Skip to main content

ДЕСЕТА ГЛАВА

Съвършенството на Абсолюта

ТЕКСТ 1:
Върховната Божествена Личност каза: Чуй ме отново, о, силноръки Арджуна. Понеже си мой скъп приятел, за твое добро ще продължа да говоря и ще ти дам знание, по-добро от това, което вече обясних.
ТЕКСТ 2:
Нито полубоговете, нито великите мъдреци познават моя произход и съвършенства, защото във всяко отношение Аз съм източникът на полубоговете и мъдреците.
ТЕКСТ 3:
Този, който ме познава като нероден, безначален, Върховен Бог на всички светове – единствено той, незаблуден сред хората, се освобождава от всички грехове.
ТЕКСТОВЕ 4 – 5:
Интелигентност, знание, свобода от съмнение и заблуда, способност да се прощава, честност, контрол над сетивата и ума, щастие и нещастие, раждане, смърт, страх и безстрашие, ненасилие, уравновесеност, удовлетворение, аскетизъм, благотворителност, слава и позор – всички тези качества на живите същества са създадени единствено от мен.
ТЕКСТ 6:
Седемте велики мъдреци, а преди тях четиримата други велики мъдреци и Ману (родоначалниците на човечеството) водят началото си от мен, родени от моя ум, а всички живи същества, населяващи различните планети, произлизат от тях.
ТЕКСТ 7:
Този, който действително разбере моето величие и мистична сила, се заема с чисто предано служене; в това няма съмнение.
ТЕКСТ 8:
Аз съм източникът на всички духовни и материални светове. Всичко води началото си от мен. Мъдреците, които добре знаят това, ми служат предано и ме обожават с цялото си сърце.
ТЕКСТ 9:
Мислите на моите чисти предани са насочени към мен, животът им е посветен на служене на мен; те изпитват висше удовлетворение и блаженство да се просвещават един друг в разговори за мен.
ТЕКСТ 10:
На тези, които постоянно ми служат с любов, Аз давам разбирането, чрез което да дойдат при мен.
ТЕКСТ 11:
За да проявя особената си милост, Аз, пребиваващ в сърцата им, с факела на знанието разсейвам мрака, породен от невежество.
ТЕКСТОВЕ 12 – 13:
Арджуна каза: Ти си Върховната Божествена Личност, крайното убежище, най-чистият, Абсолютната Истина. Ти си вечната изначална личност; трансцендентален, нероден и най-велик. Всички велики мъдреци, като На̄рада, Асита, Девала, Вя̄са, потвърждават тази истина за теб, а сега и Ти самият ми я заявяваш.
ТЕКСТ 14:
О, Кр̣ш̣н̣а, напълно приемам за истина всичко, което ми каза. Нито полубоговете, нито демоните, о, Господи, могат да разберат твоята личност.
ТЕКСТ 15:
О, Върховна Личност, източник на всичко, Бог на всички същества, Бог на боговете, Господар на Вселената, в действителност само Ти познаваш себе си чрез собствената си вътрешна енергия!
ТЕКСТ 16:
Моля те, разкажи ми подробно за божествените си съвършенства, чрез които проникваш във всички светове.
ТЕКСТ 17:
О, Кр̣ш̣н̣а, о, върховен мистик, как да мисля постоянно за теб и как да те разбера? В коя от многобройните ти форми да те помня, о, Господи?
ТЕКСТ 18:
О, Джана̄рдана, моля те, опиши отново с подробности мистичната сила на твоите съвършенства. Никога не се насищам да слушам за теб, защото колкото повече слушам, толкова повече желая да вкусвам нектара на думите ти.
ТЕКСТ 19:
Върховната Божествена Личност каза: Да, ще ти разкажа за моите великолепни проявления, но само за най-важните, о, Арджуна, защото моето съвършенство е безгранично.
ТЕКСТ 20:
О, Арджуна, Аз съм Свръхдушата в сърцата на всички живи същества. Аз съм началото, средата и краят на всички същества.
ТЕКСТ 21:
От А̄дитите Аз съм Виш̣н̣у; от светилата Аз съм блестящото Слънце; от Марутите Аз съм Марӣчи, а сред звездите Аз съм Луната.
ТЕКСТ 22:
От Ведите Аз съм Са̄ма Веда; от полубоговете Аз съм Индра, царят на рая; от сетивата съм умът, а в живите същества съм жизнената сила (съзнанието).
ТЕКСТ 23:
От Рудрите Аз съм Бог Шива; от Якш̣ите и Ра̄кш̣асите съм владетелят на богатствата (Кувера); от всички Васу Аз съм огънят (Агни); от планините Аз съм Меру.
ТЕКСТ 24:
От жреците, о, Арджуна, знай, че Аз съм главният, Бр̣хаспати. От генералите Аз съм Ка̄ртикея, а от водните басейни Аз съм океанът.
ТЕКСТ 25:
От великите мъдреци Аз съм Бхр̣гу, а от звуковите вибрации Аз съм трансценденталната ом̇. От жертвоприношенията Аз съм повтарянето на святите имена (джапа), а от неподвижните неща съм Хима̄лаите.
ТЕКСТ 26:
От всички дървета Аз съм баняновото дърво, а от мъдреците сред полубоговете Аз съм На̄рада. От Гандхарвите съм Читраратха, а сред съвършените същества съм мъдрецът Капила.
ТЕКСТ 27:
От конете Аз съм известен като Уччаих̣шрава̄, създаден при разбиването на океана за нектар. От величествените слонове Аз съм Аира̄вата, а сред хората Аз съм монархът.
ТЕКСТ 28:
От оръжията Аз съм гръмотевицата; сред кравите Аз съм Сурабхи. От причините за създаване на потомство Аз съм Кандарпа, богът на любовта, а сред змиите съм Ва̄суки.
ТЕКСТ 29:
От многоглавите На̄ги Аз съм Ананта, а сред водните обитатели Аз съм полубогът Варун̣а. От прадедите Аз съм Аряма̄, а сред тези, които раздават правосъдие, Аз съм Яма, богът на смъртта.
ТЕКСТ 30:
Сред демоните Даитя Аз съм преданият Прахла̄да; сред покорителите Аз съм времето; сред дивите животни Аз съм лъвът, а сред птиците съм Гаруд̣а.
ТЕКСТ 31:
От пречистващите Аз съм вятърът; от владеещите добре оръжието Аз съм Ра̄ма; от рибите Аз съм акулата, а от реките Аз съм Ганг.
ТЕКСТ 32:
О, Арджуна, Аз съм началото, краят и средата на всички творения. От науките Аз съм духовната наука за себето, а сред аргументите на логиците Аз съм окончателната истина.
ТЕКСТ 33:
От буквите Аз съм А, а сред сложните думи Аз съм двусъставната. Аз съм също вечното време, а от създателите съм Брахма̄.
ТЕКСТ 34:
Аз съм всепоглъщащата смърт; Аз съм съзидателният принцип на всичко, което ще бъде; сред жените Аз съм славата, сполуката, изящната реч, паметта, разумът, постоянството и търпението.
ТЕКСТ 35:
От химните в Са̄ма Веда Аз съм Бр̣хат-са̄ма, а от поезията Аз съм Га̄ятрӣ. От месеците Аз съм Ма̄ргашӣрш̣а (ноември и декември), а от сезоните съм цветоносната пролет.
ТЕКСТ 36:
Сред измамите Аз съм хазартът; Аз съм блясъкът на великолепието. Аз съм победата, Аз съм приключението, Аз съм силата на силния.
ТЕКСТ 37:
От потомците на Вр̣ш̣н̣и Аз съм Ва̄судева, а от Па̄н̣д̣авите съм Арджуна. От мъдреците Аз съм Вя̄са, а сред великите мислители съм Ушана̄.
ТЕКСТ 38:
От всички средства за прекратяване на беззаконието Аз съм наказанието, а за търсещите победа, Аз съм моралът. От тайните Аз съм мълчанието и Аз съм мъдростта на мъдрия.
ТЕКСТ 39:
Освен това, о, Арджуна, Аз съм семето на всичко съществуващо. Няма същество – движещо се или неподвижно, – което може да съществува без мен.
ТЕКСТ 40:
О, могъщи победителю на враговете, нямат край моите божествени проявления. Всичко, което ти разказах, е само знак за безкрайните ми съвършенства.
ТЕКСТ 41:
Знай, че всички съвършени, красиви и величествени творения са само частица от моето великолепие.
ТЕКСТ 42:
О, Арджуна, защо е необходимо това подробно знание? Само с една незначителна част от мен Аз прониквам и поддържам цялата Вселена.