Skip to main content

Text 11

Sloka 11

Devanagari

Dévanágarí

सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम् ।
प्रहृष्यमाणैरसुभि: कर्दमं चेदमभ्यधात् ॥ ११ ॥

Text

Verš

sabhājayan viśuddhena
cetasā tac-cikīrṣitam
prahṛṣyamāṇair asubhiḥ
kardamaṁ cedam abhyadhāt
sabhājayan viśuddhena
cetasā tac-cikīrṣitam
prahṛṣyamāṇair asubhiḥ
kardamaṁ cedam abhyadhāt

Synonyms

Synonyma

sabhājayan — worshiping; viśuddhena — pure; cetasā — with a heart; tat — of the Supreme Personality of Godhead; cikīrṣitam — the intended activities; prahṛṣyamāṇaiḥ — gladdened; asubhiḥ — with senses; kardamam — to Kardama Muni; ca — and Devahūti; idam — this; abhyadhāt — spoke.

sabhājayan — uctíval; viśuddhena — s čistým; cetasā — srdcem; tat — Nejvyšší Osobnosti Božství; cikīrṣitam — zamýšlené činnosti; prahṛṣyamāṇaiḥ — s rozjařenými; asubhiḥ — smysly; kardamam — Kardamovi Munimu; ca — a Devahūti; idam — toto; abhyadhāt — řekl.

Translation

Překlad

After worshiping the Supreme Lord with gladdened senses and a pure heart for His intended activities as an incarnation, Brahmā spoke as follows to Kardama and Devahūti.

S rozjařenými smysly a čistým srdcem uctíval Brahmā Nejvyššího Pána za Jeho zamýšlené činnosti v této inkarnaci. Poté promluvil ke Kardamovi a Devahūti.

Purport

Význam

As explained in Bhagavad-gītā, Fourth Chapter, anyone who understands the transcendental activities, the appearance and the disappearance of the Supreme Personality of Godhead is to be considered liberated. Brahmā is therefore a liberated soul. Although he is in charge of this material world, he is not exactly like the common living entity. Since he is liberated from the majority of the follies of the common living entities, he was in knowledge of the appearance of the Supreme Personality of Godhead, and he therefore worshiped the Lord’s activities, and with a glad heart he also praised Kardama Muni because the Supreme Personality of Godhead, as Kapila, had appeared as his son. One who can become the father of the Supreme Personality of Godhead is certainly a great devotee. There is a verse spoken by a brāhmaṇa in which he says that he does not know what the Vedas and what the Purāṇas are, but while others might be interested in the Vedas or Purāṇas, he is interested in Nanda Mahārāja, who appeared as the father of Kṛṣṇa. The brāhmaṇa wanted to worship Nanda Mahārāja because the Supreme Personality of Godhead, as a child, crawled in the yard of his house. These are some of the good sentiments of devotees. If a recognized devotee brings forth the Supreme Personality of Godhead as his son, how he should be praised! Therefore Brahmā not only worshiped the incarnation of Godhead Kapila but also praised His so-called father, Kardama Muni.

Jak je uvedeno ve čtvrté kapitole Bhagavad-gīty, každý, kdo chápe transcendentální činnosti, příchod a odchod Nejvyšší Osobnosti Božství, má být považován za osvobozeného. Brahmā je tedy osvobozenou duší. Přestože má na starosti tento hmotný svět, není žádná obyčejná živá bytost. Jelikož je osvobozený od většiny hloupých nápadů obyčejných živých bytostí, věděl o příchodu Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto uctíval Pánovy činnosti. S radostným srdcem také chválil Kardamu Muniho, protože Nejvyšší Pán se v podobě Kapily zjevil jako jeho syn. Ten, kdo se může stát otcem Nejvyšší Osobnosti Božství, je jistě velký oddaný. Jistý brāhmaṇa říká v jednom verši, že neví, co jsou Vedy a Purāṇy, ale zatímco druzí věnují pozornost Vedám nebo Purāṇám, jeho zajímá Nanda Mahārāja, který se zjevil jako otec Kṛṣṇy. Tento brāhmaṇa chtěl uctívat Nandu Mahārāje, protože Nejvyšší Pán jako dítě lezl po dvorku jeho domu. Takto uvažují oddaní. Má-li nějaký uznávaný oddaný Nejvyšší Osobnost Božství za svého syna, jakou zasluhuje chválu! Brahmā tedy nejen že uctíval inkarnaci Boha, Kapilu, ale také chválil jeho takzvaného otce, Kardamu Muniho.