Skip to main content

Word for Word Index

khāya yadi anna-pāne
if one eats only ordinary food grains — CC Madhya 25.278
yadi api
although — ŚB 6.2.47-48, ŚB 10.40.9, ŚB 10.61.23, ŚB 11.22.26
cāha yadi
if you want — CC Madhya 24.245
ājñā deha yadi
if you order — CC Antya 9.28
yadi dhara
if you accept — CC Madhya 24.255
ebe yadi yāi
if we go just now — CC Madhya 18.150
yadi ājñā haya
if you kindly give me permission. — CC Madhya 11.19
śraddhā yadi haya
if there is faith — CC Madhya 23.9
se yadi nā jāne
if they do not know — CC Ādi 4.236
kaha yadi
if you speak — CC Madhya 11.12
if You speak — CC Madhya 24.6
yadi kaha
if you speak — CC Antya 2.125
pāka yadi kare
if engaged in cooking — CC Madhya 15.226
tora yadi lāg pāiye
if I get the opportunity to meet you — CC Antya 19.46
yadi manyase
if You think it proper. — ŚB 6.9.40
varṇe yadi
if describes — CC Antya 17.64
yadi vā
if somehow or other — CC Antya 9.79
yadi
if — Bg. 1.37-38, Bg. 2.6, Bg. 3.23, Bg. 6.32, Bg. 11.4, Bg. 11.12, ŚB 1.2.8, ŚB 1.5.17, ŚB 1.12.3, ŚB 3.15.49, ŚB 3.15.49, ŚB 3.15.49, ŚB 3.16.23, ŚB 3.31.32, ŚB 4.3.8, ŚB 4.3.16, ŚB 4.3.25, ŚB 4.7.29, ŚB 4.8.13, ŚB 4.8.19, ŚB 4.14.12, ŚB 4.20.4, ŚB 4.20.30, ŚB 4.26.15, ŚB 4.29.Text 29.1b, ŚB 5.10.9, ŚB 5.10.9, ŚB 5.14.24, ŚB 5.18.10, ŚB 5.18.13, ŚB 5.19.28, ŚB 5.22.14, ŚB 5.22.15, ŚB 5.25.11, ŚB 6.1.38, ŚB 6.2.3, ŚB 6.3.5, ŚB 6.3.10, ŚB 6.3.26, ŚB 6.5.40, ŚB 6.7.25, ŚB 6.9.49, ŚB 6.10.6, ŚB 6.10.32, ŚB 6.11.5, ŚB 6.11.18, ŚB 6.18.37, ŚB 6.18.45, ŚB 6.18.70, ŚB 6.19.9, ŚB 7.3.7, ŚB 7.3.35, ŚB 7.7.17, ŚB 7.8.12, ŚB 7.10.7, ŚB 7.12.5, ŚB 7.12.13-14, ŚB 7.13.2, ŚB 7.15.28, ŚB 7.15.36, ŚB 8.9.12, ŚB 8.16.7, ŚB 8.16.26, ŚB 8.21.24, ŚB 8.22.2, ŚB 8.22.26, ŚB 9.5.10, ŚB 9.5.11, ŚB 9.7.9, ŚB 9.9.32, ŚB 9.13.8, ŚB 9.20.14, ŚB 10.1.48, ŚB 10.8.36, ŚB 10.11.29, ŚB 10.12.6, ŚB 10.15.26, ŚB 10.17.11, ŚB 10.22.16, ŚB 10.23.7, ŚB 10.24.30, ŚB 10.36.32, ŚB 10.41.36, ŚB 10.50.18, ŚB 10.50.47, ŚB 10.51.30, ŚB 10.52.40, ŚB 10.53.18-19, ŚB 10.55.32, ŚB 10.58.36, ŚB 10.62.16, ŚB 10.65.14, ŚB 10.66.20, ŚB 10.68.4, ŚB 10.72.4, ŚB 10.72.28, ŚB 10.77.17-18, ŚB 10.78.31-32, ŚB 10.87.17, ŚB 10.87.29, ŚB 10.87.30, ŚB 10.87.39, ŚB 10.88.30, ŚB 10.88.33, ŚB 10.88.34, ŚB 11.2.31, ŚB 11.6.26-27, ŚB 11.6.30, ŚB 11.8.3, ŚB 11.10.19, ŚB 11.10.22, ŚB 11.10.27-29, ŚB 11.11.18, ŚB 11.11.22, ŚB 11.13.22, ŚB 11.13.35, ŚB 11.17.31, ŚB 11.20.10, ŚB 11.20.25, ŚB 11.20.32-33, ŚB 11.21.29-30, ŚB 11.23.29, ŚB 11.23.51, ŚB 11.23.52, ŚB 11.23.52, ŚB 11.28.32, ŚB 12.4.30, CC Ādi 1.69-70, CC Ādi 2.84, CC Ādi 3.56, CC Ādi 3.93, CC Ādi 3.99, CC Ādi 4.26, CC Ādi 4.44, CC Ādi 4.135, CC Ādi 4.144, CC Ādi 4.145, CC Ādi 4.249, CC Ādi 4.253, CC Ādi 5.224, CC Ādi 6.58-59, CC Ādi 7.54, CC Ādi 7.102, CC Ādi 7.127, CC Ādi 7.143, CC Ādi 8.14, CC Ādi 8.16, CC Ādi 8.29-30, CC Ādi 8.29-30, CC Ādi 8.38, CC Ādi 9.7, CC Ādi 10.20, CC Ādi 13.45, CC Ādi 14.58, CC Ādi 14.88, CC Ādi 16.35, CC Ādi 16.39, CC Ādi 16.47, CC Ādi 16.69, CC Ādi 16.84, CC Ādi 17.57-58, CC Ādi 17.57-58, CC Ādi 17.128, CC Ādi 17.160, CC Ādi 17.176, CC Ādi 17.185, CC Ādi 17.256, CC Ādi 17.280, CC Ādi 17.311, CC Madhya 1.82, CC Madhya 1.200, CC Madhya 1.203, CC Madhya 2.38, CC Madhya 2.43, CC Madhya 2.85, CC Madhya 2.86, CC Madhya 2.89, CC Madhya 2.89, CC Madhya 2.92, CC Madhya 3.73, CC Madhya 3.100, CC Madhya 3.181, CC Madhya 3.181, CC Madhya 3.182, CC Madhya 4.6, CC Madhya 4.120, CC Madhya 5.31, CC Madhya 5.33, CC Madhya 5.45, CC Madhya 5.56, CC Madhya 5.75, CC Madhya 5.77-78, CC Madhya 5.93, CC Madhya 5.94, CC Madhya 5.94, CC Madhya 5.105, CC Madhya 5.115, CC Madhya 5.127, CC Madhya 6.76, CC Madhya 6.235, CC Madhya 6.267, CC Madhya 7.22, CC Madhya 7.48, CC Madhya 8.70, CC Madhya 8.96, CC Madhya 8.103, CC Madhya 8.210, CC Madhya 8.294, CC Madhya 10.114, CC Madhya 10.152, CC Madhya 10.180, CC Madhya 11.3, CC Madhya 11.43, CC Madhya 11.49, CC Madhya 11.166, CC Madhya 12.5, CC Madhya 12.10, CC Madhya 12.14, CC Madhya 12.33, CC Madhya 12.34, CC Madhya 12.55, CC Madhya 13.118, CC Madhya 13.137, CC Madhya 14.166, CC Madhya 14.171, CC Madhya 14.172, CC Madhya 14.185, CC Madhya 14.190, CC Madhya 14.193, CC Madhya 14.202, CC Madhya 15.173, CC Madhya 15.174, CC Madhya 15.178, CC Madhya 15.197, CC Madhya 15.262, CC Madhya 16.141, CC Madhya 16.141, CC Madhya 16.172, CC Madhya 16.177, CC Madhya 16.188, CC Madhya 17.4, CC Madhya 17.6, CC Madhya 17.10, CC Madhya 17.18, CC Madhya 18.142, CC Madhya 18.145, CC Madhya 18.174, CC Madhya 19.14, CC Madhya 19.56, CC Madhya 19.124, CC Madhya 19.143, CC Madhya 19.156, CC Madhya 19.158, CC Madhya 19.175, CC Madhya 19.180, CC Madhya 20.6, CC Madhya 20.10-11, CC Madhya 20.77, CC Madhya 20.101, CC Madhya 20.120, CC Madhya 20.132, CC Madhya 20.171, CC Madhya 20.305, CC Madhya 20.386, CC Madhya 21.134, CC Madhya 22.14-15, CC Madhya 22.26, CC Madhya 22.33, CC Madhya 22.35, CC Madhya 22.37, CC Madhya 22.47, CC Madhya 22.49, CC Madhya 22.60, CC Madhya 22.97, CC Madhya 22.143, CC Madhya 23.122, CC Madhya 24.8, CC Madhya 24.82, CC Madhya 24.91, CC Madhya 24.148, CC Madhya 24.190, CC Madhya 24.194, CC Madhya 24.241, CC Madhya 24.243, CC Madhya 24.310, CC Madhya 24.326, CC Madhya 24.326, CC Madhya 25.9, CC Madhya 25.76, CC Madhya 25.81, CC Madhya 25.93, CC Madhya 25.192, CC Antya 1.146, CC Antya 2.24-25, CC Antya 3.198, CC Antya 3.199, CC Antya 4.10, CC Antya 4.47, CC Antya 4.55, CC Antya 4.180, CC Antya 5.10, CC Antya 5.35-36, CC Antya 5.52, CC Antya 5.97, CC Antya 5.100, CC Antya 6.235, CC Antya 6.256, CC Antya 7.81, CC Antya 7.94, CC Antya 7.110-111, CC Antya 7.138, CC Antya 8.41, CC Antya 8.88, CC Antya 8.89, CC Antya 8.90-91, CC Antya 9.43, CC Antya 9.65, CC Antya 9.94, CC Antya 9.95, CC Antya 11.35, CC Antya 11.41, CC Antya 14.106, CC Antya 16.22, CC Antya 16.125, CC Antya 16.127, CC Antya 16.146, CC Antya 18.14, CC Antya 18.56, CC Antya 19.49, CC Antya 20.52
even if — Bg. 1.45
if, however — ŚB 1.3.34, ŚB 1.16.5
although — ŚB 1.11.33, CC Madhya 4.208, CC Madhya 8.51-52, CC Madhya 19.201, CC Antya 1.178
however — ŚB 2.2.22
if such surrender — ŚB 2.7.42
provided — ŚB 2.7.46
if. — ŚB 4.18.9-10, ŚB 4.29.56, ŚB 9.9.19
whether — ŚB 10.1.49-50
if it is actually a fact — ŚB 10.8.35
perhaps — ŚB 10.64.10
because — ŚB 11.4.10
though — CC Ādi 4.119-120, CC Madhya 1.249
of course — CC Ādi 8.18
when — CC Ādi 8.75, CC Ādi 9.47, CC Ādi 16.42, CC Madhya 7.119, CC Madhya 12.134, CC Madhya 15.247, CC Madhya 16.216, CC Madhya 16.231, CC Madhya 17.48-49, CC Madhya 17.181, CC Madhya 17.192, CC Madhya 25.5, CC Madhya 25.173, CC Madhya 25.178, CC Madhya 25.197, CC Madhya 25.222, CC Antya 1.119, CC Antya 1.131, CC Antya 2.133, CC Antya 2.142, CC Antya 2.163, CC Antya 6.22, CC Antya 6.59, CC Antya 6.101, CC Antya 7.147, CC Antya 7.153-154, CC Antya 9.45, CC Antya 9.63, CC Antya 9.148, CC Antya 10.83-84, CC Antya 10.107, CC Antya 10.129, CC Antya 13.109, CC Antya 14.33, CC Antya 15.89, CC Antya 16.7, CC Antya 16.31, CC Antya 16.40, CC Antya 16.92
if one — CC Antya 5.96
ḍubena yadi
if He drowns — CC Madhya 18.140