Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.32

Verš

sa uttamaśloka-padābja-viṣṭaraṁ
premāśru-leśair upamehayan muhuḥ
premoparuddhākhila-varṇa-nirgamo
naivāśakat taṁ prasamīḍituṁ ciram

Synonyma

saḥ — on; uttamaśloka — Nejvyšší Osobnosti Božství; pada-abja — lotosových nohou; viṣṭaram — místo spočinutí; prema-aśru — slz čisté lásky; leśaiḥ — kapkami; upamehayan — smáčené; muhuḥ — znovu a znovu; prema-uparuddha — zalknutý láskou; akhila — všech; varṇa — písmen; nirgamaḥ — vycházení; na — ne; eva — vskutku; aśakat — byl schopen; tam — Jemu; prasamīḍitum — přednést modlitby; ciram — po dlouhou dobu.

Překlad

Slzami lásky znovu a znovu smáčel místo, na kterém spočívaly lotosové nohy Nejvyššího Pána. Jelikož se mu v extázi zalkl hlas, po dlouhou dobu nebyl schopen vyslovit jediné písmeno abecedy a přednést Pánovi vhodné modlitby.

Význam

Všechna písmena abecedy a slova z nich sestavená jsou určena pro přednes modliteb věnovaných Nejvyšší Osobnosti Božství. Mahārāja Citraketu měl příležitost složit z písmen abecedy pěkné verše, které by Pánu přednesl jako modlitby, ale kvůli extázi nebyl po značně dlouhou dobu schopen tato písmena vůbec spojit. Śrīmad-Bhāgavatam (1.5.22) uvádí:

idaṁ hi puṁsas tapasaḥ śrutasya vā
sviṣṭasya sūktasya ca buddhi-dattayoḥ
avicyuto 'rthaḥ kavibhir nirūpito
yad uttamaśloka-guṇānuvarṇanam

Má-li člověk vědecké, filozofické, politické, ekonomické nebo jakékoliv jiné schopnosti a chce ve svém poznání dosáhnout dokonalosti, má se modlit k Nejvyšší Osobnosti Božství skládáním prvotřídní poezie či zaměstnáním svého talentu ve službě Pánu. Citraketu to chtěl učinit, ale kvůli extázi lásky toho nebyl schopen. Než tedy mohl přednést modlitby, musel značně dlouhou dobu čekat.