Skip to main content

Word for Word Index

kvacit api
at any time — CC Madhya 22.92
kvacit ca
sometimes also — ŚB 4.25.57-61
and sometimes — ŚB 5.13.4, ŚB 5.14.19
kvacit kvacit
sometimes — ŚB 5.13.12
here and there — ŚB 11.5.38-40
kvacit
at all. — ŚB 10.45.3
on one occasion — ŚB 10.46.2
ever — ŚB 10.47.29, ŚB 10.47.42, ŚB 10.54.47, ŚB 11.8.17, ŚB 11.23.51
whenever. — ŚB 10.50.10
once. — ŚB 10.60.47
at one moment — ŚB 10.76.22, ŚB 10.76.22, ŚB 10.76.22
as far as possible — ŚB 11.10.5
whatsoever. — ŚB 11.16.38
whatever — ŚB 11.18.33
at any time. — Bg. 18.12, ŚB 1.6.31, ŚB 7.13.8, ŚB 9.4.13, ŚB 9.16.9, ŚB 9.20.12, ŚB 10.8.4, CC Madhya 8.40, CC Madhya 25.146, CC Antya 5.123
at any stage. — ŚB 1.9.21
sometimes — ŚB 1.9.32, ŚB 4.7.53, ŚB 4.23.5, ŚB 4.25.57-61, ŚB 4.25.57-61, ŚB 4.25.57-61, ŚB 4.25.57-61, ŚB 4.25.57-61, ŚB 4.25.57-61, ŚB 4.25.57-61, ŚB 4.25.57-61, ŚB 4.25.57-61, ŚB 4.29.29, ŚB 4.29.29, ŚB 4.29.29, ŚB 5.13.3, ŚB 5.13.3, ŚB 5.13.6, ŚB 5.13.6, ŚB 5.13.7, ŚB 5.13.8, ŚB 5.13.9, ŚB 5.13.11, ŚB 5.13.11, ŚB 5.13.16, ŚB 5.13.18, ŚB 5.14.5, ŚB 5.14.6, ŚB 5.14.7, ŚB 5.14.9, ŚB 5.14.10, ŚB 5.14.11, ŚB 5.14.15, ŚB 5.14.16, ŚB 5.14.18, ŚB 5.14.25, ŚB 5.14.26, ŚB 5.14.32, ŚB 5.14.34, ŚB 5.14.36, ŚB 5.24.29, ŚB 5.26.16, ŚB 6.1.10, ŚB 6.1.10, ŚB 7.4.39, ŚB 7.4.39, ŚB 7.4.40, ŚB 7.4.40, ŚB 7.4.40, ŚB 7.4.41, ŚB 7.7.35, ŚB 7.13.38, ŚB 7.13.38, ŚB 7.13.38, ŚB 7.13.38, ŚB 7.13.40, ŚB 7.13.40, ŚB 7.13.41, ŚB 9.9.18, ŚB 10.8.14, ŚB 10.8.29, ŚB 10.11.7, ŚB 10.11.7, ŚB 10.11.8, ŚB 10.11.39-40, ŚB 10.11.39-40, ŚB 10.11.39-40, ŚB 10.15.10-12, ŚB 10.15.10-12, ŚB 10.15.10-12, ŚB 10.15.10-12, ŚB 10.15.10-12, ŚB 10.15.10-12, ŚB 10.15.14, ŚB 10.15.16, ŚB 10.18.13, ŚB 10.18.14, ŚB 10.18.14, ŚB 10.18.14, ŚB 10.18.15, ŚB 10.20.28, ŚB 10.20.36, ŚB 10.26.17, ŚB 10.29.36, ŚB 10.33.31, ŚB 10.38.5, ŚB 10.47.21, ŚB 10.87.14, ŚB 11.3.32, ŚB 11.3.32, ŚB 11.7.46, ŚB 11.7.46, ŚB 11.14.24, ŚB 11.18.37, ŚB 11.21.16, ŚB 11.22.48, ŚB 11.23.50, ŚB 12.9.8-9, ŚB 12.9.17-18, ŚB 12.9.17-18, ŚB 12.9.17-18, ŚB 12.9.17-18, ŚB 12.9.17-18, ŚB 12.9.17-18, CC Ādi 5.139, CC Ādi 6.68, CC Madhya 15.180, CC Madhya 16.186, CC Madhya 18.125, CC Madhya 22.44, CC Madhya 23.77, CC Antya 14.73, CC Antya 15.97
once upon a time — ŚB 1.16.4
in any circumstances — ŚB 1.17.41, ŚB 10.2.33
rarely. — ŚB 1.19.39
at any time — ŚB 2.6.34, ŚB 3.33.6, ŚB 4.14.6, ŚB 4.20.24, ŚB 6.16.58, ŚB 8.12.46, ŚB 9.9.44, ŚB 10.83.3, ŚB 11.26.3, CC Ādi 16.82, CC Antya 1.67, CC Antya 19.45
in a certain case — ŚB 3.27.20
somewhere — ŚB 4.21.27, ŚB 6.5.6-8, ŚB 10.35.18-19, ŚB 10.69.26, ŚB 10.69.34, ŚB 10.69.36, ŚB 11.11.15, CC Ādi 3.83, CC Antya 1.160, CC Antya 1.160, CC Antya 1.160, CC Antya 1.160, CC Antya 1.160
at that time — ŚB 4.25.57-61
sometimes. — ŚB 4.29.28, ŚB 5.13.5, ŚB 7.4.39, ŚB 7.12.5, ŚB 7.15.43-44, ŚB 8.16.6, ŚB 10.18.12
at some time — ŚB 4.29.67, ŚB 9.18.31, ŚB 10.51.37
and sometimes — ŚB 5.13.3
sometimes or somewhere — ŚB 5.14.35
where — ŚB 5.17.21
ever. — ŚB 6.18.48, ŚB 10.47.48, ŚB 10.51.59, ŚB 10.60.15, ŚB 12.13.15
sometimes, at the beginning of a kalpaŚB 8.3.4
in some saintly person — ŚB 8.8.20
one may have full knowledge of — ŚB 8.8.21
one may possess — ŚB 8.8.21
someone — ŚB 8.8.22, ŚB 8.8.22
sometimes, in the Dakṣa-yajña — ŚB 9.4.8
one day — ŚB 10.12.1
once — ŚB 10.15.47, ŚB 10.26.7, ŚB 10.67.4, ŚB 10.67.5, ŚB 10.80.35-36, ŚB 11.9.5
anywhere — ŚB 10.39.19
kvacit pādaiḥ
sometimes with the legs — ŚB 10.11.39-40