Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.33-34

Verš

patir eva hi nārīṇāṁ
daivataṁ paramaṁ smṛtam
mānasaḥ sarva-bhūtānāṁ
vāsudevaḥ śriyaḥ patiḥ
sa eva devatā-liṅgair
nāma-rūpa-vikalpitaiḥ
ijyate bhagavān pumbhiḥ
strībhiś ca pati-rūpa-dhṛk

Synonyma

patiḥ — manžel; eva — vskutku; hi — jistě; nārīṇām — žen; daivatam — polobůh; paramam — nejvyšší; smṛtam — je považován; mānasaḥ — který sídlí v srdci; sarva-bhūtānām — všech živých bytostí; vāsudevaḥ — Vāsudeva; śriyaḥ — bohyně štěstí; patiḥ — manžel; saḥ — On; eva — jistě; devatā-liṅgaiḥ — prostřednictvím podob polobohů; nāma — jména; rūpa — podoby; vikalpitaiḥ — vnímané; ijyate — je uctívaný; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; pumbhiḥ — muži; strībhiḥ — ženami; ca — také; pati-rūpa-dhṛk — v podobě manžela.

Překlad

Manžel je pro ženu nejvyšší polobůh. Pán Vāsudeva, Nejvyšší Osobnost Božství a manžel bohyně štěstí, sídlí v srdci každého a ploduchtiví pracovníci Ho uctívají prostřednictvím různých jmen a podob polobohů. Stejně tak manžel zastupuje Pána jako objekt ženina uctívání.

Význam

Pán říká v Bhagavad-gītě (9.23):

ye 'py anya-devatā-bhaktā
yajante śraddhayānvitāḥ
te 'pi mām eva kaunteya
yajanty avidhi-pūrvakam

“Ti, kdo jsou oddanými jiných bohů a s vírou je uctívají, uctívají ve skutečnosti pouze Mě, ó synu Kuntī, ale nesprávným způsobem.” Polobozi jsou různí pomocníci, kteří jednají jako ruce a nohy Nejvyšší Osobnosti Božství. Tomu, kdo není v přímém styku s Nejvyšším Pánem a nedokáže si představit Jeho vznešené postavení, se někdy doporučuje uctívat polobohy jakožto různé části Pána. Pokud ženy — které jsou obvykle velmi poutány ke svým manželům — uctívají své muže jako zástupce Vāsudeva, je to pro ně prospěšné, stejně jako bylo pro Ajāmila prospěšné volání Nārāyaṇa, jeho syna. Ajāmila myslel na svého syna, ale díky připoutanosti ke jménu Nārāyaṇa dosáhl samotným vyslovováním tohoto jména osvobození. V Indii se manžel dodnes nazývá pati-guru, “manžel-duchovní mistr”. Jsou-li k sobě manželé navzájem poutáni za účelem rozvoje vědomí Kṛṣṇy, pak jejich vztah, který je založený na spolupráci, tomuto rozvoji velice napomáhá. I když jsou ve védských mantrách někdy pronášena jména Indry a Agniho (indrāya svāhā, agnaye svāhā), védské oběti jsou ve skutečnosti vykonávány pro uspokojení Pána Viṣṇua. Dokud člověk příliš lpí na hmotném smyslovém požitku, doporučuje se mu uctívání polobohů nebo uctívání manžela.