Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.1.2

Verš

na hy asyārthaḥ sura-gaṇaiḥ
sākṣān niḥśreyasātmanaḥ
naivāsurebhyo vidveṣo
nodvegaś cāguṇasya hi

Synonyma

na — ne; hi — samozřejmě; asya — Jeho; arthaḥ — prospěch, zájem; sura-gaṇaiḥ — s polobohy; sākṣāt — osobně; niḥśreyasa — vrcholné blaženosti; ātmanaḥ — jehož povaha; na — ne; eva — jistě; asurebhyaḥ — vůči démonům; vidveṣaḥ — nepřátelství; na — ne; udvegaḥ — strach; ca — a; aguṇasya — jenž nemá žádné hmotné vlastnosti; hi — zajisté.

Překlad

Sám Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, je studnicí veškeré blaženosti. Jaký prospěch by tedy mohl mít ze stranění polobohům? Jaký zájem by tak mohl realizovat? Je transcendentální. Proč by se tedy měl bát asurů a jak by proti nim mohl být předpojatý?

Význam

Vždy bychom měli mít na paměti rozdíl mezi duchovním a hmotným. To, co je hmotné, je nakažené hmotnými kvalitami, které se však toho, co je duchovní neboli transcendentální, nemohou ani dotknout. Kṛṣṇa je absolutní, ať je v hmotném či v duchovním světě. Když vidíme u Kṛṣṇy předpojatost, je to vize způsobená Jeho vnější energií. Jak by jinak mohli Jeho nepřátelé poté, co je zabije, dosáhnout osvobození? Každý, kdo se stýká s Nejvyšším Pánem, postupně nabude vlastností, jaké má On. Čím dále se živá bytost dostává v duchovním vědomí, tím méně ji ovlivňují duality hmotných vlastností. U Nejvyššího Pána se tedy tyto vlastnosti nepochybně nevyskytují. Jeho nepřátelství a přátelství jsou vnější rysy, které projevuje hmotná energie. Pán je vždy transcendentální; je absolutní, ať už zabíjí, nebo věnuje svou přízeň.

Zášť a přátelství se projevují u toho, kdo je nedokonalý. Bojíme se našich nepřátel, protože v hmotném světě neustále potřebujeme pomoc. Pán však nepotřebuje ničí pomoc — je ātmārāma. V Bhagavad-gītě (9.26) říká:

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ
yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam
aśnāmi prayatātmanaḥ

“Jestliže Mi někdo s láskou a oddaností obětuje lístek, květinu, ovoce či vodu, přijmu to.” Proč to Pán říká? Závisí na oběti oddaného? Ne že by skutečně závisel, ale líbí se Mu být závislý na svém oddaném. To je Jeho milost. Stejně tak nemá strach z asurů. Předpojatost tedy u Nejvyšší Osobnosti Božství nepřipadá v úvahu.