Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.14.27-28

Verš

atha deśān pravakṣyāmi
dharmādi-śreya-āvahān
sa vai puṇyatamo deśaḥ
sat-pātraṁ yatra labhyate
bimbaṁ bhagavato yatra
sarvam etac carācaram
yatra ha brāhmaṇa-kulaṁ
tapo-vidyā-dayānvitam

Synonyma

atha — poté; deśān — místa; pravakṣyāmi — popíši; dharma-ādi — náboženské obřady atd.; śreya — vše příznivé; āvahān — jež mohou přinést; saḥ — to; vai — skutečně; puṇya-tamaḥ — nejposvátnější; deśaḥ — místo; sat-pātram — vaiṣṇava; yatra — kde; labhyate — lze najít; bimbam — Božstvo (v chrámu); bhagavataḥ — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství (který je oporou); yatra — kde; sarvam etat — celého tohoto vesmírného projevu; cara-acaram — se všemi pohyblivými a nehybnými živými bytostmi; yatra — kde; ha — zajisté; brāhmaṇa-kulam — společnost brāhmaṇů; tapaḥ — askeze; vidyā — vzdělání; dayā — milostivost; anvitam — obdařených.

Překlad

Nārada Muni pokračoval: Nyní popíši místa, kde mohou být náboženské obřady úspěšně vykonány. Jakékoliv místo, kde lze zastihnout vaiṣṇavu, je vynikající, vhodné ke všem příznivým činnostem. Nejvyšší Osobnost Božství je oporou celého tohoto vesmírného projevu se všemi jeho pohyblivými i nehybnými živými bytostmi a chrám, kde sídlí Božstvo Pána, je tím nejposvátnějším místem. Nanejvýš příznivá a posvátná jsou dále ta místa, kde se učení brāhmaṇové řídí védskými zásadami askeze, vzdělání a milostivosti.

Význam

V tomto verši je řečeno, že vaišnavský chrám, kde se uctívá Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, a kde vaiṣṇavové slouží Pánu, je tím nejlepším posvátným místem, vhodným k vykonávání jakýchkoliv obřadů. V současné době, zvláště ve velkoměstech, žijí lidé v malých bytech a nemohou si dovolit mít doma Božstvo či založit chrám. Za těchto okolností jsou tedy střediska a chrámy založené v rámci šíření hnutí pro vědomí Kṛṣṇy těmi nejlepšími posvátnými místy pro vykonávání náboženských obřadů. I když lidé již o náboženské obřady či uctívání Božstev nemají zájem, hnutí pro vědomí Kṛṣṇy dává každému příležitost dělat pokroky v duchovním životě rozvíjením vědomí Kṛṣṇy.