Skip to main content

KAPITOLA DVANÁCTÁ

Dynastie Kuśi, syna Pána Rāmacandry

Tato kapitola popisuje dynastii Kuśi, syna Pána Rāmacandry. Její členové jsou potomky Śaśādy, syna Mahārāje Ikṣvākua.

Po Kuśovi, synovi Pána, v dynastii Pána Rāmacandry následovali tito králové—Atithi, Niṣadha, Nabha, Puṇḍarīka, Kṣemadhanvā, Devānīka, Anīha, Pāriyātra, Balasthala, Vajranābha, Sagaṇa a Vidhṛti. Tito všichni králové vládli světu. Synem Vidhṛtiho byl Hiraṇyanābha, který se později stal žákem Jaiminiho a hlásal systém mystické yogy, do něhož byl zasvěcen Yājñavalkya. Dalšími členy této dynastie byli Puṣpa, Dhruvasandhi, Sudarśana, Agnivarṇa, Śīghra a Maru. Maru dosáhl úplné dokonalosti yogy a dodnes žije ve vesnici Kalāpa. Na konci současného věku Kali obnoví dynastii boha Slunce. Dále se v této dynastii narodili Prasuśruta, Sandhi, Amarṣaṇa, Mahasvān, Viśvabāhu, Prasenajit, Takṣaka a Bṛhadbala, jehož později zabil Abhimanyu. Śukadeva Gosvāmī řekl, že všichni tito králové již zemřeli. Budoucími potomky Bṛhadbaly budou Bṛhadraṇa, Ūrukriya, Vatsavṛddha, Prativyoma, Bhānu, Divāka, Sahadeva, Bṛhadaśva, Bhānumān, Pratīkāśva, Supratīka, Marudeva, Sunakṣatra, Puṣkara, Antarikṣa, Sutapā, Amitrajit, Bṛhadrāja, Barhi, Kṛtañjaya, Raṇañjaya, Sañjaya, Śākya, Śuddhoda, Lāṅgala, Prasenajit, Kṣudraka, Raṇaka, Suratha a Sumitra. Ti všichni budou králi, jeden po druhém. Sumitra, narozený v tomto věku Kali, bude posledním králem v Ikṣvākuově dynastii. Po něm tato dynastie zanikne.

Sloka 1:
Śukadeva Gosvāmī pravil: Kuśa byl synem Rāmacandry a jeho synem byl Atithi. Ten měl syna Niṣadhu a synem Niṣadhy byl Nabha. Syn Nabhy se jmenoval Puṇḍarīka, jemuž se narodil syn jménem Kṣemadhanvā.
Sloka 2:
Synem Kṣemadhanvy se stal Devānīka, ten měl za syna Anīhu, Anīha měl syna Pāriyātru a ten zase Balasthalu. Synem Balasthaly byl Vajranābha, o němž se říká, že se narodil ze záře boha Slunce.
Sloka 3-4:
Vajranābha měl syna Sagaṇu a jeho syn se jmenoval Vidhṛti. Synem Vidhṛtiho byl Hiraṇyanābha, který se stal žákem Jaiminiho a velkým ācāryou mystické yogy. Právě od něho se mocný světec Yājñavalkya naučil vznešenému jógovému systému zvanému ādhyātma-yoga, který může uvolnit uzly hmotné připoutanosti v srdci.
Sloka 5:
Synem Hiraṇyanābhy byl Puṣpa a synem Puṣpy Dhruvasandhi. Tomu se narodil Sudarśana, jehož synem byl Agnivarṇa. Agnivarṇův syn se jmenoval Śīghra a jeho synem byl Maru.
Sloka 6:
Maru dosáhl dokonalosti mystické yogy, a díky tomu žije dodnes na místě zvaném Kalāpa-grāma. Na konci Kali-yugy obnoví zaniklou Sūryovu dynastii tím, že zplodí syna.
Sloka 7:
Maruovi se narodil syn jménem Prasuśruta, Prasuśrutovi Sandhi, Sandhimu Amarṣaṇa a Amarṣaṇovi syn jménem Mahasvān. Mahasvānovi se narodil Viśvabāhu.
Sloka 8:
Syn Viśvabāhua se jmenoval Prasenajit, Prasenajitův syn byl Takṣaka a Takṣakův syn byl známý pod jménem Bṛhadbala, jehož tvůj otec zabil v boji.
Sloka 9:
Všichni tito králové Ikṣvākuovy dynastie již zemřeli. Nyní prosím poslouchej, jak budu jmenovat krále, kteří se teprve narodí. Synem Bṛhadbaly bude Bṛhadraṇa.
Sloka 10:
Synem Bṛhadraṇy se stane Ūrukriya, jenž bude mít syna Vatsavṛddhu. Jeho syn se bude jmenovat Prativyoma. Jeho synem bude Bhānu, kterému se narodí Divāka, velký vojevůdce.
Sloka 11:
Divākovi se pak narodí syn Sahadeva a jemu velký hrdina jménem Bṛhadaśva. Tomu se narodí Bhānumān a Bhānumānovi Pratīkāśva. Synem Pratīkāśvy bude Supratīka.
Sloka 12:
Supratīka se pak stane otcem Marudevy, Marudeva Sunakṣatry, Sunakṣatra Puṣkary a Puṣkara Antarikṣi. Antarikṣovým synem bude Sutapā a jeho synem Amitrajit.
Sloka 13:
Amitrajit bude mít syna Bṛhadrāje, tomu se narodí Barhi a Barhimu Kṛtañjaya. Kṛtañjayův syn se bude jmenovat Raṇañjaya a jeho syn ponese jméno Sañjaya.
Sloka 14:
Sañjayův syn bude Śākya, jemu se narodí Śuddhoda a jemu Lāṅgala. Lāṅgalovým synem bude Prasenajit a jeho synem se stane Kṣudraka.
Sloka 15:
Kṣudrakovi se narodí Raṇaka, Raṇakovi Suratha a Surathovi Sumitra, u něhož dynastie skončí. Tak vypadá popis Bṛhadbalova rodu.
Sloka 16:
Sumitra bude posledním králem v dynastii Mahārāje Ikṣvākua. Po něm již žádní synové v dynastii boha Slunce nebudou, a dynastie tak zanikne.