Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.4.1-2

Verš

śrī-rājovāca
devāsura-nṛṇāṁ sargo
nāgānāṁ mṛga-pakṣiṇām
sāmāsikas tvayā prokto
yas tu svāyambhuve ’ntare
tasyaiva vyāsam icchāmi
jñātuṁ te bhagavan yathā
anusargaṁ yayā śaktyā
sasarja bhagavān paraḥ

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král pravil; deva-asura-nṛṇām — polobohů, démonů a lidských bytostí; sargaḥ — stvoření; nāgānām — Nāgů (živých bytostí v podobě hadů); mṛga-pakṣiṇām — zvířat a ptáků; sāmāsikaḥ — stručně; tvayā — tebou; proktaḥ — popsané; yaḥ — co; tu — ovšem; svāyambhuve — Svāyambhuvy Manua; antare — v období; tasya — tohoto; eva — vskutku; vyāsam — podrobný výčet; icchāmi — přeji si; jñātum — poznat; te — od tebe; bhagavan — ó můj pane; yathā — jakož i; anusargam — následné stvoření; yayā — pomocí které; śaktyā — energie; sasarja — stvořil; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; paraḥ — transcendentální.

Překlad

Požehnaný král řekl Śukadevovi Gosvāmīmu: Můj drahý pane, polobozi, démoni, lidské bytosti, Nāgové, zvířata a ptáci byli stvořeni za vlády Svāyambhuvy Manua. O tomto stvoření jsi se již stručně zmínil (ve třetím zpěvu). Nyní si ho přeji poznat důkladně. Chtěl bych se také dozvědět o energii Nejvyšší Osobnosti Božství, pomocí níž Pán uskutečnil druhotné stvoření.