit význam Śrīmad-Bhāgavatamu.“

Význam

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu zde jednoznačně vysvětluje, že Śrīmad-Bhāgavatam nepochopí ti, kdo jsou na hmotné úrovni. Jinak řečeno, člověk musí zešílet stejně jako Śrī Caitanya Mahāprabhu. Śrī Caitanya Mahāprabhu je nejen Nejvyšší Osobnost Božství, ale také ācārya, který projevil lásku k Bohu jako šílenec. Ve verši, který sám napsal, yugāitaṁ nimeṣeṇa, říká, že jeden okamžik je pro Něj „jako dvanáct let“. Cakṣuṣā prāvṛṣāyitam: „Slzy Mi tečou jako proudy deště.“ Śūnyāyitaṁ jagat sarvam: „Mám pocit, jako by byl celý vesmír prázdný.“ Proč? Govinda-viraheṇa me: „Protože jsem odloučený od Govindy, od Kṛṣṇy.“

Śrīmad-Bhāgavatamu může porozumět jen ten, kdo následuje příklad Śrī Caitanyi Mahāprabhua, který šílel po Kṛṣṇovi. Śrī Caitanyu Mahāprabhua však samozřejmě nemůžeme napodobovat. To není možné. Nicméně Śrīmad-Bhāgavatam nelze pochopit, dokud se nebudeme velmi vážně snažit poznat Kṛṣṇu. Śrīmad-Bhāgavatam přináší úplné vyprávění o Kṛṣṇových transcendentálních činnostech. Prvních devět zpěvů vysvětluje, kdo Kṛṣṇa je, a desátý zpěv popisuje Pánovo zrození a činnosti. V Bhagavad-gītě se uvádí: janma karma ca me divyam. Kṛṣṇův příchod do tohoto světa i Jeho odchod z něj jsou transcendentální, nikoliv světské. Vrátit se domů, zpátky k Bohu, může ten, kdo dokonale porozumí Kṛṣṇovi a Jeho příchodům a odchodům. Samotný Kṛṣṇa to potvrzuje v Bhagavad-gītě (4.9): tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so 'rjuna.

Závěrem tedy je, že se musíme o Kṛṣṇovi učit ze Śrīmad-Bhāgavatamu a z Bhagavad-gīty a následovat příklad Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Ti, kdo Śrī Caitanyu Mahāprabhua nenásledují, nemohou Bhagavad-gītu ani Śrīmad-Bhāgavatam pochopit.

Verš

punaḥ sanātana kahe yuḍi’ dui kare
“prabhu ājñā dilā ‘vaiṣṇava-smṛti’ karibāre

Synonyma

punaḥ — znovu; sanātana — Sanātana Gosvāmī; kahe — říká; yuḍi' dui kare — se sepjatýma rukama; prabhu ājñā dilā — Ty, Pane, jsi mi nařídil; vaiṣṇava-smṛti karibāre — napsat příručku o vaiṣṇavských činnostech.

Překlad

Sanātana Gosvāmī řekl se sepjatýma rukama: „Můj Pane, nařídil jsi mi napsat příručku o činnostech vaiṣṇavů.“

Verš

muñi — nīca-jāti, kichu nā jānoṅ ācāra
mo-haite kaiche haya smṛti-paracāra

Synonyma

muñi — já; nīca-jāti — patřím k nižší kastě; kichu — cokoliv; — ne; jānoṅ — vím; ācāra — o správném chování; mo-haite — ode mne; kaiche — jak; haya — je; smṛti-paracāra — šíření pokynů o vaiṣṇavském chování.

Překlad

„Jsem člověk nízkého původu a o správném chování nic nevím. Jak mohu napsat autorizované pokyny ohledně vaiṣṇavských činností?“

Význam

Sanātana Gosvāmī ve skutečnosti patřil k velmi úctyhodné brāhmaṇské rodině. Protože však sloužil muslimské vládě, považoval se za pokleslého člověka nízkého původu. Brāhmaṇa by nikdy neměl nikomu sloužit. Sloužit druhým pro získání obživy (paricaryātmakaṁ karma) je posláním śūdrů. Brāhmaṇa je vždy nezávislý a zaneprázdněný studiem śāster, které pak učí nižší společenské skupiny, jako jsou kṣatriyové a vaiśyové. Sanātana Gosvāmī si myslel, že není vhodnou osobou pro sepsání vaiṣṇavského smṛti, protože poklesl z postavení brāhmaṇy. Tím jasně uznává, že brāhmaṇská kultura by měla mít určitou úroveň. V Indii jsou dnes téměř všichni takzvaní brāhmaṇové zaměstnáni v nějakých světských službách a nechápou význam védských śāster. Na základě původu se však vydávají za brāhmaṇy. Sanātana Gosvāmī v této souvislosti prohlašuje, že pokud chce brāhmaṇa zastávat vedoucí roli ve společnosti, nemůže být zaměstnán v ničí službě. Nārada Muni ve Śrīmad-Bhāgavatamu říká, že by brāhmaṇa neměl přijímat zaměstnání śūdry, ani když je v těžké situaci. Znamená to, že by neměl sloužit druhým, protože to je poslání psů. Za těchto okolností se Sanātana Gosvāmī cítil velmi nízko postavený, protože sloužil v muslimské vládě. Závěr tedy je, že ten, kdo slouží někomu jinému, by se neměl prohlašovat za brāhmaṇu jen na základě původu.

Verš

sūtra kari’ diśā yadi karaha upadeśa
āpane karaha yadi hṛdaye praveśa

Synonyma

sūtra kari' — souhrnně naznačující; diśā — směr; yadi — jestliže; karaha upadeśa — milostivě poučíš; āpane — osobně; karaha — učiníš; yadi — když; hṛdaye praveśa — vstoupení do mě nebo projevení se v mém srdci.

Překlad

Sanātana Gosvāmī potom Pána požádal: „Řekni mi prosím, jak mohu napsat tuto tak obtížnou knihu o vaiṣṇavském chování. Projev se prosím v mém srdci.“

Význam

Vaiṣṇavskou literaturu nemůže psát obyčejný člověk. Vaiṣṇavská literatura není mentální výmysl. Jedná se o autorizovanou literaturu určenou k tomu, aby vedla ty, kdo se chtějí stát vaiṣṇavy. V takovém případě není možné, aby své názory předkládal nějaký obyčejný člověk. Jeho názor musí vždy souhlasit se závěrem Véd. Dokud člověk není plně kvalifikovaný ve vaiṣṇavském chování a zmocněný vyšší autoritou (Nejvyšší Osobností Božství), nemůže psát vaiṣṇavskou literaturu či významy a komentáře ke Śrīmad-Bhāgavatamu a Bhagavad-gītě.

Verš

tabe tāra diśā sphure mo-nīcera hṛdaya
īśvara tumi, — ye karāha, sei siddha haya”

Synonyma

tabe — když uděláš; tāra — toho; diśā — proces psaní; sphure — projevuje se; mo-nīcera — někoho, kdo je nízkého původu jako já; hṛdaya — v srdci; īśvara tumi — Ty jsi Nejvyšší Osobnost Božství; ye karāha — cokoliv zařídíš, aby se stalo; sei siddha haya — to bude dokonalé.

Překlad

„Pokud se prosím projevíš v mém srdci a osobně mne povedeš při psaní této knihy, potom mám naději, že ji budu schopen napsat, i když jsem nízkého původu. Ty to můžeš udělat, protože jsi samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Vše, co řídíš, je dokonalé.“

Verš

prabhu kahe, — “ye karite karibā tumi mana
kṛṣṇa sei sei tomā karābe sphuraṇa

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; ye — cokoliv; karite — dělat; karibā tumi mana — chceš; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sei sei — to; tomā — tobě; karābe sphuraṇa — projeví.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Cokoliv chceš udělat, budeš milostí Pána Kṛṣṇy schopný udělat správně. On ti vyjeví skutečný význam.“

Význam

Sanātana Gosvāmī byl čistý oddaný Kṛṣṇy. Čistý oddaný nemá jiný zájem než sloužit Kṛṣṇovi, a Kṛṣṇa je proto vždy připravený mu pomoci. Takto požehnal Śrī Caitanya Mahāprabhu Sanātanovi Gosvāmīmu, který byl autorizovaný psát vaiṣṇavské smṛti. Sanātana Gosvāmī byl čistý oddaný Pána a díky požehnání Śrī Caitanyi Mahāprabhua byl schopen tu knihu napsat dokonale.

Verš

tathāpi ei sūtrera śuna dig-daraśana
sakāraṇa likhi ādau guru-āśrayaṇa

Synonyma

tathāpi — přesto; ei sūtrera — osnovy této knihy; śuna — vyslechni; dik-daraśana — náznak; sakāraṇa — příčinu; likhi — měli bychom popsat; ādau — na začátku; guru-āśrayaṇa — přijetí pravého duchovního mistra.

Překlad

„Protože jsi Mě požádal o stručný přehled, vyslechni si prosím několik náznaků. Na začátku popiš, jak je nutné přijmout ochranu u pravého duchovního mistra.“

Verš

guru-lakṣaṇa, śiṣya-lakṣaṇa, doṅhāra parīkṣaṇa
sevya — bhagavān, sarva-mantra-vicāraṇa

Synonyma

guru-lakṣaṇa — znaky pravého duchovního mistra; śiṣya-lakṣaṇa — znaky pravého žáka; doṅhāra — obou; parīkṣaṇa — zkoušení; sevya-bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství je hodna uctívání; sarva-mantra-vicāraṇa — úvaha o různých druzích manter.

Překlad

„Tvoje kniha by měla popisovat vlastnosti pravého gurua a pravého žáka. Předtím, než žák přijme duchovního mistra, si musí být jistý jeho postavením, a podobně by se měl duchovní mistr ujistit o postoji žáka. Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, by měl být popsán jako objekt hodný uctívání, a měl bys také vysvětlit bīja-mantru pro uctívání Kṛṣṇy, jakož i Rāmy a dalších expanzí Nejvyšší Osobnosti Božství.“

Význam

V Padma Purāṇě jsou popsány vlastnosti gurua, pravého duchovního mistra:

mahā-bhāgavata-śreṣṭho
brāhmaṇo vai gurur nṛṇām
sarveṣām eva lokānām
asau pūjyo yathā hariḥ
mahā-kula-prasūto ’pisarva-yajñeṣu dīkṣitaḥ
sahasra-śākhādhyāyī ca
na guruḥ syād avaiṣṇavaḥ

Guru se musí nacházet na nejvyšší úrovni oddané služby. Jsou tři druhy oddaných a gurua bychom měli přijmout z té nejvyšší třídy. Prvotřídní oddaný je duchovním mistrem pro všechny druhy lidí. Je řečeno: gurur nṛṇām. Slovo nṛṇām znamená „všech lidských bytostí“. Guru není omezený na jednu určitou skupinu. V Upadeśāmṛtě Rūpy Gosvāmīho se uvádí, že guru je gosvāmī neboli ten, kdo ovládl své smysly a mysl. Takový guru může přijímat žáky po celém světě. Pṛthivīṁ sa śiṣyāt. To je zkouška gurua.

V Indii je mnoho takzvaných guruů, jejichž působnost je omezena určitým okresem či provincií. Necestují dokonce ani po Indii, ale přesto se prohlašují za jagad-gurua, gurua celého světa. Takoví podvodníci by neměli být přijímáni jako guru. Každý může vidět, jak pravý duchovní mistr přijímá žáky po celém světě. Guru je kvalifikovaný brāhmaṇa, proto zná Brahman i Parabrahman. Svůj život tak odevzdává službě Parabrahmanu. Pravý duchovní mistr, který přijímá žáky po celém světě, je také po celém světě uctíván pro svoje vlastnosti. Lokānām asau pūjyo yathā hariḥ. Lidé celého světa ho uctívají stejně jako Nejvyšší Osobnost Božství. Všechna tato úcta je mu prokazována proto, že přísně následuje brāhmaṇské zásady a učí je své žáky. Takové osobě se říká ācārya, protože zná zásady oddané služby, chová se podle nich a své žáky vede k tomu, aby následovali jeho příklad. Potom je to ācārya neboli jagad-guru. Dokonce ani člověk narozený v brāhmaṇské rodině a zkušený v provádění obětí nemůže být uznán jako guru, není-li přísným vaiṣṇavou. Guru je brāhmaṇou na základě svých vlastností a dokáže dělat brāhmaṇy i z druhých podle zásad śāster a brāhmaṇských kvalifikací. Bráhmanství není dědičnou záležitostí. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.11.35) říká Śrī Nārada Muni Mahārājovi Yudhiṣṭhirovi, co to znamená brāhmaṇa. Řekl, že bychom měli jako brāhmaṇu uznat i kṣatriyu, vaiśyu, a dokonce i śūdru, pokud u nich vidíme vlastnosti brāhmaṇy. Śrīla Śrīdhara Svāmī v této souvislosti komentuje: śamādibhir eva brāhmaṇādi-vyavahāro mukhyaḥ, na jāti-mātrādīty āhayasyeti. yad yadi anyatra varṇāntare 'pi dṛśyeta, tad-varṇāntaraṁ tenaiva lakṣaṇa-nimittenaiva varṇena vinirdiśet, na tu jāti-nimittenety arthaḥ – „Nejdůležitějším měřítkem při rozhodování, zda s někým jednat jako s brāhmaṇou, či příslušníkem jiné třídy, je přítomnost či nepřítomnost sebeovládání a podobných brāhmaṇských vlastností. Na prvním místě by nemělo být posuzování podle povrchních znaků, jako je původ. To je řečeno i ve verši začínajícím slovem yasya (Śrīmad-Bhāgavatam 7.11.35). Pokud vidíme vlastnosti jedné varṇy u někoho, kdo se narodil v jiné varṇě, měli bychom jej označit varṇou jeho vlastností, ne původu.“

Nīlakaṇṭha, komentátor Mahābhāraty, se vyjadřuje podobně: śūdro 'pi śamādy-upeto brāhmaṇa eva brāhmaṇo 'pi kāmādy-upetaḥ śūdra eva. „Pokud má někdo vlastnosti brāhmaṇy počínaje śamou (ovládáním mysli), musí být uznán za brāhmaṇu, i kdyby se narodil v rodině śūdrů. A pokud se někdo narodil v rodině brāhmaṇů, ale jeho vlastnosti přitom začínají kāmou (chtíčem), musí být považován za śūdru.“ Nikdo by se neměl vydávat za brāhmaṇu pouze na základě zrození v brāhmaṇské rodině. Brāhmaṇa se musí kvalifikovat brāhmaṇskými vlastnostmi, které jsou vyjmenovány v śāstrāch, konkrétně v Bhagavad-gītě (18.42):

śamo damas tapaḥ śaucaṁ
kṣāntir ārjavam eva ca
jñānaṁ vijñānam āstikyaṁ
brahma-karma svabhāva-jam

„Mírumilovnost, sebeovládání, askeze, čistota, snášenlivost, pravdomluvnost, poznání, moudrost a zbožnost jsou přirozené vlastnosti, kterými se vyznačují brāhmaṇové.

Dokud člověk nemá všechny tyto vlastnosti, nelze ho přijmout jako brāhmaṇu. Není to otázka pouhého zrození v rodině brāhmaṇů. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v této souvislosti poznamenává, že i když se Narottama dāsa Ṭhākura a Śyāmānanda Gosvāmī nenarodili v rodinách brāhmaṇů, byli přijímáni jako praví duchovní mistři, protože měli brāhmaṇské vlastnosti. Osobnosti jako Śrī Gaṇgā-nārāyaṇa, Rāmakṛṣṇa a mnoho dalších, kteří se narodili v rodinách brāhmaṇů, přijali Narottama dāse Ṭhākura a Śyāmānandu Gosvāmīho za své duchovní mistry.

Mahā-bhāgavata je ten, kdo své tělo zdobí tilakem a jehož jméno ho slovem dāsa označuje za služebníka Kṛṣṇy. Je také zasvěcený od pravého duchovního mistra, je odborníkem na uctívání Božstev, správné pronášení manter, provádění obětí, přednášení modliteb Pánu a provádění saṅkīrtanu. Ví, jak sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství a jak projevovat úctu vaiṣṇavům. Ten, kdo dospěl na nejvyšší úroveň mahā-bhāgavaty, musí být označován jako guru a uctíván stejně jako Hari, Osobnost Božství. Jedině taková osoba může zastávat roli gurua. Ten, kdo není vaiṣṇava, se však nemůže stát guruem, i kdyby byl vysoce kvalifikovaný. Dokud člověk není vaiṣṇava, nemůže být ani brāhmaṇou. A je-li vaiṣṇavou, je také brāhmaṇou. Guru plně kvalifikovaný jako vaiṣṇava musí být přijímán jako brāhmaṇa, i v případě, že se nenarodil v brāhmaṇské rodině. Kastovní způsob rozlišování, kdo je a není brāhmaṇa podle původu, nelze v případě pravého duchovního mistra použít. Duchovní mistr je kvalifikovaný brāhmaṇa a ācārya. Ten, kdo není kvalifikovaným brāhmaṇou, nemůže být odborníkem na studium védské literatury. Nānā-śāstra-vicāraṇaika-nipuṇau. Každý vaiṣṇava je duchovní mistr a duchovní mistr je automaticky zběhlý v brāhmaṇském chování i v chápání védských śāster.

Podobně musí duchovní mistr sledovat vlastnosti žáka, nežli ho přijme za žáka. V našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je požadavkem zřeknutí se čtyř pilířů hříšného života, jimiž jsou nedovolený sex, jedení masa, požívání omamných látek a hazardování. Zvláště v západních zemích nejdříve sledujeme, je-li aspirující žák připraven dodržovat tyto usměrňující zásady. Potom dostane jméno vaiṣṇavského služebníka a je zasvěcen do zpívání alespoň šestnácti kol Hare Kṛṣṇa mahā-mantry denně. Tímto způsobem žák oddaně slouží pod vedením duchovního mistra nebo jeho zástupce alespoň šest měsíců až jeden rok. Potom je doporučen pro druhé zasvěcení, při kterém dostává posvátnou šňůru a je uznán za pravého brāhmaṇu. Tento systém udílení posvátné šňůry pravým vaiṣṇavům zavedl Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura a my kráčíme v jeho stopách. Vlastnosti pravého žáka jsou popsány ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.10.6) takto:

amānya-matsaro dakṣo
nirmamo dṛḍha-sauhṛdaḥ
asatvaro 'rtha-jijñāsur
anasūyur amogha-vāk

Žák musí mít následující kvalifikace: Musí se přestat zajímat o hmotné tělesné pojetí. Musí se vzdát hmotného chtíče, hněvu, chamtivosti, iluze, šílenství a závisti. Měl by se zajímat pouze o pochopení vědy o Bohu a být připravený zvážit veškeré body v tomto ohledu. Už by si nikdy neměl myslet „Jsem toto tělo,“ a „Toto mi patří.“ Musí milovat duchovního mistra s neochvějnou vírou a musí být stálý a upevněný. Pravý žák musí mít zájem pochopit transcendentální témata. Nesmí vyhledávat chyby mezi dobrými vlastnostmi a neměl by se již zajímat o světská témata. Jeho jediným zájmem by měl být Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství.

Co se týče vzájemného zkoušení mezi duchovním mistrem a žákem, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura vysvětluje, že pravý žák musí být dychtivý klást dotazy k pochopení transcendentálních témat. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.3.21) se uvádí:

tasmād guruṁ prapadyeta
jijñāsuḥ śreya uttamam

„Ten, kdo je zvídavý ohledně pochopení nejvyššího cíle a prospěchu v životě, musí přijít k duchovnímu mistrovi a odevzdat se mu.“ Vážný žák musí být při výběru pravého duchovního mistra obezřetný. Musí si být jistý, že mu duchovní mistr může předat veškeré transcendentální nezbytnosti. Duchovní mistr zase musí sledovat, jak je žák zvídavý a jak dychtí po pochopení transcendentálních témat. Duchovní mistr by měl žákovu zvídavost zkoumat nejméně šest měsíců nebo jeden rok. Neměl by dychtit po přijetí nějakého žáka jen proto, že je hmotně bohatý. Někdy může s žádostí o zasvěcení za duchovním mistrem přijít nějaký velký podnikatel či statkář. Ti, kdo mají hmotné zájmy, se nazývají viṣayī (karmī), což znamená, že velmi dychtí po smyslovém požitku. Takoví viṣayī někdy přijdou za slavným guruem a jen z módy se chtějí stát jeho žáky. Někdy se viṣayī vydávají za žáky známého duchovního mistra jen proto, aby zakryli své skutečné činnosti a vešli ve známost jako lidé pokročilí v duchovním poznání. Jinými slovy, chtějí dosáhnout hmotného úspěchu. Duchovní mistr musí být v tomto ohledu velmi opatrný. Dochází k tomu na celém světě. Duchovní mistr takového po hmotné stránce bohatého žáka nepřijímá jen proto, aby rozhlašoval, jak velkého žáka má. Ví totiž, že ve společnosti takových viṣayī žáků může poklesnout. Ten, kdo přijme žáka z řad viṣayīch, není pravý duchovní mistr. A dokonce i když je, společnost takového bezcharakterního viṣayīho může poškodit jeho postavení. Pokud takzvaný duchovní mistr přijme žáka pro svůj vlastní prospěch či hmotný zisk, stane se ze vztahu mezi duchovním mistrem a žákem hmotná záležitost, a takový duchovní mistr je jako smārta-guru. Je mnoho kastovních gosvāmīch, kteří jako profesionálové zasvěcují nějaké žáky, již se nezajímají ani o ně, ani o jejich pokyny. Takoví duchovní mistři se spokojí s tím, když od svých žáků získají nějaký hmotný prospěch. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura takový vztah odsuzuje a společnost takových duchovních mistrů a žáků nazývá společností podvodníků a podvedených. Říká se jim také bāulové nebo prākṛta-sahajiyové. Jejich cílem je zvrátit vztah duchovního mistra a žáka v lacinou záležitost. Nemají skutečný zájem o pochopení duchovního života.

V tomto verši z Caitanya-caritāmṛty jsou velmi důležitá slova sevya bhagavān. Bhagavān znamená Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Viṣṇu. Pouze Pán Viṣṇu je hoden uctívání. Uctívat polobohy není nutné, což potvrzuje Bhagavad-gītā (7.20):

kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ
prapadyante 'nya-devatāḥ
taṁ taṁ niyamam āsthāya
prakṛtyā niyatāḥ svayā

„Ti, jež hmotné touhy připravily o inteligenci, se odevzdávají polobohům a uctívají je podle pravidel, která odpovídají jejich povahám.“

Také ve Skanda Purāṇě se uvádí:

vāsudevaṁ parityajya
yo 'nya-devam upāsate
sva-mātaraṁ parityajya
śva-pacīṁ vandate hi saḥ

„Člověk, který zanechá uctívání Pána Vāsudevy, aby uctíval polobohy, je jako člověk, který se vzdá ochrany své matky, aby se uchýlil pod ochranu nějaké čarodějnice.“

Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (9.23) také říká:

ye 'py anya-devatā-bhaktā
yajante śraddhayānvitāḥ
te 'pi mām eva kaunteya
yajanty avidhi-pūrvakam

„Ti, kdo jsou oddáni jiným bohům a s vírou je uctívají, ve skutečnosti uctívají pouze Mě, ó synu Kuntī, ale špatným způsobem.“

Polobozi jsou také živé bytosti a Kṛṣṇovy nedílné části. V určitém smyslu proto člověk uctíváním polobohů uctívá Kṛṣṇu, ale nesprávně. Strom je potřeba zalévat správným způsobem a to u kořene. Pokud místo toho někdo zalévá větve a listy, jen ztrácí svůj čas. Pokud někdo uctívá polobohy na úkor Pána Viṣṇua, výsledky, které získá, budou pouze hmotné. To potvrzuje Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (7.23):

anta-vat tu phalaṁ teṣāṁ
tad bhavaty alpa-medhasām
devān deva-yajo yānti
mad-bhaktā yānti mām api

„Lidé s chabou inteligencí uctívají polobohy a výsledky, které tím získávají, jsou omezené a dočasné. Ti, kdo uctívají polobohy, jdou na planety těchto polobohů, ale Moji oddaní nakonec dospějí na Mou svrchovanou planetu.“

Uctívání polobohů je určeno neinteligentním lidem, protože výsledky získané takovým uctíváním jsou pouze hmotné, dočasné a mohou jim být odebrány. V Padma Purāṇě se uvádí:

yas tu nārāyaṇaṁ devaṁ
brahma-rudrādi-daivataiḥ
samatvenaiva vīkṣeta
sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam

„Každý, kdo staví Pána Viṣṇua a polobohy na stejnou úroveň, musí být, co se duchovního chápání týče, okamžitě považován za darebáka.“

V hmotném světě působí tři kvality přírody, ale ten, kdo je na duchovní úrovni, se nachází nad hmotnými kvalitami, i když žije v tomto hmotném světě. V Bhagavad-gītě (14.26) Pán Kṛṣṇa říká:

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

„Ten, kdo Mi slouží s naprostou oddaností a za žádných okolností se neodchýlí, okamžitě překoná kvality přírody a tak se dostává na úroveň Brahmanu.“ Na úrovni hmotného vědomí se však dokonce i člověk, který dosáhl kvality dobra, musí obávat znečištění kvalitami vášně a nevědomosti. Pokud se kvalita dobra mísí s kvalitou vášně, člověk uctívá boha Slunce, Vivasvāna. Když se kvalita dobra mísí s kvalitou nevědomosti, uctívá Gaṇapatiho neboli Gaṇeśe. Když se kvalita vášně mísí s kvalitou nevědomosti, člověk uctívá Durgu neboli Kālī, vnější energii. Ten, kdo je pouze pod vlivem kvality nevědomosti, se stává oddaným Pána Śivy, protože Pán Śiva je vládnoucím božstvem kvality nevědomosti v tomto hmotném světě. Pokud je však někdo zcela prostý vlivu všech kvalit hmotné přírody, stane se čistým vaiṣṇavou na úrovni oddanosti. Śrīla Rūpa Gosvāmī říká v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.1.11):

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā

„Transcendentální láskyplnou službu Nejvyššímu Pánu Kṛṣṇovi je třeba vykonávat s příznivým postojem a bez touhy po hmotném prospěchu či zisku z plodonosných činností nebo filosofické spekulace. Tomu se říká čistá oddaná služba.“

Postavení viśuddha-sattvy je postavení neznečištěného dobra. Na této úrovni lze pochopit: ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanayas tad-dhāma vṛndāvanam – „Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, syn Nandy Mahārāje, má být uctíván společně se svým transcendentálním sídlem, Vrindávanem.“

Slovo sarva-mantra-vicāraṇa v tomto verši Śrī Caitanya-caritāmṛty znamená „vzít v úvahu všechny druhy manter“. Pro různé druhy oddaných jsou určeny různé druhy manter. Existuje mantra známá jako dvādaśākṣara mantra, skládající se z dvanácti slabik, a také mantra složená z osmnácti slabik. Podobně existují Narasiṁha mantra, Rāma mantra, Gopāla mantra a tak dále. Každá mantra má svůj duchovní význam. Duchovní mistr musí pro svého žáka vybrat mantru podle žákovy schopnosti určité mantry zpívat.

Verš

mantra-adhikārī, mantra-siddhy-ādi-śodhana
dīkṣā, prātaḥ-smṛti-kṛtya, śauca, ācamana

Synonyma

mantra-adhikārī — kvalifikace pro zasvěcení do mantry; mantra-siddhi-ādi — dokonalost mantry a tak dále; śodhana — očištění; dīkṣā — zasvěcení; prātaḥ-smṛti-kṛtya — ranní povinnosti a vzpomínání na Nejvyššího Pána; śauca — čistota; ācamana — mytí úst a dalších částí těla.

Překlad

„Měl bys rozebrat vlastnosti potřebné k obdržení mantry, dokonalost mantry, očištění mantry, zasvěcení, ranní povinnosti, vzpomínání na Nejvyššího Pána, čistotu a mytí úst a dalších částí těla.“

Význam

Ohledně mantra-adhikārī, vlastností nutných pro přijetí zasvěcení do mantry, je v Hari-bhakti-vilāse (1.194) toto nařízení:

tāntrikeṣu ca mantreṣudīkṣāyāṁ yoṣitām api
sādhvīnām adhikāro ’sti
śūdrādīnāṁ ca sad-dhiyām

Śūdrové a cudné ženy zajímající se upřímně o pochopení Absolutní Pravdy jsou kvalifikovaní pro zasvěcení do pāñcarātrika-manter.“ To potvrzuje Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (9.32):

māṁ hi pārtha vyapāśrityaye ’pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te ’pi yānti parāṁ gatiṁ

„Ó synu Pṛthy, ti, kdo se ke Mně uchýlí, mohou dosáhnout nejvyššího cíle, i kdyby to byli lidé nižšího rodu, ženy, vaiśyové (obchodníci) a śūdrové (dělníci).“

Pokud chce někdo doopravdy sloužit Kṛṣṇovi, nehraje roli, je-li to śūdra, vaiśya, nebo dokonce žena. Ten, kdo upřímně dychtí po zpívání Hare Kṛṣṇa mantry nebo dīkṣā-mantry, je kvalifikovaný pro zasvěcení podle procesu pāñcarātriky. Podle védských zásad však může být zasvěcen jedině brāhmaṇa, který se plně věnuje svým předepsaným povinnostem. Śūdrům a ženám není dovoleno přijmout vaidika zasvěcení. Dokud člověk není podle úsudku duchovního mistra připravený, nemůže přijmout mantru z pāñcarātrika-vidhi ani z vaidika-vidhi. Když je připravený přijmout mantru, je zasvěcen buď v pāñcarātrika-vidhi, nebo ve vaidika-vidhi. Výsledek je v každém případě stejný.

Ohledně mantra-siddhy-ādi-śodhany neboli účinnosti mantry předkládá Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura šestnáct oddílů, které potvrzuje Hari-bhakti-vilāsa (počínaje veršem 1.204):

siddha-sādhya-susiddhāri-kramāj jñeyo vicakṣaṇaiḥ

Jsou to: (1) siddha, (2) sādhya, (3) susiddha a (4) ari. Tyto čtyři zásady se dělí dále: (1) siddha-siddha, (2) siddha-sādhya, (3) siddha-susiddha, (4) siddha-ari, (5) sādhya-siddha, (6) sādhya-sādhya, (7) sādhya-susiddha, (8) sādhya-ari, (9) susiddha-siddha, (10) susiddha-sādhya, (11) susiddha-susiddha, (12) susiddha-ari, (13) ari-siddha, (14) ari-sādhya, (15) ari-susiddha a (16) ari-ari.

Ti, kdo jsou zasvěceni osmnáctislabičnou mantrou, výše zmíněných šestnáct oddílů nemusí brát v úvahu. Hari-bhakti-vilāsa (1.215, 219, 220) prohlašuje:

na cātra śātravā doṣānarṇasvādi-vicāraṇā
ṛkṣa-rāśi-vicāro vā
na kartavyo manau priye
nātra cintyo ’ri-śuddhyādirnāri-mitrādi-lakṣaṇam
siddha-sādhya-susiddhāri-rūpā nātra vicāraṇā

Existuje śodhana neboli očištění mantry, ale pro Kṛṣṇa mantru to neplatí. Balitvāt kṛṣṇa-mantrāṇāṁ saṁskārāpekṣaṇaṁ na hi – „Kṛṣṇa mantra je tak silná, že u ní śodhana nepřipadá v úvahu.“ (Hari-bhakti-vilāsa 1.235)

Co se týče dīkṣi, obraťte se na Madhya-līlu 15.108. Ten, kdo je zasvěcený podle pāñcarātrika-vidhi, již dosáhl postavení brāhmaṇy. To se prohlašuje v Hari-bhakti-vilāse (2.12):

yathā kāñcanatāṁ yātikāṁsyaṁ rasa-vidhānataḥ
tathā dīkṣā-vidhānena
dvijatvaṁ jāyate nṛṇām

„Stejně jako se zvonovina ve styku se rtutí přemění na zlato, dosáhne žák zasvěcený pravým guruem okamžitě postavení brāhmaṇy.

Co se týče doby přijetí dīkṣi (zasvěcení), vše závisí na postavení gurua. Jakmile člověk získá pravého duchovního mistra, ať shodou okolností, či cíleně, měl by okamžitě využít příležitosti získat zasvěcení. V knize s názvem Tattva-sāgara se uvádí:

durlabhe sad-gurūṇāṁ casakṛt-saṅga upasthite
tad-anujñā yadā labdhā
sa dīkṣāvasaro mahān
grāme vā yadi vāraṇyekṣetre vā divase niśi
āgacchati gurur daivād
yathā dīkṣā tad-ājñayā
yadaivecchā tadā dīkṣāguror ājñānurūpataḥ
na tīrthaṁ na vrataṁ hemo
na snānaṁ na japa-kriyā
dīkṣāyāḥ karaṇaṁ kintusvecchā-prāpte tu sad-gurau

„Jestliže někdo shodou okolností získá sad-gurua, není důležité, žije-li vchrámu, či lese. Pokud sad-guru neboli pravý duchovní mistr souhlasí, může být člověk zasvěcen okamžitě, bez vyčkávání na vhodný okamžik nebo vhodné místo.“

Ohledně prātaḥ-smṛti, ranního vzpomínání na Pána, člověk by měl vstát časně ráno (v čase zvaném brāhma-muhūrta) a okamžitě zpívat Hare Kṛṣṇa mantru nebo alespoň „Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Kṛṣṇa“. Tak by měl vzpomínat na Kṛṣṇu. Měly by se také pronášet některé śloky či modlitby. Díky tomu je člověk okamžitě příznivý a transcendentální vůči nákaze hmotných kvalit. Zpívat svatá jména nebo vzpomínat na Kṛṣṇu bychom ve skutečnosti měli dvacet čtyři hodin denně nebo, co nejvíc je to možné.

smartavyaḥ satataṁ viṣṇurvismartavyo na jātucit
sarve vidhi-niṣedhāḥ syur
etayor eva kiṅkarāḥ

„Kṛṣṇa je původem Pána Viṣṇua. Měli bychom na Něho neustále vzpomínat a nikdy na Něho nezapomenout. Veškerá pravidla a zákazy śāster by měly být služebníky těchto dvou zásad.“ Toto je citát z Padma Purāṇy, části zvané Bṛhat-sahasra-nāma-stotra.

Slovo prātaḥ-kṛtya v tomto verši Caitanya-caritāmṛty znamená, že bychom se měli pravidelně ráno vyprázdnit a potom se vykoupat. Musíme si vypláchnout ústa (ācamana) a vyčistit si zuby (danta-dhāvana). To lze udělat buď větvičkami, nebo zubním kartáčkem – cokoliv je k mání. To vyčistí ústa. Potom bychom se měli vykoupat. Hospodáři a vānaprasthové by se měli koupat dvakrát denně (prātar-madhyādhnayoḥ snānaṁ vānaprastha-gṛhasthayoḥ). Sannyāsī by se měl koupat třikrát denně a brahmacārī může jen jednou. Kdykoliv se stane, že není voda, můžeme se vykoupat zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry. Je také třeba vykonávat sandhyādi-vandanu neboli pronášení své Gāyatrī mantry třikrát denně – ráno, v poledne a večer.

Verš

danta-dhāvana, snāna, sandhyādi vandana
guru-sevā, ūrdhva-puṇḍra-cakrādi-dhāraṇa

Synonyma

danta-dhāvana — čištění zubů; snāna — koupel; sandhyā-ādi vandana — pravidelné pronášení manter; guru-sevā — sloužení duchovnímu mistrovi; ūrdhva-puṇḍra — mít svislý a rovný tilak; cakra-ādi-dhāraṇa — značení těla různými jmény a znaky Pána.

Překlad

„Měl bys popsat, jak je třeba si ráno pravidelně čistit zuby, koupat se, přednášet modlitby Pánu a klanět se duchovnímu mistrovi. Měl bys také popsat, jak duchovnímu mistrovi sloužit a jak si tělo na dvanácti místech značit ūrdhva-puṇḍrou (tilakem) a svatými jmény Pána či Jeho symboly, jako je disk a kyj.“

Verš

gopīcandana-mālya-dhṛti, tulasī-āharaṇa
vastra-pīṭha-gṛha-saṁskāra, kṛṣṇa-prabodhana

Synonyma

gopī-candanagopī-candana (k dostání ve Vrindávanu a Dvárace); mālya — korálky na krku; dhṛti — pravidelně nosit; tulasī-āharaṇa — sbírat lístky tulasī; vastra — oblečení; pīṭha — chrám; gṛha — dům; saṁskāra — čištění; kṛṣṇa-prabodhana — buzení Božstva Pána Kṛṣṇy.

Překlad

„Potom bys měl popsat, jak je třeba si zdobit tělo gopī-candanem, nosit korálky na krku, trhat lístky z keříku tulasī, prát si prádlo a čistit oltář, uklízet dům či byt a chodit do chrámu a zvonit na zvon pro upoutání pozornosti Pána Kṛṣṇy.“

Verš

pañca, ṣoḍaśa, pañcāśat upacāre arcana
pañca-kāla pūjā ārati, kṛṣṇera bhojana-śayana

Synonyma

pañca — pět; ṣoḍaśa — šestnáct; pañcāśat — padesát; upacāre — s předměty; arcana — uctívání; pañca-kāla — pětkrát; pūjā — uctívání; ārati — provádění ārati; kṛṣṇera bhojana-śayana — takto obětovat Kṛṣṇovi pokrmy a ukládat Jej k odpočinku.

Překlad

„Popiš také uctívání Božstva, při kterém se alespoň pětkrát denně obětuje Kṛṣṇovi jídlo a v náležitou dobu je ukládán na své lůžko. Měl bys také vysvětlit, jak se provádí ārati a jak je Pán uctíván pěti, šestnácti či padesáti předměty.“

Význam

Pět předmětů k uctívání Božstva jsou (1) velmi kvalitní voňavky, (2) velmi kvalitní květiny, (3) vonné tyčinky, (4) lampička a (5) něco k jídlu. Ṣoḍaśopacāra neboli šestnáct předmětů je: (1) nabídnout místo na sezení (āsan), (2) požádat Kṛṣṇu, aby si sedl, (3) nabídnout arghyu, (4) nabídnout vodu na umytí nohou, (5) vypláchnout ústa, (6) nabídnout madhu-parku, (7) nabídnout vodu k vypláchnutí úst, (8) vykoupat Pána, (9) dát Mu oblečení, (10) ozdobit Pánovo tělo ozdobami, (11) nabídnout sladké voňavky, (12) nabídnout pěkně vonící květiny, jako je růže nebo campaka, (13) nabídnout vonné tyčinky, (14) nabídnout lampičku, (15) nabídnout dobré jídlo a (16) přednést modlitby.

V Hari-bhakti-vilāse (11.127–140) je obšírný popis všeho, co je k uctívání Božstva potřeba. Je tam vyjmenováno šedesát čtyři předmětů. V chrámu by mělo pro potěšení Osobnosti Božství probíhat nádherné uctívání se všemi šedesáti čtyřmi předměty. Protože však někdy není možné všech šedesát čtyři předmětů získat, doporučujeme zajistit těchto šedesát čtyři předmětů alespoň v den instalace a poté, co je Pán instalován, pokračovat v uctívání těmito šedesáti čtyřmi předměty, jak je to jen možné. (1) Před chrámovou místností musí viset velký zvon, aby mohl každý, kdo přichází, na tento zvon zazvonit. Tomu se říká prabodhana neboli pokorné odevzdání se Pánu. To je první věc. (2) Návštěvník musí při zazvonění zvolat „Jaya Śrī Rādhā-Govinda!“ nebo „Jaya Śrī Rādhā-Mādhava!“ Každopádně musí říci slovo jaya. (3) Musí okamžitě padnout na zem jako tyč, aby se Pánu poklonil. (4) Pravidelně každé ráno hodinu a půl před východem slunce musí probíhat v chrámu maṅgala-ārati. (5) Před oltářem musí být āsan neboli sedátko pro duchovního mistra. Žák vše nosí duchovnímu mistrovi a on to obětuje Nejvyšší Osobnosti Božství. (6) Po maṅgala-ārati by si mělo Božstvo větvičkou vyčistit zuby; proto se Mu musí nabídnout větvička. (7) Božstvu se musí nabídnout voda na umytí nohou. (8) Musí se nabídnout arghya. (9) Musí se nabídnout voda pro ācaman. (10) Měla by se nabídnout madhu-parka, malá nádoba obsahující madhu (med, trochu ghí, trochu vody, trochu cukru, jogurt a mléko). Tomu se říká madhu-parka-ācaman. (11) Měli bychom před Pána položit dřevěné sandály. (12) Měli bychom masírovat Pánovo tělo. (13) Měli bychom Pánovo tělo masírovat olejem. (14) Jemnou, vlhkou houbičkou bychom pak měli z Pánova těla odstranit veškerý olej. (15) Měli bychom Pána vykoupat ve vodě, ve které byly po nějakou dobu namočené pěkně vonící květy. (16) Po vykoupání Pána ve vodě bychom Jej měli vykoupat v mléce. (17) Potom bychom Jej měli vykoupat v jogurtu. (18) Dále bychom Pána měli vykoupat vghí. (19) Potom bychom Jej měli vykoupat v medu. (20) Potom bychom Jej měli vykoupat v cukrové vodě. (21) Potom bychom měli Božstvo omýt vodou a pronášet tuto mantru:

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

(22) Celé tělo Pána musíme utřít ručníkem. (23) Na Pánovo tělo by se měly obléknout nové šaty. (24) Pán musí dostat posvátnou šňůru. (25) Měli bychom Mu nabídnout vodu na vypláchnutí úst (ācaman). (26) Pánovo tělo by se mělo potřít pěkně vonícími oleji, jako je třeba tekutá santálová pasta. (27) Pánu by měly být nasazovány různé druhy ozdob a korun. (28) Potom bychom Mu měli nabídnout girlandy a květy na ozdobení. (29) Musíme zapálit vonné tyčinky. (30) Musíme nabídnout lampičku. (31) Musíme zajistit, aby ateisté a démoni nemohli ublížit tělu Pána. (32) Měli bychom Pánu obětovat jídlo. (33) Měli bychom Mu nabídnout koření ke žvýkání. (34) Měli bychom Mu nabídnout betelové oříšky. (35) V náležitý čas bychom měli zařídit, aby byl Pán uložen na lůžko. (36) Měli bychom Pánu učesat a ozdobit vlasy. (37) Měli bychom Mu nabídnout prvotřídní šaty. (38) Měli bychom nabídnout prvotřídní helmici. (39) Šaty by se měly navonět. (40) Měly by se Mu nabídnout drahokamy Kaustubha a další ozdoby. (41) Měly by se Mu nabídnout různé druhy květů. (42) Měli bychom provést další maṅgala-ārati. (43) Měli bychom Mu nabídnout zrcadlo. (44) Pán by měl být na pěkných nosítkách přenesen na oltář. (45) Měli bychom Pána posadit na trůn. (46) Znovu bychom Mu měli nabídnout vodu na umytí nohou. (47) Měli bychom Mu opět nabídnout něco k jídlu. (48) Měli bychom provést večerní ārati. (49) Měli bychom Pána ovívat cāmarou a nad Jeho hlavou by měl být slunečník. (50) Měli bychom zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a schválené písně. (51) Měli bychom hrát na hudební nástroje. (52) Měli bychom před Božstvy tančit. (53) Měli bychom Božstvo obřadně obcházet. (54) Měli bychom se Mu znovu poklonit. (55) Měli bychom u Pánových lotosových nohou přednášet různé druhy modliteb a manter. (56) Měli bychom se hlavou dotknout lotosových nohou Pána. To nemusí být možné pro každého, ale měl by to dělat alespoň pūjārī. (57) Obětované květy z předešlého dne by se měly dotknout naší hlavy. (58) Měli bychom přijmout zbytky Pánova jídla. (59) Měli bychom sedět před Pánem a myslet na to, že Mu masírujeme nohy. (60) Měli bychom Pánovi předtím, než půjde odpočívat, ozdobit lůžko květy. (61) Měli bychom Pánovi podat ruku. (62) Měli bychom Božstvo přemístit na lůžko. (63) Měli bychom Pánovi umýt nohy a posadit Jej na lůžko. (64) Měli bychom Pána uložit a masírovat Mu nohy.

Ārati by se mělo pro Božstva provádět pětkrát denně – časně ráno před východem slunce, později ráno, v poledne, večer a v noci. Znamená to, že by mělo probíhat uctívání a vyměňování oblečení i květin. Co se týče pokrmů, všechny by měly být prvotřídní. Prvotřídní rýže, dál, ovoce, sladká rýže, zelenina a různé druhy jídel, která se lížou, pijí a žvýkají. Všechna jídla nabízená Božstvu by měla být neobyčejně znamenitá. V Evropě ani Americe v současnosti není nedostatek peněz. Lidé nejsou chudí, a když budou následovat tyto zásady uctívání Božstev, pokročí v duchovním životě. Co se týče ukládání Božstva na lůžko, je-li Božstvo velké a těžké, nelze Je přemisťovat každý den. Na lůžko je tedy lepší přemístit malé Božstvo, které je také uctíváno. Přitom by se měla pronášet tato mantra: āgaccha śayana-sthānaṁ priyābhiḥ saha keśava. „Ó Keśavo, pojď prosím společně se Śrīmatī Rādhārāṇī na své lůžko.“ (Hari-bhakti-vilāsa 11.40)

Božstvo by mělo být na lože přemístěno i se Śrīmatī Rādhārāṇī, což má být naznačeno přenesením dřevěných sandálů z oltáře před lůžko. Když je Božstvo uloženo, měli bychom Mu masírovat nohy. Předtím, než Božstvo uložíme, bychom Mu měli nabídnout hrnek mléka s cukrem. Po přijetí tohoto hustého mléka by mělo Božstvo ulehnout a dostat betelové oříšky a koření ke žvýkání.

Verš

śrī-mūrti-lakṣaṇa, āra śālagrāma-lakṣaṇa
kṛṣṇa-kṣetra-yātrā, kṛṣṇa-mūrti-daraśana

Synonyma

śrī-mūrti-lakṣaṇa — znaky Božstva; āra — a; śālagrāma-lakṣaṇa — znaky śālagrāma-śily; kṛṣṇa-kṣetra-yātrā — navštěvování míst, jakými jsou Vrindávan, Dváraka a Mathura; kṛṣṇa-mūrti-daraśana — navštěvování Božstva v chrámu.

Překlad

„Měl bys probrat vlastnosti Božstev i śālagrāma-śily. Měl by ses také zmínit o navštěvování Božstev v chrámu a navštěvování svatých míst, jako je Vrindávan, Mathura a Dváraka.“

Verš

nāma-mahimā, nāmāparādha dūre varjana
vaiṣṇava-lakṣaṇa, sevāparādha-khaṇḍana

Synonyma

nāma-mahimā — sláva svatého jména; nāma-aparādha — přestupky při zpívání svatého jména; dūre varjana — pozorně se vyvarovat; vaiṣṇava-lakṣaṇa — vlastnosti vaiṣṇavy; sevā-aparādha-khaṇḍana — vylučování přestupků při uctívání Božstev.

Překlad

„Měl bys opěvovat svatá jména a vysvětlit, jak je nutné se pečlivě vyhýbat přestupkům při jejich zpívání. Měl bys také popsat vlastnosti vaiṣṇavy a vysvětlit, že je třeba odstranit všechny druhy sevā-aparādhy, přestupků při uctívání Božstev.“

Význam

Oddaný by si měl neustále dávat pozor, aby se při zpívání Hare Kṛṣṇa mantry nedopouštěl deseti přestupků. Pokud velmi přísně následuje metody uctívání Božstev, stane se přirozeně a rychle čistým vaiṣṇavou. Čistý vaiṣṇava má v Pána neochvějnou víru a nikdy se neodchýlí. Neustále je zaměstnaný dokonalým uctíváním Božstva.

Měli bychom si také všimnout zvláštních přestupků při uctívání Božstva. Jsou vyjmenovány ve Skanda Purāṇě (Avantī-khaṇḍě), kterou vyslovil samotný Vyāsadeva. Všechny druhy přestupků musíme odstranit.

Tam, kde je dostatek lístků tulasī, by měla být śālagrāma-śilā uctívána těmito lístky. Uctívání śālagrāma-śily musí být zavedeno ve všech chrámech ISKCONu. Śālagrāma-śilā je podobou Pánovy milosti. Uctívat Božstvo šedesáti čtyřmi předměty může být těžké, ale Pán se tak zmenšil, že v každém chrámu může každý pečlivě uctívat Božstvo jednoduše vykonáváním stejných činností se śālagrāma-śilou.

Při uctívání Božstev hrozí třicet dva přestupků, kterých je třeba se vyvarovat. (1) Neměli bychom do chrámu vstupovat v nějakém dopravním prostředku. Před vstupem do chrámu si musíme zout boty nebo přezuvky. (2) Ihned po spatření Božstva bychom se měli poklonit. (3) Do chrámu bychom měli vstupovat po koupeli, jinými slovy naprosto čistí. (4) Neměli bychom se před Pánem klanět na jedné ruce. (5) Neměli bychom před Božstvy obřadně obcházet polobohy. (6) Neměli bychom před Božstvy natahovat nohy. (7) Neměli bychom před Božstvy sedět se zkříženýma nohama nebo se rukama dotýkat nohou. (8) Neměli bychom před Božstvy ležet. (9) Neměli bychom před Božstvem jíst. (10) Neměli bychom před Božstvem lhát. (11) Neměli bychom před Božstvy mluvit nahlas. (12) Neměli bychom před Božstvy mluvit nesmysly. (13) Neměli bychom před Božstvem plakat. (14) Neměli bychom před Božstvy vyřizovat cokoliv s druhými. (15) Neměli bychom před Božstvy mluvit hrubě. (16) Neměli bychom se zahalovat přikrývkou. (17) Neměli bychom před Božstvy záštiplně hovořit o druhých. (18) Neměli bychom před Božstvy nikoho chválit. (19) Neměli bychom před Božstvy mluvit slangem. (20) Neměli bychom před Božstvy pouštět větry. (21) Nikdo by neměl zanedbávat šedesát čtyři prvků uctívání Božstev. (22) Nikdo by neměl jíst nic, co nebylo obětováno Božstvu. (23) Neměli bychom zapomenout obětovat sezónní ovoce, jakmile je k mání. (24) Měli bychom Božstvu vždy obětovat čerstvé, nedotčené ovoce. (25) Neměli bychom sedět zády k Božstvu. (26) Neměli bychom se před Božstvem klanět druhým. (27) Neměli bychom sedět blízko Božstva bez svolení duchovního mistra. (28) Neměli bychom být pyšní, když nás někdo před Božstvy chválí. (29) Neměli bychom pomlouvat polobohy. (30) Neměli bychom být před Božstvy nevlídní k druhým. (31) Měli bychom se zúčastňovat všech chrámových slavností. (32) Neměli bychom se před Božstvy prát nebo hádat.

Verš

śaṅkha-jala-gandha-puṣpa-dhūpādi-lakṣaṇa
japa, stuti, parikramā, daṇḍavat vandana

Synonyma

śaṅkha — lastury; jala — vody; gandha — vonných tyčinek či voňavek; puṣpa — květů; dhūpa-ādi — vonných tyčinek a tak dále; lakṣaṇa — vlastnosti; japa — polohlasné pronášení; stuti — pronášení modliteb; parikramā — obřadné obcházení; daṇḍavat — klanění se; vandana — přednášení modliteb.

Překlad

„Měly by být popsány předměty pro uctívání, jako je voda, lastura, květy, vonné tyčinky a lampička. Měl by ses také zmínit o polohlasném pronášení manter, přednášení modliteb, obřadném obcházení a klanění se. To vše by mělo být pečlivě vysvětleno.“

Význam

O tom všem je zmínka v Hari-bhakti-vilāse. V této souvislosti je třeba se co nejvíce obracet hlavně na osmou vilāsu této knihy.

Verš

puraścaraṇa-vidhi, kṛṣṇa-prasāda-bhojana
anivedita-tyāga, vaiṣṇava-nindādi-varjana

Synonyma

puraścaraṇa-vidhi — obřady; kṛṣṇa-prasāda-bhojana — jedení jídla obětovaného Pánu; anivedita-tyāga — nedotýkat se ničeho, co nebylo Pánu obětováno; vaiṣṇava-nindā-ādi-varjana — zcela se vyhýbat pomlouvání vaiṣṇavů.

Překlad

„Další věci, o kterých by ses měl zmínit, jsou provádění puraścaraṇy, jedení kṛṣṇa-prasādam, ignorování neobětovaného jídla a nepomlouvání oddaných Pána.“

Význam

Ohledně vaiṣṇava-nindy se obraťte na Madhya-līlu 15.261.

Verš

sādhu-lakṣaṇa, sādhu-saṅga, sādhu-sevana
asat-saṅga-tyāga, śrī-bhāgavata-śravaṇa

Synonyma

sādhu-lakṣaṇa — příznaky oddaného; sādhu-saṅga — sdružování se s oddanými; sādhu-sevana — sloužení oddaným; asat-saṅga-tyāga — vyhýbání se společnosti neoddaných; śrī-bhāgavata-śravaṇa — pravidelné naslouchání Śrīmad-Bhāgavatamu.

Překlad

„Měl bys popsat příznaky oddaného, jak se s oddanými sdružovat, jak oddanému sloužit tak, aby byl spokojený, a jak se vzdát společnosti neoddaných. Měl bys také vysvětlit hodnotu pravidelného poslechu Śrīmad-Bhāgavatamu.“

Verš

dina-kṛtya, pakṣa-kṛtya, ekādaśy-ādi-vivaraṇa
māsa-kṛtya, janmāṣṭamyādi-vidhi-vicāraṇa

Synonyma

dina-kṛtya — denní povinnosti; pakṣa-kṛtya — čtrnáctidenní povinnosti; ekādaśī-ādi-vivaraṇa — popis Ekādaśī a tak dále; māsa-kṛtya — pravidelné měsíční povinnosti; janmāṣṭamī-ādi — slavení Janmāṣṭamī a dalších slavností; vidhi — procesu; vicāraṇa — zvážení.

Překlad

Měl bys popsat obřadní povinnosti, které se mají vykonávat každý den, každých čtrnáct dní, zvláště půst na Ekādaśī, a každý měsíc. Zvláště bys měl popsat slavení slavností, jako je Janmāṣṭamī, Rāma-navamī a Nṛsiṁha-caturdaśī.“

Verš

ekādaśī, janmāṣṭamī, vāmana-dvādaśī
śrī-rāma-navamī, āra nṛsiṁha-caturdaśī

Synonyma

ekādaśī — jedenáctý den ze dvou týdnů; janmāṣṭamī — oslavy narozenin Pána Kṛṣṇy; vāmana-dvādaśī — den zjevení Pána Vāmany; śrī-rāma-navamī — narozeniny Pána Rāmacandry; āra — a; nṛsiṁha-caturdaśī — den zjevení Pána Nṛsiṁhy.

Překlad

„Měl bys popsat Ekādaśī, Janmāṣṭamī, Vāmana-dvādaśī, a také Rāma-navamī a Nṛsiṁha-caturdaśī.“

Verš

ei sabe viddhā-tyāga, aviddhā-karaṇa
akaraṇe doṣa, kaile bhaktira lambhana

Synonyma

ei sabe — všem těmto věcem; viddhā-tyāga — vyhnout se viddha-ekādaśī neboli smíšenému Ekādaśī; aviddhā-karaṇa — následování čistého Ekādaśī; akaraṇe doṣa — jak je chybné je opomíjet; kaile — pokud se tak stane; bhaktira lambhana — nastanou nesrovnalosti v oddané službě.

Překlad

„Měl bys varovat před smíšeným Ekādaśīm a doporučit následovat čisté Ekādaśī. Vysvětli také, jaká je to chyba Ekādaśī nedodržovat. Každý by si na tyto věci měl dávat pozor. Pokud nebude opatrný, dopustí se nedbalosti v oddané službě.“

Verš

sarvatra pramāṇa dibe purāṇa-vacana
śrī-mūrti-viṣṇu-mandira-karaṇa-lakṣaṇa

Synonyma

sarvatra — všude; pramāṇa — důkazy; dibe — měl bys předkládat; purāṇa-vacana — citovat z Purāṇ; śrī-mūrti — Božstva; viṣṇu-mandira — chrámu Viṣṇua; karaṇa-lakṣaṇa — způsob výstavby.

Překlad

„Vše, co řekneš o vaiṣṇavském chování, výstavbě chrámů Viṣṇua, instalaci Božstev a dalších věcech, musíš podložit důkazy z Purāṇ.“

Verš

‘sāmānya’ sad-ācāra, āra ‘vaiṣṇava’-ācāra
kartavyākartavya saba ‘smārta’ vyavahāra

Synonyma

sāmānya — obecně; sat-ācāra — dobré chování; āra — a; vaiṣṇava — oddaných Pána Viṣṇua; ācāra — etiketu; kartavya-akartavya — věci, které se mají a nemají dělat; saba — všechny; smārta — spojené s usměrňujícími zásadami; vyavahāra — poslání.

Překlad

„Měl bys předložit obecné i konkrétní popisy chování a činností vaiṣṇavy a nastínit věci, které by se měly a neměly dělat. To vše popiš jako usměrnění a etiketu.“

Verš

ei saṅkṣepe sūtra kahiluṅ dig-daraśana
yabe tumi likhibā, kṛṣṇa karābe sphuraṇa

Synonyma

ei — tak; saṅkṣepe — v krátkosti; sūtra — souhrny; kahiluṅ — popsal jsem; dik-daraśana — jen malý návod; yabe — kdykoliv; tumi — ty; likhibā — pokusíš se psát; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; karābe — učiní; sphuraṇa — vyjevení.

Překlad

„Krátce jsem představil vaiṣṇavské usměrňující zásady. Předložil jsem je stručně, jen abych ti trochu naznačil směr. Až budeš o těchto tématech psát, Kṛṣṇa ti pomůže tak, že tě duchovně probudí.“

Význam

Nikdo nemůže psát o duchovních tématech, pokud není požehnán Kṛṣṇou a učednickou posloupností guruů. Požehnání autorit je naším zplnomocněním. Nikdo by se neměl snažit psát o vaiṣṇavském chování a činnostech, aniž by byl zmocněn vyšší autoritou. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (4.2): evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ.

Verš

ei ta’ kahilu prabhura sanātane prasāda
yāhāra śravaṇe cittera khaṇḍe avasāda

Synonyma

ei ta' — takto; kahilu — popsal jsem; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sanātane — vůči Sanātanovi Gosvāmīmu; prasāda — milost; yāhāra śravaṇe — poslechem čehož; cittera — mysli; khaṇḍe — zmizí; avasāda — veškerá mrzutost.

Překlad

Takto jsem vyprávěl o milosti, kterou Pán Caitanya udělil Sanātanovi Gosvāmīmu. Poslouchání těchto témat očistí srdce od veškerého znečištění.

Verš

nija-granthe karṇapūra vistāra kariyā
sanātane prabhura prasāda rākhiyāche likhiyā

Synonyma

nija-granthe — ve své knize; karṇapūra — Kavi-karṇapūra; vistāra kariyā — obšírně popisující; sanātane — vůči Sanātanovi Gosvāmīmu; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prasāda — milost; rākhiyāche — udržoval; likhiyā — píšící.

Překlad

Autorizovaný básník jménem Kavi-karṇapūra napsal knihu nazvanou Caitanya-candrodaya-nāṭaka. Tato kniha pojednává o tom, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu požehnal Sanātanovi Gosvāmīmu svou zvláštní milostí.

Verš

gauḍendrasya sabhā-vibhūṣaṇa-maṇis tyaktvā ya ṛddhāṁ śriyaṁ
rūpasyāgraja eṣa eva taruṇīṁ vairāgya-lakṣmīṁ dadhe
antar-bhakti-rasena pūrṇa-hṛdayo bāhye ’vadhūtākṛtiḥ
śaivālaiḥ pihitaṁ mahā-sara iva prīti-pradas tad-vidām

Synonyma

gauḍa-indrasya — vládce Gaudadéše (Bengálska); sabhā — parlamentu; vibhūṣaṇa — základní; maṇiḥ — drahokam; tyaktvā — poté, co zanechal; yaḥ — ten, kdo; ṛddhām — bohatý; śriyam — královský požitek; rūpasya agrajaḥ — starší bratr Śrīly Rūpy Gosvāmīho; eṣaḥ — tento; eva — určitě; taruṇīm — mladistvé; vairāgya-lakṣmīm — štěstí odříkání; dadhe — přijal; antaḥ-bhakti-rasena — náladami vnitřní lásky ke Kṛṣṇovi; pūrṇa-hṛdayaḥ — plně uspokojený; bāhye — navenek; avadhūta-ākṛtiḥ — oblečení žebravého mnicha; śaivālaiḥ — mechem; pihitam — pokryté; mahā-saraḥ — velké nebo hluboké jezero; iva — jako; prīti-pradaḥ — velmi příjemný; tat-vidām — pro ty, kdo jsou obeznámeni s vědou o oddané službě.

Překlad

„Śrīla Sanātana Gosvāmī byl starším bratrem Śrīly Rūpy Gosvāmīho a velmi důležitým ministrem ve vládě bengálského vládce Husaina Šáha, v jehož shromáždění byl považován za zářivý drahokam. Měl veškeré bohatství a královské postavení, ale všeho se vzdal, aby přijal mladistvou bohyni odříkání. I když navenek vypadal jako žebravý mnich, který se všeho zřekl, měl srdce plné blaženosti oddané služby. Lze ho proto přirovnat k hlubokému jezeru pokrytému mechovinou. Pro všechny oddané, kteří znali vědu o oddané službě, byl zdrojem štěstí.“

Význam

Tento a další dva verše jsou z Caitanya-candrodaya-nāṭaky (9.34, 35, 38).

Verš

taṁ sanātanam upāgatam akṣṇor
dṛṣṭa-mātram atimātra-dayārdraḥ
āliliṅga parighāyata-dorbhyāṁ
sānukampam atha campaka-gauraḥ

Synonyma

tam — k němu; sanātanam — Sanātana Gosvāmī; upāgatam — jakmile přišel; akṣṇoḥ — s očima; dṛṣṭa-mātram — už když ho spatřil; ati-mātra — velmi; dayā-ārdraḥ — milostivý; āliliṅga — obejmul; parighāyata-dorbhyām — svýma rukama; sa-anukampam — s velkou náklonností; atha — tak; campaka-gauraḥ — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, jenž má barvu pleti podobnou campakovému květu (zlatou).

Překlad

„Když Sanātana Gosvāmī přišel k Pánu Caitanyovi, Pán byl k němu nesmírně milostivý, hned jak ho spatřil. Pán s barvou pleti zlatého campakového květu otevřel náruč a na projev velké náklonnosti ho obejmul.“

Verš

kālena vṛndāvana-keli-vārtā
lupteti tāṁ khyāpayituṁ viśiṣya
kṛpāmṛtenābhiṣiṣeca devas
tatraiva rūpaṁ ca sanātanaṁ ca

Synonyma

kālena — časem; vṛndāvana-keli-vārtā — témata týkající se transcendentálních nálad zábav Pána Kṛṣṇy ve Vrindávanu; luptā — téměř ztracena; iti — tak; tām — všechna; khyāpayitum — vysvětlit; viśiṣya — upřesnit; kṛpā-amṛtena — nektarem milosti; abhiṣiṣeca — pokropil; devaḥ — Pán; tatra — tam; eva — opravdu; rūpam — Śrīlu Rūpu Gosvāmīho; ca — a; sanātanam — Sanātanu Gosvāmīho; ca — také.

Překlad

„Transcendentální zprávy o Kṛṣṇových zábavách ve Vrindávanu byly časem téměř ztraceny. Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl tyto zábavy důkladně vysvětlit, a proto Śrīlu Rūpu Gosvāmīho i Sanātanu Gosvāmīho zmocnil nektarem své milosti, aby mohli tuto práci ve Vrindávanu vykonat.“

Verš

ei ta’ kahiluṅ sanātane prabhura prasāda
yāhāra śravaṇe cittera khaṇḍe avasāda

Synonyma

ei ta' — tak; kahiluṅ — vysvětlil jsem; sanātane — vůči Sanātanovi Gosvāmīmu; prabhura prasāda — milost Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yāhāra śravaṇe — poslechem čehož; cittera — ze srdce; khaṇḍe — zmizí; avasāda — mrzutost.

Překlad

Tak jsem popsal milost, kterou od Śrī Caitanyi Mahāprabhua dostal Sanātana Gosvāmī. Poslechem tohoto vyprávění ze srdce zmizí veškerá mrzutost.

Verš

kṛṣṇera svarūpa-gaṇera sakala haya ‘jñāna’
vidhi-rāga-mārge ‘sādhana-bhakti’ra vidhāna

Synonyma

kṛṣṇera svarūpa-gaṇera — Pána Kṛṣṇy v Jeho různých expanzích; sakala — veškeré; haya — je; jñāna — poznání; vidhi-rāga-mārge — v procesu oddané služby podle usměrňujících zásad nebo se spontánní láskou; sādhana bhaktira vidhāna — autorizovaný způsob vykonávání oddané služby.

Překlad

Čtením těchto pokynů Sanātanovi Gosvāmīmu si člověk dokonale uvědomí různé expanze Pána Kṛṣṇy a proces oddané služby podle usměrňujících zásad a se spontánní láskou. Tak je možné vše plně poznat.

Verš

‘kṛṣṇa-prema’, ‘bhakti-rasa’, ‘bhaktira siddhānta’
ihāra śravaṇe bhakta jānena saba anta

Synonyma

kṛṣṇa-prema — lásku k Bohu; bhakti-rasa — nálady oddané služby; bhaktira siddhānta — závěry oddané služby; ihāra śravaṇe — poslechem této kapitoly; bhakta — oddaný; jānena — zná; saba — všechny; anta — meze.

Překlad

Čtením těchto pokynů může čistý oddaný pochopit lásku ke Kṛṣṇovi, nálady oddané služby a závěry oddané služby. Studiem těchto pokynů může každý všechny tyto věci pochopit až po krajní mez.

Verš

śrī-caitanya-nityānanda-advaita-caraṇa
yāṅra prāṇa-dhana, sei pāya ei dhana

Synonyma

śrī-caitanya-nityānanda-advaita-caraṇa — lotosové nohy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Pána Nityānandy a Advaity Prabhua; yāṅra prāṇa-dhana — jejímž životem; sei — tato osoba; pāya — dostane; ei dhana — tuto pokladnici oddané služby.

Překlad

Závěr těchto pokynů mohou pochopit ti, pro něž jsou lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Nityānandy Prabhua a Advaity Prabhua vším.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke dvacáté čtvrté kapitole Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, popisující verš ātmārāma a milost, kterou od Pána dostal Sanātana Gosvāmī.