Skip to main content

Text 7

Sloka 7

Devanagari

Dévanágarí

सम्यग्विधार्यतां बालो गुरुगेहे द्विजातिभि: ।
विष्णुपक्षै: प्रतिच्छन्नैर्न भिद्येतास्य धीर्यथा ॥ ७ ॥

Text

Verš

samyag vidhāryatāṁ bālo
guru-gehe dvi-jātibhiḥ
viṣṇu-pakṣaiḥ praticchannair
na bhidyetāsya dhīr yathā
samyag vidhāryatāṁ bālo
guru-gehe dvi-jātibhiḥ
viṣṇu-pakṣaiḥ praticchannair
na bhidyetāsya dhīr yathā

Synonyms

Synonyma

samyak — completely; vidhāryatām — let him be protected; bālaḥ — this boy of tender age; guru-gehe — in the gurukula, the place where children are sent to be instructed by the guru; dvi-jātibhiḥ — by brāhmaṇas; viṣṇu-pakṣaiḥ — who are on the side of Viṣṇu; praticchannaiḥ — disguised in different dresses; na bhidyeta — may not be influenced; asya — of him; dhīḥ — the intelligence; yathā — so that.

samyak — zcela; vidhāryatām — ať je ochráněn; bālaḥ — tento chlapec útlého věku; guru-gehe — v guru-kule (místě, kam jsou posílány děti ke studiu u gurua); dvi-jātibhiḥbrāhmaṇy; viṣṇu-pakṣaiḥ — kteří jsou na straně Viṣṇua; praticchannaiḥ — různě přestrojenými; na bhidyeta — nemohla být ovlivněna; asya — jeho; dhīḥ — inteligence; yathā — aby.

Translation

Překlad

Hiraṇyakaśipu advised his assistants: My dear demons, give complete protection to this boy at the gurukula where he is instructed, so that his intelligence will not be further influenced by Vaiṣṇavas who may go there in disguise.

Hiraṇyakaśipu své pomocníky vyzval: Moji milí démoni, zajistěte tomuto chlapci v guru-kule, kde je vyučován, dokonalou ochranu, aby jeho inteligenci již nikdy neovlivňovali vaiṣṇavové, kteří by tam mohli přijít v přestrojení.

Purport

Význam

In our Kṛṣṇa consciousness movement, the tactic of dressing oneself like an ordinary karmī is necessary because everyone in the demoniac kingdom is against the Vaiṣṇava teachings. Kṛṣṇa consciousness is not at all to the liking of the demons of the present age. As soon as they see a Vaiṣṇava dressed in saffron garments with beads on his neck and tilaka on his forehead, they are immediately irritated. They criticize the Vaiṣṇavas by sarcastically saying Hare Kṛṣṇa, and some people also chant Hare Kṛṣṇa sincerely. In either case, since Hare Kṛṣṇa is absolute, whether one chants it jokingly or sincerely, it will have its effect. The Vaiṣṇavas are pleased when the demons chant Hare Kṛṣṇa because this shows that the Hare Kṛṣṇa movement is taking ground. The greater demons, like Hiraṇyakaśipu, are always prepared to chastise the Vaiṣṇavas, and they try to make arrangements so that Vaiṣṇavas will not come to sell their books and preach Kṛṣṇa consciousness. Thus what was done by Hiraṇyakaśipu long, long ago is still being done. That is the way of materialistic life. Demons or materialists do not at all like the advancement of Kṛṣṇa consciousness, and they try to hinder it in many ways. Yet the preachers of Kṛṣṇa consciousness must go forward — in their Vaiṣṇava dress or any other dress — for the purpose of preaching. Cāṇakya Paṇḍita says that if an honest person deals with a great cheater, it is necessary for him to become a cheater also, not for the purpose of cheating but to make his preaching successful.

Oblékat se záměrně jako obyčejný karmī je v našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy nezbytné, protože v démonském království se všichni staví proti vaišnavskému učení. Vědomí Kṛṣṇy není démonům dnešního věku vůbec po chuti. Jakmile vidí vaiṣṇavu v šafránovém oděvu, s korálky z tulasī na krku a tilakem na čele, okamžitě je to podráždí a sarkasticky říkají “Hare Kṛṣṇa”. Někteří lidé také pronášejí Hare Kṛṣṇa upřímně. Slova Hare Kṛṣṇa jsou však absolutní — ať je tedy člověk vyslovuje posměšně nebo upřímně, v každém případě to bude mít své účinky. Vaiṣṇavové jsou rádi, když démoni vyslovují Hare Kṛṣṇa, protože to dokazuje, že se hnutí Hare Kṛṣṇa ujímá. Démoni, jako byl Hiraṇyakaśipu, jsou neustále připraveni trestat vaiṣṇavy a snaží se zařídit, aby nemohli prodávat své knížky a šířit vědomí Kṛṣṇy. To, co dělal Hiraṇyakaśipu v dávné minulosti, se tedy děje dodnes. Takový je materialistický život. Démonům či materialistům se rozvoj vědomí Kṛṣṇy vůbec nelíbí a snaží se mu nejrůznějšími způsoby zabránit. Ti, kdo šíří vědomí Kṛṣṇy, v tom musí přesto pokračovat, ať ve vaišnavském nebo jakémkoliv jiném oděvu. Cāṇakya Paṇḍita říká, že když čestný člověk jedná s velkým podvodníkem, musí v tu chvíli jednat rovněž jako podvodník; ne kvůli podvádění, ale proto, aby jeho kázání bylo úspěšné.