Skip to main content

Text 21

Sloka 21

Devanagari

Dévanágarí

सर्वात्मन: समद‍ृशो ह्यद्वयस्यानहङ्‍कृते: ।
तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवद्यस्य न क्‍वचित् ॥ २१ ॥

Text

Verš

sarvātmanaḥ sama-dṛśo
hy advayasyānahaṅkṛteḥ
tat-kṛtaṁ mati-vaiṣamyaṁ
niravadyasya na kvacit
sarvātmanaḥ sama-dṛśo
hy advayasyānahaṅkṛteḥ
tat-kṛtaṁ mati-vaiṣamyaṁ
niravadyasya na kvacit

Synonyms

Synonyma

sarva-ātmanaḥ — of one who is present in everyone’s heart; sama-dṛśaḥ — of one who is equally kind to one and all; hi — certainly; advayasya — of the Absolute; anahaṅkṛteḥ — free from all material identity of false ego; tat-kṛtam — everything done by Him; mati — consciousness; vaiṣamyam — differentiation; niravadyasya — freed from all attachment; na — never; kvacit — at any stage.

sarva-ātmanaḥ — toho, kdo je přítomný v srdci každého; sama-dṛśaḥ — toho, kdo je stejně laskavý ke každému; hi — jistě; advayasya — Absolutního; anahaṅkṛteḥ — osvobozený od hmotného ztotožňování, od falešného ega; tat-kṛtam — vše co On udělá; mati — vědomí; vaiṣamyam — rozlišování; niravadyasya — osvobozený od veškeré připoutanosti; na — nikdy; kvacit — v jakémkoliv stádiu.

Translation

Překlad

Being the Absolute Personality of Godhead, He is present in everyone’s heart. He is equally kind to everyone, and He is free from the false ego of differentiation. Therefore whatever He does is free from material inebriety. He is equibalanced.

Jako Absolutní Osobnost Božství je přítomný v srdci každého. Je stejně laskavý ke každému a prostý falešného ega a rozlišování, a všechny Jeho činnosti jsou neposkvrněné hmotou. Je vyrovnaný.

Purport

Význam

Because He is absolute, there is nothing different from Him. He is kaivalya; there is nothing except Himself. Everything and everyone is the manifestation of His energy, and thus He is present everywhere by His energy, being nondifferent from it. The sun is identified with every inch of the sun rays and every molecular particle of the rays. Similarly, the Lord is distributed by His different energies. He is Paramātmā, or the Supersoul, present in everyone as the supreme guidance, and therefore He is already the chariot driver and counsel of all living beings. When He, therefore, exhibits Himself as chariot driver of Arjuna, there is no change in His exalted position. It is the power of devotional service only that demonstrates Him as the chariot driver or the messenger. Since He has nothing to do with the material conception of life because He is absolute spiritual identity, there is for Him no superior or inferior action. Being the Absolute Personality of Godhead, He has no false ego, and so He does not identify Himself with anything different from Him. The material conception of ego is equibalanced in Him. He does not feel, therefore, inferior by becoming the chariot driver of His pure devotee. It is the glory of the pure devotee that only he can bring about service from the affectionate Lord.

Jelikož Pán je absolutní, nic se od Něho neliší. Je kaivalya; neexistuje nic jiného než On. Všechno a všichni jsou projevem Jeho energie a On, který se od této energie neliší, je takto přítomný všude. Slunce je totožné s každým zlomkem slunečních paprsků, s každou jejich molekulou. A podobně je Pán rozšířený všude ve Svých různých energiích. Je Paramātmou, Nadduší, přítomnou v každém jako svrchovaný průvodce, a tím už je vozatajem a rádcem všech živých bytostí. Když se tedy staví do úlohy vozataje Arjuny, nikterak nemění Své vznešené postavení. Pouze silou oddané služby se Pán dostává do rolí vozataje či posla. Jelikož je absolutní duchovní totožností a nemá tudíž nic společného s hmotným pojetím života, žádný Jeho čin není vyšší nebo nižší. Jako Absolutní Osobnost Božství nemá žádné falešné ego a neztotožňuje se s ničím jiným, než je On Sám. Hmotné pojetí ega je v Něm naprosto vyvážené. Není pro Něho proto nic podřadného stát se vozatajem Svého čistého oddaného. To je velikost čistého oddaného, že jedině on může přimět milujícího Pána k tomu, aby mu sloužil.