Skip to main content

TEXT 3

TEXT 3

Tekstas

Tekst

klaibyaṁ mā sma gamaḥ pārtha
naitat tvayy upapadyate
kṣudraṁ hṛdaya-daurbalyaṁ
tyaktvottiṣṭha paran-tapa
klaibyaṁ mā sma gamaḥ pārtha
naitat tvayy upapadyate
kṣudraṁ hṛdaya-daurbalyaṁ
tyaktvottiṣṭha paran-tapa

Synonyms

Synonyms

klaibyam — silpnybė; sma — ne; gamaḥ — persiimk; pārtha — o Pṛthos sūnau; na — niekada; etat — ji; tvayi — tau; upapadyate — tinka; kṣudram — menką; hṛdaya — širdies; daurbalyam — silpnumą; tyaktvā — atmetęs; uttiṣṭha — pakilki; param-tapa — o priešų baudėjau.

klaibyam — impotens; sma — gør ikke; gamaḥ — give efter; pārtha — O søn af Pṛthā; na — aldrig; etat — dette; tvayi — for dig; upapadyate — er passende; kṣudram — smålige; hṛdaya — hjertets; daurbalyam — svaghed; tyaktvā — idet du opgiver; uttiṣṭha — rejs dig; param-tapa — O du fjendens tugter.

Translation

Translation

O Pṛthos sūnau, nepasiduoki žeminančiai negaliai. Ji tau nepritinka. Nugalėk šį širdies silpnumą ir pakilk, o priešų baudėjau.

Giv ikke efter for denne nedværdigende umandighed, for den klæder dig ikke, O Pṛthās søn. Opgiv denne smålige svaghed i hjertet og rejs dig, O du fjendens tugter.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Kṛṣṇa šiame posme į Arjuną kreipiasi „Pṛthos sūnau“. Pṛthā – Kṛṣṇos tėvo Vasudevos sesuo. Taigi Arjuną su Kṛṣṇa sieja kraujo giminystė. Jei kṣatriyo sūnus vengia kautynių, jis kṣatriyas tik vadinasi, o jeigu brahmano sūnus elgiasi nedorai, jis brahmanas taip pat tik pagal vardą. Tokie kṣatriyai ir brahmanai – neverti savo tėvų sūnūs. Taigi Kṛṣṇa nenori, kad ir Arjuna taptų nevertu kṣatriyo sūnumi. Arjuna buvo pats artimiausias Kṛṣṇos draugas, ir Kṛṣṇa jam tiesiogiai vadovavo sėdėdamas kovos vežime; jei Arjuna, nepaisydamas jam suteiktos garbės, pasitrauktų iš kovos lauko, jis pasielgtų negarbingai. Todėl Kṛṣṇa sako, kad toks Arjunos nusiteikimas daro jam gėdą. Arjuna galėtų prieštarauti, kad kovos su garbingiausiuoju Bhīṣma bei savo giminaičiais jis atsisakąs iš kilniadvasiškumo, tačiau Kṛṣṇos nuomone, tai paprasčiausias bailumas. Tokio netikro kilniadvasiškumo nepateisina jokie autoritetai. Todėl minėto kilniadvasiškumo arba vadinamo „smurto nenaudojimo“ turėtų atsisakyti tie, kuriems, kaip ir Arjunai, tiesiogiai vadovauja Kṛṣṇa.

FORKLARING: Arjuna blev tiltalt som søn af Pṛthā, der var søster til Kṛṣṇas far, Vasudeva. Arjuna var derfor blodbeslægtet med Kṛṣṇa. Hvis en kṣatriyas søn undslår sig for at kæmpe, er han kun kṣatriya af navn, og hvis en brāhmaṇas søn handler ugudeligt, er han kun brāhmaṇa af navn. Den slags kṣatriyaer og brāhmaṇaer er uværdige sønner af deres fædre. Derfor ville Kṛṣṇa ikke have, at Arjuna skulle være en kṣatriyas uværdige søn. Arjuna var Kṛṣṇas mest fortrolige ven, og Kṛṣṇa vejledte ham direkte på stridsvognen. Men hvis Arjuna på trods af alle disse fordele afstod fra at kæmpe, ville han begå en vanærende handling. Kṛṣṇa bemærkede derfor, at en sådan indstilling hos Arjuna var upassende for hans personlighed. Arjuna kunne indvende, at han ville afstå fra at kæmpe på grund af medfølelse med sine slægtninge og den meget agtværdige Bhīṣma, men Kṛṣṇa betragtede den slags storsind som ren og skær svaghed i hjertet. Et sådant falsk storsind anerkendes ikke af nogen autoritet. Den form for ædelmodighed eller såkaldt ikke-vold må derfor undgås af personer som Arjuna, der står under Kṛṣṇas direkte vejledning.