Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.7.42

Verš

devā ūcuḥ
purā kalpāpāye sva-kṛtam udarī-kṛtya vikṛtaṁ
tvam evādyas tasmin salila uragendrādhiśayane
pumān śeṣe siddhair hṛdi vimṛśitādhyātma-padaviḥ
sa evādyākṣṇor yaḥ pathi carasi bhṛtyān avasi naḥ

Synonyma

devāḥ — polobozi; ūcuḥ — pravili; purā — v minulosti; kalpa-apāye — při zničení na konci kalpy; sva-kṛtam — vzniklé samo o sobě; udarī-kṛtya — pohlcené ve Tvém břiše; vikṛtam — důsledek; tvam — Ty; eva — jistě; ādyaḥ — původní; tasmin — v této; salile — vodě; uraga-indra — na Śeṣovi; adhiśayane — na lůžku; pumān — osobnost; śeṣe — odpočívá; siddhaiḥ — osvobozenými dušemi (Sanakou a ostatními); hṛdi — v srdci; vimṛśita — meditace o; adhyātma-padaviḥ — cesta filozofické spekulace; saḥ — On; eva — jistě; adya — nyní; akṣṇoḥ — oběma očima; yaḥ — kdo; pathi — na cestě; carasi — pohybuješ se; bhṛtyān — služebníky; avasi — ochraňuj; naḥ — nás.

Překlad

Polobozi pravili: Drahý Pane, když v minulosti nastalo zničení, zachoval jsi veškeré energie hmotného projevu. Všichni obyvatelé vyšších planetárních systémů, zastoupení osvobozenými dušemi, jako je Sanaka, o Tobě tehdy meditovali prostřednictvím filozofické spekulace. Jsi proto původní osoba, odpočívající na lůžku v podobě hada Śeṣi ve vodách zkázy. My všichni jsme Tvoji služebníci a dnes Tě vidíme na vlastní oči. Prosíme Tě, ochraňuj nás.

Význam

Zničení, o kterém je v tomto verši řeč, je částečné zničení, k němuž dochází na nižších planetách vesmíru, když Pán Brahmā uléhá ke spánku. Vyšší planetární systémy, od Maharloky, Janaloky a Tapoloky výše, nejsou během tohoto zničení zaplavené. Z této sloky vyplývá, že Pán je stvořitel — energie tvoření se projevují z Jeho těla a po zničení je Pán uchová ve Svém břiše.

Skutečnost, že se v této sloce polobozi prohlašují za Pánovy služebníky (bhṛtyān) a prosí Ho, aby je chránil, svědčí o tom, že nejsou nezávislí, ale závisejí na ochraně Pána Viṣṇua. Bhagavad-gītā proto odsuzuje uctívání polobohů jako zbytečné a jasně prohlašuje, že polobohy vzývají pouze lidé, kteří se pomátli na rozumu. Touží-li někdo po splnění hmotných přání, nemusí vzývat polobohy, ale může se obrátit přímo na Pána Viṣṇua. Ti, kdo uctívají polobohy, nejsou příliš inteligentní. Polobozi zde navíc říkají: “Jsme Tvoji věční služebníci.” Služebníci neboli oddaní Pána se příliš nezajímají o plodonosné činnosti, vykonávání předepsaných yajñí či mentální spekulaci. S láskou a důvěrou všemi svými činnostmi upřímně slouží Nejvyšší Osobnosti Božství a Pán je Osobně opatruje. Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě říká: “Odevzdej se Mi a Já tě ochráním před všemi hříšnými reakcemi.” Hmotný svět je tak uspořádán, že se všichni musíme dopouštět hříchů, ať už vědomě či nevědomě. Dokud svůj život nezasvětíme Pánu Viṣṇuovi, budeme nuceni za všechny tyto hříchy trpět. Kdo se však Pánu odevzdá a zasvětí svůj život Jeho službě, dostává od Něho přímou ochranu. Nemusí se již bát utrpení za své hříchy a ztratí také jakoukoliv vědomou či nevědomou touhu hřešit.