Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.9.48

Verš

tvaṁ vāyur agnir avanir viyad ambu mātrāḥ
prāṇendriyāṇi hṛdayaṁ cid anugrahaś ca
sarvaṁ tvam eva saguṇo viguṇaś ca bhūman
nānyat tvad asty api mano-vacasā niruktam

Synonyma

tvam — Ty (jsi); vāyuḥ — vzduch; agniḥ — oheň; avaniḥ — země; viyat — nebe; ambu — voda; mātrāḥ — objekty smyslového vnímání; prāṇa — životní vzduchy; indriyāṇi — smysly; hṛdayam — mysl; cit — vědomí; anugrahaḥ ca — a falešné ego či polobozi; sarvam — vše; tvam — Ty; eva — pouze; sa-guṇaḥ — hmotná příroda se svými třemi kvalitami; viguṇaḥ — duchovní jiskra a Nadduše, které existují mimo hmotnou přírodu; ca — a; bhūman — ó můj velký Pane; na — ne; anyat — jiný; tvat — než Ty; asti — je; api — ačkoliv; manaḥ-vacasā — myslí a slovy; niruktam — vše projevené.

Překlad

Ó Nejvyšší Pane, Ty jsi ve skutečnosti vzduch, země, oheň, nebe a voda. Jsi objekty smyslového vnímání, životními vzduchy, pěti smysly, myslí, vědomím a falešným egem. Jsi skutečně vším, jemným i hrubým. Hmotné prvky a cokoliv vyjádřené slovy nebo myslí nejsou nic jiného než Ty.

Význam

Toto je pojetí všudypřítomnosti Nejvyšší Osobnosti Božství, které vysvětluje, jak se Pán nachází naprosto všude. Sarvaṁ khalv idaṁ brahma — vše je Brahman; Nejvyšší Brahman, Kṛṣṇa. Bez Něho nic neexistuje. V Bhagavad-gītě (9.4) Pán říká:

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

“Existuji všude a vše existuje ve Mně, ale přesto Mě není všude vidět.” Pána lze spatřit jedině prostřednictvím oddané služby. Tatra tiṣṭhāmi nārada yatra gāyanti mad-bhaktāḥ — Nejvyšší Pán pobývá jedině tam, kde Jeho oddaní opěvují Jeho slávu.