Skip to main content

Text 278

Text 278

Text

Verš

ye līlā-amṛta vine,khāya yadi anna-pāne,
tabe bhaktera durbala jīvana
yāra eka-bindu-pāne,
utphullita tanu-mane,
hāse, gāya, karaye nartana
ye līlā-amṛta vine,khāya yadi anna-pāne,
tabe bhaktera durbala jīvana
yāra eka-bindu-pāne,
utphullita tanu-mane,
hāse, gāya, karaye nartana

Synonyms

Synonyma

ye — he who; līlā — of the pastimes of Lord Kṛṣṇa and Caitanya Mahāprabhu; amṛta vine — without nectar; khāya yadi anna-pāne — if one eats only ordinary food grains; tabe — then; bhaktera — of the devotees; durbala jīvana — life becomes weakened; yāra — of which; eka-bindu-pāne — if one drinks one drop; utphullita tanu-mane — the body and mind become jubilant; hāse — laughs; gāya — chants; karaye nartana — dances.

ye — ten, kdo; līlā — zábav Pána Kṛṣṇy a Caitanyi Mahāprabhua; amṛta vine — bez nektaru; khāya yadi anna-pāne — když jí pouze obyčejné obiloviny; tabe — potom; bhaktera — oddaných; durbala jīvana — život zeslábne; yāra — čehož; eka-bindu-pāne — když vypije jednu kapku; utphullita tanu-mane — tělo a mysl se rozjaří; hāse — směje se; gāya — zpívá; karaye nartana — tančí.

Translation

Překlad

Men become strong and stout by eating sufficient grains, but the devotee who simply eats ordinary grains but does not taste the transcendental pastimes of Lord Caitanya Mahāprabhu and Kṛṣṇa gradually becomes weak and falls down from the transcendental position. However, if one drinks but a drop of the nectar of Kṛṣṇa’s pastimes, his body and mind begin to bloom, and he begins to laugh, sing and dance.

Jedením obilovin člověk zesílí, ale oddaný, který jí pouze obyčejné obiloviny, aniž by si vychutnával transcendentální zábavy Pána Caitanyi Mahāprabhua a Kṛṣṇy, postupně zeslábne a poklesne z transcendentálního postavení. Pokud však někdo vypije pouhou kapku nektaru Kṛṣṇových zábav, jeho tělo i mysl rozkvetou, a začne se smát, zpívat a tančit.

Purport

Význam

All the devotees connected with the Kṛṣṇa consciousness movement must read all the books that have been translated (the Caitanya-caritāmṛta, Śrīmad-Bhāgavatam, Bhagavad-gītā and others); otherwise, after some time, they will simply eat, sleep and fall down from their position. Thus they will miss the opportunity to attain an eternal, blissful life of transcendental pleasure.

Každý oddaný, který je spojený s hnutím pro vědomí Kṛṣṇy musí číst všechny knihy, které jsme přeložili (Caitanya-caritāmṛtu, Śrīmad-Bhāgavatam, Bhagavad-gītu a ostatní), jinak bude po nějaké době pouze jíst, spát a poklesne ze svého postavení. Tím by přišel o příležitost dosáhnout věčného a blaženého života na úrovni transcendentálního štěstí.