Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.1.7

Verš

śrī-śuka uvāca
na ced ihaivāpacitiṁ yathāṁhasaḥ
kṛtasya kuryān mana-ukta-pāṇibhiḥ
dhruvaṁ sa vai pretya narakān upaiti
ye kīrtitā me bhavatas tigma-yātanāḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrīla Śukadeva Gosvāmī řekl; na — ne; cet — jestliže; iha — v tomto životě; eva — jistě; apacitim — neutralizace, odčinění; yathā — řádně; aṁhasaḥ kṛtasya — když ten, kdo páchal hříšné činnosti; kuryāt — vykoná; manaḥ — myslí; ukta — slovy; pāṇibhiḥ — a smysly; dhruvam — nepochybně; saḥ — ta osoba; vai — vskutku; pretya — po smrti; narakān — různé druhy pekelných podmínek; upaiti — dosáhne; ye — které; kīrtitāḥ — již byly popsány; me — mnou; bhavataḥ — tobě; tigma-yātanāḥ — v nichž existuje hrozné utrpení.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī odpověděl: Můj milý králi, jestliže člověk před smrtí neodčiní bezbožné činy — které v životě napáchal svou myslí, slovy a tělem — prostřednictvím náležité metody popisované v Manu-saṁhitě a dalších dharma-śāstrách, nepochybně se po smrti dostane na pekelné planety a zakusí hrozné utrpení, které jsem ti popsal.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poznamenává, že i když byl Mahārāja Parīkṣit čistý oddaný, Śukadeva Gosvāmī mu neříkal ihned o síle oddané služby. Jak uvádí Bhagavad-gītā (14.26):

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

Oddaná služba je tak silná, že když se někdo plně odevzdá Kṛṣṇovi a oddané službě Jemu, reakce za jeho hříšný život ihned přestanou působit.

Na jiném místě v Gītě (18.66) Pán Kṛṣṇa naléhá, aby se každý vzdal všech ostatních povinností a odevzdal se Jemu, a slibuje: ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi — “Zbavím tě všech hříšných reakcí a udělím ti osvobození.” V odpověď na otázky Parīkṣita Mahārāje tedy mohl Śukadeva Gosvāmī, jeho guru, okamžitě vysvětlit princip bhakti, ale aby vyzkoušel jeho inteligenci, předepsal nejprve odčinění podle karma-kāṇḍy, cesty plodonosného jednání. Pro karma-kāṇḍu existuje osmdesát autorizovaných písem, jako například Manu-saṁhitā, jež jsou známá jako dharma-śāstry. Tato písma člověku radí neutralizovat své hříšné činy konáním jiných plodonosných činností. To byla první cesta, kterou Śukadeva Gosvāmī Mahārājovi Parīkṣitovi doporučil, a je pravda, že ten, kdo nezačne praktikovat oddanou službu, se musí řídit výroky těchto písem a pro neutralizaci svých bezbožných činů vykonávat zbožné činy. To se nazývá odčinění.