Skip to main content

Text 10

10

Devanagari

Деванагарі

भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन् ।
तत्त्वसंख्यानविज्ञप्‍त्यै जातं विद्वानज: स्वराट् ॥ १० ॥

Text

Текст

bhagavantaṁ paraṁ brahma
sattvenāṁśena śatru-han
tattva-saṅkhyāna-vijñaptyai
jātaṁ vidvān ajaḥ svarāṭ
бгаґавантам̇ парам̇ брахма
саттвена̄м̇ш́ена ш́атру-хан
таттва-сан̇кгйа̄на-віджн̃аптйаі
джа̄там̇ відва̄н аджах̣ свара̄т̣

Synonyms

Послівний переклад

bhagavantam — the Lord; param — supreme; brahma — Brahman; sattvena — having an uncontaminated existence; aṁśena — by a plenary portion; śatru-han — O killer of the enemy, Vidura; tattva-saṅkhyāna — the philosophy of the twenty-four material elements; vijñaptyai — for explaining; jātam — appeared; vidvān — knowing; ajaḥ — the unborn (Lord Brahmā); sva-rāṭ — independent.

бгаґавантам  —  Господь; парам  —  верховний; брахма  —  Брахман; саттвена  —  чиє буття неосквернене; ам̇ш́ена  —  довершеною часткою; ш́атру-хан  —  о переможцю ворогів, Відуро; таттва-сан̇кгйа̄на  —  філософський аналіз двадцяти чотирьох елементів матерії; віджн̃аптйаі  —  для пояснення; джа̄там  —  з’явився; відва̄н  —  знаючи; аджах̣  —  ненардожений; сва-ра̄т̣  —  незалежний.

Translation

Переклад

Maitreya continued: O killer of the enemy, the unborn Lord Brahmā, who is almost independent in acquiring knowledge, could understand that a portion of the Supreme Personality of Godhead, in His quality of pure existence, had appeared in the womb of Devahūti just to explain the complete state of knowledge known as sāṅkhya-yoga.

Майтрея вів далі: О переможцю ворогів, ненароджений Господь Брахма, наділений майже повною незалежністю пізнання, зрозумів, що в лоні Девахуті силою свого чистого буття з’явився у Своїй частці Верховний Бог-Особа, щоб принести людям всеохопне знання, відоме як санкг’я-йоґа.

Purport

Коментар

In Bhagavad-gītā, Fifteenth Chapter, it is stated that the Lord Himself is the compiler of the Vedānta-sūtra and is the perfect knower of the Vedānta-sūtra. Similarly, the Sāṅkhya philosophy is compiled by the Supreme Personality of Godhead in His appearance as Kapila. There is an imitation Kapila who has a Sāṅkhya philosophical system, but Kapila the incarnation of God is different from that Kapila. Kapila the son of Kardama Muni, in His system of Sāṅkhya philosophy, very explicitly explained not only the material world but also the spiritual world. Brahmā could understand this fact because he is svarāṭ, almost independent in receiving knowledge. He is called svarāṭ because he did not go to any school or college to learn but learned everything from within. Because Brahmā is the first living creature within this universe, he had no teacher, his teacher was the Supreme Personality of Godhead Himself, who is seated in the heart of every living creature. Brahmā acquired knowledge directly from the Supreme Lord within the heart; therefore he is sometimes called svarāṭ and aja.

ПОЯСНЕННЯ: У п’ятнадцятій главі «Бгаґавад-ґіти» сказано, що Господь Сам уклав «Веданта-сутру» і наділений її досконалим знанням. Філософію санкг’ї також виклав Верховний Бог-Особа, з’явившись як Капіла. Існує також самозванець Капіла, який розробив свою філософську систему санкг’ї, але його не слід плутати з Капілою, втіленням Бога. Капіла, син Кардами Муні, у Своїй філософській системі санкг’ї чітко пояснює не лише матеріальний світ, але й духовний світ також. Брахма дізнався про це, тому що він сварат, тобто здатний здобувати знання незалежно майже ні від кого. Його називають сварат, тому що йому не доводилося ходити вчитися в школі чи університеті, все знання він отримав із серця. Брахма    —    це перше живе створіння в цьому всесвіті, отож він не міг мати ніякого вчителя. Його вчителем став Сам Верховний Бог-Особа, що перебуває в серці кожної живої істоти. Брахма отримав знання прямо від Верховного Господа в своєму серці, тому його іноді називають сварат і аджа.

Another important point is stated here. Sattvenāṁśena: when the Supreme Personality of Godhead appears, He brings with Him all His paraphernalia of Vaikuṇṭha; therefore His name, His form, His quality, His paraphernalia and His entourage all belong to the transcendental world. Real goodness is in the transcendental world. Here in the material world, the quality of goodness is not pure. Goodness may exist, but there must also be some tinges of passion and ignorance. In the spiritual world the unalloyed quality of goodness prevails; there the quality of goodness is called śuddha-sattva, pure goodness. Another name for śuddha-sattva is vasudeva because God is born from Vasudeva. Another meaning is that when one is purely situated in the qualities of goodness, he can understand the form, name, quality, paraphernalia and entourage of the Supreme Personality of Godhead. The word aṁśena also indicates that the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, appeared as Kapiladeva in a portion of His portion. God expands either as kalā or as aṁśa. Aṁśa means “direct expansion,” and kalā means “expansion of the expansion.” There is no difference between the expansion, the expansion of the expansion, and the Supreme Personality of Godhead directly, as there is no difference between one candle and another — but still the candle from which the others are lit is called the original. Kṛṣṇa is therefore called the Parabrahman, or the ultimate Godhead and cause of all causes.

Варто звернути увагу на ще один важливий момент, висвітлений в цьому вірші. Саттвена̄м̇ш́ена    —    коли з’являється Верховний Бог-Особа, Він приносить із Собою все Своє оточення, серед яког Він живе на Вайкунтзі. Це означає, що і Його ім’я, і Його форма, і Його якості, і Його оточеня, і Його почт належать до трансцендентного світу. Істинне добро існує тільки в трансцендентному світі. Тут, у матеріальному світі, якість добра не буває повністю чистою. Добро може тут іноді проявлятися, але тут воно завжди має домішки страсті й невігластва. В духовному світі панує добро, не змішане з нижчими якостями. Якість добра в духовному світі називають шуддга-саттвою, або чистим добром. Інша назва шуддга-саттви    —    це васудева, тому що Бог народжується від Васудеви. Разом з тим це означає, що людина, яка утвердилася в чистому добрі, стає здатною пізнати образ, ім’я, якості, оточення і почет Верховного Бога-Особи. Слово ам̇ш́ена також вказує на те, що Верховний Бог-Особа, Крішна, втілюється в образі Капіладеви як частка Своєї частки. Бог поширюється або в форми кала, або в форми амша. Амша означає «безпосереднє поширення», а кала    —    «поширення Його поширення». Між Самим Верховним Богом-Особою, Його поширенням і поширенням Його поширення немає різниці, так само як немає різниці між одною свічкою і іншою. Та все таки ту свічку, від котрої запалено всі інші, називають першою. Тому Крішну називають Парабрахманою, або Верховним Богом-Особою і причиною всіх причин.