Skip to main content

KAPITOLA OSMNÁCTÁ

Diti přísahá, že zabije krále Indru

Tato kapitola vypráví příběh o Kaśyapově manželce Diti a jejím plnění slibu, že bude mít syna, který zabije Indru. Popisuje také, jak se Indra pokusil zmařit její plán tím, že syna v jejím lůně rozsekal na kousky.

S Tvaṣṭou a jeho potomky se pojí popis dynastie Ādityů (synů Aditi) a dalších polobohů. Pṛśni, manželka pátého syna Aditi, který se jmenoval Savitā, měla tři dcery — Sāvitrī, Vyāhṛti a Trayī — a vznešené syny—Agnihotru, Paśua, Somu, Cāturmāsyu a pět Mahāyajñů. Siddhi, manželka Bhagy, měla tři syny, kteří dostali jména Mahimā, Vibhu a Prabhu, a také jednu dceru jménem Āśī. Dhātā měl čtyři manželky — Kuhū, Sinīvālī, Rāku a Anumati. Jednotlivým manželkám, počínaje Kuhū, se narodili synové Sāyam, Darśa, Prātaḥ a Pūrṇamāsa. Kriyā, manželka Vidhāty, porodila pět Purīṣyů, kteří jsou představiteli pěti druhů bohů ohně. Bhṛgu, syn Brahmy narozený z jeho mysli, se narodil znovu z lůna Carṣaṇī, manželky Varuṇy, a z Varuṇova semene přišel na svět také velký mudrc Vālmīki. Agastya a Vasiṣṭha byli dva synové Varuṇy a Mitry. Při pohledu na krásu Urvaśī vypustili Mitra i Varuṇa semeno, které uchovali v hliněné nádobě. Z této nádoby přišli na svět Agastya s Vasiṣṭhou. Mitra měl manželku jménem Revatī, která porodila tři syny — Utsargu, Ariṣṭu a Pippalu. Aditi měla celkem dvanáct synů, z nichž jedenáctým byl Indra. Indrova manželka se jmenovala Paulomī (Śacīdevī). Porodila tři syny — Jayantu, Ṛṣabhu a Mīḍhuṣu. Působením Svých vlastních sil se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zjevil jako Vāmanadeva. Z lůna Jeho manželky, která se jmenovala Kīrti, přišel na svět syn jménem Bṛhatśloka, a jeho prvním synem byl Saubhaga. To je popis synů Aditi. Popis Ādityi Urukramy, Jenž je inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství, bude uveden v osmém zpěvu.

V této kapitole je rovněž popis démonů, kteří jsou potomky Diti. V dynastii Diti se zjevil velký, svatý oddaný Prahlāda a také Bali, Prahlādův vnuk. Prvními syny Diti byli Hiraṇyakaśipu a Hiraṇyākṣa. Hiraṇyakaśipu a jeho manželka, která se jmenovala Kayādhu, měli čtyři syny: Saṁhlāda, Anuhlāda, Hlāda a Prahlāda. Měli také jednu dceru, známou jako Siṁhikā. Ve spojení s démonem Vipracitem porodila Siṁhikā syna jménem Rāhu, jemuž Nejvyšší Pán usekl hlavu. Kṛti, manželka Saṁhlāda, měla syna Pañcajanu. Hlādova manželka jménem Dhamani porodila dva syny — Vātāpiho a Ilvalu. Ilvala proměnil Vātāpiho v berana a předložil ho Agastyovi k snědku. Anuhlāda zplodil v lůně své manželky Sūryi syny Bāṣkalu a Mahiṣu. Prahlādovým synem byl Virocana a vnukem Bali Mahārāja. Bali Mahārāja měl sto synů, z nichž nejstarším byl Bāṇa.

Poté, co Śukadeva Gosvāmī popsal dynastii Ādityů a dalších polobohů, vypráví o tom, jak Marutové, synové Diti, dosáhli postavení, jaké mají polobozi. Příběh začíná tím, jak Pán Viṣṇu zabil Hiraṇyākṣu a Hiraṇyakaśipua, aby pomohl Indrovi. To vyvolalo velkou zášť Diti, která pak chtěla mít syna, jenž by byl schopen zabít Indru. Aby mohla Kaśyapu Muniho požádat o vznešeného syna, který to dokáže, okouzlila ho svou službou. Tak se potvrdil védský výrok vidvāṁsam api karṣati — Kaśyapa Muni se nechal unést krásou své manželky Diti a slíbil, že jí splní každé přání. Jakmile ho však požádala o syna, který by zabil Indru, odsoudil své jednání a poradil jí, aby vykonávala vaiṣṇavské obřady pro očištění. Když se podle pokynů Kaśyapy zaměstnala oddanou službou, Indra pochopil její záměr a začal sledovat všechny její činnosti. Jednoho dne měl možnost vidět, jak se odchýlila od pravidel oddané služby. Vstoupil tedy do jejího lůna a rozsekal jejího syna na čtyřicet devět částí. Tak se objevilo čtyřicet devět druhů vzduchu zvaných Marutové, ale jelikož Diti vykonávala vaiṣṇavské obřady, všichni tito synové se stali vaiṣṇavy.

Verš

śrī-śuka uvāca
pṛśnis tu patnī savituḥ
sāvitrīṁ vyāhṛtiṁ trayīm
agnihotraṁ paśuṁ somaṁ
cāturmāsyaṁ mahā-makhān

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; pṛśniḥ — Pṛśni; tu — potom; patnī — manželka; savituḥ — Savity; sāvitrīm — Sāvitrī; vyāhṛtim — Vyāhṛti; trayīm — Trayī; agnihotram — Agnihotru; paśum — Paśua; somam — Somu; cāturmāsyam — Cāturmāsyu; mahā-makhān — pět Mahāyajñů.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Pṛśni, která byla manželkou Savity, pátého z dvanácti synů Aditi, porodila tři dcery — Sāvitrī, Vyāhṛti a Trayī—a syny Agnihotru, Paśua, Somu, Cāturmāsyu a pět Mahāyajñů.

Verš

siddhir bhagasya bhāryāṅga
mahimānaṁ vibhuṁ prabhum
āśiṣaṁ ca varārohāṁ
kanyāṁ prāsūta suvratām

Synonyma

siddhiḥ — Siddhi; bhagasya — Bhagy; bhāryā — manželka; aṅga — milý králi; mahimānam — Mahimu; vibhum — Vibhua; prabhum — Prabhua; āśiṣam — Āśī; ca — a; varārohām — velice krásnou; kanyām — dceru; prāsūta — porodila; su-vratām — ctnostnou.

Překlad

Ó králi, Siddhi, která byla manželkou Bhagy, šestého syna Aditi, porodila tři syny, kteří se jmenovali Mahimā, Vibhu a Prabhu, a jednu nesmírně krásnou dceru jménem Āśī.

Verš

dhātuḥ kuhūḥ sinīvālī
rākā cānumatis tathā
sāyaṁ darśam atha prātaḥ
pūrṇamāsam anukramāt
agnīn purīṣyān ādhatta
kriyāyāṁ samanantaraḥ
carṣaṇī varuṇasyāsīd
yasyāṁ jāto bhṛguḥ punaḥ

Synonyma

dhātuḥ — Dhāty; kuhūḥ — Kuhū; sinīvālī — Sinīvālī; rākā — Rākā; ca — a; anumatiḥ — Anumati; tathā — také; sāyam — Sāyam; darśam — Darśa; atha — také; prātaḥ — Prātaḥ; pūrṇamāsam — Pūrṇamāsa; anukramāt — v tomto pořadí; agnīn — bohy ohně; purīṣyān — zvané Purīṣyové; ādhatta — zplodil; kriyāyām — v lůně Kriyi; samanantaraḥ — další syn, Vidhātā; carṣaṇī — Carṣaṇī; varuṇasya — Varuṇy; āsīt — byla; yasyām — v jejímž lůně; jātaḥ — narodil se; bhṛguḥ — Bhṛgu; punaḥ — znovu.

Překlad

Dhātā, sedmý syn Aditi, měl čtyři manželky, které se jmenovaly Kuhū, Sinīvālī, Rākā a Anumati. Jednotlivým manželkám, počínaje Kuhū, se narodili čtyři synové: Sāyam, Darśa, Prātaḥ a Pūrṇamāsa. Manželka Vidhāty, osmého syna Aditi, se jmenovala Kriyā. V jejím lůně zplodil Vidhātā pět bohů ohně, zvaných Purīṣyové. Manželkou Varuṇy, devátého syna Aditi, byla Carṣaṇī. Z jejího lůna přišel znovu na svět Bhṛgu, syn Brahmy.

Verš

vālmīkiś ca mahā-yogī
valmīkād abhavat kila
agastyaś ca vasiṣṭhaś ca
mitrā-varuṇayor ṛṣī

Synonyma

vālmīkiḥ — Vālmīki; ca — také; mahā-yogī — velký mystik; valmīkāt — z mraveniště; abhavat — narodil se; kila — vskutku; agastyaḥ — Agastya; ca — a; vasiṣṭhaḥ — Vasiṣṭha; ca — také; mitrā-varuṇayoḥ — Mitry a Varuṇy; ṛṣī — dva mudrci.

Překlad

Ze semene Varuṇy se v mraveništi narodil velký mystik Vālmīki. Bhṛgu a Vālmīki byli synové samotného Varuṇy, zatímco Ṛṣiové Agastya a Vasiṣṭha byli společní synové Varuṇy a Mitry, desátého syna Aditi.

Verš

retaḥ siṣicatuḥ kumbhe
urvaśyāḥ sannidhau drutam
revatyāṁ mitra utsargam
ariṣṭaṁ pippalaṁ vyadhāt

Synonyma

retaḥ — símě; siṣicatuḥ — vypustili; kumbhe — v hliněné nádobě; urvaśyāḥ — Urvaśī; sannidhau — v přítomnosti; drutam — vypuštěné; revatyām — v lůně Revatī; mitraḥ — Mitra; utsargam — Utsargu; ariṣṭam — Ariṣṭu; pippalam — Pippalu; vyadhāt — zplodil.

Překlad

Při pohledu na Urvaśī, nebeskou kurtizánu, vypustili Mitra i Varuṇa semeno, jež uchovali v hliněné nádobě. Později z této nádoby přišli na svět dva synové, Agastya a Vasiṣṭha, kteří tak byli společnými syny Mitry a Varuṇy. Mitra zplodil v lůně své manželky jménem Revatī tři syny: Utsargu, Ariṣṭu a Pippalu.

Význam

Moderní věda se snaží produkovat živé bytosti kultivací semene ve zkumavkách, ale již za dávných časů bylo možné, aby se semeno uchované v nádobě vyvinulo v dítě.

Verš

paulomyām indra ādhatta
trīn putrān iti naḥ śrutam
jayantam ṛṣabhaṁ tāta
tṛtīyaṁ mīḍhuṣaṁ prabhuḥ

Synonyma

paulomyām — v lůně Paulomī (Śacīdevī); indraḥ — Indra; ādhatta — zplodil; trīn — tři; putrān — syny; iti — takto; naḥ — námi; śrutam — vyslechnuté; jayantam — Jayantu; ṛṣabham — Ṛṣabhu; tāta — můj milý králi; tṛtīyam — třetího; mīḍhuṣam — Mīḍhuṣu; prabhuḥ — pán.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, Indra, král nebeských planet a jedenáctý syn Aditi, zplodil v lůně své manželky Paulomī tři syny, kteří se jmenovali Jayanta, Ṛṣabha a Mīḍhuṣa. Tak jsme to slyšeli.

Verš

urukramasya devasya
māyā-vāmana-rūpiṇaḥ
kīrtau patnyāṁ bṛhacchlokas
tasyāsan saubhagādayaḥ

Synonyma

urukramasya — Urukramy; devasya — Pána; māyā — Svou vnitřní energií; vāmana-rūpiṇaḥ — s podobou trpaslíka; kīrtau — v lůně Kīrti; patnyām — Jeho manželky; bṛhacchlokaḥ — Bṛhatśloka; tasya — jeho; āsan — byli; saubhaga-ādayaḥ — synové v čele se Saubhagou.

Překlad

Působením Své vlastní energie se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Jenž má mnoho energií, zjevil v podobě trpaslíka coby Urukrama, dvanáctý syn Aditi. V lůně Své manželky, jejíž jméno bylo Kīrti, zplodil jednoho syna, Bṛhatśloku, který měl mnoho synů v čele se Saubhagou.

Význam

Pán říká v Bhagavad-gītě (4.6):

ajo 'pi sann avyayātmā
bhūtānām īśvaro 'pi san
prakṛtiṁ svām adhiṣṭhāya
sambhavāmy ātma-māyayā

“Přestože jsem nezrozený a Mé transcendentální tělo nikdy nepodléhá zkáze a přestože jsem Pánem všech živých bytostí, zjevuji se v každém věku ve Své původní transcendentální podobě.” Když Nejvyšší Pán inkarnuje, nepotřebuje žádnou pomoc vnější energie, neboť se zjevuje takový, jaký je, působením Své vlastní energie. Duchovní energie se také nazývá māyā. Je řečeno: ato māyāmayaṁ viṣṇuṁ pravadanti manīṣiṇaḥ — tělo, které přijímá Nejvyšší Osobnost Božství, se nazývá māyāmaya. To neznamená, že Pánovu podobu tvoří vnější energie; tato māyā poukazuje na Jeho vnitřní energii.

Verš

tat-karma-guṇa-vīryāṇi
kāśyapasya mahātmanaḥ
paścād vakṣyāmahe ’dityāṁ
yathaivāvatatāra ha

Synonyma

tat — Jeho; karma — činnosti; guṇa — vlastnosti; vīryāṇi — a moc; kāśyapasya — syna Kaśyapy; mahā-ātmanaḥ — velké duše; paścāt — později; vakṣyāmahe — popíši; adityām — do lůna Aditi; yathā — jak; eva — jistě; avatatāra — sestoupil; ha — vskutku.

Překlad

Později (v osmém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu) popíši, jak se Urukrama, Pán Vāmanadeva, zjevil jako syn velkého mudrce Kaśyapy a jak třemi kroky pokryl tři světy. Popíši neobyčejné činnosti, které vykonal, Jeho vlastnosti, Jeho moc a také to, jak se narodil z lůna Aditi.

Verš

atha kaśyapa-dāyādān
daiteyān kīrtayāmi te
yatra bhāgavataḥ śrīmān
prahrādo balir eva ca

Synonyma

atha — nyní; kaśyapa-dāyādān — syny Kaśyapy; daiteyān — narozené Diti; kīrtayāmi — popíši; te — tobě; yatra — kde; bhāgavataḥ — velký oddaný; śrī-mān — slavný; prahrādaḥ — Prahlāda; baliḥ — Bali; eva — jistě; ca — také.

Překlad

Nyní ti popíši syny Diti, které zplodil Kaśyapa, ale kteří se stali démony. V tomto démonském rodu se objevil velký oddaný Prahlāda Mahārāja a také Bali Mahārāja. Démoni jsou označováni jako Daityové, protože pocházejí z lůna Diti.

Verš

diter dvāv eva dāyādau
daitya-dānava-vanditau
hiraṇyakaśipur nāma
hiraṇyākṣaś ca kīrtitau

Synonyma

diteḥ — Diti; dvau — dva; eva — jistě; dāyādau — synové; daitya-dānava — Daityi a Dānavy; vanditau — uctívaní; hiraṇyakaśipuḥ — Hiraṇyakaśipu; nāma — jménem; hiraṇyākṣaḥ — Hiraṇyākṣa; ca — také; kīrtitau — známí.

Překlad

Jako první se z lůna Diti narodili synové Hiraṇyakaśipu a Hiraṇyākṣa. Oba byli velice mocní a uctívali je Daityové i Dānavové.

Verš

hiraṇyakaśipor bhāryā
kayādhur nāma dānavī
jambhasya tanayā sā tu
suṣuve caturaḥ sutān
saṁhrādaṁ prāg anuhrādaṁ
hrādaṁ prahrādam eva ca
tat-svasā siṁhikā nāma
rāhuṁ vipracito ’grahīt

Synonyma

hiraṇyakaśipoḥ — Hiraṇyakaśipua; bhāryā — manželka; kayādhuḥ — Kayādhu; nāma — jménem; dānavī — potomek Danu; jambhasya — Jambhy; tanayā — dcera; — ona; tu — vskutku; suṣuve — porodila; caturaḥ — čtyři; sutān — syny; saṁhrādam — Saṁhlāda; prāk — první; anuhrādam — Anuhlāda; hrādam — Hlāda; prahrādam — Prahlāda; eva — také; ca — a; tat-svasā — jeho sestra; siṁhikā — Siṁhikā; nāma — jménem; rāhum — Rāhua; vipracitaḥ — od Vipracita; agrahīt — získala.

Překlad

Manželka Hiraṇyakaśipua se jmenovala Kayādhu. Byla dcerou Jambhy a potomkem Danu. Porodila postupně čtyři syny, kteří se jmenovali Saṁhlāda, Anuhlāda, Hlāda a Prahlāda. Sestrou těchto čtyř synů byla Siṁhikā. Provdala se za démona Vipracita a porodila dalšího démona jménem Rāhu.

Verš

śiro ’harad yasya hariś
cakreṇa pibato ’mṛtam
saṁhrādasya kṛtir bhāryā-
sūta pañcajanaṁ tataḥ

Synonyma

śiraḥ — hlava; aharat — useknutá; yasya — jehož; hariḥ — Hari; cakreṇa — diskem; pibataḥ — pijící; amṛtam — nektar; saṁhrādasya — Saṁhlāda; kṛtiḥ — Kṛti; bhāryā — manželka; asūta — porodila; pañcajanam — Pañcajanu; tataḥ — od něho.

Překlad

Když Rāhu v převleku pil nektar mezi polobohy, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, mu usekl hlavu. Manželka Saṁhlāda se jmenovala Kṛti a po spojení se svým manželem porodila syna jménem Pañcajana.

Verš

hrādasya dhamanir bhāryā-
sūta vātāpim ilvalam
yo ’gastyāya tv atithaye
pece vātāpim ilvalaḥ

Synonyma

hrādasya — Hlāda; dhamaniḥ — Dhamani; bhāryā — manželka; asūta — porodila; vātāpim — Vātāpiho; ilvalam — Ilvalu; yaḥ — ten, kdo; agastyāya — Agastyovi; tu — ale; atithaye — svému hostu; pece — uvařil; vātāpim — Vātāpiho; ilvalaḥ — Ilvala.

Překlad

Manželkou Hlāda byla Dhamani. Porodila dva syny, kteří se jmenovali Vātāpi a Ilvala. Když Ilvalu navštívil Agastya Muni, Ilvala ho pohostil tak, že uvařil Vātāpiho, který měl podobu berana.

Verš

anuhrādasya sūryāyāṁ
bāṣkalo mahiṣas tathā
virocanas tu prāhrādir
devyāṁ tasyābhavad baliḥ

Synonyma

anuhrādasya — Anuhlāda; sūryāyām — prostřednictvím Sūryi; bāṣkalaḥ — Bāṣkala; mahiṣaḥ — Mahiṣa; tathā — také; virocanaḥ — Virocana; tu — vskutku; prāhrādiḥ — syn Prahlāda; devyām — prostřednictvím jeho manželky; tasya — jeho; abhavat — byl; baliḥ — Bali.

Překlad

Manželka Anuhlāda se jmenovala Sūryā. Porodila dva syny — Bāṣkalu a Mahiṣu. Prahlāda měl jednoho syna, Virocanu, jehož manželka porodila Baliho Mahārāje.

Verš

bāṇa-jyeṣṭhaṁ putra-śatam
aśanāyāṁ tato ’bhavat
tasyānubhāvaṁ suślokyaṁ
paścād evābhidhāsyate

Synonyma

bāṇa-jyeṣṭham — s Bāṇou jako nejstarším; putra-śatam — sto synů; aśanāyām — prostřednictvím Aśany; tataḥ — od něho; abhavat — bylo; tasya — jeho; anubhāvam — charakter; su-ślokyam — chvályhodný; paścāt — později; eva — jistě; abhidhāsyate — bude popsán.

Překlad

Bali Mahārāja poté zplodil sto synů v lůně Aśany, a z těchto sta synů byl nejstarším král Bāṇa. Činnosti Baliho Mahārāje, které jsou nanejvýš chvályhodné, budou popsány později (v osmém zpěvu).

Verš

bāṇa ārādhya giriśaṁ
lebhe tad-gaṇa-mukhyatām
yat-pārśve bhagavān āste
hy adyāpi pura-pālakaḥ

Synonyma

bāṇaḥ — Bāṇa; ārādhya — když uctíval; giriśam — Pána Śivu; lebhe — obdržel; tat — jeho (Pána Śivy); gaṇa-mukhyatām — postavení jednoho z hlavních společníků; yat-pārśve — vedle něhož; bhagavān — Pán Śiva; āste — zůstává; hi — díky čemuž; adya — dnes; api — dokonce; pura-pālakaḥ — ochránce sídelního města.

Překlad

Jelikož byl král Bāṇa velkým oddaným Pána Śivy, stal se jedním z jeho slavných společníků. Dokonce i dnes Pán Śiva chrání Bāṇovo sídelní město a vždy stojí po králově boku.

Verš

marutaś ca diteḥ putrāś
catvāriṁśan navādhikāḥ
ta āsann aprajāḥ sarve
nītā indreṇa sātmatām

Synonyma

marutaḥ — Marutové; ca — a; diteḥ — Diti; putrāḥ — synové; catvāriṁśat — čtyřicet; nava-adhikāḥ — plus devět; te — oni; āsan — byli; aprajāḥ — bez synů; sarve — všichni; nītāḥ — byli uvedeni; indreṇa — Indrou; sa-ātmatām — do postavení polobohů.

Překlad

Z lůna Diti se také narodilo čtyřicet devět polobohů Marutů, z nichž žádný neměl syny. Přestože se narodili Diti, král Indra je obdařil postavením polobohů.

Význam

Jak je vidět, i démoni mohou být povýšeni do postavení polobohů, je-li napravena jejich ateistická povaha. V celém vesmíru lze najít dva druhy lidí. Ti, kteří jsou oddaní Pána Viṣṇua, jsou známí jako polobozi, a ti, kteří jsou jejich pravým opakem, se nazývají démoni. Jak dokazuje tento verš, i démoni se mohou změnit v polobohy.

Verš

śrī-rājovāca
kathaṁ ta āsuraṁ bhāvam
apohyautpattikaṁ guro
indreṇa prāpitāḥ sātmyaṁ
kiṁ tat sādhu kṛtaṁ hi taiḥ

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král Parīkṣit řekl; katham — proč; te — oni; āsuram — démonské; bhāvam — mentality; apohya — vzdali se; autpattikam — kvůli zrození; guro — můj drahý pane; indreṇa — Indrou; prāpitāḥ — byli změněni; sa-ātmyam — v polobohy; kim — zdali; tat — proto; sādhu — zbožné činnosti; kṛtam — vykonané; hi — vskutku; taiḥ — jimi.

Překlad

Král Parīkṣit se otázal: Můj drahý pane, čtyřicet devět Marutů bylo vzhledem k jejich původu jistě posedlých démonskou mentalitou. Proč z nich Indra, nebeský král, učinil polobohy? Vykonali nějaké obřady či zbožné činnosti?

Verš

ime śraddadhate brahmann
ṛṣayo hi mayā saha
parijñānāya bhagavaṁs
tan no vyākhyātum arhasi

Synonyma

ime — tito; śraddadhate — jsou dychtiví; brahman — ó brāhmaṇo; ṛṣayaḥ — mudrci; hi — vskutku; mayā saha — se mnou; parijñānāya — znát; bhagavan — ó velká duše; tat — proto; naḥ — nám; vyākhyātum arhasi — prosím vysvětli.

Překlad

Můj drahý brāhmaṇo, já a všichni mudrci, kteří jsou zde se mnou, jsme dychtiví se to dozvědět. Vysvětli nám proto laskavě důvod, ó velká duše.

Verš

śrī-sūta uvāca
tad viṣṇurātasya sa bādarāyaṇir
vaco niśamyādṛtam alpam arthavat
sabhājayan san nibhṛtena cetasā
jagāda satrāyaṇa sarva-darśanaḥ

Synonyma

śrī-sūtaḥ uvāca — Śrī Sūta Gosvāmī řekl; tat — ta; viṣṇurātasya — Mahārāje Parīkṣita; saḥ — on; bādarāyaṇiḥ — Śukadeva Gosvāmī; vacaḥ — slova; niśamya — když slyšel; ādṛtam — uctivá; alpam — stručná; artha-vat — smysluplná; sabhājayan san — pochválil; nibhṛtena cetasā — s velkou radostí; jagāda — odpověděl; satrāyaṇa — ó Śaunako; sarva-darśanaḥ — který si je vědom všeho.

Překlad

Śrī Sūta Gosvāmī řekl: Ó velký mudrci Śaunako, když Śukadeva Gosvāmī, který si byl dobře vědom všeho, vyslechl Mahārāje Parīkṣita, hovořícího uctivě a stručně na téma, o němž je nanejvýš důležité naslouchat, s velkou radostí ocenil jeho snahu a odpověděl.

Význam

Śukadeva Gosvāmī otázku Mahārāje Parīkṣita vysoce ocenil, neboť i když se skládala z malého počtu slov, oslovovala smyslupné téma — jak se synové Diti stali polobohy, když se narodili jako démoni. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura zdůrazňuje, že přestože byla Diti zlovolná, její srdce se očistilo postojem oddanosti. Dalším důležitým bodem je, že Kaśyapa Muni byl učený a jeho duchovní vědomí bylo na pokročilé úrovni, ale přesto neodolal svodům své krásné manželky. To vše bylo řečeno malým počtem slov, a Śukadeva Gosvāmī proto otázku Mahārāje Parīkṣita vysoce ocenil.

Verš

śrī-śuka uvāca
hata-putrā ditiḥ śakra-
pārṣṇi-grāheṇa viṣṇunā
manyunā śoka-dīptena
jvalantī paryacintayat

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; hata-putrā — jejíž synové byli zabiti; ditiḥ — Diti; śakra-pārṣṇi-grāheṇa — Jenž pomáhal Pánu Indrovi; viṣṇunā — Pánem Viṣṇuem; manyunā — s hněvem; śoka-dīptena — podnícená nářkem; jvalantī — planoucí; paryacintayat — uvažovala.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Pán Viṣṇu zabil dva bratry, Hiraṇyākṣu a Hiraṇyakaśipua, jen aby pomohl Indrovi. Jejich matka Diti, přemožená nářkem a hněvem, jež vyvolala jejich násilná smrt, uvažovala následovně.

Verš

kadā nu bhrātṛ-hantāram
indriyārāmam ulbaṇam
aklinna-hṛdayaṁ pāpaṁ
ghātayitvā śaye sukham

Synonyma

kadā — kdy; nu — vskutku; bhrātṛ-hantāram — vrah bratrů; indriya-ārāmam — který si velice libuje ve smyslovém požitku; ulbaṇam — krutý; aklinna-hṛdayam — mající tvrdé srdce; pāpam — hříšný; ghātayitvā — když zapříčiním jeho smrt; śaye — oddechnu si; sukham — šťastně.

Překlad

Pán Indra, který si velice libuje ve smyslovém požitku, zabil prostřednictvím Pána Viṣṇua dva bratry, Hiraṇyākṣu a Hiraṇyakaśipua. Je proto krutý, necitelný a hříšný. Kdy si oddechnu s klidnou myslí poté, co ho zabiji?

Verš

kṛmi-viḍ-bhasma-saṁjñāsīd
yasyeśābhihitasya ca
bhūta-dhruk tat-kṛte svārthaṁ
kiṁ veda nirayo yataḥ

Synonyma

kṛmi — červi; viṭ — výkaly; bhasma — popel; saṁjñā — jméno; āsīt — stane se; yasya — čeho (těla); īśa-abhihitasya — i když je označené za krále; ca — také; bhūta-dhruk — ten, kdo ubližuje druhým; tat-kṛte — kvůli tomu; sva-artham — svůj vlastní zájem; kim veda — zdali zná; nirayaḥ — potrestání v pekle; yataḥ — z čeho.

Překlad

Po smrti se těla všech vládců známých jako králové a velcí vůdci promění v červy, výkaly či popel. Když někdo kvůli ochraně takového těla zlovolně zabíjí druhé, lze o něm říci, že ví, co je v jeho skutečném životním zájmu? Jistě ne, protože ten, kdo ubližuje jiným bytostem, nepochybně spěje do pekla.

Význam

Hmotné tělo — i kdyby patřilo velkému králi — se nakonec změní ve výkaly, červy či popel. Lpí-li člověk příliš na tělesném pojetí života, jistě není velmi inteligentní.

Verš

āśāsānasya tasyedaṁ
dhruvam unnaddha-cetasaḥ
mada-śoṣaka indrasya
bhūyād yena suto hi me

Synonyma

āśāsānasya — myslí si; tasya — jeho; idam — toto (tělo); dhruvam — věčné; unnaddha-cetasaḥ — jehož mysl se vymyká kontrole; mada-śoṣakaḥ — který dokáže odstranit šílenství; indrasya — Indry; bhūyāt — kéž je; yena — prostřednictvím čeho; sutaḥ — syn; hi — jistě; me — můj.

Překlad

Diti uvažovala: Indra si myslí, že jeho tělo je věčné, a jedná nezřízeným způsobem. Přeji si proto mít syna, který dokáže odstranit Indrovo šílenství. Kéž najdu prostředky, které mi k tomu dopomohou.

Význam

Toho, kdo setrvává v tělesném pojetí života, śāstry přirovnávají ke zvířatům, jako jsou krávy a osli. Diti chtěla potrestat Indru, který se začal chovat jako nízké zvíře.

Verš

iti bhāvena sā bhartur
ācacārāsakṛt priyam
śuśrūṣayānurāgeṇa
praśrayeṇa damena ca
bhaktyā paramayā rājan
manojñair valgu-bhāṣitaiḥ
mano jagrāha bhāva-jñā
sasmitāpāṅga-vīkṣaṇaiḥ

Synonyma

iti — takto; bhāvena — se záměrem; — ona; bhartuḥ — manžela; ācacāra — vykonávala; asakṛt — neustále; priyam — příjemné činnosti; śuśrūṣayā — službou; anurāgeṇa — láskou; praśrayeṇa — pokorou; damena — sebeovládáním; ca — také; bhaktyā — oddaností; paramayā — velkou; rājan — ó králi; manojñaiḥ — okouzlujícími; valgu-bhāṣitaiḥ — sladkými slovy; manaḥ — jeho mysl; jagrāha — podmanila si; bhāva-jñā — znající jeho povahu; sa-smita — s úsměvem; apāṅga-vīkṣaṇaiḥ — tím, že pohlížela.

Překlad

S těmito myšlenkami (s touhou mít syna, který by zabil Indru) začala Diti jednat tak, aby neustále uspokojovala Kaśyapu svým příjemným chováním. Ó králi, příkazy, které od něho dostala, plnila vždy věrně, přesně tak, jak si přál. Svou službou, láskou, pokorou a sebeovládáním, sladkými slovy určenými k jeho potěšení, úsměvy a pohledy, které na něho upírala, si získala a podmanila jeho mysl.

Význam

Když si chce žena získat přízeň svého manžela a zajistit si jeho věrnost, musí se ho snažit ve všech ohledech potěšit. Je-li muž se svou manželkou spokojený, žena může získat všechny nezbytné potřeby, ozdoby a plné uspokojení smyslů. To zde naznačuje chování Diti.

Verš

evaṁ striyā jaḍībhūto
vidvān api manojñayā
bāḍham ity āha vivaśo
na tac citraṁ hi yoṣiti

Synonyma

evam — takto; striyā — ženou; jaḍībhūtaḥ — okouzlený; vidvān — velice učený; api — ačkoliv; manojñayā — velice zkušený; bāḍham — ano; iti — takto; āha — pravil; vivaśaḥ — pod její kontrolou; na — ne; tat — to; citram — udivující; hi — vskutku; yoṣiti — co se týče žen.

Překlad

Ačkoliv byl Kaśyapa Muni velký učenec, okouzlilo ho Ditino strojené chování, kterým si ho podmanila. Ujistil proto svou manželku, že splní její přání. Takový manželův slib není vůbec udivující.

Verš

vilokyaikānta-bhūtāni
bhūtāny ādau prajāpatiḥ
striyaṁ cakre sva-dehārdhaṁ
yayā puṁsāṁ matir hṛtā

Synonyma

vilokya — když viděl; ekānta-bhūtāni — odpoutané; bhūtāni — živé bytosti; ādau — na počátku; prajāpatiḥ — Pán Brahmā; striyam — ženu; cakre — stvořil; sva-deha — jeho těla; ardham — polovina; yayā — kým; puṁsām — mužů; matiḥ — mysl; hṛtā — unesená.

Překlad

Na počátku stvoření viděl Pán Brahmā, otec všeho živého ve vesmíru, že všechny živé bytosti jsou odpoutané. Aby zvětšil počet obyvatelstva, stvořil tehdy z lepší poloviny mužova těla ženu, neboť chování žen unáší mysl mužů.

Význam

Celý vesmír je v chodu pod vlivem sexuální připoutanosti, kterou stvořil Pán Brahmā, aby zvýšil počet jeho obyvatelstva, a to nejen v lidské společnosti, ale i v jiných druzích. Jak prohlásil Ṛṣabhadeva v pátém zpěvu: puṁsaḥ striyā mithunī-bhāvam etam — celý svět se točí pod vlivem pohlavní přitažlivosti a touhy mezi mužem a ženou. Když se muž a žena spojí, pevný uzel této přitažlivosti se čím dál více utahuje, a tak se muž zaplétá do materialistického způsobu života. To je iluze hmotného světa. Tato iluze působila i na Kaśyapu Muniho, přestože byl velice učený a pokročilý co se týče duchovního poznání. V Manu-saṁhitě (2.215) a Śrīmad-Bhāgavatamu (9.19.17) je uvedeno:

mātrā svasrā duhitrā vā
nāviviktāsano bhavet
balavān indriya-grāmo
vidvāṁsam api karṣati

“Muž se nemá stýkat se ženou na osamoceném místě, ani kdyby to byla jeho matka, sestra nebo dcera, protože smysly jsou tak silné, že zavedou na scestí i člověka s rozvinutým poznáním.” Když je muž se ženou v ústraní, jeho pohlavní touhy nepochybně vzrostou. Slova ekānta-bhūtāni zde proto vyjadřují, že muž se má v zájmu toho, aby nepodlehl pohlavním touhám, co nejvíce vyhýbat společnosti žen. Sexuální touha je tak mocná, že jestliže muž setrvává v ústraní s jakoukoliv ženou — dokonce i se svou matkou, sestrou nebo dcerou — tato touha ho zcela prostoupí.

Verš

evaṁ śuśrūṣitas tāta
bhagavān kaśyapaḥ striyā
prahasya parama-prīto
ditim āhābhinandya ca

Synonyma

evam — takto; śuśrūṣitaḥ — obsluhovaný; tāta — ó můj milý; bhagavān — mocný; kaśyapaḥ — Kaśyapa; striyā — ženou; prahasya — usmívající se; parama-prītaḥ — nesmírně potěšený; ditim — Diti; āha — řekl; abhinandya — schvalující; ca — také.

Překlad

Můj milý králi, nejmocnější mudrc Kaśyapa, kterého příjemné chování jeho manželky Diti nesmírně těšilo, se usmál a oslovil ji.

Verš

śrī-kaśyapa uvāca
varaṁ varaya vāmoru
prītas te ’ham anindite
striyā bhartari suprīte
kaḥ kāma iha cāgamaḥ

Synonyma

śrī-kaśyapaḥ uvāca — Kaśyapa Muni řekl; varam — požehnání; varaya — požádej; vāmoru — ó krásná ženo; prītaḥ — potěšený; te — tebou; aham — já; anindite — ó bezúhonná dámo; striyāḥ — pro ženu; bhartari — když je manžel; su-prīte — spokojený; kaḥ — co; kāmaḥ — touha; iha — zde; ca — a; agamaḥ — obtížné získat.

Překlad

Kaśyapa Muni řekl: Ó krásná, bezúhonná ženo, jelikož mě velice těší tvé chování, můžeš mě požádat o jakékoliv požehnání. Jaká přání, v tomto či příštím světě, se ženě nemohou vyplnit, je-li s ní manžel spokojený?

Verš

patir eva hi nārīṇāṁ
daivataṁ paramaṁ smṛtam
mānasaḥ sarva-bhūtānāṁ
vāsudevaḥ śriyaḥ patiḥ
sa eva devatā-liṅgair
nāma-rūpa-vikalpitaiḥ
ijyate bhagavān pumbhiḥ
strībhiś ca pati-rūpa-dhṛk

Synonyma

patiḥ — manžel; eva — vskutku; hi — jistě; nārīṇām — žen; daivatam — polobůh; paramam — nejvyšší; smṛtam — je považován; mānasaḥ — který sídlí v srdci; sarva-bhūtānām — všech živých bytostí; vāsudevaḥ — Vāsudeva; śriyaḥ — bohyně štěstí; patiḥ — manžel; saḥ — On; eva — jistě; devatā-liṅgaiḥ — prostřednictvím podob polobohů; nāma — jména; rūpa — podoby; vikalpitaiḥ — vnímané; ijyate — je uctívaný; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; pumbhiḥ — muži; strībhiḥ — ženami; ca — také; pati-rūpa-dhṛk — v podobě manžela.

Překlad

Manžel je pro ženu nejvyšší polobůh. Pán Vāsudeva, Nejvyšší Osobnost Božství a manžel bohyně štěstí, sídlí v srdci každého a ploduchtiví pracovníci Ho uctívají prostřednictvím různých jmen a podob polobohů. Stejně tak manžel zastupuje Pána jako objekt ženina uctívání.

Význam

Pán říká v Bhagavad-gītě (9.23):

ye 'py anya-devatā-bhaktā
yajante śraddhayānvitāḥ
te 'pi mām eva kaunteya
yajanty avidhi-pūrvakam

“Ti, kdo jsou oddanými jiných bohů a s vírou je uctívají, uctívají ve skutečnosti pouze Mě, ó synu Kuntī, ale nesprávným způsobem.” Polobozi jsou různí pomocníci, kteří jednají jako ruce a nohy Nejvyšší Osobnosti Božství. Tomu, kdo není v přímém styku s Nejvyšším Pánem a nedokáže si představit Jeho vznešené postavení, se někdy doporučuje uctívat polobohy jakožto různé části Pána. Pokud ženy — které jsou obvykle velmi poutány ke svým manželům — uctívají své muže jako zástupce Vāsudeva, je to pro ně prospěšné, stejně jako bylo pro Ajāmila prospěšné volání Nārāyaṇa, jeho syna. Ajāmila myslel na svého syna, ale díky připoutanosti ke jménu Nārāyaṇa dosáhl samotným vyslovováním tohoto jména osvobození. V Indii se manžel dodnes nazývá pati-guru, “manžel-duchovní mistr”. Jsou-li k sobě manželé navzájem poutáni za účelem rozvoje vědomí Kṛṣṇy, pak jejich vztah, který je založený na spolupráci, tomuto rozvoji velice napomáhá. I když jsou ve védských mantrách někdy pronášena jména Indry a Agniho (indrāya svāhā, agnaye svāhā), védské oběti jsou ve skutečnosti vykonávány pro uspokojení Pána Viṣṇua. Dokud člověk příliš lpí na hmotném smyslovém požitku, doporučuje se mu uctívání polobohů nebo uctívání manžela.

Verš

tasmāt pati-vratā nāryaḥ
śreyas-kāmāḥ sumadhyame
yajante ’nanya-bhāvena
patim ātmānam īśvaram

Synonyma

tasmāt — proto; pati-vratāḥ — oddané manželovi; nāryaḥ — ženy; śreyaḥ-kāmāḥ — svědomité; su-madhyame — ó ženo s útlým pasem; yajante — uctívají; ananya-bhāvena — s oddaností; patim — manžela; ātmānam — Nadduši; īśvaram — zástupce Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Má milá ženo, která máš tak krásnou postavu a útlý pas, svědomitá manželka má být cudná a musí poslouchat příkazy svého manžela. Má ho velmi oddaně uctívat jako zástupce Vāsudeva.

Verš

so ’haṁ tvayārcito bhadre
īdṛg-bhāvena bhaktitaḥ
taṁ te sampādaye kāmam
asatīnāṁ sudurlabham

Synonyma

saḥ — taková osoba; aham — já; tvayā — tebou; arcitaḥ — uctívaný; bhadre — ó urozená ženo; īdṛk-bhāvena — takto; bhaktitaḥ — s oddaností; tam — to; te — tvoje; sampādaye — splním; kāmam — přání; asatīnām — pro necudné ženy; su-durlabham — nemožné získat.

Překlad

Má milá, urozená ženo, jelikož jsi mě uctívala s velkou oddaností a považovala mě za zástupce Nejvyšší Osobnosti Božství, odměním se ti tak, že ti splním tvá přání, jejichž splnění je pro necudnou manželku nedosažitelné.

Verš

ditir uvāca
varado yadi me brahman
putram indra-haṇaṁ vṛṇe
amṛtyuṁ mṛta-putrāhaṁ
yena me ghātitau sutau

Synonyma

ditiḥ uvāca — Diti řekla; vara-daḥ — dárce požehnání; yadi — jestliže; me — mně; brahman — ó velká duše; putram — syna; indra-haṇam — který dokáže zabít Indru; vṛṇe — žádám o; amṛtyum — nesmrtelného; mṛta-putrā — jejíž synové jsou mrtví; aham — já; yena — kým; me — moji; ghātitau — bylo způsobeno, aby byli zabiti; sutau — dva synové.

Překlad

Diti odpověděla: Ó můj muži, ó velká duše, přišla jsem o své dva syny. Chceš-li mi dát požehnání, pak tě prosím o nesmrtelného syna, který dokáže zabít Indru. Žádám o to z toho důvodu, že Indra s pomocí Viṣṇua zabil mé dva syny, Hiraṇyākṣu a Hiraṇyakaśipua.

Význam

Slovo indra-haṇam znamená “ten, kdo dokáže zabít Indru”, ale rovněž znamená “ten, kdo následuje Indru”. Slovo amṛtyum se vztahuje na polobohy, kteří neumírají stejně jako obyčejné lidské bytosti — jejich životy jsou nesmírně dlouhé. Například délku života Pána Brahmy uvádí Bhagavad-gītā: sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ. Pouhý jeden den (dvanáct hodin) Brahmy trvá 4 300 000 let násobeno tisícem. Délka jeho života je tedy pro obyčejnou lidskou bytost nepředstavitelná. Polobozi jsou proto někdy nazýváni amara, což znamená “ten, kdo neumírá”. V tomto hmotném světě ovšem musí zemřít každý. Slovo amṛtyum tedy vyjadřuje, že Diti chtěla syna, jehož postavení by se vyrovnalo postavení polobohů.

Verš

niśamya tad-vaco vipro
vimanāḥ paryatapyata
aho adharmaḥ sumahān
adya me samupasthitaḥ

Synonyma

niśamya — slyšící; tat-vacaḥ — její slova; vipraḥbrāhmaṇa; vimanāḥ — zarmoucený; paryatapyata — naříkal; aho — běda; adharmaḥ — bezbožnost; su-mahān — nesmírně velká; adya — dnes; me — ke mně; samupasthitaḥ — dostavila se.

Překlad

Když Kaśyapa Muni slyšel Ditinu žádost, velice ho to zarmoutilo. “Běda,” naříkal, “nyní jsem v nebezpečí, že se budu podílet na bezbožném činu — zabití Indry.”

Význam

Kaśyapa Muni dychtil splnit touhu své manželky Diti, ale když slyšel, že chce syna, který by zabil Indru, jeho nadšení okamžitě vyprchalo, neboť taková myšlenka se mu příčila.

Verš

aho arthendriyārāmo
yoṣin-mayyeha māyayā
gṛhīta-cetāḥ kṛpaṇaḥ
patiṣye narake dhruvam

Synonyma

aho — běda; artha-indriya-ārāmaḥ — příliš připoutaný k hmotnému požitku; yoṣit-mayyā — v podobě ženy; iha — zde; māyayā — iluzorní energií; gṛhīta-cetāḥ — jelikož je má mysl uchvácená; kṛpaṇaḥ — bídný; patiṣye — poklesnu; narake — do pekla; dhruvam — jistě.

Překlad

Kaśyapa Muni uvažoval: Běda, příliš jsem ulpěl na hmotném požitku. Má mysl toho využila a nechala se unést iluzorní energií Nejvyšší Osobnosti Božství v podobě ženy (mé manželky). Proto se ze mě stal bídák, který půjde do pekla.

Verš

ko ’tikramo ’nuvartantyāḥ
svabhāvam iha yoṣitaḥ
dhiṅ māṁ batābudhaṁ svārthe
yad ahaṁ tv ajitendriyaḥ

Synonyma

kaḥ — co; atikramaḥ — přestupek; anuvartantyāḥ — následující; sva-bhāvam — svou povahu; iha — zde; yoṣitaḥ — ženy; dhik — prokletí; mām — mně; bata — běda; abudham — neobeznámený; sva-arthe — co je pro mě dobré; yat — protože; aham — já; tu — vskutku; ajita-indriyaḥ — neschopný ovládat své smysly.

Překlad

Tato žena, má manželka, se uchýlila k prostředkům, které odpovídají její povaze. Nelze ji tedy vinit. Já jsem však muž — já si zasluhuji prokletí! Vůbec nevím, co je pro mě dobré, neboť jsem nedovedl ovládnout své smysly.

Význam

Přirozeným pudem ženy je užívat si hmotného světa. Žena nabádá svého manžela k požitku tím, že uspokojuje jeho jazyk, břicho a genitálie (jihvā, udara a upastha). Dobře ví, jak vařit chutné pokrmy, aby ho snadno uspokojila co se týče jídla. Když se muž dobře nají, jeho břicho je spokojené, a to posiluje genitálie. Zvláště když je zvyklý konzumovat maso, víno a podobné potraviny v kvalitě vášně, bude mít nepochybně silné sklony k sexu. Je třeba vědět, že sexuální sklony nevedou k duchovnímu pokroku, ale do pekla. Kaśyapa Muni tedy zvážil svou situaci a naříkal. Jinými slovy, pokud není muž dobře připravený a žena nenásleduje svého manžela, je velice riskantní být hospodářem. Manžel se musí připravovat od samotného počátku života. Kaumāra ācaret prājño dharmān bhāgavatān iha (Bhāg. 7.6.1). Během studentského života (brahmacarya) se má brahmacārī učit zkušeně vykonávat bhāgavata-dharmu, oddanou službu. Když se potom ožení a jeho manželka je mu věrná a následuje ho v takovém životě, je jejich manželský vztah opravdu žádoucí. Vztah mezi manželi, ve kterém chybí duchovní vědomí a naopak se vše zaměřuje pouze na smyslový požitek, však není vůbec dobrý. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (12.2.3) je řečeno, že zvláště v tomto věku, Kali-yuze, se bude vztah mezi manželi zakládat na sexu (dām-patye 'bhirucir hetuḥ). Dokud tedy žena i muž nepřijmou proces vědomí Kṛṣṇy, je rodinný život v této Kali-yuze nesmírně nebezpečný.

Verš

śarat-padmotsavaṁ vaktraṁ
vacaś ca śravaṇāmṛtam
hṛdayaṁ kṣura-dhārābhaṁ
strīṇāṁ ko veda ceṣṭitam

Synonyma

śarat — na podzim; padma — lotos; utsavam — kvetoucí; vaktram — obličej; vacaḥ — slova; ca — a; śravaṇa — uchu; amṛtam — dávající potěšení; hṛdayam — srdce; kṣura-dhārā — ostří břitvy; ābham — jako; strīṇām — žen; kaḥ — kdo; veda — zná; ceṣṭitam — jednání.

Překlad

Obličej ženy je přitažlivý a krásný jako kvetoucí lotos na podzim. Její slova jsou velmi sladká a dávají potěšení uchu, ale když budeme studovat její srdce, pochopíme, že je nesmírně ostré — jako čepel břitvy. Kdo by za těchto okolností chápal jednání žen?

Význam

Kaśyapa Muni zde z materialistického hlediska názorně líčí ženu. Ženy jsou obvykle označovány za něžné pohlaví a zvláště v mládí, ve věku šestnácti či sedmnácti let, jsou pro muže velice přitažlivé. Obličej ženy je proto přirovnán k lotosu, který kvete na podzim. Stejně jako je lotos na podzim neobyčejně krásný, žena na prahu své mladistvé krásy je úžasně přitažlivá. V sanskrtu hlas ženy označuje slovo nārī-svara, neboť ženy často zpívají a jejich zpěv je nesmírně atraktivní. V současné době jsou velice populární filmové herečky a zvláště zpěvačky; některé z nich si pouhým zpěvem vydělávají pohádkové obnosy. Zpívání ženy je tedy nebezpečné — jak učil Śrī Caitanya Mahāprabhu — jelikož může způsobit, že sannyāsī padne takové ženě za oběť. Sannyāsa znamená vzdát se společnosti žen; jestliže ale sannyāsī naslouchá hlasu ženy a dívá se na její krásnou tvář, bude k ní přitahován a je jisté, že poklesne. Existuje mnoho příkladů — dokonce i velký mudrc Viśvāmitra se stal obětí Menaky. Ten, kdo má zájem o pokrok v duchovním vědomí, si tedy musí dávat zvláště dobrý pozor, aby se nedíval ženě do tváře a neposlouchal ženský hlas. Dívat se ženě do tváře a obdivovat její krásu nebo poslouchat její hlas a oceňovat, jak pěkně zpívá, je pro brahmacārīna či sannyāsīna subtilní poklesek. Kaśyapův popis ženských rysů je tedy velice poučný.

Žena, která má přitažlivé tělesné rysy, krásný obličej a sladký hlas, je přirozeně pastí na muže. Śāstry radí, že když taková žena přijde muži sloužit, je třeba ji považovat za temnou studnu zarostlou trávou. V polích je mnoho takových studní, a když o nich člověk neví, proboří se trávou a spadne dovnitř. Takových pokynů je mnoho. Jelikož se přitažlivost hmotného světa zakládá na přitažlivosti žen, Kaśyapa Muni uvažoval: “Kdo může za těchto okolností pochopit srdce ženy?” Cāṇakya Paṇḍita také radil: viśvāso naiva kartavyaḥ strīṣu rāja-kuleṣu ca — “Dvěma osobám není radno věřit — politikovi a ženě.” To jsou autoritativní pokyny śāster, a proto bychom měli být při svém jednání se ženami velice opatrní.

Někdy je naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy kritizováno, že se v něm stýkají muži a ženy. Vědomí Kṛṣṇy je však pro každého; nezáleží na tom, zda je člověk muž či žena. Pán Kṛṣṇa Osobně říká: striyo vaiśyās tathā śūdrās te 'pi yānti parāṁ gatim. Každý — ať už žena, śūdra nebo vaiśya, o brāhmaṇovi či kṣatriyovi ani nemluvě — se může vrátit domů, zpátky k Bohu, bude-li striktně následovat pokyny duchovního mistra a śāster. Žádáme proto všechny členy hnutí pro vědomí Kṛṣṇy — muže i ženy — aby se nenechali upoutat tělesnými rysy, ale pouze Kṛṣṇou. Pak bude vše v pořádku; jinak bude vždy hrozit nebezpečí.

Verš

na hi kaścit priyaḥ strīṇām
añjasā svāśiṣātmanām
patiṁ putraṁ bhrātaraṁ vā
ghnanty arthe ghātayanti ca

Synonyma

na — ne; hi — jistě; kaścit — kdokoliv; priyaḥ — drahý; strīṇām — ženám; añjasā — ve skutečnosti; sva-āśiṣā — pro své vlastní zájmy; ātmanām — nejdražšího; patim — manžela; putram — syna; bhrātaram — bratra; — nebo; ghnanti — zabijí; arthe — pro své vlastní zájmy; ghātayanti — nechají zabít; ca — také.

Překlad

Ženy chtějí uskutečňovat své vlastní zájmy, a proto s muži jednají, jako kdyby jim byli velice drazí. Ve skutečnosti jim však není drahý nikdo. Jsou považovány za světice, ale pro své vlastní cíle dokáží zabít i své manžely, syny či bratry, nebo je nechat zabít jinými.

Význam

Kaśyapa Muni zde zvláště pěkně rozebírá ženskou povahu. Ženy se od přírody nechávají vést svými vlastními zájmy, a proto se jim má neustále dostávat ochrany, aby se tato jejich přirozená tendence nemohla projevit. Vždy potřebují ochranu mužů. V dětství se má o ženu starat její otec, v mládí manžel a ve stáří její dospělí synové. To je příkaz Manua, který říká, že žena nemá být v žádném stádiu života nezávislá. O ženy se musí vždy někdo starat, aby nemohly projevit svůj přirozený sklon k naprosté sobeckosti. I v dnešní době existuje mnoho případů, kdy ženy zabily své manžely, aby mohly využít jejich pojištění. To není kritika žen, ale praktický rozbor jejich povahy. Takové přirozené pudy žen a mužů se projevují pouze v tělesném pojetí života. Když muž či žena pokročí v rozvoji duchovního vědomí, tělesné pojetí života prakticky zanikne. Všechny ženy bychom měli vidět jako duchovní jedince (ahaṁ brahmāsmi), jejichž jedinou povinností je uspokojovat Kṛṣṇu. Vliv různých kvalit hmotné přírody, jehož příčinou je to, že máme hmotná těla, pak nebude působit.

Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je tak prospěšné, že může znečištění hmotnou přírodou, které je výsledkem toho, že vlastníme hmotná těla, velice snadno odstranit. Bhagavad-gītā proto na samém začátku učí, že člověk—ať už muž či žena — musí vědět, že není tělo, ale duše. Každý by se měl zajímat o činnosti duše; nikoliv těla. Dokud člověka pobízí k činnostem tělesné pojetí života, vždy mu hrozí nebezpečí, že se ocitne na scestí. To platí bez ohledu na pohlaví. Duše je někdy nazývána puruṣa, neboť každý — ať už je oblečený jako muž či jako žena — má sklony užívat si tohoto hmotného světa. Osoba s takovým poživatelským přístupem je známá jako puruṣa. Nikdo nemá zájem sloužit ostatním, bez ohledu na to, zda je to muž či žena; každý chce uspokojovat své vlastní smysly. Vědomí Kṛṣṇy ovšem poskytuje muži i ženě prvotřídní výchovu. Muž má být vychováván v prvotřídního oddaného Pána Kṛṣṇy a žena ve velmi cudnou družku svého manžela. Pak budou žít oba šťastně.

Verš

pratiśrutaṁ dadāmīti
vacas tan na mṛṣā bhavet
vadhaṁ nārhati cendro ’pi
tatredam upakalpate

Synonyma

pratiśrutam — slíbené; dadāmi — dám; iti — takto; vacaḥ — prohlášení; tat — to; na — ne; mṛṣā — nepravdivé; bhavet — může být; vadham — zabití; na — ne; arhati — je vhodné; ca — a; indraḥ — Indra; api — také; tatra — v té souvislosti; idam — toto; upakalpate — je vhodné.

Překlad

Slíbil jsem, že jí dám požehnání, a tento slib nemohu porušit, ale Indra si nezaslouží být zabit. Řešení, které mám, je za těchto okolností zcela vhodné.

Význam

Kaśyapa Muni usoudil: “Diti chce mít syna, který dokáže zabít Indru, protože je to koneckonců žena a není příliš inteligentní. Vychovám ji takovým způsobem, aby přestala myslet na to, jak zabít Indru, a stala se vaiṣṇavou, oddaným Kṛṣṇy. Přistoupí-li na dodržování pravidel vaiṣṇavských zásad, nitro jejího srdce se jistě očistí.” Ceto-darpaṇa-mārjanam. To je proces oddané služby. Dodržováním zásad oddané služby ve vědomí Kṛṣṇy se může očistit každý, neboť vědomí Kṛṣṇy je tak mocné, že dokáže očistit i tu nejznečištěnější třídu lidí a změnit je v prvotřídní vaiṣṇavy. To je cíl hnutí Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Narottama dāsa Ṭhākura říká:

vrajendra-nandana yei,

śacī-suta haila sei,
balarāma ha-ila nitāi
dīna-hīna yata chila,

hari-nāme uddhārila,
ta'ra sākṣī jagāi-mādhāi

Śrī Caitanya Mahāprabhu se v této Kali-yuze zjevil zvláště proto, aby vysvobodil pokleslé duše, které neustále plánují něco, co jim přinese hmotný požitek. Dal lidem tohoto věku výhodu, že mohou zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a tak se zcela očistit, zbavit se všeho hmotného znečištění. Jakmile se člověk stane čistým vaiṣṇavou, transcenduje všechna hmotná pojetí života. Kaśyapa Muni se tedy pokusil změnit svou ženu ve vaiṣṇavī, aby se vzdala myšlenky na zabití Indry. Chtěl, aby se ona i její synové očistili a mohli se tak stát čistými vaiṣṇavy. Někdy se samozřejmě stane, že se člověk praktikující tento proces odchýlí od vaiṣṇavských zásad, a existuje nebezpečí, že může poklesnout, ale Kaśyapa Muni myslel na to, že i když někdo při dodržování vaiṣṇavských zásad poklesne, přesto nic neztratí. I pokleslý vaiṣṇava má nárok na lepší výsledky, jak potvrzuje Bhagavad-gītā. Svalpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt—i malá praxe v dodržování vaiṣṇavských zásad může člověka zachránit před největším nebezpečím hmotné existence. Kaśyapa Muni tedy plánoval, že svou manželku Diti poučí, aby se stala vaiṣṇavou, neboť chtěl Indrovi zachránit život.

Verš

iti sañcintya bhagavān
mārīcaḥ kurunandana
uvāca kiñcit kupita
ātmānaṁ ca vigarhayan

Synonyma

iti — takto; sañcintya — uvažující; bhagavān — mocný; mārīcaḥ — Kaśyapa Muni; kuru-nandana — ó potomku Kurua; uvāca — promluvil; kiñcit — poněkud; kupitaḥ — rozhněvaný; ātmānam — sebe; ca — a; vigarhayan — zatracující.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Když Kaśyapa Muni takto uvažoval, poněkud se rozhněval. Zatratil sám sebe, ó Mahārāji Parīkṣite, potomku Kurua, a promluvil k Diti následovně.

Verš

śrī-kaśyapa uvāca
putras te bhavitā bhadre
indra-hādeva-bāndhavaḥ
saṁvatsaraṁ vratam idaṁ
yady añjo dhārayiṣyasi

Synonyma

śrī-kaśyapaḥ uvāca — Kaśyapa Muni řekl; putraḥ — syn; te — tvůj; bhavitā — bude; bhadre — ó urozená ženo; indra- — vrah Indry nebo následovník Indry; adeva-bāndhavaḥ — přítel démonů (nebo deva-bāndhavaḥ–přítel polobohů); saṁvatsaram — po dobu jednoho roku; vratam — slib; idam — tento; yadi — když; añjaḥ — náležitě; dhārayiṣyasi — budeš vykonávat.

Překlad

Kaśyapa Muni řekl: Má milá, urozená ženo, budeš-li alespoň jeden rok dodržovat mé pokyny týkající se tohoto slibu, jistě obdržíš syna, který dokáže zabít Indru. Pokud se však od dodržování těchto vaiṣṇavských zásad odchýlíš, získáš syna, který bude mít k Indrovi kladný vztah.

Význam

Slovo indra-hā označuje asuru, který neustále dychtí zabít Indru. Nepřítel Indry je přirozeně přítelem asurů, ale slovo indra-hā se také vztahuje na toho, kdo Indru následuje nebo ho poslouchá. Když se člověk stane oddaným Indry, je nepochybně přítelem polobohů. Slova indra-hādeva-bāndhavaḥ jsou tedy dvojsmyslná, neboť říkají: “Tvůj syn zabije Indru, ale bude mít vřelý vztah k polobohům.” Když se někdo skutečně stane přítelem polobohů, určitě nebude schopen zabít Indru.

Verš

ditir uvāca
dhārayiṣye vrataṁ brahman
brūhi kāryāṇi yāni me
yāni ceha niṣiddhāni
na vrataṁ ghnanti yāny uta

Synonyma

ditiḥ uvāca — Diti řekla; dhārayiṣye — přijmu; vratam — slib; brahman — můj milý brāhmaṇo; brūhi — prosím pověz; kāryāṇi — musí být učiněno; yāni — co; me — mně; yāni — co; ca — a; iha — zde; niṣiddhāni — je zakázáno; na — ne; vratam — slib; ghnanti — poruší; yāni — co; uta — také.

Překlad

Diti odpověděla: Můj milý brāhmaṇo, musím přijmout tvoji radu a dodržovat příslušný slib. Nyní mi pověz, co musím dělat, co je zakázáno a co tento slib neporuší. To vše mi, prosím, jasně vysvětli.

Význam

Jak bylo uvedeno dříve, ženy mají obvykle sklony sloužit svým vlastním cílům. Kaśyapa Muni navrhl Diti přípravný proces, který jí během jednoho roku umožní vyplnit její touhy. Jelikož si toužebně přála zabít Indru, okamžitě souhlasila a řekla: “Prosím, pověz mi, o jaký slib se jedná a jak ho mám dodržovat. Přísahám, že udělám, co je třeba, a že ho neporuším.” To je další stránka ženské psychologie. Přestože žena nesmírně ráda vidí, když se plní její vlastní plány, nevinně následuje pokyny, které jí někdo — zvláště její manžel — dává. Tak může být vychována pro vyšší cíle. Žena si od přírody přeje následovat muže; je-li tedy muž ušlechtilý, žena může být vychována pro ušlechtilý cíl.

Verš

śrī-kaśyapa uvāca
na hiṁsyād bhūta-jātāni
na śapen nānṛtaṁ vadet
na chindyān nakha-romāṇi
na spṛśed yad amaṅgalam

Synonyma

śrī-kaśyapaḥ uvāca — Kaśyapa Muni řekl; na hiṁsyāt — neubližovat; bhūta-jātāni — živé bytosti; na śapet — neproklínat; na — ne; anṛtam — lež; vadet — říkat; na chindyāt — nestříhat; nakha-romāṇi — nehty a vlasy; na spṛśet — nedotýkat se; yat — to, co; amaṅgalam — nečisté.

Překlad

Kaśyapa Muni řekl: Má milá ženo, v zájmu tohoto slibu nepáchej žádné násilí a nikomu neubližuj. Nikoho neproklínej a nelži. Nestříhej si nehty a vlasy a nedotýkej se nečistých věcí, jako jsou lebky a kosti.

Význam

Prvním pokynem, který dal Kaśyapa Muni své ženě, bylo, aby nebyla zlá. Všeobecnou tendencí v tomto hmotném světě je být zlovolný, a proto — jak uvádí Śrīmad-Bhāgavatam (paramo nirmatsarāṇām) — aby si mohl být člověk vědom Kṛṣṇy, musí tuto tendenci zkrotit. Ten, kdo má vědomí Kṛṣṇy, nikdy nezávidí, zatímco ostatní jsou vždy plni závisti. Pokyn Kaśyapy Muniho své manželce, aby nebyla závistivá, tedy naznačuje, že to je první stupeň pokroku ve vědomí Kṛṣṇy. Kaśyapa Muni chtěl vychovat svou ženu k tomu, aby si byla vědoma Kṛṣṇy, neboť to by stačilo k její i Indrově ochraně.

Verš

nāpsu snāyān na kupyeta
na sambhāṣeta durjanaiḥ
na vasītādhauta-vāsaḥ
srajaṁ ca vidhṛtāṁ kvacit

Synonyma

na — ne; apsu — ve vodě; snāyāt — koupat se; na kupyeta — nehněvat se; na sambhāṣeta — nemluvit; durjanaiḥ — se zlými lidmi; na vasīta — nenosit; adhauta-vāsaḥ — nevyprané šaty; srajam — květinovou girlandu; ca — a; vidhṛtām — kterou již měl někdo na sobě; kvacit — kdy.

Překlad

Kaśyapa Muni pokračoval: Má milá, ušlechtilá ženo, nikdy nevstupuj do vody, když se budeš mýt, nehněvej se a nikdy ani nepromluv se zlými lidmi a nestýkej se s nimi. Nikdy nenos šaty, které nejsou dobře vyprané, a girlandu, kterou již nosil někdo jiný.

Verš

nocchiṣṭaṁ caṇḍikānnaṁ ca
sāmiṣaṁ vṛṣalāhṛtam
bhuñjītodakyayā dṛṣṭaṁ
piben nāñjalinā tv apaḥ

Synonyma

na — ne; ucchiṣṭam — zbytky jídla; caṇḍikā-annam — jídlo obětované bohyni Kālī; ca — a; sa-āmiṣam — smíšené s masem; vṛṣala-āhṛtam — přinesené śūdrou; bhuñjīta — jíst; udakyayā — ženou v menstruačním období; dṛṣṭam — viděné; pibet na — nepít; añjalinā — spojením dlaní; tu — také; apaḥ — vodu.

Překlad

Nikdy nejez zbytky, prasādam obětované bohyni Kālī (Durze) a cokoliv znečištěného masem či rybami. Nejez nic, co přinesl nebo čeho se dotkl śūdra nebo na co pohlédla žena během svého menstruačního období. Nepij vodu ze spojených dlaní.

Význam

Jelikož se bohyni Kālī obvykle obětuje jídlo, které obsahuje maso a ryby, Kaśyapa Muni své manželce striktně zakázal zbytky takového jídla jíst. Vaiṣṇava ve skutečnosti nesmí přijímat žádné jídlo obětované polobohům — vždy přijímá jedině prasādam obětované Pánu Viṣṇuovi. Prostřednictvím těchto pokynů Kaśyapa Muni učil způsobem negace svou manželku Diti, jak se stát vaiṣṇavī.

Verš

nocchiṣṭāspṛṣṭa-salilā
sandhyāyāṁ mukta-mūrdhajā
anarcitāsaṁyata-vāk
nāsaṁvītā bahiś caret

Synonyma

na — ne; ucchiṣṭā — po jídle; aspṛṣṭa-salilā — bez umytí; sandhyāyām — večer; mukta-mūrdhajā — s rozpuštěnými vlasy; anarcitā — bez ozdob; asaṁyata-vāk — bez vážnosti; na — ne; asaṁvītā — nezahalená; bahiḥ — ven; caret — jít.

Překlad

Po jídle bys neměla vyjít na ulici, aniž by sis umyla ústa, ruce a nohy. Neměla bys chodit ven večer nebo s rozpuštěnými vlasy a tehdy, když nejsi náležitě ozdobená. Neměla bys opouštět dům, aniž bys byla vážná a dostatečně zahalená.

Význam

Kaśyapa Muni radil své manželce, aby nechodila ven na ulici, dokud není náležitě oblečená a ozdobená. Nepodporoval minisukně, které jsou nyní v módě. Když žena z civilizace Orientu vyjde na ulici, musí být zcela zahalená, aby žádný muž nepoznal, o koho se jedná. Všechny tyto metody jsou předepsané pro očištění. Když člověk přijme proces vědomí Kṛṣṇy, plně se očistí, a zůstane tak vždy transcendentální znečištění hmotného světa.

Verš

nādhauta-pādāprayatā
nārdra-pādā udak-śirāḥ
śayīta nāparāṅ nānyair
na nagnā na ca sandhyayoḥ

Synonyma

na — ne; adhauta-pādā — bez umytí nohou; aprayatā — bez očištění; na — ne; ardra-pādā — s mokrýma nohama; udak-śirāḥ — s hlavou směrem na sever; śayīta — uléhat; na — ne; aparāk — s hlavou směrem na západ; na — ne; anyaiḥ — s dalšími ženami; na — ne; nagnā — nahá; na — ne; ca — a; sandhyayoḥ — při východu a západu slunce.

Překlad

Neměla bys uléhat, aniž by sis umyla nohy a očistila se, s mokrýma nohama nebo s hlavou směrem na západ či na sever. Neměla bys ležet nahá, s dalšími ženami nebo při východu a západu slunce.

Verš

dhauta-vāsā śucir nityaṁ
sarva-maṅgala-saṁyutā
pūjayet prātarāśāt prāg
go-viprāñ śriyam acyutam

Synonyma

dhauta-vāsā — mít na sobě vyprané šaty; śuciḥ — být očištěný; nityam — vždy; sarva-maṅgala — vším příznivým; saṁyutā — ozdobený; pūjayet — má uctívat; prātaḥ-āśāt prāk — před snídaní; go-viprān — krávy a brāhmaṇy; śriyam — bohyni štěstí; acyutam — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Je třeba si obléknout vyprané šaty, být neustále čistý a ozdobený kurkumou, santálovou pastou a dalšími příznivými látkami a před snídaní uctívat krávy, brāhmaṇy, bohyni štěstí a Nejvyšší Osobnost Božství.

Význam

Je-li člověk vychovaný tak, aby ctil a uctíval krávy a brāhmaṇy, je skutečně civilizovaný. Je doporučeno uctívat Nejvyšší Osobnost Božství, a Samotný Pán má velice rád krávy a brāhmaṇy (namo brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca). Jinými slovy, civilizace, v níž neexistuje úcta ke kravám a brāhmaṇům, je zavržená. Člověk nemůže udělat duchovní pokrok, aniž by získal bráhmanské kvalifikace a chránil krávy. Ochrana krav zajišťuje dostatek potravin připravených z mléka, které jsou pro rozvinutou civilizaci zapotřebí. Člověk nemá znečišťovat civilizaci jedením masa krav. Civilizace musí dělat něco pokrokového; pak je to civilizace Árjů. Místo zabíjení krav pro maso musí civilizovaní lidé připravovat různé mléčné produkty, které zlepší stav společnosti. Následuje-li člověk bráhmanskou kulturu, dosáhne způsobilosti ve vědomí Kṛṣṇy.

Verš

striyo vīravatīś cārcet
srag-gandha-bali-maṇḍanaiḥ
patiṁ cārcyopatiṣṭheta
dhyāyet koṣṭha-gataṁ ca tam

Synonyma

striyaḥ — ženy; vīra-vatīḥ — které mají manžely a syny; ca — a; arcet — má uctívat; srak — girlandami; gandha — santálem; bali — dary; maṇḍanaiḥ — a ozdobami; patim — manžela; ca — a; ārcya — uctívající; upatiṣṭheta — má obětovat modlitby; dhyāyet — má meditovat; koṣṭha-gatam — nacházející se v lůně; ca — také; tam — o něm.

Překlad

Žena, která dodržuje tento slib, má květinovými girlandami, santálovou pastou, ozdobami a dalším příslušenstvím uctívat ženy, jež mají syny a jejichž manželé jsou naživu. Těhotná žena má uctívat svého manžela a obětovat mu modlitby. Má o něm meditovat s myšlenkou, že se nachází v jejím lůně.

Význam

Dítě v lůně je částí manželova těla. Manžel tedy prostřednictvím svého zástupce nepřímo dlí v lůně své těhotné ženy.

Verš

sāṁvatsaraṁ puṁsavanaṁ
vratam etad aviplutam
dhārayiṣyasi cet tubhyaṁ
śakra-hā bhavitā sutaḥ

Synonyma

sāṁvatsaram — po dobu jednoho roku; puṁsavanam — zvaný puṁsavana; vratam — slib; etat — tento; aviplutam — bez porušení; dhārayiṣyasi — budeš vykonávat; cet — jestliže; tubhyam — tobě; śakra- — vrah Indry; bhavitā — bude; sutaḥ — synem.

Překlad

Kaśyapa Muni pokračoval: Budeš-li vykonávat tento obřad zvaný puṁsavana a s vírou dodržovat svůj slib alespoň jeden rok, porodíš syna, jemuž bude dáno zabít Indru. Vyskytne-li se však v tvém plnění slibu nějaký nedostatek, tvůj syn bude Indrovým přítelem.

Verš

bāḍham ity abhyupetyātha
ditī rājan mahā-manāḥ
kaśyapād garbham ādhatta
vrataṁ cāñjo dadhāra sā

Synonyma

bāḍham — ano; iti — takto; abhyupetya — přijímající; atha — potom; ditiḥ — Diti; rājan — ó králi; mahā-manāḥ — radující se; kaśyapāt — od Kaśyapy; garbham — semeno; ādhatta — získala; vratam — slib; ca — a; añjaḥ — řádně; dadhāra — vykonávala; — ona.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, Diti, manželka Kaśyapy, souhlasila s tím, že podstoupí očistný proces zvaný puṁsavana. “Ano,” řekla, “udělám vše podle tvých pokynů.” Když s velkou radostí přijala semeno od Kaśyapy a otěhotněla, začala věrně plnit daný slib.

Verš

mātṛ-ṣvasur abhiprāyam
indra ājñāya mānada
śuśrūṣaṇenāśrama-sthāṁ
ditiṁ paryacarat kaviḥ

Synonyma

mātṛ-svasuḥ — sestry své matky; abhiprāyam — záměr; indraḥ — Indra; ājñāya — chápající; māna-da — ó králi Parīkṣite, který prokazuješ úctu každému; śuśrūṣaṇena — se službou; āśrama-sthām — pobývající v āśramu; ditim — Diti; paryacarat — byl k dispozici; kaviḥ — sledující svůj vlastní prospěch.

Překlad

Ó králi, který jsi uctivý ke každému, Indra pochopil záměr Diti a zosnoval plán na uskutečnění svých vlastních zájmů. Veden logikou, že sebezáchova je prvním přírodním zákonem, chtěl narušit Ditin slib. Začal proto Diti, své tetě pobývající v āśramu, sloužit.

Verš

nityaṁ vanāt sumanasaḥ
phala-mūla-samit-kuśān
patrāṅkura-mṛdo ’paś ca
kāle kāla upāharat

Synonyma

nityam — každý den; vanāt — z lesa; sumanasaḥ — květiny; phala — plody; mūla — kořeny; samit — dřevo pro obětní oheň; kuśān — a trávu kuśa; patra — listy; aṅkura — ratolesti; mṛdaḥ — a hlínu; apaḥ — vodu; ca — také; kāle kāle — v pravý čas; upāharat — nosil.

Překlad

Každý den Indra sloužil své tetě tím, že jí z lesa nosil květiny, plody, kořeny a dřevo na yajñi. Vždy také v pravý čas přinesl trávu kuśa, listy, ratolesti, hlínu a vodu.

Verš

evaṁ tasyā vrata-sthāyā
vrata-cchidraṁ harir nṛpa
prepsuḥ paryacaraj jihmo
mṛga-heva mṛgākṛtiḥ

Synonyma

evam — takto; tasyāḥ — jí; vrata-sthāyāḥ — jež věrně plnila svůj slib; vrata-chidram — chybu v plnění slibu; hariḥ — Indra; nṛpa — ó králi; prepsuḥ — toužící najít; paryacarat — sloužil; jihmaḥ — podvodný; mṛga- — lovec; iva — jako; mṛga-ākṛtiḥ — v podobě jelena.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, stejně jako lovec s nekalými úmysly slouží jelenovi tak, že si obleče jelení kůži, ve které vypadá také jako jelen, Indra se rovněž choval navenek přátelsky a věrně Diti sloužil, i když byl v srdci nepřítelem jejích synů. Jeho záměrem bylo oklamat ji, jakmile v jejím plnění obřadních slibů najde nějakou chybu. Chtěl však zůstat neodhalen, a proto jí sloužil velmi pozorně.

Verš

nādhyagacchad vrata-cchidraṁ
tat-paro ’tha mahī-pate
cintāṁ tīvrāṁ gataḥ śakraḥ
kena me syāc chivaṁ tv iha

Synonyma

na — ne; adhyagacchat — mohl nalézt; vrata-chidram — chybu v dodržování slibu; tat-paraḥ — což bylo jeho cílem; atha — následkem čehož; mahī-pate — ó vládce světa; cintām — úzkost; tīvrām — intenzivní; gataḥ — dostal; śakraḥ — Indra; kena — jak; me — moje; syāt — může být; śivam — dobro; tu — potom; iha — zde.

Překlad

Ó vládce celého světa, když Indra nemohl najít žádnou chybu, myslel si: “Jak se mohu dočkat nějakého štěstí?” Svírala ho veliká úzkost.

Verš

ekadā sā tu sandhyāyām
ucchiṣṭā vrata-karśitā
aspṛṣṭa-vāry-adhautāṅghriḥ
suṣvāpa vidhi-mohitā

Synonyma

ekadā — jednou; — ona; tu — ale; sandhyāyām — za soumraku; ucchiṣṭā — hned po jídle; vrata — ze slibu; karśitā — slabá a vyzáblá; aspṛṣṭa — nedotkla se; vāri — vody; adhauta — neumyla si; aṅghriḥ — nohy; suṣvāpa — šla spát; vidhi — řízením osudu; mohitā — zmatená.

Překlad

Jak Diti ze striktního dodržování zásad slibu zeslábla a zhubla, jednou si po jídle nešťastně opominula umýt ústa, ruce a nohy a odešla spát za soumraku.

Verš

labdhvā tad-antaraṁ śakro
nidrāpahṛta-cetasaḥ
diteḥ praviṣṭa udaraṁ
yogeśo yoga-māyayā

Synonyma

labdhvā — když zjistil; tat-antaram — potom; śakraḥ — Indra; nidrā — spánkem; apahṛta-cetasaḥ — nevědomá; diteḥ — Diti; praviṣṭaḥ — vstoupil; udaram — do lůna; yoga-īśaḥ — mistr yogy; yoga — jógových dokonalostí; māyayā — silou.

Překlad

Když Indra, oplývající všemi mystickými silami (yoga-siddhi, jako je aṇimā a laghimā), zjistil tuto chybu, vstoupil do lůna Diti, která nebyla při vědomí, jelikož tvrdě spala.

Význam

Dokonale úspěšný yogī ovládá osm druhů dokonalosti. Pomocí jednoho z nich, zvaného aṇimā-siddhi, se může stát menší než atom a v tomto stavu vstoupit kamkoliv. Indra pomocí této jógové síly vstoupil do lůna těhotné Diti.

Verš

cakarta saptadhā garbhaṁ
vajreṇa kanaka-prabham
rudantaṁ saptadhaikaikaṁ
mā rodīr iti tān punaḥ

Synonyma

cakarta — rozsekal; sapta-dhā — na sedm kusů; garbham — embryo; vajreṇa — svým bleskem; kanaka — zlata; prabham — které mělo vzhled; rudantam — plačící; sapta-dhā — na sedm kusů; eka-ekam — každý z nich; rodīḥ — neplačte; iti — takto; tān — je; punaḥ — znovu.

Překlad

Když vstoupil do Ditina lůna, pomocí svého blesku rozsekal na sedm kusů její embryo, které vypadalo jako zářící zlato. Na sedmi místech pak začalo plakat sedm různých živých bytostí. Indra jim řekl: “Neplačte,” a znovu každou z nich rozsekal na sedm kusů.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poznamenává, že Indra svou jógovou silou nejprve expandoval tělo jednoho Maruta na sedm, a když potom rozsekal na kusy každou z těchto sedmi částí původního těla, bylo jich čtyřicet devět. Když bylo každé tělo rozděleno na sedm, vstoupily do nových těl další živé bytosti. Tato těla tedy byla jako rostliny, které se tehdy, když je člověk rozřeže na části a zasadí na hoře, stávají oddělenými bytostmi. První tělo bylo jedno, a jakmile ho Indra rozsekal na mnoho kusů, do nových těl vstoupilo mnoho dalších živých bytostí.

Verš

tam ūcuḥ pāṭyamānās te
sarve prāñjalayo nṛpa
kiṁ na indra jighāṁsasi
bhrātaro marutas tava

Synonyma

tam — jemu; ūcuḥ — řekli; pāṭyamānāḥ — usoužení; te — oni; sarve — všichni; prāñjalayaḥ — se sepjatýma rukama; nṛpa — ó králi; kim — proč; naḥ — nás; indra — ó Indro; jighāṁsasi — chceš zabít; bhrātaraḥ — bratři; marutaḥ — Marutové; tava — tvoji.

Překlad

Ó králi, byly ztrápené a se sepjatýma rukama na Indru naléhaly: “Drahý Indro, jsme Marutové, tvoji bratři. Proč se nás snažíš zabít?”

Verš

mā bhaiṣṭa bhrātaro mahyaṁ
yūyam ity āha kauśikaḥ
ananya-bhāvān pārṣadān
ātmano marutāṁ gaṇān

Synonyma

bhaiṣṭa — nebojte se; bhrātaraḥ — bratři; mahyam — moji; yūyam — vy; iti — takto; āha — pravil; kauśikaḥ — Indra; ananya-bhāvān — oddaní; pārṣadān — následovníci; ātmanaḥ — jeho; marutām gaṇān — Marutové.

Překlad

Když Indra viděl, že jsou ve skutečnosti jeho oddanými následovníky, řekl jim: “Jste-li všichni moji bratři, nemáte se ode mě čeho bát.”

Verš

na mamāra diter garbhaḥ
śrīnivāsānukampayā
bahudhā kuliśa-kṣuṇṇo
drauṇy-astreṇa yathā bhavān

Synonyma

na — ne; mamāra — zemřelo; diteḥ — Diti; garbhaḥ — embryo; śrīnivāsa — Pána Viṣṇua, sídla bohyně štěstí; anukampayā — milostí; bahu-dhā — na mnoho kusů; kuliśa — bleskem; kṣuṇṇaḥ — rozsekané; drauṇi — Aśvatthāmy; astreṇa — zbraní; yathā — stejně jako; bhavān — ty.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Můj milý králi Parīkṣite, spaloval tě žár Aśvatthāmovy brahmāstry, ale Pán Kṛṣṇa vstoupil do lůna tvé matky a zachránil tě. V tomto případě rozsekal Indrův blesk jedno embryo na čtyřicet devět kusů, ale i ty byly zachráněny milostí Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

sakṛd iṣṭvādi-puruṣaṁ
puruṣo yāti sāmyatām
saṁvatsaraṁ kiñcid ūnaṁ
dityā yad dharir arcitaḥ
sajūr indreṇa pañcāśad
devās te maruto ’bhavan
vyapohya mātṛ-doṣaṁ te
hariṇā soma-pāḥ kṛtāḥ

Synonyma

sakṛt — jednou; iṣṭvā — uctívající; ādi-puruṣam — původní osobu; puruṣaḥ — člověk; yāti — jde; sāmyatām — mající stejné tělesné rysy jako Pán; saṁvatsaram — rok; kiñcit ūnam — o něco méně než; dityā — Diti; yat — protože; hariḥ — Pán Hari; arcitaḥ — byl uctíván; sajūḥ — s; indreṇa — Indrou; pañcāśat — padesát; devāḥ — polobozi; te — oni; marutaḥ — Marutové; abhavan — stali se; vyapohya — odstraňující; mātṛ-doṣam — chybu své matky; te — oni; hariṇā — Pánem Harim; soma-pāḥ — těmi, kdo pijí soma-rasu; kṛtāḥ — byli učiněni.

Překlad

Když člověk byť jen jednou uctívá Nejvyšší Osobnost Božství, původní osobu, dostane se do duchovního světa a bude mít stejné tělesné rysy jako Viṣṇu. Diti dodržovala velký slib a uctívala Pána Viṣṇua téměř celý jeden rok. Díky takové síle duchovního života se narodilo čtyřicet devět Marutů. Co je tedy úžasného na tom, že i když se Marutové narodili z lůna Diti, milostí Nejvyššího Pána se vyrovnali polobohům?

Verš

ditir utthāya dadṛśe
kumārān anala-prabhān
indreṇa sahitān devī
paryatuṣyad aninditā

Synonyma

ditiḥ — Diti; utthāya — vstávající; dadṛśe — viděla; kumārān — děti; anala-prabhān — zářící jako oheň; indreṇa sahitān — s Indrou; devī — bohyně; paryatuṣyat — byla potěšena; aninditā — očištěná.

Překlad

Uctíváním Nejvyšší Osobnosti Božství se Diti zcela očistila. Když vstala z postele, uviděla svých čtyřicet devět synů společně s Indrou. Všichni zářili jako oheň a měli k Indrovi přátelský vztah. To ji velice potěšilo.

Verš

athendram āha tātāham
ādityānāṁ bhayāvaham
apatyam icchanty acaraṁ
vratam etat suduṣkaram

Synonyma

atha — potom; indram — Indrovi; āha — řekla; tāta — milý; aham — já; ādityānām — Ādityům; bhaya-āvaham — nahánějícího hrůzu; apatyam — syna; icchantī — s touhou mít; acaram — plnila; vratam — slib; etat — tento; su-duṣkaram — obtížný plnit.

Překlad

Diti poté řekla Indrovi: Indro, můj milý synu, dodržovala jsem tento obtížný slib, jen abych získala syna, který by vás, dvanáct Ādityů, zabil.

Verš

ekaḥ saṅkalpitaḥ putraḥ
sapta saptābhavan katham
yadi te viditaṁ putra
satyaṁ kathaya mā mṛṣā

Synonyma

ekaḥ — jeden; saṅkalpitaḥ — byl cílem modliteb; putraḥ — syn; sapta sapta — čtyřicet devět; abhavan — nastalo; katham — jak; yadi — jestliže; te — tobě; viditam — známé; putra — můj milý synu; satyam — pravdu; kathaya — pověz; — ne (říkej); mṛṣā — lži.

Překlad

Modlila jsem se pouze o jednoho syna, ale nyní vidím, že jich je čtyřicet devět. Jak se to stalo? Můj milý synu Indro, prosím, řekni mi pravdu, jestli ji znáš. Nesnaž se lhát.

Verš

indra uvāca
amba te ’haṁ vyavasitam
upadhāryāgato ’ntikam
labdhāntaro ’cchidaṁ garbham
artha-buddhir na dharma-dṛk

Synonyma

indraḥ uvāca — Indra řekl; amba — ó matko; te — tvůj; aham — já; vyavasitam — slib; upadhārya — chápající; āgataḥ — přišel jsem; antikam — poblíž; labdha — když jsem nalezl; antaraḥ — chybu; acchidam — rozsekal jsem; garbham — embryo; artha-buddhiḥ — sobecky; na — ne; dharma-dṛk — vidící náboženství.

Překlad

Indra odpověděl: Má drahá matko, jelikož jsem byl naprosto oslepený sobeckými zájmy, ztratil jsem ze zřetele náboženství. Jakmile jsem pochopil, že dodržuješ velký slib duchovního života, chtěl jsem v tvém počínání najít nějakou chybu. Když jsem ji našel, vstoupil jsem do tvého lůna a rozsekal embryo na kusy.

Význam

Když Diti, Indrova teta, Indrovi otevřeně sdělila, co chtěla učinit, Indra jí vyložil zase své záměry. Místo aby tedy byli nepřáteli, upřímně přiznali pravdu. To je vlastnost, která je výsledkem styku s Viṣṇuem. Śrīmad-Bhāgavatam (5.18.12) uvádí:

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ

Když člověk rozvine postoj oddanosti a očistí se uctíváním Nejvyššího Pána, nepochybně se v jeho těle projeví všechny dobré vlastnosti. Díky tomu, že přišli do styku s uctíváním Viṣṇua, se Diti i Indra očistili.

Verš

kṛtto me saptadhā garbha
āsan sapta kumārakāḥ
te ’pi caikaikaśo vṛkṇāḥ
saptadhā nāpi mamrire

Synonyma

kṛttaḥ — rozťaté; me — mnou; sapta-dhā — na sedm; garbhaḥ — embryo; āsan — vzniklo; sapta — sedm; kumārakāḥ — dětí; te — ony; api — ačkoliv; ca — také; eka-ekaśaḥ — každé z nich; vṛkṇāḥ — rozsekány; sapta-dhā — na sedm; na — ne; api — přesto; mamrire — zemřely.

Překlad

Nejprve jsem rozsekal dítě v lůně na sedm kusů, ze kterých se stalo sedm dětí. Pak jsem každé dítě znovu rozsekal na sedm kusů. Milostí Nejvyššího Pána však žádné z nich nezemřelo.

Verš

tatas tat paramāścaryaṁ
vīkṣya vyavasitaṁ mayā
mahāpuruṣa-pūjāyāḥ
siddhiḥ kāpy ānuṣaṅgiṇī

Synonyma

tataḥ — poté; tat — ten; parama-āścaryam — velký div; vīkṣya — vidící; vyavasitam — bylo usouzeno; mayā — mnou; mahā-puruṣa — Pána Viṣṇua; pūjāyāḥ — uctívání; siddhiḥ — výsledek; kāpi — nějaký; ānuṣaṅgiṇī — druhotný.

Překlad

Má drahá matko, když jsem viděl, že všech čtyřicet devět synů žije, byl jsem ohromen. Usoudil jsem, že to je druhotný výsledek tvé oddané služby, kterou jsi náležitě uctívala Pána Viṣṇua.

Význam

Toho, kdo uctívá Pána Viṣṇua, nic příliš neudiví. Taková je skutečnost. V Bhagavad-gītě (18.78) je řečeno:

yatra yogeśvaraḥ kṛṣṇo
yatra pārtho dhanur-dharaḥ
tatra śrīr vijayo bhūtir
dhruvā nītir matir mama

“Všude, kde je Kṛṣṇa, Pán veškeré mystiky, a Arjuna, nejlepší lučištník, tam bude zajisté také bohatství, vítězství, neobyčejná moc a mravnost. To je můj názor.” Yogeśvara je Nejvyšší Osobnost Božství, Pán veškeré mystické yogy, který může dělat cokoliv chce. To je všemohoucnost Nejvyššího Pána. Toho, kdo těší Nejvyššího Pána, neohromí žádný čin. Pro takového oddaného není nic nemožné.

Verš

ārādhanaṁ bhagavata
īhamānā nirāśiṣaḥ
ye tu necchanty api paraṁ
te svārtha-kuśalāḥ smṛtāḥ

Synonyma

ārādhanam — uctívání; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; īhamānāḥ — zajímající se o; nirāśiṣaḥ — bez hmotných tužeb; ye — ti, kdo; tu — vskutku; na icchanti — nepřejí si; api — dokonce; param — osvobození; te — oni; sva-artha — ve svém vlastním zájmu; kuśalāḥ — zkušené; smṛtāḥ — jsou považováni za.

Překlad

Přestože ti, kdo se zajímají pouze o uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství, nechtějí od Pána nic hmotného — a dokonce ani osvobození — Pán Kṛṣṇa plní všechny jejich touhy.

Význam

Když Dhruva Mahārāja spatřil Pána Viṣṇua, nechtěl od Něho přijmout žádné požehnání, protože byl pohledem na Něho dokonale uspokojen. Pán je ale tak laskavý, že ho povýšil na Dhruvaloku, nejlepší planetu ve vesmíru, jelikož na počátku si Dhruva Mahārāja přál mít království větší než jeho otec. Śāstra proto říká:

akāmaḥ sarva-kāmo vā
mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tīvreṇa bhakti-yogena
yajeta puruṣaṁ param

“Člověk, který má větší inteligenci — ať už nemá žádnou hmotnou touhu, je plný hmotných tužeb nebo touží po osvobození — musí všemi prostředky uctívat svrchovaný celek, Osobnost Božství.” (Bhāg. 2.3.10) Člověk se má plně zaměstnat oddanou službou. Pak i když po ničem netouží, pouhé uctívání Pána mu může zajistit splnění všech tužeb, které dříve měl. Skutečný oddaný netouží ani po osvobození (anyābhilāṣitā-śūnyam). Pán však splní jeho touhu tím, že mu udělí bohatství, které nikdy nepodlehne zkáze. Bohatství karmīho podléhá zániku, ale bohatství oddaného nikdy. S tím, jak oddaný zvětšuje svou oddanou službu Pánu, je čím dál bohatší.

Verš

ārādhyātma-pradaṁ devaṁ
svātmānaṁ jagad-īśvaram
ko vṛṇīta guṇa-sparśaṁ
budhaḥ syān narake ’pi yat

Synonyma

ārādhya — po uctívání; ātma-pradam — který dává Sebe; devam — Pána; sva-ātmānam — nejdražšího; jagat-īśvaram — Pána vesmíru; kaḥ — co; vṛṇīta — zvolil by; guṇa-sparśam — hmotné štěstí; budhaḥ — inteligentní člověk; syāt — je; narake — v pekle; api — dokonce; yat — které.

Překlad

Konečným cílem všech tužeb je stát se služebníkem Nejvyšší Osobnosti Božství. Slouží-li inteligentní člověk nejdražšímu Pánu, který dává Svým oddaným Sám Sebe, jak by mohl toužit po hmotném štěstí, které lze získat i v pekle?

Význam

Inteligentní člověk se nikdy nebude chtít stát oddaným proto, aby dosáhl hmotného štěstí. To je test oddaného. Śrī Caitanya Mahāprabhu učí:

na dhanaṁ na janaṁ na sundarīṁ
kavitāṁ vā jagad-īśa kāmaye
mama janmani janmanīśvare
bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi

“Ó všemocný Pane! Nechci hromadit bohatství, nechci si užívat krásných žen a nechci mít ani mnoho stoupenců. Toužím jen po bezpříčinné oddané službě Tobě zrození za zrozením.” Čistý oddaný nikdy nežádá Pána o hmotné štěstí v podobě bohatství, stoupenců, vhodné manželky, a dokonce ani mukti. Pán ovšem slibuje: yoga-kṣemaṁ vahāmy aham—“Sám od Sebe mu přináším vše, co potřebuje k tomu, aby Mi mohl sloužit.”

Verš

tad idaṁ mama daurjanyaṁ
bāliśasya mahīyasi
kṣantum arhasi mātas tvaṁ
diṣṭyā garbho mṛtotthitaḥ

Synonyma

tat — to; idam — tento; mama — můj; daurjanyam — zlý skutek; bāliśasya — hlupáka; mahīyasi — ó nejlepší z žen; kṣantum arhasi — prosím promiň; mātaḥ — ó matko; tvam — ty; diṣṭyā — přízní osudu; garbhaḥ — dítě v lůně; mṛta — zabité; utthitaḥ — obživlo.

Překlad

Ó má matko, nejlepší ze všech žen, jsem hlupák. Promiň mi, prosím, všechny přestupky, kterých jsem se dopustil. Tvých čtyřicet devět synů se narodilo nezraněných v důsledku tvé oddané služby. Jako nepřítel jsem je rozsekal na kusy, ale díky tvé vznešené oddané službě nezemřeli.

Verš

śrī-śuka uvāca
indras tayābhyanujñātaḥ
śuddha-bhāvena tuṣṭayā
marudbhiḥ saha tāṁ natvā
jagāma tri-divaṁ prabhuḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; indraḥ — Indra; tayā — jí; abhyanujñātaḥ — se svolením; śuddha-bhāvena — dobrým chováním; tuṣṭayā — uspokojenou; marudbhiḥ saha — s Maruty; tām — jí; natvā — když se poklonil; jagāma — odebral se; tri-divam — na nebeské planety; prabhuḥ — Pán.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Indrovo dobré chování Diti zcela uspokojilo. Indra pak své tetě projevil úctu mnohonásobnými poklonami a s jejím svolením se i se svými bratry Maruty odebral na nebeské planety.

Verš

evaṁ te sarvam ākhyātaṁ
yan māṁ tvaṁ paripṛcchasi
maṅgalaṁ marutāṁ janma
kiṁ bhūyaḥ kathayāmi te

Synonyma

evam — takto; te — tobě; sarvam — vše; ākhyātam — vyprávěné; yat — co; mām — mě; tvam — ty; paripṛcchasi — ptal ses; maṅgalam — příznivé; marutām — Marutů; janma — zrození; kim — co; bhūyaḥ — dále; kathayāmi — mám říci; te — tobě.

Překlad

Můj milý králi Parīkṣite, na otázky, které jsi mi položil, jsem odpověděl co možná nejdůkladněji; zvláště co se týče tohoto čistého, příznivého vyprávění o Marutech. Nyní se mě můžeš dále ptát a já ti vysvětlím víc.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k osmnácté kapitole šestého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Diti přísahá, že zabije krále Indru”.