Skip to main content

Text 10

Sloka 10

Devanagari

Dévanágarí

भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन् ।
तत्त्वसंख्यानविज्ञप्‍त्यै जातं विद्वानज: स्वराट् ॥ १० ॥

Text

Verš

bhagavantaṁ paraṁ brahma
sattvenāṁśena śatru-han
tattva-saṅkhyāna-vijñaptyai
jātaṁ vidvān ajaḥ svarāṭ
bhagavantaṁ paraṁ brahma
sattvenāṁśena śatru-han
tattva-saṅkhyāna-vijñaptyai
jātaṁ vidvān ajaḥ svarāṭ

Synonyms

Synonyma

bhagavantam — the Lord; param — supreme; brahma — Brahman; sattvena — having an uncontaminated existence; aṁśena — by a plenary portion; śatru-han — O killer of the enemy, Vidura; tattva-saṅkhyāna — the philosophy of the twenty-four material elements; vijñaptyai — for explaining; jātam — appeared; vidvān — knowing; ajaḥ — the unborn (Lord Brahmā); sva-rāṭ — independent.

bhagavantam — Pán; param — Nejvyšší; brahma — Brahman; sattvena — s neznečištěnou existencí; aṁśena — úplnou částí; śatru-han — ó hubiteli nepřítele, Viduro; tattva-saṅkhyāna — filozofie dvaceti čtyř hmotných prvků; vijñaptyai — aby vysvětlil; jātam — zjevil se; vidvān — věděl; ajaḥ — nezrozený (Pán Brahmā); sva-rāṭ — nezávislý.

Translation

Překlad

Maitreya continued: O killer of the enemy, the unborn Lord Brahmā, who is almost independent in acquiring knowledge, could understand that a portion of the Supreme Personality of Godhead, in His quality of pure existence, had appeared in the womb of Devahūti just to explain the complete state of knowledge known as sāṅkhya-yoga.

Maitreya pokračoval: Ó hubiteli nepřítele, nezrozený Pán Brahmā, který je téměř nezávislý v získávání poznání, pochopil, že se v lůně Devahūti ve Své části zjevil Nejvyšší Pán ve Své kvalitě čistého dobra, aby vysvětlil úplný systém poznání, jenž je zvaný sāṅkhya-yoga.

Purport

Význam

In Bhagavad-gītā, Fifteenth Chapter, it is stated that the Lord Himself is the compiler of the Vedānta-sūtra and is the perfect knower of the Vedānta-sūtra. Similarly, the Sāṅkhya philosophy is compiled by the Supreme Personality of Godhead in His appearance as Kapila. There is an imitation Kapila who has a Sāṅkhya philosophical system, but Kapila the incarnation of God is different from that Kapila. Kapila the son of Kardama Muni, in His system of Sāṅkhya philosophy, very explicitly explained not only the material world but also the spiritual world. Brahmā could understand this fact because he is svarāṭ, almost independent in receiving knowledge. He is called svarāṭ because he did not go to any school or college to learn but learned everything from within. Because Brahmā is the first living creature within this universe, he had no teacher, his teacher was the Supreme Personality of Godhead Himself, who is seated in the heart of every living creature. Brahmā acquired knowledge directly from the Supreme Lord within the heart; therefore he is sometimes called svarāṭ and aja.

V patnácté kapitole Bhagavad-gīty je řečeno, že Samotný Pán sestavil a dokonale zná Vedānta-sūtru. Podobně sāṅkhyovou filozofii sestavil Nejvyšší Pán ve Své inkarnaci Kapily. Existuje také napodobitel Kapila, který má svůj systém sāṅkhyové filozofie, ale Kapila, inkarnace Boha, se od tohoto Kapily liší. Kapila, syn Kardamy Muniho, ve Svém sāṅkhyovém filozofickém systému velice jasně vysvětlil nejen hmotný, ale i duchovní svět. Brahmā tuto skutečnost chápal, protože je svarāṭ, téměř nezávislý v získávání poznání. Nazývá se svarāṭ, neboť nechodil na žádnou školu ani univerzitu, ale vše se naučil zevnitř. Brahmā je první živou bytostí v tomto vesmíru, a proto neměl žádného učitele — jeho učitelem byl Samotný Nejvyšší Pán, který sídlí v srdci každé živé bytosti. Protože Brahmā získal poznání přímo od Nejvyšší Osobnosti Božství v srdci, nazývá se někdy svarāṭ či aja.

Another important point is stated here. Sattvenāṁśena: when the Supreme Personality of Godhead appears, He brings with Him all His paraphernalia of Vaikuṇṭha; therefore His name, His form, His quality, His paraphernalia and His entourage all belong to the transcendental world. Real goodness is in the transcendental world. Here in the material world, the quality of goodness is not pure. Goodness may exist, but there must also be some tinges of passion and ignorance. In the spiritual world the unalloyed quality of goodness prevails; there the quality of goodness is called śuddha-sattva, pure goodness. Another name for śuddha-sattva is vasudeva because God is born from Vasudeva. Another meaning is that when one is purely situated in the qualities of goodness, he can understand the form, name, quality, paraphernalia and entourage of the Supreme Personality of Godhead. The word aṁśena also indicates that the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, appeared as Kapiladeva in a portion of His portion. God expands either as kalā or as aṁśa. Aṁśa means “direct expansion,” and kalā means “expansion of the expansion.” There is no difference between the expansion, the expansion of the expansion, and the Supreme Personality of Godhead directly, as there is no difference between one candle and another — but still the candle from which the others are lit is called the original. Kṛṣṇa is therefore called the Parabrahman, or the ultimate Godhead and cause of all causes.

Je zde zmínka o dalším významném bodu: sattvenāṁśena — když se Nejvyšší Pán zjevuje, přináší s Sebou všechno Své příslušenství z Vaikuṇṭhy, a proto Jeho jméno, podoba, vlastnosti, příslušenství a doprovod patří do transcendentálního světa. Skutečné dobro existuje v transcendentálním světě. Zde v hmotném světě neexistuje čistá kvalita dobra. Dobro zde může být, ale jsou v něm také příměsi vášně a nevědomosti. V duchovním světě se vyskytuje čistá kvalita dobra, která se nazývá śuddha-sattva, “čisté dobro”. Jiným jménem pro śuddha-sattvu je vasudeva, protože Bůh se rodí z Vasudeva. Dále to také znamená, že podobu, jméno, vlastnosti, příslušenství a doprovod Nejvyšší Osobnosti Božství může pochopit ten, kdo má vlastnosti v čisté kvalitě dobra. Slovo aṁśena také vyjadřuje, že Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, se zjevil v podobě Kapiladeva jako část Své části. Bůh se expanduje buď jako kalā, nebo jako aṁśa. Aṁśa znamená “přímá expanze” a kalā znamená “expanze expanze”. Mezi expanzí, expanzí expanze a Samotnou Nejvyšší Osobností Božství není žádný rozdíl, stejně jako není rozdíl mezi dvěma svíčkami, ale přesto jedna svíčka, od které se zapalují ostatní, se nazývá původní. Kṛṣṇa se tedy nazývá Parabrahman neboli Nejvyšší Bůh a příčina všech příčin.