Skip to main content

TEXT 3

TEXT 3

Tekstas

Verš

klaibyaṁ mā sma gamaḥ pārtha
naitat tvayy upapadyate
kṣudraṁ hṛdaya-daurbalyaṁ
tyaktvottiṣṭha paran-tapa
klaibyaṁ mā sma gamaḥ pārtha
naitat tvayy upapadyate
kṣudraṁ hṛdaya-daurbalyaṁ
tyaktvottiṣṭha paran-tapa

Synonyms

Synonyma

klaibyam — silpnybė; sma — ne; gamaḥ — persiimk; pārtha — o Pṛthos sūnau; na — niekada; etat — ji; tvayi — tau; upapadyate — tinka; kṣudram — menką; hṛdaya — širdies; daurbalyam — silpnumą; tyaktvā — atmetęs; uttiṣṭha — pakilki; param-tapa — o priešų baudėjau.

klaibyam — nemohoucnost; sma — ne; gamaḥ — uchyl se k; pārtha — ó synu Pṛthy; na — nikdy; etat — toto; tvayi — k tobě; upapadyate — hodí se; kṣudram — malichernou; hṛdaya — srdce; daurbalyam — slabost; tyaktvā — odvrhávající; uttiṣṭha — povstaň; param-tapa — ó hubiteli nepřátel.

Translation

Překlad

O Pṛthos sūnau, nepasiduoki žeminančiai negaliai. Ji tau nepritinka. Nugalėk šį širdies silpnumą ir pakilk, o priešų baudėjau.

Ó synu Pṛthy, nepoddávej se této ponižující nemohoucnosti. Nepřísluší ti to. Odvrhni takovou malichernou slabost srdce a povstaň, hubiteli nepřátel.

Purport

Význam

KOMENTARAS: Kṛṣṇa šiame posme į Arjuną kreipiasi „Pṛthos sūnau“. Pṛthā – Kṛṣṇos tėvo Vasudevos sesuo. Taigi Arjuną su Kṛṣṇa sieja kraujo giminystė. Jei kṣatriyo sūnus vengia kautynių, jis kṣatriyas tik vadinasi, o jeigu brahmano sūnus elgiasi nedorai, jis brahmanas taip pat tik pagal vardą. Tokie kṣatriyai ir brahmanai – neverti savo tėvų sūnūs. Taigi Kṛṣṇa nenori, kad ir Arjuna taptų nevertu kṣatriyo sūnumi. Arjuna buvo pats artimiausias Kṛṣṇos draugas, ir Kṛṣṇa jam tiesiogiai vadovavo sėdėdamas kovos vežime; jei Arjuna, nepaisydamas jam suteiktos garbės, pasitrauktų iš kovos lauko, jis pasielgtų negarbingai. Todėl Kṛṣṇa sako, kad toks Arjunos nusiteikimas daro jam gėdą. Arjuna galėtų prieštarauti, kad kovos su garbingiausiuoju Bhīṣma bei savo giminaičiais jis atsisakąs iš kilniadvasiškumo, tačiau Kṛṣṇos nuomone, tai paprasčiausias bailumas. Tokio netikro kilniadvasiškumo nepateisina jokie autoritetai. Todėl minėto kilniadvasiškumo arba vadinamo „smurto nenaudojimo“ turėtų atsisakyti tie, kuriems, kaip ir Arjunai, tiesiogiai vadovauja Kṛṣṇa.

Arjuna je zde osloven “synu Pṛthy”. Ta byla shodou okolností sestrou Kṛṣṇova otce Vasudevy, a Arjuna byl tedy s Kṛṣṇou pokrevně spřízněn. Jestliže syn kṣatriyi odmítá bojovat, je kṣatriyou jen podle jména, a rovněž syn brāhmaṇy je brāhmaṇou jen podle jména, jedná-li bezbožně. Takoví kṣatriyové a brāhmaṇové jsou nehodnými syny svých otců, a Kṛṣṇa nechtěl, aby se Arjuna stal nehodným synem kṣatriyi. Arjuna byl Kṛṣṇovým nejbližším přítelem a Kṛṣṇa mu poskytl přímé vedení na válečném voze. Kdyby však Arjuna přes všechny tyto klady bitvu vzdal, byl by to neslavný čin. Proto mu Kṛṣṇa řekl, že takový postoj jeho osobnosti nepřísluší. Arjuna mohl namítat, že se vzdá bitvy z velkodušnosti vůči navýsost ctihodnému Bhīṣmovi a svým příbuzným, ale Kṛṣṇa jeho velkodušnost považoval za pouhou slabost srdce. Takovou falešnou velkodušnost neschvalovala žádná autorita. Osoby jako Arjuna mají tedy pod přímým vedením Kṛṣṇy takovou velkodušnost či takzvané nenásilí zavrhnout.