Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.9.47

Verš

śrī-bhagavān uvāca
prīto ’haṁ vaḥ sura-śreṣṭhā
mad-upasthāna-vidyayā
ātmaiśvarya-smṛtiḥ puṁsāṁ
bhaktiś caiva yayā mayi

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl; prītaḥ — potěšen; aham — Já; vaḥ — vaše; sura-śreṣṭhāḥ — ó nejlepší z polobohů; mat-upasthāna-vidyayā — vysoce pokročilým poznáním a modlitbami, které jste mi věnovali; ātma-aiśvarya-smṛtiḥ — vzpomínání na vznešené transcendentální postavení Mne, Nejvyšší Osobnosti Božství; puṁsām — lidí; bhaktiḥ — oddaná služba; ca — a; eva — jistě; yayā — díky čemu; mayi — Mně.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl: Ó milovaní polobozi, s velkým poznáním jste Mi přednesli modlitby a Já jsem s vámi velice spokojen. Pomocí takového poznání se živá bytost osvobodí a vzpomíná na Mé vznešené postavení, které přesahuje podmínky hmotného života. Takový oddaný je obětováním modliteb s plným poznáním dokonale očištěn. To je zdroj oddané služby Mně.

Význam

Dalším jménem Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, je Uttamaśloka, což znamená, že jsou Mu obětovány modlitby složené z vybraných veršů. Bhakti znamená śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ, opěvování Pána Viṣṇua a naslouchání o Něm. Impersonalisté nemohou být očištěni, protože neobětují Nejvyšší Osobnosti Božství osobní modlitby. I když se někdy modlí, jejich modlitby neoslovují Nejvyšší Osobu. Tito impersonalisté někdy projevují své neúplné poznání tím, že Pána oslovují jako “bezejmenného”. Vždy pronášejí modlitby nepřímo: “Jsi to či ono,” ale nevědí, ke komu se modlí. Oddaný však vždy přednáší osobní modlitby. Říká: govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi — “S úctou se klaním Govindovi, Kṛṣṇovi.” Takto se máme modlit. Ten, kdo neustále nabízí Nejvyšší Osobnosti Božství takové osobní modlitby, je způsobilý stát se čistým oddaným a vrátit se domů, zpátky k Bohu.