Skip to main content

KAPITOLA PRVNÍ

Ajāmilův životní příběh

V průběhu celého Śrīmad-Bhāgavatamu je popisováno deset námětů, které zahrnují stvoření, následné stvoření a planetární systémy. Ty již popsal Śukadeva Gosvāmī, vypravěč Śrīmad-Bhāgavatamu, ve třetím, čtvrtém a pátém zpěvu. Nyní, v šestém zpěvu, který sestává z devatenácti kapitol, popíše ochranu, kterou poskytuje Pán, což se nazývá poṣaṇa.

První kapitola vypráví příběh o Ajāmilovi, který byl považován za velice hříšného člověka, ale když ho z rukou služebníků Yamarāje přišli zachránit čtyři služebníci Viṣṇua, byl vysvobozen. Jeho oproštění od reakcí za hříšný život a vysvobození je zde podrobně popsáno. Hříšné činnosti přinášejí utrpení v tomto i příštím životě. Měli bychom s jistotou vědět, že příčinou všeho utrpení je hříšné jednání. Na cestě plodonosného jednání se člověk nevyhnutelně dopouští mnoha hříšných činností, a podle pravidel karma-kāṇḍy jsou proto doporučeny různé druhy odčinění. Tyto metody odčinění ho ovšem nezbavují nevědomosti, která je hlavní příčinou hříšného života. Sklony páchat hříšné činnosti proto přetrvávají i po odčinění, které tedy pro očištění nestačí. Na cestě spekulativního poznání se člověk oprošťuje od hříšného života pravdivým porozuměním skutečnosti. Nabytí spekulativního poznání je tedy rovněž považováno za metodu odčinění. Při vykonávání plodonosných činností se lze oprostit od hříšného jednání askezí, dodržováním celibátu, ovládáním mysli a smyslů, pravdomluvností a praktikováním mystické yogy. Hříšné reakce lze rovněž neutralizovat probuzením poznání. Žádná z těchto metod však člověka nezbaví sklonů k hříšnému jednání.

Zatímco jiné metody nejsou příliš vhodné, praktikováním bhakti-yogy se lze zcela zbavit sklonů k hříšnému životu. Védská literatura proto předkládá závěr, že oddaná služba je důležitější než metody karma-kāṇḍy a jñāna-kāṇḍy. Je to jediná cesta, která je příznivá pro všechny. Plodonosné činnosti a spekulativní poznání samy o sobě nemohou nikoho vysvobodit, ale oddaná služba — jež na karmě a jñāně nezávisí — je tak mocná, že kdokoliv upře svou mysl na lotosové nohy Kṛṣṇy, má jisté, že se s Yamadūty (služebníky Yamarāje) nesetká ani ve snu.

Na důkaz síly oddané služby vyprávěl Śukadeva Gosvāmī příběh o Ajāmilovi. Ajāmila byl obyvatelem města Kānyakubja (nyní Kanauj). Prostřednictvím studia Ved a dodržování usměrňujících zásad z něho rodiče vychovávali dokonalého brāhmaṇu, ale kvůli jeho minulosti nějak došlo k tomu, že ho začala přitahovat prostitutka, a vlivem její společnosti velmi poklesl a přestal následovat všechny usměrňující zásady. V lůně prostitutky zplodil deset synů, z nichž poslední se jmenoval Nārāyaṇa. V okamžiku smrti si přišli Ajāmila odvést služebníci Yamarāje, ale jelikož byl velice připoutaný ke svému nejmladšímu synovi, v úzkosti hlasitě volal Nārāyaṇovo jméno. Tak vzpomínal na původního Nārāyaṇa, Pána Viṣṇua. Jeho opakování svatého jména Nārāyaṇa nebylo zcela bez přestupků, ale přesto účinkovalo. Jakmile vyslovil svaté jméno Nārāyaṇa, ihned se tam objevili služebníci Pána Viṣṇua. Mezi nimi a služebníky Yamarāje došlo k rozhovoru, jehož vyslechnutím byl Ajāmila vysvobozen. Tehdy pochopil špatné důsledky plodonosného jednání a také vznešenost oddané služby.

Verš

śrī-parīkṣid uvāca
nivṛtti-mārgaḥ kathita
ādau bhagavatā yathā
krama-yogopalabdhena
brahmaṇā yad asaṁsṛtiḥ

Synonyma

śrī-parīkṣit uvāca — Mahārāja Parīkṣit řekl; nivṛtti-mārgaḥ — cesta osvobození; kathitaḥ — popsaná; ādau — na počátku; bhagavatā — tebou, ó můj pane; yathā — náležitě; krama — postupně; yoga-upalabdhena — dosažené procesem yogy; brahmaṇā — společně s Pánem Brahmou (po dosažení Brahmaloky); yat — takto; asaṁsṛtiḥ — ukončení koloběhu zrození a smrti.

Překlad

Mahārāja Parīkṣit řekl: Ó můj pane, ó Śukadeve Gosvāmī, již jsi popsal (ve druhém zpěvu) cestu osvobození (nivṛtti-mārga). Kdo se drží této cesty, jistě postupně dospěje na nejvyšší planetární soustavu, Brahmaloku, z níž se společně s Pánem Brahmou přemístí do duchovního světa. Tak skončí jeho koloběh zrození a smrti.

Význam

Mahārāja Parīkṣit byl vaiṣṇava, a proto když slyšel popis různých pekelných životních podmínek (na konci pátého zpěvu), toužil vědět, jak lze vysvobodit podmíněné duše ze zajetí māyi a přivést je zpátky domů, zpátky k Bohu. Proto svému duchovnímu mistrovi Śukadevovi Gosvāmīmu připomněl cestu osvobození (nivṛtti-mārga), kterou popsal ve druhém zpěvu. Mahārāja Parīkṣit, který měl v době své smrti to štěstí, že se setkal se Śukadevem Gosvāmīm, se ho tázal, co dělat pro osvobození v tuto kritickou chvíli. Śukadeva Gosvāmī jeho otázku velice ocenil a pochválil ho slovy:

varīyān eṣa te praśnaḥ
kṛto loka-hitaṁ nṛpa
ātmavit-sammataḥ puṁsāṁ
śrotavyādiṣu yaḥ paraḥ

“Můj milý králi, tvá otázka je slavná, protože přináší nesmírný prospěch všem druhům lidí. Všichni transcendentalisté se shodují, že odpověď na tuto otázku je tím nejlepším námětem k naslouchání.” (Bhāg. 2.1.1)

Parīkṣit Mahārāja se divil tomu, že živé bytosti v podmíněném stavu nepřijímají namísto utrpení v tolika pekelných podmínkách raději cestu osvobození, oddanou službu. To je charakteristický znak vaiṣṇavy. Vāñchā-kalpa-tarubhyaś ca kṛpā-sindhubhya eva ca — vaiṣṇava je oceán milosti. Para-duḥkha-duḥkhī — je nešťastný z neštěstí druhých. Parīkṣit Mahārāja proto ze soucitu s podmíněnými dušemi trpícími v pekelném životě naznačil, aby Śukadeva Gosvāmī dále popisoval cestu osvobození, kterou vysvětlil na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu. Velmi významné je v této souvislosti slovo asaṁsṛti. Saṁsṛti označuje pokračování na cestě zrození a smrti. Asaṁsṛti naopak označuje cestu osvobození (nivṛtti-mārga), jež ukončuje rození a umírání a živá bytost po ní postupně spěje na Brahmaloku — pokud se nejedná o čistého oddaného, který nemá zájem navštívit vyšší planetární soustavy. Ten se díky vykonávání oddané služby vrátí okamžitě domů, zpátky k Bohu (tyaktvā dehaṁ punar janma naiti). Parīkṣit Mahārāja si tedy velice přál naslouchat od Śukadeva Gosvāmīho o cestě, po níž může podmíněná duše dospět k osvobození.

Podle názoru ācāryů slovo krama-yogopalabdhena vyjadřuje, že vykonává-li živá bytost nejprve karma-yogu, poté jñāna-yogu a nakonec se dostane na úroveň bhakti-yogy, může být vysvobozena. Bhakti-yoga je však tak mocná, že nezávisí na karma-yoze ani na jñāna-yoze. Má sama o sobě takovou moc, že i bezbožný člověk, který nevykonal nic v karma-yoze, nebo nevzdělanec, který nedosáhl ničeho v jñāna-yoze, může zaručeně dosáhnout duchovního světa, bude-li se věrně věnovat bhakti-yoze. Mām evaiṣyasy asaṁśayaḥ. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (8.7), že praktikováním bhakti-yogy se živá bytost nepochybně vrátí k Bohu, zpátky domů, do duchovního světa. Yogīni ovšem někdy nechtějí odejít přímo do duchovního světa, a přejí si nejprve vidět jiné planetární soustavy. Přemístí se proto na planetu, kde žije Pán Brahmā, což je zde vyjádřeno slovem brahmaṇā. Pán Brahmā odchází v době zničení vesmíru přímo do duchovního světa, a s ním odcházejí i všichni obyvatelé Brahmaloky. To je potvrzeno ve Vedách:

brahmaṇā saha te sarve
samprāpte pratisañcare
parasyānte kṛtātmānaḥ
praviśanti paraṁ padam

“Ti, kdo žijí na Brahmaloce, se díky svému vznešenému postavení vracejí v době zničení společně s Pánem Brahmou přímo domů, zpátky k Bohu.”

Verš

pravṛtti-lakṣaṇaś caiva
traiguṇya-viṣayo mune
yo ’sāv alīna-prakṛter
guṇa-sargaḥ punaḥ punaḥ

Synonyma

pravṛtti — sklony; lakṣaṇaḥ — charakterizované; ca — též; eva — vskutku; trai-guṇya — tři kvality přírody; viṣayaḥ — jež má za cíl; mune — ó velký mudrci; yaḥ — které; asau — to; alīna-prakṛteḥ — toho, kdo není vysvobozen ze spárů māyi; guṇa-sargaḥ — kde dochází ke stvoření hmotných těl; punaḥ punaḥ — znovu a znovu.

Překlad

Ó velký mudrci Śukadeve Gosvāmī, dokud se živá bytost nezbaví nákazy hmotných kvalit přírody, získává různé druhy těl, v nichž si má užívat nebo trpět, a podle daného těla má různé sklony. Tím, že se těmito sklony nechává vést, putuje cestou zvanou pravṛtti-mārga, po níž může dosáhnout nebeských planet, jak jsi již vyložil (ve třetím zpěvu).

Význam

Pán Kṛṣṇa vysvětluje v Bhagavad-gītě (9.25):

yānti deva-vratā devān
pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino 'pi mām

“Ti, kdo uctívají polobohy, se narodí mezi polobohy; ti, kdo uctívají předky, půjdou k předkům; ti, kdo uctívají duchy, se narodí mezi takovými bytostmi a ti, kdo uctívají Mě, budou žít se Mnou.” Živé bytosti mají pod vlivem různých kvalit přírody různé sklony, a tak se kvalifikují pro dosažení různých cílů. Dokud živou bytost přitahuje hmotný svět, chce kvůli této připoutanosti dosáhnout nebeských planet. Nejvyšší Osobnost Božství ovšem prohlašuje: “Ti, kdo uctívají Mě, přijdou ke Mně.” Ten, kdo neví nic o Nejvyšším Pánu a Jeho sídle, se snaží získat pouze lepší hmotné postavení, ale dojde-li někdo k závěru, že v tomto hmotném světě není nic než opakované zrození a smrt, snaží se vrátit domů, zpátky k Bohu. Kdo dosáhne tohoto cíle, nemusí se již nikdy vracet do hmotného světa (yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama). Śrī Caitanya Mahāprabhu říká v Caitanya-caritāmṛtě (Madhya 19.151):

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

“Všechny živé bytosti putují podle své karmy po celém vesmíru. Některé se dostávají na vyšší planetární soustavy a jiné na nižší. Z mnoha miliónů takto putujících živých bytostí má možná jedna to velké štěstí, že milostí Kṛṣṇy dostane příležitost stýkat se s pravým duchovním mistrem. Společnou milostí Kṛṣṇy a duchovního mistra pak získá semínko popínavé rostliny oddané služby.” Všechny živé bytosti kolují po celém vesmíru—někdy stoupají na vyšší planetární soustavy a jindy klesají na nižší planety. To je hmotná nemoc, která se nazývá pravṛtti-mārga. Jakmile živá bytost získá dostatečnou inteligenci, vydá se cestou osvobození (nivṛtti-mārga), a namísto kolování tímto hmotným světem se vrátí domů, zpátky k Bohu. To je zapotřebí.

Verš

adharma-lakṣaṇā nānā
narakāś cānuvarṇitāḥ
manvantaraś ca vyākhyāta
ādyaḥ svāyambhuvo yataḥ

Synonyma

adharma-lakṣaṇāḥ — charakterizovaná bezbožnými činnostmi; nānā — různá; narakāḥ — pekla; ca — také; anuvarṇitāḥ — byla popsána; manu-antaraḥ — výměna Manuů (v jednom dni Brahmy se vystřídá čtrnáct Manuů); ca — také; vyākhyātaḥ — byla popsána; ādyaḥ — původní; svāyambhuvaḥ — přímo syn Pána Brahmy; yataḥ — kde.

Překlad

Popsal jsi také (na konci pátého zpěvu) různé podoby pekelného života, které jsou výsledkem bezbožných činností, a (ve čtvrtém zpěvu) první manvantaru, jíž vládl Svāyambhuva Manu, syn Pána Brahmy.

Verš

priyavratottānapador
vaṁśas tac-caritāni ca
dvīpa-varṣa-samudrādri-
nady-udyāna-vanaspatīn
dharā-maṇḍala-saṁsthānaṁ
bhāga-lakṣaṇa-mānataḥ
jyotiṣāṁ vivarāṇāṁ ca
yathedam asṛjad vibhuḥ

Synonyma

priyavrata — Priyavraty; uttānapadoḥ — a Uttānapādy; vaṁśaḥ — dynastie; tat-caritāni — jejich vlastnosti; ca — také; dvīpa — různé planety; varṣa — země; samudra — oceány a moře; adri — hory; nadī — řeky; udyāna — zahrady; vanaspatīn — a stromy; dharā-maṇḍala — planety Země; saṁsthānam — situaci; bhāga — podle rozdělení; lakṣaṇa — různé příznaky; mānataḥ — a rozměry; jyotiṣām — Slunce a jiných svítících těles; vivarāṇām — nižších planetárních soustav; ca — a; yathā — jako; idam — toto; asṛjat — stvořil; vibhuḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

Můj drahý pane, popsal jsi dynastie a vlastnosti krále Priyavraty a krále Uttānapādy. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, stvořil tento hmotný svět s různými vesmíry, planetárními soustavami, planetami a hvězdami, jakož i různými zeměmi, moři, oceány, horami, řekami, zahradami a stromy. To vše má své příslušné charakteristiky a dělí se mezi planetu Zemi, svítící tělesa na nebi a nižší planetární soustavy. Srozumitelně jsi popsal tyto planety a živé bytosti, které na nich žijí.

Význam

Slova yathedam asṛjad vibhuḥ zde jasně vyjadřují, že celý tento hmotný svět s jeho různými planetami, hvězdami atd. stvořil Nejvyšší — velká, všemocná Osobnost Božství. Ateisté se snaží zatajit ruku Boha, která je přítomná v každém stvoření, ale nedokáží vysvětlit, jak všechna tato stvoření mohla vzniknout, aniž by za nimi stála schopná inteligence a nekonečná moc. Pouze si něco představovat nebo spekulovat je ztráta času. V Bhagavad-gītě (10.8) Pán říká: ahaṁ sarvasya prabhavo — “Jsem původ všeho.” Mattaḥ sarvaṁ pravartate — “Vše, co existuje ve stvoření, pochází ze Mě.” Iti matvā bhajante māṁ budhā bhāva-samanvitāḥ — “Když někdo plně pochopí, že Já Svou všemocností tvořím vše, upevní své postavení v oddané službě a zcela se odevzdá Mým lotosovým nohám.” Neinteligentní lidé bohužel nedokáží Kṛṣṇovu svrchovanost ihned pochopit. Budou-li se však stýkat s oddanými a číst autorizované knihy, mohou postupně dojít ke správnému porozumění, i když to může trvat velmi mnoho životů. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.19):

bahūnāṁ janmanām ante
jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti
sa mahātmā sudurlabhaḥ

“Po mnoha zrozeních a smrtích se ten, kdo je skutečně obdařen poznáním, odevzdá Mně, jelikož ví, že jsem příčinou všech příčin a všeho, co existuje. Taková velká duše je velmi vzácná.” Vāsudeva, Kṛṣṇa, je stvořitelem všeho, a Jeho energie se projevuje různými způsoby. Bhagavad-gītā (7.4—5) vysvětluje, že v každém stvoření se vyskytuje kombinace hmotné energie (bhūmir apo 'nalo vāyuḥ) a duchovní energie, živé bytosti. Tentýž princip — kombinace svrchované duše a hmotných prvků — je tedy příčinou vesmírného projevu.

Verš

adhuneha mahā-bhāga
yathaiva narakān naraḥ
nānogra-yātanān neyāt
tan me vyākhyātum arhasi

Synonyma

adhunā — právě nyní; iha — v tomto hmotném světě; mahā-bhāga — ó Śukadeve Gosvāmī, jenž jsi obdařen velkým štěstím a bohatstvím; yathā — aby; eva — vskutku; narakān — všechny pekelné podmínky, do nichž jsou přivedeni bezbožní; naraḥ — lidé; nānā — různé druhy; ugra — hrozné; yātanān — podmínky utrpení; na īyāt — nemusí podstoupit; tat — to; me — mně; vyākhyātum arhasi — prosím popiš.

Překlad

Ó Śukadeve Gosvāmī, jenž jsi obdařen velkým štěstím a bohatstvím, nyní mi prosím řekni, jak mohou být lidské bytosti zachráněny, aby se nemusely ocitnout v pekelných podmínkách, kde trpí hroznými bolestmi.

Význam

Ve dvacáté šesté kapitole pátého zpěvu Śukadeva Gosvāmī vysvětlil, že lidé, kteří jednají hříšně, jsou nuceni jít na pekelné planety a trpět. Mahārāja Parīkṣit se nyní jakožto oddaný zajímá, jak je tomu možné zabránit. Vaiṣṇava je para-duḥkha-duḥkhī — sám nemá žádné těžkosti, ale je velice nešťastný, když vidí těžkosti druhých. Prahlāda Mahārāja řekl: “Můj Pane, nemám žádné osobní potíže, protože jsem se naučil, jak oslavovat Tvé transcendentální vlastnosti a pohroužit se tak do extatického tranzu. Přesto mám jeden problém, protože myslím na ty darebáky a hlupáky, kteří stále usilují o dočasné štěstí, māyā-sukha, a nevědí nic o oddané službě Tobě.” To je problém, kterému čelí vaiṣṇava. Jelikož plně přijímá útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství, sám nemá žádné potíže, ale je soucitný k pokleslým, podmíněným duším, a proto neustále vymýšlí plány, jak je vysvobodit z jejich pekelného života v tomto a příštím těle. Parīkṣit Mahārāja se proto dychtivě toužil od Śukadeva Gosvāmīho dozvědět, jak zachránit lidstvo před pádem do pekla. Śukadeva Gosvāmī již vysvětlil, jak se lidé dostávají do pekelných podmínek, a byl také schopen vysvětlit, jak před nimi mohou být zachráněni. Inteligentní lidé musí těchto pokynů využít. Celý svět bohužel postrádá vědomí Kṛṣṇy, a lidé proto trpí v té nejhlubší nevědomosti, a dokonce ani nevěří v další život po smrti. Jelikož ve své honbě za hmotným požitkem téměř zešíleli, je velice obtížné je přesvědčit o existenci jejich příštího života. Nicméně naší povinností, povinností všech duševně zdravých lidí, je tyto nešťastníky zachránit. Mahārāja Parīkṣit představuje osobu, která je toho schopná.

Verš

śrī-śuka uvāca
na ced ihaivāpacitiṁ yathāṁhasaḥ
kṛtasya kuryān mana-ukta-pāṇibhiḥ
dhruvaṁ sa vai pretya narakān upaiti
ye kīrtitā me bhavatas tigma-yātanāḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrīla Śukadeva Gosvāmī řekl; na — ne; cet — jestliže; iha — v tomto životě; eva — jistě; apacitim — neutralizace, odčinění; yathā — řádně; aṁhasaḥ kṛtasya — když ten, kdo páchal hříšné činnosti; kuryāt — vykoná; manaḥ — myslí; ukta — slovy; pāṇibhiḥ — a smysly; dhruvam — nepochybně; saḥ — ta osoba; vai — vskutku; pretya — po smrti; narakān — různé druhy pekelných podmínek; upaiti — dosáhne; ye — které; kīrtitāḥ — již byly popsány; me — mnou; bhavataḥ — tobě; tigma-yātanāḥ — v nichž existuje hrozné utrpení.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī odpověděl: Můj milý králi, jestliže člověk před smrtí neodčiní bezbožné činy — které v životě napáchal svou myslí, slovy a tělem — prostřednictvím náležité metody popisované v Manu-saṁhitě a dalších dharma-śāstrách, nepochybně se po smrti dostane na pekelné planety a zakusí hrozné utrpení, které jsem ti popsal.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poznamenává, že i když byl Mahārāja Parīkṣit čistý oddaný, Śukadeva Gosvāmī mu neříkal ihned o síle oddané služby. Jak uvádí Bhagavad-gītā (14.26):

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

Oddaná služba je tak silná, že když se někdo plně odevzdá Kṛṣṇovi a oddané službě Jemu, reakce za jeho hříšný život ihned přestanou působit.

Na jiném místě v Gītě (18.66) Pán Kṛṣṇa naléhá, aby se každý vzdal všech ostatních povinností a odevzdal se Jemu, a slibuje: ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi — “Zbavím tě všech hříšných reakcí a udělím ti osvobození.” V odpověď na otázky Parīkṣita Mahārāje tedy mohl Śukadeva Gosvāmī, jeho guru, okamžitě vysvětlit princip bhakti, ale aby vyzkoušel jeho inteligenci, předepsal nejprve odčinění podle karma-kāṇḍy, cesty plodonosného jednání. Pro karma-kāṇḍu existuje osmdesát autorizovaných písem, jako například Manu-saṁhitā, jež jsou známá jako dharma-śāstry. Tato písma člověku radí neutralizovat své hříšné činy konáním jiných plodonosných činností. To byla první cesta, kterou Śukadeva Gosvāmī Mahārājovi Parīkṣitovi doporučil, a je pravda, že ten, kdo nezačne praktikovat oddanou službu, se musí řídit výroky těchto písem a pro neutralizaci svých bezbožných činů vykonávat zbožné činy. To se nazývá odčinění.

Verš

tasmāt puraivāśv iha pāpa-niṣkṛtau
yateta mṛtyor avipadyatātmanā
doṣasya dṛṣṭvā guru-lāghavaṁ yathā
bhiṣak cikitseta rujāṁ nidānavit

Synonyma

tasmāt — proto; purā — před; eva — vskutku; āśu — velice rychle; iha — v tomto životě; pāpa-niṣkṛtau — zbavit se reakcí za hříšné činnosti; yateta — měl by se snažit; mṛtyoḥ — smrt; avipadyata — nezatěžovaným nemocí a stářím; ātmanā — s tělem; doṣasya — hříšných činností; dṛṣṭvā — odhadující; guru-lāghavam — vážnost či lehkost; yathā — stejně jako; bhiṣak — lékař; cikitseta — léčil by; rujām — nemoci; nidāna-vit — odborník na stanovení diagnózy.

Překlad

Proto by měl každý rychle přijmout proces odčinění daný v śāstrách — dříve, než si pro něho přijde smrt, a dokud je jeho tělo dostatečně silné. Jinak bude ztrácet čas a reakce za jeho hříchy porostou. Stejně jako zkušený lékař určí diagnózu a léčí nemoc podle její vážnosti, člověk by měl podstoupit odčinění podle závažnosti svých hříchů.

Význam

Dharma-śāstry, jako je Manu-saṁhitā, předepisují, že vraha je třeba oběsit, pro odčinění obětovat jeho život. Dříve se lidé na celém světě tohoto systému drželi, ale jelikož se stávají ateisty, nyní od trestu smrti upouštějí. To není moudré. Zde je řečeno, že lékař, který ví, jak určit diagnózu nemoci, předepisuje léky, jaké jí odpovídají. Je-li nemoc velice vážná, lék musí být silný. Vražda je velice těžký hřích, a podle Manu-saṁhity je proto nutné vraha zabít. Zabitím projevuje vláda vrahovi milost, protože není-li zabit v tomto životě, bude zabit a podroben mnohonásobnému utrpení v příštích životech. Jelikož lidé nevědí o příštím životě a spletitém chodu přírody, vytvářejí si své vlastní zákony; správně by se však měli řádně seznámit se zavedenými příkazy śāster a jednat podle nich. V Indii se ještě dnes hinduisté často obracejí na zkušené učence o radu, jak odčinit hříšné činnosti, a proces zpovědi a odčinění existuje také v křesťanství. Odčinění je tedy zapotřebí a musí odpovídat závažnosti hříšných činů.

Verš

śrī-rājovāca
dṛṣṭa-śrutābhyāṁ yat pāpaṁ
jānann apy ātmano ’hitam
karoti bhūyo vivaśaḥ
prāyaścittam atho katham

Synonyma

śrī-rājā uvāca — Parīkṣit Mahārāja odpověděl; dṛṣṭa — vidí; śrutābhyām — a také slyší (z písem či zákoníků); yat — jelikož; pāpam — hříšné, zločinné jednání; jānan — ví; api — ačkoliv; ātmanaḥ — pro něho samotného; ahitam — škodlivé; karoti — jedná; bhūyaḥ — znovu a znovu; vivaśaḥ — neschopný se ovládnout; prāyaścittam — odčinění; atho — proto; katham — jakou má cenu.

Překlad

Mahārāja Parīkṣit řekl: Člověk může vědět, že mu hříšné jednání škodí — protože osobně vidí, jak zločince trestá vláda a všichni lidé mu zlořečí, a protože z písem a od učenců slyší, že za hříšné činy bude živá bytost v příštím životě uvržena do pekelných podmínek — ale přestože má takové poznání, je dokonce i po svém odčinění nucen hřešit znovu a znovu. Jakou má tedy takové odčinění cenu?

Význam

V některých náboženských sektách se hříšný člověk chodí zpovídat ze svých hříchů knězi, zaplatí určitý poplatek, ale potom znovu páchá stejné hříchy a znovu se z nich přichází vyzpovídat. Tak jedná profesionální hříšník. Postřehy Mahārāje Parīkṣita naznačují, že i před pěti tisíci lety si zločinci běžně odpykávali své zločiny, ale pak je páchali znovu, jako by k tomu byli nuceni. Na základě své praktické zkušenosti tedy Mahārāja Parīkṣit viděl, že opakovaně hřešit a podstupovat odčinění nemá smysl. Ten, kdo je připoutaný ke smyslovému požitku, se bude dopouštět hříšných činů znovu a znovu — bez ohledu na to, kolikrát je potrestán—dokud se nenaučí, jak se uspokojování smyslů zdržet. Slovo vivaśa zde vyjadřuje, že i ten, kdo nechce hřešit, je k tomu nucen zvykem. Parīkṣit Mahārāja proto usoudil, že pro osvobození člověka od hříšného jednání nemá proces odčinění velký význam. V následujícím verši dále vysvětluje, proč tento proces odmítá.

Verš

kvacin nivartate ’bhadrāt
kvacic carati tat punaḥ
prāyaścittam atho ’pārthaṁ
manye kuñjara-śaucavat

Synonyma

kvacit — někdy; nivartate — upustí; abhadrāt — od hříšné činnosti; kvacit — někdy; carati — páchá; tat — tu (hříšnou činnost); punaḥ — opět; prāyaścittam — proces odčinění; atho — proto; apārtham — za neužitečný; manye — považuji; kuñjara-śaucavat — stejně jako koupel slona.

Překlad

Někdy se má člověk před hříšným jednáním velice na pozoru, ale přesto mu znovu podlehne. Považuji proto tento proces opakovaného hřešení a pykání za neužitečný. Je jako koupel slona — slon se celý vykoupe a je čistý, ale ihned poté, co vyjde z vody, si rozpráší prach po celém těle.

Význam

Když se Mahārāja Parīkṣit ptal, jak se může lidská bytost oprostit od hříšného jednání, aby po smrti nebyla nucena jít na pekelné planety, Śukadeva Gosvāmī odpověděl, že pro neutralizování hříchů je nutné podstoupit proces odčinění. Śukadeva takto zkoušel inteligenci Mahārāje Parīkṣita, který ve zkoušce uspěl, neboť odmítl přijmout tento proces za pravý. Parīkṣit Mahārāja nyní od svého duchovního mistra, Śukadeva Gosvāmīho, očekává jinou odpověď.

Verš

śrī-bādarāyaṇir uvāca
karmaṇā karma-nirhāro
na hy ātyantika iṣyate
avidvad-adhikāritvāt
prāyaścittaṁ vimarśanam

Synonyma

śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī, syn Vyāsadeva, odpověděl; karmaṇā — plodonosnými činnostmi; karma-nirhāraḥ — neutralizace plodonosných činností; na — ne; hi — vskutku; ātyantikaḥ — konečná; iṣyate — je možná; avidvat-adhikāritvāt — ze stavu bez poznání; prāyaścittam — skutečné odčinění; vimarśanam — úplné poznání Vedānty.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī, syn Vedavyāsy, odpověděl: Můj milý králi, jelikož činy určené k neutralizaci bezbožných činností jsou také plodonosné, nezbaví člověka sklonů k ploduchtivému jednání. Ti, kdo se podrobují pravidlům odčinění, nejsou vůbec inteligentní; ve skutečnosti jsou v kvalitě temnoty. Dokud se člověk nezbaví kvality nevědomosti, jeho snaha neutralizovat jeden čin druhým bude marná, protože neodstraní jeho touhy. I když může navenek vypadat jako zbožný, nepochybně bude mít sklony k bezbožnému jednání. Skutečným odčiněním je tedy osvícení dokonalým poznáním, Vedāntou, pomocí něhož živá bytost pochopí Nejvyšší Absolutní Pravdu.

Význam

Guru, Śukadeva Gosvāmī, zkouší Mahārāje Parīkṣita a ukazuje se, že král prošel jednou částí zkoušky tím, že odmítl proces odčinění, jelikož zahrnuje plodonosné činnosti. Nyní Śukadeva Gosvāmī doporučuje úroveň spekulativního poznání. Postupuje od karma-kāṇḍy ke jñāna-kāṇḍě a navrhuje: prāyaścittaṁ vimarśanam — “Skutečným odčiněním je úplné poznání.” Vimarśana se vztahuje na rozvoj spekulativního poznání. V Bhagavad-gītě jsou karmī, kteří postrádají poznání, přirovnáni k oslům. Kṛṣṇa říká:

na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ
prapadyante narādhamāḥ
māyayāpahṛta-jñānā
āsuraṁ bhāvam āśritāḥ

“Ti ničemové, kteří jsou zcela hloupí, kteří jsou nejnižší z lidí, jimž poznání vzala iluze a kteří přijímají ateistickou povahu démonů, se Mi neodevzdávají.” (Bg. 7.15) Karmī, kteří holdují hříšnému jednání a neznají skutečný cíl života, jsou tedy označováni jako mūḍhové, osli. Vimarśana je ovšem také vysvětlena v Bhagavad-gītě (15.15), kde Kṛṣṇa prohlašuje: vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ — smyslem studia Ved je pochopit Nejvyšší Osobnost Božství. Pokud někdo studuje Vedāntu, ale udělá pouze nějaký pokrok ve spekulativním poznání, aniž by chápal Nejvyššího Pána, zůstane stále stejným mūḍhou. Jak uvádí Bhagavad-gītā (7.19) — skutečného poznání člověk dosáhne, když porozumí Kṛṣṇovi a odevzdá se Mu (bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate). K tomu, aby se člověk stal učeným a zbavil se hmotného znečištění, by se měl snažit porozumět Kṛṣṇovi, neboť tak se okamžitě osvobodí od všech zbožných a bezbožných činností a jejich reakcí.

Verš

nāśnataḥ pathyam evānnaṁ
vyādhayo ’bhibhavanti hi
evaṁ niyamakṛd rājan
śanaiḥ kṣemāya kalpate

Synonyma

na — ne; aśnataḥ — ty, kdo jedí; pathyam — vhodnou; eva — vskutku; annam — potravu; vyādhayaḥ — různé druhy nemoci; abhibhavanti — přemohou; hi — vskutku; evam — podobně; niyama-kṛt — ten, kdo dodržuje usměrňující zásady; rājan — ó králi; śanaiḥ — postupně; kṣemāya — pro blahobyt; kalpate — stává se způsobilým.

Překlad

Můj milý králi, když nemocný člověk jí čistou stravu, kterou mu předepsal lékař, postupně se vyléčí a nákaza na něho již nebude mít vliv. Stejně tak ten, kdo dodržuje usměrňující zásady poznání, postupně spěje k osvobození od hmotného znečištění.

Význam

Když člověk rozvíjí poznání — byť prostřednictvím mentální spekulace — a striktně dodržuje usměrňující zásady, které předepisují śāstry a vysvětluje příští verš, postupně se očišťuje. Úroveň jñāny, spekulativního poznání, je tedy lepší než úroveň karmy, plodonosného jednání. Na úrovni karmy existuje velké nebezpečí poklesu do pekelných podmínek, ale na úrovni jñāny je živá bytost před pekelným životem ochráněna, i když ještě není zcela zbavena nákazy. Potíž spočívá v tom, že na úrovni jñāny si člověk myslí, že dosáhl osvobození a stal se Nārāyaṇem neboli Bhagavānem. To je další stupeň nevědomosti.

ye 'nye 'ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

Vlivem nevědomosti člověk spekuluje a považuje se za osvobozeného od hmotného znečištění, i když ve skutečnosti není. Proto i ten, kdo dosáhne brahma-jñāny, pochopení Brahmanu, jistě poklesne, protože nepřijímá útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy. Jñānī však alespoň vědí, co je hříšné a co zbožné, a velice obezřetně jednají podle příkazů śāster.

Verš

tapasā brahmacaryeṇa
śamena ca damena ca
tyāgena satya-śaucābhyāṁ
yamena niyamena vā
deha-vāg-buddhijaṁ dhīrā
dharmajñāḥ śraddhayānvitāḥ
kṣipanty aghaṁ mahad api
veṇu-gulmam ivānalaḥ

Synonyma

tapasā — askezí neboli dobrovolným zavržením hmotného požitku; brahmacaryeṇa — celibátem (první část askeze); śamena — ovládáním mysli; ca — a; damena — dokonalým ovládáním smyslů; ca — také; tyāgena — dobrovolným přispíváním na dobročinné účely; satya — pravdomluvností; śaucābhyām — a následováním usměrňujících zásad pro udržení vnitřní a vnější čistoty; yamena — vyvarováním se proklínání a násilí; niyamena — pravidelným zpíváním svatého jména Pána; — a; deha-vāk-buddhi-jam — vykonávané tělem, slovy a inteligencí; dhīrāḥ — ti, kdo jsou rozvážní; dharma-jñāḥ — vlastnící v úplnosti poznání náboženských zásad; śraddhayā anvitāḥ — obdařeni vírou; kṣipanti — ničí; agham — hříšné činnosti všeho druhu; mahat api — i když veliké a odporné; veṇu-gulmam — uschlé popínavé rostliny pod bambusem; iva — jako; analaḥ — oheň.

Překlad

Aby člověk mohl soustředit mysl, musí žít v celibátu a nepoklesnout. Musí podstoupit tu askezi, že se dobrovolně vzdá smyslového požitku. Dále musí ovládat mysl a smysly, rozdávat milodary, být pravdomluvný, čistý a nenásilný, dodržovat usměrňující zásady a pravidelně zpívat svaté jméno Pána. Takto je rozvážný člověk, který má víru a zná náboženské zásady, dočasně očištěn od všech hříchů, jež vykonal tělem, slovy a myslí. Tyto hříchy jsou jako uschlé listy popínavých rostlin pod bambusem, které lze spálit ohněm; jejich kořeny zůstanou a při první příležitosti mohou začít znovu růst.

Význam

Co je to tapaḥ, vysvětluje smṛti-śāstra: manasaś cendriyāṇāṁ ca aikāgryaṁ paramaṁ tapaḥ — “Úplné ovládání mysli a smyslů a jejich naprosté soustředění na jeden druh činnosti se nazývá tapaḥ.” Naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy učí lidi, jak soustředit mysl na oddanou službu. To je prvotřídní tapaḥ. Brahmacarya, život v celibátu, má osm aspektů: nemyslet na ženy, nemluvit o sexu, nekoketovat se ženami, nedívat se chtivě na ženy, nemluvit důvěrně se ženami, neplánovat sex, neusilovat o něj a nemít pohlavní styk. Člověk nemá na ženy ani myslet nebo se na ně dívat, a už vůbec ne s nimi mluvit. To se nazývá prvotřídní brahmacarya. Jestliže brahmacārī nebo sannyāsī mluví v ústraní se ženou, přirozeně je zde možnost sexu, o kterém nebude nikdo vědět. Úplný brahmacārī proto jedná právě naopak. Je-li někdo dokonalým brahmacārīnem, dokáže velice snadno ovládat mysl a smysly, rozdávat milodary, mluvit pravdu a tak dále. Pro začátek je však třeba ovládnout jazyk a proces jedení.

Na cestě oddané služby (bhakti-mārga) musí člověk striktně dodržovat usměrňující zásady, což znamená, že musí nejprve ovládnout jazyk (sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ). Jazyk (jihvā) může ovládnout zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, tím, že nebude mluvit o jiných námětech než těch, které se týkají Kṛṣṇy, a nebude ochutnávat nic, co nebylo obětováno Kṛṣṇovi. Dokáže-li takto ovládnout jazyk, brahmacarya a další očistné procesy budou automaticky následovat. V příštím verši bude vysvětleno, že cesta oddané služby je naprosto dokonalá, a je tudíž lepší než cesta plodonosného jednání a cesta poznání. Śrīla Vīrarāghava Ācārya na základě citátu z Ved vysvětluje, že askeze zahrnuje co nejúplnější dodržování půstů (tapasānāśakena). Śrīla Rūpa Gosvāmī také oznamuje, že atyāhāra, přílišné holdování jídlu, je překážkou pokroku v duchovním životě. Rovněž v Bhagavad-gītě (6.17) Kṛṣṇa říká:

yuktāhāra-vihārasya
yukta-ceṣṭasya karmasu
yukta-svapnāvabodhasya
yogo bhavati duḥkha-hā

“Ten, kdo je usměrněný ve svých zvycích co se týče jídla, spánku, práce a odpočinku, může praktikováním systému yogy zmírnit všechny hmotné bolesti.”

Ve sloce 14 je velice významné slovo dhīrāḥ, které znamená “ti, kdo nejsou rozrušeni za žádných okolností”. Kṛṣṇa říká Arjunovi v Bhagavad-gītě (2.14):

mātrā-sparśās tu kaunteya
śītoṣṇa-sukha-duḥkha-dāḥ
āgamāpāyino 'nityās
tāṁs titikṣasva bhārata

“Ó synu Kuntī, krátkodobé radosti a bolesti přicházejí a odcházejí jako zimní a letní období. Pocházejí ze smyslových vjemů, ó potomku Bharaty, a člověk se je musí naučit snášet, aniž by jimi byl rozrušen.” V hmotném životě se setkáváme s mnoha zneklidňujícími vlivy (adhyātmika, adhidaivika a adhibhautika). Ten, kdo se je naučil za všech okolností tolerovat, se nazývá dhīra.

Verš

kecit kevalayā bhaktyā
vāsudeva-parāyaṇāḥ
aghaṁ dhunvanti kārtsnyena
nīhāram iva bhāskaraḥ

Synonyma

kecit — někteří lidé; kevalayā bhaktyā — vykonáváním čisté oddané služby; vāsudeva — k Pánu Kṛṣṇovi, všeprostupující Nejvyšší Osobnosti Božství; parāyaṇāḥ — zcela připoutáni (pouze k této službě, aniž by záviseli na askezi, rozvoji poznání či zbožných činnostech); agham — všechny druhy hříšných reakcí; dhunvanti — ničí; kārtsnyena — zcela (bez možnosti, že se hříšné touhy znovu objeví); nīhāram — mlhu; iva — jako; bhāskaraḥ — slunce.

Překlad

Jen vzácná duše, která přijala úplnou, čistou oddanou službu Kṛṣṇovi, může vykořenit plevel hříšných činností tak, že již nikdy znovu nevzejde. Dokáže to pouhým vykonáváním oddané služby, stejně jako slunce ihned rozptýlí mlhu svými paprsky.

Význam

V minulém verši uvedl Śukadeva Gosvāmī příklad, že suché listy popínavých rostlin pod bambusem jsou možná ohněm spáleny na popel, ale samotné rostliny mohou znovu vyrůst, protože kořeny jsou stále v zemi. Stejně tak u toho, kdo rozvíjí poznání, ale nemá žádnou chuť pro oddanou službu, existuje možnost, že se hříšné touhy znovu objeví, jelikož nejsou zničeny jejich kořeny v jeho srdci. Śrīmad-Bhāgavatam (10.14.4) uvádí:

śreyaḥ-sṛtiṁ bhaktim udasya te vibho
kliśyanti ye kevala-bodha-labdhaye

Spekulanti, kteří vynakládají velké úsilí na to, aby rozlišováním mezi hříšnými a zbožnými činnostmi získali co nejpřesnější pochopení hmotného světa, ale kteří nevykonávají oddanou službu, mají sklon k hmotným činnostem. Mohou poklesnout a zaplést se do plodonosného jednání. Když však někdo vyvine připoutanost k oddané službě, jeho touhy po hmotném požitku zaniknou automaticky, bez vedlejší snahy. Bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra ca — tomu, kdo je pokročilý ve vědomí Kṛṣṇy, se přirozeně protiví všechny hmotné činnosti, hříšné i zbožné. To je zkouška vědomí Kṛṣṇy. Zbožné i bezbožné činnosti ve skutečnosti pocházejí z nevědomosti, protože živá bytost nemá jakožto věčný služebník Kṛṣṇy zapotřebí jednat pro svůj vlastní smyslový požitek. Jakmile se tedy někdo vrátí na úroveň oddané služby, upustí od své připoutanosti ke zbožnému a bezbožnému jednání a zajímá se pouze o to, co uspokojí Kṛṣṇu. Tento proces bhakti, oddané služby Kṛṣṇovi (vāsudeva-parāyaṇa), zbavuje živou bytost reakcí za všechny činnosti.

Jelikož byl Mahārāja Parīkṣit velký oddaný, odpovědi jeho gurua, Śukadeva Gosvāmīho, které se týkaly karma-kāṇḍy a jñāna-kāṇḍy, ho nemohly uspokojit. Śukadeva Gosvāmī velice dobře znal srdce svého žáka, a proto popsal transcendentální blaženost oddané služby. Slovo kecit, použité v tomto verši, znamená “někteří lidé, ale ne všichni”. Ne každý dospěje k tomu, aby si byl vědom Kṛṣṇy. Kṛṣṇa to vysvětluje v Bhagavad-gītě (7.3):

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścin māṁ vetti tattvataḥ

“Z mnoha tisíců lidí možná jeden usiluje o dokonalost a z těch, kteří dokonalosti dosáhli, Mě sotva jeden zná v pravdě.” Prakticky nikdo nechápe Kṛṣṇu takového, jaký je, protože Kṛṣṇovi nelze porozumět prostřednictvím zbožných činností ani toho nejvznešenějšího spekulativního poznání. Nejvyšší poznání ve skutečnosti spočívá v porozumění Kṛṣṇovi. Neinteligentní lidé, kteří Kṛṣṇu nechápou, jsou velice pyšní a myslí si, že dosáhli osvobození či že se stali Kṛṣṇou nebo Nārāyaṇem. To je nevědomost.

Śrīla Rūpa Gosvāmī vyjadřuje čistotu bhakti, oddané služby, v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.1.11):

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā

“Oddaný má vykonávat transcendentální láskyplnou službu Nejvyššímu Pánu Kṛṣṇovi s příznivým postojem a bez touhy po hmotném prospěchu či zisku z plodonosných činností nebo filozofické spekulace. To se nazývá čistá oddaná služba.” Śrīla Rūpa Gosvāmī dále vysvětluje, že bhakti je kleśaghnī śubhadā, což znamená, že když někdo začne praktikovat oddanou službu, zcela ustane jeho zbytečná námaha i hmotná strádání všeho druhu, a dosáhne veškerého štěstí. Bhakti je tak mocná, že je rovněž označována jako mokṣa-laghutākṛt — snižuje důležitost osvobození.

Neoddaní musí podstupovat hmotné strasti, jelikož mají sklon páchat hříšné plodonosné činnosti. Touha jednat hříšně zůstává v jejich srdcích kvůli nevědomosti. Hříšné činy se dělí do tří kategorií — pātaka, mahā-pātaka a atipātaka — a také do dvou skupin: prārabdha a aprāprabdha. Prārabdha se vztahuje na hříšné reakce, jimiž člověk trpí v současnosti, a aprārabdha na zdroje možného utrpení. Reakce se nazývají aprārabdha, když semena (bīja) hříšných reakcí ještě nenesou své plody. Tato semena hříšných činů jsou neviditelná, ale je jich nekonečně mnoho a nikdo nezjistí, kdy byla poprvé zaseta. Působením hříšných reakcí, které již přinášejí plody (prārabdha), dochází k tomu, že se člověk narodí v nízké rodině nebo trpí jinými potížemi.

Jakmile však někdo začne praktikovat oddanou službu, všechny fáze hříšného života — a s nimi i prārabdha, aprārabdha a bīja — zaniknou. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.14.19) říká Pán Kṛṣṇa Uddhavovi:

yathāgniḥ susamṛddhārciḥ
karoty edhāṁsi bhasmasāt
tathā mad-viṣayā bhaktir
uddhavaināṁsi kṛtsnaśaḥ

“Můj milý Uddhavo, oddaná služba určená Mně je jako planoucí oheň, který může spálit na popel všechny hříšné činnosti, přikládané do něho jako palivo.” To, jak oddaná služba ničí reakce za hříšný život, vysvětluje Śrīmad-Bhāgavatam (3.33.6) ve verši, který byl vysloven, když Pán Kapiladeva udílel pokyny Své matce Devahūti. Devahūti řekla:

yan-nāmadheya-śravaṇānukīrtanād
yat-prahvaṇād yat-smaraṇād api kvacit
śvādo 'pi sadyaḥ savanāya kalpate
kutaḥ punas te bhagavan nu darśanāt

“Můj milý Pane, když i člověk narozený v rodině pojídačů psů slyší a opakuje opěvování Tvé slávy, vzdává Ti úctu a vzpomíná na Tebe, je okamžitě na vyšší úrovni než brāhmaṇa, a tudíž oprávněný vykonávat oběti. Co teprve říci o tom, kdo Tě vidí přímo?”

Padma Purāṇa uvádí, že ti, jejichž srdce vždy lpí na službě Pánu Viṣṇuovi, jsou okamžitě zbaveni všech reakcí za hříšný život. Tyto reakce obvykle existují ve čtyřech fázích. Některé z nich mohou dávat výsledky ihned, jiné jsou v podobě semen, další jsou neprojevené a další již působí. Oddaná služba všechny tyto reakce okamžitě zbavuje účinnosti. Když je v srdci přítomná oddaná služba, touhy vykonávat hříšné činnosti tam nemají místo. Hříšný život je důsledkem nevědomosti, zapomnění na naše přirozené postavení věčného služebníka Boha; kdo si je však plně vědom Kṛṣṇy, ten toto přirozené postavení realizuje.

Śrīla Jīva Gosvāmī v této souvislosti říká, že bhakti lze rozdělit na dvě skupiny: (1) santatā, oddaná služba s vírou a láskou, která probíhá neustále, a (2) kādācitkī, oddaná služba, která neprobíhá stále, ale někdy je probuzena. Neustále probíhající oddanou službu (santatā) lze dále rozdělit do dvou kategorií: (1) služba vykonávaná s nepatrnou připoutaností a (2) spontánní oddaná služba. Přerušovanou oddanou službu (kādācitkī) lze rozdělit do tří kategorií: (1) rāgābhāsamayī, oddaná služba, při níž je člověk téměř připoutaný, (2) rāgābhāsa-śūnya-svarūpa-bhūtā, oddaná služba, v níž není žádná spontánní láska, ale dotyčnému se líbí přirozené postavení služby, a (3) ābhāsa-rūpā, letmý záblesk oddané služby. Co se týče odčinění — když má člověk byť jen nepatrný zážitek oddané služby, vynahradí to veškerou potřebu odčinění (prāyaścitta) podstupovat. Pro toho, kdo dosáhl spontánní lásky a nadto láskyplné připoutanosti, což jsou znaky úspěšného pokroku v kādācitkī, tedy odčinění rozhodně není nutné. Dokonce již ve stádiu ābhāsa-rūpā bhakti jsou všechny reakce hříšného života vykořeněny a zničeny. Śrīla Jīva Gosvāmī vyjadřuje názor na význam slova kārtsnyena — i když někdo touží páchat hříšné činnosti, již samotná ābhāsa-rūpā bhakti zničí kořeny jeho touhy. Příklad slunce (bhāskara) je velice výstižný. Forma bhakti zvaná ābhāsa je přirovnána k úsvitu a nahromaděné hříšné činnosti k mlze. Jelikož mlha nepokrývá celé nebe, stačí, aby slunce ukázalo své první paprsky, a mlha se okamžitě rozplyne. Má-li člověk byť jen nepatrný kontakt s oddanou službou, je všechna mlha jeho hříšného života okamžitě rozptýlena.

Verš

na tathā hy aghavān rājan
pūyeta tapa-ādibhiḥ
yathā kṛṣṇārpita-prāṇas
tat-puruṣa-niṣevayā

Synonyma

na — ne; tathā — tolik; hi — jistě; agha-vān — člověk s těžkým břemenem hříšných činností; rājan — ó králi; pūyeta — může být očištěn; tapaḥ-ādibhiḥ — dodržováním zásad askeze, brahmacaryi a dalších očistných procesů; yathā — jako; kṛṣṇa-arpita-prāṇaḥ — oddaný, jehož život je naplněný vědomím Kṛṣṇy; tat-puruṣa-niṣevayā — zasvěcením svého života službě zástupci Kṛṣṇy.

Překlad

Můj milý králi, zaměstná-li se hříšný člověk službou pravému oddanému Pána a tak se učí, jak zasvětit svůj život lotosovým nohám Kṛṣṇy, může se zcela očistit. Toho nelze dosáhnout pouhým podstupováním askeze, brahmacaryi a dalších metod odčinění, které jsem popsal dříve.

Význam

Tat-puruṣa se vztahuje na kazatele vědomí Kṛṣṇy, jako je duchovní mistr. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura říká: chāḍiyā vaiṣṇava-sevā nistāra pāyeche kebā — “Kdo může být vysvobozen ze zajetí māyi, aniž by sloužil pravému duchovnímu mistrovi, ideálnímu vaiṣṇavovi?” Tato myšlenka je vyjádřena i na mnoha jiných místech. Śrīmad-Bhāgavatam (5.5.2) uvádí: mahat-sevāṁ dvāram āhur vimukteḥ — ten, kdo touží po vysvobození ze zajetí māyi, se musí stýkat s čistým oddaným, mahātmou. Mahātmā je ten, kdo dvacet čtyři hodin denně s láskou slouží Pánu. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (9.13):

mahātmānas tu māṁ pārtha
daivīṁ prakṛtim āśritāḥ
bhajanty ananya-manaso
jñātvā bhūtādim avyayam

“Ó synu Pṛthy, ti, kdo nejsou zmateni — velké duše — jsou pod ochranou božské přírody. Plně se zaměstnávají oddanou službou, protože Mě znají jako Nejvyšší Osobnost Božství, původní a nevyčerpatelnou.” Příznakem mahātmy tedy je, že nemá jiné zaměstnání než službu Kṛṣṇovi. Člověk musí sloužit vaiṣṇavovi, aby se zbavil hříšných reakcí, obnovil své původní vědomí Kṛṣṇy a naučil se, jak milovat Kṛṣṇu. To je výsledek mahātma-sevy. Když někdo slouží čistému oddanému, reakce za jeho hříšný život jsou samozřejmě automaticky zničeny. Oddaná služba není nutná k tomu, aby odstranila zanedbatelnou zásobu hříchů, ale aby probudila naši spící lásku ke Kṛṣṇovi. Tak jako se mlha rozptýlí s prvním zábleskem slunečního světla, hříšné reakce automaticky zmizí, jakmile člověk začne sloužit čistému oddanému. Žádná další snaha není zapotřebí.

Slovo kṛṣṇārpita-prāṇaḥ se vztahuje na oddaného, který odevzdává svůj život službě Kṛṣṇovi; nikoliv tomu, aby se zachránil před cestou k pekelnému životu. Oddaný je nārāyaṇa-parāyaṇa či vāsudeva-parāyaṇa, což znamená, že cesta Vāsudeva, cesta oddanosti, je jeho životem a duší. Nārāyaṇa-parāḥ sarve na kutaścana bibhyati (Bhāg. 6.17.28) — takový oddaný se nebojí jít kamkoliv. Existuje cesta osvobození na vyšší planetární soustavy a cesta na pekelné planety, ale oddaný nārāyaṇa-para se nebojí, ať je poslán kamkoliv — chce jen vzpomínat na Kṛṣṇu, bez ohledu na to, kde je. Takový oddaný se nezajímá o peklo či nebe — lpí jen na službě Kṛṣṇovi. Když se oddaný dostane do pekelných podmínek, přijímá je jako Kṛṣṇovu milost: tat te 'nukampāṁ susamīkṣamāṇaḥ (Bhāg. 10.14.8). Neprotestuje: “Vždyť já jsem tak velký oddaný Kṛṣṇy. Proč jsem se dostal do takového neštěstí?” Namísto toho si myslí: “To je Kṛṣṇova milost.” Dosáhnout takového postoje může oddaný, který slouží zástupci Kṛṣṇy. To je tajemství úspěchu.

Verš

sadhrīcīno hy ayaṁ loke
panthāḥ kṣemo ’kuto-bhayaḥ
suśīlāḥ sādhavo yatra
nārāyaṇa-parāyaṇāḥ

Synonyma

sadhrīcīnaḥ — vhodná; hi — jistě; ayam — tomto; loke — na světě; panthāḥ — cesta; kṣemaḥ — příznivá; akutaḥ-bhayaḥ — beze strachu; su-śīlāḥ — s dobrým chováním; sādhavaḥ — světci; yatra — kde; nārāyaṇa-parāyaṇāḥ — ti, pro něž je cesta Nārāyaṇa, oddaná služba, životem a duší.

Překlad

Cesta čistých oddaných, kteří mají dobré chování a jsou plně obdařeni těmi nejlepšími vlastnostmi, je nepochybně tou nejpříznivější cestou v tomto hmotném světě. Je prostá strachu a autorizovaná śāstrami.

Význam

Nikdo by si neměl myslet, že ten, kdo začíná praktikovat bhakti, nedokáže vykonávat obřady doporučené v části Ved zvané karma-kāṇḍa nebo není dostatečně vzdělaný, aby mohl spekulovat o duchovních námětech. Māyāvādīni obvykle prohlašují, že cesta bhakti je pro ženy a nevzdělance. To je bezdůvodné obvinění — po cestě bhakti kráčí ty nejvzdělanější osobnosti, jako jsou Gosvāmī, Pán Caitanya Mahāprabhu a Rāmānujācārya. To jsou skuteční následovníci cesty bhakti. Ať už člověk je či není vzdělanec nebo aristokrat, musí kráčet v jejich stopách. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ — člověk musí jít cestou mahājanů. Mahājanové jsou ti, kdo se vydali po cestě oddané služby (suśīlāḥ sādhavo yatra nārāyaṇa-parāyaṇāḥ) — takové velké osobnosti jsou dokonalé. Jak uvádí Śrīmad-Bhāgavatam (5.18.12):

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ

“Ten, kdo je neochvějně oddán Osobnosti Božství, má všechny dobré vlastnosti polobohů.” Méně inteligentní lidé ovšem cestu bhakti nechápou, a proto tvrdí, že je určená pro toho, kdo nedokáže vykonávat obřady či spekulovat. Bhakti je však ona vhodná cesta, jak zde potvrzuje slovo sadhrīcīnaḥ — nikoliv cesty karma-kāṇḍy a jñāna-kāṇḍy. Māyāvādīni mohou být suśīlāḥ sādhavaḥ, svaté osoby s dobrým chováním, ale protože nepřijímají cestu bhakti, lze pochybovat, zda skutečně dělají nějaký pokrok. Na druhou stranu ti, kdo kráčejí cestou ācāryů, jsou nejen suśīlāḥ a sādhavaḥ, ale navíc je jejich cesta akuto-bhaya, prostá strachu. Člověk má beze strachu následovat dvanáct mahājanů a jejich učednickou posloupnost, a tak se vysvobodit ze zajetí māyi.

Verš

prāyaścittāni cīrṇāni
nārāyaṇa-parāṅmukham
na niṣpunanti rājendra
surā-kumbham ivāpagāḥ

Synonyma

prāyaścittāni — procesy odčinění; cīrṇāni — velice dobře vykonané; nārāyaṇa-parāṅmukham — neoddaného; na niṣpunanti — nemohou očistit; rājendra — ó králi; surā-kumbham — nádobu obsahující alkohol; iva — jako; āpa-gāḥ — vody řek.

Překlad

Můj milý králi, stejně jako nádobu obsahující alkohol nelze očistit, ani když ji umyjeme ve vodách mnoha řek, neoddaní se neočistí procesy odčinění, ani když je vykonají sebelépe.

Význam

Aby člověk mohl využít metod odčinění, musí být alespoň trochu oddaný — jinak nemá sebemenší naději, že se očistí. Z tohoto verše je zřejmé, že dokonce i ti, kdo využívají karma-kāṇḍy a jñāna-kāṇḍy, ale nejsou ani trochu oddáni, se pouhým následováním těchto cest nemohou očistit. Slovo prāyaścittāni je v množném čísle, aby poukázalo jak na karma-kāṇḍu, tak na jñāna-kāṇḍu. Narottama dāsa Ṭhākura proto říká: karma-kāṇḍa, jñāna-kāṇḍa, kevala viṣera bhāṇḍa — přirovnává cesty karma-kāṇḍy a jñāna-kāṇḍy k nádobám plným jedu. Alkohol a jed patří do stejné kategorie. Podle tohoto verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu je ten, kdo již o cestě oddané služby hodně slyšel, ale přesto k ní není připoutaný — kdo si není vědom Kṛṣṇy — jako nádoba alkoholu. Bez alespoň nepatrného doteku oddané služby se taková osoba nemůže očistit.

Verš

sakṛn manaḥ kṛṣṇa-padāravindayor
niveśitaṁ tad-guṇa-rāgi yair iha
na te yamaṁ pāśa-bhṛtaś ca tad-bhaṭān
svapne ’pi paśyanti hi cīrṇa-niṣkṛtāḥ

Synonyma

sakṛt — pouze jednou; manaḥ — mysl; kṛṣṇa-pada-aravindayoḥ — dvěma lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy; niveśitam — zcela odevzdaná; tat — Kṛṣṇy; guṇa-rāgi — co se nějak pojí s vlastnostmi, jménem, slávou a příslušenstvím; yaiḥ — jimiž; iha — v tomto světě; na — ne; te — takové osoby; yamam — Yamarāje, vládce smrti; pāśa-bhṛtaḥ — ti, kdo nosí provazy (na svazování hříšníků); ca — a; tat — jeho; bhaṭān — služebníky; svapne api — ani ve snu; paśyanti — uvidí; hi — vskutku; cīrṇa-niṣkṛtāḥ — ti, kdo vykonali správný druh odčinění.

Překlad

Ti, kdo se byť jen jednou zcela odevzdali lotosovým nohám Kṛṣṇy a začali být přitahováni k Jeho jménu, podobě, vlastnostem a zábavám, jsou zcela zproštěni všech hříšných reakcí, i když nerealizovali Kṛṣṇu plně, neboť tímto způsobem přijali pravou metodu odčinění. Takové odevzdané duše neuvidí Yamarāje nebo jeho služebníky s provazy na svazování hříšníků ani ve snu.

Význam

Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (18.66):

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

“Zanech všech druhů náboženství a jen se Mi odevzdej. Já tě zbavím všech následků za hříšná jednání. Neboj se.” Tentýž princip je popsán zde (sakṛn manaḥ kṛṣṇa-padāravindayor). Pokud se na základě studia Bhagavad-gīty někdo rozhodne odevzdat Kṛṣṇovi, je okamžitě zbaven všech hříšných reakcí. Rovněž je významné, že Śukadeva Gosvāmī poté, co několikrát zopakoval slova vāsudeva-parāyaṇa a nārāyaṇa-parāyaṇa, nakonec říká kṛṣṇa-padāravindayoḥ. Tím naznačuje, že Kṛṣṇa je původem Nārāyaṇa i Vāsudeva. I když se Nārāyaṇa a Vāsudeva od Kṛṣṇy neliší, samotným odevzdáním se Kṛṣṇovi se člověk plně odevzdává všem Jeho expanzím, jako je Nārāyaṇa, Vāsudeva a Govinda. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.7): mattaḥ parataraṁ nānyat — “Neexistuje žádná pravda, která by Mě převyšovala.” Existuje mnoho jmen a podob Nejvyšší Osobnosti Božství, ale Kṛṣṇa je nejvyšší podobou (kṛṣṇas tu bhagavān svayam). Proto Kṛṣṇa doporučuje začínajícím oddaným, že je třeba se odevzdat pouze Jemu (mām ekam). Jelikož začínající oddaní nemohou porozumět podobám Nārāyaṇa, Vāsudeva a Govindy, Kṛṣṇa říká přímo: mām ekam. Zde je totéž podpořeno slovem kṛṣṇa-padāravindayoḥ. Nārāyaṇa nehovoří Osobně, ale Kṛṣṇa, Vāsudeva, ano, jako například v Bhagavad-gītě. Následovat pokyn Bhagavad-gīty proto znamená odevzdat se Kṛṣṇovi. Takové odevzdání je nejvyšší dokonalostí bhakti-yogy.

Parīkṣit Mahārāja se tázal Śukadeva Gosvāmīho, jak se lze zachránit před poklesem do různých podmínek pekelného života. V tomto verši Śukadeva Gosvāmī odpovídá, že duši, která se odevzdala Kṛṣṇovi, jistě nečeká pobyt v pekle (naraka). Nejenže tam nepůjde, ale dokonce ani ve snu neuvidí Yamarāje či jeho služebníky, kteří tam mohou živou bytost odvést. Chce-li se tedy někdo zachránit před pádem do pekelného života, naraka, měl by se plně odevzdat Kṛṣṇovi. Slovo sakṛt je významné, protože vyjadřuje, že když se někdo jedinkrát upřímně odevzdá Kṛṣṇovi, bude zachráněn, i kdyby se stalo, že se shodou okolností dopustí hříšných činů a poklesne. Kṛṣṇa proto říká v Bhagavad-gītě (9.30):

api cet su-durācāro
bhajate mām ananya-bhāk
sādhur eva sa mantavyaḥ
samyag vyavasito hi saḥ

“Je-li ten, kdo se dopustí byť i toho nejohavnějšího činu, zaměstnán oddanou službou, má být považován za svatého, protože je správně umístěn.” Pokud někdo ani na okamžik nezapomene na Kṛṣṇu, je v bezpečí, i když shodou okolností spáchá něco hříšného a poklesne.

Ve druhé kapitole Bhagavad-gīty (2.40) Pán také říká:

nehābhikrama-nāśo ’sti
pratyavāyo na vidyate
svalpam apy asya dharmasya
trāyate mahato bhayāt

“V tomto úsilí neexistuje ztráta či úbytek a i malý pokrok na této cestě může člověka zachránit před tím nejstrašnějším nebezpečím.”

Na jiném místě Gīty (6.40) Pán říká: na hi kalyāṇa-kṛt kaścid durgatiṁ tāta gacchati — “Toho, kdo koná příznivé činnosti, nikdy nepřemůže zlo.” Nejvyšší příznivou (kalyāṇa) činností je odevzdat se Kṛṣṇovi. To je jediný způsob, jak se zachránit před pekelným životem. Śrīla Prabodhānanda Sarasvatī to potvrzuje těmito slovy:

kaivalyaṁ narakāyate tri-daśa-pūr ākāśa-puṣpāyate
durdāntendriya-kāla-sarpa-paṭalī protkhāta-daṁṣṭrāyate
viśvaṁ pūrṇa-sukhāyate vidhi-mahendrādiś ca kīṭāyate
yat-kāruṇya-kaṭākṣa-vaibhavavatāṁ taṁ gauram eva stumaḥ

(Caitanya-candrāmṛta 5)

Hříšné činy toho, kdo se odevzdal Kṛṣṇovi, jsou přirovnány k hadovi s odstraněnými jedovými zuby (protkhāta-daṁṣṭrāyate). Takového hada se již není třeba bát. Nikdo by samozřejmě neměl páchat hříšné činnosti na základě toho, že se odevzdal Kṛṣṇovi. I když se však stane, že člověk odevzdaný Kṛṣṇovi se kvůli svým dřívějším zvykům někdy dopustí něčeho hříšného, tyto hříšné činy již nemají zhoubné účinky. Proto by se měl každý velice pevně držet lotosových nohou Kṛṣṇy a sloužit Mu pod vedením duchovního mistra. Tak bude za všech okolností akuto-bhaya, prostý strachu.

Verš

atra codāharantīmam
itihāsaṁ purātanam
dūtānāṁ viṣṇu-yamayoḥ
saṁvādas taṁ nibodha me

Synonyma

atra — v této souvislosti; ca — také; udāharanti — dávají jako příklad; imam — tento; itihāsam — příběh (Ajāmilův); purātanam — který je velice starý; dūtānām — služebníků; viṣṇu — Pána Viṣṇua; yamayoḥ — a Yamarāje; saṁvādaḥ — rozhovor; tam — ten; nibodha — pokus se pochopit; me — ode mne.

Překlad

V této souvislosti popisují učenci a světci dávnou historickou událost, při níž došlo k rozhovoru mezi služebníky Pána Viṣṇua a služebníky Yamarāje. Prosím, poslouchej.

Význam

Purāṇy neboli příběhy z dávné historie někdy neinteligentní lidé přehlížejí a jejich obsah považují za mytologii. Popisy Purāṇ, dávných dějin vesmíru, jsou však skutečné, i když nejsou v chronologickém pořadí. Purāṇy zaznamenávají hlavní události, které se odehrály před mnoha milióny let nejen na této, ale i na jiných planetách ve vesmíru. Všichni realizovaní znalci Ved se proto na popisy Purāṇ odvolávají. Śrīla Rūpa Gosvāmī uznává Purāṇy za stejně důležité jako samotné Vedy a v Bhakti-
-rasāmṛta-sindhu
cituje následující verš z Brahma-yāmaly:

śruti-smṛti-purāṇādi-
pañcarātra-vidhiṁ vinā
aikāntikī harer bhaktir
utpātāyaiva kalpate

“Oddaná služba Pánu, která opomíjí autorizovaná védská písma, jako jsou Upaniṣady, Purāṇy a Nārada-pañcarātra, je pouze zbytečným narušením pořádku ve společnosti.” Oddaný Kṛṣṇy se musí odvolávat nejen na Vedy, ale i na Purāṇy. Nikdo by neměl Purāṇy pošetile považovat za mytologii. Kdyby se jednalo o mytologii, Śukadeva Gosvāmī by se neobtěžoval s vyprávěním dávných historických událostí, které se týkaly života Ajāmila. Nyní tento příběh začíná.

Verš

kānyakubje dvijaḥ kaścid
dāsī-patir ajāmilaḥ
nāmnā naṣṭa-sadācāro
dāsyāḥ saṁsarga-dūṣitaḥ

Synonyma

kānya-kubje — ve městě jménem Kānyakubja (Kanauj, město poblíž Kanpuru); dvijaḥbrāhmaṇa; kaścit — nějaký; dāsī-patiḥ — manžel ženy z nízké třídy či prostitutky; ajāmilaḥ — Ajāmila; nāmnā — jménem; naṣṭa-sat-ācāraḥ — který pozbyl všech bráhmanských vlastností; dāsyāḥ — prostitutky či služebné; saṁsarga-dūṣitaḥ — znečištěný společností.

Překlad

Ve městě zvaném Kānyakubja žil brāhmaṇa jménem Ajāmila, který se oženil se služebnou, jež byla prostitutka, a vlivem společnosti této ženy z nízké třídy pozbyl všech svých bráhmanských vlastností.

Význam

Chybou nedovoleného styku se ženami je, že připravuje člověka o všechny bráhmanské vlastnosti. V Indii existuje dodnes třída služebníků, kteří se nazývají śūdrové, a jejich manželky-služebné se nazývají śūdrāṇī. Lidé posedlí chtíčem někdy navazují vztahy s těmito služebnými a uklízečkami, jelikož ve vyšších třídách společnosti nemohou holdovat lovu žen, který společenské konvence striktně zakazují. Ajāmila, mladý kvalifikovaný brāhmaṇa, pozbyl kvůli stykům s prostitutkou všech bráhmanských vlastností, ale nakonec byl zachráněn, neboť již započal proces bhakti-yogy. Proto Śukadeva Gosvāmī v dřívějším verši hovořil o tom, kdo se jen jednou odevzdal u lotosových nohou Pána (manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ) nebo právě začal praktikovat bhakti-yogu. Začátkem bhakti-yogy je śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ, naslouchání jménům Pána Viṣṇua a jejich opěvování, například v podobě mahā-mantry: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Bhakti-yoga začíná zpíváním. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto prohlašuje:

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

“V tomto věku hádek a pokrytectví je jediným způsobem osvobození zpívání svatého jména Pána. Není žádná jiná cesta. Není žádná jiná cesta. Není žádná jiná cesta.” Metoda zpívání svatého jména Pána je vždy znamenitě účinná, ale zvláště účinná je v tomto věku Kali. Její účinnost nyní Śukadeva Gosvāmī vysvětlí na příběhu Ajāmila, který byl vysvobozen z rukou Yamadūtů jen proto, že volal svaté jméno Nārāyaṇa. Původní otázkou Parīkṣita Mahārāje bylo, jak se zachránit před pádem do pekla neboli do rukou Yamadūtů. Jako odpověď uvádí Śukadeva Gosvāmī tento příklad z dávné historie, aby přesvědčil Parīkṣita Mahārāje o síle bhakti-yogy, jež začíná prostým zpíváním Pánova jména. Všechny autority na bhakti-yogu doporučují proces oddané služby začínající zpíváním svatého jména Kṛṣṇy (tan-nāma-grahaṇādibhiḥ).

Verš

bandy-akṣaiḥ kaitavaiś cauryair
garhitāṁ vṛttim āsthitaḥ
bibhrat kuṭumbam aśucir
yātayām āsa dehinaḥ

Synonyma

bandī-akṣaiḥ — bezdůvodným zadržováním někoho; kaitavaiḥ — podváděním při hazardu či hře v kostky; cauryaiḥ — pácháním krádeží; garhitām — odsuzované; vṛttim — profese; āsthitaḥ — který přijal (kvůli stykům s prostitutkou); bibhrat — udržoval; kuṭumbam — manželku a děti, kteří na něm záviseli; aśuciḥ — velice hříšný; yātayām āsa — působil potíže; dehinaḥ — jiným živým bytostem.

Překlad

Tento pokleslý brāhmaṇa Ajāmila obtěžoval druhé tím, že je zadržoval, podváděl v hazardních hrách nebo přímo okrádal. Takto si vydělával na živobytí a zaopatřoval svou manželku a děti.

Význam

Tento verš naznačuje, jak hluboko člověk poklesne pouze kvůli nedovolenému sexu s prostitutkou. Nedovolený pohlavní styk nelze mít s počestnou či aristokratickou ženou; jedině s necudnými śūdry. Čím více společnost připouští prostituci a nedovolený sex, tím více podněcuje podvodníky, zloděje, raubíře, opilce a hazardní hráče. Všem žákům v našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy proto ze všeho nejdříve radíme, aby se vyhnuli nedovolenému sexu, který je počátkem všeho odporného života a po němž postupně následuje konzumace masa, hazardování a požívání omamných látek. Ovládat se je samozřejmě velice těžké, ale je to možné, když se člověk plně odevzdá Kṛṣṇovi, neboť tomu, kdo si je vědom Kṛṣṇy, se všechny tyto odporné zvyky postupně zprotiví. Pokud však společnost připouští rozmach nedovoleného sexu, čeká ji pád, neboť bude plná darebáků, zlodějů, podvodníků a podobných živlů.

Verš

evaṁ nivasatas tasya
lālayānasya tat-sutān
kālo ’tyagān mahān rājann
aṣṭāśītyāyuṣaḥ samāḥ

Synonyma

evam — takto; nivasataḥ — žijící; tasya — jeho (Ajāmila); lālayānasya — jenž udržoval; tat — její (śūdrāṇī); sutān — syny; kālaḥ — čas; atyagāt — uplynul; mahān — velké množství; rājan — ó králi; aṣṭāśītyā — osmdesát osm; āyuṣaḥ — délky života; samāḥ — let.

Překlad

Můj milý králi, zatímco takto trávil čas odpornými hříšnými činnostmi pro zaopatření své rodiny s mnoha syny, uplynulo osmdesát osm let jeho života.

Verš

tasya pravayasaḥ putrā
daśa teṣāṁ tu yo ’vamaḥ
bālo nārāyaṇo nāmnā
pitroś ca dayito bhṛśam

Synonyma

tasya — jeho (Ajāmila); pravayasaḥ — který byl velmi starý; putrāḥ — synové; daśa — deset; teṣām — z nich všech; tu — ale; yaḥ — ten, který; avamaḥ — nejmladší; bālaḥ — dítě; nārāyaṇaḥ — Nārāyaṇa; nāmnā — jménem; pitroḥ — otci a matce; ca — a; dayitaḥ — drahý; bhṛśam — velice.

Překlad

Starý Ajāmila měl deset synů, z nichž nejmladším bylo dítě jménem Nārāyaṇa. Jakožto nejmladší ze všech synů byl Nārāyaṇa svému otci a matce přirozeně velice drahý.

Význam

Slovo pravayasaḥ naznačuje, jak byl Ajāmila hříšný, protože i když mu bylo osmdesát osm let, měl ještě malé dítě. Podle zásad védské kultury má muž po dosažení padesáti let odejít z domova — nemá tam zůstávat a plodit další děti. Sex je dovolený po dobu dvaceti pěti let; od dvaceti pěti do čtyřiceti pěti nebo nanejvýš padesáti let. Potom se má člověk vzdát sexuálního návyku, odejít z domova jako vānaprastha a poté řádně přijmout sannyās. Ajāmila však kvůli stykům s prostitutkou pozbyl veškeré bráhmanské kultury a stal se velkým hříšníkem, dokonce i v takzvaném životě hospodáře.

Verš

sa baddha-hṛdayas tasminn
arbhake kala-bhāṣiṇi
nirīkṣamāṇas tal-līlāṁ
mumude jaraṭho bhṛśam

Synonyma

saḥ — on; baddha-hṛdayaḥ — velice připoutaný; tasmin — k tomu; arbhake — malému dítěti; kala-bhāṣiṇi — které nedokázalo zřetelně mluvit a komolilo řeč; nirīkṣamāṇaḥ — když viděl; tat — jeho; līlām — zábavy (například když chodilo a mluvilo ke svému otci); mumude — vychutnával; jaraṭhaḥ — stařec; bhṛśam — velice.

Překlad

Dítě neumělo souvisle mluvit a jeho pohyby byly neohrabané, a starý Ajāmila k němu byl proto velice připoutaný. Neustále se o ně staral a vychutnával všechny jeho činnosti.

Význam

Zde je jasně uvedeno, že Nārāyaṇa byl tak malý, že neuměl ani správně mluvit a chodit. Stařec byl k dítěti velice připoutaný, a proto vychutnával jeho činnosti, a jelikož se dítě jmenovalo Nārāyaṇa, neustále vyslovoval svaté jméno Nārāyaṇa. I když měl na mysli malé dítě a nikoliv původního Nārāyaṇa, jméno Nārāyaṇa je tak mocné, že se očišťoval i vyslovováním jména svého syna (harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam). Śrīla Rūpa Gosvāmī proto prohlásil, že ten, jehož mysl je jakýmkoliv způsobem přitahována ke svatému jménu Kṛṣṇy (tasmāt kenāpy upāyena manaḥ kṛṣṇe niveśayet), je na cestě osvobození. V hinduistické společnosti je zvykem, že rodiče dávají svým dětem jména, jako je Kṛṣṇadāsa, Govinda dāsa, Nārāyaṇa dāsa a Vṛndāvana dāsa. Tak opakují jména Kṛṣṇa, Govinda, Nārāyaṇa a Vṛndāvan a mají příležitost se očistit.

Verš

bhuñjānaḥ prapiban khādan
bālakaṁ sneha-yantritaḥ
bhojayan pāyayan mūḍho
na vedāgatam antakam

Synonyma

bhuñjānaḥ — když jedl; prapiban — když pil; khādan — když žvýkal; bālakam — k dítěti; sneha-yantritaḥ — poutaný láskou; bhojayan — krmil; pāyayan — dával něco pít; mūḍhaḥ — hlupák; na — ne; veda — chápal; āgatam — přišla; antakam — smrt.

Překlad

Když Ajāmila žvýkal potravu a jedl, volal k jídlu i svého syna, a když pil, volal ho, aby se šel také napít. Zatímco se takto neustále staral o své dítě a volal jeho jméno, Nārāyaṇa, nevěděl, že jeho vlastní čas se naplnil a že si pro něho přichází smrt.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je k podmíněné duši laskavý. Přestože tento muž na Nārāyaṇa zcela zapomněl, volal na své dítě slovy: “Nārāyaṇe, prosím, pojď se najíst. Nārāyaṇe, prosím, pojď se napít mléka.” Nějakým způsobem byl tedy připoutaný ke jménu Nārāyaṇa. To se nazývá ajñāta-sukṛti. Přestože volal na svého syna, nevědomky vyslovoval jméno Nārāyaṇa, a svaté jméno Nejvyšší Osobnosti Božství je tak transcendentálně mocné, že se jeho volání počítalo a bylo zaznamenáváno.

Verš

sa evaṁ vartamāno ’jño
mṛtyu-kāla upasthite
matiṁ cakāra tanaye
bāle nārāyaṇāhvaye

Synonyma

saḥ — ten Ajāmila; evam — takto; vartamānaḥ — žijící; ajñaḥ — pošetilý; mṛtyu-kāle — když doba smrti; upasthite — nastala; matim cakāra — soustředil svou mysl; tanaye — na svého syna; bāle — dítě; nārāyaṇa-āhvaye — jehož jméno bylo Nārāyaṇa.

Překlad

Když nadešel čas jeho smrti, pošetilý Ajāmila začal myslet výhradně na svého syna Nārāyaṇa.

Význam

Ve druhém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu (2.1.6) říká Śukadeva Gosvāmī:

etāvān sāṅkhya-yogābhyāṁ
svadharma-pariniṣṭhayā
janma-lābhaḥ paraḥ puṁsām
ante nārāyaṇa-smṛtiḥ

“Nejvyšší dokonalostí lidského života, které může člověk dosáhnout buď úplným poznáním hmoty a duše, nabytím mystických sil, nebo dokonalým plněním svých předepsaných povinností, je vzpomínat na konci života na Osobnost Božství.” Nějakým způsobem, vědomě či nevědomě, Ajāmila vyslovoval v době smrti jméno Nārāyaṇa (ante nārāyaṇa-smṛtiḥ), a tím, že soustředil mysl na jméno Nārāyaṇa, dosáhl naprosté dokonalosti.

Z toho nám také může být jasné, že Ajāmila, který byl synem brāhmaṇy, byl v mládí zvyklý uctívat Nārāyaṇa, protože v domě každého brāhmaṇy probíhá uctívání nārāyaṇa-śily. Tento systém se v Indii dochoval dodnes; v domech striktních brāhmaṇů probíhá nārāyaṇa-sevā, uctívání Nārāyaṇa. Znečištěný Ajāmila tedy sice volal na svého syna, ale tím, že soustředil mysl na svaté jméno Nārāyaṇa, vzpomínal na toho Nārāyaṇa, Jehož věrně uctíval v mládí.

Śrīla Śrīdhara Svāmī vyjádřil v této souvislosti své mínění slovy: etac ca tad-upalālanādi-śrī-nārāyaṇa-namoccāraṇa-māhātmyena tad-bhaktir evā- bhūd iti siddhāntopayogitvenāpi draṣṭavyam. “Podle bhakti-siddhānty je třeba rozborem dojít k závěru, že jelikož Ajāmila neustále opakoval jméno svého syna, Nārāyaṇa, byl povýšen na úroveň bhakti, přestože o tom nevěděl.” Podobně Śrīla Vīrarāghava Ācārya uvádí tento názor: evaṁ vartamānaḥ sa dvijaḥ mṛtyu-kāle upasthite satyajño nārāyaṇākhye putra eva matiṁ cakāra matim āsaktām akarod ity arthaḥ. “V době smrti sice opakoval jméno svého syna, nicméně soustředil mysl na svaté jméno Nārāyaṇa.” Śrīla Vijayadhvaja Tīrtha vyslovuje podobný názor:

mṛtyu-kāle deha-viyoga-lakṣaṇa-kāle mṛtyoḥ sarva-doṣa-pāpa-harasya harer anugrahāt kāle datta-jñāna-lakṣaṇe upasthite hṛdi prakāśite tanaye pūrṇa-jñāne bāle pañca-varṣa-kalpe prādeśa-mātre nārāyaṇāhvaye mūrti-viśeṣe matiṁ smaraṇa-samarthaṁ cittaṁ cakāra bhaktyāsmarad ity arthaḥ.

Přímo či nepřímo — Ajāmila v době smrti skutečně vzpomínal na Nārāyaṇa (ante nārāyaṇa-smṛtiḥ).

Verš

sa pāśa-hastāṁs trīn dṛṣṭvā
puruṣān ati-dāruṇān
vakra-tuṇḍān ūrdhva-romṇa
ātmānaṁ netum āgatān
dūre krīḍanakāsaktaṁ
putraṁ nārāyaṇāhvayam
plāvitena svareṇoccair
ājuhāvākulendriyaḥ

Synonyma

saḥ — ten muž (Ajāmila); pāśa-hastān — s provazy v rukách; trīn — tři; dṛṣṭvā — když viděl; puruṣān — osoby; ati-dāruṇān — s hrůzostrašnými rysy; vakra-tuṇḍān — se zkřivenými obličeji; ūrdhva-romṇaḥ — se zježenými chlupy; ātmānam — duši; netum — odvést; āgatān — přišly; dūre — nedaleko; krīḍanaka-āsaktam — hrající si; putram — své dítě; nārāyaṇa-āhvayam — jménem Nārāyaṇa; plāvitena — s očima plnýma slz; svareṇa — svým hlasem; uccaiḥ — velmi hlasitě; ājuhāva — volal; ākula-indriyaḥ — plný úzkosti.

Překlad

Tehdy Ajāmila uviděl tři zrůdné osoby se znetvořenými tělesnými rysy, divoce vyhlížejícími zkřivenými obličeji a zježenými chlupy na těle, které ho s provazy v rukách přišly odvést do sídla Yamarāje. Pohled na ně ho nesmírně ohromil, a jelikož byl připoutaný ke svému dítěti, hrajícímu si opodál, začal ho hlasitě volat jeho jménem. Se slzami v očích tak Ajāmila nějakým způsobem pronášel svaté jméno Nārāyaṇa.

Význam

Hříšné činnosti páchá člověk tělem, myslí a slovy. Tři sluhové Yamarāje proto přišli Ajāmila odvést do Yamarājova sídla. Ten však naštěstí pronášel čtyři slabiky jména Pána Nārāyaṇa (hari-nāma) — i když měl na mysli svého syna — a proto se tam okamžitě objevili také služebníci Nārāyaṇa, Viṣṇudūtové. Jelikož se Ajāmila nesmírně bál Yamarājových provazů, opakoval Pánovo jméno s očima plnýma slz. Ve skutečnosti však neměl v úmyslu opakovat svaté jméno Nārāyaṇa; chtěl jen zavolat svého syna.

Verš

niśamya mriyamāṇasya
mukhato hari-kīrtanam
bhartur nāma mahārāja
pārṣadāḥ sahasāpatan

Synonyma

niśamya — když slyšeli; mriyamāṇasya — umírajícího člověka; mukhataḥ — z úst; hari-kīrtanam — pronášení svatého jména Nejvyšší Osobnosti Božství; bhartuḥ nāma — svaté jméno jejich Pána; mahā-rāja — ó králi; pārṣadāḥ — společníci Viṣṇua; sahasā — okamžitě; āpatan — přišli.

Překlad

Můj milý králi, jakmile Viṣṇudūtové, služebníci Viṣṇua, uslyšeli umírajícího Ajāmila volat svaté jméno jejich Pána — pronášené bez přestupků, protože Ajāmila volal v naprosté úzkosti — ihned byli u něho.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poznamenává: hari-kīrtanaṁ niśamyāpatan, katham-bhūtasya bhartur nāma bruvataḥ — služebníci Pána Viṣṇua přišli, protože Ajāmila pronášel svaté jméno Nārāyaṇa. Nebrali v úvahu, proč to dělal. Ajāmila ve skutečnosti při volání jména Nārāyaṇa myslel na svého syna, ale protože ho služebníci Pána Viṣṇua, Viṣṇudūtové, slyšeli opakovat Pánovo jméno, ihned ho přišli ochránit. Hari-kīrtan je ve skutečnosti určen pro oslavování svatého jména, podoby, zábav a vlastností Pána. Ajāmila ovšem neoslavoval Pánovu podobu, vlastnosti či příslušenství; pouze pronášel svaté jméno. I to však stačilo, aby se očistil od všech hříšných činností. Jakmile Viṣṇudūtové uslyšeli volání jména svého Pána, okamžitě přišli. Śrīla Vijayadhvaja Tīrtha v této souvislosti poznamenává: anena putra-sneham antareṇa prācīnādṛṣṭa-balād udbhūtayā bhaktyā bhagavan-nāma-saṅkīrtanaṁ kṛtam iti jñāyate. “Ajāmila opakoval jméno Nārāyaṇa vlivem nesmírné připoutanosti ke svému synovi. Díky své příznivé minulosti, kdy vykonával oddanou službu Nārāyaṇovi, však přesto pronášel svaté jméno, zjevně v postoji dokonalé oddané služby a bez přestupků.”

Verš

vikarṣato ’ntar hṛdayād
dāsī-patim ajāmilam
yama-preṣyān viṣṇudūtā
vārayām āsur ojasā

Synonyma

vikarṣataḥ — vytahující; antaḥ hṛdayāt — ze srdce; dāsī-patim — manžela prostitutky; ajāmilam — Ajāmila; yama-preṣyān — poslové Yamarāje; viṣṇu-dūtāḥ — služebníci Pána Viṣṇua; vārayām āsuḥ — zakázali; ojasā — hromovými hlasy.

Překlad

Služebníci Yamarāje chtěli vytáhnout duši z hloubi srdce Ajāmila, manžela prostitutky, ale poslové Pána Viṣṇua, Viṣṇudūtové, jim to hromovými hlasy zakázali.

Význam

Vaiṣṇavu — toho, kdo se odevzdal lotosovým nohám Pána Viṣṇua — neustále chrání Viṣṇuovi služebníci. Jelikož Ajāmila volal svaté jméno Nārāyaṇa, nejenže za ním Viṣṇudūtové ihned přišli, ale navíc okamžitě nařídili Yamadūtům, aby se ho nedotýkali. Pronikavými hlasy jim pohrozili, že budou-li se i nadále snažit vytáhnout Ajāmilovu duši z jeho srdce, čeká je trest. Služebníci Yamarāje mají pravomoc nad všemi hříšnými živými bytostmi, ale poslové Pána Viṣṇua, Viṣṇudūtové, mohou potrestat každého — včetně Yamarāje — jestliže ukřivdí vaiṣṇavovi.

Materialističtí vědci nevědí, kde v těle mohou se svými hmotnými přístroji najít duši, ale tento verš jasně vysvětluje, že duše se nachází v hloubi srdce (hṛdaya). Srdce bylo to místo, odkud se Yamadūtové snažili vytáhnout duši Ajāmila. Dále se dozvídáme, že Nadduše, Pán Viṣṇu, rovněž sídlí v srdci (īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati). V Upaniṣadách je řečeno, že Nadduše a individuální duše žijí na stejném stromě těla jako dva ptačí přátelé. Nadduše je označována jako přítel, protože Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je k původní, individuální duši tak laskavý, že ji při jejím převtělování z jednoho těla do druhého doprovází. Navíc pro ni prostřednictvím māyi vytváří další tělo, které odpovídá její touze a karmě.

Srdce je mechanické zařízení. Pán říká v Bhagavad-gītě (18.61):

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā

“Nejvyšší Pán sídlí v srdci každého, ó Arjuno, a řídí putování všech živých bytostí, které jsou usazené jakoby na stroji vytvořeném z hmotné energie.” Yantra znamená “stroj”, jako například automobil. Řidičem stroje v podobě těla je individuální duše, která je zároveň jeho pánem a majitelem, ale svrchovaným majitelem je Nejvyšší Osobnost Božství. Tělo vytváří māyā (karmaṇā daiva-netreṇa) a podle toho, jak živá bytost jedná v tomto životě, pro ni bude vytvořen další stroj; znovu pod dozorem daivī māyi (daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā). Ve vhodnou dobu bude neprodleně zvoleno další tělo a individuální duše se společně s Nadduší přemístí do tohoto příslušného tělesného stroje. Tak probíhá převtělování. Během přechodu duše z jednoho těla do druhého ji odvedou služebníci Yamarāje do určitého pekla (naraka), aby si zvykla na podmínky, ve kterých bude žít ve svém příštím těle.

Verš

ūcur niṣedhitās tāṁs te
vaivasvata-puraḥsarāḥ
ke yūyaṁ pratiṣeddhāro
dharma-rājasya śāsanam

Synonyma

ūcuḥ — odpověděli; niṣedhitāḥ — na zákaz; tān — služebníkům Pána Viṣṇua; te — oni; vaivasvata — Yamarāje; puraḥ-sarāḥ — pomocníci, poslové; ke — kdo; yūyam — vy všichni; pratiṣed-dhāraḥ — kteří vzdorujete; dharma-rājasya — krále náboženských zásad, Yamarāje; śāsanam — vládní pravomoci.

Překlad

Když služebníci Yamarāje, syna boha Slunce, slyšeli tento zákaz, odpověděli: Kdo jste, pánové, že se opovažujete vzdorovat pravomoci Yamarāje?

Význam

Podle svých hříšných činností spadal Ajāmila do pravomoci Yamarāje, svrchovaného soudce, jenž je pověřen posuzováním hříchů živých bytostí. Yamarājovi služebníci byli překvapeni, když slyšeli zákaz dotýkat se Ajāmila, protože jim dosud nikdo ve třech světech ve vykonávání jejich povinnosti nebránil.

Verš

kasya vā kuta āyātāḥ
kasmād asya niṣedhatha
kiṁ devā upadevā yā
yūyaṁ kiṁ siddha-sattamāḥ

Synonyma

kasya — čí služebníci; — nebo; kutaḥ — odkud; āyātāḥ — přicházíte; kasmāt — z jakého důvodu; asya — (odvedení) tohoto Ajāmila; niṣedhatha — zakazujete; kim — zdali; devāḥ — polobozi; upadevāḥ — nižší polobozi; yāḥ — kdo; yūyam — vy všichni; kim — zdali; siddha-sat-tamāḥ — nejlepší z dokonalých bytostí, čistí oddaní.

Překlad

Drazí pánové, čí jste služebníci, odkud přicházíte a proč nám zakazujete dotýkat se Ajāmilova těla? Jste polobozi z nebeských planet, nižší polobozi, nebo nejlepší z oddaných?

Význam

Nejvýznamnějším slovem v tomto verši je siddha-sattamāḥ, které znamená “nejlepší z dokonalých”. V Bhagavad-gītě (7.3) je řečeno: manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye — z miliónů osob se možná jedna snaží stát siddhou, dokonalou neboli seberealizovanou. Seberealizovaná osoba ví, že není tělo, ale duše (ahaṁ brahmāsmi). V současné době si této skutečnosti není prakticky nikdo vědom, ale kdo to pochopí, dosáhne dokonalosti, a proto se nazývá siddha. Když člověk pochopí, že duše je nedílnou částí nejvyšší duše, a zaměstná se tedy oddanou službou nejvyšší duši, stane se siddha-sattamou. Tehdy je připraven žít na vaikuṇṭhských planetách nebo na Kṛṣṇaloce. Slovo siddha-sattama se tedy vztahuje na osvobozeného, čistého oddaného.

Jelikož jsou Yamadūtové služebníky Yamarāje, který je rovněž jedním ze siddha-sattamů, věděli, že siddha-sattama stojí výše než polobozi a nižší polobozi — stojí nad všemi živými bytostmi v hmotném světě. Proto se ptali, proč přišli Viṣṇudūtové tam, kde umíral hříšný člověk.

Je třeba si také povšimnout toho, že Ajāmila ještě nebyl po smrti, neboť Yamadūtové se teprve snažili vytáhnout duši z jeho srdce. Nemohli si ji však odvést, a Ajāmila tedy ještě nebyl mrtev. To se ukáže v dalších verších. Když se Yamadūtové dohadovali s Viṣṇudūty, Ajāmila byl pouze v bezvědomí. Debata měla rozhodnout, kdo má na jeho duši nárok.

Verš

sarve padma-palāśākṣāḥ
pīta-kauśeya-vāsasaḥ
kirīṭinaḥ kuṇḍalino
lasat-puṣkara-mālinaḥ
sarve ca nūtna-vayasaḥ
sarve cāru-caturbhujāḥ
dhanur-niṣaṅgāsi-gadā-
śaṅkha-cakrāmbuja-śriyaḥ
diśo vitimirālokāḥ
kurvantaḥ svena tejasā
kim arthaṁ dharma-pālasya
kiṅkarān no niṣedhatha

Synonyma

sarve — vy všichni; padma-palāśa-akṣāḥ — s očima podobnýma okvětním lístkům lotosového květu; pīta — žluté; kauśeya — hedvábné; vāsasaḥ — máte oblečené šaty; kirīṭinaḥ — s helmicemi; kuṇḍalinaḥ — s náušnicemi; lasat — třpytícími se; puṣkara-mālinaḥ — s girlandou z lotosových květů; sarve — vy všichni; ca — také; nūtna-vayasaḥ — velice mladí; sarve — vy všichni; cāru — velice krásné; catuḥ-bhujāḥ — se čtyřmi pažemi; dhanuḥ — luk; niṣaṅga — toulec šípů; asi — meč; gadā — kyj; śaṅkha — lastura; cakra — disk; ambuja — lotos; śriyaḥ — ozdobené s; diśaḥ — všechny strany; vitimira — bez temnoty; ālokāḥ — neobyčejné světlo; kurvantaḥ — projevujete; svena — svou vlastní; tejasā — září; kim artham — za jakým účelem; dharma-pālasya — Yamarāje, ochránce náboženských zásad; kiṅkarān — služebníkům; naḥ — nám; niṣedhatha — zakazujete.

Překlad

Služebníci Yamarāje řekli: Vaše oči jsou jako okvětní lístky lotosových květů. V žlutých hedvábných šatech, ozdobeni girlandami z lotosů a s přitažlivými helmicemi a náušnicemi vypadáte všichni velice svěže a mladě. Vaše čtyři dlouhé paže zdobí luky a toulce plné šípů, meče, kyje, lastury, disky a lotosy. Svou neobyčejnou září jste rozptýlili temnotu tohoto místa. Proč nám nyní bráníte, pánové?

Význam

Setkáme-li se s nějakým cizincem, seznámíme se s ním prostřednictvím jeho oděvu, tělesných rysů a chování, a tak můžeme pochopit jeho postavení ještě dříve, než dojde k vzájemnému představení. Když tedy Yamadūtové poprvé spatřili Viṣṇudūty, žasli: “Podle tělesných rysů vypadáte na vznešené, ušlechtilé osobnosti a máte takovou nebeskou moc, že svou září rozptylujete temnotu tohoto hmotného světa. Proč se nám tedy snažíte bránit v konání našich povinností?” Dále bude vysvětleno, že Yamadūtové, služebníci Yamarāje, mylně považovali Ajāmila za hříšného. Nevěděli, že i když byl po celý život hříšný, očistil se neustálým opakováním svatého jména Nārāyaṇa. Jinými slovy, kdo není vaiṣṇava, nemůže pochopit činnosti vaiṣṇavy.

Tyto verše výstižně popisují oděv a tělesné rysy obyvatel Vaikuṇṭhaloky. Obyvatelé Vaikuṇṭhy, jež zdobí girlandy a žluté hedvábné šaty, mají čtyři ruce, v nichž drží různé zbraně. Nápadně tak připomínají Pána Viṣṇua. Mají stejné tělesné rysy jako Nārāyaṇa, protože dosáhli osvobození sārūpya, ale přesto jednají vždy jako služebníci. Všichni obyvatelé Vaikuṇṭhaloky dobře vědí, že jejich Pánem je Nārāyaṇa či Kṛṣṇa a že oni jsou Jeho služebníky. Všichni tedy patří mezi seberealizované duše, které jsou nitya-mukta, věčně osvobozené. Přestože by se mohli prohlašovat za Nārāyaṇa či Viṣṇua, nikdy to nedělají; vždy si jsou vědomi Kṛṣṇy a věrně slouží Pánu. Taková je atmosféra Vaikuṇṭhaloky. Také ten, kdo se učí věrné službě Pánu Kṛṣṇovi prostřednictvím hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, bude neustále pobývat na Vaikuṇṭhaloce a s hmotným světem nebude mít nic společného.

Verš

śrī-śuka uvāca
ity ukte yamadūtais te
vāsudevokta-kāriṇaḥ
tān pratyūcuḥ prahasyedaṁ
megha-nirhrādayā girā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; ukte — osloveni; yamadūtaiḥ — posly Yamarāje; te — oni; vāsudeva-ukta-kāriṇaḥ — kteří jsou neustále připraveni vykonávat pokyny Pána Vāsudeva (jakožto osobní společníci Pána Viṣṇua, kteří získali osvobození sālokya); tān — jim; pratyūcuḥ — odpověděli; prahasya — s úsměvem; idam — toto; megha-nirhrādayā — znějícími jako hřmění mraku; girā — s hlasy.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Takto osloveni Yamarājovými posly se služebníci Vāsudeva usmáli a hlasy hlubokými jako hřmění mraků pronesli následující slova.

Význam

Yamadūtové byli překvapeni, že i když byli Viṣṇudūtové slušní, bránili ve vykonání Yamarājova nařízení. Také Viṣṇudūtové byli překvapeni, že Yamadūtové neznali zásady zbožného jednání, přestože se prohlašovali za služebníky Yamarāje, nejvyššího znalce náboženských zásad. Viṣṇudūtové se tedy usmívali, neboť si mysleli: “Co to říkají za nesmysly? Jsou-li skutečně služebníky Yamarāje, měli by vědět, že Ajāmila si nezaslouží, aby ho odvedli.”

Verš

śrī-viṣṇudūtā ūcuḥ
yūyaṁ vai dharma-rājasya
yadi nirdeśa-kāriṇaḥ
brūta dharmasya nas tattvaṁ
yac cādharmasya lakṣaṇam

Synonyma

śrī-viṣṇudūtāḥ ūcuḥ — požehnaní poslové Pána Viṣṇua pravili; yūyam — vy všichni; vai — vskutku; dharma-rājasya — krále Yamarāje, který zná náboženské zásady; yadi — jestliže; nirdeśa-kāriṇaḥ — vykonavatelé příkazů; brūta — mluvte; dharmasya — o náboženských zásadách; naḥ — nám; tattvam — pravdu; yat — to, co; ca — také; adharmasya — bezbožného jednání; lakṣaṇam — příznaky.

Překlad

Požehnaní poslové Pána Viṣṇua, Viṣṇudūtové, pravili: Jste-li skutečně služebníky Yamarāje, musíte nám vysvětlit význam náboženských zásad a příznaky bezbožnosti.

Význam

Tato otázka, kterou Viṣṇudūtové položili Yamadūtům, je velice významná. Služebník musí znát pokyny svého pána. Služebníci Yamarāje prohlašovali, že vykonávají jeho nařízení, a proto je Viṣṇudūtové velice inteligentně požádali, aby popsali příznaky náboženství a bezbožnosti. Vaiṣṇava tyto zásady dobře zná, neboť je důkladně obeznámený s pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství. Nejvyšší Pán říká: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja — “Vzdej se všech ostatních druhů náboženství a jen se Mi odevzdej.” Skutečným principem náboženství je tedy odevzdat se Nejvyšší Osobnosti Božství. Všichni ti, kdo se namísto Kṛṣṇovi odevzdávají principům hmotné přírody, jsou bezbožní, bez ohledu na jejich hmotné postavení. Jelikož neznají zásady náboženství, neodevzdávají se Kṛṣṇovi, a proto jsou považováni za hříšné darebáky, nejnižší z lidí a hlupáky zbavené všeho poznání. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.15):

na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ
prapadyante narādhamāḥ
māyayāpahṛta-jñānā
āsuraṁ bhāvam āśritāḥ

“Ti ničemové, kteří jsou zcela hloupí, kteří jsou nejnižší z lidí, jimž poznání vzala iluze a kteří přijímají ateistickou povahu démonů, se Mi neodevzdávají.” Kdo se neodevzdal Kṛṣṇovi, nezná skutečný princip náboženství; jinak by se odevzdal.

Otázka Viṣṇudūtů byla velice příhodná. Ten, kdo někoho zastupuje, musí dobře vědět, jaké je poslání oné osoby. Oddaní v hnutí pro vědomí Kṛṣṇy si proto musí být plně vědomi poslání Kṛṣṇy a Pána Caitanyi; jinak budou považováni za hlupáky. Všichni oddaní — a zvláště kazatelé — musí znát filozofii vědomí Kṛṣṇy, aby se během kázání nedostávali do rozpaků a nebyli uráženi.

Verš

kathaṁ svid dhriyate daṇḍaḥ
kiṁ vāsya sthānam īpsitam
daṇḍyāḥ kiṁ kāriṇaḥ sarve
āho svit katicin nṛṇām

Synonyma

katham svit — jakými prostředky; dhriyate — je uvalen; daṇḍaḥ — trest; kim — co; — nebo; asya — tohoto; sthānam — místa; īpsitam — žádoucí; daṇḍyāḥ — hodni trestu; kim — zda; kāriṇaḥ — ploduchtiví pracovníci; sarve — všichni; āho svit — nebo zda; katicit — někteří; nṛṇām — z lidí.

Překlad

Jak probíhá trestání druhých? Kdo si skutečně zaslouží trest? Zaslouží si ho všichni karmī, kteří se věnují plodonosným činnostem, nebo jen někteří?

Význam

Ten, v jehož moci je trestat druhé, nemá trestat každého. Existuje nesčetně mnoho živých bytostí, z nichž většina sídlí v duchovním světě a jsou nitya-mukta, věčně osvobozené. Je soudit nepřipadá v úvahu. Pouze malá část živých bytostí — asi jedna čtvrtina — žije v hmotném světě. Z nich se většina — 8 000 000 z 8 400 000 forem života — nachází na nižší úrovni než lidé a nepodléhají trestu, neboť se automaticky vyvíjejí podle zákonů hmotné přírody. Lidské bytosti, které mají pokročilé vědomí, jsou zodpovědné, ale ne všechny mohou být trestány. Ti, kdo vykonávají pokročilé zbožné činnosti, se trestu vymykají; podléhají mu pouze ti, kdo holdují hříšným činnostem. Viṣṇudūtové se proto konkrétně ptali, kdo si zaslouží trest a kdo nikoliv, a proč bylo Yamarājovi dáno právo o tom rozhodovat. Podle čeho má být člověk souzen? Jaký je základní princip autority? To jsou otázky, které Viṣṇudūtové položili.

Verš

yamadūtā ūcuḥ
veda-praṇihito dharmo
hy adharmas tad-viparyayaḥ
vedo nārāyaṇaḥ sākṣāt
svayambhūr iti śuśruma

Synonyma

yamadūtāḥ ūcuḥ — služebníci Yamarāje řekli; veda — čtyřmi Vedami (Sāma, Yajur, Ṛg a Atharva); praṇihitaḥ — předepsané; dharmaḥ — náboženské principy; hi — vskutku; adharmaḥ — principy bezbožnosti; tat-viparyayaḥ — opak toho (to, co není podloženo příkazy Ved); vedaḥVedy, knihy poznání; nārāyaṇaḥ sākṣāt — přímo Nejvyšší Osobnost Božství (jelikož jsou slovy Nārāyaṇa); svayam-bhūḥ — samozrozené, soběstačné (neboť vycházejí pouze z dechu Nārāyaṇa a nelze se jim naučit od nikoho jiného); iti — takto; śuśruma — slyšeli jsme.

Překlad

Yamadūtové odpověděli: To, co je předepsáno ve Vedách, tvoří dharmu, náboženské principy, a opak toho je bezbožnost. Vedy jsou přímo Nejvyšší Osobnost Božství, Nārāyaṇa, a jsou samozrozené. To jsme slyšeli od Yamarāje.

Význam

Služebníci Yamarāje odpověděli zcela správně. Nevymýšleli si principy náboženství či bezbožnosti, ale místo toho vysvětlili, co slyšeli od autority Yamarāje. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ — je třeba následovat mahājanu, autorizovanou osobu. Yamarāja je jednou z dvanácti autorit. Když tedy jeho služebníci, Yamadūtové, řekli śuśruma (“slyšeli jsme”), odpověděli zcela jasně. Lidé moderní civilizace si vymýšlejí nedokonalé náboženské principy pomocí vlastní spekulace. To není dharma. Nevědí, co je dharma a co adharma. Na počátku Śrīmad-Bhāgavatamu je proto řečeno: dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra — dharma, kterou nepodporují Vedy, je ze śrīmad-bhāgavata-dharmy vyloučená. Bhāgavata-dharma sestává pouze z toho, co je dáno Nejvyšší Osobností Božství. Bhāgavata-dharma je sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja — člověk musí přijmout autoritu Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a odevzdat se Jemu a všemu, co říká. To je dharma. Arjuna si například myslel, že násilí je adharma, a proto odmítal válčit, ale Kṛṣṇa ho pobídl k boji. Arjuna uposlechl Kṛṣṇovy pokyny, a proto je skutečný dharmī, neboť Kṛṣṇův pokyn je dharma. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (15.15): vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ — “Skutečným smyslem poznání (veda) je znát Mě.” Kdo dokonale zná Kṛṣṇu, je osvobozený. V Bhagavad-gītě (4.9) Kṛṣṇa říká:

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so 'rjuna

“Ten, kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činností, se po opuštění těla nezrodí znovu v tomto hmotném světě, ale dosáhne Mého věčného sídla, ó Arjuno.” Ten, kdo chápe Kṛṣṇu a řídí se Jeho pokyny, je způsobilý pro návrat domů, zpátky k Bohu. Můžeme učinit závěr, že dharma (náboženství) se vztahuje na to, co přikazují Vedy, a adharma (bezbožnost) na to, co Vedy nepodporují.

Dharma ve skutečnosti není Nārāyaṇovým výtvorem. Vedy uvádějí: asya mahato bhūtasya niśvasitam etad yad ṛg-vedaḥ iti — příkazy dharmy pocházejí z dechu Nārāyaṇa, svrchované živé bytosti. Nārāyaṇa existuje věčně a dýchá věčně, a proto dharma — Nārāyaṇovy příkazy — existuje také věčně. Śrīla Madhvācārya, původní ācārya členů Madhva-Gauḍīya-sampradāyi, říká:

vedānāṁ prathamo vaktā
harir eva yato vibhuḥ
ato viṣṇv-ātmakā vedā
ity āhur veda-vādinaḥ

Transcendentální slova Ved vyšla z úst Nejvyšší Osobnosti Božství. Védské zásady je tedy třeba chápat jako vaiṣṇavské zásady, neboť Viṣṇu je původem Ved. Vedy neobsahují nic než pokyny Viṣṇua, a ten, kdo se řídí védskými zásadami, je vaiṣṇavou. Vaiṣṇava není členem žádného uměle vytvořeného společenství tohoto hmotného světa; vaiṣṇava je skutečný znalec Ved, jak potvrzuje Bhagavad-gītā (vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ).

Verš

yena sva-dhāmny amī bhāvā
rajaḥ-sattva-tamomayāḥ
guṇa-nāma-kriyā-rūpair
vibhāvyante yathā-tatham

Synonyma

yena — kým (Nārāyaṇem); sva-dhāmni — i když ve Svém sídle, v duchovním světě; amī — všechny tyto; bhāvāḥ — projevy; rajaḥ-sattva-tamaḥ-mayāḥ — stvořené prostřednictvím tří kvalit hmotné přírody (vášně, dobra a nevědomosti); guṇa — vlastnosti; nāma — jména; kriyā — činnosti; rūpaiḥ — a s podobami; vibhāvyante — jsou různě projevené; yathā-tatham — přesně tak, jak to má být.

Překlad

Nejvyšší příčina všech příčin, Nārāyaṇa, se nachází ve Svém sídle v duchovním světě, ale přesto ovládá celý vesmírný projev pomocí tří kvalit hmotné přírody — sattva-guṇy, rajo-guṇy a tamo-guṇy. Tak dostávají všechny živé bytosti různé vlastnosti, různá jména (jako například brāhmaṇa, kṣatriya a vaiśya), různé povinnosti podle systému varṇāśramy a různé podoby. Nārāyaṇa je příčinou celého vesmírného projevu.

Význam

Vedy nás informují:

na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate
parāsya śaktir vividhaiva śrūyate
svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca

(Śvetāśvatara Upaniṣad 6.8)

Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je všemohoucí. Má rozmanité energie, a proto může zůstat ve Svém sídle a zároveň bez námahy dohlížet na celý vesmírný projev a ovládat ho prostřednictvím vzájemného působení tří kvalit hmotné přírody — sattva-guṇy, rajo-guṇy a tamo-guṇy. Jejich interakce vytvářejí různé podoby, těla, činnosti a změny, které se projevují dokonalým způsobem. Jelikož je Pán dokonalý, vše se děje tak, jako kdyby na to přímo dohlížel a přímo se toho účastnil. Ateisté, zahalení třemi kvalitami hmotné přírody, však nevidí, že Nārāyaṇa je svrchovaná příčina všech činností. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.13):

tribhir guṇamayair bhāvair
ebhiḥ sarvam idaṁ jagat
mohitaṁ nābhijānāti
mām ebhyaḥ param avyayam

“Celý svět, zmatený třemi kvalitami (dobrem, vášní a nevědomostí), nezná Mě, který jsem nad těmito kvalitami a nevyčerpatelný.” Neinteligentní agnostici jsou mohita, oklamáni třemi kvalitami hmotné přírody, a proto nechápou, že Nārāyaṇa, Kṛṣṇa, je svrchovanou příčinou všech činností. Jak uvádí Brahma-saṁhitā (5.1):

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam

“Kṛṣṇa, Jenž je známý jako Govinda, je nejvyšší vládce. Má věčné, blažené duchovní tělo. Je původem všeho. Nemá žádný jiný původ, neboť je prvotní příčinou všech příčin.”

Verš

sūryo ’gniḥ khaṁ marud devaḥ
somaḥ sandhyāhanī diśaḥ
kaṁ kuḥ svayaṁ dharma iti
hy ete daihyasya sākṣiṇaḥ

Synonyma

sūryaḥ — bůh Slunce; agniḥ — oheň; kham — nebe; marut — vzduch; devaḥ — polobozi; somaḥ — měsíc; sandhyā — večer; ahanī — den a noc; diśaḥ — strany; kam — voda; kuḥ — země; svayam — osobně; dharmaḥ — Yamarāja či Nadduše; iti — takto; hi — vskutku; ete — všichni tito; daihyasya — živé bytosti vtělené do hmotných prvků; sākṣiṇaḥ — svědkové.

Překlad

Slunce, oheň, nebe, vzduch, polobozi, měsíc, večer, den, noc, světové strany, voda, země a Samotná Nadduše jsou svědky činností živé bytosti.

Význam

Členové některých náboženských sekt, zvláště křesťané, nevěří v reakce karmy. Jednou jsme diskutovali s učeným křesťanským profesorem, který argumentoval: “Lidé jsou obvykle potrestáni po vyslechnutí svědků jejich zločinů, ale kde jsou svědkové, kteří by se přičinili o to, aby živá bytost trpěla reakcemi za svou minulou karmu?” Takovému člověku zde odpovídají Yamadūtové. Podmíněná duše si myslí, že jedná potají a že její hříšné činnosti nikdo nevidí, ale z śāster vyplývá, že existuje mnoho svědků, k nimž patří slunce, oheň, nebe, vzduch, měsíc, polobozi, večer, den, noc, světové strany, voda, země a Samotná Nadduše, která sídlí společně s individuální duší v srdci. Kde je jaký nedostatek svědků? Existují svědkové i Nejvyšší Pán, a mnoho živých bytostí je proto posíláno na vyšší nebo nižší planetární soustavy, včetně pekelných planet. Nedochází k žádným nedopatřením, neboť vše je dokonale řízeno správou Nejvyššího Boha (svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca). O svědcích uvedených v tomto verši se zmiňují i jiná védská písma:

āditya-candrāv anilo 'nalaś ca
dyaur bhūmir āpo hṛdayaṁ yamaś ca
ahaś ca rātriś ca ubhe ca sandhye
dharmo 'pi jānāti narasya vṛttam

Verš

etair adharmo vijñātaḥ
sthānaṁ daṇḍasya yujyate
sarve karmānurodhena
daṇḍam arhanti kāriṇaḥ

Synonyma

etaiḥ — všemi těmito (svědky, počínaje bohem Slunce); adharmaḥ — odklon od usměrňujících zásad; vijñātaḥ — je známé; sthānam — správné místo; daṇḍasya — trestu; yujyate — je přijaté jako; sarve — všech; karma-anurodhena — s uvážením vykonaných činností; daṇḍam — trest; arhanti — zasluhují si; kāriṇaḥ — ti, kdo se dopouštějí hříšných činností.

Překlad

Trest si zasluhují ti, o kom tito mnozí svědkové doloží, že se odchýlili od svých předepsaných usměrnění. Každý, kdo se věnuje plodonosnému jednání, podléhá trestu úměrně svým hříšným činům.

Verš

sambhavanti hi bhadrāṇi
viparītāni cānaghāḥ
kāriṇāṁ guṇa-saṅgo ’sti
dehavān na hy akarma-kṛt

Synonyma

sambhavanti — existují; hi — vskutku; bhadrāṇi — příznivé, zbožné činnosti; viparītāni — pravý opak (nepříznivé, hříšné činnosti); ca — také; anaghāḥ — ó obyvatelé Vaikuṇṭhy, kteří jste prosti hříchu; kāriṇām — ploduchtivých pracovníků; guṇa-saṅgaḥ — znečištění třemi kvalitami přírody; asti — je; deha-vān — každý, kdo přijal toto hmotné tělo; na — ne; hi — vskutku; akarma-kṛt — nevykonávající žádné činy.

Překlad

Ó obyvatelé Vaikuṇṭhy, vy jste zcela prosti hříchu, ale všichni ti, kdo žijí v tomto hmotném světě, jsou karmī, ať už jednají zbožně či bezbožně. Mohou jednat oběma způsoby, protože jsou znečištěni třemi kvalitami přírody a musí se chovat podle toho. Kdo přijal hmotné tělo, nemůže být nečinný, a pro každého, kdo jedná pod vlivem kvalit hmotné přírody, je hříšné jednání nevyhnutelné. Všechny živé bytosti v tomto hmotném světě proto podléhají trestu.

Význam

Rozdíl mezi lidskými a ostatními bytostmi spočívá v tom, že člověk by měl jednat podle pokynů Ved. Lidé si bohužel vytvářejí vlastní způsoby jednání a Vedy přehlížejí. Všichni proto páchají hříšné činy a podléhají trestu.

Verš

yena yāvān yathādharmo
dharmo veha samīhitaḥ
sa eva tat-phalaṁ bhuṅkte
tathā tāvad amutra vai

Synonyma

yena — kterou osobou; yāvān — do jaké míry; yathā — jakým způsobem; adharmaḥ — bezbožné činnosti; dharmaḥ — zbožné činnosti; — nebo; iha — v tomto životě; samīhitaḥ — vykonané; saḥ — ta osoba; eva — vskutku; tat-phalam — příslušný výsledek toho; bhuṅkte — užívá si nebo trpí; tathā — takto; tāvat — do té míry; amutra — v příštím životě; vai — vskutku.

Překlad

Úměrně rozsahu zbožných či bezbožných činností vykonaných v tomto životě si živá bytost musí užívat nebo vytrpět odpovídající reakce své karmy v životě příštím.

Význam

ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthā
madhye tiṣṭhanti rājasāḥ
jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā
adho gacchanti tāmasāḥ

Ti, kdo jednají v kvalitě dobra, budou přemístěni na vyšší planetární soustavy a stanou se polobohy; ti, kdo jednají běžným způsobem a nepáchají příliš hříšné činy, zůstanou v tomto středním planetárním systému a ti, kdo se dopouštějí odporných hříšných činností, musí podstoupit pekelný život.

Verš

yatheha deva-pravarās
trai-vidhyam upalabhyate
bhūteṣu guṇa-vaicitryāt
tathānyatrānumīyate

Synonyma

yathā — stejně jako; iha — v tomto životě; deva-pravarāḥ — ó nejlepší z polobohů; trai-vidhyam — tři druhy charakteristik; upalabhyate — jsou získány; bhūteṣu — mezi všemi živými bytostmi; guṇa-vaicitryāt — kvůli rozmanitosti znečištění třemi kvalitami přírody; tathā — podobně; anyatra — na jiných místech; anumīyate — je vyvozené.

Překlad

Ó nejlepší z polobohů, vidíme tři různé druhy života, jež jsou výsledkem znečištění třemi kvalitami přírody. Živé bytosti jsou proto označovány za klidné, neklidné a hloupé; za šťastné, nešťastné a něco mezi tím, nebo za zbožné, bezbožné a napůl zbožné. Z toho můžeme vyvodit, že v příštím životě budou tyto tři druhy hmotné přírody působit podobně.

Význam

Akce a reakce tří kvalit hmotné přírody můžeme vidět v současném životě. Někteří lidé jsou například velice šťastní, jiní jsou nanejvýš nešťastní a další prožívají smíšené štěstí a neštěstí. To je výsledek jejich minulých styků s kvalitami hmotné přírody — dobrem, vášní a nevědomostí. Jelikož tyto rozmanitosti vidíme v současném životě, můžeme předpokládat, že živé bytosti budou podle svých styků s různými kvalitami hmotné přírody šťastné, nešťastné nebo něco mezi tím i ve svých příštích životech. Nejlépe je tedy se od tří kvalit hmotné přírody odpoutat a být vždy transcendentální vůči jejich znečištění. To je možné jedině tehdy, když se člověk plně zaměstná oddanou službou Pánu. Kṛṣṇa potvrzuje v Bhagavad-gītě (14.26):

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

“Kdo Mi slouží s úplnou oddaností a za žádných okolností se neodchýlí, ten ihned transcenduje kvality hmotné přírody, a tak se dostává na úroveň Brahmanu.” Dokud člověk není plně pohroužený do služby Pánu, podléhá znečištění třemi kvalitami hmotné přírody, a proto musí trpět neštěstím nebo smíšeným štěstím a neštěstím.

Verš

vartamāno ’nyayoḥ kālo
guṇābhijñāpako yathā
evaṁ janmānyayor etad
dharmādharma-nidarśanam

Synonyma

vartamānaḥ — současný; anyayoḥ — minulého a budoucího; kālaḥ — čas; guṇa-abhijñāpakaḥ — umožňuje znát vlastnosti; yathā — stejně jako; evam — takto; janma — život; anyayoḥ — minulých a budoucích životů; etat — tento; dharma — náboženské principy; adharma — principy bezbožnosti; nidarśanam — naznačuje.

Překlad

Stejně jako nynější jaro naznačuje, jaké bylo jaro v minulosti a jaké bude v budoucnosti, tak i tento život plný štěstí, neštěstí nebo směsi obojího svědčí o zbožných a bezbožných činnostech v minulých a budoucích životech.

Význam

Naši minulost a budoucnost není příliš obtížné pochopit, neboť čas podléhá znečištění třemi kvalitami hmotné přírody. Jakmile přijde jaro, automaticky se objeví obvyklá plejáda nejrozmanitějších plodů a květů, a z toho můžeme usoudit, že v minulosti jaro zdobily podobné plody a květy a stejně tomu bude i v budoucnosti. Naše opakované rození a umírání se odehrává v čase a podle vlivu kvalit přírody dostáváme různé druhy těl a jsme vystaveni různým podmínkám.

Verš

manasaiva pure devaḥ
pūrva-rūpaṁ vipaśyati
anumīmāṁsate ’pūrvaṁ
manasā bhagavān ajaḥ

Synonyma

manasā — myslí; eva — vskutku; pure — ve svém sídle či v srdci každého jako Nadduše; devaḥ — polobůh Yamarāja (dīvyatīti devaḥ – ten, kdo neustále září, se nazývá deva); pūrva-rūpam — minulé zbožné či bezbožné podmínky; vipaśyati — dokonale sleduje; anumīmāṁsate — bere v úvahu; apūrvam — budoucí situaci; manasā — svou myslí; bhagavān — kdo je všemocný; ajaḥ — na stejné úrovni jako Pán Brahmā.

Překlad

Všemocný Yamarāja je na stejné úrovni jako Pán Brahmā, neboť zatímco setrvává ve svém sídle či v srdci každého jako Paramātmā, mentálně sleduje minulé činnosti živých bytostí, a tím pádem chápe, jak budou jednat v budoucích životech.

Význam

Yamarāje bychom neměli považovat za obyčejnou živou bytost — je na stejné úrovni jako Pán Brahmā. Dokonale spolupracuje s Nejvyšším Pánem, který sídlí v srdci každého, a milostí Nadduše tedy vidí zevnitř minulost, přítomnost a budoucnost každé živé bytosti. Slovo anumīmāṁsate znamená, že může rozhodnout po poradě s Nadduší. Anu znamená “podle”. Skutečná rozhodnutí ohledně příštích životů živých bytostí činí Nadduše a Yamarāja je vykonává.

Verš

yathājñas tamasā yukta
upāste vyaktam eva hi
na veda pūrvam aparaṁ
naṣṭa-janma-smṛtis tathā

Synonyma

yathā — stejně jako; ajñaḥ — nevědomá živá bytost; tamasā — ve spánku; yuktaḥ — zaměstnaná; upāste — jedná podle; vyaktam — tělo projevené ve snu; eva — jistě; hi — vskutku; na veda — nezná; pūrvam — minulé tělo; aparam — příští tělo; naṣṭa — ztracené; janma-smṛtiḥ — vzpomínky na zrození; tathā — podobně.

Překlad

Stejně jako spící člověk jedná v závislosti na těle projeveném ve snu a pokládá ho za sebe samotného, živá bytost se ztotožňuje se svým současným tělem, které získala za minulé zbožné či bezbožné činy, a nemůže znát své minulé a budoucí životy.

Význam

Člověk jedná hříšně, protože neví, co dělal v minulém životě, že dostal současné hmotně podmíněné tělo, které podléhá trojímu utrpení. Ṛṣabhadeva říká ve Śrīmad-Bhāgavatamu (5.5.4): nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma — člověk poblouzněný touhou po smyslovém požitku se nezdráhá jednat hříšně. Yad indriya-prītaya āpṛṇoti — koná hříšné činy jen pro uspokojení svých smyslů. Na sādhu manye — to není dobré. Yata ātmano 'yam asann api kleśada āsa dehaḥ — kvůli těmto hříšným činům dostane další tělo, ve kterém bude muset trpět tak, jak trpí v současném za své minulé hříšné činnosti.

Je třeba chápat, že ten, kdo nemá védské poznání, jedná vždy bez vědomí toho, co dělal v minulosti, co dělá v současnosti a jak bude trpět v budoucnosti. Je zcela v temnotě. Védský příkaz proto zní: tamasi mā—“Nezůstávej v temnotě.” Jyotir gama — “Snaž se vyjít na světlo.” Světlem je védské poznání, jež může člověk pochopit, když dosáhne kvality dobra nebo ji transcenduje vykonáváním oddané služby duchovnímu mistrovi a Nejvyššímu Pánu. To popisuje Śvetāśvatara Upaniṣad (6.23):

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ

“Těm velkým duším, které mají absolutní víru v Pána a duchovního mistra, se automaticky vyjeví veškerý smysl védského poznání.” Vedy přikazují: tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet — člověk musí vyhledat duchovního mistra, který má plné poznání Ved, s vírou se řídit jeho pokyny, a tak se stát oddaným Pána. Pak mu bude poznání Ved zjeveno. Po zjevení védského poznání již živá bytost nemusí zůstávat v temnotě hmotné přírody.

Podle svých styků s kvalitami hmotné přírody — dobrem, vášní a nevědomostí — dostává živá bytost určitý druh těla. Příkladem toho, kdo je ve styku s kvalitou dobra, je kvalifikovaný brāhmaṇa. Takový brāhmaṇa zná minulost, přítomnost i budoucnost, protože odpovědi na své otázky hledá ve védské literatuře a dívá se očima śāster (śāstra-cakṣuḥ). Chápe, jaký byl jeho minulý život, proč je v současném těle a jak se může vysvobodit ze zajetí māyi a nepřijímat další hmotné tělo. To vše je možné, když se člověk nachází v kvalitě dobra. Obvykle jsou však živé bytosti zcela zabředlé v kvalitách vášně a nevědomosti.

Živá bytost v každém případě získává vyšší nebo nižší tělo podle vůle Nejvyšší Osobnosti Božství, Paramātmy. Jak uvádí minulý verš:

manasaiva pure devaḥ
pūrva-rūpaṁ vipaśyati
anumīmāṁsate 'pūrvaṁ
manasā bhagavān ajaḥ

Vše závisí na Bhagavānovi neboli Nezrozeném (ajaḥ). Proč se člověk nesnaží potěšit Bhagavāna, aby získal lepší tělo? Odpovědí je ajñas tamasā — kvůli naprosté nevědomosti. Ten, kdo je v úplné temnotě, nemůže vědět, jaký byl jeho minulý život a jaký bude jeho příští; zajímá se pouze o současné tělo. Osoba v kvalitě nevědomosti, která se zajímá pouze o své současné tělo, je jako zvíře, i když je v lidském těle, neboť nevědomostí zahalené zvíře si myslí, že konečným cílem života a štěstím je co nejvíce se nažrat. Aby lidská bytost věděla o svém minulém životě a způsobu, jak může usilovat o lepší život v budoucnosti, musí mít vzdělání. Existuje dokonce kniha jménem Bhṛgu-saṁhitā, která zjevuje informace o minulém, současném a budoucím životě osob na základě astrologických výpočtů. Nějakým způsobem se člověk musí poučit o své minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Ten, kdo se zajímá pouze o své současné tělo a snaží se do nejvyšší míry uspokojovat své smysly, je zcela zabředlý v kvalitě nevědomosti. Zvláště v tomto věku je lidská společnost zahalená kvalitou nevědomosti, a proto každý považuje své současné tělo za vše, bez ohledu na minulost či budoucnost.

Verš

pañcabhiḥ kurute svārthān
pañca vedātha pañcabhiḥ
ekas tu ṣoḍaśena trīn
svayaṁ saptadaśo ’śnute

Synonyma

pañcabhiḥ — s pěti činnými smysly (hlasem, pažemi, nohama, konečníkem a genitáliemi); kurute — vykonává; sva-arthān — své vytoužené cíle; pañca — pět smyslových předmětů (zvuk, podoba, dotek, vůně a chuť); veda — zná; atha — takto; pañcabhiḥ — pěti smysly pro vnímání (poslouchání, dívání se, čichání, ochutnávání a cítění); ekaḥ — jeden; tu — ale; ṣoḍaśena — těmito patnácti složkami a myslí; trīn — třemi druhy zážitků (štěstí, neštěstí a směs obojího); svayam — on, samotná živá bytost; saptadaśaḥ — sedmnáctá složka; aśnute — užívá si.

Překlad

Nad pěti smysly pro vnímání, pěti činnými smysly a pěti smyslovými předměty je jakožto šestnáctý prvek mysl. Nad myslí je sedmnáctý prvek — duše, samotná živá bytost, která si ve spolupráci s ostatními šestnácti sama užívá hmotného světa. Živá bytost prožívá situace trojího druhu—šťastné, nešťastné a smíšené.

Význam

Každý jedná svýma rukama, nohama a dalšími smysly, aby dosáhl určitého cíle podle svých smyšlených představ. Snaží se užívat si pěti smyslových předmětů — podoby, zvuku, chuti, vůně a doteku — aniž by znal skutečný cíl života, kterým je uspokojit Nejvyššího Pána. Kvůli neposlušnosti vůči Nejvyššímu Pánu se živá bytost dostává do hmotných podmínek, a jelikož si nepřeje následovat pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství, snaží se zlepšit svou situaci smyšleným způsobem. Nejvyšší Pán je přesto tak laskavý, že Osobně přichází zmatenou živou bytost poučit, jak jednat poslušně a poté se postupně vrátit domů, zpátky k Bohu, kde může dosáhnout věčného, pokojného života plného blaženosti a poznání. Živá bytost má tělo, které je velice složitou kombinací hmotných prvků, a s tímto tělem zápasí sama, jak zde vyjadřují slova ekas tu. Když například někdo bojuje o život v oceánu, musí plavat sám. I když tam plave mnoho jiných lidí a vodních živočichů, musí se o sebe postarat, protože mu nikdo jiný nepomůže. Tento verš proto naznačuje, že sedmnáctá složka, duše, musí jednat sama. I když se snaží vytvořit společnost, přátelství a lásku, nepomůže jí nikdo jiný než Kṛṣṇa, Nejvyšší Pán. Jejím jediným zájmem proto má být, jak uspokojit Kṛṣṇu. To je také to, co Kṛṣṇa chce (sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja). Lidé zmatení hmotnými podmínkami se snaží být jednotní, ale přestože usilují o jednotu mezi lidmi a národy, všechny jejich pokusy jsou marné. Každý musí zápasit o přežití s mnoha prvky přírody sám. Jedinou nadějí živé bytosti je tedy odevzdat se Kṛṣṇovi, jak Kṛṣṇa Sám doporučuje, neboť jedině On ji může vysvobodit z oceánu nevědomosti. Śrī Caitanya Mahāprabhu se proto modlil:

ayi nanda-tanuja kiṅkaraṁ
patitaṁ māṁ viṣame bhavāmbudhau
kṛpayā tava pāda-paṅkaja-
sthita-dhūlī-sadṛśaṁ vicintaya

“Ó Kṛṣṇo, milovaný synu Nandy Mahārāje, jsem Tvůj věčný služebník, ale z nějakého důvodu jsem poklesl do tohoto oceánu nevědomosti, a přestože těžce bojuji, nemohu se zachránit. Vytáhneš-li mě laskavě a umístíš-li mě jako jednu z částeček prachu ke Svým lotosovým nohám, budu zachráněn.”

Bhaktivinoda Ṭhākura zpíval:

anādi karama-phale,

paḍi' bhavārṇava-jale,
taribāre nā dekhi upāya

“Můj milý Pane, nevzpomínám si, kdy a jak jsem poklesl do tohoto oceánu nevědomosti, a nyní nevidím žádný způsob, jak se zachránit.” Měli bychom mít na paměti, že za svůj život si každý zodpovídá sám. Když se individuální živá bytost stane čistým oddaným Kṛṣṇy, bude z oceánu nevědomosti vysvobozena.

Verš

tad etat ṣoḍaśa-kalaṁ
liṅgaṁ śakti-trayaṁ mahat
dhatte ’nusaṁsṛtiṁ puṁsi
harṣa-śoka-bhayārtidām

Synonyma

tat — proto; etat — toto; ṣoḍaśa-kalam — vytvořené ze šestnácti částí (deset smyslů, mysl a pět smyslových předmětů); liṅgam — jemnohmotné tělo; śakti-trayam — důsledek působení tří kvalit hmotné přírody; mahat — nepřekonatelné; dhatte — dává; anusaṁsṛtim — téměř věčné kolování a převtělování do různých druhů těl; puṁsi — živé bytosti; harṣa — radost; śoka — nářek; bhaya — strach; ārti — utrpení; dām — což dává.

Překlad

Jemnohmotné tělo má šestnáct částí — pět poznávacích smyslů, pět činných smyslů, pět předmětů smyslového požitku a mysl — a je důsledkem působení tří kvalit hmotné přírody. Skládá se z nepřekonatelně silných tužeb, a proto způsobuje, že se duše převtěluje z jednoho těla do druhého a podstupuje životy lidí, zvířat a polobohů. Když získá živá bytost tělo poloboha, její život je plný radosti, když obdrží lidské tělo, neustále naříká, a dostane-li tělo zvířete, má vždy strach. Za všech okolností však ve skutečnosti trpí. Její utrpení se nazývá saṁsṛti neboli převtělování v hmotném životě.

Význam

Zde je vysvětlena podstata hmotného podmíněného života. Živá bytost jakožto sedmnáctý prvek život za životem osamoceně zápasí. Tento zápas se nazývá saṁsṛti neboli hmotný podmíněný život. V Bhagavad-gītě je řečeno, že hmotná příroda je nepřekonatelně silná (daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā). Trápí živou bytost v různých tělech, ale pokud se někdo odevzdá Nejvyšší Osobnosti Božství, vysvobodí se z tohoto zapletení, jak potvrzuje Bhagavad-gītā (mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te). Jeho život tak bude úspěšný.

Verš

dehy ajño ’jita-ṣaḍ-vargo
necchan karmāṇi kāryate
kośakāra ivātmānaṁ
karmaṇācchādya muhyati

Synonyma

dehī — vtělená duše; ajñaḥ — bez dokonalého poznání; ajita-ṣaṭ-vargaḥ — jež neovládá smysly pro vnímání a mysl; na icchan — aniž by si přála; karmāṇi — činnosti pro dosažení hmotného prospěchu; kāryate — je nucena vykonávat; kośakāraḥ — housenka bource morušového; iva — jako; ātmānam — sebe; karmaṇā — plodonosnými činnostmi; ācchādya — zahalující; muhyati — je zmatená.

Překlad

Pošetilá vtělená živá bytost, jež nedokáže ovládat své smysly a mysl, je nucena jednat pod vlivem kvalit hmotné přírody, v rozporu se svými touhami. Je jako housenka bource morušového, která z vlastní sliny vytváří kuklu, v níž je potom uvězněná a nemůže se dostat ven. Živá bytost se zaplétá do sítě vlastních plodonosných činností a pak se z ní nedokáže vyprostit. Je proto stále zmatená a opakovaně umírá.

Význam

Jak již bylo vysvětleno, vliv kvalit přírody je velice silný. Živá bytost zapletená v různých druzích plodonosného jednání je jako housenka bource morušového uvězněná v kukle. Dokud se jí nedostane pomoci od Nejvyšší Osobnosti Božství, je pro ni velice těžké se vysvobodit.

Verš

na hi kaścit kṣaṇam api
jātu tiṣṭhaty akarma-kṛt
kāryate hy avaśaḥ karma
guṇaiḥ svābhāvikair balāt

Synonyma

na — ne; hi — vskutku; kaścit — kdokoliv; kṣaṇam api — ani na okamžik; jātu — kdykoliv; tiṣṭhati — zůstává; akarma-kṛt — bez činnosti; kāryate — je nucen konat; hi — vskutku; avaśaḥ — automaticky; karma — plodonosné činnosti; guṇaiḥ — třemi kvalitami hmotné přírody; svābhāvikaiḥ — které jsou výtvorem jeho sklonů v předchozích životech; balāt — silou.

Překlad

Ani jediná živá bytost nemůže byť jen na okamžik zůstat nečinná. Každý musí jednat podle svého přirozeného sklonu, který odpovídá třem kvalitám hmotné přírody, neboť ten ho nutí počínat si příslušným způsobem.

Význam

Svābhāvika, přirozený sklon živé bytosti, je nejdůležitějším faktorem jednání. Přirozeným sklonem každého je sloužit, neboť každý je věčným služebníkem Boha. Živá bytost chce sloužit, ale jelikož zapomněla na svůj vztah s Nejvyšším Pánem, slouží pod vlivem kvalit hmotné přírody a vytváří si různé formy služby, jako je socialismus, humanitarismus a altruismus. Člověk by však měl být osvícen obsahem Bhagavad-gīty a přijmout pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství vzdát se všech přirozených sklonů k hmotné službě pod různými jmény a začít sloužit Pánu. Naším původním sklonem je jednat ve vědomí Kṛṣṇy, jelikož naše skutečná povaha je duchovní. Povinností lidské bytosti je pochopit, že jelikož je svou podstatou duchovní, musí se držet duchovního sklonu a nenechat se unášet hmotnými. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura proto zpíval:

(miche) māyāra vaśe,

yāccha bhese',
khāccha hābuḍubu, bhāi

“Moji milí bratři, jste unášeni vlnami hmotné energie a trpíte v mnoha nešťastných podmínkách. Někdy se topíte a jindy s vámi tyto vlny hmotné přírody zmítají jako s plavcem, který bojuje o život v oceánu.” Bhaktivinoda Ṭhākura potvrdil, že když živá bytost dospěje k pochopení, že je věčně služebníkem Boha, Kṛṣṇy (kṛṣṇa-dāsa), může tuto tendenci být bičována vlnami māyi změnit ve svou původní, přirozenou tendenci, která je duchovní.

(jīva) kṛṣṇa-dāsa,

ei viśvāsa,
karle ta' āra duḥkha nāi

Když namísto sloužení māyi pod různými jmény člověk zaměří svůj služebnický postoj na Nejvyššího Pána, je v bezpečí a zbaví se všech potíží. Jestliže se díky pochopení dokonalého poznání, které dává Samotný Kṛṣṇa ve védské literatuře, živá bytost v lidské podobě vrátí ke své původní, přirozené tendenci, pak je její život úspěšný.

Verš

labdhvā nimittam avyaktaṁ
vyaktāvyaktaṁ bhavaty uta
yathā-yoni yathā-bījaṁ
svabhāvena balīyasā

Synonyma

labdhvā — když obdrží; nimittam — příčina; avyaktam — neviditelná nebo neznámá živé bytosti; vyakta-avyaktam — projevené a neprojevené, hrubohmotné a jemnohmotné tělo; bhavati — vzniká; uta — jistě; yathā-yoni — jako matka; yathā-bījam — jako otec; sva-bhāvena — přirozenou tendencí; balīyasā — která je velmi mocná.

Překlad

Plodonosné činy, které živá bytost vykonává — ať už zbožné či bezbožné — jsou neviditelnou příčinou pro vyplnění jejích tužeb. Tato příčina je počátkem jejích různých těl. Díky své velké touze se živá bytost rodí v určité rodině a dostává tělo, jež se podobá buď tělu matky, nebo tělu otce. Hrubohmotná a jemnohmotná těla vznikají podle její touhy.

Význam

Hrubohmotné tělo je výtvorem jemnohmotného. Bhagavad-gītā (8.6) uvádí:

yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ
tyajaty ante kalevaram
taṁ tam evaiti kaunteya
sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ

“Každý dospěje právě do toho stavu bytí, na který vzpomíná, když opouští své tělo.” Rozpoložení jemnohmotného těla v okamžiku smrti vytvářejí činnosti těla hrubohmotného. Hrubohmotné tělo tedy jedná během života a jemnohmotné v době smrti. Jemnohmotné tělo, které se nazývá liṅga, “tělo touhy”, je základem pro rozvoj určitého druhu hrubohmotného těla, které se podobá buď tělu matky, nebo tělu otce. V Ṛg Vedě stojí, že jsou-li v době pohlavního styku matčiny výměšky hojnější než otcovy, dítě dostane ženské tělo, a je-li tomu naopak, dostane tělo muže. To jsou subtilní zákony hmotné přírody, které působí podle touhy živé bytosti. Učí-li se živá bytost měnit své jemnohmotné tělo rozvojem vědomí Kṛṣṇy, pak jí v čase smrti toto jemné tělo vytvoří takové hrubé tělo, ve kterém bude oddaným Kṛṣṇy. Pokud je živá bytost ještě dokonalejší, nepřijme další hmotné tělo, ale obdrží okamžitě duchovní tělo, a tak se vrátí domů, zpátky k Bohu. Tak probíhá převtělování duše. Namísto snahy sjednotit lidskou společnost dohodami o smyslovém požitku — což se nemůže nikdy podařit — je tedy zjevně žádoucí učit lidi, jak vyvinout vědomí Kṛṣṇy a vrátit se domů, zpátky k Bohu. To je pravda nyní i v každé době.

Verš

eṣa prakṛti-saṅgena
puruṣasya viparyayaḥ
āsīt sa eva na cirād
īśa-saṅgād vilīyate

Synonyma

eṣaḥ — toto; prakṛti-saṅgena — kvůli stykům s hmotnou přírodou; puruṣasya — živé bytosti; viparyayaḥ — situace zapomnění či nepříjemné postavení; āsīt — stalo se; saḥ — to postavení; eva — vskutku; na — ne; cirāt — trvá dlouhou dobu; īśa-saṅgāt — společností Nejvyššího Pána; vilīyate — je překonáno.

Překlad

Jelikož se živá bytost stýká s hmotnou přírodou, je v nepříjemném postavení, ale pokud se v lidské podobě učí, jak se stýkat s Nejvyšším Pánem, Osobností Božství, nebo Jeho oddaným, může toto postavení překonat.

Význam

Slovo prakṛti znamená “hmotná příroda” a puruṣa se může také vztahovat na Nejvyšší Osobnost Božství. Chce-li se někdo i nadále stýkat s prakṛti, ženskou energií Kṛṣṇy, a být od Kṛṣṇy oddělený iluzí, aby si mohl prakṛti užívat, musí pokračovat ve svém podmíněném životě. Pokud však změní své vědomí a stýká se s Pánem — nejvyšší, původní osobou (puruṣaṁ śāśvatam) — nebo Jeho společníky, může se vyprostit ze zapletení v hmotné přírodě. Bhagavad-gītā (4.9) to potvrzuje: janma karma ca me divyam evaṁ yo vetti tattvataḥ. Člověk musí jen pochopit Nejvyšší Osobu, Kṛṣṇu — Jeho podobu, jméno, činnosti a zábavy. Tak bude moci být neustále v Kṛṣṇově společnosti. Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so 'rjuna — po opuštění hrubohmotného těla již taková živá bytost nepřijme další hrubé tělo, ale obdrží duchovní tělo, v němž se vrátí domů, zpátky k Bohu. Tak ukončí své utrpení způsobované stykem s hmotnou energií. Souhrnně řečeno, živá bytost je věčným služebníkem Boha, ale kvůli své touze panovat hmotě přichází do hmotného světa a je poutána hmotnými podmínkami. Osvobození znamená vzdát se tohoto falešného vědomí a obnovit svou původní službu Pánu. Tento návrat k původnímu životu se nazývá mukti, což potvrzuje Śrīmad-Bhāgavatam (muktir hitvānyathā rūpaṁ svarūpeṇa vyavasthitiḥ).

Verš

ayaṁ hi śruta-sampannaḥ
śīla-vṛtta-guṇālayaḥ
dhṛta-vrato mṛdur dāntaḥ
satya-vāṅ mantra-vic chuciḥ
gurv-agny-atithi-vṛddhānāṁ
śuśrūṣur anahaṅkṛtaḥ
sarva-bhūta-suhṛt sādhur
mita-vāg anasūyakaḥ

Synonyma

ayam — tato osoba (jménem Ajāmila); hi — vskutku; śruta-sampannaḥ — dobře obeznámená s védským poznáním; śīla — dobrého charakteru; vṛtta — dobrých mravů; guṇa — a dobrých vlastností; ālayaḥ — sídlo; dhṛta-vrataḥ — neochvějný ve vykonávání védských příkazů; mṛduḥ — velmi mírný; dāntaḥ — zcela ovládající mysl a smysly; satya-vāk — vždy pravdomluvný; mantra-vit — znalý správného přednesu védských hymnů; śuciḥ — vždy upravený a čistý; guru — duchovní mistr; agni — bůh ohně; atithi — hosté; vṛddhānām — a staří členové domácnosti; śuśrūṣuḥ — s velkou úctou jim sloužil; anahaṅkṛtaḥ — bez pýchy či falešné prestiže; sarva-bhūta-suhṛt — přátelský ke všem živým bytostem; sādhuḥ — s dobrým chováním (nikdo nemohl nalézt nedostatek v jeho charakteru); mita-vāk — hovořící velmi pozorně, aby nemluvil nesmysly; anasūyakaḥ — bez závisti.

Překlad

Tento brāhmaṇa jménem Ajāmila zpočátku studoval veškerou védskou literaturu. Byl sídlem dobrého charakteru, mravů a vlastností, neochvějný ve vykonávání všech védských příkazů, velmi mírný a jemný a ovládal svou mysl a smysly. Navíc vždy mluvil pravdu, uměl správně pronášet védské mantry a byl také velice čistý. Měl velkou úctu ke svému duchovnímu mistrovi, bohu ohně, hostům a starším členům domácnosti. Netoužil po falešném uznání, byl spravedlivý a laskavý ke všem živým bytostem a měl dobré chování. Nikdy nemluvil nesmysly a nikomu nezáviděl.

Význam

Yamarājovi služebníci, Yamadūtové, vysvětlují, co je skutečná zbožnost a bezbožnost a jakým způsobem se živá bytost zaplétá v tomto hmotném světě. Při popisu příběhu Ajāmilova života uvádějí, že zpočátku byl Ajāmila učeným znalcem védské literatury. Byl dobrého chování, upravený a čistý a ke každému velice laskavý. Měl skutečně všechny dobré vlastnosti a byl na úrovni dokonalého brāhmaṇy. Brāhmaṇa má být dokonale zbožný, dodržovat všechny usměrňující zásady a mít všechny dobré vlastnosti. Tyto verše popisují příznaky zbožnosti. Śrīla Vīrarāghava Ācārya poznamenává, že dhṛta-vrata znamená dhṛtaṁ vrataṁ strī-saṅga-rāhityātmaka-brahmacarya-rūpam. Jinými slovy, Ajāmila dodržoval pravidla celibátu jako dokonalý brahmacārī a byl velice soucitný, pravdomluvný a čistý vně i uvnitř. Jak i přes všechny tyto vlastnosti poklesl a dostal se do situace, kdy mu hrozil Yamarājův trest, je popsáno v následujících verších.

Verš

ekadāsau vanaṁ yātaḥ
pitṛ-sandeśa-kṛd dvijaḥ
ādāya tata āvṛttaḥ
phala-puṣpa-samit-kuśān
dadarśa kāminaṁ kañcic
chūdraṁ saha bhujiṣyayā
pītvā ca madhu maireyaṁ
madāghūrṇita-netrayā
mattayā viślathan-nīvyā
vyapetaṁ nirapatrapam
krīḍantam anugāyantaṁ
hasantam anayāntike

Synonyma

ekadā — jednou; asau — tento Ajāmila; vanam yātaḥ — šel do lesa; pitṛ — svého otce; sandeśa — pokyn; kṛt — vykonávající; dvijaḥbrāhmaṇa; ādāya — sbírat; tataḥ — z lesa; āvṛttaḥ — když se vracel; phala-puṣpa — ovoce a květy; samit-kuśān — dva druhy trávy, zvané samit a kuśa; dadarśa — viděl; kāminam — posedlého chtíčem; kañcit — někoho; śūdram — muže čtvrté třídy, śūdru; saha — společně s; bhujiṣyayā — obyčejnou služebnou či prostitutkou; pītvā — poté, co pili; ca — také; madhu — nektar; maireyam — připravený z květu soma; mada — opojením; āghūrṇita — pohybovaly se; netrayā — její oči; mattayā — opojeni; viślathat-nīvyā — jejíž oděv byl uvolněný; vyapetam — zanechali správného chování; nirapatrapam — aniž by se báli, co tomu řeknou lidé; krīḍantam — užíval si; anugāyantam — zpíval; hasantam — smál se; anayā — s ní; antike — těsně u sebe.

Překlad

Jednou šel tento brāhmaṇa Ajāmila na pokyn svého otce do lesa nasbírat ovoce, květy a dva druhy trávy, zvané samit a kuśa. Cestou domů narazil na śūdru, chtíčem posedlého muže čtvrté třídy, který nestydatě objímal a líbal prostitutku. Śūdra se smál, zpíval a užíval si, jako kdyby na tom, co dělal, nebylo nic špatného. Oba byli opilí; prostitutka v opilosti koulela očima a měla uvolněné šaty. V takovém stavu je Ajāmila uviděl.

Význam

Ajāmila potkal na veřejné cestě muže čtvrté třídy a prostitutku, kteří jsou zde živě popsáni. S opilostí se někdy bylo možné setkat i v minulých věcích, i když to nebylo příliš běžné. V současném věku Kali však tento hřích můžeme vidět všude, protože lidé celého světa pozbyli studu. Když před dávnými časy viděl Ajāmila, dokonalý brahmacārī, opilého śūdru a prostitutku, byl tím poznamenán. Dnes jsou takové hříchy vidět na mnoha místech a musíme si uvědomit, v jakém postavení je student-brahmacārī, který takové věci vidí. Není-li mimořádně pevný v dodržování usměrňujících zásad, je pro něho velice obtížné zůstat klidný. Ten, kdo však začne s velkou vážností praktikovat vědomí Kṛṣṇy, může těmto dráždivým projevům hříchu odolat. V našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy zakazujeme nedovolený sex, požívání omamných látek, jedení masa a hazardování. V Kali-yuze je pohled na opilou, polonahou ženu, která objímá opilého muže, zcela běžnou záležitostí — zvláště v západních zemích — a ten, kdo takové věci vidí, se pak těžko ovládá. Pokud se však člověk milostí Kṛṣṇy bude držet usměrňujících zásad a zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, Kṛṣṇa ho bezpochyby ochrání. Kṛṣṇa říká, že Jeho oddaný nebude nikdy přemožen (kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati). Všichni žáci, kteří praktikují vědomí Kṛṣṇy, by tedy měli věrně dodržovat usměrňující zásady a neustále se soustředit na zpívání svatého jména Pána. Pak se nemusí ničeho obávat. Jinak je člověk ve velice nebezpečném postavení, zvláště v Kali-yuze.

Verš

dṛṣṭvā tāṁ kāma-liptena
bāhunā parirambhitām
jagāma hṛc-chaya-vaśaṁ
sahasaiva vimohitaḥ

Synonyma

dṛṣṭvā — když viděl; tām — ji (prostitutku); kāma-liptena — ozdobenou kurkumou, která probouzí chtivé touhy; bāhunā — paží; parirambhitām — obejmutou; jagāma — dostal se; hṛt-śaya — chtivých tužeb v srdci; vaśam — pod kontrolu; sahasā — náhle; eva — vskutku; vimohitaḥ — omámený iluzí.

Překlad

Śūdra objímal prostitutku paží ozdobenou práškem z kurkumy. Když Ajāmila tuto ženu spatřil, probudily se v jeho srdci spící chtivé touhy a v iluzi se dostal pod jejich kontrolu.

Význam

Je řečeno, že tělo potřené práškem z kurkumy přitahuje chtivé touhy opačného pohlaví. Slovo kāma-liptena vyjadřuje, že śūdrovo tělo bylo ozdobené rozetřenou kurkumou.

Verš

stambhayann ātmanātmānaṁ
yāvat sattvaṁ yathā-śrutam
na śaśāka samādhātuṁ
mano madana-vepitam

Synonyma

stambhayan — snažil se ovládnout; ātmanā — inteligencí; ātmānam — mysl; yāvat sattvam — jak jen mohl; yathā-śrutam — vzpomínáním na pokyny (ohledně celibátu, brahmacaryi, tj. na ženu ani nepohlédnout); na — ne; śaśāka — dokázal; samādhātum — zkrotit; manaḥ — mysl; madana-vepitam — vzrušený Amorem neboli chtivou touhou.

Překlad

Ze všech sil se snažil upamatovat na pokyny śāster, že by se na ženu neměl ani podívat. Za pomoci tohoto poznání a svého intelektu se snažil potlačit chtivé touhy, ale vlivem Amorovy síly v srdci svou mysl nedokázal ovládnout.

Význam

Dokud člověk není velice silný v poznání, trpělivosti a správném tělesném, mentálním a intelektuálním chování, je pro něho nesmírně obtížné ovládnout své chtivé touhy. Jak je popsáno výše, ovládnout je nedokázal dokonce ani plně kvalifikovaný brāhmaṇa, a když viděl muže objímat mladou ženu a dělat prakticky vše, co je zapotřebí k sexu, neubránil se tomu, aby se těmito touhami nechal unést. Není-li člověk pod zvláštní ochranou Nejvyšší Osobnosti Božství prostřednictvím oddané služby, je sebeovládání kvůli tlaku materialistického života nesmírně obtížné.

Verš

tan-nimitta-smara-vyāja-
graha-grasto vicetanaḥ
tām eva manasā dhyāyan
sva-dharmād virarāma ha

Synonyma

tat-nimitta — kvůli pohledu na ni; smara-vyāja — využíval toho, že na ni neustále myslel; graha-grastaḥ — postižený zatměním; vicetanaḥ — zcela zapomněl na své skutečné postavení; tām — o ní; eva — zajisté; manasā — v mysli; dhyāyan — meditoval; sva-dharmāt — od usměrňujících zásad brāhmaṇy; virarāma ha — zcela upustil.

Překlad

Stejně jako podřadná planeta způsobuje zatmění slunce a měsíce, brāhmaṇa pozbyl všechen zdravý rozum. Využíval této situace a neustále na prostitutku myslel. Brzy ji přijal do svého domu jako služebnou a přestal dodržovat všechny usměrňující zásady brāhmaṇů.

Význam

Śukadeva Gosvāmī chce tímto veršem čtenářovi vštípit do mysli, že styky s prostitutkou natolik narušily Ajāmilovo vznešené postavení brāhmaṇy, až zapomněl na všechny své bráhmanské činnosti. Na konci života ho však opakování čtyř slabik jména Nārāyaṇa zachránilo před nejvážnějším nebezpečím pádu. Svalpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt — i malá oddaná služba může člověka zachránit před tím největším nebezpečím. Oddaná služba, která začíná zpíváním Pánova svatého jména, je tak mocná, že i když někdo propadne sexu a poklesne tak ze vznešeného postavení brāhmaṇy, může být zachráněn od všech pohrom, bude-li nějakým způsobem zpívat svaté jméno Pána. To je neobyčejná moc Pánova svatého jména. V Bhagavad-gītě je proto doporučeno nezapomenout zpívat svaté jméno ani na okamžik (satataṁ kīrtayanto māṁ yatantaś ca dṛḍha-vratāḥ). V hmotném světě číhá tolik nebezpečí, že člověk může kdykoliv poklesnout ze vznešeného postavení. Pokud si však neustále udržuje čistotu a stálost zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, bude nepochybně v bezpečí.

Verš

tām eva toṣayām āsa
pitryeṇārthena yāvatā
grāmyair manoramaiḥ kāmaiḥ
prasīdeta yathā tathā

Synonyma

tām — ji (prostitutku); eva — vskutku; toṣayām āsa — snažil se potěšit; pitryeṇa — které získal díky těžké práci svého otce; arthena — penězi; yāvatā — dokud to bylo možné; grāmyaiḥ — hmotnými; manaḥ-ramaiḥ — které těšily její mysl; kāmaiḥ — dary pro potěšení smyslů; prasīdeta — byla spokojená; yathā — aby; tathā — takto.

Překlad

Ajāmila začal utrácet všechny peníze, které zdědil po svém otci, na různé hmotné dary, aby prostitutku potěšil a aby s ním byla stále spokojená. Pro její uspokojení se vzdal všech svých bráhmanských činností.

Význam

Na světě je známo mnoho případů, kdy i očištěný člověk utrácí všechny zděděné peníze, protože ho přitahuje prostitutka. Lov prostitutek je tak odporný, že touha po takovém sexu může člověku zničit charakter a připravit ho o vznešené postavení a všechny peníze. Neoprávněný sex je proto přísně zakázaný. Člověk se má spokojit se svou řádnou manželkou, neboť i malé odchýlení může způsobit chaos. To má mít každý Kṛṣṇy si vědomý gṛhastha vždy na paměti. Má se spokojit s jednou ženou, zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a žít v klidu. Jinak může ze svého vznešeného postavení kdykoliv poklesnout, jak dosvědčuje příklad Ajāmila.

Verš

viprāṁ sva-bhāryām aprauḍhāṁ
kule mahati lambhitām
visasarjācirāt pāpaḥ
svairiṇyāpāṅga-viddha-dhīḥ

Synonyma

viprām — dceru brāhmaṇy; sva-bhāryām — svou manželku; aprauḍhām — nepříliš starou (mladou); kule — z rodiny; mahati — ctihodné; lambhitām — danou; visasarja — opustil; acirāt — velice brzy; pāpaḥ — hříšný; svairiṇyā — prostitutky; apāṅga-viddha-dhīḥ — jeho inteligence byla probodnuta chtivým pohledem.

Překlad

Jelikož byla Ajāmilova inteligence probodnuta chtivým pohledem prostitutky, nebohý brāhmaṇa se v její společnosti věnoval hříšným činům. Opustil dokonce svou krásnou mladou ženu, která pocházela ze ctihodné bráhmanské rodiny.

Význam

Každý má obvykle právo zdědit majetek svého otce a rovněž Ajāmila zdědil otcovy peníze. Co s nimi však dělal? Místo aby je použil ve službě Kṛṣṇovi, sloužil jimi prostitutce. Proto byl odsouzen a zasloužil si Yamarājův trest. Jak k tomu došlo? Stal se obětí nebezpečného chtivého pohledu prostitutky.

Verš

yatas tataś copaninye
nyāyato ’nyāyato dhanam
babhārāsyāḥ kuṭumbinyāḥ
kuṭumbaṁ manda-dhīr ayam

Synonyma

yataḥ tataḥ — kdekoliv, jakkoliv; ca — a; upaninye — dostal; nyāyataḥ — zákonně; anyāyataḥ — nezákonně; dhanam — peníze; babhāra — udržoval; asyāḥ — její; kuṭum-binyāḥ — s mnoha syny a dcerami; kuṭumbam — rodinu; manda-dhīḥ — zbavený veškeré inteligence; ayam — tento muž (Ajāmila).

Překlad

I když se tento darebák narodil v bráhmanské rodině, ve společnosti prostitutky ztratil veškerou inteligenci. Nějakým způsobem získával peníze — bez ohledu na to, zda zákonně či nezákonně — a zaopatřoval jimi její syny a dcery.

Verš

yad asau śāstram ullaṅghya
svaira-cāry ati-garhitaḥ
avartata ciraṁ kālam
aghāyur aśucir malāt

Synonyma

yat — protože; asau — tento brāhmaṇa; śāstram ullaṅghya — překračuje zákony dané v śāstrách; svaira-cārī — jedná nezodpovědně; ati-garhitaḥ — nanejvýš zavržený; avartata — trávil; ciram kālam — dlouhý čas; agha-āyuḥ — jehož život byl plný hříšných činností; aśuciḥ — nečistý; malāt — kvůli nečistotě.

Překlad

Tento brāhmaṇa strávil svůj dlouhý život nezodpovědným porušováním všech pravidel svatých písem, žil výstředním způsobem a jedl potravu, kterou připravovala prostitutka. Je proto plný hříchů, nečistý a oddává se zakázaným činnostem.

Význam

Jídlo připravované nečistým, hříšným mužem či ženou—zvláště prostitutkou — je nesmírně nakažlivé. Ajāmila takovou potravu jedl, a proto podléhal Yamarājovu trestu.

Verš

tata enaṁ daṇḍa-pāṇeḥ
sakāśaṁ kṛta-kilbiṣam
neṣyāmo ’kṛta-nirveśaṁ
yatra daṇḍena śuddhyati

Synonyma

tataḥ — proto; enam — jeho; daṇḍa-pāṇeḥ — Yamarāje, který je zplnomocněný trestat; sakāśam — do přítomnosti; kṛta-kilbiṣam — který pravidelně páchal hříšné činy všeho druhu; neṣyāmaḥ — odvedeme; akṛta-nirveśam — který nepodstoupil odčinění; yatra — kde; daṇḍena — trestem; śuddhyati — bude očištěn.

Překlad

Tento muž, Ajāmila, nepodstoupil odčinění. Za jeho hříšný život ho proto musíme odvést před Yamarāje, aby ho potrestal. Tam dostane trest odpovídající rozsahu jeho hříchů, a tak bude očištěn.

Význam

Viṣṇudūtové zakázali Yamadūtům odvést Ajāmila k Yamarājovi, a proto jim Yamadūtové vysvětlovali, že odvedení takového člověka bylo namístě. Jelikož Ajāmila nepodstoupil odčinění za své hříšné činy, musel být odveden k Yamarājovi pro očištění. Člověk, který někoho zavraždil, je hříšný a musí být zabit, neboť jinak bude muset po smrti trpět mnoha hříšnými reakcemi. Yamarājův trest je metodou očištění pro ty největší hříšníky. Yamadūtové proto žádali Viṣṇudūty, aby jim nebránili odvést Ajāmila k Yamarājovi.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k první kapitole šestého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Ajāmilův životní příběh”.