Skip to main content

Text 21

ВІРШ 21

Devanagari

Деванагарі

सर्वात्मन: समद‍ृशो ह्यद्वयस्यानहङ्‍कृते: ।
तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवद्यस्य न क्‍वचित् ॥ २१ ॥

Text

Текст

sarvātmanaḥ sama-dṛśo
hy advayasyānahaṅkṛteḥ
tat-kṛtaṁ mati-vaiṣamyaṁ
niravadyasya na kvacit
сарва̄тманах̣ сама-др̣ш́о
хй адвайасйа̄нахан̇кр̣тех̣
тат-кр̣там̇ маті-ваішамйам̇
ніравадйасйа на квачіт

Synonyms

Послівний переклад

sarva-ātmanaḥ — of one who is present in everyone’s heart; sama-dṛśaḥ — of one who is equally kind to one and all; hi — certainly; advayasya — of the Absolute; anahaṅkṛteḥ — free from all material identity of false ego; tat-kṛtam — everything done by Him; mati — consciousness; vaiṣamyam — differentiation; niravadyasya — freed from all attachment; na — never; kvacit — at any stage.

сарва-а̄тманах̣  —  той, хто присутній у кожнім серці; сама-др̣ш́ах̣  —  той, хто однаково доброзичливо ставиться до всіх і кожного; хі  —  безперечно; адвайасйа  —  Абсолюту; анахан̇кр̣тех̣  —  той, хто вільний від будь-якого матеріального ототожнення себе з оманним его; тат-кр̣там  —  усе, що Він робить; маті  —  свідомість; ваішамйам  —  розрізнення; ніравадйасйа  —  той, хто вільний від прив’язаностей; на  —  ніколи; квачіт  —  на жоднім рівні.

Translation

Переклад

Being the Absolute Personality of Godhead, He is present in everyone’s heart. He is equally kind to everyone, and He is free from the false ego of differentiation. Therefore whatever He does is free from material inebriety. He is equibalanced.

Він, Абсолютний Бог-Особа, присутній у кожнім серці. Він однаково добрий до всіх і вільний від двоїстости оманного его. Тому все, що Він робить, вільне від матеріальної скверни. Він є абсолютно врівноважений.

Purport

Коментар

Because He is absolute, there is nothing different from Him. He is kaivalya; there is nothing except Himself. Everything and everyone is the manifestation of His energy, and thus He is present everywhere by His energy, being nondifferent from it. The sun is identified with every inch of the sun rays and every molecular particle of the rays. Similarly, the Lord is distributed by His different energies. He is Paramātmā, or the Supersoul, present in everyone as the supreme guidance, and therefore He is already the chariot driver and counsel of all living beings. When He, therefore, exhibits Himself as chariot driver of Arjuna, there is no change in His exalted position. It is the power of devotional service only that demonstrates Him as the chariot driver or the messenger. Since He has nothing to do with the material conception of life because He is absolute spiritual identity, there is for Him no superior or inferior action. Being the Absolute Personality of Godhead, He has no false ego, and so He does not identify Himself with anything different from Him. The material conception of ego is equibalanced in Him. He does not feel, therefore, inferior by becoming the chariot driver of His pure devotee. It is the glory of the pure devotee that only he can bring about service from the affectionate Lord.

ПОЯСНЕННЯ: Господь є абсолютний, а тому немає нічого, крім Нього. Він    —    кайвал’я, тобто поза Ним немає нічого. Всі і все є виявом Його енерґії, а тому Він присутній скрізь у формі Своєї енерґії, що невідмінна від Нього. Сонце тотожне кожному відтинкові і кожній корпускулі своїх променів    —    так само і Господь поширюється через Свої різноманітні енерґії. Він    —    це Параматма, Наддуша, що, перебуваючи в кожній живій істоті, здійснює верховний провід, і вже через це Він колісничий і радник усіх живих істот. Отож, коли Він виступає в ролі колісничого Арджуни, це ніяк не позначається на Його піднесеному становищі. Тільки завдяки силі служіння Свого відданого Він виступає в ролі його колісничого або посланця. Бувши абсолютно духовною сутністю, Він цілковито виходить за межі матеріального уявлення про буття, а тому для Нього немає дій нижчих чи вищих. Абсолютний Бог-Особа, Він не має оманного его і тому ніколи не ототожнює Себе з тим, що є відмінне від Нього. Для Нього не існує двоїстости, притаманної для его в матеріальній концепції буття. Тому Він не почувається приниженим, коли стає колісничим Свого чистого відданого. Саме в цьому велич чистого відданого: тільки йому може служити люблячий Верховний Господь.