Skip to main content

Bg. 16.13-15

Verš

idam adya mayā labdham
imaṁ prāpsye manoratham
idam astīdam api me
bhaviṣyati punar dhanam
asau mayā hataḥ śatrur
haniṣye cāparān api
īśvaro ’ham ahaṁ bhogī
siddho ’haṁ balavān sukhī
āḍhyo ’bhijanavān asmi
ko ’nyo ’sti sadṛśo mayā
yakṣye dāsyāmi modiṣya
ity ajñāna-vimohitāḥ

Synonyma

idam — toto; adya — dnes; mayā — mnou; labdham — získáno; imam — toto; prāpsye — získám; manaḥ-ratham — podle mých přání; idam — toto; asti — je; idam — toto; api — také; me — moje; bhaviṣyati — v budoucnu toho bude více; punaḥ — znovu; dhanam — bohatství; asau — ten; mayā — mnou; hataḥ — je zabit; śatruḥ — nepřítel; haniṣye — zabiji; ca — také; aparān — další; api — jistě; īśvaraḥ — pán; aham — já jsem; aham — já jsem; bhogī — poživatel; siddhaḥ — dokonalý; aham — já jsem; bala-vān — mocný; sukhī — šťastný; āḍhyaḥ — bohatý; abhijana-vān — v kruhu příbuzných vznešeného původu; asmi — jsem; kaḥ — kdo; anyaḥ — jiný; asti — je; sadṛśaḥ — rovný; mayā — mně; yakṣye — budu obětovat; dāsyāmi — budu dávat milodary; modiṣye — budu se radovat; iti — takto; ajñāna — nevědomostí; vimohitāḥ — ošálení.

Překlad

Démon uvažuje: “Toto bohatství mám dnes a podle mých plánů získám ještě víc. Tolik mi patří nyní a v budoucnu toho bude stále přibývat. On je můj nepřítel a já jsem ho zabil — a své další nepřátele také zabiji. Jsem pán všeho, jsem poživatel, jsem dokonalý, mocný a šťastný. Jsem nejbohatší a mám příbuzné vznešeného původu. Nikdo není tak mocný a šťastný jako já. Budu konat oběti, dávat milodary a díky tomu se budu radovat.” Tak jsou tyto osoby ošálené nevědomostí.