Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.3.32

Verš

so ’ntaḥ-sarasy urubalena gṛhīta ārto
dṛṣṭvā garutmati hariṁ kha upātta-cakram
utkṣipya sāmbuja-karaṁ giramāha kṛcchrān
nārāyaṇākhila-guro bhagavan namas te

Synonyma

saḥ — on (Gajendra); antaḥ-sarasi — ve vodě; uru-balena — velkou silou; gṛhītaḥ — jehož držel krokodýl; ārtaḥ — a jenž krutě trpěl; dṛṣṭvā — když viděl; garutmati — na zádech Garuḍy; harim — Pána; khe — na nebi; upātta-cakram — nesoucího disk; utkṣipya — zvedaje; sa-ambuja-karam — chobot s lotosovým květem; giram-āha — pronesl slova; kṛcchrāt — s velkými těžkostmi (způsobenými jeho zoufalou situací); nārāyaṇa — ó můj Pane Nārāyaṇe; akhila-guro — ó Pane vesmíru; bhagavan — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; namaḥ te — skládám Ti uctivé poklony.

Překlad

Gajendra, jehož krokodýl násilím držel ve vodě, cítil ostrou bolest, ale když viděl, že na zádech Garuḍy po nebi přilétá Nārāyaṇa se svým diskem, chobotem hned utrhl lotosový květ. S velkými těžkostmi, způsobenými bolestí, pronesl tato slova: “Ó můj Pane Nārāyaṇe, vládce vesmíru! Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, skládám Ti uctivé poklony.”

Význam

Král slonů si tolik přál vidět Nejvyšší Osobnost Božství, že když spatřil Pána přilétat po nebi, s velkou bolestí Mu slabým hlasem vzdal úctu. Oddaný nepokládá nebezpečnou situaci za nebezpečnou, protože se v ní může ve velké extázi vroucně modlit k Pánu. Proto nebezpečí považuje za dobrou příležitost. Tat te 'nukampāṁ susamīkṣamānaḥ — když se oddaný ocitne v nebezpečí, považuje to za velkou milost Pána, protože mu to dává příležitost na Něho velice upřímně a s nerozptýlenou pozorností myslet. Tat te 'nukampāṁ susamīkṣamāno bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam (Bhāg. 10.14.8). Neviní Nejvyššího Pána za to, že dopustil, aby se Jeho oddaný dostal do tak nebezpečné situace. Místo toho si říká, že se do nebezpečí dostal kvůli svým špatným činům, jichž se dopustil v minulosti, a bere to jako příležitost modlit se k Pánu a děkovat Mu za to. Pokud má oddaný tento postoj, jeho osvobození — návrat domů, zpátky k Bohu — je zaručené. To se potvrzuje na příkladu Gajendry, který se úzkostně modlil k Pánu, a tak se mohl bezprostředně vrátit domů, zpátky k Bohu.