Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.5.14

Verš

dravyaṁ karma ca kālaś ca
svabhāvo jīva eva ca
vāsudevāt paro brahman
na cānyo ’rtho ’sti tattvataḥ

Synonyma

dravyam — základní prvky (země, voda, oheň, vzduch a éter); karma — vzájemné působení; ca — a; kālaḥ — věčný čas; ca — také; sva-bhāvaḥ — intuice nebo povaha; jīvaḥ — živá bytost; eva — jistě; ca — a; vāsudevāt — z Vāsudeva; paraḥ — rozmanité části; brahman — ó brāhmaṇo; na — nikdy; ca — také; anyaḥ — oddělená; arthaḥ — hodnota; asti — existuje; tattvataḥ — ve skutečnosti.

Překlad

Pět základních prvků ve stvoření, jejich vzájemné působení dané věčným časem a také intuice nebo povaha individuálních živých bytostí jsou různé nedílné části Osobnosti Božství, Vāsudeva, a ve skutečnosti nemají žádnou jinou hodnotu.

Význam

Tento vnímatelný svět je neosobním zastoupením Vāsudeva, protože jak prvky, z nichž je stvořen, tak jejich vzájemné působení a živé bytosti, které si užívají výsledných činů, jsou výtvory vnější a vnitřní energie Pána Kṛṣṇy. To potvrzuje Bhagavad-gītā (7.4-5). Základní prvky—země, voda, oheň, vzduch a éter — jakož i pojetí hmotné totožnosti, inteligence a mysl jsou výtvory vnější energie Pána. Živá bytost, která si užívá vzájemného působení výše uvedených hrubohmotných a jemnohmotných prvků pod vlivem věčného času, je jednou z podob vnitřní energie, která má možnost výběru mezi hmotným a duchovním světem. V hmotném světě je živá bytost oklamávána nevědomostí, ale v duchovním světě je ve svých přirozených podmínkách duchovní existence prosta jakékoliv iluze. Živá bytost se označuje za okrajovou energii Pána. Za žádných okolností však ani hmotné prvky, ani nedílné duchovní části nejsou nezávislé na Nejvyšší Osobnosti Božství Vāsudevovi, neboť vše — ať už je to výtvorem Jeho vnější, vnitřní či okrajové energie — je pouze projevem jedné a téže záře Pána, stejně jako světlo, teplo a kouř jsou projevy ohně. Nic z toho není od ohně oddělené — všechny tyto projevy se společně nazývají oheň, a stejně tak všechny věci, které můžeme vnímat svými smysly, jakož i záře těla Vāsudeva, jsou Jeho neosobní projevy, zatímco Pán věčně existuje ve Své transcendentální podobě zvané sac-cid-ānanda-vigrahaḥ, která se liší od všech výše uvedených hmotných prvků.